Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte i PSG Inn-Trøndelag Møte Inderøy Rådhus 14/40 Referat fra møte i PSG (V) 14/41 Referat fra møte i ASG mailmøte (V) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/42 Referat fra møte i ASG (O) 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) Forflytning til Maurtuva med orientering om Familiefakultetet 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) 14/45 Søknad om støtte til Verrankonferansen (V) 14/46 Lederkommune for ASG/PSG 2015 (V) 14/47 ByRegionsprogrammet (O) 14/48 Status prosess vedrørende vekstbedriftene (O) 14/49 Status nye prosjekter i tråd med styringsdokumentet (O) /50 Oppdatert status Lensmyra (O) 14/51 Eventuelt Vel møtt Ida Stuberg (Sign)

2 14/40 Referat fra møte i PSG (V) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen, Liv Inger Masdal Næss Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/29 Referat fra PSG /30 Referat fra ASG (O) 14/31 Referat fra ASG Tatt til orientering Tatt til orientering. Merknader: PSG ønsker at felles Tekniske tjenester utredes PSG ser ikke at kommuneproposisjonen inneholder STERKE incitamenter for kommunesammenslåing. 14/32 Strategisk PSG er positiv til vekst/mulighetsfokuset og retningen i Næringsplan Inn- planen. Det er samtidig et ønske om tydeligere Trøndelag prioriteringer i planen. Det er viktig at vi får ferdigstillt en Regional Næringsplan. Det åpnes opp for orientering i formannskapene. 14/33 Prosjekt PSG er positiv til regionale nettverk. Arbeidet bør «Ansvarlig knyttes opp mot de alkoholpolitiske handlingsplanene alkoholhåndtering» som finnes i kommunene. Det er viktig å finne rett (V) nivå på arbeidet/arbeidsmengden. Saken oversendes til ASG for konkretisering 14/34 Status på o Vekst/attføring Rapport framlegges i ASG utredningsarbeid (O) september 2014 o 1. linjetjenesten Rapport framlegges i ASG september o Tekniske tjenester PSG anmoder om at prosessen starter opp o Inn-Trøndelag Helse og Beredskapshus Orientering i felles formannskap /35 Inn-Trøndelagskommunene ser behovet for en Kommunereformen utredning. Det er viktig at kommunene er med på å hvor står vi i legge premissene for utredningen. kommunene (D) Felles formannskap er en viktig arena for diskusjon om veien videre og vedtak i de enkelte kommunestyrene. 14/36 Planlegging Møtet legges til Verraparken. Deles i 2 bolker med

3 felles formannskapsmøte (V) lunsj i mellom. Bolk 1: Bolk 2 : Grunnlaget for det eksisterende arbeidet (styringsdokumenete) og status på samarbeidet Kommunereformen sett fra KS og Fylkesmannen. Premisser for en utredning. (gruppearbeid og oppsummering) 14/37 Planlegging fellesmøte med Nytt møte Tema: Innherred Samkommune Konkrete samarbeidsområder (forslag skal foreligge) (V) Ansvar/form på utredningsarbeidet 14/38 Evt. Marin verneplan for Børigin. Utkast til høring fra Fylkesmannen foreligger Inn- Trøndelagskommunene må se på dette sammen. Referat fra møte i ASG mailmøte (V) Referat fra mail møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Mail Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Tildelte midler til Regionalt/kommunalt næringsfond følger ASG sin innstiling og fordeles på følgende måte 14/39 Fordeling av regionalt/- kommunalt næringsfond Inderøy (Mosvik) Inderøy Verran Steinkjer Kommune Regionalt fond Sum

4 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Liv Inger Masdal Næss Helsesamarbeidet Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Nanna Dyrendal HTV Inderøy Sak Frist Ansvar 14/53 Referat fra Vedtatt ASG /54 Referat fra Tatt til orientering PSG /55 referat fra PSG Tatt til orientering /56 Kommunerefom og utredningsansvar Vedtak: Inn-Trøndelagskommunene samarbeider om ivaretakelse av utredningssansvaret. Det utarbeides et forslag til prosess/mandat for en samordnet utredning til behandling i ASG's oktobermøte og med sikte på behandling i politisk styringsgruppe tidlig november. Prosjektleder utarbeider en søknad om skjønnsmidler til FMNT. Søknad sirkuleres og godkjennes blant ASG sine medlemmer. Søknad skal sendes FMNT innen 14/57 Samhandling om 1.linjetjenester Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med samhandling om 1.linjetjenester. Snåsa tas inn i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen bes om å utvikle tidsbestemte handlingsplaner for å bevege seg oppover i "samhandlingstrappa" Se fig. Ny behandling i ASG januar 15.

5 14/58 Samhandling om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag 14/59 Prosjektutvikling SMARTGRID Inn-Trøndelag 14/60 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/ 61 Folkedans i grunnskolen 14/62 Diverse samarbeidsområder Vedtak: Prosjektbeskrivelsen tas til orientering med følgende presiseringer. Følgende 4 områder utredes: Oppmåling Byggesak Landbruk inkl. skogforvaltning Felles plankontor Kartlegging av status: Det ønskes ikke en resssursbruk i form av Quest-back eller "bredt" sammensatt arbeidsgruppe. Utreder bes om å hente nødvendig informasjom gjennom tilgjengelige data og samtaler med aktuelle fagmiljø og administrasjoner. Prosjektleder skal i ASG presentere en fremdriftsplan og en nærmere plan for utredningsarbeidet. ASG er styringsgruppe for arbeidet. Vedtak: ASG innstiller på at prosjektet får tildelt inntil 50% av omsøkte midler fra inn-trøndelag regionalt næringsfond inntill over 2 år. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjektets slutt. Vedtak: Saken utsettes i påvente av gjennomgang av "statutter for tildeling av midler fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Slik gjennomgang forutsettes i ASG i oktobermøtet ( ) Vedtak: Hilmar as tildeles til prosjektet "Folkedans i grunnskolen" fra Inn-Trøndelag Regionalt Næringsfond. Sluttrapport forventes framlagt ASG ved prosjetets slutt Samordning av høringssvar: Det informeres om aktuelle høringer i ASG. Eventuelle samordninger koordineres derfra. Interkommunal praksis i Startlån: Kommunene orienterte om egenpraksis og årets budsjett/forbruk Vitensenteret:

6 Det er et ønske om kommunene vurderer økt bruk av de muligheter som ligger i det regionale vitensenteret på Steinkjer Samarbeid med SINTEF: Kommer som sak i neste møte Felles ledersamling: Tanken om utvikling av felles fag/ledernettverk støttes. Bør kunne realiseres i vårsemesteret /64 - Eventuelt Hjemmesider Inn-Trøndelag: Strukturen på hjemmesider for Inn-Trøndelag godkjennes. Forventes å være aktive i løpet av oktober. 14/42 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, HTV Verran Rolf Bosnes HTV Steinkjer Nanna Dyrendal HTV Inderøy Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag Jørn Ove Heggland - HTV Snåsa. Sak Frist Ansvar 14/65 Referat fra Utsatt ASG /66 Oppstartsmøte Presentert prosjektplan vedtatt med følgende merknader. forvaltningsrevisjon av Inn-Trøndelagssamarbeidet Tillitsvalgte skal inn i lista for nøkkelpersoner som skal intervjues ASG ber PSG ta en dialog med rep.skapet med ønske om en felles evaluering av Brann-Midt IKS 14/67 Tekniske tjenester Inn- Trøndelag. Mandat for utredning. Mandatet vedtatt som grunnlag for utredning av Tekniske tjenester i Inn-Trøndelag. Viktig at rådmennene informerer i sin organisasjon om at utredningen igangsettes. 14/68 Mandat for kommunenes Hovedtrekkene i mandatet godkjennes. Mandatet forenkles gjennom i større grad å henvise til

7 utredningsansvar. 14/69 Tildelingskriterier for regionalt Næringsfond Inn-Trøndelag 14/70 Søknad om støtte til Verrankonferansen 14/71 Etablering av laboratorium for brukbarhetstesting 14/72 - Samrebeidsavtale med SINTEF 14/73 Sentral valgopplæring Eventuelt Medlemskap i Trøndelags Europakontor Kommuneproposisjonen 2015 (prop 95s) framfor å skrive det inn i mandatet. En bør i utgangspunktet legge opp til et tempo i utredningen som muliggjør vedtak desember Tildelte midler fra fylkesmannen for 2014, kroner per kommune, går i sin helhet i arbeidet med utredningen. Saken ble drøftet som grunnlag for vedtak i sak 14/70. Med utgangspunkt i vedlagte sakspapir bes Inn- Trøndelag Næringsfond revidere "Retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Næringsfond". Forslag til revidert oversendes ASG for videre behandling. Retningslinjene bør ideelt være klare før nye tildelinger i Verrankonferansen tildeles kroner fra Inn- Trøndelag Næringsfond. ASG vil i tillegg bemerke. Tildelingen oppfattes som å være i "gråsonen" i forhold til tildelingskriteriene En ser at et positivt vedtak i 2013 kan ha skapt forventninger om støtte også i 2014 og dermed påvirket planleggingen av konferansens kostnadsbilde Verrankonferansen i sin nåværende form oppfattes nå som å være i drift og dermed ikke tilfredstille kriteriene for tildeling fra Inn- Trøndelag regionalt Næringsfond Saken utsettes til neste møte. Det er et ønske at saken presenteres i møtet. Saken utsettes Det sendes et brev til KMD hvor en gir uttrykk for at en så viktig opplæring bør tilrettelegges på en slik måte at det i størst mulig grad gir kommunene mulighet til å delta til "overkommelige" kostnader. Primært gjennom at en fortsetter tidligere praksis med regionalisert opplæring. ASG er også kritisk til at det er begrenset plass tilgjengelig på opplæringen. ASG overlater beslutningen til PSG uten anbefaling.

8 14/43 Mandat for utredning kommunereformen (V) FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles "konsekvensutredning". Hvilke konsekvenser vil x-antall alternativer ha for kommunenes/regionens evne til å løse kommunale oppgaver/kommunal bærekraft? BEGRENINGER I UTREDNINGEN Utredningen må per dato ta forbehold om de faktorene som påvirker beslutningene, men som ennå ikke er avklart. Dette gjelder primært: Oppgavefordelingen Roller Inntektssystemet REGJERINGEN BEGRUNNELSE FOR EN KOMMUNEREFORM (Prop. 95 S ( ) Kommunestrukturen må gjøres robust også for framtidige oppgaveendringer og reformer. En kommunereform bør innrettes slik at kommunene er robuste i flere tiår framover. HVILKE ALTERNATIVER BØR UTREDNINGEN SE PÅ? 0-alternativet. Kommunestrukturen opprettholdes. Det må avklares om denne utredningen skal dekke den enkelte kommunes utredningsbehov. Eventuelt hvordan sammenhengen mellom denne utredningen og kommunenes egne utredninger skal være. 4K-alternativet. Inn-Trøndelagsregionen som 1 kommune 4K-alternativet + Namdalseid 4K-alternativet med grensejusteringer 4K-alternativet med Interkommunalt samarbeid med Innherred HVA ER KOMMUNALE OPPGAVER OG HVILKE KRITERIER MENER EKSPERTUTVALGET ER VIKTIGE FOR AT KOMMUNEN SKAL KUNNE IVARETA DENS OPPGAVER? I Prop. 95 S ( ) kommuneproposisjonen 2015 beskrives kommunens primæroppgaver på følgende måte: Tjenesteyting Myndighetsutøvelse Samfunnsutvikling Demokratisk arena

9 EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT KOMMUNENE: Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet EKSPERTUTVALGETS KRITERIER RETTET MOT STATEN: 1. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring REGJERINGENS MÅL FOR REFORMEN (Prop. 95 S ( ) Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

10 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. EKSEMPEL PÅ KONSEKVENSANALYSEN/UTREDNINGENS INNHOLDSFORTEGNELSE (MANDAT) 1. Innledning a. Premisser for utredningen 2. Sammendrag 3. Anbefalinger 4. FAKTASETT. Inn-Trøndelagskommunene a. Organisering b. Behovsstruktur (grønn bok) c. Demografi m/framskrivninger d. Sysselsettingstall e. Bo og arbeidsmarked f. Pendlingstall g. Næringsstruktur h. Rekruttering i. Økonomi j. Interkommunalt samarbeid k. Kommunale særtrekk l. Komplementaritet 5. En vurdering av utfordringer knyttet til kommunens oppgaver og kriterier for oppgaveløsning: Kommunens 4 roller/oppgaver 1. Tjenesteyting 2. Myndighetsutøvelse 3. Samfunnsutvikling 4. Demokratisk arena Hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse/nærhet 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

11 m. Annet 6. Refleksjoner rundt. i en sammenslått kommune a. Gode prosesser b. Stimuleringsmidler c. Muligheter/begrensninger d. Effekter e. Forholdet sentrum/distrikt. Nærhet/distanse f. Politisk organisering g. Administrativ organisering h. Innflytelse regionalt/sentralt i. Demokratiutfordringen j. Kartlegging av "doble funksjoner" k. Interkommunalt arbeid l. Kommunenavn m. "En for alle alle for en" n. Annet 7. Ivaretakelse av de ansattes rettigheter 8. Ivaretakelse av "Folkestemmen" 9. Framdriftsplan: Utredningen gjennom slik at man reelt kan velge strategi a) eller b). Mandat ønskes behandlet av kommunestyrene i november a. Lyntog = kommunale vedtak i høsten 2015 ikrafttredelse b. Hurtigtog = kommunale vedtak sommeren 2016 ikrafttredelse Finansiering av utredningen: Det forutsettes innleie/kjøp av utredningskapasitet som primært finansieres av de midler som blir tilført fra FMNT til kommunale utredninger. For 2014 er hver kommune tilført Det ligger også an til midler for Nivået på dette er ikke kjent. 11. Styring av utredningen/prosjektet: Prosjektet/utredningen gjennom det ordinære styringssystemet for Inn-Trøndelagssamarbeidet. ASG/PSG/Kommunestyrene. Vedlagt lenker til aktuell proposisjon og meldingsdel es/ /meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf

12 14/44 Medlemskap i Trøndelags Europakontor? (V) Invitasjonen Mail fra Vidar Segtnan til Bjørn Arild Gram Vi viser til møtet Trøndelags Europakontor hadde med ordførerne i Inn-Trøndelag på Inderøy tidlig i vår, og telefonsamtale tidligere denne uka. I tillegg til presentasjonen vi hadde på møtet vil vi understreke noen gode grunner for at kommunene i Inntrøndelag skal være medlemmer i Europakontoret. Som en følge av den økonomiske krisen og meget stor arbeidsledighet i mange land i Europa, satses det i EUs langtidsbudsjett for perioden mye mer enn tidligere på utdanning, forskning og innovasjon. Dette skjer spesielt i det nye utdanningsprogrammet Erasmus+ og det nye forskningsprogrammet Horisont I begge disse programmene økes pengepotten med 40 prosent. Dette betyr også at Norge som deltar fullt ut i disse programmene, må betale mye mer penger enn før for å delta. Totalt vil Norge i perioden betale 25 milliarder kroner for å delta i programsamarbeidet, men dette gir også en mye større mulighet enn før til å delta i internasjonale prosjekter både for skoler, næringsliv og offentlige aktører. I Horisont 2020, Erasmus+ og også noen andre programmer er små og mellomstore bedrifter en viktig målgruppe. I forrige langtidsperiode fikk Trøndelag bra tilslag i 7. rammeprogram som det gamle forskningsprogrammet het. Hele 31 prosent av de pengene som ble tildelt norske aktører havnet i Trøndelag, men av disse pengene gikk over 90 prosent til SINTEF og NTNU. Rundt 30 bedrifter fra Trøndelag deltok, men i perioden må antall bedrifter fra Trøndelag kanskje tredobles. I tillegg til finansiering av prosjekter er kanskje det viktigste en oppnår med å delta i slike prosjekt 1. ny kunnskap som kan gi 2. nye og bedre produkter og ikke minst 3. mange internasjonale kontakter. Første tildeling i Erasmus+ som kom for noen uker siden, var svært oppløftende lesing for Trøndelag. Av 121 millioner kroner som gikk til norske aktører, gikk over 32 millioner kroner (27%) til Trøndelag. Regnet pr innbygger var Sør-Trøndelag nr 1 og Nord-Trøndelag nr 2. Det er særlig de videregående skolene som er dyktige, og det er helt sikkert et stort ubenyttet potensial i grunnskolen. Vi legger ved noen av disse tallene inkludert en oversikt over hvilke aktører i Nord-Trøndelag som har fått godkjent prosjekter i den første tildelingen. Prosjektet som fylkeskommunen og kommunene i Nord-Trøndelag har hatt med en internasjonal prosjektkoordinator har helt sikkert vært et viktig bidrag til at mange skoler har deltatt i ulike internasjonale prosjekt, men dette prosjektet ble avsluttet i vår. For å øke vår rådgiverkompetanse og på en bedre måte bidra trønderske aktører som ønsker å delta i ulike EU-program har Trøndelags Europakontor nå ansatt en europarådgiver i fast stilling.

13 Mvh Vi har også økt innsatsen når det gjelder informasjonsarbeid i form av aktuelle seminarer og kurs som arrangeres både i Trøndelag og i Brussel. Vidar Segtnan Daglig leder Fylkesvis tildeling _ Total Erasmus+ tildeling 2014 (inklusive HE) Fylke NOK Innbyggere per 1 jan 2013 NOK / Capita Sør-Trøndelag ,02 Oslo ,07 Hordaland ,72 Rogaland ,82 Akershus ,59 Nord-Trøndelag ,02 Møre og Romsdal ,84 Nordland ,50 Oppland ,62 Troms ,26 Vestfold ,90 Hedmark ,33 Sogn og Fjordane ,27 Finnmark ,24 Vest-Agder ,67 Aust-Agder ,39 Telemark ,65 Buskerud ,82 Østfold ,54 Totalt: ,73 Prosjekter i Nord-Trøndelag Institusjon Fylke Key Action Sektor Prosjektnummer Sum euro Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag KA202 VET NO01-KA

14 Val videregående Skole AS Nord-Trøndelag KA200 VET NO01-KA Ole Vig videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Grong videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Høgskolen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag KA103 HE NO01-KA Verdal videregående skole Nord-Trøndelag KA102 VET NO01-KA Folkheim barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Solvang barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Borglia barnehage Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Frosta skole Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Juberg gårdsbarnehage AS Nord-Trøndelag KA101 SE NO01-KA Faktorer som taler for medlemskap 1) ByRegionsprogrammet - Faktorer for regional vekst

15 2) Innherred Samkommunen har vurdert det som nyttig Innherred Samkommunes vurdering i sak 2/2012 Europakontoret i Brüssel er Norges største utekontor. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Trøndelags Europakontor er en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel, herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Europakontoret bringer trønderske interesser inn i nettverk ved å formidle kontakter og å arrangere studiebesøk. Trøndelag Europakontor har siden oppstarten utført over 175 oppdrag for private og offentlige aktører, og arrangert studieopphold i Brussel for over 1250 personer fra trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret ble startet opp som et prosjekt i 2001, og er fra 2006 av en permanent representasjon organisert som Foreningen Trøndelags Europakontor. Medlemskap i Trøndelags Europakontor gir mulighet for å tilknytte seg et internasjonalt nettverk, særlig nordisk og europeisk. Trøndelags Europakontor er et av nesten 250 regionskontor i Brussel. Gjennom dette nettverket kan Trøndelags Europakontor bidra til kontakt med og informasjon fra regioner over hele Europa. Kontoret kan bistå i å finne mulige samarbeidspartnere, enten det gjelder prosjekter eller erfaringsutveksling. Trøndelags Europakontor er en døråpner til norske og internasjonale kompetansemiljø i Brussel. Trøndelags Europakontor har et tett samarbeid med andre sentrale aktører i Brussel. Både norske og internasjonale kompetansepartnere utgjør et viktig nettverk. Trøndelags Europakontor bringer trønderske interesser inn i nettverkene ved å formidle kontakter og arrangere studiebesøk. Blant de viktigste samarbeidspartnerne er Norges delegasjon til EU, nasjonale eksperter i Europakommisjonen, det norske miljøet i Brussel i tillegg til det omfattende nettverket av regionskontor fra hele Europa. Kontorets medlemmer har tilbud om hospitering i Brussel, for faglig fordypning og nettverksbygging. Trøndelags Europakontor tilbyr sine medlemmer hospitering. Kontoret legger til rette for kortere eller lengre hospiteringsopphold, der hospitanten gis mulighet til å fordype seg i eget fagfelt og møte sentrale aktører. Trøndelag markedsføres i Europa, Europa markedsføres i Trøndelag. Kontoret legger i økende grad vekt på Brussel som en arena for trønderske aktører, der kompetansemiljø i Trøndelag får presentere seg på den europeiske arenaen. Et viktig aspekt er å formidle kunnskap om EØS-avtalen og muligheten som europeiske aktører har til å samarbeide med trønderske partnere og slik synliggjøre Trøndelag som attraktiv region og samarbeidspartner. Mulighet for medvirking og påvirkning. Trøndelags Europakontor kan på vegne av medlemmene delta i europeiske nettverk innen ulike satsningsområder eksempelvis helse, transport eller energi og kan være en kanal for påvirkning på vegne av medlemmenes interesser. Døråpner også i Trøndelag. Trøndelags Europakontor har gjennom medlemsmassen og samarbeidspartnere også et stort

16 nettverk i Trøndelag, og kan slik også formidle kontakt mellom aktører i regionen som kan ha interesse og nytte av å vite om hverandre på tvers av fylkesgrenser og fagmiljøer. Deltakelse i Trøndelags Europakontors ressursgruppe og styre Alle medlemmene i Trøndelags Europakontor danner en ressursgruppe for kontoret. I ressursgruppemøtene diskuteres kontorets strategier, satsingsområder og virksomhetsplan. Blant medlemmene velges det et styre på 7 personer med personlige varamedlemmer. Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner på EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Gjennom et bredt nettverk av samarbeidspartnere og en sentral plassering i Brussel bistår kontoret med informasjon om europeiske rammevilkår, utviklingen på politikkområder som er sentrale for trønderske aktører, og informasjon om muligheter for europeisk samarbeid og støtteordninger. Skreddersydd informasjon om muligheter i Europa. Som medlem i Trøndelags Europakontor kan man få tilgang til informasjon skreddersydd for egne behov, blant annet når det gjelder europeiske prioriteringer og utvikling på bestemte områder. Andre mulige tjenester kan være å finne partnere og relevant informasjon knyttet til utviklingsprosjekter, samt støtteordninger og finansieringsmuligheter. Bygger ned terskelen for internasjonalisering og europeisk samarbeid Trøndelags Europakontor er et lavterskeltilbud for medlemmene. Kontoret fungerer som et bindeledd mellom Trøndelag og Europa, og bidrar til at terskelen for å reise til Brussel, stille spørsmål, delta i internasjonale prosjekter og finne samarbeidspartnere i Europa bygges ned. Gratis lån av møte- og konferanserom Trøndelags Europakontor disponerer gode konferanse- og møterom i sine lokaler som er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel. Som medlem av kontoret kan en låne disse rommene gratis, og kontoret sørger også praktisk tilrettelegging i gjennomføringen av slike møter. Kan bistå der ressursene i kommunen kanskje ikke strekker til. Trøndelags Europakontor er førstelinje for internasjonalisering i Trøndelag. I tillegg samarbeider kontoret godt med komplementære ordninger i regionen herunder internasjonal prosjektkoordinator i Nord-Trøndelag noe som kan bidra til at regionen i enda større grad benytter seg av muligheter for internasjonalt samarbeid. Koordinatorordningen sørger for tett kontakt med medlemmene Trøndelags Europakontor har også en koordinatorordning i Trøndelag. Denne ordningen kommer kontorets medlemmer til gode. Koordinator er kontorets hjemmeapparat, og jobber i tett kontakt med kontorets eiere. Etter fullført traineeopphold i Brussel har koordinator med seg erfaringer, nettverk og kompetanse tilbake til regionen, og kan jobbe tett opp mot medlemmene både i forhold til informasjon, inspirasjon, identifisere muligheter, samt praktisk bistand i forhold til prosjektsøknader. Internasjonalisering gjennom deltakelse i EU-finansierte prosjekter For å fremme internasjonalt samarbeid og styrke innovasjon og konkurransekraft i Europa, satser EU store beløp på EU-programmer. Innenfor disse programmene finansieres det både tunge forskningsprosjekter, prosjekter tilpasset næringslivet, livslang lærings prosjekter rettet mot skoler og aktiv ungdomsprosjekter som retter seg mot fritidsaktiviteter for ungdom. Trøndelags Europakontor informerer medlemmene sine om prosjektmuligheter, søknadsfrister, finner mulige samarbeidspartnere og gir praktisk hjelp i forhold til søknadsskriving. Direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i regionen Gjennom medlemskap i kontoret får man gjennom kontorets trainee- og praktikantordninger også direkte kontakt med unge som ønsker arbeid i Trøndelag etter endt engasjement med

17 en unik erfaring som kan tilføre regionen verdifull kompetanse. Medlemmer: Trøndelags Europakontor har p.t. følgende medlemmer:- Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim kommune Stjørdal kommune Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Sparebank 1 SMN Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bioforsk Midt-Norge SINTEF NTNU Vurdering Trøndelags Europakontor kan være en døråpner i Europa for Innherred. Dette betinger en offensiv bruk fra næringslivet og fra det offentliges side. Det er vedtatt store innovasjonsprogram på flere områder i EU. Her er det gode muligheter for bedrifter i Levanger og Verdal til å hente finansiering og bli med i nyskaping og utvikling i et europeisk nettverk. Europakontoret er mer enn villig til å gi råd og veiledning i EUs byråkrati og innfløkte system. Steinkjer kommune var med som medlem i Trøndelags Europakontor fra starten, men trakk seg ut fra årsskiftet. Da kom Stjørdal kommune inn. Det koster Stjørdal kr årlig. Det samme vil Levanger og Verdal kommuner betale dersom en blir med gjennom Innherred Samkommune. Høsten 2011 var Brüssel målet for næringslivsturen for Levanger og Verdal. Da var rundt 60 representanter fra næringsliv og offentlig på europakontoret og fikk orientering om hva Europakontoret kan bidra med. I et åpent næringslivsmøte i Levanger den 24. april orienterte Europakontorets leder, Vidar Segtnan, om mulighetene ved medlemskap. Dette vil være en satsing for Levanger og Verdal som region og hvor en kan ta del i det som skjer i Europa. Det anbefales at Innherred Samkommune søker medlemskap i Europakontoret fra 2013 og at medlemsavgift belastes Regional Næringsfond. Det må ved søknad oppnevnes en kontaktperson for foreningen. Faktorer som taler i mot medlemskap: 1) Steinkjer kommune har tidligere vært medlem, men sa opp sitt medlemskap i 2010 Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2010/ /2010/ERBE Oppsigelse av medlemskap i Trøndelags Europakontor. Steinkjer kommunestyre behandlet i møte , sak 162/10, spørsmål ang Steinkjer kommunes internasjonale engasjement. I vedtakets pkt 3 er det bestemt følgende: Arbeidet med internasjonalisering av næringslivet og offentlig sektor er svært viktig, og det er en klar målsetting at Steinkjer og Nord-Trøndelag skal bidra til å utnytte de muligheter som ligger i EUsystemet. Etablering av en felles nordtrøndersk kommunal koordinator for internasjonalisering gjør det naturlig også for Steinkjer å utnytte blant annet Europakontorets tjenester gjennom denne. Steinkjer kommune avslutter derfor sitt medlemskap i Foreningen Trøndelag Europakontor. Utskrift av kommunestyrets møtebok vedlegges. I tråd med vedtaket sies hermed Steinkjers medlemskap opp. I følge foreningens vedtekter 4 Utmelding, skal utmelding skje innen utløpet av 1. kvartal, og har virkning fra og med påfølgende år. Ut fra dette vil utmeldingen altså ha virkning fra

18 2) Kostnad 5 Kontingent Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Krav om innbetaling sendes medlemmene hvert år i januar. Betaling av medlemsavgift skal skje innen 30 dager etter at krav er mottatt. Utover de midler som foreningen mottar gjennom kontingenten kan kontoret ta seg betalt for spesielt arbeidskrevende oppdrag. Innherred Samkommune betaler: moms Ca. kostnad oppgitt på Inderøy Forslag til vedtak: Inn-Trøndelagsregionen søker medlemskap i Trøndelags Europakontor fra Medlemsavgiften belastes Regionalt Næringsfond.

19 Tilsagnsbrev 14/45 Søknad om støtte til Verrankonferansen (V) Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Søknad om støtte til Verrankonferansen 2014 Søker Trygve Wannebo Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler gunn.tangstad (Gunn Tangstad) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. Vurdering Vedtektene og retningslinjene for næringsfondet er ikke endret og denne søknaden faller i utgangspunktet ikke innenfor rammene for støtteordningen, da det er tydelig drift fordi dette er et gjentagende arrangement. Hvis vi åpner opp for denne typen støtte vil det skape presedens for tilvarende arrangement i hele regionen. Vi peker på at ASG har vedtatt at den største andelen av fondet er vedtatt overført til lokalt fond og denne typen søknad må behandles lokalt. Vi har samtidig registrert at PSG har gitt oss et tydelig signal fra fjorårets behandling om at denne typen søknader skal behandles positivt. Forslag til vedtak Vi innstiller på avslag i denne søknaden. Finansieringskilder Innvilgetbeløp 0 Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført Sum finansieringskilder 0 0

20 Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Verran kommune arrangerer Verrankonferansen 2014 for niende gang den i samarbeid med Gruveteateret som arrangerer forestillingen "Eplene i Messehagen". Vårt mål er å være aktuell og oppdatert for å bidra til kunnskaping, bygge nettverk og samhandle med kulturnæringene for å kunne tilby et regionalt arrangement som bidrar til å sette dagsorden og skape begeistring og glede Prosjektbeskrivelse Verran kommune arrangerer for 9. gang Verrankonferansen den 10. september 2014 i Malm. Tema har over år vært næring-/ samfunnsutvikling i distriktene. Konferansen tar mål av seg av å bidra til kunnskap om en problemstilling i tilknytning til næring/ samfunn. Et delmål for konferansen er at det skal være en dagsaktuell og generell problemstilling. Valgt problemstilling i år knyttes til kommende kommunereform: "Hvordan kan kommuner i by og omland samhandle for å sikre framtidsretta og kunnskapsdrevet nærings- og samfunnsutvikling?" Vi har invitert forelesere med ulik bakgrunn og ståsted for å belyse dette med næringsminister Monica Mæland og NHO-president Tore Ulstein i spissen. I tillegg har vi invitert mennesker fra forskning, akademia og næringsliv for å høre andre perspektiv. Verran kommune har koblet konferansen med kulturnæringene i kommunen hvor Gruveteateret står i spissen for gjennomføring av "Eplene i Messehagen". Kommunens har bevisst inngått et slikt samarbeid og samhandling med kulturaktører/ frivillige i Verran fordi vi har planer om å arrangere en egen festival fra 2016 som kalles "Eplefestivalen" hvor vi kobler offentlig, privat og frivillighet sammen for å realisere en lengre festival. Dette er for tiden på planstadiet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Trygve Wannebo Liavegen MALM Kontaktperson Trygve Wanebo Liavegen MALM Prosjektleder Jarle Kirkeberg Liavegen MALM Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Verran kommune arrangerer for 9. år på rad Verrankonferansen den hvor målsettingen har vært å invitere gjester fra hele trøndelagsregionen for å bidra til kunnskaping og debatt om et dagsaktuelt samfunnstema i tilknytning til distrikt/ nærings- og samfunnsutvikling. Vi har i 2014 klart å invitere to statsråder til vårt arrangement hvor både næringsminister Monica Mæland (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) deltar fra regjeringen. For å belyse vår

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN

1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN . MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 3..24 søkes deler utredningsansvaret løst gjennom en felles "konsekvensutredning".

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper Kommunereformen - Vil Verran klare seg best alene, eller i en større enhet? Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle kommunene i Norge til å starte prosessen for å avklare om det er aktuelt å slå seg

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Barnevernlederforum 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» H, Frp, V, KrF Begrunnelse:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fellesmøte Orkdalsregionen-ORKide Rindal 17. oktober 2014 Helge

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Temamøte om kommunereform

Temamøte om kommunereform Temamøte om kommunereform Kommunestyret 29. september 2014 Innledning ved rådmann Jostein Grimstad 1 Utviklingen 1930: 730 kommuner 1957: 680 kommuner 1972: 444 kommuner 2014: 428 kommuner 2 Reformens

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 14/244 KOMMUNEREFORMEN OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK ARBEIDSUTVALG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 14/244 KOMMUNEREFORMEN OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK ARBEIDSUTVALG VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Valhall 2.etg : 08.10.2014 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen Kommunereformen Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken Fagdirektør Odd Rune Andersen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 13.01.2016 16/6 Kommunestyre 20.01.2016 16/4 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN Trykte

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret Temamøte om kommunereformen Kommunestyret 17.09.2014 Innledning ved rådmann Ola Stene Kommunestrukturdebatt 2014 - faktagrunnlag - OST - oppdatert 16.09.14 1 Målet med kommunereformen Gode og likeverdig

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Strategi for Osloregionens Europakontor OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR. Vedtatt av årsmøtet 2. juni 2017

Strategi for Osloregionens Europakontor OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR. Vedtatt av årsmøtet 2. juni 2017 Strategi for Osloregionens Europakontor 2017-2021 Vedtatt av årsmøtet 2. juni 2017 Osloregionens Europakontor ble etablert som forening 1. januar 2004 og har i dag 21 medlemmer: Kommuner: Oslo, Bærum,

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer