Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte i PSG Inn-Trøndelag Møte Inderøy Rådhus 14/40 Referat fra møte i PSG (V) 14/41 Referat fra møte i ASG mailmøte (V) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) Forflytning til Maurtuva med orientering om Familiefakultetet 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) 14/45 Søknad om støtte til Verrankonferansen (V) 14/46 Lederkommune for ASG/PSG 2015 (V) 14/47 ByRegionsprogrammet (O) 14/48 Status prosess vedrørende vekstbedriftene (O) 14/49 Status nye prosjekter i tråd med styringsdokumentet (O) /50 Oppdatert status Lensmyra (O) 14/51 Eventuelt Vel møtt Ida Stuberg (Sign)

2 14/40 Referat fra møte i PSG (V) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen, Liv Inger Masdal Næss Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/29 Referat fra PSG /30 Referat fra ASG (O) 14/31 Referat fra ASG Tatt til orientering Tatt til orientering. Merknader: PSG ønsker at felles Tekniske tjenester utredes PSG ser ikke at kommuneproposisjonen inneholder STERKE incitamenter for kommunesammenslåing. 14/32 Strategisk PSG er positiv til vekst/mulighetsfokuset og retningen i Næringsplan Inn- planen. Det er samtidig et ønske om tydeligere Trøndelag prioriteringer i planen. Det er viktig at vi får ferdigstillt en Regional Næringsplan. Det åpnes opp for orientering i formannskapene. 14/33 Prosjekt PSG er positiv til regionale nettverk. Arbeidet bør «Ansvarlig knyttes opp mot de alkoholpolitiske handlingsplanene alkoholhåndtering» som finnes i kommunene. Det er viktig å finne rett (V) nivå på arbeidet/arbeidsmengden. Saken oversendes til ASG for konkretisering 14/34 Status på o Vekst/attføring Rapport framlegges i ASG utredningsarbeid (O) september 2014 o 1. linjetjenesten Rapport framlegges i ASG september o Tekniske tjenester PSG anmoder om at prosessen starter opp o Inn-Trøndelag Helse og Beredskapshus Orientering i felles formannskap /35 Inn-Trøndelagskommunene ser behovet for en Kommunereformen utredning. Det er viktig at kommunene er med på å hvor står vi i legge premissene for utredningen. kommunene (D) Felles formannskap er en viktig arena for diskusjon om veien videre og vedtak i de enkelte kommunestyrene. 14/36 Planlegging Møtet legges til Verraparken. Deles i 2 bolker med

3 felles formannskapsmøte (V) lunsj i mellom. Bolk 1: Bolk 2 : Grunnlaget for det eksisterende arbeidet (styringsdokumenete) og status på samarbeidet Kommunereformen sett fra KS og Fylkesmannen. Premisser for en utredning. (gruppearbeid og oppsummering) 14/37 Planlegging fellesmøte med Nytt møte Tema: Innherred Samkommune Konkrete samarbeidsområder (forslag skal foreligge) (V) Ansvar/form på utredningsarbeidet 14/38 Evt. Marin verneplan for Børigin. Utkast til høring fra Fylkesmannen foreligger Inn- Trøndelagskommunene må se på dette sammen. Referat fra møte i ASG mailmøte (V) Referat fra mail møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Mail Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Tildelte midler til Regionalt/kommunalt næringsfond følger ASG sin innstiling og fordeles på følgende måte 14/39 Fordeling av regionalt/- kommunalt næringsfond Inderøy (Mosvik) Inderøy Verran Steinkjer Kommune Regionalt fond Sum

4 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Liv Inger Masdal Næss Helsesamarbeidet Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Nanna Dyrendal HTV Inderøy Sak Frist Ansvar 14/53 Referat fra Vedtatt ASG /54 Referat fra Tatt til orientering PSG /55 referat fra PSG Tatt til orientering /56 Kommunerefom og utredningsansvar Vedtak: Inn-Trøndelagskommunene samarbeider om ivaretakelse av utredningssansvaret. Det utarbeides et forslag til prosess/mandat for en samordnet utredning til behandling i ASG's oktobermøte og med sikte på behandling i politisk styringsgruppe tidlig november. Prosjektleder utarbeider en søknad om skjønnsmidler til FMNT. Søknad sirkuleres og godkjennes blant ASG sine medlemmer. Søknad skal sendes FMNT innen 14/57 Samhandling om 1.linjetjenester Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med samhandling om 1.linjetjenester. Snåsa tas inn i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen bes om å utvikle tidsbestemte handlingsplaner for å bevege seg oppover i "samhandlingstrappa" Se fig. Ny behandling i ASG januar 15.

5 14/58 Samhandling om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag 14/59 Prosjektutvikling SMARTGRID Inn-Trøndelag 14/60 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/ 61 Folkedans i grunnskolen 14/62 Diverse samarbeidsområder Vedtak: Prosjektbeskrivelsen tas til orientering med følgende presiseringer. Følgende 4 områder utredes: Oppmåling Byggesak Landbruk inkl. skogforvaltning Felles plankontor Kartlegging av status: Det ønskes ikke en resssursbruk i form av Quest-back eller "bredt" sammensatt arbeidsgruppe. Utreder bes om å hente nødvendig informasjom gjennom tilgjengelige data og samtaler med aktuelle fagmiljø og administrasjoner. Prosjektleder skal i ASG presentere en fremdriftsplan og en nærmere plan for utredningsarbeidet. ASG er styringsgruppe for arbeidet. Vedtak: ASG innstiller på at prosjektet får tildelt inntil 50% av omsøkte midler fra inn-trøndelag regionalt næringsfond inntill over 2 år. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjektets slutt. Vedtak: Saken utsettes i påvente av gjennomgang av "statutter for tildeling av midler fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Slik gjennomgang forutsettes i ASG i oktobermøtet ( ) Vedtak: Hilmar as tildeles til prosjektet "Folkedans i grunnskolen" fra Inn-Trøndelag Regionalt Næringsfond. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjetets slutt Samordning av høringssvar: Det informeres om aktuelle høringer i ASG. Eventuelle samordninger koordineres derfra. Interkommunal praksis i Startlån: Kommunene orienterte om egenpraksis og årets budsjett/forbruk Vitensenteret:

6 Det er et ønske om kommunene vurderer økt bruk av de muligheter som ligger i det regionale vitensenteret på Steinkjer Samarbeid med SINTEF: Kommer som sak i neste møte Felles ledersamling: Tanken om utvikling av felles fag/ledernettverk støttes. Bør kunne realiseres i vårsemesteret /64 - Eventuelt Hjemmesider Inn-Trøndelag: Strukturen på hjemmesider for Inn-Trøndelag godkjennes. Forventes å være aktive i løpet av oktober. 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, HTV Verran Rolf Bosnes HTV Steinkjer Nanna Dyrendal HTV Inderøy Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Sak Frist Ansvar 14/65 Referat fra Utsatt ASG /66 Oppstartsmøte Presentert prosjektplan vedtatt med følgende merknader. forvaltningsrevisjon av Inn-Trøndelagssamarbeidet Tillitsvalgte skal inn i lista for nøkkelpersoner som skal intervjues ASG ber PSG ta en dialog med rep.skapet med ønske om en felles evaluering av Brann-Midt IKS 14/67 Tekniske tjenester Inn- Trøndelag. Mandat for utredning. Mandatet vedtatt som grunnlag for utredning av Tekniske tjenester i Inn-Trøndelag. Viktig at rådmennene informerer i sin organisasjon om at utredningen igangsettes. 14/68 Mandat for kommunenes Hovedtrekkene i mandatet godkjennes. Mandatet forenkles gjennom i større grad å henvise til

7 utredningsansvar. 14/69 Tildelingskriterier for regionalt Næringsfond Inn-Trøndelag 14/70 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/71 Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting 14/72 - Samrebeidsavtale med SINTEF 14/73 Sentral valgopplæring Eventuelt Medlemskap i Trøndelags Europakontor Kommuneproposisjonen 2015 (prop 95s) framfor å skrive det inn i mandatet. En bør i utgangspunktet legge opp til et tempo i utredningen som muliggjør vedtak desember Tildelte midler fra fylkesmannen for 2014, kroner per kommune, går i sin helhet i arbeidet med utredningen. Saken ble drøftet som grunnlag for vedtak i sak 14/70. Med utgangspunkt i vedlagte sakspapir bes Inn- Trøndelag Næringsfond revidere "Retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Forslag til revidert oversendes ASG for videre behandling. Retningslinjene bør ideelt være klare før nye tildelinger i Verrankonferansen tildeles kroner fra Inn- Trøndelag Næringsfond. ASG vil i tillegg bemerke. Tildelingen oppfattes som å være i "gråsonen" i forhold til tildelingskriteriene En ser at et positivt vedtak i 2013 kan ha skapt forventninger om støtte også i 2014 og dermed påvirket planleggingen av konferansens kostnadsbilde Verrankonferansen i sin nåværende form oppfattes nå som å være i drift og dermed ikke tilfredstille kriteriene for tildeling fra Inn- Trøndelag regionalt Næringsfond Saken utsettes til neste møte. Det er et ønske at saken presenteres i møtet. Saken utsettes Det sendes et brev til KMD hvor en gir uttrykk for at en så viktig opplæring bør tilrettelegges på en slik måte at det i størst mulig grad gir kommunene mulighet til å delta til "overkommelige" kostnader. Primært gjennom at en fortsetter tidligere praksis med regionalisert opplæring. ASG er også kritisk til at det er begrenset plass tilgjengelig på opplæringen. ASG overlater beslutningen til PSG uten anbefaling.

8 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles "konsekvensutredning". Hvilke konsekvenser vil x-antall alternativer ha for kommunenes/regionens evne til å løse kommunale oppgaver/kommunal bærekraft? BEGRENINGER I UTREDNINGEN Utredningen må per dato ta forbehold om de faktorene som påvirker beslutningene, men som ennå ikke er avklart. Dette gjelder primært: Oppgavefordelingen Roller Inntektssystemet REGJERINGEN BEGRUNNELSE FOR EN KOMMUNEREFORM (Prop. 95 S ( ) Kommunestrukturen må gjøres robust også for framtidige oppgaveendringer og reformer. En kommunereform bør innrettes slik at kommunene er robuste i flere tiår framover. HVILKE ALTERNATIVER BØR UTREDNINGEN SE PÅ? 0-alternativet. Kommunestrukturen opprettholdes. Det må avklares om denne utredningen skal dekke den enkelte kommunes utredningsbehov. Eventuelt hvordan sammenhengen mellom denne utredningen og kommunenes egne utredninger skal være. 4K-alternativet. Inn-Trøndelagsregionen som 1 kommune 4K-alternativet + Namdalseid 4K-alternativet med grensejusteringer 4K-alternativet med Interkommunalt samarbeid med Innherred HVA ER KOMMUNALE OPPGAVER OG HVILKE KRITERIER MENER EKSPERTUTVALGET ER VIKTIGE FOR AT KOMMUNEN SKAL KUNNE IVARETA DENS OPPGAVER? I Prop. 95 S ( ) kommuneproposisjonen 2015 beskrives kommunens primæroppgaver på følgende måte: Tjenesteyting Myndighetsutøvelse Samfunnsutvikling Demokratisk arena

9 EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT KOMMUNENE: Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT STATEN: 1. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring REGJERINGENS MÅL FOR REFORMEN (Prop. 95 S ( ) Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

10 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. EKSEMPEL PÅ KONSEKVENSANALYSEN/UTREDNINGENS INNHOLDSFORTEGNELSE (MANDAT) 1. Innledning a. Premisser for utredningen 2. Sammendrag 3. Anbefalinger 4. FAKTASETT. Inn-Trøndelagskommunene a. Organisering b. Behovsstruktur (grønn bok) c. Demografi m/framskrivninger d. Sysselsettingstall e. Bo og arbeidsmarked f. Pendlingstall g. Næringsstruktur h. Rekruttering i. Økonomi j. Interkommunalt samarbeid k. Kommunale særtrekk l. Komplementaritet 5. En vurdering av utfordringer knyttet til kommunens oppgaver og kriterier for oppgaveløsning: Kommunens 4 roller/oppgaver 1. Tjenesteyting 2. Myndighetsutøvelse 3. Samfunnsutvikling 4. Demokratisk arena Hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse/nærhet 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

11 m. Annet 6. Refleksjoner rundt. i en sammenslått kommune a. Gode prosesser b. Stimuleringsmidler c. Muligheter/begrensninger d. Effekter e. Forholdet sentrum/distrikt. Nærhet/distanse f. Politisk organisering g. Administrativ organisering h. Innflytelse regionalt/sentralt i. Demokratiutfordringen j. Kartlegging av "doble funksjoner" k. Interkommunalt arbeid l. Kommunenavn m. "En for alle alle for en" n. Annet 7. Ivaretakelse av de ansattes rettigheter 8. Ivaretakelse av "Folkestemmen" 9. Framdriftsplan: Utredningen gjennom slik at man reelt kan velge strategi a) eller b). Mandat ønskes behandlet av kommunestyrene i november a. Lyntog = kommunale vedtak i høsten 2015 ikrafttredelse b. Hurtigtog = kommunale vedtak sommeren 2016 ikrafttredelse Finansiering av utredningen: Det forutsettes innleie/kjøp av utredningskapasitet som primært finansieres av de midler som blir tilført fra FMNT til kommunale utredninger. For 2014 er hver kommune tilført Det ligger også an til midler for Nivået på dette er ikke kjent. 11. Styring av utredningen/prosjektet: Prosjektet/utredningen gjennom det ordinære styringssystemet for Inn-Trøndelagssamarbeidet. ASG/PSG/Kommunestyrene. Vedlagt lenker til aktuell proposisjon og meldingsdel es/ /meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf

12 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) Invitasjonen Mail fra Vidar Segtnan til Bjørn Arild Gram Vi viser til møtet Trøndelags Europakontor hadde med ordførerne i Inn-Trøndelag på Inderøy tidlig i vår, og telefonsamtale tidligere denne uka. I tillegg til presentasjonen vi hadde på møtet vil vi understreke noen gode grunner for at kommunene i Inntrøndelag skal være medlemmer i Europakontoret. Som en følge av den økonomiske krisen og meget stor arbeidsledighet i mange land i Europa, satses det i EUs langtidsbudsjett for perioden mye mer enn tidligere på utdanning, forskning og innovasjon. Dette skjer spesielt i det nye utdanningsprogrammet Erasmus+ og det nye forskningsprogrammet Horisont I begge disse programmene økes pengepotten med 40 prosent. Dette betyr også at Norge som deltar fullt ut i disse programmene, må betale mye mer penger enn før for å delta. Totalt vil Norge i perioden betale 25 milliarder kroner for å delta i programsamarbeidet, men dette gir også en mye større mulighet enn før til å delta i internasjonale prosjekter både for skoler, næringsliv og offentlige aktører. I Horisont 2020, Erasmus+ og også noen andre programmer er små og mellomstore bedrifter en viktig målgruppe. I forrige langtidsperiode fikk Trøndelag bra tilslag i 7. rammeprogram som det gamle forskningsprogrammet het. Hele 31 prosent av de pengene som ble tildelt norske aktører havnet i Trøndelag, men av disse pengene gikk over 90 prosent til SINTEF og NTNU. Rundt 30 bedrifter fra Trøndelag deltok, men i perioden må antall bedrifter fra Trøndelag kanskje tredobles. I tillegg til finansiering av prosjekter er kanskje det viktigste en oppnår med å delta i slike prosjekt 1. ny kunnskap som kan gi 2. nye og bedre produkter og ikke minst 3. mange internasjonale kontakter. Første tildeling i Erasmus+ som kom for noen uker siden, var svært oppløftende lesing for Trøndelag. Av 121 millioner kroner som gikk til norske aktører, gikk over 32 millioner kroner (27%) til Trøndelag. Regnet pr innbygger var Sør-Trøndelag nr 1 og Nord-Trøndelag nr 2. Det er særlig de videregående skolene som er dyktige, og det er helt sikkert et stort ubenyttet potensial i grunnskolen. Vi legger ved noen av disse tallene inkludert en oversikt over hvilke aktører i Nord-Trøndelag som har fått godkjent prosjekter i den første tildelingen. Prosjektet som fylkeskommunen og kommunene i Nord-Trøndelag har hatt med en internasjonal prosjektkoordinator har helt sikkert vært et viktig bidrag til at mange skoler har deltatt i ulike internasjonale prosjekt, men dette prosjektet ble avsluttet i vår. For å øke vår rådgiverkompetanse og på en bedre måte bidra trønderske aktører som ønsker å delta i ulike EU-program har Trøndelags Europakontor nå ansatt en europarådgiver i fast stilling.

13 Mvh Vi har også økt innsatsen når det gjelder informasjonsarbeid i form av aktuelle seminarer og kurs som arrangeres både i Trøndelag og i Brussel. Vidar Segtnan Daglig leder Fylkesvis tildeling _ Total Erasmus+ tildeling 2014 (inklusive HE) Fylke NOK Innbyggere per 1 jan 2013 NOK / Capita Sør-Trøndelag ,02 Oslo ,07 Hordaland ,72 Rogaland ,82 Akershus ,59 Nord-Trøndelag ,02 Møre og Romsdal ,84 Nordland ,50 Oppland ,62 Troms ,26 Vestfold ,90 Hedmark ,33 Sogn og Fjordane ,27 Finnmark ,24 Vest-Agder ,67 Aust-Agder ,39 Telemark ,65 Buskerud ,82 Østfold ,54 Totalt: ,73 Prosjekter i Nord-Trøndelag Institusjon Fylke Key Action Sektor Prosjektnummer Sum euro Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA202 VET NO01-KA

14 Val videregående Skole AS Nord-Trøndelag KA200 VET NO01-KA Ole Vig videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Grong videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Høgskolen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag KA103 HE NO01-KA Verdal videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Folkheim barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Solvang barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Borglia barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Frosta skole Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Juberg gårdsbarnehage AS Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Faktorer som taler for medlemskap 1) ByRegionsprogrammet - Faktorer for regional vekst

15 2) Innherred Samkommunen har vurdert det som nyttig Innherred Samkommunes vurdering i sak 2/2012 Europakontoret i Brüssel er Norges største utekontor. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Trøndelags Europakontor er en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Europakontoret bringer trønderske interesser inn i nettverk ved å formidle kontakter og å arrangere studiebesøk. Trøndelag Europakontor har siden oppstarten utført over 175 oppdrag for private og offentlige aktører, og arrangert studieopphold i Brussel for over 1250 personer fra trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret ble startet opp som et prosjekt i 2001, og er fra 2006 av en permanent representasjon organisert som Foreningen Trøndelags Europakontor. Medlemskap i Trøndelags Europakontor gir mulighet for å tilknytte seg et internasjonalt nettverk, særlig nordisk og europeisk. Trøndelags Europakontor er et av nesten 250 regionskontor i Brussel. Gjennom dette nettverket kan Trøndelags Europakontor bidra til kontakt med og informasjon fra regioner over hele Europa. Kontoret kan bistå i å finne mulige samarbeidspartnere, enten det gjelder prosjekter eller erfaringsutveksling. Trøndelags Europakontor er en døråpner til norske og internasjonale kompetansemiljø i Brussel. Trøndelags Europakontor har et tett samarbeid med andre sentrale aktører i Brussel. Både norske og internasjonale kompetansepartnere utgjør et viktig nettverk. Trøndelags Europakontor bringer trønderske interesser inn i nettverkene ved å formidle kontakter og arrangere studiebesøk. Blant de viktigste samarbeidspartnerne er Norges delegasjon til EU, nasjonale eksperter i Europakommisjonen, det norske miljøet i Brussel i tillegg til det omfattende nettverket av regionskontor fra hele Europa. Kontorets medlemmer har tilbud om hospitering i Brussel, for faglig fordypning og nettverksbygging. Trøndelags Europakontor tilbyr sine medlemmer hospitering. Kontoret legger til rette for kortere eller lengre hospiteringsopphold, der hospitanten gis mulighet til å fordype seg i eget fagfelt og møte sentrale aktører. Trøndelag markedsføres i Europa, Europa markedsføres i Trøndelag. Kontoret legger i økende grad vekt på Brussel som en arena for trønderske aktører, der kompetansemiljø i Trøndelag får presentere seg på den europeiske arenaen. Et viktig aspekt er å formidle kunnskap om EØS-avtalen og muligheten som europeiske aktører har til å samarbeide med trønderske partnere og slik synliggjøre Trøndelag som attraktiv region og samarbeidspartner. Mulighet for medvirking og påvirkning. Trøndelags Europakontor kan på vegne av medlemmene delta i europeiske nettverk innen ulike satsningsområder eksempelvis helse, transport eller energi og kan være en kanal for påvirkning på vegne av medlemmenes interesser. Døråpner også i Trøndelag. Trøndelags Europakontor har gjennom medlemsmassen og samarbeidspartnere også et stort

16 nettverk i Trøndelag, og kan slik også formidle kontakt mellom aktører i regionen som kan ha interesse og nytte av å vite om hverandre på tvers av fylkesgrenser og fagmiljøer. Deltakelse i Trøndelags Europakontors ressursgruppe og styre Alle medlemmene i Trøndelags Europakontor danner en ressursgruppe for kontoret. I ressursgruppemøtene diskuteres kontorets strategier, satsingsområder og virksomhetsplan. Blant medlemmene velges det et styre på 7 personer med personlige varamedlemmer. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner på EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Gjennom et bredt nettverk av samarbeidspartnere og en sentral plassering i Brussel bistår kontoret med informasjon om europeiske rammevilkår, utviklingen på politikkområder som er sentrale for trønderske aktører, og informasjon om muligheter for europeisk samarbeid og støtteordninger. Skreddersydd informasjon om muligheter i Europa. Som medlem i Trøndelags Europakontor kan man få tilgang til informasjon skreddersydd for egne behov, blant annet når det gjelder europeiske prioriteringer og utvikling på bestemte områder. Andre mulige tjenester kan være å finne partnere og relevant informasjon knyttet til utviklingsprosjekter, samt støtteordninger og finansieringsmuligheter. Bygger ned terskelen for internasjonalisering og europeisk samarbeid Trøndelags Europakontor er et lavterskeltilbud for medlemmene. Kontoret fungerer som et bindeledd mellom Trøndelag og Europa, og bidrar til at terskelen for å reise til Brussel, stille spørsmål, delta i internasjonale prosjekter og finne samarbeidspartnere i Europa bygges ned. Gratis lån av møte- og konferanserom Trøndelags Europakontor disponerer gode konferanse- og møterom i sine lokaler som er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel. Som medlem av kontoret kan en låne disse rommene gratis, og kontoret sørger også praktisk tilrettelegging i gjennomføringen av slike møter. Kan bistå der ressursene i kommunen kanskje ikke strekker til. Trøndelags Europakontor er førstelinje for internasjonalisering i Trøndelag. I tillegg samarbeider kontoret godt med komplementære ordninger i regionen herunder internasjonal prosjektkoordinator i Nord-Trøndelag noe som kan bidra til at regionen i enda større grad benytter seg av muligheter for internasjonalt samarbeid. Koordinatorordningen sørger for tett kontakt med medlemmene Trøndelags Europakontor har også en koordinatorordning i Trøndelag. Denne ordningen kommer kontorets medlemmer til gode. Koordinator er kontorets hjemmeapparat, og jobber i tett kontakt med kontorets eiere. Etter fullført traineeopphold i Brussel har koordinator med seg erfaringer, nettverk og kompetanse tilbake til regionen, og kan jobbe tett opp mot medlemmene både i forhold til informasjon, inspirasjon, identifisere muligheter, samt praktisk bistand i forhold til prosjektsøknader. Internasjonalisering gjennom deltakelse i EU-finansierte prosjekter For å fremme internasjonalt samarbeid og styrke innovasjon og konkurransekraft i Europa, satser EU store beløp på EU-programmer. Innenfor disse programmene finansieres det både tunge forskningsprosjekter, prosjekter tilpasset næringslivet, livslang lærings prosjekter rettet mot skoler og aktiv ungdomsprosjekter som retter seg mot fritidsaktiviteter for ungdom. Trøndelags Europakontor informerer medlemmene sine om prosjektmuligheter, søknadsfrister, finner mulige samarbeidspartnere og gir praktisk hjelp i forhold til søknadsskriving. Direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i regionen Gjennom medlemskap i kontoret får man gjennom kontorets trainee- og praktikantordninger også direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i Trøndelag etter endt engasjement med

17 en unik erfaring som kan tilføre regionen verdifull kompetanse. Medlemmer: Trøndelags Europakontor har p.t. følgende medlemmer:- Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim kommune Stjørdal kommune Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Sparebank 1 SMN Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bioforsk Midt-Norge SINTEF NTNU Vurdering Trøndelags Europakontor kan være en døråpner i Europa for Innherred. Dette betinger en offensiv bruk fra næringslivet og fra det offentliges side. Det er vedtatt store innovasjonsprogram på flere områder i EU. Her er det gode muligheter for bedrifter i Levanger og Verdal til å hente finansiering og bli med i nyskaping og utvikling i et europeisk nettverk. Europakontoret er mer enn villig til å gi råd og veiledning i EUs byråkrati og innfløkte system. Steinkjer kommune var med som medlem i Trøndelags Europakontor fra starten, men trakk seg ut fra årsskiftet. Da kom Stjørdal kommune inn. Det koster Stjørdal kr årlig. Det samme vil Levanger og Verdal kommuner betale dersom en blir med gjennom Innherred Samkommune. Høsten 2011 var Brüssel målet for næringslivsturen for Levanger og Verdal. Da var rundt 60 representanter fra næringsliv og offentlig på europakontoret og fikk orientering om hva Europakontoret kan bidra med. I et åpent næringslivsmøte i Levanger den 24. april orienterte Europakontorets leder, Vidar Segtnan, om mulighetene ved medlemskap. Dette vil være en satsing for Levanger og Verdal som region og hvor en kan ta del i det som skjer i Europa. Det anbefales at Innherred Samkommune søker medlemskap i Europakontoret fra 2013 og at medlemsavgift belastes Regional Næringsfond. Det må ved søknad oppnevnes en kontaktperson for foreningen. Faktorer som taler i mot medlemskap: 1) Steinkjer kommune har tidligere vært medlem, men sa opp sitt medlemskap i 2010 Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2010/ /2010/ERBE Oppsigelse av medlemskap i Trøndelags Europakontor. Steinkjer kommunestyre behandlet i møte , sak 162/10, spørsmål ang Steinkjer kommunes internasjonale engasjement. I vedtakets pkt 3 er det bestemt følgende: Arbeidet med internasjonalisering av næringslivet og offentlig sektor er svært viktig, og det er en klar målsetting at Steinkjer og Nord-Trøndelag skal bidra til å utnytte de muligheter som ligger i EUsystemet. Etablering av en felles nordtrøndersk kommunal koordinator for internasjonalisering gjør det naturlig også for Steinkjer å utnytte blant annet Europakontorets tjenester gjennom denne. Steinkjer kommune avslutter derfor sitt medlemskap i Foreningen Trøndelag Europakontor. Utskrift av kommunestyrets møtebok vedlegges. I tråd med vedtaket sies hermed Steinkjers medlemskap opp. I følge foreningens vedtekter 4 Utmelding, skal utmelding skje innen utløpet av 1. kvartal, og har virkning fra og med påfølgende år. Ut fra dette vil utmeldingen altså ha virkning fra

18 2) Kostnad 5 Kontingent Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Krav om innbetaling sendes medlemmene hvert år i januar. Betaling av medlemsavgift skal skje innen 30 dager etter at krav er mottatt. Utover de midler som foreningen mottar gjennom kontingenten kan kontoret ta seg betalt for spesielt arbeidskrevende oppdrag. Innherred Samkommune betaler: moms Ca. kostnad oppgitt på Inderøy Forslag til vedtak: Inn-Trøndelagsregionen søker medlemskap i Trøndelags Europakontor fra Medlemsavgiften belastes Regionalt Næringsfond.

19 Tilsagnsbrev 14/45 Søknad om støtte til Verrankonferansen (V) Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Søknad om støtte til Verrankonferansen 2014 Søker Trygve Wannebo Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler gunn.tangstad (Gunn Tangstad) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. Vurdering Vedtektene og retningslinjene for næringsfondet er ikke endret og denne søknaden faller i utgangspunktet ikke innenfor rammene for støtteordningen, da det er tydelig drift fordi dette er et gjentagende arrangement. Hvis vi åpner opp for denne typen støtte vil det skape presedens for tilvarende arrangement i hele regionen. Vi peker på at ASG har vedtatt at den største andelen av fondet er vedtatt overført til lokalt fond og denne typen søknad må behandles lokalt. Vi har samtidig registrert at PSG har gitt oss et tydelig signal fra fjorårets behandling om at denne typen søknader skal behandles positivt. Forslag til vedtak Vi innstiller på avslag i denne søknaden. Finansieringskilder Innvilgetbeløp 0 Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført Sum finansieringskilder 0 0

20 Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Verran kommune arrangerer Verrankonferansen 2014 for niende gang den i samarbeid med Gruveteateret som arrangerer forestillingen "Eplene i Messehagen". Vårt mål er å være aktuell og oppdatert for å bidra til kunnskaping, bygge nettverk og samhandle med kulturnæringene for å kunne tilby et regionalt arrangement som bidrar til å sette dagsorden og skape begeistring og glede Prosjektbeskrivelse Verran kommune arrangerer for 9. gang Verrankonferansen den 10. september 2014 i Malm. Tema har over år vært næring-/ samfunnsutvikling i distriktene. Konferansen tar mål av seg av å bidra til kunnskap om en problemstilling i tilknytning til næring/ samfunn. Et delmål for konferansen er at det skal være en dagsaktuell og generell problemstilling. Valgt problemstilling i år knyttes til kommende kommunereform: "Hvordan kan kommuner i by og omland samhandle for å sikre framtidsretta og kunnskapsdrevet nærings- og samfunnsutvikling?" Vi har invitert forelesere med ulik bakgrunn og ståsted for å belyse dette med næringsminister Monica Mæland og NHO-president Tore Ulstein i spissen. I tillegg har vi invitert mennesker fra forskning, akademia og næringsliv for å høre andre perspektiv. Verran kommune har koblet konferansen med kulturnæringene i kommunen hvor Gruveteateret står i spissen for gjennomføring av "Eplene i Messehagen". Kommunens har bevisst inngått et slikt samarbeid og samhandling med kulturaktører/ frivillige i Verran fordi vi har planer om å arrangere en egen festival fra 2016 som kalles "Eplefestivalen" hvor vi kobler offentlig, privat og frivillighet sammen for å realisere en lengre festival. Dette er for tiden på planstadiet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Trygve Wannebo Liavegen MALM Kontaktperson Trygve Wanebo Liavegen MALM Prosjektleder Jarle Kirkeberg Liavegen MALM Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Verran kommune arrangerer for 9. år på rad Verrankonferansen den hvor målsettingen har vært å invitere gjester fra hele trøndelagsregionen for å bidra til kunnskaping og debatt om et dagsaktuelt samfunnstema i tilknytning til distrikt/ nærings- og samfunnsutvikling. Vi har i 2014 klart å invitere to statsråder til vårt arrangement hvor både næringsminister Monica Mæland (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) deltar fra regjeringen. For å belyse vår

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Formål: Gi ansatte informasjon om hva som ligger i kommunereformprosessen, og hvordan det arbeides med dette lokalt. Regjeringens føringer i kommunereformprosessen og forventninger

Detaljer

Oppstartsmøte kommunereformen. Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård

Oppstartsmøte kommunereformen. Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Oppstartsmøte kommunereformen Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Hva er formålet med dette innlegget Å legge grunnlaget for

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Regjeringens mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014

KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014 KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014 Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Antall kommuner Antall kommuner i landet 800 747 744 700 600 500 400 392

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann?

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? v/torunn Austheim Rådmann i Steinkjer kommune Nord-Trøndelag

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 Kommunereform i Folloregionen Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 13.05.2015 2 Agenda Mandat og organisering av prosjektet Mål med kommunereformen Hvordan fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Møtedato Sted Referent 28.06.2010 Verran Servicekontor Møterom Fosdalen Hovd Deltagere Forfall SAKSLISTE: Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer