Barnas Sørland - en forstudie -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnas Sørland - en forstudie -"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 46/2001 Barnas Sørland - en forstudie - Håkon Øgaard Geir Jørgensen Steffen Pauschert Vi trives når barna trives

2 Tittel Forfattere Barnas Sørland Håkon Øgaard, Geir Jørgensen og Steffen Pauschert Rapport Prosjektrapport nr. 46/2001 ISBN-nummer ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris Bestillingsinformasjon: Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Kristiansand Dyrepark, ved direktør Reidar Fuglestad, har presentert en prosjektidé om utviklingen av det vi her kaller Barnas Sørland. Bak initiativet står blant annet ordføreren i Kristiansand, Destinasjon Sørlandet, barnekultursektoren i Arendal og Sørlandet i 100!. Hensikten er å utvikle produkter og aktiviteter som er barnevennlige og som stimulerer til at flere barn og familier reiser til Sørlandet på ferie og for å delta på andre aktiviteter. Utfordringen som ligger til grunn for at Agderforskning har blitt kontaktet er behovet for mer sikker viten om turisters ønsker og behov. Problemstillingen i forstudien er som følger: Hva ønsker foreldre skal være tilstede for å feriere på Sørlandet? For å tilrettelegge for utviklingen av en god barne- og familierettet produktportefølje så er sommeren 2001 brukt til å gjennomføre intervjuer med turister på ferie på Sørlandet. Disse intervjuene danner den empiriske basisen for denne prosjektrapporten. Rapporten gjengir noen av de inntrykk ferierende på Sørlandet satt igjen med sommeren 2001 av det ferietilbudet området kan tilby familier med barn. Prosjektrapporten kan ikke forståes som en fasit på hva turister ønsker, men heller som en antydning om mulige retningsvalg. Rapporten skal sees som en del av forberedende undersøkelser som grunnlag for utvikling av tiltak over et 5-10 års perspektiv. Tiltak som fremmer og materialiserer prosjektideen Barnas Sørland. Høsten 2001 skal brukes til samtaler med regionale reiselivsaktører, og fastsettelse av konkrete målsettinger for videre prosjektforløp fram mot år Det planlegges en utviklingsperiode på to-tre år, og gjennomføring av årlige målinger av turisters tilfredshet med ferietilbud på Sørlandet. i

6 Prosjektleder har vært Håkon Øgaard, og kvalitetssikrer Geir Jørgensen, begge Agderforskning. Prosjektmedarbeidere for øvrig har vært Steffen Pauschert, Torunn Solhøi og Katrine Aure, alle studenter ved HiA. Kristiansand, 25. september 2001 Håkon Øgaard og Geir Jørgensen

7 Sammendrag Denne rapporten beskriver hovedtrekkene fra forstudien i prosjektet Barnas Sørland. Forstudiens fokus har vært å identifisere hva barnefamilier ønsker skal være tilstede for å feriere på Sørlandet, og i denne sammenheng er det blitt intervjuet 62 barnefamilier. Disse resultatene vil bli brukt i arbeidet med å utvikle Sørlandet som feriemål for barnefamilier. Det er gjennomført ca. 10 intervjuer i henholdsvis Mandal, Setesdal og Grimstad. De resterende 30 ble gjennomført i og rundt Kristiansand. Det ble her intervjuet barnefamilier ved flere hotell, i gjestehavna, ved flere campingplasser, og i Dyreparken. Barnefamiliene ble spurt om en rekke aspekter i forbindelse med ferien. Hvert intervju ble innledet med spørsmål rettet mot planleggingsfasen og kriterier for valg av feriemål. Videre ble det viktig å få frem gleder og positive opplevelser i forbindelse med ferie, og da spesielt Sørlandsferien. Særdeles viktig ble det å få belyst hvilke kriterier som må være oppfylt for at hele familien skulle trives, med særlig fokus på aktiviteter. Like mye tid ble brukt til å få frem svakheter og klager, men folk var stort sett fornøyde. Ettersom det raskt ble bekreftet at barnas trivsel var det kriterium turistene la størst vekt på, så ble det avgjørende å finne ut hvilke aktiviteter som gledet barna, og hvilke forhåpninger de hadde for ferien. På grunnlag av hovedinntrykket fra de intervjuedes uttalelser om Sørlandet som feriemål vurderes potensialet for en økning av antall besøkende som god. Landsdelen ble både vurdert individuelt og i forhold til andre landsdeler så vel som våre nærmeste naboland. Småbarnsfamiliene snakker meget bra om Sørlandet, dets beliggenhet, klima og spesielt innbyggerene som får mye ros for sin service og sitt gode humør. Barnefamiliene har generelt begrensede kunnskaper om hvilke aktiviteter som tilbys. Ut i fra denne observasjonen tilsier vår vurdering at økt grad av informasjon om hvilke aktiviteter som tilbys er mest attraktivt og hensiktsmessig (på kort sikt.) På noe lengere sikt vil det kunne være mer aktuelt å prøve å bygge opp et bredere og mer attraktivt aktivitetstilbud, spesielt rettet mot dager med dårlig vær. For så lenge det er fint vær er det stor enighet blant disse barnefamiliene om at Sørlandet er det beste stedet å være. Rapporten gir et godt grunnlag for videre og mer presise studier.

8

9 Innholdsfortegnelse FORORD... I SAMMENDRAG... III INNHOLDSFORTEGNELSE... V 1 BAKGRUNN Innledning Formål Modell for prosjektet Problemstilling for forstudien METODISK TILNÆRMING HOVEDFUNN Gjennomføring av sommerferien Viktigste forhold for vurdering av feriemål Muligheter og gleder forbundet med ferie på Sørlandet Ønsker og drømmer for ferien Problemer og mangler Overnattingsmuligheter Opplevelsesmulighetene og aktivitetstilbudet Kommunikasjons- og transporttilbud Tilgjengeligheten av informasjon Tilfredshet og motivasjon De største svakhetene ved Sørlandet som feriemål Utvidelse av ferieoppholdet MULIGHETER Badeland Sommertivoli Et Sørlandspass Sjøen for barna Når det en sjelden gang regner Et forbedret kollektivtilbud Mer informasjon til turistene Gi foreldrene barnefritid Sørlandet som Lille-Danmark Sørlandet som merkevare VIDERE ARBEID FOU-INFORMASJON VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDE OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE INTERVJUER --? v

10 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Kristiansand Dyrepark, ved direktør Reidar Fuglestad, har presentert en prosjektidé om utviklingen av det vi her kaller Barnas Sørland. Bak initiativet står blant annet ordføreren i Kristiansand, barnekultursektoren i Arendal og Sørlandet i 100!. Hensikten er å utvikle produkter og aktiviteter som er barnevennlige og som stimulerer til at flere barn og familier reiser til Sørlandet på ferie og for å delta på andre aktiviteter. En idé er å legge vekt på utvikling av aktiviteter i uka etter St.Hans. Da har skolene tatt sommerferie, mens fellesferien ennå ikke har begynt. Det er tradisjonelt en uke med mange fotballskoler, mye korpsaktivitet m.v. Fra og med sommeren 2002 er det også slik at alle har en uke ekstra ferie i forhold til forrige sommer. Denne uken bør reiselivsnæringen på Sørlandet samlet jobbe for at nordmenn legger til landsdelen. 1.2 Formål Betydningen av gode oppvekstmiljøer og barne- og familievennlige aktiviteter er alltid høyt på dagsorden, men har fått økt aktualitet etter Baneheiasaken. I år 2002 skal den første Barnas Fredspris deles ut i Kristiansand. Barnas Fredspris deles ut i et samarbeid mellom blant andre Redd Barna og Kristiansand Dyrepark, og er knyttet opp mot Nobelinstituttet i Oslo. Arendal har sin barnekulturfestival og Kristiansand sin barnefilmfestival. Slike og andre barnerettede tiltak og arrangementer bør ses i sammenheng slik at det er en rød tråd mellom de ulike barnerettede arrangementer på Sørlandet. Et annet moment er å sørge for kontinuitet i arbeidet. Derfor vil Destinasjon Sørlandet få en sentral funksjon som driver av Barnas Sørland. Prosjektet ses i sammenheng med samarbeids- og utviklingsaktiviteter med Destinasjon Sørlandet beskrevet i Verdiskapingsalliansen på Agders søknad til 1

11 Verdiskaping Der er grunnlaget for prosjektet Fordi varme sprer seg kort beskrevet med utgangspunkt i: Hvordan gi Sørlandet et konkurransefortrinn som ikke kan kopieres? 1.3 Modell for prosjektet Nedenstående er en prosessmodell for hvordan ta en produktidé til lansering. Tidlig i prosessen er det nødvendig å gjøre analyser for å kartlegge målgruppers behov, og vurdere og tilpasse produktutviklingen til det potensiale som finnes i markedet. Markedsanalyse og produktutviklingsprosessen Idé Analyse Konsept og design Utvikling Lansering Tidlige kunder Verdimulighet Måling av markedspotensial Grensesnitt- og pilottesting Lanseringsindex Markedsmuligheter Behovsmapping Salgspotensial Konsepttest Kommunikasjon Produktpreferanser Behov Pris Referansegrupper med lead users Kunden med i PU Andel ambassadører Andel desertører Tilfredshet - produktet Tilfredshet - tjenesten Figur 1: Prosessmodell for hele prosjektet Det er planlagt tre hovedfaser: Forstudie forprosjekt prosjekt. Forstudien presenteres i denne rapporten og relateres til identifisering av noen verdimuligheter basert på idéene fremkommet i tidlige samtaler. 2

12 Forprosjektet vil dreie seg om måling av markedspotensiale. På bakgrunn av samtalene som er gjennomført denne sommeren utvikles det et undersøkelsesopplegg for måling av markedspotensial. I forprosjektfasen bør sentrale og toneangivende aktører i næringen trekkes aktivt inn, for eksempel gjennom en dialogkonferanse. I hovedprosjektet er det konsept og design / utvikling som står i fokus. På bakgrunn av gjennomførte analyser, og diskusjoner med Destinasjon Sørlandet og sentrale aktører utvikles idéen fram mot konkretiserte konsepter / produkter. Dette resulterer i fastsettelse av konkrete målsettinger for videre prosjektforløp fram mot for eksempel år Det planlegges en utviklingsperiode på to-tre år, og gjennomføring av årlige målinger av turisters tilfredshet. 1.4 Problemstilling for forstudien Utfordringen som ligger til grunn for at Agderforskning har blitt kontaktet er behovet for mer sikker viten om turisters ønsker og behov for ferie på Sørlandet. Problemstillingen for denne forstudien er derfor: Hva ønsker foreldre skal være tilstede for å feriere på Sørlandet? For å tilrettelegge for utviklingen av en god barne- og familierettet produktportefølje brukes sommeren 2001 til å gjennomføre samtaler med turister på ferie på Sørlandet. Dette skal være forberedende undersøkelser som grunnlag for utvikling av tiltak over et 5-10 års perspektiv. Tiltak som fremmer og materialiserer prosjektideen Barnas Sørland. 3

13 2 Metodisk tilnærming For å avdekke en del sentrale forhold ved hva foreldre ønsker skal være til stede for å feriere på Sørlandet, er det valgt en kvalitativ tilnærming i forstudien. Den kvalitative metoden som er valgt er personlige intervjuer. Dette er en innsamlingsmetode som er hensiktsmessig når det er ønskelig å få et rikt tilfang av innspill og kommentarer i den tidlige produktutviklingsfasen (jfr figur 1 vist i kap. 1.3). Figur 2: Hvor intervjuene er gjennomført 4

14 Det er gjennomført i alt 62 intervjuer med foreldre i ferierende familier. Det ble gjennomført 10 i henholdsvis Mandal, Setesdal (hovedsakelig Byglandsfjord) og i Grimstad. De resterende ble gjennomført i Kristiansandsområdet med ca 10 på hoteller, 10 på campingplasser og 10 i gjestehavna / leide hytter / ved Dyreparken m.v. (diverse). I Mandal og Grimstad ble intervjuene i hovedsak gjennomført på campingplasser, samt noe på hotell. I Setesdal ble intervjuene lagt til campingplass og hytter i nærheten av Byglandsfjord. Disse stedene og gruppene er valgt for å få en viss bredde i utvalget, og er valgt på bakgrunn av samtaler med og adresselister fra Destinasjon Sørlandet. Intervjuene ble gjennomført i løpet av fellesferien sommeren De ble gjennomført av tre studenter fra Høgskolen i Agder. Intervjuobjektene ble kontaktet på de lokasjoner studentene / prosjektassistentene oppsøkte og utvalget i undersøkelsen må betraktes som et bekvemmelighetsutvalg (ikkesannsynlighetsutvalg). Prosjektassistentene ble gitt opplæring av prosjektleder og kvalitetssikrer, og fikk også ansvaret for å skrive inn alle intervjuene på pc. I gjennomføringen av intervjuene brukte assistentene en intervjuguide med åpne spørsmål (vedlagt). Det understrekes at dette på ingen måte kan sies å være et representativt utvalg av barnefamilier på Sørlandsferie. Det har da heller ikke vært hensikten i denne forstudien. Hensikten har vært å få tak i så mye informasjon som mulig omkring problemstillingen hva ønsker foreldre skal være tilstede for å feriere på Sørlandet? Den informasjonen som forstudien har fremskaffet, er først og fremst hensiktsmessig som underlag for å utarbeide et skreddersydd spørreskjema som kan brukes i en større kvantitativ undersøkelse for å avdekke et mer representativt bilde av foreldres ønsker, og er ikke generaliserbar i den forstand at man kan anta at den representerer norske foreldres ønsker for hva som skal være tilstede for å feriere på Sørlandet. 5

15

16 3 Hovedfunn I dette kapitlet beskrives hovedfunnene fra forstudien. Data presenteres i 12 underkapitler, der data fra intervjuene redegjøres for. Disse temaene er som følger: Gjennomføring av sommerferien 2001 Viktigste forhold for vurdering av feriemål Muligheter og gleder forbundet med ferie på Sørlandet Ønsker og drømmer for ferien på Sørlandet Problemer og mangler knyttet til ferieoppholdet Overnattingsmuligheter på Sørlandet Opplevelsesmulighetene og aktivitetstilbudet Kommunikasjons- og transporttilbudet Tilgjengeligheten av informasjon om Sørlandet Tilfredshet og motivasjon De største svakhetene ved Sørlandet som feriemål Viktigste kriterier for at turistene skulle ha utvidet sin ferie på Sørlandet 3.1 Gjennomføring av sommerferien 2001 Vi skulle gjerne blitt litt lenger om det hadde vært andre gode grunner for det. Ovenstående sitat er representativt for mange av de vi snakket med, og bør være et godt utgangspunkt for videre innsats. Under skal vi først gjengi inntrykkene fra svarene på våre spørsmål i tilknytning til gjennomføring av årets sommerferie. Vi var ute etter å finne ut hva som gjorde at Sørlandet ble valgt som reisemål, og om turistene kun var på gjennomreise. Viktig var det å finne ut hvilken boform folk hadde valgt, og hvilke planer de hadde for ferien så vel som hva de hadde gjort på daværende tidspunkt Hotellgjestene Alle de 13 intervjuede personene bodde på hoteller i Kristiansand og hadde planlagt å besøke Dyreparken. Flertallet kom faktisk til Kristiansand kun for å oppleve dyreparken. De overnatter fra en til fire netter, og har sjeldent klare planer for andre aktiviteter. I motsetning til den typiske campingturisten 7

17 nevnte ingen av hotellgjestene været som et viktig kriterium ved valg av feriemål. (Det må i denne sammenheng sies at da vi senere i intervjuet spurte etter en rangering fra 1 til 3 over kriterier for valg av feriemål satte samtlige været på første eller andre plass.) Kristiansand får mye ros i intervjuene for å være liten og koselig. Det settes stor pris på den glade sørlending og den utmerkede servicen som ytes på alt fra butikker til barer og restauranter. Flotte bademuligheter, en by med varierte shoppingmuligheter, og fine bygninger med fiskebrygga og Posebyen i spissen fremheves som viktige trivselsfaktorer. Hotellgjestene i Kristiansand er ikke på gjennomreise som for eksempel et flertall av turistene i Setesdal er. Familiene kommer til byen med et konkret mål om å besøke dyreparken, og flertallet av de besøkende benytter seg av andre feriemål i tillegg til denne Kristiansandsturen. Det vil si at turen til Kristiansand ofte blir den korteste av to ferier denne sommeren. Mest vanlig var det å ta en Danmarkstur enten litt tidlig eller eventuelt senere på sommeren. Flere personer forklarte uoppfordret at de savnet flere aktiviteter og et bredere tilbud for barna. Dette var i flere tilfeller hovedårsaken til at hotellgjestene i Kristiansand var her over en kort periode. Konkret ble følgende utsagn gjentatt ved flere anledninger; vi skulle gjerne blitt litt lenger om det hadde vært andre gode grunner for det. Det er å anta at flere personer ville ha sagt seg enig med dette utsagnet på oppfordring. Flere utdypet (uoppfordret) nemlig et savn på aktivitetssiden når de senere i intervjuet ble bedt om å beskrive aktivitetetstilbudet. Som eksempler på gode grunner var et badeland det klareste argumentet, mens andre mente de ikke hadde helt oversikt over hva Sørlandet har å tilby på aktivitetssiden. Som i så måte gir et direkte utslag i en kortere ferie. Dette reflekterer et mulig potensial for flere overnattingsdøgn per år Campingturistene ved kysten Campingturistene søker fint vær og rolige omgivelser nær sjøen. Noe som gjør campingplassene i Mandal, Kristiansand og Grimstad til utmerkede alternativer. Nesten alle vi intervjuet hadde vært på en eller flere av campingplassene før, og da gjerne år etter år. Med unntak av et par familier bodde de intervjuede campingturistene i campingvogner. 8

18 Når det gjelder tidsaspektet er denne gruppen den mest fleksible da de ofte blir lenger enn først planlagt. Og med godt vær og unger som trives blir familien oftest hele ferien på samme sted. Etter som familiene ofte har vært på campingplassene ved tidligere anledninger har foreldre i likhet med ungene skaffet seg gode venner og bekjente. Dette gjør det selvsagt mer attraktivt å benytte seg av samme campingplass år etter år. Vårt inntrykk er at denne kategorien av turister setter stor pris på stille og rolige feriedager som forløper i et behagelig tempo uten stress. Det faktum at halvparten har forklart at de har svært få planer utover det å slappe av understreker det inntrykket Turistene i Setesdal Flertallet var på gjennomreise, mens de resterende turistene vi var i kontakt med ferierte på egne hytter. Turistene på gjennomreise tilbrakte sjelden mer enn et par døgn her, og det ble i hovedsak leid hytter til dette formålet. Familiene på egne hytter ble ofte hele ferien. Nesten alle brukte ferien til rekreasjon i naturskjønne omgivelser. Sammenliknet med den typiske hotellturisten i Kristiansand, og i motsetning til den typiske campinggjesten, ble været aldri nevnt som et viktig kriterium før senere i intervjuet. Her er tydeligvis naturen og geografisk beliggenhet mer betydningsfullt enn været Diverse turister Dette innbefatter en større gruppe som benytter seg av sommerhus, hytter (leide så vel som private), overnatting hos venner og bekjente, båter og enkelte turister i nærheten av campingplasser nær Kristiansand. Flere av disse turistene er fra Sørlandet, og er derfor bare innom Kristiansand på dagsturer. Tidsaspektet er godt fordelt, men de fleste er her rundt en ukes tid. Et klart flertall av dem vi var i kontakt med hadde klare planer om å dra til dyreparken. Noe som tyder på at også for denne gruppen er dyreparken det store trekkplasteret. De fleste har vært i Kristiansand før, og sitter igjen med gode minner da selve byen har flere aktiviteter i gåavstand. Her nevnes bystranden, gågaten med shopping, Nupen-anlegget med bademuligheter for ungene, Ravnedalen, Baneheia med flotte turmuligheter. 9

19 3.2 Viktigste forhold for vurdering av feriemål De viktigste forholdene for oss er bra fiskemuligheter Etter innledende spørsmål om gjennomføringen av årets sommerferie ble turistene stilt spørsmålet Hva er de viktigste forholdene for dere ved vurdering av feriemål for sommerferien? I tabellen under er noen sentrale stikkord fra svarene. Disse er utdypet i den etterfølgende teksten. Tabell 1: Noen sentrale forhold ved vurdering av feriemål for sommerferien Barnevennlige aktiviteter Sannsynlighet for godt vær Ren natur Rekreasjon Sjø og skjærgård Hotellgjestene Denne gruppen av turister skiller seg noe ut da de ser ut til å komme til Kristiansand primært for å besøke dyreparken. Det er klart at også denne gruppen setter stor pris på fint vær og et bredt aktivitetstilbud for barna, men da de ofte kun planlegger en snarvisitt ser dette ut til være noe mindre viktig Campingturistene Sol og sommer er deres viktigste stikkord når feriemål velges. Videre er det viktig at feriemålet ligger nær sjøen, byr på sandstrender og gode bademuligheter. Stedet må være barnevennlig, og helst omgitt av fin og ren natur uten søppel og hogstfelt. Barna er ikke kravstore, men foreldrene er enige om at det må være nok aktiviteter for å dekke deres behov. Ved enkelte campingplasser kan strengt tatt en trampoline og muligheter for sport og spill være tilstrekkelig. 10

20 3.2.3 Diverse turister Det viktigste forholdet ved vurdering av sommerferien er å finne et sted hvor barna vil trives. Dette avhenger av et godt aktivitetstilbud, og helst pent vær, da bading og aktiviteter tilknyttet sjøen er meget populære. Som nevnt tidligere har flesteparten av familiene planer om å besøke dyreparken, som er en sikker vinner blant de yngre. Dette er ofte alene grunn nok til å legge ferien til Sørlandet. For de fleste barnefamiliene er det viktig å velge et sted som passer for rekreasjon, og godt samvær med hverandre. Andre forhold som kan nevnes er: kort avstand til byen, shoppingmuligheter, fin og ren natur og gode muligheter for turer i skog og mark. 3.3 Muligheter og gleder forbundet med ferie på Sørlandet Vi kommer tilbake så sant helsa holder! Vi ønsket i undersøkelsen å få svar på hva turistene hadde av positive opplevelser på Sørlandet, hva som gleder dem i ferien og hva som blir sett på som feriens høydepunkt(er). Folk ble oppfordret til å fortelle om hva som fikk dem til å bli glade og tilfredse. Mot slutten av dette temaet var det viktig å få frem hva som skulle til for at folk returnerte til Sørlandet. Ovenstående sitat og tabellen under her gir noen stikkord om muligheter og gleder. Tabell 2: Noen sentrale muligheter og gleder forbundet med ferie på Sørlandet Gode bademuligheter Dyreparken Skjærgården Trivelige sørlendinger God atmosfære / feriestemning Komme tilbake? Så lenge helsa holder Sørlandet forbindes med sol, varme og gode bademuligheter. Skjærgården og naturen for øvrig beskrives som idyllisk. Det er stor enighet om at været er det viktigste da dette har en stor innvirkning på barnas trivsel som igjen påvirker de voksnes tilfredshet. Dersom ungene koser seg har foreldrene det 11

21 godt, og godt vær gir familien gode muligheter til å gjøre noe sammen. Unger som trives og har det gøy gir glade og tilfredse familier. Den typiske sørlending blir beskrevet som svært koselig og serviceinnstilt. Dette setter foreldrene stor pris på, mens barna gleder seg mest over dyreparken med Kaptein Sabeltann. Enkelte familier trakk frem alle festivalene på Sørlandet, og et par familier satte også stor pris på Quart-festivalen. Mange av de spurte er innstilt på å komme tilbake til Sørlandet så lenge helsa holder. Et annet viktig moment er at mange sier de kommer tilbake om minnene fra årets sommerferie er preget av positive opplevelser. Dette indikerer at svært mange ønsker å returnere til Sørlandet ved en senere anledning. Dette understreker på mange måter at Sørlandet har en meget solid posisjon som reisemål. I hvert fall blant de som faktisk ferierer på Sørlandet. Det faktum at mange trekker fram sviktende helse som årsak til ikke å returnere uttrykker sterk tilfredshet. Atmosfæren på Sørlandet blir av de aller fleste karakterisert som veldig god. Hyggelige sørlendinger, og mange andre ferierende, skaper en god feriestemning. Mange nevner spesielt at de føler de blir godt tatt imot, og at de er velkommen til Sørlandet. 3.4 Ønsker og drømmer for ferien Vi har ingen andre ønsker for Sørlandsferien enn å besøke Dyreparken. Et naturlig mål for reiselivsnæringen må være å skape gjenkjøp hos sine kunder. Derfor er det viktig at produktet som tilbys imøtegår turistenes behov. Da vi spurte om hvilke ønsker og drømmer familien hadde for ferien var det for å appellere til følelsene som stimulerer disse behovene. For å gi et lite innblikk i hva turistene trakk fram i intervjuene, har vi satt opp en liste med de viktigste innspillene fra de voksne: 12

22 Tabell 3: Ønsker og drømmer for ferien Rekreasjon for hele familien Bading, båtturer og fisketurer med resultat Mange muligheter for aktiviteter for barna Gode turmuligheter og flott natur Ønsker for ferien Det fremste ønsket for ferien er rekreasjon. Turistene ønsker simpelthen å slappe av, nyte et rolig liv og fryde seg over et minimum av rutiner. Det store flertallet ser på muligheten til gjøre noe annet enn hva de gjør i dagliglivet som et lite høydepunkt i seg selv. Bademuligheter ble nevnt av alle grupper. Enten det var et svømmebasseng på hotellet eller campingplassen, eller et vannland som mange savnet. Det var også ønske om flere lekestativer, husker, klatrestativ, minigolf, sykkelutleie og båtutleie. Samvær med andre familier med barn er også blant ønskene. Alle foreldrepar bekreftet at så lenge ungene trivdes hadde de selv det bra. Dette er nærmest uavhengig av sted og aktivitetstilbudet til dem selv. Foreldrene ønsket imidlertid at barna hadde et bedre aktivitetstilbud. Spesielt ønsker de aktivitetstilbud til barna hvor foreldrene ikke trenger å være delaktige selv. Slike aktiviteter kan bli igangsatt av hoteller så vel som ansatte ved campingplassene, og på denne måten kan foreldrene få litt tid til seg selv Gode ferieminner og barnas ønsker Foreldrenes beste ferieminner var ofte fra turer som hadde vart minimum en uke på et godt og varmt sted i utlandet. Der hadde ungene trivdes grunnet at det var mye å finne på, og foreldrene hadde gledet seg over dette. Et annet argument som ble trukket fram var et lavere prisnivå enn i Norge. Etter flere innspill fra barn ble det klart at de ønsket å oppleve så mye som mulig. Feriemålet skulle helst være litt langt vekk i fra hvor de bodde da selve reisen ser ut til å forsterke inntrykket. De mindre barna vil gjerne tilbake til steder hvor de har opplevd noe gøy, og her er dyreparken nok engang den klare vinner på Sørlandet. 13

23 Et par barn og voksne snakket mye om gode ferie minner fra diverse Danmarksturer hvor foreldrene hadde fått kjøpt en pakketur som inkluderte et slags parkpass til dyreparker, bade- og sommerland. Dette ga dem muligheten til å oppleve utrolig mye på kort tid, og det ble også satt stor pris på at attraksjonene lå relativt tett samlet. Barnas gleder påvirker foreldrenes grad av tilfredshet, og stort sett var hele familien fornøyd med feriene Drømmene Drømmene - eller hva vi ofte refererte til som feriens høydepunkt - varierte sterkt, men mange gjentok det de tidligere hadde beskrevet som sine ønsker. Ofte drømte folk om realistiske ting som litt mer aktiviteter til barna. På campingplassene ble det satt stor pris på sommer-turneene til Se & Hør, VG og Color Line. Dette er reklameshow hvor barna er hovedaktørene. Det er små konkurranser hvor man kan vinne fine premier. I tillegg blir det som oftest delt ut rikelig med gratis produkter til de fremmøtte. Når man trekker frem reklameshowene til Se og Hør, VG og Color Line understreker dette behovet for aktiviteter. Et behov som tydeligvis strekker seg ut over det campingplassene selv tilstreber å tilby. 3.5 Problemer og mangler Det er for få dusjer på campingplassen! Mange folk påpekte kun en eller to relativt små mangler eller problemer. Og det var rundt en av fire som syntes alt var perfekt, så turistene er i hovedsak fornøyde. Helt fri for problemer og mangler synes imidlertid turistene Sørlandet ikke er. Tabell 4: Turisters opplevelse av problemer og mangler på Sørlandet Bilkøer Manglende og dårlige sanitæranlegg Av irritasjonsmomenter ble lange køer som følge av bomringene og ombyggingen av E18 ofte nevnt. Folk klager på et høyt prisnivå, men dette blir i sammenlikning med andre land, og ikke andre landsdeler i Norge. Folk flest misliker sterkt dårlig service, men dette er generelt ikke noe problem her på Sørlandet noe de fleste også understreket. 14

24 Dårlige sanitæranlegg på campingplasser er et problem og irritasjonsmoment som ofte ble trukket frem. Problemene består i at dusjene er skitne og toalettene vaskes ikke ofte nok. I tillegg inntrer det ubehagelige situasjoner når alle toalettene stenges mens de vaskes. Det er ofte for få toaletter og dusjer i forhold til antall besøkende, og disse ligger enkelte ganger langt borte fra campingområdet. Andre problemer som bare blir nevnt av en eller to personer er listet opp nedenfor: Bjeffende hunder på campingplassen At campingvognene står for tett Mange private områder/strender, naturen burde være åpen for alle Lite strøm på campingplassen Dårlig mattilbud (på campingplassen og i nærbutikken) Søppel på stranda Dårlig legevaktordning både i Aust- og Vest-Agder Campingplasser som ikke tar kort eller sjekk i resepsjonen Lite toaletter og søppelbøtter i dyreparken Mye fyll og bråk i Kristiansand under Quartfestivalen Lite sitteplasser i offentlige parker Lite offentlige toaletter 3.6 Overnattingsmuligheter Hva synes dere om overnattingsmulighetene på Sørlandet? spurte vi turistene, og fikk følgende svar. Tabell 5: Overnattingsmulighetene på Sørlandet Godt utvalg av campingplasser Tilstrekkelig med hoteller Hyttene noe dyre - lite fleksible leieperioder Positivt med nærhet til aktiviteter Camping plasser Blant de turistene som ferierer med campingvogn, hersker det stor enighet om at det er et godt utvalg av campingplasser på Sørlandet. Det er mange å velge mellom langs hele kysten og de ligger sentralt og greit til. Mange sy- 15

25 nes det er positivt at campingplassene ligger litt utenfor selve bykjernen, og at det likevel er kort avstand til en eller flere byer. Også hvis man ønsker å campe lenger inn i landet finnes et godt utvalg og mange fine campingplasser Hoteller De fleste mener at det er nok av hoteller å velge mellom både i byene og litt innover i landet. Enkelte mener at det ofte er fullt i sesongen og bestilling i god tid er nødvendig, men relativt mange andre har opplevd å kunne bestille dagen i forveien og likevel få plass. Flere mener det er gunstig med hoteller som ligger i nærheten av dyreparken, og korte avstander blir i det hele tatt sett på som positivt. Det er generelt stor enighet om at det er dyrt å leie hotellrom i Norge, men mange barnefamilier opplever å få gode rabattordninger Hytter Når det gjelder hytter, mener de fleste at det er et godt utvalg, og mye å velge mellom, men det er ofte vrient å få tak i noe i løpet av høysesongen. De fleste klagene går på høye priser i skjærgården, og lite fleksibilitet da de fleste hyttene kun leies ut på ukebasis. Noen hyttegjester synes prisene er høye i forhold til hva man får igjen. De nevner blant annet at hyttene er for dårlig utstyrt eller at sanitæranlegget ikke er så bra som de forventet. Vi mottok ellers et par klager på dårlig tilbud så vel som dårlig standard på hyttene i Setesdal. Lokaliseringen av hyttene ble for øvrig sett på som meget bra. 3.7 Opplevelsesmulighetene og aktivitetstilbudet Sjøsanden er utrolig fin! Vi ba turistene beskrive opplevelsesmulighetene og aktivitetstilbudet på Sørlandet. Tabell 6: Opplevelsesmuligheter og aktivitetstilbud på Sørlandet Skjærgårdens muligheter Dyreparken i en klasse for seg Få regnværsdagaktiviteter Skog og mark 16

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 Sommerleir til Tromøy 9.- 23. juli 2012 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt for

Detaljer

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013 sommertilbud 2013 Sommerleir til Tromøy 8 22. juli 2013 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Av aktiviteter kan vi nevne strandliv, turstier, lekeplasser og tur til Dyreparken. Alt

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Thailand opplevelsenes land

Thailand opplevelsenes land Thailand opplevelsenes land Lurer du på hvor du skal tilbringe ferien? Jeg har et forslag. Thailand er et land I Asia. Visste du at det er omtrent 70 millioner innbyggere i hele Thailand? I sommerferien

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Hotel Europa Greifswald Besøk den nordtyske handlebyen Greifswald som ligger mellom øyene Rügen og Usedom.

Hotel Europa Greifswald Besøk den nordtyske handlebyen Greifswald som ligger mellom øyene Rügen og Usedom. Hotel Europa Greifswald Den gamle nordtyske hansabyen Greifswald er berømt for sine mange gotiske bygninger og ligger ikke langt fra Østersjøkysten. Byens ideelle beliggenhet mellom øyne Rügen og Usedom

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før

Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Gruppe 2 (8.mai) fra Værnes Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Klokkeslett som oppgis er gjeldende, ikke veiledende!! På restaurant: Alle priser i meny er

Detaljer

Husfest. Som helgetur er det flere steder du kan dra. Min favoritt: Byron Bay.

Husfest. Som helgetur er det flere steder du kan dra. Min favoritt: Byron Bay. Australia Høst 2016 Jeg dro til Australia fordi jeg ville ha en ny hverdag, nye opplevelser og nye utfordringer. Før jeg søkte var jeg veldig i tvil, men bestemte meg til slutt for å dra. Det er kanskje

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen Sammendrag: Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen TØI Rapport 1365/2014 Forfattere: Alena Høye, Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau Oslo 2014, 62 sider Et skilt med teksten «Del veien» og et bilde

Detaljer

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hotell i Montenegro Sun Resort ved Herceg Novi Ved Herceg Novi har vi et 4 stjernes hotell med mange fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og har egen strandlinje. Hotellet kan by på restaurant med

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Invitasjon til Ferie For Alle et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi-

Invitasjon til Ferie For Alle et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi- Invitasjon til Ferie For Alle 2017 - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi- Ferie For Alle - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Målgruppe Mange barnefamilier i

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden hotell og Feriesenter ligger idyllisk til i Setesdalen, omgitt av vakre fjell og fosser. Her kan du slappe av i rolige omgivelser, nyte den flotte naturen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway. SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 C.H. - Visitnorway.com Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom Prosjektnr: 2013-1-590 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >>

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I det lille ekstra YÜKSEK II Yuksek II er et meget eksklusivt anlegg som består av store, luftige leiligheter med svært høy standard. Stedet passer utmerket for de som

Detaljer

solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil

solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil solmar buzios 30 leiligheter Ved strandpromenaden Buzios Brasil sommer aret rundt Brasil er kjent for sol, samba og fotball god kaffe, lave priser og gjestfrie mennesker! Langs kysten i nord, nær ekvator,

Detaljer

INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE FEBRUAR SKINNARBU

INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE FEBRUAR SKINNARBU INVITASJON FERIE FOR ALLE VINTERFERIE 20.-23. FEBRUAR SKINNARBU Invitasjon til Ferie For Alle Telemark Røde Kors- Ferie For Alle arrangerer vinterferie. Sted: Tid: Skinnarbu, Skinnarbu Nasjonalpark hotel

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

ØRRETFISKE C H I L E

ØRRETFISKE C H I L E ØRRETFISKE C H I L E PATAGONIA - CHILE Patagonia har en tiltrekningskraft på mange ørretfiskere. Fantastisk natur med vulkaner og frodige daler, og en sesong som passer oss nordmenn midt i blinken! Ørretsesongen

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen. Country Partner Hotel Lüttje Burg Dette familievennlige hotellet ligger bra plassert i Slesvig-Holstein dersom man ønsker å besøke noen av de koselige byene i regionen. Samtidig er det også gode muligheter

Detaljer

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Dra på ferie til Nord-Tyskland og bo i koselige Lütjenburg et lite stykke øst for Kiel og bare 8 km fra Østersjøen. Country Partner Hotel Lüttje Burg Dette familievennlige hotellet ligger bra plassert i Slesvig-Holstein dersom man ønsker å besøke noen av de koselige byene i regionen. Samtidig er det også gode muligheter

Detaljer

Comwell Køge Strand Miniferie i historiske Køge kun fem minutter gå fra stranden.

Comwell Køge Strand Miniferie i historiske Køge kun fem minutter gå fra stranden. Comwell Køge Strand Fra hotellet er det kun fem minutter å gå til stranden, og det tar kun rundt 15 minutter å komme seg inn til sentrum av Køge. Hotellet tilbyr herlige rom som garanterer at dere får

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer