Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Retningslinjer for tildeling av støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Retningslinjer for tildeling av støtte"

Transkript

1 Hovedorganisasjonenes Fellestiltak Retningslinjer for tildeling av støtte 1

2 Retningslinjer for tildeling av støtte fra HF På bakgrunn av søknad kan Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) gi støtte til utviklingsaktiviteter i bedrifter eller bedriftsnettverk. Støtten kan både gis i form av økonomisk tilskudd og/eller faglig bistand i gjennomføring av aktivitetene. Forpliktelsen til å støtte utviklingstiltak er forankret i Hovedavtalen mellom LO og NHO. HF kan bevilge tilskudd til: Bedriftsinterne samarbeidskonferanser/ kartleggingskonferanser Bedriftsutviklingsprosjekt/forprosjekt 1. Bedriftsinterne samarbeidskonferanser HF har etablert en støtteordning for bedrifter som ønsker å sette fokus på samarbeidsorganer og samarbeidsform i bedriften. Hvis ledelse og tillitsvalgte (partene) i bedriften ønsker det, fastslår Hovedavtalens kapittel XVII at LO og NHO skal bistå med råd og veiledning ved etablering eller vitalisering av samarbeidsorganet i bedriften. En samarbeidskonferanse må ha som formål å utvikle samarbeidsforholdene mellom ledelse og tillitsvalgte. Behovet for en slik konferanse og tilretteleggingen av den må være drøftet i bedriftens eksisterende samarbeidsorgan (bedriftsutvalg, arbeidsmiljøutvalg). Videre må representanter for ledelse og tillitsvalgte i fellesskap stå ansvarlig for utvikling av program og gjennomføring av konferansen. Bedriftsinterne samarbeidskonferanser bør legges utenfor bedriften og bør ha en varighet på inntil to dager. Det forutsettes at sentrale personer i bedriften deltar i tillegg til samarbeidsorganets medlemmer. Søknaden må være undertegnet av begge parter (daglig leder og hovedtillitsvalgt), og sendes HF i god tid før konferansen. Søknaden må inneholde deltakeroversikt, program og tidspunkt for arrangementet. 2. Kartleggingskonferanser Gjennom Hovedavtalens Tilleggsavtale I forplikter LO og NHO med tilsluttede organisasjoner seg til aktivt å arbeide for bedriftsutvikling. Bedriftsutviklingen må ha som mål å øke verdiskapingen gjennom medvirkning fra alle ansatte (bred medvirkning). HF kan gi faglig veiledning og støtte ved igangsetting og gjennomføring av slike utviklingstiltak. Før bedriften setter i gang større utviklingsaktiviteter, vil det være nyttig å arrangere en kartleggingskonferanse der man drøfter situasjonen ved bedriften nå og i overskuelig fremtid, utviklingsbehovene og forslag til utviklingstiltak. En slik konferanse kan ha en varighet på 1 3 dager og gjennomføres helst på et konferansested utenfor bedriften. HF bygger på ideen om at bred medvirkning er en forutsetning for utvikling og lønnsomhet for bedriften HF er etablert av LO og NHO i fellesskap for å bidra til økt verdiskaping gjennom samarbeid om bedriftsutvikling, likestilling, bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær 2 32

3 Kartleggingskonferansen kan brukes på ulike måter. Utgangspunktet for å arrangere en slik konferanse er ofte forskjellig: bedriften har erfaring i å drive partsbasert utviklingsarbeid og ønsker å drøfte hvordan man kan jobbe videre med aktuelle problemstillinger eller områder kartleggingskonferansen kan være første steg i en nødvendig utviklingsprosess. Konferansen kan benyttes til å belyse den generelle situasjonen og samarbeidsforholdene i bedriften bedriften har besluttet å igangsette et utviklingsprosjekt og har defi nert et klart mål. En kartleg - gingskonferanse vil da kunne benyttes til å sikre medvirkning og engasjement fra ansatte, og forankre tiltakene og la ansatte komme med forslag til hvordan utviklingsprosjektet kan organiseres og gjennomføres. Organiseringen av en kartleggingskonferanse er avhengig av fl ere forhold, ikke minst bedriftens størrelse og situasjon. Hver enkelt bedrift må med andre ord fi nne sin egen oppskrift. HF kan gi støtte til dekning av oppholdsutgifter og konferanselokaler på inntil kr 1400 pr deltaker pr døgn (2010) samt til dekning av utgifter til eventuell ekstern foreleser/innleder. HFs sekretariat bidrar gjerne som faglig diskusjonspart i forbindelse med forberedelse og/eller gjennomføring av konferansen. 3. Utviklingsprosjekter Utviklingsprosjekter som det søkes om midler til, må støtte opp under HFs strategi, avspeile bred medvirkning i aktivitetsplanene og gjerne utvikles i dialog med HFs sekretariat. Det anbefales derfor at ledelse og tillitsvalgte i bedriften(e) tar kontakt med HFs sekretariat så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. For de fl este bedrifter er det ikke tilstrekkelig kun å fokusere på seg selv. Det er ofte nødvendig å inngå allianser med andre bedrifter og/eller kompetanse- og utviklingsmiljøer. Støtte til tiltak fremmet av landsforeninger og forbund i fellesskap (bransjeprosjekter) blir prioritert, men HF vil også kunne gi støtte til tiltak i bedriftsgrupper som velger å samarbeide utover egen bransje. Det settes også av noen midler til utviklingsaktiviteter i enkeltbedrifter. I utviklingsprosjekter kan det søkes om støtte til: prosjektstyring og prosjektledelse prosjektlederopplæring oppstartskonferanse avslutningskonferanse erfaringssamlinger underveis informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet Forprosjekt Ønsker man å gjennomføre et større utviklingsprosjekt der fl ere bedrifter skal være med, anbefales det å gjennomføre et forprosjekt. Er ikke bedriftene på plass før planlagt prosjektstart, vil et forprosjekt kunne brukes til HF støtter utviklingstiltak i bedriftsnettverk, bransjer og regionale koalisjoner med både kompetanse og penger HF tilbyr kurs i samarbeid om strategisk bedriftsutvikling for ledelse og tillitsvalgte i bedriften HF arbeider for å øke samarbeidet mellom bedrifter, og for å få flere bedrifter til å fokusere på utvikling og nyskaping 4 54

4 å rekruttere deltakerbedrifter. For å sikre god forankring av prosjektideen i bedriftene, kan det også være aktuelt å arrangere en fellessamling for ledere, tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i løpet av forprosjektet. Hvem kan søke? Bedrifter som betaler til Opplysnings- og utviklingsfondet og hvor Hovedavtalen mellom LO og NHO er gjort gjeldende, kan søke om økonomisk og faglig støtte fra HF. I tillegg kan bransjepartene og LO og NHOs regionale parter søke om støtte. Med bransjeparter menes her LO-forbund og landsforening i NHO som har overenskomstansvar innenfor LO/NHO-området. I alle tilfeller forutsettes det at partene (i bedrift, regionalt eller på bransjenivå) står bak søknaden i fellesskap. Deltakerbedriften(e) har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale). viklingsfondet på best mulig måte, og tilrettelegge for at så mange som mulig kan dra nytte av HFs tilbud. Det betyr at hver enkelt søknad vil bli vurdert og behandlet med dette for øye. HF kan bare unntaksvis fullfi nansiere utviklingsprosjekter. Søkere veiledes også inn mot andre aktuelle fi nansieringskilder. Søknaden HFs sekretariat ønsker å ha dialog med søkerne i utviklingen av prosjektet og i søknadsprosessen. Partene anbefales derfor å ta kontakt med sekretariatet så tidlig som mulig i prosessen. Søknader fra bedrifter vil bli oversendt forbund og landsforening som har overenskomstansvar for bedriften(e) til uttalelse. Søknadens utforming og innhold Søknad om økonomisk og faglig støtte til utviklingsprosjekter må inneholde: bakgrunn for prosjektet beskrivelse av prosjektets mål og nytteverdi for søker(e) beskrivelse av aktiviteter, tiltak og medvirkningsmetoder organisering av prosjektet (styringsgruppe, prosjektledelse) bedriftsportefølje (bransje- og fl erbedriftsprosjekter) fremdriftsplan med tidsangivelser og delmål kostnadsbudsjett fi nansieringsplan HF gir støtte til bedriftsinterne samarbeidskonferanser som har som mål å utvikle samarbeidsforholdet mellom ledelse og tillitsvalgte HF ønsker å bidra til at eksisterende samarbeidsorganer i bedriftene vitaliseres eller at det skapes nye samarbeidsarenaer i bedriftene Hvor mye kan HF gi i støtte? Det fi nnes ingen nedre eller øvre grense for størrelsen på støttebeløp det kan søkes om. HF er imidlertid forpliktet til å utnytte tildelte midler fra Opplysnings- og ut- Organisasjonenes og bedriftenes egeninnsats i prosjektet i form av tidsforbruk og kontante midler, skal synliggjøres i budsjettet som legges ved søknaden. Timesats beregnes til én promille av årslønn. 6 76

5 Eventuelle vedlegg til søknaden: forprosjektrapport intensjonsavtale om deltaking fra deltakerbedriftene kopi av tilsagn fra andre fi nansieringskilder/kopi av søknad til andre fi nansieringskilder Søknaden bør ikke være på mer en 10 sider og den må være lett lesbar for alle. Søknaden skal underskrives av begge parter og sendes HFs sekretariat i NHO og LO. Søknadsfrister HF har ingen faste søknadsfrister, søknader behandles fortløpende. Søknader behandles av HFs styre som møtes 4 5 ganger i året. Opplysninger om tidspunkt for aktuelle styremøter fås ved henvendelse til sekretariatet. Søknader må være sekretariatet i hende senest 4 uker før styremøtet. Tildeling av støtte Etter behandling i HFs styre vil søkerne bli tilskrevet og opplyst om styrets konklusjon. Er det fattet et positivt vedtak om støtte, vil søkerne motta et tilsagnsbrev. I tilsagnsbrevet beskrives rutiner for rapportering fra prosjektet og for utbetaling av støtten. Tilsagnsbrevet sendes i to eksemplarer hvorav det ene eksemplar fungerer som en avtale mellom søker og HF, og som må returneres HF i undertegnet stand. Utbetaling av støtte Støtte til samarbeids- og kartleggingskonferanser utbetales etter gjennomført konferanse og når HF har mottatt en kort oppsummering fra konferansen sammen med program, deltakerliste og kostnadsoversikt. Støtte til utviklingsprosjekter utbetales etterskuddsvis hvert kvartal etter mottatt fremdriftsrapport. Sluttoppgjør foretas etter mottatt sluttrapport og prosjektregnskap. Dersom det ved prosjektavslutning fi nnes ubenyttede prosjektmidler, vil disse bli tilbakeført HF. Rapportering En viktig del av oppfølgingen og fremdriften i et prosjekt er å utarbeide jevnlige rapporter. Alle som mottar støtte til prosjekter fra HF må rapportere og stille resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre. Kvartalsrapporter Rapportene skal sendes HFs sekretariat i løpet av påfølgende måned etter hvert kvartal sammen med en oversikt over forbruk av midler i prosjektet. Alle rapporter skal være undertegnet av prosjektets eiere (partene) og prosjektleder. Påfølgende kvartalsrapporter kan bygge på tidligere delrapporter og må inneholde opplysninger om: Hvordan har fremdriften i prosjektet vært i rapporteringsperioden? Hvilke aktiviteter er igangsatt i perioden? Hvordan har det vært tilrettelagt for informasjon om prosjektet og fremdriften internt i virksomheten? Og i media? HF knytter bedrifter, forsknings-miljøer og virkemiddelapparatet sammen for å utvikle felles kunnskap om partsbasert samarbeid, bedriftsutvikling og verdiskaping Støtte fra HF forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale, at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften og at bedriften betaler til Opplysnings- og utviklingsfondet 8 98

6 Ta kontakt! Se kontaktinformasjon på baksiden Du kan også komme i kontakt med HF gjennom distriktskontorer og fagforbund i LO, og regionkontorer og landsforeninger i NHO. Hva har gått etter planen, og hva har eventuelt ikke gått etter planen? Hvorfor? Hvordan praktiseres bred medvirkning i prosjektet? Er det oppnådd forbedringer/resultater på andre områder enn det som har vært hovedfokus i prosjektet? Hva skal det jobbes med i kommende kvartal? Sluttrapport Ved avslutning av prosjektet skal det lages sluttrapport. Rapporten innledes med en kort repetisjon av prosjektets målsetting(er). Med utgangspunkt i målsettingen(e) beskrives oppnådde resultater. Rapporten må inneholde en redegjørelse om følgende: Hvilke forbedringer/endringer er gjennomført i bedriften(e) i prosjektperioden? Har samarbeidsforhold og samarbeidsmønstre i bedriften(e) endret/utviklet seg som følge av prosjektet? Hvis ja, på hvilken måte? Har det hatt noen betydning at HF har vært samarbeidspartner i prosjektet? Hvordan er prosjektet og resultatene gjort kjent i bedriften/bransjen? I regionen? I media? Hvordan vil man i ettertid bruke de erfaringene man har høstet gjennom prosjektet? Prosjekteierne må gi en totalvurdering av nytteverdien av prosjektet sammen med et prosjektregnskap. HFs representasjon i styringsgrupper Så langt det lar seg gjøre skal HF være representert i prosjektenes styringsgrupper. Dette for både å bidra med faglig kompetanse og høste erfaringer fra prosjektet. Bruk av HFs logo HFs logo kan benyttes i informasjonsmateriell og lignende på forespørsel. Det må fremgå av rapporter og materiell at HF er fi nansieringskilde. Erfaringsdeling Alle som mottar støtte fra HF må stille resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre. Det forventes at HF kan oppgi navn på kontaktperson(er) i bedriften som kan kontaktes på forespørsel fra interesserte

7 Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 12 Næringslivets Hovedorganisasjon - PB 5250 Majorstuen Oslo - Tlf: Landsorganisasjonen i Norge - Youngs gt Oslo - Tlf: November 2010/5000x - Gjerholm Design -Trykk: Grøset - Foto: / Gjerholm design

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer