Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X"

Transkript

1 Småskrift nr. 25 Barn og unge med Williams syndrom - Rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN X

2 2

3 Innhold FORORD... 4 GENERELT OM WILLIAMS SYNDROM... 5 Arvegang og årsak... 5 Medisinske forhold... 5 Særtrekk... 6 Intellektuell utvikling... 6 Motorikk... 6 Syn... 6 Sansing og persepsjon... 6 Språk og tale... 7 Atferd... 7 RETTIGHETER OG TILRETTELEGGING I BARNEHAGE OG SKOLE... 9 Opplæringsloven... 9 Plikt og rett til undervisning Sakkyndig vurdering Planlegging og samarbeid Individuell opplæringsplan - IOP Individuell plan - IP TILTAK Språk og kommunikasjon Atferd Læring Datamaskin som hjelpemiddel Sansing, persepsjon og motorikk Fysisk miljø Tilrettelagt dagsplan/timeplan Assistenthjelp Brukerstyrt personlig assistanse BPA Transport Søsken Ressurser til oppfølging ved sykdom og fravær Tilrettelegging ved prøver og eksamen Ressurser og tilrettelegging i eget hjem og på arbeidsplass Hjelpeverge INFORMASJON ANSVARSGRUPPEARBEID DE VANSKELIGE OVERGANGENE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE AKTUELLE ADRESSER

4 Forord Dette skrivet inngår i Frambus småskriftserie. Under informasjonsoppholdene på Frambu, har vi i Frambu barnehage og skole sett at mange barn har behov for tilrettelagt undervisning. Dette innbefatter både hjelpemidler og særskilt tilrettelegging i lærings- og treningssituasjoner. I Ot.prp. nr. 57 ( ) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova er premissene for de endringene som er gjort i opplæringslova drøftet. Her sies det: Departementet foreslo også at det blir presisert i lova at eit enkeltvedtak om spesialundervisning skal vise kva som skal vere målet for opplæringa og kva tiltaka skal gå ut på. I høringsutkastet presiserte departementet at den foreslåtte omlegginga, der sjølve enkeltvedtaket blir definert som ein individuell opplæringsplan, ikkje betyr at enkeltvedtaka generelt sett må utformast meir detaljert enn i dag. Alt må ikkje nødvendigvis fastsetjast i vedtaket. Noko fleksibilitet må aksepterast, men vedtaket må vise kva fleksibiliteten består i. I enkeltvedtaket er det også mogleg å fastsetje at den individuelle opplæringsplanen skal konkretiserast ytterlegare av skolen innanfor ramma av vedtaket. Departementet foreslår at dette blir erstatta av eit krav om at det skal vere sakkunnig vurdering når det er nødvendig for å opplyse saka. I lys av høringa foreslår departementet likevel at det også skal utarbeidast sakkunnig vurdering når eleven/ foreldra ber om det. I den grad skolen ikkje sjølv har den nødvendige kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre ei forsvarleg vurdering i den enkelte saka, vil det etter departementet sitt forslag vere nødvendig å innhente sakkunnig vurdering. Forslaget om å innhente sakkunnig vurdering når det er nødvendig for å opplyse saka, må sjåast i samanheng med kravet i 17 i forvaltningslova om at saka må vere så godt opplyst som mogleg før det blir gjort vedtak. Forslaget her inneber i realiteten ei presisering av kravet i forvaltningslova. Dette heftet er laget for at kommunen i forhold til barn og unge i alderen fra 0 til 21 år skal ha et bedre grunnlag for at saka skal være så godt opplyst som mulig. Det er nødvendig at opplæringsansvarlig myndighet (barnehage/skole) samarbeider med andre faginstanser i kommunen som helse- og sosialetat, kulturetat osv. Dette gjøres vanligvis gjennom en ansvarsgruppe og ved at IOP knyttes mot IP. Hvis ikke en ansvarsgruppe er opprettet må skolen samarbeide med skolehelsetjenesten, kommunefysioterapeut, kommuneergoterapeut og spesialpedagog i forhold med et barn med WILLIAMS SYNDROM. Dette i nært samarbeid og forståelse med foreldre og barn. Frambu, september 2005 Christian Aashamar Cand paed spec 4

5 Generelt om Williams syndrom Tilstanden ble første gang omtalt/beskrevet av den newzealandske legen J. C. P. Williams i Han beskrev en gruppe barn med karakteristiske ansiktstrekk, varierende grad av utviklingshemning, medfødt hjertefeil (ca 60 %), veksthemning, forhøyete kalkverdier i blodet (i spedbarnsalder), overømfintlighet for lyd hos mange og ofte påfallende prateglede og ukritisk kontaktsøking i forhold til voksne. Tilstanden forekommer hos om lag 1 av personer, hvilket tilsvarer to til fem nye tilfeller årlig i Norge. Det er lik fordeling på gutter og jenter. En kjenner til ca 100 personer med Williams syndrom i Norge. Arvegang og årsak Tilstanden kan variere mye fra person til person, og for noen kan det være vanskelig å sette en sikker diagnose. Men om man legger sammen de ulike diagnostiske kriteriene, vil man komme fram til en diagnose som hos ca 95 % vil kunne bli bekreftet ved en genetisk test (blodprøve). Prøven vil i så fall vise at det mangler en bit av kromosom 7. Dette berører elastin-genet som er en viktig bestanddel i kroppens bindevev, blodkar, muskler, sener og hud. Tilstanden forekommer vanligvis isolert og det er liten risiko for gjentagelse hos søsken (eller andre i familien). Medisinske forhold Svangerskapet varer ofte noe lengre en normalt, men fødselsvekten er gjerne lav i forhold til svangerskapets varighet. Spedbarnsperioden er ofte preget av at barna spiser dårlig, har sugeog svelgevansker, brekninger og forstoppelse med dårlig trivsel og langsom vektøkning. Problemer med mage/tarm er en gjennomgående vanske hos personer med WS. Medfødt hjertefeil forekommer hos en stor del av barna, oftest en supravalvulær aorta stenose (forsnevring). Denne feilen kan være fra lett til alvorlig og kan kreve operativ behandling hos noen. Enkelte har misdannelser i nyrer og urinveier. Det blir ofte rapportert om forhøyet blodtrykk. En del har også forhøyede kalkverdier i blodet, spesielt i småbarnsperioden. Dette kan også utvikles eller komme tilbake hos ungdom og voksne. De fleste er hypotone (lav muskelspenst) i barnealder, men senere utvikler de ofte økt muskelspenning med fare for utvikling av skjev rygg (skoliose), feilstillinger i ledd (kontrakturer) og/eller nedsatt bevegelighet i de store leddene. Jentene har gjerne en tidlig menstruasjonsstart med betydelige PMS plager og store humørsvingninger. Mange med WS vokser langsomt, og forventet slutthøyde er 10 til 15 cm kortere enn i normalbefolkningen for øvrig. Nevnte medisinske forhold krever regelmessige undersøkelser og kontroller. 5

6 Særtrekk Personer med WS har ofte et karakteristisk utseende med spesielle ansiktstrekk, for eksempel bred panne, runde kinn og spiss hake bred åpen munn, fyldige lepper, stor avstand mellom overleppe og nese uregelmessige, små tenner ( stakitt ) flat neserot, vide nesebor øyespalten peker ofte nedover til siden, stjernemønster i iris Intellektuell utvikling Personer med WS er utviklingshemmet i varierende grad fra mild til moderat, noen også alvorlig. De har en spesiell mental retardasjon hvor noen av de kognitive funksjonene, som språkfunksjonen, er godt bevart. Hukommelse for språk er bedre enn den generelle hukommelsen. De har imidlertid store problemer med abstrakt tenkning som matematikk og med sekvensielle handlingsrekker - handlinger som må gjennomføres i bestemt rekkefølge for at det skal bli et meningsfullt resultat. De har også vansker med å forholde seg til tid, penger, mål og vekt. De kan ha betydelige konsentrasjonsvansker, være urolige og impulsstyrte, være lite utholdene i forhold til oppgaver og krav og ha problemer med generalisering av læring. En viktig kunnskap om WS, er at de oppfatter en stor detaljrikdom, mens det skorter på evnen til å organisere detaljene til en meningsfylt helhet. En antar at dette får konsekvenser for hvordan personer med WS oppfatter tilværelsen generelt, noe som igjen kan være en medvirkende årsak til utvikling av engstelse og utrygghet. Motorikk Motorisk utvikling er forsinket. De fleste lærer sent å sitte og stå, og går ofte ikke før ved totre års alder. Mange har dårlig kroppsbevissthet, balanse- og koordinasjonsvansker og et avvikende bevegelsesmønster. (Se også avsnittet om syn nedenfor.) Finmotorikken er ofte dårligere enn grovmotorikken. Bevegelsene kan virke klossete, og i voksen alder ses ofte skjelving i hånd/arm i forbindelse med finmotoriske aktiviteter. Dårlig kroppsbevissthet og rom- og retningsvansker hemmer og vanskeliggjør motorisk planlegging og motorisk aktivitet hos mange. Finmotoriske ferdigheter som å tegne, forme bokstaver/siffer og å mestre ADL- aktiviteter (av- og påkledning m.m.), kan være vanskelig. Syn Mange har synsvansker som skjeling, langsynthet, astigmatisme (ujevn hornhinne som gi brytningsfeil) og dårlig dybdesyn. Dette er problemer som også påvirker motoriske ferdigheter, balanse og koordinasjon. Det er viktig at personer med WS får behandling og/eller hjelpemidler for synsvanskene. Sansing og persepsjon Personer med WS har ofte vansker med sansing og persepsjon (tolking og bearbeiding av sanseinntrykk). Det kan virke som om mange har problemer med å integrere de stimuli de får fra egen kropp og nærsanser til et hensiktsmessig handlingsmønster (sanseintegrasjon). 6

7 Auditiv persepsjon: De kan være spesielt ømfintlige for lyd og reagere med engstelse eller tilbaketrekking dersom de blir utsatt for lyder de ikke er fortrolige med eller for endringer i lydnivå. Visuell persepsjon: De fleste har vansker med å fastholde og gjengi strukturen i det de ser. Skal de eksempelvis, tegne et dyr får de med seg mange detaljer som ikke henger sammen det blir ingen struktur eller helhet i tegningen. De har også vansker med rom og retning. Dette skaper problemer når de skal bearbeide figurer og mønstre. Dette vil også påvirke innlæring av bokstavene og være en av årsakene til senere lese og skrivevansker. Språk og tale Språkutviklingen er betydelig forsinket hos de fleste. Mange begynner ikke å snakke før ved 3-4 års alder. Talespråket blir gjerne både flytende og grammatikalsk korrekt med avanserte og relevante ord og uttrykk. Men samsvaret mellom tale og språkforståelse er som regel dårlig. Enkelte får også en svak tale- og språkutvikling. Personer med WS har ofte en utreget prateglede. De kopierer andres språk og bruker mange fraser og klisjeer (utenatlærte ord og vendinger) når de snakker. Dette kan føre til at det stilles større generelle krav og forventninger om innsikt og forståelse enn det de egentlig har kapasitet til. Men de fleste er i stand til å bruke språket hensiktsmessig i dagligtale i forhold til vanlig/enkel kommunikasjon. Denne evnen til språk og tale er et viktig redskap i det pedagogiske arbeidet med personer med WS. Atferd Personer med WS viser en påfallende kontaktglede overfor voksne. De er ofte vennlige og hjertelige og henvender seg direkte og uten blygsel til både kjente og ukjente. Atferden kan være svært oppmerksomhetskrevende. Barn og unge har dårlig kontakt med jevnaldrende, og de har vansker med å bli i en samhandlingssituasjon. Forståelsen av regler for samhandling, atferd og handlingskjeder er vanskelig. De fleste er sterkt opptatt av å gjøre alle til lags, bli likt, være vennlige og oppmerksomme. Denne atferden skaper en økt risiko for misbruk og utnyttelse. Dette er det særlig viktig å være oppmerksom på i arbeid og tilrettelegging. Vi ser at mange har spesielle fascinasjoner på emner som kjente personer, egen eller andres helse, tekniske innretninger, aktiviteter og liknende. Dette oppleves ofte slitsomt av omgivelsene, noe som kan resultere i at personene med WS føler seg misforstått og avvist. Forskning og erfaring viser at mange utvikler varierende grad av engstelighet. De kan også bekymre seg sterkt for framtiden. Det er grunn til å anta at mange forhold kan skape engstelser, men noen områder peker seg spesielt ut, for eksempel: for høye krav i forhold til reelle forutsetninger opplevelse av manglende stabilitet/oversikt i hverdagen manglende mestring i forhold til et stadig mer sammensatt og komplekst samfunn 7

8 Den utpregete sosiale viljen skal regnes som en viktig, positiv faktor i arbeid med personer med WS. Det er viktig å understreke at ikke alle personer med WS er like eller har alle særtrekk i samme grad. I dette skrivet har vi i hovedsak fokusert på vansker forbundet med WS. Men flertallet av personer med tilstanden har mange sterke sider. De har relativt gode språkferdigheter, stor sosial vilje, er flinke til å kopiere andre og positive og samarbeidsvillige i de fleste sammenhenger. Hver person må behandles individuelt. Tiltak og tilrettelegging planlegges og gjennomføres best når personenes ressurser og behov er godt kartlagt. Tidlig diagnose og et godt tilrettelagt hjelpetilbud vil gi de beste betingelser for utvikling og læring og for å lette situasjonen for familien. 8

9 Rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole Opplæringsloven I kunnskapsløftet er det lagt opp til å styrke mulighetene til at alle kan få god, tilpassa opplæring. I den sammenhengen er det også sentralt at dess bedre den alminnelige, tilpassa opplæringa blir handtert, dess færre elever vil ha behov for spesialundervisning. For elever med PWS er det vesentlig at den alminnelige, tilpassede opplæringen legger vekt på følgende forhold: God struktur i den enkelte arbeidsdag, den enkelte time og i forhold til de arbeidsoppgaver som eleven skal gjøre. Dette innebærer at eleven er lært opp til å ha en ryddig pult, kan finne fram til hvilke oppgaver som skal gjøres uten å måtte spørre, har nødvendig arbeidsmateriell tilgjengelig, vet hvem han/hun kan samarbeide med, innenfor hvilken tidsramme oppgaven skal løses osv Oppgaven eleven settes til å løse er det realistisk ut ifra kartlegging at eleven kan løse med de hjelpemidler som er til disposisjon for eleven og innenfor fastsatt tid Arbeidsmiljøet er fysisk tilrettelagt og eleven er trygg i forhold til andre elever Opplæringslovas kapittel 5 omhandler spesialundervisning, kapittel 9 omhandler blant annet rådgivning og kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. De mest sentrale paragrafene er: 5-1. Rett til spesialundervisning 5-3. Sakkunnig vurdering 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 9-2. Rådgiving og skolebibliotek 9a. Elevane sitt skolemiljø 9a-1. Generelle krav 9a-2. Det fysiske miljøet 9a-3. Det psykososiale miljøet I tillegg innebærer bestemmelsene at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling skal følges. Halvårsrapporter i forhold til spesialundervisning skal utarbeides og sendes foresatte. Elever er ulike med ulike behov og forutsetninger. Et likt tilbud til alle gir ikke et forsvarlig tilbud til alle elver. For å gi den enkelte elev et forsvarlig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. Det er dette som ligger i opplæringslovens bestemmelser om at opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er en rettighet for elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen (Stortingsmelding /2004). 9

10 Plikt og rett til undervisning Opplæringsloven understreker at alle barn har plikt og rett til undervisning. Skoleplakaten skal gjelde for alle elever. Den sier: Skolen og lærebedriften skal: 1. gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 2. stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4. stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid 6. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter 9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10. legge til rette for at foresatte og lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Disse prinsippene skal utgjøre lærestedenes rammeverk Alle førskolebarn med Williams syndrom bør få plass i barnehage så sant det er mulig. I Lov om barnehager 9 heter det at barn med funksjonshemninger skal ha prioritet ved opptak. Alle barn med Williams syndrom kommer har prioritet i følge denne paragrafen. Spesialpedagogisk hjelp kan gis i barnehagen i henhold til barnehageloven eller i henhold til opplæringsloven. Spesialpedagogisk hjelp i hjemmet, som direkte trening og stimulering av barnet og/eller som veiledning til foreldrene kan gis i henhold til opplæringsloven. I Stortingsmelding 30 (2003/2004) sies følgende: Støtte til førskolebarn med behov for spesialpedagogiskhjelp reguleres i dag av to lovverk og to finansieringssystemer. Dette har medført en del forvaltningsmessige og juridiske uklarheter og gråsoner. Etter opplæringsloven har barn under skolepliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, rett til å få hjelp gratis. Det skal også gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Kommunene får øremerket tilskudd fra staten for tilrettelegging for barn med funksjonshemninger i barnehager uten rett til fradrag i foreldrebetalingen. I praksis kan det være vanskelig å trekke et helt klart skille mellom det enkelte barns rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven, og tildeling av midler til generell styrking av barnehager der det er barn med funksjonshemninger. Det vil derfor i noen tilfeller være en viss overlapping når det gjelder finansieringen av tilbudene. Alle elever også rett til videregående opplæring. Med bakgrunn i IP og etter søknad og med sakkyndig anbefaling fra PPT, kan den enkelte elev få inntil 5 år i videregående opplæring. (Se avsnitt om individuell plan - IP) 10

11 Sakkyndig vurdering Skolen/barnehagen har et selvstendig ansvar for å ta opp spørsmålet om spesialundervisning og eventuelt hva slags opplæring eleven trenger (Opplæringsloven 5-3). Foresatte bør varsle skolen om at eleven har Williams syndrom. Det anbefales videre at foreldre ber om at PPtjenesten og eventuelt andre faginstanser i kommune (f. eks. helse- og sosialetat representert ved fysioterapeut) blir trukket inn i det arbeidet skolen er pålagt for å få opplyst en sak best mulig. Sakkyndig i denne sammenheng er PPT i kommunen for førskole, grunnskole og voksenopplæringen og PPT i fylket for den videregående opplæringen. I tillegg vil skole, medisinsk ekspertise eller andre kompetanseorganer (for eksempel Frambu) kunne gi tilleggsuttalelser som PPT trenger for at barnet skal få godt tilpasset stimulering, trening og opplæring. I opplæringslovens 5.3 sies det at før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller 5-2, eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva for opplæringstilbud som bør gis. Sakkyndig i denne sammenheng er PPT i kommunen for førskolealder, grunnskolen og voksenopplæringen, og av PPT i fylket for den videregående opplæringen. I tillegg vil skole, medisinsk ekspertise eller andre kompetanseorganer (for eksempel Frambu) kunne gi tilleggsuttalelser som PPT trenger for at barnet skal få et godt og hensiktsmessig tilbud i Lov om opplæring fastlegger at sakkyndig vurdering skal gi uttale seg om følgende: Eventuelle lærevansker eller andre særlige forhold som påvirker opplæringen Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet Realistiske opplæringsmål for eleven Om en kan avhjelpe de vansker eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen kan det fattes et enkeltvedtak. Vedtaket skal være så godt utformet at det er mulig å se hva for undervisningsopplegg enkeltvedtaket innebærer. Opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringa i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmåla som er realistiske for eleven. For mange elever med Williams syndrom vil det på bakgrunn av den utredningen skolen er forpliktet å foreta bli fattet et enkeltvedtak som innebærer at det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Det er presisert i opplæringslova at enkeltvedtaket skal opplyse om hva som skal være mål for og innhold i opplæringa, og hva de særskilte tiltaka for eleven elles skal gå ut på, under dette omfanget av tiltaka. Et vedtak som berre tildeler eleven en viss timeressurs uten nærmare å fastsette krava til innholdet i eller til den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa, er ikke nok. Siden innholdskrava til enkeltvedtaket er presiserte i lova, blir enkeltvedtaket å se på som en individuell opplæringsplan. Dette går fram av lovteksten (Opplæringsloven 5-3). Skolen skal legge til rette opplæringa innenfor ramma av den individuelle opplæringsplanen. Det betyr at det også kan være behov for å konkretisere denne planen, slik at opplæringa så langt som mulig kan tilpasses til de behov eleven har. Det er derfor fastsett i lova at så langt det er nødvendig, skal den individuelle opplæringsplanen konkretiseres ytterligere av skolen. Ei slik konkretisering må da skje innenfor de rammene som er gitt i vedtaket. 11

12 PP-tjenesten skal vanligvis utarbeide en sakkyndig vurdering for at eleven skal få spesialundervisning. Det anbefales at PP-tjenesten trekkes inn for at eleven kan kartlegges godt nok. Dette bør skje med tre til fem års mellomrom for de fleste med Williams syndrom. PP-tjenesten skal drøfte den sakkyndige vurderingen med de foresatte og med eleven før endelig sakkyndig vurdering skrives. Eventuelle vesentlige uenigheter bør da framkomme i den endelige vurderingen.. Planlegging og samarbeid Barn med WS har sammensatte vansker. Problemfeltet i barnehage og skole vil blant annet omfatte kommunikasjon, fysisk aktivitet, sosial samhandling, atferd og læring. Det kreves en tverrfaglig tilnærming hvor foreldre, barnehage/skole, PPT, fysioterapeut og synspedagog med flere jobber sammen for å utarbeide IOP og finne fram til riktige opplæringsmål, metoder og materiell. Stimulering og undervisning må være basert på observasjon, undersøkelse og kartlegging i tillegg til informasjon fra foreldrene. Dette vil sikre at det enkelte barnets forutsetninger danner grunnlag for utarbeidelse av mål og tiltak og kunne gi mestringsopplevelse og styrket selvbildet. Gode hjelpemidler i en slik kartlegging kan være systematisk løpende observasjon på ulike utviklingsområder som for eksempel motorikk, kommunikasjon, lek, samhandling, kognitive ferdigheter og selvhjelpsferdigheter. Pedagogiske, psykologiske og nevropsykologiske tester kan også være nyttige og nødvendige for å få et så nyansert bilde som mulig av barnets ressurser og behov. Barn og unge med WS kan være vanskelige å teste. Funksjonen kan være ujevn og avhengig av dagsformen. Det vil være nyttig med re-testing for å få en mest mulig «riktig» funksjonsprofil. PPT er en viktig samarbeidspartner ved undersøkelse, tilrettelegging og organisering rundt barnet og familien. Kommunal forvaltning tar tid. Planlegging og tilrettelegging i forhold til skolestart og lignende bør begynne i god tid, gjerne to år før barnet skal begynne i grunnskolen. En gradvis overføring/tilvenning mellom barnehage og skole, vil for mange være en god ordning. Erfaringsoverføring fra barnehagen til skolen er nyttig og nødvendig. Individuell opplæringsplan - IOP I Opplæringslovens 5 heter det at for barn og unge som ut fra en sakkyndig vurdering trenger særlig hjelp, skal det gis spesialundervisning i eller utenfor skolen. Hvordan denne undervisningen skal gis og hvilke ressurser som eventuelt trengs, må være basert på en sakkyndig vurdering. Sakkyndig i denne sammenheng er PPT i kommunen for førskolealder, grunnskolen og voksenopplæringen, og av PPT i fylket for den videregående opplæringen. IOP må utarbeides på grunnlag av en tverrfaglig kartlegging. IOP bygger på den sakkyndige vurderingen (se avsnitt om sakkyndig vurdering). Det må tas hensyn til barnets totalbehov, intellektuelt, psykososialt og medisinsk. Kartleggingen må vise elevens sterke sider/ressurser. 12

13 Opplæringsloven åpner for muligheten til å fatte vedtak om spesialundervisning som skal gjelde for flere år om gangen. Vilkåret er at behovet for spesialundervisning er stabilt og godt dokumentert. Dermed blir det ikke nødvendig med full saksbehandling og sakkyndig vurdering hvert år/skoleår. Det skal likevel framgå for hvor lang tid vedtaket gjelder. Det fastslås også i loven at den sakkyndige vurderingen skal drøftes me foresatte og eleven. IOP kan utarbeides for en periode på 3 år og ha følgende satsingsområder: sosialt kommunikativt emosjonelt selvstendighet/adl fysisk/motorisk kognitivt Under hvert av disse satsingsområdene bør det defineres hovedmål. Ved sosialt kan det kan for eksempel være å lære seg å diskriminere i sin atferd mellom kjente og ukjente. For å oppnå et hovedmål, må dette splittes opp i hensiktsmessige delmål, basert på kjennskap til hvert enkelt barn. Gode aktiviteter kan være å lære enkle leker/lekeregler, trene «turtaking» og rollelek. Dette gir god anledning til å lære om ulike roller, akseptabel atferd og handlingsrekker. Alle tiltak skal videre konkretiseres i arbeidsplaner for måneder, uker og dager og gjenspeile den helhetstenkningen som planen bygger på. IOP bør også angi behov for hjelpemidler og ekstra ressurser i forhold til assistent- og lærertimer, spesielle samarbeidspartere (fysioterapeut, logoped, synspedagog og lignende). Barn og unge med WS vil ha spesielt behov for støtte og tilsyn konkretisert i en tidsressurs. I tillegg bør tid til samarbeid og veiledning av nærpersoner i barnehage / skole være nedfelt i planene. Videregående opplæring skal være med å legge grunnlag for best mulig voksenliv med jobb, bolig og fritid. IOP må i denne sammenheng bygge på de erfaringer som er gjort i grunnskolen. Planen bør være konkret og målrettet i forhold til ferdigheter som skal mestres. Individuell plan - IP For de fleste blir IOP en del av en større individuell plan (IP, tidligere kalt individuell habiliteringsplan IHP). IP utarbeides av den kommunale helsetjenesten, gjerne mens barnet er i førskolealder. Personer med WS vil alltid ha behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og har derfor rett til å få utarbeidet en IP. Planen skal inneholde både langsiktige og kortsiktige mål som tar for seg helheten i den enkelte eller familiens livssituasjon. Den skal sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid når det gjelder barnehage, skole, arbeid, fritid og medisinsk oppfølging. Hvert område har sine delplaner som til sammen må fungere som en helhet. For å sikre at planen blir brukt etter sin hensikt, bør den angi hvor eventuelle tiltak skal utføres og av hvem. Den som er ansvarlig for det enkelte tiltaket må oppføres med navn. Evalueringsdatoer og frister bør fastsettes i forhold til vedtatte mål. Senere vil IP omhandle 13

14 voksenliv med utdanning, arbeid og bolig. Dette blir spesielt viktig i forbindelse med videregående opplæring. Både IOP og IP skal evalueres fortløpende. Planene kan endres ettersom behovene endres i forhold til at barnet vokser og utvikler seg. Det er nødvendig at det jobbes tverrfaglig, og at førskole og skole er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av planer og tiltak. Det er en forutsetning at de foresatte og barnet/ungdommen deltar aktivt i planarbeidet. For utarbeiding av IOP kan vi anbefale Håndbok om individuelle opplæringsplaner av Arne Aarnes, som er utgitt av PEDLEX Norsk Skoleinformasjon. 14

15 Tiltak Alle tiltak må ta utgangspunkt i målsettinger basert på observasjon og kartlegging. Vi må aldri glemme at personer med WS alltid vil ha WS. Tilstanden verken kan eller skal trenes bort, og hver enkelt må få aksept og respekt for den de er. Vår oppgave er å hjelpe dem til å ta i bruk sine positive ressurser slik at de kan få et best mulig liv. Språk og kommunikasjon Språk og talevansker krever tidlige tiltak. Allerede i første leveår bør en praktisere tegn til tale, som gir barnet mulighet til å oppfatte språket gjennom flere sanser. Etter hvert bør konkreter, billedstøtte og data også tas i bruk. Personer med WS er gode imitatorer. Det er særlig viktig å sikre at det blir samsvar mellom talespråk og språkforståelse. Dette må følges opp systematisk ved at de gjennom handling og eller forklaring i konkrete situasjoner, viser at de har forstått. Slik oppfølging bør også videreføres i voksen alder. De fleste har stor glede av sang, musikk, rim og regler. Dette er god språk- og taletrening som i tillegg gir mulighet for sosial trening, samhandling og mestring. De etter hvert gode taleferdighetene bør utnyttes konstruktivt i det pedagogiske arbeidet. Vær oppmerksom på at personer med WS har liten evne til å oppfatte språklige nyanser som spøk, underdrivelser og ironi. De tolker ofte bokstavelig og vil lett kunne oppleve seg plaget eller mobbet. For barn med dårlig munnmotorikk, kan det være nyttig med munnmotorisk stimulering. Her kan TAKO-senteret (Tannhelsekompetansesenteret) være en nyttig bidragsyter. De har spesiell kompetanse på området og gjør utredning og gir veiledning for slik behandling. Henvisning kan gjøres av primær lege/tannlege, men foresatte kan også ta direkte kontakt med senteret Atferd Personer med WS trives best med faste rutiner, struktur og forutsigbarhet. Uforutsette endringer/brudd i rutinene kan skape engstelse og usikkerhet. Manglende evne til å oppfatte helheter setter store krav til at nærpersoner hjelper til å organisere og systematisere aktiviteter på en slik måte at de oppfattes meningsfylte. Toleransen for endringer varierer fra person til person. Dårlig samsvar mellom talespråk og språkforståelse kan som nevnt resultere i for store forventninger fra omgivelsene. Dette vil i mange sammenhenger være årsak til engstelse og uro. Svak språkforståelse og helhetsoppfatning kan gi utslag som høyt aktivitetsnivå, sviktende konsentrasjon/oppmerksomhet og utholdenhet. Følgende tilrettelegging kan hjelpe personer med WS til en best mulig forutsigbarhet i hverdagen: faste praktiske hverdagsrutiner fast voksenperson å forholde seg til dagkasse eller dagsplan i bilder 15

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973x Innhold Forord... 3 Kort omtale av DiGeorges syndrom... 4 Forekomst og arvelighet...

Detaljer

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga

Skole og utdanning. 7 3 Skyss for funksjonshemmede 8 1 Skolen 9 2 Rådgiving 9 3 Utstyr 9a 2 Det fysiske miljøet 13 7 Skolefritidsordninga Skole og utdanning Eva og Aksel Gilje (Justert etter ny lovgivning i mai 2003 av Egil Gjerde) RETTIGHETER l SKOLEN FOR BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK Elevenes rettigheter i skolen er regulert i Lov om

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL NYE FORELDRE... 3 Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 4 MEDISINSK INNFØRING... 4 SYKDOMSFORLØPET VED SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM... 5 MEDISINSK BEHANDLING... 7 BEHANDLING I

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Veileder i habilitering av barn og unge

Veileder i habilitering av barn og unge Veileder i habilitering av barn og unge Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16 30 00. Calmeyers

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser.

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Rehab-Nor AS, februar 1998 Små diagnosegrupper en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Williams syndrom LMBB (Laurence-Moon-Bardet-Biedl) Turner syndrom Øivind Lorentsen

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Januar 2008 1 Sammendrag DEL 1 DET SAMLEDE UTVIKLINGSARBEIDET 1. Innledning 1.1 Prosjektets bakgrunn og hvem

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer