Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012"

Transkript

1 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1

2 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag, og hver dag gjør vi bevist eller ubevist vurderinger i forhold til dette som påvirker hvordan vi handler. Risiko- Og Sårbarhets (ROS) analysen skal forsøke å belyse risikoer kommunen kan komme ut for og forberede oss på å håndtere disse. Vi vet at uønskede hendelser kan skje og vil gjennom en ROS-analyse finne: forbyggende tiltak som kan forhindre eller minimalisere muligheten at hendelsen skjer konsekvensreduserende tiltak som setter oss i stand til å håndtere en hendelse dersom den skulle oppstå. Nordre Land kommune gjennomførte i 1998 sin første ROS-analyse sammen med Søndre Land kommune. Dette samarbeidet er fortsatt i denne analysen. Mange av utfordringene vil være de samme uavhengig av kommunegrenser Prosjektorganisering Proskjekteiere: Rådmennene Jarle Snekkestad og Nils Hesthagen Prosjektansvarlig: Kommunalsjef Geir Steinar Loeng, Nordre Land kommune Prosjektleder: Jon Nybakke, Nordre Land kommune Prosjektsekretær: Kjeld Dag Svendsen, Søndre Land kommune Prosjektgruppe: Lensmannen Geir Ole Sørhusbakken, Arne Nybråten VOKKS, Tom Knutsen VOKKS, Teknisk sjef Knut Andreas Kind, NLK (Arne Edgar Rosenberg), Kommunelege Jens Mørch, SLK, Overbrannmester Helge Giil SLK (Bjørn Runar Eriksen), Rådgiver Knut Åge Berge, SLK, Prosjektsekretær og Prosjektleder. Arbeidet med analysene er gjort av 5 faggrupper bestående av representanter for begge kommuner samt representanter for Lensmannsetaten og VOKKS. 1. Natur og klima (Flom, skred, vær etc.) a. Plan-, miljø og næringssjef Tore Stenseng, SLK b. teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK c. Enhetsleder Halvor Askvig, NLK d. Enhetsleder Knut Andreas Kind, NLK Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 2

3 2. Liv, helse og miljø (Epidemier, forurensning etc) a. Helse- og omsorgssjef Randi M. Berg, SLK b. Kommuneoverlege Stefan Løvsletten, NLK c. leder for hjemmesykepleien Marianne Ege Lundberg, SLK d. Enhetsleder Laila Nereng, NLK e. Konsulent Werner Sveum, NLK 3. Ulykker og katastrofer (Transport, brann etc) a. Overbrannmester Helge Giil, SLK (Hans Martin Søfferud) b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Brannmester Tore Halden (Trond Øyhus) d. Ambulansen 4. Uforutsette menneskelige handlinger, terror og kriminalitet (Gisselsituasjoner, bombetrussel, organisert kriminalitet etc.) a. Skolesjef Fred Sørensen, SLK b. Lensmann Ole Bjerke, SLK c. Avd. leder Mary Gjefle, NLK d. Rektor Bjørn Saur, NLK e. SLT-koordinator Tore Mikkelstuen, NLK. 5. Systemsvikt/Svikt i infrastruktur (Vann, avløp, strøm, renovasjon, kommunikasjon, etc) a. Teknisk sjef Bjørn-Runar Eriksen, SLK b. Saksbehandler informasjon Line Bøe, SLK c. Tom Knutsen, VOKKS d. Faggruppeleder Anne Marit Tangen Eng, NLK e. Ingeniør Arne Edgar Rosenberg, NLK (De som er satt i parentes har vært vikarer inn i gruppene) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 3

4 Innholdsfortegnelse Del 1 Grunnlag og metoder... 5 Innledning... 5 Lovverk... 5 Beredskapsprinsipper... 6 Plandokumenter... 6 Om ROS-analyse... 7 Begreper... 7 Konsekvensvurdering... 9 Sansynlighetsvurdering Akseptnivåer Risikomatrise Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering Grupering av hendelser Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Del 4 Henvisninger Vedlegg Analyser Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 4

5 Del 1 Grunnlag og metoder Innledning Lovverk Rammene for kommunenes ROS-analyser er bl.a. forankret i Lov om kommunal beredskapsplikt med forskrift og Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Lov om kommunal beredskapsplikt Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.» Forskrift om kommunal beredskap sier følgende: 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 5

6 Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. Lov om planlegging og byggesaksbehandling Oppgaver og hensyn etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) slår fast at kommunene skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Planmyndighet skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. I tillegg til disse lovene er det flere særlover mv. som på legger kommunene gjennomføring av ulike risiko- og sårbarhetsvurderinger som følge av beredskapsplikt innenfor ulike tjenester og virksomhet. Flere lover På flere fagområder foreligger det lover med beredskapsbestemmelser, bla. innenfor brann og helse. Beredskapsprinsipper ROS-analyser danner grunnlag for beredskapsplanlegging og føringer for krisehåndtering. Kommunens overordnede beredskapsperspektivet bygger på følgende tre prinsipper: Ansvarsprinsippet Den som har et ansvar i en normal situasjon har også ansvar i tilfelle av ekstraordinære/uønskede hendelser ved krisesituasjoner. Likhetsprinsippet. Den organisasjon som en normalt har skal være mest mulig lik den organisasjon som en har under krisesituasjoner. Nærhetsprinsippet. Krisesituasjoner skal håndteres på lavest mulig nivå. Plandokumenter Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke I Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , med risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke, angis følgende mål for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid: i størst mulig grad å avdekke farer og redusere risiko overfor mennesker, husdyr, miljø og økonomi. Dette skal nås ved bl.a. å identifisere og analysere uønskede hendelser som Opplandssamfunnet er sårbart overfor. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 6

7 Kommuneplanen for Nordre Land Kommuneplanen gir overordnede føringer for kommunens beredskapsarbeid. Mål: Nordre Land kommune skal aktivt arbeide for å forebygge uønskede hendelser, og ha en beredskap som raskt og effektivt kan håndtere slike hendelser. Strategier: Kommunen skal ha et oppdatert planverk for forebygging og håndtering av eventuelle uønskede situasjoner. Kommunen skal sørge for at nødvendig kompetanse, personell og utstyr er tilgjengelig for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i Nordre Land. Kommunen skal gjennom samarbeid med næringslivet, offentlige etater, frivillige organisasjoner og andre sikre at vi står best mulig rustet til å forebygge og håndtere eventuelle uønskede situasjoner. Ved utarbeiding av planer skal hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vurderes ROS-analyse utarbeides for alle deler av den kommunale virksomhet innen utgangen av Kommunale ROS-analyser Tidligere felles ROS-analyse for Nordre og Søndre Land fra 1998 og oppfølging av denne er et viktig grunnlag for denne analysen Gjøvik kommunes ROS-analyse fra 2010 er framhevet av fylkesmannen som et godt eksempel på kommunal ROS-analyse og brukt som mal for denne analysen. Noen kommunale etater har ROS analyser for sin virksomhet som er brukt inn mot denne analysen dette gjelder særlig teknisk sektor (brann, vann, avløp) og i helsesektoren (smittevern). Om ROS-analyse Begreper De begrep og den metodikk som er benyttet bygger i utgangspunktet på definisjoner, anbefalinger og metodikk i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Begrepsbruken er tilpasset ROS-analysen for Oppland og nabokommuner. Krise krisesituasjon Uønskede hendelser som bringer det ordinære drifts- og beredskapsapparatet inn i en situasjon med større belastninger enn hva det normalt skal kunne forventes å håndtere. Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, materielle verdier, tjenesteproduksjon og samfunnsviktige funksjoner. Sårbarhet En virksomhet eller organisasjons (manglende) evne til å fungere og oppnå sine mål når den utsettes for påkjenninger som følge av hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 7

8 Risikovurdering En vurdering av sannsynligheten for og konsekvensen av en (uønsket) hendelse. Konsekvens Mulig virkning av en (uønsket) hendelse. Sannsynlighet Vurdering av sjansene for og hvor hyppig en (uønsket) hendelse kan forventes å inntreffe. Akseptkriterier Det risikonivået (farenivået) som en beslutter er akseptabelt i en gitt periode eller fase for aktuell virksomhet. Er en referanse ved vurdering valg av løsning og behovet for risikoreduserende tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 8

9 Konsekvensvurdering Konsekvens Fokusområde Vurderingsindekse UBETYDELIG Liv og helse Få og små personskader. Kun kortere sykefravær Antall berørte < 20 Miljø Mindre skader på miljøet som utbedres etter relativt kort tid (mindre enn 1 år). Materielle verdier Mindre lokal skade på materiell og utstyr. Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Skadeomfang mellom og 1 mill.kr. Funksjonen settes midlertidig ute av drift, ingen skader eller og kun mindre driftsforstyrrelser. Alternative løsninger fungerer. Produksjonsstans inntil 10 dager ALVORLIG Liv og helse Inntil 2 døde. Få men alvorlige personskader. Eventuelt mange (mindre enn 10) mindre personskader. Inntil 20 akutt evakuerte Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Miljøskader av stort omfang men med middels alvorlighet, eller skader av lite omfang men med høy alvorlighet. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 10 år. Alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 1 mill. og 10 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift i flere døgn. Mindre skader på alternative løsninger. Betydelige driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 10dager og inntil 3 måneder. KRITISK Liv og helse Inntil 3-7 døde og/eller 10 alvorlig skadd, akutt evakuerte og mindre enn 250 evakuerte totalt Antall berørte som må følges opp tett Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon KATASTROFALT Liv og helse Miljø Materielle verdier Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteprouksjon Store og alvorlige miljøskader. Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand innen 25 år. Tap av og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang mellom 10 mill. og 50 mill.kr. Funksjonen settes ut av drift over lengre tid. Skader også på alternative løsninger, eller det finnes ikke alternative løsninger. Store driftsmessige forstyrrelser. Produksjonsstans i mer enn 3 måneder og inntil 1 år. Mer enn 7 døde og/eller mer enn 10 alvorlig skadde, mer enn 50 akutt evakuerte og/eller mer enn 250 evakuerte totalt. Antall berørte som må følges opp tett 80-> Langvarig miljøskade (mer enn 25 år). I verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skadeomfang på over 50. mill.kr. Funksjonen er permanent satt ut av drift. Produksjonsstans i mer enn 1 år. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 9

10 Sansynlighetsvurdering SANNSYNLIGHET Vurderingsskala Meget sannsynlig - 1 år Sannsynlig 1 10 år Mindre sannsynlig år Lite sannsynlig 50 år - Akseptnivåer Risikomatrise Vurdering av akseptabel risiko gjøres i analysen ut fra følgende 3 nivåer: A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Hendelsene sammenstilles i følgende risikomatrise hvor en systematisk sammenstiller hendelser og aktuelle vurderinger av sannsynlighet, konsekvens og akseptnivå av disse for identifiserting av hendelser hvor det må/bør iverksettes tiltak for å forebygge eller redusere ringvirkningene av dem. Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B Grupering av hendelser Hendelsene som er analyser er gruppert i følgende temagrupper hver med sine analyseområder: 1. NATUR OG KLIMA 2. LIV, HELSE OG MILJØ 3. ULYKKER OG KATASTROFER 4. TERROR OG KRIMINALITET 5. SYSTEMSVIKT / SVIKT I INFRASTRUKTUR. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 10

11 Tema : Analyseområde : Uønsket hendelse : SKJEMA FOR ANALYSE AV R KONSEKVENS- OG SANNSYNLIGHETSVURDERING \ KONSEKVENS Ubetydlig Alvorlig Kritisk Katastrofal SANNSYNLIGHET Meget sansynlig C B A A Sansynlig C B A A Mindre sansynlig C C B A Lite sansynlig C C C B RISIKOVURDERING AKSEPTNIVÅ FOR A Høy risiko : Ikke akseptabel risiko for hendelse: tiltak må iverksettes B Middels risiko : Normalt akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes C Liten risiko : Akseptabel risiko for hendelse, ikke nødvendig å iverksette tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 11

12 SVURDERING FOREBYGGENDE (1): KONSEKVENSREDUSERENDE (2): HANDLINGSPLAN - BEREDSKAPS Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist ANALYSEANSVARLIG Navn Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 12

13 Del 2 Hendelser og analyser Oversikt over hendelser Oversikt over hendelser fordelt på analyseområder. 1 Natur og klima 1.1 Flom Flom i Randsfjorden Flom i elver Flom i bekker 1.2 Frost og kulde Isbarrierer i elver og bekker Kjøving 1.3 Skred Steinsprang Jordskred Snøskred (N) 1.4 Vær og klima Kulde Vind Nedbør A: Snø B:Regn 2 Liv, helse og miljø 2.1 Epidemier Influensapandemi Kjente og ukjente smittestoffer 2.2 Miljø og helse Legionella-smitte Radon Radioaktiv stråling Vannforurensning Luftforurensning Overførbare husdyrsykdommer Inaktivitet 3 Ulykker og katastrofer 3.1 Masseskade - transport Ulykke med bus, tog, båt eller fly Ulykker med farlig gods 3.2 Masseskade brann og eksplosjon Brann i industrianlegg Brann i institusjoner, omsorgsboliger, skoler, barnehager mv Brann i trehusbebyggelse i Dokka sentrum Skogbrann 4 Terror og kriminalitet 4.1 Uforutsigbare hendelser Bombe/bombetrussel mot institusjoner Hendelser med ustabile/psykisk syke personer 4.2 Organisert kriminalitet Ran av pengeinstitusjon 5 Systemsvikt / svikt i infrastruktur 5.1 Vannforsyning Forurensning av grunnvannskilde Ledningsbrudd hovedvannledning Strømforsyning borte i Dokka tettsted Svikt i drikkevannsforsyning private anlegg Trusler og sabotasje mot vannforsyningen 5.2 Avløp Svikt i avløpsnett, ledningsnett og renseanlegg 5.3 Avfall og renovasjon Svikt i mottak og behandling 5.4 Strømforsyning Brann i Dokka transformatorstasjon 5.5 Dambrudd Dambrudd Aksjøen Dambrudd Dokksfløy 5.6 Administrasjon og ledelse Svikt i IKT systemer Ledelse og informasjonssvikt Strømstans Rådhus Brann Rådhus Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 13

14 Del 3 Tiltak og oppfølging Prioritering av tiltak som skal settes inn Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist SMS varslingssystem Innkjøp 1 SMS varsling kan brukes i mange ,- sammenhenger, både i kriser og Årlig ca Rådmannen 2012 daglig drift , Nødstrøm for bygg Det er kun helt nødvendige funksjoner som skal driftes. Før bygg kan tilkobles aggregat må strøminntak tilpasses. Det må også vurderes om aggregat skal være stasjonært eller flyttbart. Prioritert liste over bygg Landmo sykehjem Korsvold omsorgssenter Rådhuset For rådhuset gjelder det drifting datarom for å kunne Drifte vitale dataprogrammer i forhold til hese og omsorg. Rutiner Hjemmetjenesten i forhold til strømbrudd hos hjemmeboede pasienter. Liste over personer med særskilte behov i forhold til strøm. Se på mulighet for å registrere dette i Gerica Radonmålinger i alle kommunalebygg evt. tiltak i etterkant er ikke priset. Utvidet overvåkning i perioder med fare for flom/isgang/kjøving etc. Kartlegging av områder med skred og flomfare Klausulering av grunnvannsinntak Dokka vannverk Innføring og videreføring av FYSAK i alle deler av barnehage og skole Utarbeide varslingsrutiner i forbindelse med dambrudd Dokksfløy Rutiner for å sikre god nok kartlegging av flom- og skredfare i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling Tilpassing er avhengig av byggets beskaffenhet. Aggregater er avhengig av størrelse og type. I driften ,- I driften I driften ,- I driften Rådmannen Rådmannen (Omsorg og rehabilitering) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Rådmannen (Plan og næring) Rådmannen (Teknisk drift og eiendom) Utredes innen Sept 2012 Sept Mai 2013 Fortløpende Fortløpende 2013 Rådmannen 2013 NLK/Eidsiva 2013 Rådmannen (Plan og næring) Fortløpende Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 14

15 Forebyggende arbeid, praktisk og holdningsskapende i skole og barnehage i forhold til inaktivitet Lavterskel treningstilbud til personer i alle aldre. Nødstrøm Torpa vannverk Behov ca 17 Kwh Behøver ikke kjøres konstant slik at et flyttbart aggregat kan brukes. Driftskontroll anlegg vannverk Har pr i dag reservestrøm for ca 2 timer Etter det må anleggene ettersees/ driftes manuelt Reservevannkilde Dokka vannverk Traktoragregat ca , ,- Del 4 Oppdateringer Lov om kommunal beredskapsplikt 14 sier at: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Del 5 Henvisninger Sentrale føringer Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 1994 Regionale Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap , 2009 Nordre Land kommune Overordnet Kommuneplanens samfunnsdel 2012 Kommuneplanens arealdelen Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land og Søndre Land 1998 Fagområder/sektorer Beredskapsplan for vannforsyning Smittevernplan Helseberedskapsplan ANDRE HENVISNINGER Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik, 2010 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 15

16 VEDLEGG Analyser 1. NATUR OG KLIMA FLOM FLOM I RANDSFJORDEN FLOM I ELVER FLOM I BEKKER FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER KJØVING SKRED STEINSPRANG JORDSKRED SNØSKRED VÆR OG KLIMA KULDE VIND NEDBØR LIV, HELSE OG MILJØ EPIDEMIER INFLUENSAPANDEMI KJENTE OG UKJENTE SMITTESTOFFER MILJØ OG HELSE LEGIONELLA-SMITTE RADON RADIOAKTIV STRÅLING VANNFORURENSING LUFTFORURENSING OVERFØRBARE HUSDYRSYKDOMMER INAKTIVITET ULYKKER OG KATASTROFER MASSESKADE TRANSPORT ULYKKE MED BUSS, TOG, BÅT ELLER FLY ULYKKE MED FARLIG GODS MASSESKADE BRANN OG EKSPLOSJON BRANN I INDUSTRIANLEGG BRANN I INSTITUSJONER, OMSORGSBOLIGER, SKOLER, BARNEHAGER, M.V Brann i trehusbebyggelse Dokka sentrum SKOGBRANN 28

17 4. TERROR OG KRIMINALITET UFORUTSIGBARE R BOMBE/BOMBETRUSSEL MOT INSTITUSJON R MED USTABILE/PSYKISK SYKE PERSONER ORGANISERT KRIMINALITET RAN AV PENGEINSTITUSJON SYSTEMSVIKT/SVIKT I INFRASTRUKTUR VANNFORSYNING FORURENSNING AV GRUNNVANNSKILDE LEDNINGSBRUDD HOVEDVANNLEDNING STRØMFORSYNING BORTE I DOKKA TETTSTED SVIKT I DRIKKEVANNFORSYNING; PRIVATE ANLEGG TRUSLER OG SABOTASJE MOT VANNFORSYNING AVLØP SVIKT I AVLØPSNETT, LEDNINGSNETT OG RENSEANLEGG AVFALL OG RENOVASJON SVIKT I MOTTAK OG BEHANDLING STRØMMFORSYNING BRANN I DOKKA TRANSFORMATORSTASJON DAMBRUDD DAMBRUDD AKSJØEN DAMBRUDD DOKKFLØYDAMMEN ADMINISTRASJON OG LEDELSE SVIKT I IKT-SYSTEMER LEDELSES- OG INFORMASJONSSVIKT STRØMBRUDD RÅDHUS BRANN I RÅDHUS 45

18 1. NATUR OG KLIMA 1.1 FLOM FLOM I RANDSFJORDEN Skadeflom/oversvømmelse 50 års flom Store nedbørsmengder Oversvømmelse av skog og landbruksarealer, men i begrenset omfang. Slik Randsfjorden er i dag kan ingen store områder bli overflommet. Største faren er områder hvor det kan oppstå ras som følge av sterke strømmer. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Restriktiv bruk av arealbruksplaner i områder som man kjenner til kan bli flomutsatt 2. Kartlegge eierforhold for varsling ved flomfare 3. Tidlig gjennomføring av flomregulerende tiltak ved sluser/demninger Demontering/fjerning av evnt produksjonsutstyr teknisk materiell

19 1.1.2 FLOM I ELVER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av elvevassdrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter 1. Evakuering fra boliger/bygninger 2. Begrense skader i størst mulig grad

20 1.1.3 FLOM I BEKKER Skadeflom/oversvømmelse Store nedbørsmengder og/eller omfattende snøsmelting i løpet av kort tid Oversvømmelse av bygninger, infrastruktur, masseutgraving, nye flomløp, stenging av veger. Materielle skader på bygninger, eiendom og infrastruktur. Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Flomkartlegging av bekkedrag 2. Hensyntas ved utarbeiding arealplaner og byggesak 3. Sikre at nedbør og overvann i størst mulig grad infiltreres i grunnen 4. Tilstrekkelig dimensjonering av overvannsløp, flomforebyggende tiltak 5. Gode samarbeidsrutiner mellom kraftselskap og regulanter hvis vassdraget er regulert 1. Lokale sikringstiltak 2. Evakuering fra boliger/bygninger

21 1.2 FROST/KULDE ISBARRIERER I ELVER OG BEKKER Opphopning av is og påfølgende flom/endret løp i vassdrag. Langvarig frost og brå vårløsing, og/eller isgang. Skader på terreng, infrastruktur og bygninger. Tette broløp og kulverter. Konsekvens: Sansynlig Sannsynlighet: Ubetydlig Aksept: C Kartlegging av utsatte områder. Overvåkning etter langvarige kuldeperioder. 1. Overvåke situasjonen 2. Renske elve- og bekkeløp på utsatte punkter. Holde grøfter og stikkrenner åpne. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

22 1.2.2 KJØVING Omfattende kjøving i elver, bekker, grøfter, stikkrenner og skråninger. Som regel brå og relativt sterk kulde. Trafikkfare ved kjøving ut i veier. Kjøving mot hus/bebyggelse. Frostsprenging. Store problemer ved vårsmelting / økt vannføring: o Vann tar nye veier mot hus etc, kan medføre fare for bygg og liv. o Tette stikkrenner/grøfter kan medføre ødeleggelse på veier og infrastruktur Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Opprettholde god standard på grøfter og stikkrenner. 2. Overvåkning på høst/vinter. 3. Ha varmekabler på strategiske plasser. 1. Overvåke situasjonen 2. Tine, grave is langs veier. 3. Om nødvendig grave av veier og lignende ved en begynnende flomsituasjon for å lede vann i ønsket retning.

23 1.3 SKRED STEINSPRANG Utfall av stein og blokker fra bergskrenter og fjellskjæringer. Nedbør og frostsprenging. Skader på: - Infrastruktur og bygninger - Kjøretøy - Personskader Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak Sikringstiltak i utsatte områder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data om steinsprangfare

24 1.3.2 JORDSKRED Skred og utglidning av større mengder løsmasser Flom, mye nedbør, menneskeskapte endringer av terreng og natur Skader på - Terreng - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Mindre sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig skredfarlige områder 2. Undersøkelser/vurderinger i forbindelse med arealplanlegging og byggetiltak 3. Sikring av utsatte skråninger og skjæringer 4. Fokus på skredfare ved anleggelse av nye veger og på vedlikehold av vegnettet dimensjonering av stikkrenner og plassering av stikkrenner. 1. Utflytting fra utsatte boliger / bygninger 2. Stenging av veger 3. Sikringstiltak for å hindre videre ras / utgliding Handlingsplan 1. Foreta vurdering av skredfare i alle arealplansaker 2. Fagdag i skogbruket om vedlikehold av skogsbilvegnettet med fokus på drenering 3. Årlig gjennomgang av kommunalt vegnett mht stikkrenner skredfare.

25 1.3.3 SNØSKRED Skred og utgliding av større mengder snø. Store snømengder, menneskelig aktivitet og bratt terreng. Skader på - Infrastruktur og bygninger - Personskader Konsekvens: Ubetydlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Nærmere kartlegging av mulig utsatte områder og evt sikring av disse. 2. Vurdering av fare for snøras i forbindelse med arealplanlegging. 3. Vurdering av snørasfare i forbindelse med godkjenning av skiløyper Omlegging av skiløyper i utsatte snørasområder. Handlingsplan 1. Ha en gjennomgang av tilgjengelige data vedr. snøskredfare.

26 1.4 VÆR OG KLIMA KULDE Så lav temperatur at frostskader, utover det vi normalt har, oppstår. Tidlig kulde uten nevneverdig snødekke, langvarig kulde, ekstrem kulde. Private brønner fryser og/eller går tomme, private vannledninger fryser. Offentlig vannforsyning fryser. Manglende vann i boliger. Eldre, uføre, syke i private boliger kan risikere at de ikke klarer å holde tilstrekkelig høy innetemperatur. Problemer fra ubehag via nedkjøling og forfrysninger til, i verste fall, død. Konsekvens: Ubetydelig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: C 1. Etablere/investere i tappestasjoner der publikum kan hente vann. 2. Etablere rutiner/ansvar/utstyr/avtaler knyttet til eventuell utkjøring av vann. 3. Etablere beredskapsrutine i Hjemmetjenesten knyttet til personer som potensielt trenger hjelp til å opprettholde tilstrekkelig temperatur i boligen. 4. Legge alle offentlige vannledninger med tilstrekkelig frostsikkerhet. 1. Drifte/operere/iverksette tiltak slik de er beskrevet i det forebyggende arbeidet. Handlingsplan 1. Kuldeberedskap i hjemmetjenesten

27 1.4.2 VIND Episoder med så sterk vind at skog, bygninger og annet blir skadet. Sterk vind. Kortvarig: Tap av strøm- og teleforbindelse, stengte veger, bygnings- og skogskader, hvorav de to siste kan ha store økonomiske konsekvenser. På lengre sikt: Redusert skoghygiene (også med økonomisk konsekvens) Personskader (ved hendelsen og i etterkant) Konsekvens: Alvorlig Sannsynlighet: Sansynlig Aksept: B 1. Lite forebyggende arbeid å få gjort mht skade på bygninger og skog. 2. Rydding langs strøm- og telelinjer viktig forebyggende arbeid, men normalt ikke en kommunal oppgave. 3. Rydding langs veger: Kommunen kan forebygge langs kommunale veger. 4. Etablere beredskapsrutine mht skilting og informasjon om omkjøringsruter og raskest mulig gjenåpning av stengte veger i prioritert rekkefølge etter trafikkmengde og/eller mangel på omkjøringsmulighet kan være kritisk for utrykningskjøretøy og andre viktige transporter. Handlingsplan 1. Fjerne vindfall i skogen for å hindre oppformering av barkbiller og/eller andre skadegjørere. 1. Beskrive ansvar og rutiner knyttet til vindfall som stenger veger

Risiko- og. Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012. Side 1

Risiko- og. Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012. Side 1 Risiko- og Risiko sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Søndre Land kommune 2012 Side 1 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag, og hver dag gjør vi bevist

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR GJØVIK KOMMUNE Ansvarlig: Rådmannen Oppdatert: 22.mars 2012 1 INNHOLDSOVERSIKT side FORORD 2 DEL 1 - Grunnlag og metode 3 INNLEDNING - 3 - OM ROS-ANALYSE - 4 - - Begreper

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Vedtatt kommunestyre den 18/9 2012, sak 60/12 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1 Innledning

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog Krav og hjelp ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Utdrag frå: Kgl. res. av 18. april 2008 - Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER

Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER Prosjekt: ROS ANALYSE NORDRE LAND OG SØNDRE LAND KOMMUNER 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål...2 1.3 Rammer...2 2. OMFANG OG AVGRENSNING...2 3. ORGANISERING...2 3.1 Prosjektledelse...2 3.2 Øvrige

Detaljer

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging v/ Odd Bjørn Suvatne Farsund 28. november 2011 Organisasjon Fylkesmannen i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen - Fylkesmann Tom R. Egerhei - Ass. fylkesmann Informasjonsrådgiver

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Ny lov og forskrift kommunenes rolle Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Samfunnsavdelingen Fagdag ROS Lister 19. oktober 2011 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Kortnavn:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sørfold kommune 2013

Sørfold kommune 2013 Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Sørfold kommune 2013 Vedtatt av kommunestyret 5.2.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4 Målsetning 1.5 Kjennetegn

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Presentasjon av veileder Seniorrådgiver Karen Lie 02.09.2014 Endelig! Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Klimatilpasning og planlegging

Klimatilpasning og planlegging Klimatilpasning og planlegging Nettverkssamling regional planlegging og utvikling 24.10.08 Nils Ivar Larsen Underdirektør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Fremtidens klimaendringer Hvorfor

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

TEMA RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE. For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

TEMA RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE. For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen TEMA 10 RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-238-9

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune ROS analyse GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune Innhold 1. Fareidentifikasjon 2. Estimering av sannsynlighet, risiko og 3. Kriterier for sannsynlighet, akseptkriterium 4. Vurdere risikoreduserende

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/2676-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer