Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012"

Transkript

1 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1

2 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag, og hver dag gjør vi bevist eller ubevist vurderinger i forhold til dette som påvirker hvordan vi handler. Risiko- Og Sårbarhets (ROS) analysen skal forsøke å belyse risikoer kommunen kan komme ut for og forberede oss på å håndtere disse. Vi vet at uønskede hendelser kan skje og vil gjennom en ROS-analyse finne: forbyggende tiltak som kan forhindre eller minimalisere muligheten at hendelsen skjer konsekvensreduserende tiltak som setter oss i stand til å håndtere en hendelse dersom den skulle oppstå. Nordre Land kommune gjennomførte i 1998 sin første ROS-analyse sammen med Søndre Land kommune. Dette samarbeidet er fortsatt i denne analysen. Mange av utfordringene vil være de samme uavhengig av kommunegrenser Prosjektorganisering Proskjekteiere: Rådmennene Jarle Snekkestad og Nils Hesthagen Prosjektansvarlig: Kommunalsjef Geir Steinar Loeng, Nordre Land kommune Prosjektleder: Jon Nybakke, Nordre Land kommune Prosjektsekretær: Kjeld Dag Svendsen, Søndre Land kommune Prosjektgruppe: Lensmannen Geir Ole Sørhusbakken, Arne Nybråten VOKKS, Tom Knutsen VOKKS, Teknisk sjef Knut Andreas Kind, NLK (Arne Edgar Rosenberg), Kommunelege Jens Mørch, SLK, Overbrannmester Helge Giil SLK (Bjørn Runar Eriksen), Rådgiver Knut Åge Berge, SLK, Prosjektsekretær og Prosjektleder. Arbeidet med analysene er gjort av 5 faggrupper bestående av representanter for begge kommuner samt representanter for Lensmannsetaten og VOKKS. 1. Natur og klima (Flom, skred, vær etc.) a. Plan-, miljø og næringssjef Tore Stenseng, SLK b. teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK c. Enhetsleder Halvor Askvig, NLK d. Enhetsleder Knut Andreas Kind, NLK Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 2

3 2. Liv, helse og miljø (Epidemier, forurensning etc) a. Helse- og omsorgssjef Randi M. Berg, SLK b. Kommuneoverlege Stefan Løvsletten, NLK c. leder for hjemmesykepleien Marianne Ege Lundberg, SLK d. Enhetsleder Laila Nereng, NLK e. Konsulent Werner Sveum, NLK 3. Ulykker og katastrofer (Transport, brann etc) a. Overbrannmester Helge Giil, SLK (Hans Martin Søfferud) b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Brannmester Tore Halden (Trond Øyhus) d. Ambulansen 4. Uforutsette menneskelige handlinger, terror og kriminalitet (Gisselsituasjoner, bombetrussel, organisert kriminalitet etc.) a. Skolesjef Fred Sørensen, SLK b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Avd. leder Mary Gjefle, NLK d. Rektor Bjørn Saur, NLK e. SLT-koordinator Tore Mikkelstuen, NLK. 5. Systemsvikt/Svikt i infrastruktur (Vann, avløp, strøm, renovasjon, kommunikasjon, etc) a. Teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK b. Saksbehandler informasjon Line Bøe, SLK c. Tom Knutsen, VOKKS d. Faggruppeleder Anne Marit Tangen Eng, NLK e. Ingeniør Arne Edgar Rosenberg, NLK (De som er satt i parentes har vært vikarer inn i gruppene) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 3

4 Innholdsfortegnelse Del 1 Grunnlag og metoder... 5 Innledning... 5 Lovverk... 5 Beredskapsprinsipper... 6 Plandokumenter... 6 Om ROS-analyse... 7 Begreper... 7 Konsekvensvurdering... 9 Sansynlighetsvurdering Akseptnivåer Risikomatrise Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering Grupering av hendelser Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Del 4 Henvisninger Vedlegg Analyser Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 4

5 Del 1 Grunnlag og metoder Innledning Lovverk Rammene for kommunenes ROS-analyser er bl.a. forankret i Lov om kommunal beredskapsplikt med forskrift og Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Lov om kommunal beredskapsplikt Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.» Forskrift om kommunal beredskap sier følgende: 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 5

6 Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. Lov om planlegging og byggesaksbehandling Oppgaver og hensyn etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) slår fast at kommunene skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. I tillegg til disse lovene er det flere særlover mv. som på legger kommunene gjennomføring av ulike risiko- og sårbarhetsvurderinger som følge av beredskapsplikt innenfor ulike tjenester og virksomhet. Flere lover På flere fagområder foreligger det lover med beredskapsbestemmelser, bla. innenfor brann og helse. Beredskapsprinsipper ROS-analyser danner grunnlag for beredskapsplanlegging og føringer for krisehåndtering. Kommunens overordnede beredskapsperspektivet bygger på følgende tre prinsipper: Ansvarsprinsippet Den som har et ansvar i en normal situasjon har også ansvar i tilfelle av ekstraordinære/uønskede hendelser ved krisesituasjoner. Likhetsprinsippet. Den organisasjon som en normalt har skal være mest mulig lik den organisasjon som en har under krisesituasjoner. Nærhetsprinsippet. Krisesituasjoner skal håndteres på lavest mulig nivå. Plandokumenter Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke I Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , med risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke, angis følgende mål for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid: i størst mulig grad å avdekke farer og redusere risiko overfor mennesker, husdyr, miljø og økonomi. Dette skal nås ved bl.a. å identifisere og analysere uønskede hendelser som Opplandssamfunnet er sårbart overfor. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 6

7 Kommuneplanen for Nordre Land Kommuneplanen gir overordnede føringer for kommunens beredskapsarbeid. Mål: Nordre Land kommune skal aktivt arbeide for å forebygge uønskede hendelser, og ha en beredskap som raskt og effektivt kan håndtere slike hendelser. Strategier: Kommunen skal ha et oppdatert planverk for forebygging og håndtering av eventuelle uønskede situasjoner. Kommunen skal sørge for at nødvendig kompetanse, personell og utstyr er tilgjengelig for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i Nordre Land. Kommunen skal gjennom samarbeid med næringslivet, offentlige etater, frivillige organisasjoner og andre sikre at vi står best mulig rustet til å forebygge og håndtere eventuelle uønskede situasjoner. Ved utarbeiding av planer skal hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vurderes ROS-analyse utarbeides for alle deler av den kommunale virksomhet innen utgangen av Kommunale ROS-analyser Tidligere felles ROS-analyse for Nordre og Søndre Land fra 1998 og oppfølging av denne er et viktig grunnlag for denne analysen Gjøvik kommunes ROS-analyse fra 2010 er framhevet av fylkesmannen som et godt eksempel på kommunal ROS-analyse og brukt som mal for denne analysen. Noen kommunale etater har ROS analyser for sin virksomhet som er brukt inn mot denne analysen dette gjelder særlig teknisk sektor (brann, vann, avløp) og i helsesektoren (smittevern). Om ROS-analyse Begreper De begrep og den metodikk som er benyttet bygger i utgangspunktet på definisjoner, anbefalinger og metodikk i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Begrepsbruken er tilpasset ROS-analysen for Oppland og nabokommuner. Krise krisesituasjon Uønskede hendelser som bringer det ordinære drifts- og beredskapsapparatet inn i en situasjon med større belastninger enn hva det normalt skal kunne forventes å håndtere. Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, materielle verdier, tjenesteproduksjon og samfunnsviktige funksjoner. Sårbarhet En virksomhet eller organisasjons (manglende) evne til å fungere og oppnå sine mål når den utsettes for påkjenninger som følge av hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 7

8 Risikovurdering En vurdering av sannsynligheten for og konsekvensen av en (uønsket) hendelse. Konsekvens Mulig virkning av en (uønsket) hendelse. Sannsynlighet Vurdering av sjansene for og hvor hyppig en (uønsket) hendelse kan forventes å inntreffe. Akseptkriterier Det risikonivået (farenivået) som en beslutter er akseptabelt i en gitt periode eller fase for aktuell virksomhet. Er en referanse ved vurdering valg av løsning og behovet for risikoreduserende tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 8

9 Konsekvensvurdering Konsekvens Fokusområde Vurderingsindekse UBETYDELIG Liv og helse Få og små personskader. Kun kortere sykefravær Antall berørte < 20 Miljø Mindre skader på miljøet som utbedres etter relativt kort tid (mindre enn 1 år). Materielle verdier Mindre lokal skade på materiell og utstyr. Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Skadeomfang mellom og 1 mill.kr. Funksjonen settes midlertidig ute av drift, ingen skader eller og kun mindre driftsforstyrrelser. Alternative løsninger fungerer. Produksjonsstans inntil 10 dager ALVORLIG Liv og helse Inntil 2 døde. Få men alvorlige personskader. Eventuelt mange (mindre enn 10) mindre personskader. Inntil 20 akutt evakuerte Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Miljøskader av stort omfang men med middels alvorlighet, eller skader av lite omfang men med høy alvorlighet. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 10 år. Alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 1 mill. og 10 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift i flere døgn. Mindre skader på alternative løsninger. Betydelige driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 10dager og inntil 3 måneder. KRITISK Liv og helse Inntil 3-7 døde og/eller 10 alvorlig skadd, akutt evakuerte og mindre enn 250 evakuerte totalt Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon KATASTROFALT Liv og helse Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Store og alvorlige miljøskader. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 25 år. Tap av og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 10 mill. og 50 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift over lengre tid. Skader også på alternative løsninger, eller det finnes ikke alternative løsninger. Store driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 3 måneder og inntil 1 år. Mer enn 7 døde og/eller mer enn 10 alvorlig skadde, mer enn 50 akutt evakuerte og/eller mer enn 250 evakuerte totalt. Antall berørte som må følges opp tett 80-> Langvarig miljøskade (mer enn 25 år). I verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang på over 50. mill.kr. Funksjonen er permanent satt ut av drift. Produksjonsstans i mer enn 1 år. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 9

10 Sansynlighetsvurdering SANNSYNLIGHET Vurderingsskala Meget sannsynlig - 1 år Sannsynlig 1 10 år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig 50 år - Akseptnivåer Risikomatrise Vurdering av akseptabel risiko gjøres i analysen ut fra følgende 3 nivåer: A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Hendelsene sammenstilles i følgende risikomatrise hvor en systematisk sammenstiller hendelser og aktuelle vurderinger av sannsynlighet, konsekvens og akseptnivå av disse for identifiserting av hendelser hvor det må/bør iverksettes tiltak for å forebygge eller redusere ringvirkningene av dem. Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B Grupering av hendelser Hendelsene som er analyser er gruppert i følgende temagrupper hver med sine analyseområder: 1. NATUR OG KLIMA 2. LIV, HELSE OG MILJØ 3. ULYKKER OG KATASTROFER 4. TERROR OG KRIMINALITET 5. SYSTEMSVIKT / SVIKT I INFRASTRUKTUR. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 10

11 Tema : Analyseområde : Uønsket hendelse : SKJEMA FOR ANALYSE AV R KONSEKVENS- OG SANNSYNLIGHETSVURDERING \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B RISIKOVURDERING AKSEPTNIVÅ FOR A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 11

12 SVURDERING FOREBYGGENDE (1): KONSEKVENSREDUSERENDE (2): HANDLINGSPLAN - BEREDSKAPS Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist ANALYSEANSVARLIG Navn Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 12

13 Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Oversikt over hendelser fordelt på analyseområder. 1 Natur og klima 1.1 Flom Flom i Randsfjorden Flom i elver Flom i bekker 1.2 Frost og kulde Isbarrierer i elver og bekker Kjøving 1.3 Skred Steinsprang Jordskred Snøskred (N) 1.4 Vær og klima Kulde Vind Nedbør A: Snø B:Regn 2 Liv, helse og miljø 2.1 Epidemier Influensapandemi Kjente og ukjente smittestoffer 2.2 Miljø og helse Legionella-smitte Radon Radioaktiv stråling Vannforurensning Luftforurensning Overførbare husdyrsykdommer Inaktivitet 3 Ulykker og katastrofer 3.1 Masseskade - transport Ulykke med bus, tog, båt eller fly Ulykker med farlig gods 3.2 Masseskade brann og eksplosjon Brann i industrianlegg Brann i institusjoner, omsorgsboliger, skoler, barnehager mv Brann i trehusbebyggelse i Dokka sentrum Skogbrann 4 Terror og kriminalitet 4.1 Uforutsigbare hendelser Bombe/bombetrussel mot institusjoner Hendelser med ustabile/psykisk syke personer 4.2 Organisert kriminalitet Ran av pengeinstitusjon 5 Systemsvikt / svikt i infrastruktur 5.1 Vannforsyning Forurensning av grunnvannskilde Ledningsbrudd hovedvannledning Strømforsyning borte i Dokka tettsted Svikt i drikkevannsforsyning private anlegg Trusler og sabotasje mot vannforsyningen 5.2 Avløp Svikt i avløpsnett, ledningsnett og renseanlegg 5.3 Avfall og renovasjon Svikt i mottak og behandling 5.4 Strømforsyning Brann i Dokka transformatorstasjon 5.5 Dambrudd Dambrudd Aksjøen Dambrudd Dokksfløy 5.6 Administrasjon og ledelse Svikt i IKT systemer Ledelse og informasjonssvikt Strømstans Rådhus Brann Rådhus Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 13

14 Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist SMS varslingssystem Innkjøp 1 SMS varsling kan brukes i mange ,- sammenhenger, både i kriser og Årlig ca Rådmannen 2012 daglig drift , Nødstrøm for bygg Det er kun helt nødvendige funksjoner som skal driftes. Før bygg kan tilkobles aggregat må strøminntak tilpasses. Det må også vurderes om aggregat skal være stasjonært eller flyttbart. Prioritert liste over bygg Landmo sykehjem Korsvold omsorgssenter Rådhuset For rådhuset gjelder det drifting datarom for å kunne Drifte vitale dataprogrammer i forhold til hese og omsorg. Rutiner Hjemmetjenesten i forhold til strømbrudd hos hjemmeboede pasienter. Liste over personer med særskilte behov i forhold til strøm. Se på mulighet for å registrere dette i Gerica Radonmålinger i alle kommunalebygg evt. tiltak i etterkant er ikke priset. Utvidet overvåkning i perioder med fare for flom/isgang/kjøving etc. Kartlegging av områder med skred og flomfare Klausulering av grunnvannsinntak Dokka vannverk Innføring og videreføring av FYSAK i alle deler av barnehage og skole Utarbeide varslingsrutiner i forbindelse med dambrudd Dokksfløy Rutiner for å sikre god nok kartlegging av flom- og skredfare i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling Tilpassing er avhengig av byggets beskaffenhet. Aggregater er avhengig av størrelse og type. I driften ,- I driften I driften ,- I driften Rådmannen Rådmannen (Omsorg og rehabilitering) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Plan og næring) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Utredes innen Sept 2012 Sept Mai 2013 Fortløpende Fortløpende 2013 Rådmannen 2013 NLK/Eidsiva 2013 Rådmannen (Plan og næring) Fortløpende Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 14

15 Forebyggende arbeid, praktisk og holdningsskapende i skole og barnehage i forhold til inaktivitet Lavterskel treningstilbud til personer i alle aldre. Nødstrøm Torpa vannverk Behov ca 17 Kwh Behøver ikke kjøres konstant slik at et flyttbart aggregat kan brukes. Driftskontroll anlegg vannverk Har pr i dag reservestrøm for ca 2 timer Etter det må anleggene ettersees/ driftes manuelt Reservevannkilde Dokka vannverk Traktoragregat ca , ,- Del 4 Oppdateringer Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Del 5 Henvisninger Sentrale føringer Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 1994 Regionale Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , 2009 Nordre Land kommune Overordnet Kommuneplanens samfunnsdel 2012 Kommuneplanens arealdelen Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land og Søndre Land 1998 Fagområder/sektorer Beredskapsplan for vannforsyning Smittevernplan Helseberedskapsplan ANDRE HENVISNINGER Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik, 2010 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 15

16 VEDLEGG Analyser 1. NATUR OG KLIMA FLOM FLOM I RANDSFJORDEN FLOM I ELVER FLOM I BEKKER FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER KJØVING SKRED STEINSPRANG JORDSKRED SNØSKRED VÆR OG KLIMA KULDE VIND NEDBØR LIV, HELSE OG MILJØ EPIDEMIER INFLUENSAPANDEMI KJENTE OG UKJENTE SMITTESTOFFER MILJØ OG HELSE LEGIONELLA-SMITTE RADON RADIOAKTIV STRÅLING VANNFORURENSING LUFTFORURENSING OVERFØRBARE HUSDYRSYKDOMMER INAKTIVITET ULYKKER OG KATASTROFER MASSESKADE TRANSPORT ULYKKE MED BUSS, TOG, BÅT ELLER FLY ULYKKE MED FARLIG GODS MASSESKADE BRANN OG EKSPLOSJON BRANN I INDUSTRIANLEGG BRANN I INSTITUSJONER, OMSORGSBOLIGER, SKOLER, BARNEHAGER, M.V Brann i trehusbebyggelse Dokka sentrum SKOGBRANN 28

17 4. TERROR OG KRIMINALITET UFORUTSIGBARE R BOMBE/BOMBETRUSSEL MOT INSTITUSJON R MED USTABILE/PSYKISK SYKE PERSONER ORGANISERT KRIMINALITET RAN AV PENGEINSTITUSJON SYSTEMSVIKT/SVIKT I INFRASTRUKTUR VANNFORSYNING FORURENSNING AV GRUNNVANNSKILDE LEDNINGSBRUDD HOVEDVANNLEDNING STRØMFORSYNING BORTE I DOKKA TETTSTED SVIKT I DRIKKEVANNFORSYNING; PRIVATE ANLEGG TRUSLER OG SABOTASJE MOT VANNFORSYNING AVLØP SVIKT I AVLØPSNETT, LEDNINGSNETT OG RENSEANLEGG AVFALL OG RENOVASJON SVIKT I MOTTAK OG BEHANDLING STRØMMFORSYNING BRANN I DOKKA TRANSFORMATORSTASJON DAMBRUDD DAMBRUDD AKSJØEN DAMBRUDD DOKKFLØYDAMMEN ADMINISTRASJON OG LEDELSE SVIKT I IKT-SYSTEMER LEDELSES- OG INFORMASJONSSVIKT STRØMBRUDD RÅDHUS BRANN I RÅDHUS 45

18 1. NATUR OG KLIMA 1.1 FLOM FLOM I RANDSFJORDEN Skadeflom/oversvømmelse 50 års flom Store nedbørsmengder Oversvømmelse av skog og landbruksarealer, men i begrenset omfang. Slik Randsfjorden er i dag kan ingen store områder bli overflommet. Største faren er områder hvor det kan oppstå ras som følge av sterke strømmer. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Restriktiv bruk av arealbruksplaner i områder som man kjenner til kan bli flomutsatt 2. Kartlegge eierforhold for varsling ved flomfare 3. Tidlig gjennomføring av flomregulerende tiltak ved sluser/demninger Demontering/fjerning av evnt produksjonsutstyr teknisk materiell

19 1.1.2 FLOM I ELVER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av elvevassdrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter 1. Evakuering fra boliger/bygninger 2. Begrense skader i størst mulig grad

20 1.1.3 FLOM I BEKKER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av bekkedrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak 5. Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter hvis vassdraget er regulert 1. Lokale sikringstiltak 2. Evakuering fra boliger/bygninger

21 1.2 FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER Opphopning av is og påfølgende flom/endret løp i vassdrag. Langvarig frost og brå vårløsing, og/eller isgang. Skader på terreng, infrastruktur og bygninger. Tette broløp og kulverter. Konsekvens: Sansynlig Sannsynlighet: Ubetydlig Aksept: C Kartlegging av utsatte områder. Overvåkning etter langvarige kuldeperioder. 1. Overvåke situasjonen 2. Renske elve- og bekkeløp på utsatte punkter. Holde grøfter og stikkrenner åpne. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

22 1.2.2 KJØVING Omfattende kjøving i elver, bekker, grøfter, stikkrenner og skråninger. Som regel brå og relativt sterk kulde. Trafikkfare ved kjøving ut i veier. Kjøving mot hus/bebyggelse. Frostsprenging. Store problemer ved vårsmelting / økt vannføring: o Vann tar nye veier mot hus etc, kan medføre fare for bygg og liv. o Tette stikkrenner/grøfter kan medføre ødeleggelse på veier og infrastruktur Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Opprettholde god standard på grøfter og stikkrenner. 2. Overvåkning på høst/vinter. 3. Ha varmekabler på strategiske plasser. 1. Overvåke situasjonen 2. Tine, grave is langs veier. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

23 1.3 SKRED STEINSPRANG Utfall av stein og blokker fra bergskrenter og fjellskjæringer. Nedbør og frostsprenging. Skader på: - Infrastruktur og bygninger - Kjøretøy - Personskader Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak Sikringstiltak i utsatte områder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data om steinsprangfare

24 1.3.2 JORDSKRED Skred og utglidning av større mengder løsmasser Flom, mye nedbør, menneskeskapte endringer av terreng og natur Skader på - Terreng - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Mindre sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig skredfarlige områder 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak 3. Sikring av utsatte skråninger og skjæringer 4. Fokus på skredfare ved anleggelse av nye veger og på vedlikehold av vegnettet dimensjonering av stikkrenner og plassering av stikkrenner. 1. Utflytting fra utsatte boliger / bygninger 2. Stenging av veger 3. Sikringstiltak for å hindre videre ras / utgliding Handlingsplan 1. Foreta vurdering av skredfare i alle arealplansaker 2. Fagdag i skogbruket om vedlikehold av skogsbilvegnettet med fokus på drenering 3. Årlig gjennomgang av kommunalt vegnett mht stikkrenner skredfare.

25 1.3.3 SNØSKRED Skred og utgliding av større mengder snø. Store snømengder, menneskelig aktivitet og bratt terreng. Skader på - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Ubetydlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Vurdering av fare for snøras i forbindelse med arealplanlegging. 3. Vurdering av snørasfare i forbindelse med godkjenning av skiløyper Omlegging av skiløyper i utsatte snørasområder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data vedr. snøskredfare.

26 1.4 VÆR OG KLIMA KULDE Så lav temperatur at frostskader, utover det vi normalt har, oppstår. Tidlig kulde uten nevneverdig snødekke, langvarig kulde, ekstrem kulde. Private brønner fryser og/eller går tomme, private vannledninger fryser. Offentlig vannforsyning fryser. Manglende vann i boliger. Eldre, uføre, syke i private boliger kan risikere at de ikke klarer å holde tilstrekkelig høy innetemperatur. Problemer fra ubehag via nedkjøling og forfrysninger til, i verste fall, død. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Etablere/investere i tappestasjoner der publikum kan hente vann. 2. Etablere rutiner/ansvar/utstyr/avtaler knyttet til eventuell utkjøring av vann. 3. Etablere beredskapsrutine i Hjemmetjenesten knyttet til personer som potensielt trenger hjelp til å opprettholde tilstrekkelig temperatur i boligen. 4. Legge alle offentlige vannledninger med tilstrekkelig frostsikkerhet. 1. Drifte/operere/iverksette tiltak slik de er beskrevet i det forebyggende arbeidet. Handlingsplan 1. Kuldeberedskap i hjemmetjenesten

27 1.4.2 VIND Episoder med så sterk vind at skog, bygninger og annet blir skadet. Sterk vind. Kortvarig: Tap av strøm- og teleforbindelse, stengte veger, bygnings- og skogskader, hvorav de to siste kan ha store økonomiske konsekvenser. På lengre sikt: Redusert skoghygiene (også med økonomisk konsekvens) Personskader (ved hendelsen og i etterkant) Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Lite forebyggende arbeid å få gjort mht skade på bygninger og skog. 2. Rydding langs strøm- og telelinjer viktig forebyggende arbeid, men normalt ikke en kommunal oppgave. 3. Rydding langs veger: Kommunen kan forebygge langs kommunale veger. 4. Etablere beredskapsrutine mht skilting og informasjon om omkjøringsruter og raskest mulig gjenåpning av stengte veger i prioritert rekkefølge etter trafikkmengde og/eller mangel på omkjøringsmulighet kan være kritisk for utrykningskjøretøy og andre viktige transporter. Handlingsplan 1. Fjerne vindfall i skogen for å hindre oppformering av barkbiller og/eller andre skadegjørere. 1. Beskrive ansvar og rutiner knyttet til vindfall som stenger veger

Risiko- og. Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012. Side 1

Risiko- og. Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012. Side 1 Risiko- og Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012 Side 1 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag, og hver dag gjør vi bevist

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE Ansvarlig: Rådmannen Oppdatert: 22.mars 2012 1 INNHOLDSOVERSIKT side FORORD 2 DEL 1 - Grunnlag og metode 3 INNLEDNING - 3 - OM ROS-ANALYSE - 4 - - Begreper

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål...2 1.3 Rammer...2 2. OMFANG OG AVGRENSNING...2 3. ORGANISERING...2 3.1 Prosjektledelse...2 3.2 Øvrige

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune ROS analyse GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune Innhold 1. Fareidentifikasjon 2. Estimering av sannsynlighet, risiko og 3. Kriterier for sannsynlighet, akseptkriterium 4. Vurdere risikoreduserende

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 2. Vestvågøy kommune Plan og teknikk RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Kommunedelplan areal for: Ballstad planid.2012 03 Stamsund planid.2012 04 Bøstad planid.2012 05 LeknesGravdal planid.2012

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Sikkerhet langs vassdrag en viktig del av NVEs arbeid,

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer