Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012"

Transkript

1 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1

2 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag, og hver dag gjør vi bevist eller ubevist vurderinger i forhold til dette som påvirker hvordan vi handler. Risiko- Og Sårbarhets (ROS) analysen skal forsøke å belyse risikoer kommunen kan komme ut for og forberede oss på å håndtere disse. Vi vet at uønskede hendelser kan skje og vil gjennom en ROS-analyse finne: forbyggende tiltak som kan forhindre eller minimalisere muligheten at hendelsen skjer konsekvensreduserende tiltak som setter oss i stand til å håndtere en hendelse dersom den skulle oppstå. Nordre Land kommune gjennomførte i 1998 sin første ROS-analyse sammen med Søndre Land kommune. Dette samarbeidet er fortsatt i denne analysen. Mange av utfordringene vil være de samme uavhengig av kommunegrenser Prosjektorganisering Proskjekteiere: Rådmennene Jarle Snekkestad og Nils Hesthagen Prosjektansvarlig: Kommunalsjef Geir Steinar Loeng, Nordre Land kommune Prosjektleder: Jon Nybakke, Nordre Land kommune Prosjektsekretær: Kjeld Dag Svendsen, Søndre Land kommune Prosjektgruppe: Lensmannen Geir Ole Sørhusbakken, Arne Nybråten VOKKS, Tom Knutsen VOKKS, Teknisk sjef Knut Andreas Kind, NLK (Arne Edgar Rosenberg), Kommunelege Jens Mørch, SLK, Overbrannmester Helge Giil SLK (Bjørn Runar Eriksen), Rådgiver Knut Åge Berge, SLK, Prosjektsekretær og Prosjektleder. Arbeidet med analysene er gjort av 5 faggrupper bestående av representanter for begge kommuner samt representanter for Lensmannsetaten og VOKKS. 1. Natur og klima (Flom, skred, vær etc.) a. Plan-, miljø og næringssjef Tore Stenseng, SLK b. teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK c. Enhetsleder Halvor Askvig, NLK d. Enhetsleder Knut Andreas Kind, NLK Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 2

3 2. Liv, helse og miljø (Epidemier, forurensning etc) a. Helse- og omsorgssjef Randi M. Berg, SLK b. Kommuneoverlege Stefan Løvsletten, NLK c. leder for hjemmesykepleien Marianne Ege Lundberg, SLK d. Enhetsleder Laila Nereng, NLK e. Konsulent Werner Sveum, NLK 3. Ulykker og katastrofer (Transport, brann etc) a. Overbrannmester Helge Giil, SLK (Hans Martin Søfferud) b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Brannmester Tore Halden (Trond Øyhus) d. Ambulansen 4. Uforutsette menneskelige handlinger, terror og kriminalitet (Gisselsituasjoner, bombetrussel, organisert kriminalitet etc.) a. Skolesjef Fred Sørensen, SLK b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Avd. leder Mary Gjefle, NLK d. Rektor Bjørn Saur, NLK e. SLT-koordinator Tore Mikkelstuen, NLK. 5. Systemsvikt/Svikt i infrastruktur (Vann, avløp, strøm, renovasjon, kommunikasjon, etc) a. Teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK b. Saksbehandler informasjon Line Bøe, SLK c. Tom Knutsen, VOKKS d. Faggruppeleder Anne Marit Tangen Eng, NLK e. Ingeniør Arne Edgar Rosenberg, NLK (De som er satt i parentes har vært vikarer inn i gruppene) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 3

4 Innholdsfortegnelse Del 1 Grunnlag og metoder... 5 Innledning... 5 Lovverk... 5 Beredskapsprinsipper... 6 Plandokumenter... 6 Om ROS-analyse... 7 Begreper... 7 Konsekvensvurdering... 9 Sansynlighetsvurdering Akseptnivåer Risikomatrise Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering Grupering av hendelser Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Del 4 Henvisninger Vedlegg Analyser Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 4

5 Del 1 Grunnlag og metoder Innledning Lovverk Rammene for kommunenes ROS-analyser er bl.a. forankret i Lov om kommunal beredskapsplikt med forskrift og Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Lov om kommunal beredskapsplikt Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.» Forskrift om kommunal beredskap sier følgende: 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 5

6 Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. Lov om planlegging og byggesaksbehandling Oppgaver og hensyn etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) slår fast at kommunene skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. I tillegg til disse lovene er det flere særlover mv. som på legger kommunene gjennomføring av ulike risiko- og sårbarhetsvurderinger som følge av beredskapsplikt innenfor ulike tjenester og virksomhet. Flere lover På flere fagområder foreligger det lover med beredskapsbestemmelser, bla. innenfor brann og helse. Beredskapsprinsipper ROS-analyser danner grunnlag for beredskapsplanlegging og føringer for krisehåndtering. Kommunens overordnede beredskapsperspektivet bygger på følgende tre prinsipper: Ansvarsprinsippet Den som har et ansvar i en normal situasjon har også ansvar i tilfelle av ekstraordinære/uønskede hendelser ved krisesituasjoner. Likhetsprinsippet. Den organisasjon som en normalt har skal være mest mulig lik den organisasjon som en har under krisesituasjoner. Nærhetsprinsippet. Krisesituasjoner skal håndteres på lavest mulig nivå. Plandokumenter Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke I Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , med risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke, angis følgende mål for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid: i størst mulig grad å avdekke farer og redusere risiko overfor mennesker, husdyr, miljø og økonomi. Dette skal nås ved bl.a. å identifisere og analysere uønskede hendelser som Opplandssamfunnet er sårbart overfor. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 6

7 Kommuneplanen for Nordre Land Kommuneplanen gir overordnede føringer for kommunens beredskapsarbeid. Mål: Nordre Land kommune skal aktivt arbeide for å forebygge uønskede hendelser, og ha en beredskap som raskt og effektivt kan håndtere slike hendelser. Strategier: Kommunen skal ha et oppdatert planverk for forebygging og håndtering av eventuelle uønskede situasjoner. Kommunen skal sørge for at nødvendig kompetanse, personell og utstyr er tilgjengelig for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i Nordre Land. Kommunen skal gjennom samarbeid med næringslivet, offentlige etater, frivillige organisasjoner og andre sikre at vi står best mulig rustet til å forebygge og håndtere eventuelle uønskede situasjoner. Ved utarbeiding av planer skal hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vurderes ROS-analyse utarbeides for alle deler av den kommunale virksomhet innen utgangen av Kommunale ROS-analyser Tidligere felles ROS-analyse for Nordre og Søndre Land fra 1998 og oppfølging av denne er et viktig grunnlag for denne analysen Gjøvik kommunes ROS-analyse fra 2010 er framhevet av fylkesmannen som et godt eksempel på kommunal ROS-analyse og brukt som mal for denne analysen. Noen kommunale etater har ROS analyser for sin virksomhet som er brukt inn mot denne analysen dette gjelder særlig teknisk sektor (brann, vann, avløp) og i helsesektoren (smittevern). Om ROS-analyse Begreper De begrep og den metodikk som er benyttet bygger i utgangspunktet på definisjoner, anbefalinger og metodikk i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Begrepsbruken er tilpasset ROS-analysen for Oppland og nabokommuner. Krise krisesituasjon Uønskede hendelser som bringer det ordinære drifts- og beredskapsapparatet inn i en situasjon med større belastninger enn hva det normalt skal kunne forventes å håndtere. Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, materielle verdier, tjenesteproduksjon og samfunnsviktige funksjoner. Sårbarhet En virksomhet eller organisasjons (manglende) evne til å fungere og oppnå sine mål når den utsettes for påkjenninger som følge av hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 7

8 Risikovurdering En vurdering av sannsynligheten for og konsekvensen av en (uønsket) hendelse. Konsekvens Mulig virkning av en (uønsket) hendelse. Sannsynlighet Vurdering av sjansene for og hvor hyppig en (uønsket) hendelse kan forventes å inntreffe. Akseptkriterier Det risikonivået (farenivået) som en beslutter er akseptabelt i en gitt periode eller fase for aktuell virksomhet. Er en referanse ved vurdering valg av løsning og behovet for risikoreduserende tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 8

9 Konsekvensvurdering Konsekvens Fokusområde Vurderingsindekse UBETYDELIG Liv og helse Få og små personskader. Kun kortere sykefravær Antall berørte < 20 Miljø Mindre skader på miljøet som utbedres etter relativt kort tid (mindre enn 1 år). Materielle verdier Mindre lokal skade på materiell og utstyr. Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Skadeomfang mellom og 1 mill.kr. Funksjonen settes midlertidig ute av drift, ingen skader eller og kun mindre driftsforstyrrelser. Alternative løsninger fungerer. Produksjonsstans inntil 10 dager ALVORLIG Liv og helse Inntil 2 døde. Få men alvorlige personskader. Eventuelt mange (mindre enn 10) mindre personskader. Inntil 20 akutt evakuerte Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Miljøskader av stort omfang men med middels alvorlighet, eller skader av lite omfang men med høy alvorlighet. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 10 år. Alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 1 mill. og 10 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift i flere døgn. Mindre skader på alternative løsninger. Betydelige driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 10dager og inntil 3 måneder. KRITISK Liv og helse Inntil 3-7 døde og/eller 10 alvorlig skadd, akutt evakuerte og mindre enn 250 evakuerte totalt Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon KATASTROFALT Liv og helse Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Store og alvorlige miljøskader. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 25 år. Tap av og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 10 mill. og 50 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift over lengre tid. Skader også på alternative løsninger, eller det finnes ikke alternative løsninger. Store driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 3 måneder og inntil 1 år. Mer enn 7 døde og/eller mer enn 10 alvorlig skadde, mer enn 50 akutt evakuerte og/eller mer enn 250 evakuerte totalt. Antall berørte som må følges opp tett 80-> Langvarig miljøskade (mer enn 25 år). I verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang på over 50. mill.kr. Funksjonen er permanent satt ut av drift. Produksjonsstans i mer enn 1 år. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 9

10 Sansynlighetsvurdering SANNSYNLIGHET Vurderingsskala Meget sannsynlig - 1 år Sannsynlig 1 10 år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig 50 år - Akseptnivåer Risikomatrise Vurdering av akseptabel risiko gjøres i analysen ut fra følgende 3 nivåer: A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Hendelsene sammenstilles i følgende risikomatrise hvor en systematisk sammenstiller hendelser og aktuelle vurderinger av sannsynlighet, konsekvens og akseptnivå av disse for identifiserting av hendelser hvor det må/bør iverksettes tiltak for å forebygge eller redusere ringvirkningene av dem. Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B Grupering av hendelser Hendelsene som er analyser er gruppert i følgende temagrupper hver med sine analyseområder: 1. NATUR OG KLIMA 2. LIV, HELSE OG MILJØ 3. ULYKKER OG KATASTROFER 4. TERROR OG KRIMINALITET 5. SYSTEMSVIKT / SVIKT I INFRASTRUKTUR. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 10

11 Tema : Analyseområde : Uønsket hendelse : SKJEMA FOR ANALYSE AV R KONSEKVENS- OG SANNSYNLIGHETSVURDERING \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B RISIKOVURDERING AKSEPTNIVÅ FOR A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 11

12 SVURDERING FOREBYGGENDE (1): KONSEKVENSREDUSERENDE (2): HANDLINGSPLAN - BEREDSKAPS Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist ANALYSEANSVARLIG Navn Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 12

13 Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Oversikt over hendelser fordelt på analyseområder. 1 Natur og klima 1.1 Flom Flom i Randsfjorden Flom i elver Flom i bekker 1.2 Frost og kulde Isbarrierer i elver og bekker Kjøving 1.3 Skred Steinsprang Jordskred Snøskred (N) 1.4 Vær og klima Kulde Vind Nedbør A: Snø B:Regn 2 Liv, helse og miljø 2.1 Epidemier Influensapandemi Kjente og ukjente smittestoffer 2.2 Miljø og helse Legionella-smitte Radon Radioaktiv stråling Vannforurensning Luftforurensning Overførbare husdyrsykdommer Inaktivitet 3 Ulykker og katastrofer 3.1 Masseskade - transport Ulykke med bus, tog, båt eller fly Ulykker med farlig gods 3.2 Masseskade brann og eksplosjon Brann i industrianlegg Brann i institusjoner, omsorgsboliger, skoler, barnehager mv Brann i trehusbebyggelse i Dokka sentrum Skogbrann 4 Terror og kriminalitet 4.1 Uforutsigbare hendelser Bombe/bombetrussel mot institusjoner Hendelser med ustabile/psykisk syke personer 4.2 Organisert kriminalitet Ran av pengeinstitusjon 5 Systemsvikt / svikt i infrastruktur 5.1 Vannforsyning Forurensning av grunnvannskilde Ledningsbrudd hovedvannledning Strømforsyning borte i Dokka tettsted Svikt i drikkevannsforsyning private anlegg Trusler og sabotasje mot vannforsyningen 5.2 Avløp Svikt i avløpsnett, ledningsnett og renseanlegg 5.3 Avfall og renovasjon Svikt i mottak og behandling 5.4 Strømforsyning Brann i Dokka transformatorstasjon 5.5 Dambrudd Dambrudd Aksjøen Dambrudd Dokksfløy 5.6 Administrasjon og ledelse Svikt i IKT systemer Ledelse og informasjonssvikt Strømstans Rådhus Brann Rådhus Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 13

14 Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist SMS varslingssystem Innkjøp 1 SMS varsling kan brukes i mange ,- sammenhenger, både i kriser og Årlig ca Rådmannen 2012 daglig drift , Nødstrøm for bygg Det er kun helt nødvendige funksjoner som skal driftes. Før bygg kan tilkobles aggregat må strøminntak tilpasses. Det må også vurderes om aggregat skal være stasjonært eller flyttbart. Prioritert liste over bygg Landmo sykehjem Korsvold omsorgssenter Rådhuset For rådhuset gjelder det drifting datarom for å kunne Drifte vitale dataprogrammer i forhold til hese og omsorg. Rutiner Hjemmetjenesten i forhold til strømbrudd hos hjemmeboede pasienter. Liste over personer med særskilte behov i forhold til strøm. Se på mulighet for å registrere dette i Gerica Radonmålinger i alle kommunalebygg evt. tiltak i etterkant er ikke priset. Utvidet overvåkning i perioder med fare for flom/isgang/kjøving etc. Kartlegging av områder med skred og flomfare Klausulering av grunnvannsinntak Dokka vannverk Innføring og videreføring av FYSAK i alle deler av barnehage og skole Utarbeide varslingsrutiner i forbindelse med dambrudd Dokksfløy Rutiner for å sikre god nok kartlegging av flom- og skredfare i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling Tilpassing er avhengig av byggets beskaffenhet. Aggregater er avhengig av størrelse og type. I driften ,- I driften I driften ,- I driften Rådmannen Rådmannen (Omsorg og rehabilitering) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Plan og næring) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Utredes innen Sept 2012 Sept Mai 2013 Fortløpende Fortløpende 2013 Rådmannen 2013 NLK/Eidsiva 2013 Rådmannen (Plan og næring) Fortløpende Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 14

15 Forebyggende arbeid, praktisk og holdningsskapende i skole og barnehage i forhold til inaktivitet Lavterskel treningstilbud til personer i alle aldre. Nødstrøm Torpa vannverk Behov ca 17 Kwh Behøver ikke kjøres konstant slik at et flyttbart aggregat kan brukes. Driftskontroll anlegg vannverk Har pr i dag reservestrøm for ca 2 timer Etter det må anleggene ettersees/ driftes manuelt Reservevannkilde Dokka vannverk Traktoragregat ca , ,- Del 4 Oppdateringer Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Del 5 Henvisninger Sentrale føringer Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 1994 Regionale Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , 2009 Nordre Land kommune Overordnet Kommuneplanens samfunnsdel 2012 Kommuneplanens arealdelen Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land og Søndre Land 1998 Fagområder/sektorer Beredskapsplan for vannforsyning Smittevernplan Helseberedskapsplan ANDRE HENVISNINGER Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik, 2010 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 15

16 VEDLEGG Analyser 1. NATUR OG KLIMA FLOM FLOM I RANDSFJORDEN FLOM I ELVER FLOM I BEKKER FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER KJØVING SKRED STEINSPRANG JORDSKRED SNØSKRED VÆR OG KLIMA KULDE VIND NEDBØR LIV, HELSE OG MILJØ EPIDEMIER INFLUENSAPANDEMI KJENTE OG UKJENTE SMITTESTOFFER MILJØ OG HELSE LEGIONELLA-SMITTE RADON RADIOAKTIV STRÅLING VANNFORURENSING LUFTFORURENSING OVERFØRBARE HUSDYRSYKDOMMER INAKTIVITET ULYKKER OG KATASTROFER MASSESKADE TRANSPORT ULYKKE MED BUSS, TOG, BÅT ELLER FLY ULYKKE MED FARLIG GODS MASSESKADE BRANN OG EKSPLOSJON BRANN I INDUSTRIANLEGG BRANN I INSTITUSJONER, OMSORGSBOLIGER, SKOLER, BARNEHAGER, M.V Brann i trehusbebyggelse Dokka sentrum SKOGBRANN 28

17 4. TERROR OG KRIMINALITET UFORUTSIGBARE R BOMBE/BOMBETRUSSEL MOT INSTITUSJON R MED USTABILE/PSYKISK SYKE PERSONER ORGANISERT KRIMINALITET RAN AV PENGEINSTITUSJON SYSTEMSVIKT/SVIKT I INFRASTRUKTUR VANNFORSYNING FORURENSNING AV GRUNNVANNSKILDE LEDNINGSBRUDD HOVEDVANNLEDNING STRØMFORSYNING BORTE I DOKKA TETTSTED SVIKT I DRIKKEVANNFORSYNING; PRIVATE ANLEGG TRUSLER OG SABOTASJE MOT VANNFORSYNING AVLØP SVIKT I AVLØPSNETT, LEDNINGSNETT OG RENSEANLEGG AVFALL OG RENOVASJON SVIKT I MOTTAK OG BEHANDLING STRØMMFORSYNING BRANN I DOKKA TRANSFORMATORSTASJON DAMBRUDD DAMBRUDD AKSJØEN DAMBRUDD DOKKFLØYDAMMEN ADMINISTRASJON OG LEDELSE SVIKT I IKT-SYSTEMER LEDELSES- OG INFORMASJONSSVIKT STRØMBRUDD RÅDHUS BRANN I RÅDHUS 45

18 1. NATUR OG KLIMA 1.1 FLOM FLOM I RANDSFJORDEN Skadeflom/oversvømmelse 50 års flom Store nedbørsmengder Oversvømmelse av skog og landbruksarealer, men i begrenset omfang. Slik Randsfjorden er i dag kan ingen store områder bli overflommet. Største faren er områder hvor det kan oppstå ras som følge av sterke strømmer. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Restriktiv bruk av arealbruksplaner i områder som man kjenner til kan bli flomutsatt 2. Kartlegge eierforhold for varsling ved flomfare 3. Tidlig gjennomføring av flomregulerende tiltak ved sluser/demninger Demontering/fjerning av evnt produksjonsutstyr teknisk materiell

19 1.1.2 FLOM I ELVER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av elvevassdrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter 1. Evakuering fra boliger/bygninger 2. Begrense skader i størst mulig grad

20 1.1.3 FLOM I BEKKER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av bekkedrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak 5. Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter hvis vassdraget er regulert 1. Lokale sikringstiltak 2. Evakuering fra boliger/bygninger

21 1.2 FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER Opphopning av is og påfølgende flom/endret løp i vassdrag. Langvarig frost og brå vårløsing, og/eller isgang. Skader på terreng, infrastruktur og bygninger. Tette broløp og kulverter. Konsekvens: Sansynlig Sannsynlighet: Ubetydlig Aksept: C Kartlegging av utsatte områder. Overvåkning etter langvarige kuldeperioder. 1. Overvåke situasjonen 2. Renske elve- og bekkeløp på utsatte punkter. Holde grøfter og stikkrenner åpne. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

22 1.2.2 KJØVING Omfattende kjøving i elver, bekker, grøfter, stikkrenner og skråninger. Som regel brå og relativt sterk kulde. Trafikkfare ved kjøving ut i veier. Kjøving mot hus/bebyggelse. Frostsprenging. Store problemer ved vårsmelting / økt vannføring: o Vann tar nye veier mot hus etc, kan medføre fare for bygg og liv. o Tette stikkrenner/grøfter kan medføre ødeleggelse på veier og infrastruktur Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Opprettholde god standard på grøfter og stikkrenner. 2. Overvåkning på høst/vinter. 3. Ha varmekabler på strategiske plasser. 1. Overvåke situasjonen 2. Tine, grave is langs veier. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

23 1.3 SKRED STEINSPRANG Utfall av stein og blokker fra bergskrenter og fjellskjæringer. Nedbør og frostsprenging. Skader på: - Infrastruktur og bygninger - Kjøretøy - Personskader Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak Sikringstiltak i utsatte områder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data om steinsprangfare

24 1.3.2 JORDSKRED Skred og utglidning av større mengder løsmasser Flom, mye nedbør, menneskeskapte endringer av terreng og natur Skader på - Terreng - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Mindre sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig skredfarlige områder 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak 3. Sikring av utsatte skråninger og skjæringer 4. Fokus på skredfare ved anleggelse av nye veger og på vedlikehold av vegnettet dimensjonering av stikkrenner og plassering av stikkrenner. 1. Utflytting fra utsatte boliger / bygninger 2. Stenging av veger 3. Sikringstiltak for å hindre videre ras / utgliding Handlingsplan 1. Foreta vurdering av skredfare i alle arealplansaker 2. Fagdag i skogbruket om vedlikehold av skogsbilvegnettet med fokus på drenering 3. Årlig gjennomgang av kommunalt vegnett mht stikkrenner skredfare.

25 1.3.3 SNØSKRED Skred og utgliding av større mengder snø. Store snømengder, menneskelig aktivitet og bratt terreng. Skader på - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Ubetydlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Vurdering av fare for snøras i forbindelse med arealplanlegging. 3. Vurdering av snørasfare i forbindelse med godkjenning av skiløyper Omlegging av skiløyper i utsatte snørasområder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data vedr. snøskredfare.

26 1.4 VÆR OG KLIMA KULDE Så lav temperatur at frostskader, utover det vi normalt har, oppstår. Tidlig kulde uten nevneverdig snødekke, langvarig kulde, ekstrem kulde. Private brønner fryser og/eller går tomme, private vannledninger fryser. Offentlig vannforsyning fryser. Manglende vann i boliger. Eldre, uføre, syke i private boliger kan risikere at de ikke klarer å holde tilstrekkelig høy innetemperatur. Problemer fra ubehag via nedkjøling og forfrysninger til, i verste fall, død. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Etablere/investere i tappestasjoner der publikum kan hente vann. 2. Etablere rutiner/ansvar/utstyr/avtaler knyttet til eventuell utkjøring av vann. 3. Etablere beredskapsrutine i Hjemmetjenesten knyttet til personer som potensielt trenger hjelp til å opprettholde tilstrekkelig temperatur i boligen. 4. Legge alle offentlige vannledninger med tilstrekkelig frostsikkerhet. 1. Drifte/operere/iverksette tiltak slik de er beskrevet i det forebyggende arbeidet. Handlingsplan 1. Kuldeberedskap i hjemmetjenesten

27 1.4.2 VIND Episoder med så sterk vind at skog, bygninger og annet blir skadet. Sterk vind. Kortvarig: Tap av strøm- og teleforbindelse, stengte veger, bygnings- og skogskader, hvorav de to siste kan ha store økonomiske konsekvenser. På lengre sikt: Redusert skoghygiene (også med økonomisk konsekvens) Personskader (ved hendelsen og i etterkant) Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Lite forebyggende arbeid å få gjort mht skade på bygninger og skog. 2. Rydding langs strøm- og telelinjer viktig forebyggende arbeid, men normalt ikke en kommunal oppgave. 3. Rydding langs veger: Kommunen kan forebygge langs kommunale veger. 4. Etablere beredskapsrutine mht skilting og informasjon om omkjøringsruter og raskest mulig gjenåpning av stengte veger i prioritert rekkefølge etter trafikkmengde og/eller mangel på omkjøringsmulighet kan være kritisk for utrykningskjøretøy og andre viktige transporter. Handlingsplan 1. Fjerne vindfall i skogen for å hindre oppformering av barkbiller og/eller andre skadegjørere. 1. Beskrive ansvar og rutiner knyttet til vindfall som stenger veger

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Kongsberg kommunestyre 18.01.01 Side av 68 Side av 68 Innholdsliste Innledning...5 Bakgrunn...5 Målsetting...5 Avgrensinger...5 Kriterier for het og konsekvens...6

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Hovedrapport September 2010 2 Sammendrag Alle landets kommuner er pålagt å utarbeide en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer