Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte i PSG Inn-Trøndelag Møte Inderøy Rådhus 14/40 Referat fra møte i PSG (V) 14/41 Referat fra møte i ASG mailmøte (V) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) Forflytning til Maurtuva med orientering om Familiefakultetet 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) 14/45 Søknad om støtte til Verrankonferansen (V) 14/46 Lederkommune for ASG/PSG 2015 (V) 14/47 ByRegionsprogrammet (O) 14/48 Status prosess vedrørende vekstbedriftene (O) 14/49 Status nye prosjekter i tråd med styringsdokumentet (O) /50 Oppdatert status Lensmyra (O) 14/51 Eventuelt Vel møtt Ida Stuberg (Sign)

2 14/40 Referat fra møte i PSG (V) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen, Liv Inger Masdal Næss Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/29 Referat fra PSG /30 Referat fra ASG (O) 14/31 Referat fra ASG Tatt til orientering Tatt til orientering. Merknader: PSG ønsker at felles Tekniske tjenester utredes PSG ser ikke at kommuneproposisjonen inneholder STERKE incitamenter for kommunesammenslåing. 14/32 Strategisk PSG er positiv til vekst/mulighetsfokuset og retningen i Næringsplan Inn- planen. Det er samtidig et ønske om tydeligere Trøndelag prioriteringer i planen. Det er viktig at vi får ferdigstillt en Regional Næringsplan. Det åpnes opp for orientering i formannskapene. 14/33 Prosjekt PSG er positiv til regionale nettverk. Arbeidet bør «Ansvarlig knyttes opp mot de alkoholpolitiske handlingsplanene alkoholhåndtering» som finnes i kommunene. Det er viktig å finne rett (V) nivå på arbeidet/arbeidsmengden. Saken oversendes til ASG for konkretisering 14/34 Status på o Vekst/attføring Rapport framlegges i ASG utredningsarbeid (O) september 2014 o 1. linjetjenesten Rapport framlegges i ASG september o Tekniske tjenester PSG anmoder om at prosessen starter opp o Inn-Trøndelag Helse og Beredskapshus Orientering i felles formannskap /35 Inn-Trøndelagskommunene ser behovet for en Kommunereformen utredning. Det er viktig at kommunene er med på å hvor står vi i legge premissene for utredningen. kommunene (D) Felles formannskap er en viktig arena for diskusjon om veien videre og vedtak i de enkelte kommunestyrene. 14/36 Planlegging Møtet legges til Verraparken. Deles i 2 bolker med

3 felles formannskapsmøte (V) lunsj i mellom. Bolk 1: Bolk 2 : Grunnlaget for det eksisterende arbeidet (styringsdokumenete) og status på samarbeidet Kommunereformen sett fra KS og Fylkesmannen. Premisser for en utredning. (gruppearbeid og oppsummering) 14/37 Planlegging fellesmøte med Nytt møte Tema: Innherred Samkommune Konkrete samarbeidsområder (forslag skal foreligge) (V) Ansvar/form på utredningsarbeidet 14/38 Evt. Marin verneplan for Børigin. Utkast til høring fra Fylkesmannen foreligger Inn- Trøndelagskommunene må se på dette sammen. Referat fra møte i ASG mailmøte (V) Referat fra mail møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Mail Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Tildelte midler til Regionalt/kommunalt næringsfond følger ASG sin innstiling og fordeles på følgende måte 14/39 Fordeling av regionalt/- kommunalt næringsfond Inderøy (Mosvik) Inderøy Verran Steinkjer Kommune Regionalt fond Sum

4 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Liv Inger Masdal Næss Helsesamarbeidet Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Nanna Dyrendal HTV Inderøy Sak Frist Ansvar 14/53 Referat fra Vedtatt ASG /54 Referat fra Tatt til orientering PSG /55 referat fra PSG Tatt til orientering /56 Kommunerefom og utredningsansvar Vedtak: Inn-Trøndelagskommunene samarbeider om ivaretakelse av utredningssansvaret. Det utarbeides et forslag til prosess/mandat for en samordnet utredning til behandling i ASG's oktobermøte og med sikte på behandling i politisk styringsgruppe tidlig november. Prosjektleder utarbeider en søknad om skjønnsmidler til FMNT. Søknad sirkuleres og godkjennes blant ASG sine medlemmer. Søknad skal sendes FMNT innen 14/57 Samhandling om 1.linjetjenester Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med samhandling om 1.linjetjenester. Snåsa tas inn i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen bes om å utvikle tidsbestemte handlingsplaner for å bevege seg oppover i "samhandlingstrappa" Se fig. Ny behandling i ASG januar 15.

5 14/58 Samhandling om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag 14/59 Prosjektutvikling SMARTGRID Inn-Trøndelag 14/60 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/ 61 Folkedans i grunnskolen 14/62 Diverse samarbeidsområder Vedtak: Prosjektbeskrivelsen tas til orientering med følgende presiseringer. Følgende 4 områder utredes: Oppmåling Byggesak Landbruk inkl. skogforvaltning Felles plankontor Kartlegging av status: Det ønskes ikke en resssursbruk i form av Quest-back eller "bredt" sammensatt arbeidsgruppe. Utreder bes om å hente nødvendig informasjom gjennom tilgjengelige data og samtaler med aktuelle fagmiljø og administrasjoner. Prosjektleder skal i ASG presentere en fremdriftsplan og en nærmere plan for utredningsarbeidet. ASG er styringsgruppe for arbeidet. Vedtak: ASG innstiller på at prosjektet får tildelt inntil 50% av omsøkte midler fra inn-trøndelag regionalt næringsfond inntill over 2 år. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjektets slutt. Vedtak: Saken utsettes i påvente av gjennomgang av "statutter for tildeling av midler fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Slik gjennomgang forutsettes i ASG i oktobermøtet ( ) Vedtak: Hilmar as tildeles til prosjektet "Folkedans i grunnskolen" fra Inn-Trøndelag Regionalt Næringsfond. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjetets slutt Samordning av høringssvar: Det informeres om aktuelle høringer i ASG. Eventuelle samordninger koordineres derfra. Interkommunal praksis i Startlån: Kommunene orienterte om egenpraksis og årets budsjett/forbruk Vitensenteret:

6 Det er et ønske om kommunene vurderer økt bruk av de muligheter som ligger i det regionale vitensenteret på Steinkjer Samarbeid med SINTEF: Kommer som sak i neste møte Felles ledersamling: Tanken om utvikling av felles fag/ledernettverk støttes. Bør kunne realiseres i vårsemesteret /64 - Eventuelt Hjemmesider Inn-Trøndelag: Strukturen på hjemmesider for Inn-Trøndelag godkjennes. Forventes å være aktive i løpet av oktober. 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, HTV Verran Rolf Bosnes HTV Steinkjer Nanna Dyrendal HTV Inderøy Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Sak Frist Ansvar 14/65 Referat fra Utsatt ASG /66 Oppstartsmøte Presentert prosjektplan vedtatt med følgende merknader. forvaltningsrevisjon av Inn-Trøndelagssamarbeidet Tillitsvalgte skal inn i lista for nøkkelpersoner som skal intervjues ASG ber PSG ta en dialog med rep.skapet med ønske om en felles evaluering av Brann-Midt IKS 14/67 Tekniske tjenester Inn- Trøndelag. Mandat for utredning. Mandatet vedtatt som grunnlag for utredning av Tekniske tjenester i Inn-Trøndelag. Viktig at rådmennene informerer i sin organisasjon om at utredningen igangsettes. 14/68 Mandat for kommunenes Hovedtrekkene i mandatet godkjennes. Mandatet forenkles gjennom i større grad å henvise til

7 utredningsansvar. 14/69 Tildelingskriterier for regionalt Næringsfond Inn-Trøndelag 14/70 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/71 Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting 14/72 - Samrebeidsavtale med SINTEF 14/73 Sentral valgopplæring Eventuelt Medlemskap i Trøndelags Europakontor Kommuneproposisjonen 2015 (prop 95s) framfor å skrive det inn i mandatet. En bør i utgangspunktet legge opp til et tempo i utredningen som muliggjør vedtak desember Tildelte midler fra fylkesmannen for 2014, kroner per kommune, går i sin helhet i arbeidet med utredningen. Saken ble drøftet som grunnlag for vedtak i sak 14/70. Med utgangspunkt i vedlagte sakspapir bes Inn- Trøndelag Næringsfond revidere "Retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Forslag til revidert oversendes ASG for videre behandling. Retningslinjene bør ideelt være klare før nye tildelinger i Verrankonferansen tildeles kroner fra Inn- Trøndelag Næringsfond. ASG vil i tillegg bemerke. Tildelingen oppfattes som å være i "gråsonen" i forhold til tildelingskriteriene En ser at et positivt vedtak i 2013 kan ha skapt forventninger om støtte også i 2014 og dermed påvirket planleggingen av konferansens kostnadsbilde Verrankonferansen i sin nåværende form oppfattes nå som å være i drift og dermed ikke tilfredstille kriteriene for tildeling fra Inn- Trøndelag regionalt Næringsfond Saken utsettes til neste møte. Det er et ønske at saken presenteres i møtet. Saken utsettes Det sendes et brev til KMD hvor en gir uttrykk for at en så viktig opplæring bør tilrettelegges på en slik måte at det i størst mulig grad gir kommunene mulighet til å delta til "overkommelige" kostnader. Primært gjennom at en fortsetter tidligere praksis med regionalisert opplæring. ASG er også kritisk til at det er begrenset plass tilgjengelig på opplæringen. ASG overlater beslutningen til PSG uten anbefaling.

8 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles "konsekvensutredning". Hvilke konsekvenser vil x-antall alternativer ha for kommunenes/regionens evne til å løse kommunale oppgaver/kommunal bærekraft? BEGRENINGER I UTREDNINGEN Utredningen må per dato ta forbehold om de faktorene som påvirker beslutningene, men som ennå ikke er avklart. Dette gjelder primært: Oppgavefordelingen Roller Inntektssystemet REGJERINGEN BEGRUNNELSE FOR EN KOMMUNEREFORM (Prop. 95 S ( ) Kommunestrukturen må gjøres robust også for framtidige oppgaveendringer og reformer. En kommunereform bør innrettes slik at kommunene er robuste i flere tiår framover. HVILKE ALTERNATIVER BØR UTREDNINGEN SE PÅ? 0-alternativet. Kommunestrukturen opprettholdes. Det må avklares om denne utredningen skal dekke den enkelte kommunes utredningsbehov. Eventuelt hvordan sammenhengen mellom denne utredningen og kommunenes egne utredninger skal være. 4K-alternativet. Inn-Trøndelagsregionen som 1 kommune 4K-alternativet + Namdalseid 4K-alternativet med grensejusteringer 4K-alternativet med Interkommunalt samarbeid med Innherred HVA ER KOMMUNALE OPPGAVER OG HVILKE KRITERIER MENER EKSPERTUTVALGET ER VIKTIGE FOR AT KOMMUNEN SKAL KUNNE IVARETA DENS OPPGAVER? I Prop. 95 S ( ) kommuneproposisjonen 2015 beskrives kommunens primæroppgaver på følgende måte: Tjenesteyting Myndighetsutøvelse Samfunnsutvikling Demokratisk arena

9 EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT KOMMUNENE: Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT STATEN: 1. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring REGJERINGENS MÅL FOR REFORMEN (Prop. 95 S ( ) Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

10 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. EKSEMPEL PÅ KONSEKVENSANALYSEN/UTREDNINGENS INNHOLDSFORTEGNELSE (MANDAT) 1. Innledning a. Premisser for utredningen 2. Sammendrag 3. Anbefalinger 4. FAKTASETT. Inn-Trøndelagskommunene a. Organisering b. Behovsstruktur (grønn bok) c. Demografi m/framskrivninger d. Sysselsettingstall e. Bo og arbeidsmarked f. Pendlingstall g. Næringsstruktur h. Rekruttering i. Økonomi j. Interkommunalt samarbeid k. Kommunale særtrekk l. Komplementaritet 5. En vurdering av utfordringer knyttet til kommunens oppgaver og kriterier for oppgaveløsning: Kommunens 4 roller/oppgaver 1. Tjenesteyting 2. Myndighetsutøvelse 3. Samfunnsutvikling 4. Demokratisk arena Hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse/nærhet 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

11 m. Annet 6. Refleksjoner rundt. i en sammenslått kommune a. Gode prosesser b. Stimuleringsmidler c. Muligheter/begrensninger d. Effekter e. Forholdet sentrum/distrikt. Nærhet/distanse f. Politisk organisering g. Administrativ organisering h. Innflytelse regionalt/sentralt i. Demokratiutfordringen j. Kartlegging av "doble funksjoner" k. Interkommunalt arbeid l. Kommunenavn m. "En for alle alle for en" n. Annet 7. Ivaretakelse av de ansattes rettigheter 8. Ivaretakelse av "Folkestemmen" 9. Framdriftsplan: Utredningen gjennom slik at man reelt kan velge strategi a) eller b). Mandat ønskes behandlet av kommunestyrene i november a. Lyntog = kommunale vedtak i høsten 2015 ikrafttredelse b. Hurtigtog = kommunale vedtak sommeren 2016 ikrafttredelse Finansiering av utredningen: Det forutsettes innleie/kjøp av utredningskapasitet som primært finansieres av de midler som blir tilført fra FMNT til kommunale utredninger. For 2014 er hver kommune tilført Det ligger også an til midler for Nivået på dette er ikke kjent. 11. Styring av utredningen/prosjektet: Prosjektet/utredningen gjennom det ordinære styringssystemet for Inn-Trøndelagssamarbeidet. ASG/PSG/Kommunestyrene. Vedlagt lenker til aktuell proposisjon og meldingsdel es/ /meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf

12 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) Invitasjonen Mail fra Vidar Segtnan til Bjørn Arild Gram Vi viser til møtet Trøndelags Europakontor hadde med ordførerne i Inn-Trøndelag på Inderøy tidlig i vår, og telefonsamtale tidligere denne uka. I tillegg til presentasjonen vi hadde på møtet vil vi understreke noen gode grunner for at kommunene i Inntrøndelag skal være medlemmer i Europakontoret. Som en følge av den økonomiske krisen og meget stor arbeidsledighet i mange land i Europa, satses det i EUs langtidsbudsjett for perioden mye mer enn tidligere på utdanning, forskning og innovasjon. Dette skjer spesielt i det nye utdanningsprogrammet Erasmus+ og det nye forskningsprogrammet Horisont I begge disse programmene økes pengepotten med 40 prosent. Dette betyr også at Norge som deltar fullt ut i disse programmene, må betale mye mer penger enn før for å delta. Totalt vil Norge i perioden betale 25 milliarder kroner for å delta i programsamarbeidet, men dette gir også en mye større mulighet enn før til å delta i internasjonale prosjekter både for skoler, næringsliv og offentlige aktører. I Horisont 2020, Erasmus+ og også noen andre programmer er små og mellomstore bedrifter en viktig målgruppe. I forrige langtidsperiode fikk Trøndelag bra tilslag i 7. rammeprogram som det gamle forskningsprogrammet het. Hele 31 prosent av de pengene som ble tildelt norske aktører havnet i Trøndelag, men av disse pengene gikk over 90 prosent til SINTEF og NTNU. Rundt 30 bedrifter fra Trøndelag deltok, men i perioden må antall bedrifter fra Trøndelag kanskje tredobles. I tillegg til finansiering av prosjekter er kanskje det viktigste en oppnår med å delta i slike prosjekt 1. ny kunnskap som kan gi 2. nye og bedre produkter og ikke minst 3. mange internasjonale kontakter. Første tildeling i Erasmus+ som kom for noen uker siden, var svært oppløftende lesing for Trøndelag. Av 121 millioner kroner som gikk til norske aktører, gikk over 32 millioner kroner (27%) til Trøndelag. Regnet pr innbygger var Sør-Trøndelag nr 1 og Nord-Trøndelag nr 2. Det er særlig de videregående skolene som er dyktige, og det er helt sikkert et stort ubenyttet potensial i grunnskolen. Vi legger ved noen av disse tallene inkludert en oversikt over hvilke aktører i Nord-Trøndelag som har fått godkjent prosjekter i den første tildelingen. Prosjektet som fylkeskommunen og kommunene i Nord-Trøndelag har hatt med en internasjonal prosjektkoordinator har helt sikkert vært et viktig bidrag til at mange skoler har deltatt i ulike internasjonale prosjekt, men dette prosjektet ble avsluttet i vår. For å øke vår rådgiverkompetanse og på en bedre måte bidra trønderske aktører som ønsker å delta i ulike EU-program har Trøndelags Europakontor nå ansatt en europarådgiver i fast stilling.

13 Mvh Vi har også økt innsatsen når det gjelder informasjonsarbeid i form av aktuelle seminarer og kurs som arrangeres både i Trøndelag og i Brussel. Vidar Segtnan Daglig leder Fylkesvis tildeling _ Total Erasmus+ tildeling 2014 (inklusive HE) Fylke NOK Innbyggere per 1 jan 2013 NOK / Capita Sør-Trøndelag ,02 Oslo ,07 Hordaland ,72 Rogaland ,82 Akershus ,59 Nord-Trøndelag ,02 Møre og Romsdal ,84 Nordland ,50 Oppland ,62 Troms ,26 Vestfold ,90 Hedmark ,33 Sogn og Fjordane ,27 Finnmark ,24 Vest-Agder ,67 Aust-Agder ,39 Telemark ,65 Buskerud ,82 Østfold ,54 Totalt: ,73 Prosjekter i Nord-Trøndelag Institusjon Fylke Key Action Sektor Prosjektnummer Sum euro Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA202 VET NO01-KA

14 Val videregående Skole AS Nord-Trøndelag KA200 VET NO01-KA Ole Vig videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Grong videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Høgskolen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag KA103 HE NO01-KA Verdal videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Folkheim barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Solvang barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Borglia barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Frosta skole Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Juberg gårdsbarnehage AS Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Faktorer som taler for medlemskap 1) ByRegionsprogrammet - Faktorer for regional vekst

15 2) Innherred Samkommunen har vurdert det som nyttig Innherred Samkommunes vurdering i sak 2/2012 Europakontoret i Brüssel er Norges største utekontor. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Trøndelags Europakontor er en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Europakontoret bringer trønderske interesser inn i nettverk ved å formidle kontakter og å arrangere studiebesøk. Trøndelag Europakontor har siden oppstarten utført over 175 oppdrag for private og offentlige aktører, og arrangert studieopphold i Brussel for over 1250 personer fra trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret ble startet opp som et prosjekt i 2001, og er fra 2006 av en permanent representasjon organisert som Foreningen Trøndelags Europakontor. Medlemskap i Trøndelags Europakontor gir mulighet for å tilknytte seg et internasjonalt nettverk, særlig nordisk og europeisk. Trøndelags Europakontor er et av nesten 250 regionskontor i Brussel. Gjennom dette nettverket kan Trøndelags Europakontor bidra til kontakt med og informasjon fra regioner over hele Europa. Kontoret kan bistå i å finne mulige samarbeidspartnere, enten det gjelder prosjekter eller erfaringsutveksling. Trøndelags Europakontor er en døråpner til norske og internasjonale kompetansemiljø i Brussel. Trøndelags Europakontor har et tett samarbeid med andre sentrale aktører i Brussel. Både norske og internasjonale kompetansepartnere utgjør et viktig nettverk. Trøndelags Europakontor bringer trønderske interesser inn i nettverkene ved å formidle kontakter og arrangere studiebesøk. Blant de viktigste samarbeidspartnerne er Norges delegasjon til EU, nasjonale eksperter i Europakommisjonen, det norske miljøet i Brussel i tillegg til det omfattende nettverket av regionskontor fra hele Europa. Kontorets medlemmer har tilbud om hospitering i Brussel, for faglig fordypning og nettverksbygging. Trøndelags Europakontor tilbyr sine medlemmer hospitering. Kontoret legger til rette for kortere eller lengre hospiteringsopphold, der hospitanten gis mulighet til å fordype seg i eget fagfelt og møte sentrale aktører. Trøndelag markedsføres i Europa, Europa markedsføres i Trøndelag. Kontoret legger i økende grad vekt på Brussel som en arena for trønderske aktører, der kompetansemiljø i Trøndelag får presentere seg på den europeiske arenaen. Et viktig aspekt er å formidle kunnskap om EØS-avtalen og muligheten som europeiske aktører har til å samarbeide med trønderske partnere og slik synliggjøre Trøndelag som attraktiv region og samarbeidspartner. Mulighet for medvirking og påvirkning. Trøndelags Europakontor kan på vegne av medlemmene delta i europeiske nettverk innen ulike satsningsområder eksempelvis helse, transport eller energi og kan være en kanal for påvirkning på vegne av medlemmenes interesser. Døråpner også i Trøndelag. Trøndelags Europakontor har gjennom medlemsmassen og samarbeidspartnere også et stort

16 nettverk i Trøndelag, og kan slik også formidle kontakt mellom aktører i regionen som kan ha interesse og nytte av å vite om hverandre på tvers av fylkesgrenser og fagmiljøer. Deltakelse i Trøndelags Europakontors ressursgruppe og styre Alle medlemmene i Trøndelags Europakontor danner en ressursgruppe for kontoret. I ressursgruppemøtene diskuteres kontorets strategier, satsingsområder og virksomhetsplan. Blant medlemmene velges det et styre på 7 personer med personlige varamedlemmer. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner på EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Gjennom et bredt nettverk av samarbeidspartnere og en sentral plassering i Brussel bistår kontoret med informasjon om europeiske rammevilkår, utviklingen på politikkområder som er sentrale for trønderske aktører, og informasjon om muligheter for europeisk samarbeid og støtteordninger. Skreddersydd informasjon om muligheter i Europa. Som medlem i Trøndelags Europakontor kan man få tilgang til informasjon skreddersydd for egne behov, blant annet når det gjelder europeiske prioriteringer og utvikling på bestemte områder. Andre mulige tjenester kan være å finne partnere og relevant informasjon knyttet til utviklingsprosjekter, samt støtteordninger og finansieringsmuligheter. Bygger ned terskelen for internasjonalisering og europeisk samarbeid Trøndelags Europakontor er et lavterskeltilbud for medlemmene. Kontoret fungerer som et bindeledd mellom Trøndelag og Europa, og bidrar til at terskelen for å reise til Brussel, stille spørsmål, delta i internasjonale prosjekter og finne samarbeidspartnere i Europa bygges ned. Gratis lån av møte- og konferanserom Trøndelags Europakontor disponerer gode konferanse- og møterom i sine lokaler som er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel. Som medlem av kontoret kan en låne disse rommene gratis, og kontoret sørger også praktisk tilrettelegging i gjennomføringen av slike møter. Kan bistå der ressursene i kommunen kanskje ikke strekker til. Trøndelags Europakontor er førstelinje for internasjonalisering i Trøndelag. I tillegg samarbeider kontoret godt med komplementære ordninger i regionen herunder internasjonal prosjektkoordinator i Nord-Trøndelag noe som kan bidra til at regionen i enda større grad benytter seg av muligheter for internasjonalt samarbeid. Koordinatorordningen sørger for tett kontakt med medlemmene Trøndelags Europakontor har også en koordinatorordning i Trøndelag. Denne ordningen kommer kontorets medlemmer til gode. Koordinator er kontorets hjemmeapparat, og jobber i tett kontakt med kontorets eiere. Etter fullført traineeopphold i Brussel har koordinator med seg erfaringer, nettverk og kompetanse tilbake til regionen, og kan jobbe tett opp mot medlemmene både i forhold til informasjon, inspirasjon, identifisere muligheter, samt praktisk bistand i forhold til prosjektsøknader. Internasjonalisering gjennom deltakelse i EU-finansierte prosjekter For å fremme internasjonalt samarbeid og styrke innovasjon og konkurransekraft i Europa, satser EU store beløp på EU-programmer. Innenfor disse programmene finansieres det både tunge forskningsprosjekter, prosjekter tilpasset næringslivet, livslang lærings prosjekter rettet mot skoler og aktiv ungdomsprosjekter som retter seg mot fritidsaktiviteter for ungdom. Trøndelags Europakontor informerer medlemmene sine om prosjektmuligheter, søknadsfrister, finner mulige samarbeidspartnere og gir praktisk hjelp i forhold til søknadsskriving. Direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i regionen Gjennom medlemskap i kontoret får man gjennom kontorets trainee- og praktikantordninger også direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i Trøndelag etter endt engasjement med

17 en unik erfaring som kan tilføre regionen verdifull kompetanse. Medlemmer: Trøndelags Europakontor har p.t. følgende medlemmer:- Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim kommune Stjørdal kommune Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Sparebank 1 SMN Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bioforsk Midt-Norge SINTEF NTNU Vurdering Trøndelags Europakontor kan være en døråpner i Europa for Innherred. Dette betinger en offensiv bruk fra næringslivet og fra det offentliges side. Det er vedtatt store innovasjonsprogram på flere områder i EU. Her er det gode muligheter for bedrifter i Levanger og Verdal til å hente finansiering og bli med i nyskaping og utvikling i et europeisk nettverk. Europakontoret er mer enn villig til å gi råd og veiledning i EUs byråkrati og innfløkte system. Steinkjer kommune var med som medlem i Trøndelags Europakontor fra starten, men trakk seg ut fra årsskiftet. Da kom Stjørdal kommune inn. Det koster Stjørdal kr årlig. Det samme vil Levanger og Verdal kommuner betale dersom en blir med gjennom Innherred Samkommune. Høsten 2011 var Brüssel målet for næringslivsturen for Levanger og Verdal. Da var rundt 60 representanter fra næringsliv og offentlig på europakontoret og fikk orientering om hva Europakontoret kan bidra med. I et åpent næringslivsmøte i Levanger den 24. april orienterte Europakontorets leder, Vidar Segtnan, om mulighetene ved medlemskap. Dette vil være en satsing for Levanger og Verdal som region og hvor en kan ta del i det som skjer i Europa. Det anbefales at Innherred Samkommune søker medlemskap i Europakontoret fra 2013 og at medlemsavgift belastes Regional Næringsfond. Det må ved søknad oppnevnes en kontaktperson for foreningen. Faktorer som taler i mot medlemskap: 1) Steinkjer kommune har tidligere vært medlem, men sa opp sitt medlemskap i 2010 Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2010/ /2010/ERBE Oppsigelse av medlemskap i Trøndelags Europakontor. Steinkjer kommunestyre behandlet i møte , sak 162/10, spørsmål ang Steinkjer kommunes internasjonale engasjement. I vedtakets pkt 3 er det bestemt følgende: Arbeidet med internasjonalisering av næringslivet og offentlig sektor er svært viktig, og det er en klar målsetting at Steinkjer og Nord-Trøndelag skal bidra til å utnytte de muligheter som ligger i EUsystemet. Etablering av en felles nordtrøndersk kommunal koordinator for internasjonalisering gjør det naturlig også for Steinkjer å utnytte blant annet Europakontorets tjenester gjennom denne. Steinkjer kommune avslutter derfor sitt medlemskap i Foreningen Trøndelag Europakontor. Utskrift av kommunestyrets møtebok vedlegges. I tråd med vedtaket sies hermed Steinkjers medlemskap opp. I følge foreningens vedtekter 4 Utmelding, skal utmelding skje innen utløpet av 1. kvartal, og har virkning fra og med påfølgende år. Ut fra dette vil utmeldingen altså ha virkning fra

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1 5K-samarbeidet Holmestrand Hof Re Andebu Stokke Utredning av kommunesammenslåing Fase 1 våren 2014 19.05.2014 Side 1 Forsidebildene fra Holmestrand, Re, Andebu og Stokke er tatt av kommuneplanlegger Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Steinkjer tar samfunnsansvar Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Kort innholdsliste Kapittel 1 Kommuneplanens samfunnsdel side 3 Kapittel 2 Kort om

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer