MHS hadde i 2013 et positivt økonomisk resultat, mye takket være givernes innsats. Misjonsmarka 2: MHS I 2013S.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MHS hadde i 2013 et positivt økonomisk resultat, mye takket være givernes innsats. Misjonsmarka 2:5 2014 MHS I 2013S.4"

Transkript

1 MHS hadde i 2013 et positivt økonomisk resultat, mye takket være givernes innsats. Misjonsmarka 2: MHS I 2013S.4

2 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER HVORDAN BYGGES OG UTVIKLES DEN? Som dere vil se av dette nummeret av MM, gikk driften i 2013 omtrent i balanse, med et forsiktig overskudd på ca , mot et budsjettert underskudd på ca Resultatet ble på denne måten ca. 0,5 mill kr bedre enn planlagt. En hovedårsak til dette resultatet er rett og slett en bedring i gaver fra våre givere. Det er gitt flere gaver, og dette gir et positivt sluttresultat. På denne måten bygger vi egenkapital i stedet for å tære på den (og det er heller ikke så mye å tære på). Vi er, som tidligere nevnt, midt inne i forberedelsen av ny strategiplan for perioden I den forbindelse har vi sett litt på utviklingstrekkene for vår økonomi. Et første funn er at gaveinntektenes andel av den totale økonomien har blitt redusert fra 27 % i 2002, til 13 % i 2012, med en viss stigning i 2013 på grunn av det gode gaveresultatet. Et motsatt funn, er at andel offentlige tildelinger har økt fra 45 % i 2002 til 72 % i Dette siste kan forstås på to måter: Litt brutalt formulert sier det at at MHS har blitt mer avhengig av offentlige tildelinger. En annen måte å se dette på, er å si at MHS har blitt bedre til å skaffe offentlige inntekter. Disse tildelingene er imidlertid hardt tilkjempet, fordi de er basert på resultater vi har hatt innenfor utdanning av studenter (studiepoeng), disputaser og publisering av forskning (publiseringspoeng). I kommende år vil vi se at denne andelen øker videre på bakgrunn av større forskningsprosjekter vi har blitt tildelt, blant annet fra Norges Forskningsråd. INNHOLD S.4 MHS I 2013 Misjonsmarka presenterer utdrag fra Misjonshøgskolens årsrapport for S.7 HVEM ER MHS-GIVEREN? Gavene fra enkeltpersoner var i fjor på 4,6 millioner kroner, og vi spør hvem gjennomsnitts MHS-giveren er. S.8 DIAKONI SOM OMSORG ELLER RETTFERDIGHET? For første gang er bevegelsen Femmes Pour Christ (FPC) i Kamerun blitt gjenstand for forskning i praktisk teologi/ diakoni. Det som disse for så vidt positive tallene tildekker, er det faktum at basisfinansieringen av høgskolen er 5-6 mill kroner lavere enn hva en sammenligning med andre statlige og private høgskoler tilsier. Vår basisbevilgning utgjør ca 30 % av den offentlige tildelingen, mens andre høgskoler har % dekning. Dette gjør at vi hele tiden må drive meget kostnadseffektivt, noe jeg har min stab å takke for at vi i det hele tatt evner. S.11 STUDENTEN S.12 MHS NYTT S.14 SR-SIDEN Men våre personlige givere og støttespillere skal også takkes. Som jeg har nevnt både her og i brevs form: Det er dere som gir oss handlingsrom! Skal denne høgskolen utvikle seg over tid, vil det inntil skjevheter i offentlig tildeling utlignes, være stort behov for din støtte. Vi håper derfor på et godt giverår også i 2014! Kamal Dhakal fra Nepal studerer globale fag ved MHS og skriver masteroppgave om konvertering til kristendommen i hjemlandet. Les om utdeling av Årets Penn og FOKUS, kurs i menighetsutvikling. Les om «Studiebarometer» og studentmiljøet ved MHS. Rektor Bård Mæland WEB: Ansvarlig redaktør: Kristin Fjelde Tjelle Grafisk design: Georg Tveitane Redaksjon: Magnar Kartveit, Karina Sanni, Gerd Marie Ådna Forsidefoto: Elin Eike Worren Telefon: Adresse: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger E-post: Opplag: 2300, 5 nr per år Trykk: Gunnarshaug trykkeri Årgang: 40 Bankgiro: /3

3 MISJONSMARKA MHS I 2013 MISJONSMARKA MHS I 2013 Tekst: Bård Mæland/Kristin Fjelde Tjelle Foto: Elin Eike Worren Misjonsmarka presenterer her utdrag fra Misjonshøgskolens årsrapport for Årsrapporten finnes i sin helhet på våre hjemmesider: 4/5 HOVEDTREKK 2013 var MHS femte fulle år som vitenskapelig høgskole (akkreditert i 2008). Året har vært preget av følgende forhold: fortsatt arbeid med økonomiske langtidsprognoser og omstilling av organisasjonen, økt innsats for inntektsskaping, tilslag på flere større forskningsprosjekter med ekstern finansiering, fortsatt nedgang i studiepoengsproduksjon, fortsatt økning i forskningspublisering, konsolidering av ny lederstruktur gjennom forsterket faglig ledelse/rektorat gjennom prorektorfunksjoner for forskning og utdanning, og et positivt årsresultat. UTDANNING MHS studieprogram har en klar global og tverrkulturell orientering, som gir føringer for hvilke samfunnsbehov utdanningene sikter mot: 1. Utdanningsprogrammene i teologiske fag (bachelor i teologi, bachelor i bibeloversettelse, master i teologi, cand.theol., erfaringsbasert master i praktisk teologi) setter fokus på globale, kirkelige spørsmål og forbereder til arbeid som prest i en flerkulturell norsk så vel som en internasjonal sammenheng. 2. Utdanningsprogrammene i religion, kulturelle og globale studier (bachelor i religion, kultur og globalisering, bachelor i samfunnsfag, master i globale studier, erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid) setter fokus på globale, religions- og kommunikasjonsspørsmål og forbereder til ulike typer arbeid i kirke, organisasjonsliv, forretningsliv og offentlig sektor i internasjonal så vel som norsk sammenheng. MHS utdannet 65 kandidater i 2013, mot 75 i 2012 og 73 i Skolen har hatt en nedgang til 188,7 helårsekvivalenter, fra 204,4 i 2012 og etter en topp på 224,3 i Også tallet for primærsøkere har gått markant ned, fra 84 til 63. Det er behov for et sterkt fokus på rekruttering til og markedsføring av høgskolens studier. MHS hadde i 2013 totalt 37 internasjonale studenter (2010: 17; 2011: 20; 2012: 36). MHS igangsatte i 2013 arbeidet med å utvikle nettbaserte utdanningstilbud, og 2-3 pilotemner ble startet opp. Det ble videre innledet et samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet om nettbaserte kurs i trosopplæring. MHS har 27 PhD-studenter (2010: 21; 2011: 24; 2012: 29), hvorav fem er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Andelen internasjonale PhD-studenter er 12, altså nærmere halvparten, primært fra Afrika, noe som understøtter MHS globale profil. MHS hadde i 2013 kun én disputas, mot fem disputaser året før, som var ny rekord. MHS har et fokus på læringsmiljøet, og i 2013 ble det gjennomført en læringsmiljøundersøkelse hvor svarprosenten var på 33 %. Skolen roses av studentene for sitt gode miljø, flinke og engasjerte forelesere og skårer høyt når det gjelder det faglige utbyttet av undervisningen. På spørsmål om studentenes totale opplevelse av det å være student ved MHS, svarer 90 % at de opplever den som svært bra eller bra, og over 90 % vil anbefale MHS til vennene sine.

4 MISJONSMARKA MHS I 2013 MISJONSMARKA GAVER TIL MHS 6/7 FORSKNING MHS faste forskerstab besto i 2013 av 14,5 årsverk lærere, samt 1,5 postdoktor og 5,8 doktorgradsstipendiater. Den faste forskerstaben produserte i 2013 totalt 65 publiseringspoeng mot 40,0 i 2012 og 31,2 i Dette er et rekordhøyt tall som igjen vil plassere MHS blant forskningstoppene i landet. MHS har i 2013 lykkes med tre søknader om forskningsfinansiering: To prosjekter med midler fra Den norske kirkes trosopplæringsreform. Dette har posisjonert MHS i forhold til gjennomføringen og evalueringen av en sentral reform i Den norske kirke, og dermed bidratt til forskning på kirkens globale misjonsoppdrag i Norge, men med et globalt fokus. I desember 2013 fikk MHS tilslag fra FRIPRO/NFR på en større forskningssøknad om bibeltolkning blant den østafrikanske folkegruppen maasai. Prosjektet vil i tillegg til prosjektleder, knytte til seg ett PhD-prosjekt og et postdoc-prosjekt. FORMIDLING MHS opplever stor interesse fra kirke- og samfunnsliv når det gjelder høgskolens kompetanse, både fra enkeltpersoner og fra større bedrifter/organisasjoner og offentlig sektor som ser behov for styrking av egen kompetanse innenfor fagområder som etikk, religionsvitenskap (særlig islam) eller interkulturell kommunikasjon. MHS arbeider aktivt og målrettet for å utvide slike relasjoner regionalt og nasjonalt. MHS arrangerer og deltar ved en rekke arrangementer som er åpne for det brede publikum. Særlig fokus har høgskolens to årlige minneforelesninger. Ved den ene av disse, Bjørn Bue-forelesningen i menneskerettigheter, foreleste Zija Meral ved University of Cambridge om trosfrihet og religiøs forfølgelse. Arrangementet var et samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, og hadde et betydelig internasjonalt oppmøte. Utover dette deltar MHS vitenskapelig ansatte inn mot samfunns- og kirkeliv i form av ulike typer formidlingsoppdrag, slik som foredragsvirksomhet, kommentarer, kronikker og intervjuer i dagspressen, samt tekstgjennomgang og forkynnelse i ulike kirkelige sammenhenger. RAMMER OG RESSURSER MHS resultatregnskap for 2013 viser et positivt resultat på kroner. Dette er vesentlig bedre enn i 2012, med et underskudd på kr, og er også bedre enn budsjettert. MHS samlede budsjett i 2013 var på vel 33,9 millioner kroner. De innsamlede gaver utgjorde 5 millioner kroner av inntektene; gavene fra enkeltgivere var bedre enn i Inntektene fra gaver er fremdeles en betydelig inntektskilde for skolen, selv om disse utgjorde en større andel tidligere. MHS fikk i 2013 en tildeling fra Kunnskapsdepartementet på 21,4 millioner kroner og 1,28 millioner kroner fra Kulturdepartementet til drift av Misjonsarkivet. MHS hadde per ,9 årsverk fordelt på 41 ansatte. 22,5 av årsverkene er undervisnings- og forskerstillinger. Den faste staben med vitenskapelig ansatte bestod i 2013 av 15,1 årsverk, i tillegg til 5,8 doktorgradsstipendiater og 1,5 postdoktorstillinger. Ellers er årsverkene på MHS fordelt mellom ledelse (2), utdanningsadministrasjon (4,5), bibliotek (1,8), arkiv (2) og drift og vedlikehold (1,4). MHS har siden 2009 hatt en likestillingsplan hvor målet har vært å kvalifisere flere kvinner til stillinger innen utdanning, forskning og ledelse. I 2013 ble 50,1 % av årsverkene utført av kvinner, mot 48,9 i 2012, 43,1 i 2011 og 37,4 i For undervisnings- og forskerstillingene utgjorde kvinnene 33,6 %, mot 28,8 i 2012, 27,1 i 2011, og 23,8 i Et viktig mål i likestillingsplanen ble oppfylt i 2013 da den første kvinnelige professor ble utnevnt ved MHS. Misjonshøgskolen har i 2013 arbeidet med en omfattende revisjon av sin beredskapsplan, hvor planverk for ulike typer kriser og uønskede hendelser inngår. I 2013 ble det også utarbeidet en ny handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. HVEM ER Tekst: Kristin Fjelde Tjelle MHS hadde i 2013 et positivt økonomisk resultat, mye takket være givernes innsats. Gavene fra enkeltpersoner var i fjor på 4, 6 millioner kroner. Faktisk kr bedre enn året før! I tillegg mottok skolen vel kroner fra menigheter, og en testamentarisk gave på kroner. De årlige gaveinntektene på rundt 5 millioner kroner er svært viktige for MHS, og gir det nødvendige handlingsrom til å kunne realisere skolens oppdrag og visjoner. En oversikt over gaveinntektene siden 2008 viser likevel at det har vært en reell nedgang, ikke minst når det tas høyde for lønns- og prisveksten i perioden. Vi gleder oss likevel over økningen fra 2012 til 2013, ikke minst i antallet gaver som har økt fra til ÅR TOTALE GAVE- INNTEKTER ANTALL GAVER GJENNOMSNITTS- GAVE PR GIVER ,6 mill kr kr ,2 mill kr kr ,5 mill kr kr ,7 mill kr kr ,8 mill kr kr ,1 mill kr kr HVEM ER SÅ DEN GJENNOMSNITTLIGE MHS-GIVEREN? Det er god kjønnsbalanse mellom våre givere. I 2013 gav kvinner 2,2 millioner og menn 2,4 millioner kroner. Av de som har gitt gaver siden 2008 kommer 782 fra Stavanger-regionen, mens 457 befinner seg i Østlandsregionen. Giverne fordeler seg ellers slik: Bjørgvin 295, Sørlandet 254, Møre 178, Trøndelag 85 og Nord Norge 132. Gjennomsnittsalderen på MHS-giveren i 2013 var 73,6 år, mens den i 2008 var 72 år. For å konkludere: Den gjennomsnittlige MHS-giver er en kvinne eller mann fra Rogaland på vel 70 år. Fra vår side vil vi: Først og fremst takke alle giverne våre (uavhengig av kjønn, alder, geografisk tilhørighet) for generøse gaver til MHS! Arbeide for å rekruttere nye givere, i alle aldersgrupper, fra alle deler av landet!

5 MISJONSMARKA FORSKNING MISJONSMARKA FORSKNING SOM OMSORG ELLER RETTFERDIGHET? Tekst & foto: Terese Bue Kessel Du kan ingenting, du kan ingenting, du kan ingenting! Dette selvbildet blir unge jenter i Nord-Kamerun indoktrinert fra de er små, forklarer en leder i Femmes Pour Christ (FPC), på norsk Kvinner for Kristus. 8/9 FAKTA: For første gang er bevegelsen Femmes Pour Christ (FPC) Kvinner for Kristus, i Den evangelisk lutherske kirken i Kamerun, blitt gjenstand for forskning i praktisk teologi/ diakoni. Kvinnearbeidet i kirken ble fra 1975 organisert i denne bevegelsen og har nå medlemmer. Terese Bue Kessel disputerte i januar 2014 med avhandlingen Between God s Sharing Power and Men s Controlling Power: A quest for Diaconal Empowerment and Transformation in Femmes Pour Christ in Cameroon. Jeg er på feltarbeid i Ngaoundéré og undersøker om jordbrukskvinner erfarer myndiggjøring (empowerment) og endring (transformation) i hjem, kirke og samfunn gjennom sitt engasjement i FPC. 17 aktive kvinner i bevegelsen blir dybdeintervjuet. De har liten utdanning og lever av en improvisasjonsøkonomi. De forteller om en hverdagskamp som forsørgere for store barneflokker, om vold og ensomhet i familien, om alkoholmisbruk, utroskap og konsekvensene av HIV/AIDS pandemien som «herjer i alle nabolag». De forteller om et fristed i kvinnebevegelsen. Gjennom opplysnings- og holdningsarbeidet trenes de i ukentlige samlinger til å undervise hverandre i tema om familieforhold, helse, skolegang og kristen tro. Vi pusher dem til å delta i diskusjoner, til å sette ord på sitt syn slik at de erfarer at de kan noe, sier lokale ledere. HVERDAGSDIAKONIEN STYRKER KVINNENE Datamaterialet er analysert fra et kritisk, økumenisk diakonalt perspektiv med teorier knyttet til myndiggjøring og transformasjon. Funnene viser at bevegelsen lykkes til en viss grad med målet om å styrke kvinner åndelig og materielt, samtidig som store utfordringer gjenstår. Gjennom Bibelens budskap om verdighet og likeverd mellom kjønnene utvikler kvinnene en ny identitet. Gud oppleves som en som deler sin ånd og kraft. FPC gir fellesskap, ny kunnskap, lederutvikling og mulighet til å videreføre kulturell sykebesøkspraksis med bibelsk innhold. Kulturen bidrar til å utvikle diakonale kvinner. Hverdagsdiakonien, basert på gjensidighet og tilhørighet, er en investering i sosial kapital hvorfra de selv kan hente hjelp når de trenger det (emergency social capital). DIAKONI SOM RETTFERDIGHET? FPC representerer en kontrast til det patriarkalske samfunnets syn på kvinnen som underordnet mannen. Samtidig farger dette synet til en viss grad undervisning og praksis i bevegelsen. Når bibeltekster om mann og kvinne tolkes med kulturelle briller, blir kvinner ikke istandsatt til å stille rettferdige og kritiske spørsmål til undertrykking. De beholder sin underordnede identitet i hjemmet der menn kontrollerer dem. FPC er en dynamisk diakonal bevegelse med fokus på omsorgsfull tjeneste. Diakonien nedenfra er ikke for andre, men med hverandre. Den myndiggjør kvinnene og transformerer kirken til en diakonal kirke utover institusjonsdiakonien. Men, fokuset på å utvikle kvinnelige, kirkelige subjekt, gode mødre og omsorgspersoner, har gått på bekostning av å utvikle kvinnenes økonomiske rolle i hjemmet. De er marginalisert i samfunnet grunnet svak familieøkonomi. Bevegelsen mangler en systematisk refleksjon om diakoni som rettferdighet. Dette hindrer legitimitet til å bli en enda tydeligere kraft til oppreisning for kvinner.

6 MISJONSMARKA ANDAKT MISJONSMARKA STUDENTEN 10/11 ER GITT DEG I GAVE I Trøndelag har vi hatt en veldig spesiell vinter. Ja, den har vært spesiell. Vi har hatt tørke. Over to måneder uten regn. For trøndere er det nesten ikke til å forstå. Det er da ikke sånn det skal være. Her skal det ligge snø. Skiløypene skal være i topp stand, alpinbakken skal være full av mennesker og ungene skal ake. Men nei. Denne vinteren har vært tørr. I det store perspektivet aner ikke vi i Trøndelag hva tørke er. I verdenssammenheng er vi privilegert med vann. Vann nok til at vi får dekket behovene til drikke og hygiene. Likevel var det ikke så få blant oss som begynte å kjenne på det ubehagelige. «Hva skyldes dette? Er det et tegn på klimaendring?» De spørsmålene kan vi godt stille oss. Som forvaltere av det fantastiske skaperverket Gud har gitt oss må vi stille oss spørsmålene. «Hvordan tar vi vare på det Gud har gitt oss?» Kanskje handlet ikke tørken i Trøndelag om klimaendringer. Det kan vi ikke si. Det vi kan si er at Guds gode jord er truet. Det handler om et oppdrag vi mennesker har fått helt fra skapelsen av. Det handler om teologi. Det handler om diakoni, og det handler om det å være en neste. Uten å bidra til å ivareta rammevilkårene for at andres behov kan blir dekket, nytter det lite å dele ut smuler og almisse. Bønnen vi ber hver gang vi ber Fadervår, «Gi oss i dag vårt daglige brød», er en bønn til Gud, men det er også en bønn som vender innover mot oss selv. Gud gir, og vi skal dele. Dele ressursene. Dele det gode Gud har gitt oss. I den nye salmeboka har vi fått en flott ny salme på nr Den er basert på teksten fra hustavlen «Ropet fra en såret jord» som biskop Finn Wagle har skrevet. Melodien er komponert av Arne Bendiksen. Denne salmen er en salme for ettertanke og mot: FAKTA: Åse Rugland er sogneprest i Orkdal. Tidligere MHSstudent. Menneske, du som har kunnskap, jorden er gitt deg i gave, en vev uten sømmer en helhet fra Gud, riv ikke veven i stykker. Menneske, selv er du innfelt i denne jordiske orden. Du har det du fikk og må gi når du går, alt er et lån og en gave. STUDENTEN KAMAL DHAKAL Tekst og foto: Karina Sanni Kamal Dhakal kom til Norge på sensommeren Han kom fra en landsbygd i Pyuthandistriktet i Nepal for å ta en master i globale studier på MHS. Hvorfor studere i Norge og på MHS? Jeg visste at Norge var et rikt land med lave studiekostnader sammenlignet med andre land. En mastergrad fra Norge er høyt verdsatt i Nepal. Misjonshøgskolen fikk jeg høre om gjennom bekjente, og det var grunnen at jeg søkte på akkurat denne skolen. MASTEROPPGAVE I sin masteroppgave forsker han på konvertering til kristendom i Nepal, og hvordan dette er en måte å bryte ned sosialt og kulturelt hierarki i det nepalske samfunnet. Antallet konverterte til kristendommen har økt kraftig i Nepal de senere årene, og selv kjenner han mange som har tatt dette valget. Dessverre er det mange som opplever fordommer, forteller Kamal. LIVET ETTER STUDIENE Etter endt utdanning i Norge, er han klar for livet i hjemlandet. I sommer flytter han tilbake til den lille landsbyen Torboag sammen med sin kone, som også er kommet til Norge. Det som har overrasket henne med Norge, er at samfunnet er så godt organisert. Det er orden på alt! Nepal er et av verdens fattigste land, og Kamal vil bruke sin utdanning fra MHS til å arbeide med å utvikle hjemlandet.

7 MISJONSMARKA NYTT MISJONSMARKA NYTT NYTT FOKUS - KURS I MENIGHETSUTVIKLING MHS opprettet i 2008 et Senter for menighetsutvikling (SMU), lokalisert til Seksjon for misjonsteologi og praktisk teologi, og med praktikumsrektor Hans Austnaberg som leder. Senteret har satt fokus på behovet for utvikling og vekst på menighetsplan innenfor Den norske kirke, og har særlig lagt vekt på å formidle erfaringer fra menighetsplanting og menighetsutvikling i andre land til norske, folkekirkelige forhold. For mer informasjon, kontakt Oddbjørn Stangeland (sogneprest i Ålgård menighet og prosjektleder) Mobil: E-post: Les mer på mhs.no eller ÅRETS PENN TIL MAGNAR KARTVEIT For å fremme norsk forskning i forhold til dens faglige omverden, har vi et nasjonalt system for å måle antallet publiseringer i visse godkjente tidsskrift og bokserier. MHS har i de siste årene ligget i det nasjonale toppsjiktet når det gjelder vitenskapelig publisering, med et høyt snitt på denne målingen. For å sette internt fokus på vitenskapelig publisering tildeler Forskningsutvalget ved skolen hvert år en Årets penn til den av kollegene som har høyest publiseringsrate. For 2013 var det professor Magnar Kartveit som ble denne heder til del, med en monografi på et kjent tysk fagbokforlag i tillegg til flere artikler. Mandag 10. mars fikk han overlevert både penn og diplom. Senteret viderefører det fokus MHS og Det Norske Misjonsselskap (NMS) gjennom flere år har hatt på spørsmål som går på menighetsplanting og menighetsutvikling innenfor Den norske kirke. Det inviteres nå til kurs i menighetsutvikling. Kurset FOKUS muligheter i lokalmenigheten bygger på «Leading your church into growth» - et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst. FOKUS er for alle som ønsker utvikling og vekst i menigheten. Det anbefales lederteam å reise sammen på kurset - stab, menighetsråd, frivillige medarbeidere. Det arrangeres kurs i september 2014 og februar 2015 i henholdsvis Stavanger og Gran. 1 2 & 3 ÅRETS PENN 2013 Prisen Årets Penn for 2013 gikk til professor Magnar Kartveit. Foto: MHS FOKUS-KURS Senter for menighetsutvikling ved MHS inviterer til kurset FOKUS. Foto: Jan Inge Haga SENTER FOR MENIGHETSUTVIKLING INVITERER TIL KURSET: FOKUS MULIGHETER I LOKALMENIGHETEN 12/13

8 MISJONSMARKA SR-SIDEN MISJONSMARKA MISJONSARKIVET Hans C. Kvåle Studentrådsleder MHS 2013 FRA MISJONSARKIVET Tekst: Gustav Steensland SIDEN STUDENTENES VURDERING AV DET SOSIALE MILJØET VED MHS For første gang har det blitt foretatt en undersøkelse som sier noe om hva studenter mener om studiet sitt. Studiebarometeret fikk i høst veldig mye oppmerksomhet. Studiebarometeret er en landsdekkende undersøkelse laget av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som sier mye om kvaliteten ved de forskjellige studiene rundt om i landet. Når svarene var samlet inn og analysert, kunne man se at MHS gjorde det veldig bra på denne undersøkelsen. Vi ligger over landsgjennomsnittet på en hel del punkter. Dette er absolutt kjempegode nyheter! For å lese mer om MHS sine resultater, se på nyhetssidene til mhs.no. Eller du kan gå inn på studiebarometeret.no. En oppfordring til alle dere: Hvis dere har ideer til ting vi kan arrangere eller gjøre for dere, så kom og snakk med oss! Skriv til oss på Facebook eller send oss en sms. Vi er her for dere! 14/15 Samtidig er det noen ting vi må ta til oss, både vi i Studentrådet og de ansatte. Det sosiale miljøet ved MHS fikk en score på 3,89, så vidt under landssnittet på 3,92. Vi ønsker å ha et godt sosialt miljø ved vår skole, og vi er ikke fornøyd med 3,89! Vi vil gjøre det vi kan for at våre medstudenter skal trives her! I forlengelsen av dette har Studentrådet fått bevilget 30 % mer økonomiske midler av Velferdstinget i Stavanger, nettopp for at studentene ikke er tilfreds med miljøet. Vi har satt oss ned og laget en større arrangementsplan for våren. Vi er allerede godt i gang med torsdagsquiz. I løpet av april og mai tenker vi å utnytte en del av de dagene det blir knallfint vær, ved å arrangere spontane grilldager. Da handler vi inn pølser og burgere og så griller vi ute på plassen fra klokken to. I tillegg til dette vil rektor og direktør invitere studenter hjem til seg i henholdsvis mai og juni. Vi planlegger også en større konsert i løpet av mai. Studentrådet vil arbeide hardt for å forbedre studentenes sosiale miljø ved MHS. Foto: Elin Eike Worren Misjonsskipet Elieser ble sjøsatt 23.mai 1864 fra Bradbenken i Bergen. 150-års jubileet vil bli markert med avduking av en plakett 23. mai på nettopp Bradbenken, og 25. mai avholdes det jubileumsgudstjeneste i Bergen domkirke. Les mer på hjemmesidene til NMS: Etterkommere etter Nils Landmark, som gjorde tjeneste som kaptein på misjonsskipet Elieser, har gitt et maleri av skipet i gave til Misjonsarkivet. Bildet har en inskripsjon i nedre kant: «BARQUE ELIESER -- CPT LANDMARK». Denne kan tyde på at maleriet var gitt til eller bestilt av Landmark selv. Maleriet er nå utstilt i Misjonsmuseet ved MHS. Se mer informasjon om Elieser på Foto: Gustav Steensland, Referanse: MHS/A-1063/Uc Misjonsarkivet har hatt sine lokaler ved MHS siden Dets målsetting er bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) og nærstående virksomheter, personer og steder. Som åpent forskningsarkiv er det tilgjengelig for brukere fra inn- og utland. Se

9 EN DANNELSESREISE TIL ROMA? KVELDSKURS MED STUDIETUR Torstein Jørgensen, professor i Kirke- og misjonshistorie, tar deg med på en dannelsesreise til Roma. Gjennom kilder og litteratur vil du på kurset Roma i vår felleseuropeiske arv følge et utvalg historiske veier tilbake til Roma. Du vil videre kunne fordype deg i viktige sider ved utformingen av vår felleseuropeiske kulturelle og religiøse arv. Kurset består både av en forelesningsserie og én ukes studietur til Roma. For ytterligere informasjon, kontakt: Torstein Jørgensen: Inger Brit Haugen: FORELESNINGER: STUDIETUR: LES MER OM KURSET PÅ GLOBALT MILJØ MED STUDENTER FRA HELE VERDEN Misjonshøgskolen er en vitenskapelig høgskole med studietilbud i teologi, religion, kultur, samfunn og interkulturell kommunikasjon. Studentene våre kommer fra hele verden. Som student hos oss kan du ta deler av utdannelsen ved samarbeidsinstitusjoner i Afrika, Asia, Europa, Nord-Amerika eller Sør-Amerika.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

2. MHS utfører forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

2. MHS utfører forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå Høgskolestyrets årsmelding for 2012 Misjonshøgskolen (MHS) utfører sin virksomhet i en fruktbar spenning mellom egne visjoner og strategier og samfunnets behov og regulering. MHS sitt hovedmål for den

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

En stor opplevelse å undervise 80 lydhøre studenter. Misjonsmarka 1:5 2014 MHS-LÆRERE PÅ OPPDRAGS.4

En stor opplevelse å undervise 80 lydhøre studenter. Misjonsmarka 1:5 2014 MHS-LÆRERE PÅ OPPDRAGS.4 En stor opplevelse å undervise 80 lydhøre studenter. Misjonsmarka 1:5 2014 MHS-LÆRERE PÅ OPPDRAGS.4 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER MISJONSEFFEKTEN AV MHS? Som tidligere nevnt på dette sted

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 22. april 2010 TID: 10.00 14.00 B! Merk tiden DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: 12.00 14.15 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr. DATO: 8. september Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E.

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) 2015-2020 En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kontor og Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epost: tom.landas@haugesund.kirken.no Bankkonto:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS)

Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS) Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS) Styret for MHS vedtok i sitt møte 13. mars 2015 følgende virksomhetsplan for 2015. Planen tar utgangspunkt i høgskolens vedtekter, Strategiplanen for 2015-2020,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. september 2009 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø, Asbjørn

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. februar 2011 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder (meldt forfall), Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET DATO: 24. februar TIL STEDE: 2011 Oppnevnt av LS: Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. vara Ansattes representant: Gerd Marie Ådna Rune Skagestad under behandlingen

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 8. september 2011, på Himmel & Hav TID: 12.00 16.00 12-14.15: Styreseminar 14.30-16: Ordinært styremøte Lunsj serveres på Himmel og

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET DATO: 26. 02.09 TIL STEDE: Oppnevnt av LS: Berit Øksnes, Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe Ansattes representant: Studentrepresentant: Ingjerd R. Andreassen Administrasjon MHS:

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Misjonshøgskolen (MHS) vurdering av strategisk posisjon frem mot Innledning

Kunnskapsdepartementet. Misjonshøgskolen (MHS) vurdering av strategisk posisjon frem mot Innledning Kunnskapsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/1718-1 / BMA 26.10.2014 Misjonshøgskolen (MHS) vurdering av strategisk posisjon frem mot 2020 Innledning MHS benytter med dette anledningen til å gi

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Prosjektgruppe Anna Collard Helén Sophie Haugen Åshild Kise Anne Karine Sørskår (prosjektleder) 2 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt i MFs styre den 3. desember 2013. Gjennom Strategisk plan 2014-2017 vil styret ved Det teologiske Menighetsfakultet: - formulere overordnede visjoner for virksomheten

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Misjonshøgskolen (MHS)

Misjonshøgskolen (MHS) Misjonshøgskolen (MHS) Resultatrapportering for 2011 Planer for 2012 1. Innledning 2011 var Misjonshøgskolens (MHS) tredje fulle år som vitenskapelig høgskole. Året har vært preget av særlig seks forhold:

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 6. desember 2010 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: DELTAKERE:

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: DELTAKERE: MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E.

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer