Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter"

Transkript

1 Allegro Finans Forklaring til ukentlige og månedlige rapporter Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten

2 Informasjon om vår rapportering Allegro Finans ASA legger spesiell vekt på å kunne tilby best mulig rapportering for våre kunder. Ukentlig eller månedlig vil du motta vårt syn vedrørende din investering. Rapportene inneholder både enkle og detaljerte opplysninger om porteføljen og dens avkastning. På den måten håper vi å kunne tilfredsstille både kunder med behov for en detaljert fremstilling, samt de som ønsker en oversiktlig og enklere fremstilling av verdiutviklingen i porteføljen. Månedsrapporten Hver måned sender vi ut en månedsrapport med oversikt over din egen porteføljes verdiutvikling. I tillegg vil du motta en markedsrapport som beskriver Allegro Finans ASA sitt syn på finansmarkedene, og en beskrivelse av de sektorer og selskaper som utgjør våre modellporteføljer. Månedsrapporten er tilgjengelig både pr. post og e-post, og vil bli sendt ut ca. den 15. hver måned. Videre i dette heftet vil du finne detaljerte forklaringer på innholdet i månedsrapporten. Ukerapporten Skulle du ønske en hyppigere rapportering og samtidig disponerer egen e-post adresse, vil du kunne motta våre ukerapporter. Ukerapporten innholder en markedsrapport samt verdiutviklingen i din portefølje. Ukerapporten sendes ut hver mandag ettermiddag. Rapportene er lagt ved i pdf-format. Det betyr at du må ha Acrobat Reader installert på din PC. Acrobat Reader er gratis programvare som enkelt kan lastes ned fra internett. Link til nedlastningssted: readstep2.html Dersom du trenger hjelp ved installering, vennligst kontakt oss. 1 Ukerapporter er kun tilgjengelig pr e-post.

3 Årsoppgave Personkunder vil få tilsendt en komplett årsoppgave som tilfredsstiller rapporteringsplikten i forhold til ligningsmyndighetene. Rapporten blir sendt pr. post og vil være deg i hende i god tid før innleveringsfristen for selvangivelsen. Årsoppgaven er klargjort for signatur, og det vil for deg kun være nødvendig å signere og legge den ved selvangivelsen. Videre i dette heftet følger detaljerte forklaringer til de ulike rapportene du vil motta som kunde hos oss. Vi ønsker deg nok en gang velkommen som kunde i Allegro Finans ASA! Med vennlig hilsen Fridthjov Brun Adm. Dir. Allegro Finans ASA

4 Kina: BNP vekst kvartalsvis Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Allegro Finans ASA understreker at forventet avkastning i de ulike porteføljene og referanseindeksene kan være avvikende. Referanseindeks Allegro Norge og Vekst: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBXLT). Referanseindeks Grunnfondsporteføljen (GFB) er Oslo Børs Grunnfondsindeks (GFBX). Referanseindeks Global er Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK. Globalporteføljen ligger 1 dag etter øvrige produkter i avkastningsmålingen. Referanseindeksen til Allegro Balansert er 50% Morgan Stanley Verdensindeks, i NOK og 50% ST1X. Ukerapport kun tilgjengelig pr e-post Avkastning siden oppstart viser hvordan utviklingen på din portefølje har vært fra du første gang investerte i Allegro til i dag. Varigheten på denne perioden er uttrykt i form av år. I dette eksempelet viser tallet 2,49 at gjeldende periode er 2 år og 179 dager (0,49*365=179). Avkastningen er beregnet i samsvar med den internasjonale standarden AIMR, og blir justert for nye innskudd/innløsninger i porteføljen. Prosenten viser veksten av ditt netto beløp til forvaltning, d.v.s. at det er tatt hensyn til honorarer i beregningen. Pengevektet avkastning hittil i år viser bl.a. realiserte og urealiserte gevinster/ tap. Urealiserte gevinster/tap henviser til svingninger i markedsverdien i portefølje, og vil bli en realisert gevinst/tap først når verdipapirene blir realisert (solgt). I tillegg er betalte honorar til Allegro Finans oppgitt. Beholdningsoversikt Selskap/verdipapir Navn på verdipapir/aksjer som inngår i din portefølje på angitt dato. Vi vil også til enhver tid beholde en mindre del av porteføljen kontant, dette beløpet vises under Kontanter. Beholdning Antall aksjer ved angitt dato Kjøpskurs Hva nåværende aksjer ble kjøpt for. Dersom aksjene er kjøpt i flere omganger, vises en kurs beregnet ved regnskapsstandarden FIFO (First In, First Out). Kjøpsverdi Beholdningsverdi * kjøpskurs Markedskurs/Markedsverdi Verdipapirets sluttkurs på børs ved ved rapportens dato. Summen gir dagens verdi på porteføljen og viser hva du ca. kunne forventet å få hvis du solgte aksjene på aktuell dato. Etter en svak ZEW -indeks fra Tyskland forrige uke vil denne ukes PMI-indeks bli viet en del oppmerksomhet. PMI-indeksen uttrykker europeiske innkjøpssjefers synspunkter til både nåsituasjonen og forventninger til fremtidig utvikling, og samvarierer ledende med den økonomiske utviklingen i regionen. Tallene kommer tirsdag. Torsdag kommer også Ifoindeksen for Tyskland i juli. Ifo-indeksen er en klimaindeks for tysk næringsliv hvor en gjennom spørreundersøkelser søker å avdekke selskapenes volumvekst, lave tap og et solid bidrag opplevelse fra andre av nåsituasjonen Nettopp som og følge de av samme uroen i valutamarkedet var På den andre siden opplever vi nå en rekordsterk inntekter. Grunnfondsbevisbankene er bedriftenes ikke direkte syn på fremtiden. det knyttet Etter en en del svak spenning ZEW -til den amerikanske krone. Kombinasjonen av fallende dollar og fortsatt sammenlignbare hva gjelder inntektsstrøm, indeks er og det ikke utelukkende sentralbanksjefens at det kan halvårlige spores tale til kongressen forventninger om renteøkninger fra Norges Bank bærer preg av å være svakheter mindre også i Ifo-indeksen. onsdag forrige uke. Sentralbanksjefen konstaterte sin side er noen av årsakene. I tillegg er Norsk forretningsbankorientert enn sine svenske ikke uventet at sentralbankens hovedfokus fortsatt økonomi meget sterk, og en skal ikke utelukke at konkurrenter. Samtidig ser det ut til at perioden var rettet mot utviklingen i inflasjonen, men at en deler av konestyrkelsen er likviditetsdrevet i form med lave tap strekker seg ut i tid. Vi har i likhet ikke kunne utelukke at et svakt boligmarked kunne av at internasjonale investorer ser på Norge som en med andre markedsaktører forventet at 2007 skulle få negative konsekvenser for den generelle veksten trygg havn i tider hvor internasjonale rente- og være starten på en tilnærming til normalnivåer for i økonomien. Sentralbanksjefen uttalte for øvrig en valutamarkeder preges av uro. tap på utlån, men skal vi trekke slutninger fra forventning om moderat økonomisk vekst det nevnte banktall ser det ut til at Vi har over en periode sett gode tall fra eurosonen. perioden med lave resterende av året for så å tilta inn i tap strekker seg lengre ut i tid. Således taler dette En rekordsterk euro kan imidlertid skape for gode tall fra grunnfondsbevisbankene enda noen Tirsdagens inflasjonstall fra USA viste en utfordringer for regionen fremover. Vi har over kvartaler. kjerneinflasjon på 0,2 % i juni. Prisveksten var det flere år sett en økning i eksporten fra Europa. Dette har igjen vært pådriveren for både investeringer Ukerapport, og uke 29 laveste nivået vi har sett på fem måneder, og var i Vi valgte å ikke gjennomføre endringer i trå med nivået markedet hadde forventet. Slik sett nedgangen i arbeidsledigheten. Fra land som Italia porteføljen forrige uke. Forvaltningsprodukt: rundt Allegro Indeks videre Allegro svekkelse i amerikanske Indeks Allegro dollar. Indeks Allegro Indeks 1,40 kan være hemmende for landets eksport. Siste uke bidro ikke Siden tallene månedsskiftet til ytterligere argumentasjoner Siden årsskiftet for Siden oppstart har vi tidligere registrert at et euro/dollar-nivå Allegro Norge -0.2 % 0.2 % 1.4 % 2.4 % 18.0 % 18.2 % % % Tirsdag kom den tyske Zew-indeksen for juli. Allegro Vekst 1.5 % 0.2 % Fra Kina 0.9 % fikk vi 2.4 nok % en 8.7 gang % bekreftet 18.2 % at % % Indeksverdien fremkommer i form av en Allegro GFB 2.8 % 2.7 % veksttakten 3.9 % fortsetter 3.7 % i uforminsket -1.8 % styrke % En % % spørreundersøkelse blant 350 investorer og analytikere hvor en uttaler seg om utsiktene Allegro for tysk Global -0.6 % -1.1 årsvekst % 0.7 i BNP % på -0.5 hele % 11,9 % 9.1 i andre % kvartal 1.5 % kan % 42.9 % økonomi de neste seks månedene. Indeksen Allegro regnes Balansert 0.9 % -0.5 tyde % på 1.2 at % kinesiske -0.1 myndigheter % 8.8 % fortsatt 1.9 ikke % har 17.8 % 7.7 % lyktes i å temme den voldsomme veksttakten. som en ledende indikator Vi gjorde ingen for utviklingen forandringer i porteføljene i løpet Tallenes tale er klar. Kina hadde i andre kvartal eurosonen, og følges av derfor foregående nøye av uke. flere aktører. den høyeste veksten i BNP vi har sett på 12 år. Til Indeksverdien falt til 10,4 i juli fra 20,3 måneden tross for at kinesiske myndigheter siden juli 2005 før, og tyder således Hovedpunkter på at økonomien siste kan uke: møte har tillat sin egen valuta, yuan, relativt å styrke seg utfordringer i tiden fremover. 9,5 % mot dollaren uttrykker flere aktører at det må Forrige uke startet ikke uventet med fortsatt fokus iverksettes ytterligere tiltak. Sist på banen er på stadig svakere dollar og sterk euro. Det er Stabilitet i rente- og valutamarkedene demokratenes presidentkandidater Hillary Clinton Hovedpunkter denne frykten uke: for effekten av uroen i det amerikanske og Barack Obama Både som Funcom sammen og går Orkla ut hadde og en fin utvikling subprimelån-markedet som fortsatt tiltrekker seg Markedet var også forrige uke preget oppfordrer av uroen i til at gjennom amerikanske uken, men myndigheter de største bidragene har vi fått I USA vil fokuset mest fortsatt fokus. være I løpet på av eventuelle uken har vi sett at dollaren rente og valutamarkedene. Til tross for iverksetter rekordlave handelspolitiske fra DnB NOR tiltak. og Telenor. Kinesiske Telenor rapporterer tall effekter av et svakt har boligmarked. nådd sitt svakeste Onsdag nivå mot og euroen noen sinne, nivåer på amerikanske dollar ser det ut myndigheter til at uroen i har på tirsdag, sin side og det gjennomført forventes en trerapport som skal vise torsdag kommer tall for og salg det svakeste av eksisterende mot pund og nye på 26 år. I forhold til de internasjonale rente- og valutamarkedene rentehevninger har så langt solid i vekst år i i tillegg selskapets til ulike vekstmarked. Spenningen boliger. Markedet norske forventer kroner at prisutviklingen er det 15 år siden vi har sett stabilisert seg noe etter offentliggjøring restriksjoner av sentrale i tilknytning knytter seg til mer bankenes til bidraget i form av fortsatt vil være negativ. tilsvarende Samtidig svak forventes dollar. Spørsmålet det blir nå om dette makrotall både fra USA og eurosonen. utlånsvirksomhet. Den Til gjennomsnittelig tross for at den inntekt siste av pr. bruker, samt både at antall enheter er nok for eller salg om vil vil øke se en og fortsatt dollarsvekkelse i amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke nevnte tre sin renteøkninger marginutviklingen kom etter presentasjonen i det norske markedet. DnB omsetningshastigheten perioden viser fallende fremover. tendenser. Det har kommet gode tale til den amerikanske kongressen var av viet BNP-tallene stor er NOR markedet ga også usikker et solid på bidrag omtil porteføljen forrige Fredagens reviderte BNP-tall sentimentindikatorer fra USA forventes fra det amerikanske å markedet oppmerksomhet. Talen i seg selv inneholdt myndighetene lite nytt, klarer å uke begrense med en veksten. oppgang Baksiden på nærmere 5 %. Tallene fra gi bekreftelsen på at den veksttakten siste perioden. var meget Forrige god fredag i kom det sterkere og det er lite sannsynlig at sentralbanken av planlegger medaljen for høy flere vekst av de er store høy svenske inflasjon. bankene kom forrige uke. andre kvartal sammenlignet enn ventet med forbrukertillit en noe svak fra Michigan, som igjen å gjennomføre store endringer i sin pengepolitiske Inflasjonen i Kina viste Felles en årsvekst for i dem juni på alle 4,4 %, var resultater over veksttakt i første kvartal. ble fulgt Videre opp forventes av meget det gode ikke tall fra New York Fed kurs. og det er spesielt matvareprisene forventningene, som og stiger DnB mest. NORs kursoppgang kan i uventet at investeringer Emire eks. bolig State-indeks har akselerert mandag. inn Sistnevnte indeks En skal ikke utelukke hovedsak at kinesisk forklares prisvekst i form kan slå av relativ prising mot i andre kvartal, mens måler boliginvesteringene aktiviteten i industrisektoren fortsatt i staten New Foreløpig er det er lite som tyder på ut at i uroen økte i priser også sine på skandinaviske importerte konkurrenter. varer her viser en negativ utvikling. York, og med sitt høyeste nivå på over ett år, og tilknytning til det amerikanske hjemme. subprimelån- I så fall vil vi kunne oppleve tiltagende taler det godt for videre positiv utvikling i den markedet smitter over på andre deler av inflasjon økonomien. slik at Norges Det ble Bank ikke fortsatt gjennomført vil ha endringer i porteføljen Dronningensgt. 7, 7467 totale Trondheim ISM-indeksen. - Telefon: Gode tillitsindikatorer Telefaks: fra Dette faktum vil også være 73 et 87 viktig argumentasjon bidrag - Org. nummer: til å for 980 relativt forrige hyppige uke slik renteøkninger at porteføljen i består fortsatt av DnB både industri- og forbrukssektoren bør kunne få skape stabilitet i det makroøkonomiske tiden bildet fremover. i NOR, Awilco Offshore, Statoil, Wavefield, dollaren til å stabilisere seg i det korte bildet. tiden som kommer. Det er derfor knyttet en del Funcom, Orkla, Telenor og Hennes & Mauritz Videre utvikling vil avhenge av om uroen i spenning til boligmarkedsstatistikken fra USA som tilknytting til markedet for subprimelån smitter over kommer senere denne uken. på andre deler av økonomien. Så langt har vi sett få signaler som kan tyde på dette, og vi forventer derfor at dollaren i første omgang etablerer seg i områder rundt dagens nivåer. Prosent Allegro Grunnfondsbevis steg 2,8 % forrige uke Allegro Norge falt 0,2 % forrige uke mot en mot en oppgang i grunnfondsbevisindeksen på 2,7 oppgang i indeksen på 0,2 %. %. Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Det ble ikke gjennomført endringer i porteføljen Markedet for grunnfondsbevisene hadde en fin forrige uke. utvikling forrige uke, og vi hadde en solid oppgang på 2,8 % på porteføljen. Etter en rekke gode tall fra de store svenske bankene ser det ut til at markedet har oppdaget at den relative prisingen mellom disse og de største grunnfondsbevisbankene har vært alt for stor. Vi har også sett at DnB NOR har løftet seg med om lag 5 % etter resultatfremleggelsen til Allegro Vekst hadde en fin utvikling forrige uke Handelsbanken, Norda og Enskildabanken. med en oppgang på 1,5 % mot en oppgang i Fellestrekkene fra de nordiske bankene er høy indeksen på marginale 0,2 %. Dronningensgt. 7, 7467 Trondheim - Telefon: Telefaks: Org. nummer: Urealisert gevinst/tap Gevinst eller tap på aktuelt verdipapir. Denne gevinsten er urealisert, og vil forandre seg i tråd med markedsverdien på verdipapiret. Rapporten sendes ut hver uke og hver måned.

5 . Ola Nordmann Allegro Vekst July 20, 2007 AVKASTNING SIDEN OPPSTART Avkastning i prosent: Avkastning for antall år: 3.25 PENGEVEKTET AVKASTNING HITTIL I ÅR Realiserte gevinster/tap i perioden 29,479 Urealiserte gevinster/tap i perioden 7,170 Mottatte/betalte renter 0 Mottatt utbytte 2,155 Avkastning i kroner 38,804 Avkastning i % 7.80 Betalte honorarer -7,226 BEHOLDNINGSOVERSIKT Kjøps- Kjøps- Markeds- Markeds- % av Urealisert % Selskap/verdipapir Beholdning kurs verdi kurs verdi total gevinst/tap gev/tap Aksjer Clothes Retailing Hennes & Mauritz B , , , Consumer Staples Orkla ASA , , Energy Awilco Offshore , , , Statoil , , , Wavefield Inseis 1, , , , Sum Energy 194, , , Financials DnB NOR , , , Information Technology Funcom 1, , , , Telecom Telenor , , , Sum Aksjer 502, , , Kontanter Kontanter Handlekonto NIBOR -0,15% 23,567 24, Sum Kontanter 23,567 24, SUM PORTEFØLJE 525, , , D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Eksempel på rapport

6 Månedsrapportmars 2007 Side4 av Food AllegroFinansASA - D 6 Månedsrapportmars 2007 Side3 av 4 EMU, Ind.ordre Månedsrapportmars 2007 Side2 av 4 nd.ordre Månedsrapportmars 2007 Side1 av 4 AllegroFinansASA -Dronningensgt.7, 7467Trondheim - Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: Månedsrapport tilgjengelig både som post og e-post Se forklaring ukerapport. målingen for februar viste en vekst på 2,7 %. I tillegg viser Bank selv forventet en inflasjon på 1,1%. I ettertid har tallene at inflasjonen på mat ligger nærmere 6 %. Sentralbanksjef, Svein Gjedrem, uttalt at månedssvingningen kan være store, og at sentralbanken Kina - Inflasjonskomponenter derfor ik e. 7 Det syne er er på til overrask selvsagt arbeidsmarkedet, men også boligmarkedet har som har dratt i gang veksten også denne gangen. vært en god kilde til likviditet. Det kan virke som om Årsveksten i industriordrene, både i Tyskland og EMU svekkelsen i boligmarkedet de siste kvartalene har blitt totalt sett har ligget i området 8-10 % det siste året. De siste o veid av et veldi sterkt arbeidsmarked, o store månedene har vi o så sett at årsveksten i begynner å komme me opp att or es å er Aktivafordeling Denne rapporten kan betraktes som en oppsummeringsrapport. vok med i de sign troli arbe tillit frem Eur eksp Månedsrapport - mars 2007 Under overskrift Aktivafordeling gis en oversikt over markedsverdien ved angitt dato. Samme beløp finnes i rapport Porteføljeoversikt Under overskriften Porteføljens verdiutvikling vises hva og hvor mye som har påvirket nåværende saldo på porteføljen. Til informasjon: Renter akkumuleres gjennom året og bokføres Under overskriften Tidsvektet avkastning vil det fremkomme hvordan din portefølje har utviklet seg. For sammenligning har vi valgt den mest relevante indeksen som referanse, se neste avsnitt for detaljer. Referanseindekser: Allegro GFB: GFBX (Grunnfondsindeks på Oslo Børs) Allegro Norge: OSEBX (Oslo Børs Benchmark index) Allegro Vekst: OSEBX Allegro Global : WRLD (Morgan Stanley World Index) Rapporten viser en oversikt over kjøp og salg av verdipapirer i forrige måned. Allegro Obligasjon: ST4X (Statsobligasjonsindex 3 år) Allegro Pengemarked: ST1X (Statssertifikatindex 3 mnd) Allegro Balansert: 50% WRLD & 50%ST1X Denne rapporten sendes ut hver måned.

7 Ola Nordmann Dronningens gt Trondheim AVKASTNING SIDEN OPPSTART Avkastning i prosent: Avkastning for antall år: 3.20 PENGEVEKTET AVKASTNING HITTIL I ÅR Realiserte gevinster/tap i perioden 16,330 Urealiserte gevinster/tap i perioden 17,491 Mottatte/betalte renter 0 Mottatt utbytte 2,155 Avkastning i kroner 35,977 Avkastning i % 7.23 Betalte honorarer -5,074 BEHOLDNINGSOVERSIKT Kjøps- Kjøps- Markeds- Markeds- % av Urealisert % Selskap/verdipapir Beholdning kurs verdi kurs verdi total gevinst/tap gev/tap Aksjer Clothes Retailing Hennes & Mauritz B , , Energy Awilco Offshore , , , ,547 Ola Nordmann 76,477 PA Resources 1, , , SeaDrill Ltd , , Wavefield Inseis 1, , , Sum Energy 262,333 June 30, , , Information Technology Eltek , , , Funcom 1, , , AKTIVAFORDELING 85, ,330 Sum Information Technology 90, PORTEFØLJENS VERDIUTVIKLING Shipping Golden Ocean Group 2, , ,776 Markeds ,503 Vekt 3.47 % verdi Yield 3.88 Sum Aksjer 451, , ,491 64, Kontanter 3.5 Porteføljens mrk.verdi pr Kontanter Kontanter Pengemarked Påløpt rente 0 Handlekonto NIBOR -0,15% 63,581 64, Obligasjoner Netto tilført kapital -71,687 Sum Kontanter 63,581 64, , Aksjer 0.0 Netto overført kapital 250,000 Internasjonale fond Real. gevinst i perioden 315, ,882 17, SUM PORTEFØLJE 514, Hedge 0.0 Ureal. gevinst i perioden 17,480 Utbytte + renteinntekter 21,004 Endring i påløpt rente 689 Porteføljens mrk.verdi pr ,193 Påløpt rente 689 TOTALT 532, ,882 TIDSVEKTET AVKASTNING D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Siden Siden Siden Siste Siden mnd.sk. Kvart.sk. årssk. 12 mnd. oppstart Avkastning Portefølje OSEBX Allegro Finans ASA KJØP OG SALG I PERIODEN Ola Nordmann Allegro Vekst From To Handels Oppgjørs Pris dato dato enhet Antall Verdipapir Beløp Akkumulert avkastning Tidshorisont Allegro Vekst KJØP Betsson AB , DnB NOR , ,133 Eltek , Færøybanken , Fred. Olsen Energy , ,133 Funcom , ,326 Golden Ocean Group , Hennes & Mauritz B , Orkla ASA , ,133 PA Resources , ,247 TeliaSonera AB , TGS Nopec Geophysical Company , ,261 Wavefield Inseis , Yara International , OSEBX 772,604 SALG AGR Group ASA , Betsson AB , DnB NOR , Eltek , Færøybanken , Fred. Olsen Energy , Funcom , Funcom , Orkla ASA , Petroleum Geo Services , ,280 Protector Forsikring ASA , ,424 Protector Forsikring ASA , ,070 SalMar , SalMar , ,247 TeliaSonera AB , TGS Nopec Geophysical Company , Yara International , Yara International , ,653 Eksempel på rapport

8 Totalforvaltningsrapport tilgjengelig for kunder i Allegro Totalforvaltning Denne rapporten gir oversikt over avkastningen siden oppstart, samt porteføljens markedsverdi på rapportdatoen. Rapporten gir også oversikt over annualisert avkastning. Diagrammet viser hvordan porteføljen faktisk er fordelt på rapportdatoen. Denne rapporten gir oversikt over strategisk allokering og det taktiske avviket som er foretatt. I avviksanalyen finner vi mer/mindreavkastningen som porteføljen har i forhold til strategisk vekting i siste periode. Bidragsanalyse som skiller mellom avkastning fra valg av aktivaklasse og hver enkelt aktivaklasses bidrag. Historisk analyse av bidrag fra aktivaallokering og aktivaklassens bidrag.

9 TOTALFORVALTNINGSRAPPORT Ola Nordmann For perioden: til BELØP Porteføljens markedsverdi pr Kapital inn 37,000,000 Kapital ut 0 Mottatt/betalt rente 408,199 Mottatt utbytte 138,081 Realisert gevinst/tap i perioden 786,910 Urealisert gevinst/tap i perioden 1,527,698 Porteføljens markedsverdi pr ,672,656 Avkastning i kroner 2,672,656 Avkastning i prosent, 0.66 år 7.22% Annualisert avkastning 11.08% AKTIVAALLOKERING 14.9% 0.8% 27.9% 16.6% Kontanter 326,705 Pengemarked 11,068,655 Obligasjoner 15,797,008 Aksjer 6,578,244 Internasjonale fond 5,914, % D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Kunde: Ola Nordmann Allegro Totalforvaltning AKTIVAALLOKERING Strategisk allokering og rammer for taktiske avvik (tall i %): Strategisk aktivaallokering: Taktisk aktivaallokering: Faktisk Avvik fra Vekt i ref. Ramme/frihetsgrad i % Portefølje i % Min. Max. vekting i % strategisk i % Kontanter Pengemarked Obligasjoner Aksjer Internasjonale fond Totalt AVVIKSANALYSE Referansportefølje siste måned (tall i %) Analyse av mer-/mindreavkastning i forhold til referanse porteføljen: Vekt i ref. Avkastning Markedets avkastning Komponent Portefølje i % aktivaklasser siste måned i % Kontanter (st1x) Pengemarked (st1x) Obligasjoner (st4x) Aksjer (totx) Internasjonale fond (wrld) Totalt Avkastning på Allegro Totalforvaltning Avkastning på Referanseporteføljen = Mer-/ mindreavkastning Allegro Totalforvaltning 0.56 BIDRAGSANALYSE SISTE MÅNED Bidrag fra aktivaallokering og valg innen aktivaklasser (tall i %): Bidrag fra Bidrag fra Aktivaklasser aktivaallokering aktivaklasser Kontanter Pengemarked Obligasjoner Aksjer Internasjonale fond Bidrag fra valg innen hver aktivaklasse 0.56 OPPSUMMERING AVVIKSANALYSE Historisk avviksanalyse (tall i %): Siste måned Siden årsskiftet Siden oppstart Avkastning Totalforvaltning Avkastning referanseportefølje Bidrag fra aktivaallokering Bidrag fra aktivaklasser Eksempel på rapport

10 Skatterapport tilgjengelig for alle kunder på ordinær post Årsoppgave Personkunder vil få tilsendt en komplett årsoppgave som tilfredsstiller rapporteringsplikten i forhold til ligningsmyndighetene. Rapporten blir sendt pr. post og vil være deg i hende i god tid før innleveringsfristen for selvangivelsen. Årsoppgaven er klargjort for signatur, og det vil for deg kun være nødvendig å signere og legge den ved selvangivelsen. Merk at skatterapporten kun gir opplysninger om engasjement i Allegro Finans. Investeringer hos andre vil ikke fremgå i rapporter fra oss. Det vil også være mulig å inngå avtale om begrenset revisjonshjelp for de som måtte ønske det.

11 RF Oversikt over selskaper Aksjonær Fødselsnummer: NOxxxxxxx Aksjonær Navn: Ola Nordmann Antall aksjer Antall aksjer Aksje- ved årets ved årets Selskap Org. nr. klasse inngang utgang Likningsverdi Aktiv Kapital , , Aker ASA , APL ASA , , DnB NOR Oppgave 8, over realisasjon 585, av aksjer mv (RF-1061) Det Norske Oljeselskap Skatteyters 10, navn 96,203.04: Ola Nordmann Expert , , v/ Allegro Finans ASA Fast Search & Transfer Adresse 5, ,869.92: Dronningens gt. 7, 7467 Trondheim Fred. Olsen Energy Person-/organisasjonsnummer 1, ,072.00: NOxxxxxxx Hexagon Composites , , Norsk Hydro , ,068, Nordic Semiconductor , , Norske Skog Selskapets 0.00 Navn 0.00 Org.nr. Type Ervervet Realisert Pålyd Antall Real.beløp Inng.verdi Risk-beløp Tilb.kap. Neg.Gev Korr.inng. Gev./Tap Odim ASA Norske Skog 1, , A , , , , Orkla ASA Pan Fish 1, , A ,065 74,105 78, ,659-4,554 Pan Fish Pan Fish A ,063 74,094 77, ,421-3,326 Petroleum Geo Services Orkla ASA 2, , A , , ,538 2,778 Pertra ASA Norsk Hydro 2, , A , , ,028 34,731 SeaDrill Ltd SUM 2, , , , ,480 30,120 Statoil , , Samleoppgave for realisasjoner i 2006 Tandberg , , Tandberg Television , , Sum gevinst 38,000 Telenor , , Sum tap -7,880 Tomra Systems , , Netto realisasjon 30,120 Yara International , , Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) 30,120 Postenvisning til selvangivelsen: Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) Likningsverdi 6,359, Føres til selvangivelse (post ved gevinst, post ved tap) 0 Sted Dato Underskrift Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Ola Nordmann v/ Allegro Finans ASA Dronningens gt Trondheim Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Spesifikasjon av postene 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, og i selvangivelsen. Vedlegg til selvangivelsen i 2006 (RF-1006) Navn : Ola Nordmann v/ Allegro Finans ASA Adresse : Dronningens gt. 7, 7467 Trondheim Person-/organisasjonsnummer : NOxxxxxxx Skatterapport for Innskudd i innenlandske banker mv. Årsoppgaven inneholder informasjon som skal oppgis til skattemyndighetene, dette for at ligningen skal bli riktig. Poster til selvangivelsen finnes nederst på etterfølgende rapporter (RF-1006 og RF-1061). Posthenvisningene gjelder kun private Innestående II Renter Banken/lagets navn Kontonummer Navnet kontoen lyder på I selvangivelser. For bedrifter gjelder andre skatteregler. Handlekonto NIBOR -0,15% TRKONTO Ola Normdnan 236,121 1,193 I tillegg til postene på de påfølgende sidene skal følgende post føres i selvangivelsen (finnes også i RF-1006): 236,121 1,193 Sum kolonne I føres i post 4.1.1, kolonne II føres i post i selvangivelsen Betalt forvaltningshonorar som skal føres i post 3.3.7: NOK 14,677. Betalte omkostninger som skal føres i post 3.3.7: NOK 0. Posthenvisning til selvangivelsen summert for RF-1006 (gjelder kun private): Fradragsberettige forvaltningskostnader er IKKE medtatt i forhåndsutfylt selvangivelse, og du må derfor selv kreve fradrag i post med tekst "Forvaltningskostnader". Dette gjør du på baksiden av selvangivelsen i merknadsfeltet 5.0. Om du ikke 1, Renter innenlandske bankinnskudd o.l. fører inn dette, mister du fradraget Renter, fordringer, obligasjoner og rentefond b Utbytte fra aksjer (andeler ) mv. som er realiseret Som en service til våre kunder har vi engasjert Knut Eriksen, statsautorisert revisor og tidligere partner i Deloitte, som vil Renteutgifter 0 svare på spørsmål vedrørende skatt/selvangivelse i Trondheim den 23. og 24. april. I tillegg vil Lars Petter Ose, revisor i PwC, Innskudd innelandske banker 236,121 ha en tilsvarende gjennomgang i Molde den 24/4. Det er anledning til å bestille en 20 minutters gjennomgang med dette for Andeler i norske obligasjons/pengemarkedsfond 0 øye i våre lokaler. Dette er kostnadsfritt, men vi har begrenset kapasitet, så her gjelder "førstemann til mølla"-prinsippet Utestående fordringer Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner mv registrert i VPS Påmelding til Sigrid Almås innen 21. april på telefon , eller e-post: Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner mv ikke registrert i VPS Gjeld til norske fordringshavere Følgende poster kan føres i selvangivelsen (posthenvisning gjelder kun private): Betalt forvaltningsavgift føres i post ,677 Betalte omkostninger føres i post Sted Dato Underskrift Vi gjør oppmerksom på at årsoppgaven kun omfatter midler forvaltet av Allegro Finans ASA. Dersom du eier eller har eid aksjer, grunnfondsbevis eller fondsandeler tilsvarende de hos Allegro, må skattemessige verdier korrigeres. Vedlegg (Disse skal signeres og legges ved selvangivelsen.): RF-1006: Oversikt over renteinntekter, evt. utbytte mottatt uten rett til skjermingsfradrag og betalt forvaltningshonorar. Du må selv kontrollere at alle tall oppført etter posthenvisninger på RF-1006 blir ført i din selvangivelse. RF-1061: Oversikt over alle realisasjoner i Vær spesielt oppmerksom på netto gevinst/tap. Skjemaet beskriver hvordan dette skal føres i selvangivelsen. Vedlegg 2 (Skjemaene skal kun kontrolleres mot tilsendt "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088) fra ligningskontoret): RF-1088: Skjema 1: Ligningsverdi pr (Sjekk også mot forhåndsutfylt selvangivelse.) Skjema 2: Evt. utbytte mottatt med rett til skjermingsfradrag. Skjemaet fra ligningskontoret skal returneres sammen selvangivelsen. Med vennlig hilsen Allegro Finans ASA D r o n n i n g e n s g t. 7, T r o n d h e i m - S e n t r a l b o r d : F o r e t a k s n u m m e r : Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Denne rapporten ble generert 31.Jul.07 Eksempel på rapport

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Markedskommentar, juni 2010

Markedskommentar, juni 2010 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer