Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS)"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2015 for Misjonshøgskolen (MHS) Styret for MHS vedtok i sitt møte 13. mars 2015 følgende virksomhetsplan for Planen tar utgangspunkt i høgskolens vedtekter, Strategiplanen for , samt Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for MHS har også i år egne virksomhetsmål i tråd med KDs forventninger, og har i tillegg integrert KDs sektormål og foreslåtte kvantitative og kvalitative styringsparametere i de aktuelle delene av virksomhetsplanen. 1. Rammevilkår for planen MHS virksomhetsplan er forankret i høgskolens formål, som ble endret i Formålet er formulert slik: Misjonshøgskolen er en privat vitenskapelig høgskole som har som formål å gi høyere utdanning og å drive forskning og formidling innenfor teologi, religion, kulturelle og globale studier, med et særlig fokus på kirkens misjonsoppdrag. Høgskolens strategiplan for perioden gir videre overordnede føringer for drift og utvikling av høgskolen i inneværende perioden, som med denne virksomhetsplanen går inn i sin siste fase. Hovedstrategier for høgskolen er formulert slik for strategiperioden: Hovedstrategier 1. MHS skal styrke seg som global aktør innen utdanning og forskning på teologi, religion og kirke. 2. MHS skal utnytte sin faglige kompetanse innen teologi, religion, kulturelle og globale studier på nye samfunnsområder og i kombinasjon med andre utdanninger og fagfelt. 3. MHS skal søke utvidet samarbeid eller sammenslåing med andre livssynsbaserte utdannings- og forskningsinstitusjoner av høy kvalitet for å realisere sin strategi. Tilknytningen til strategiplanen er videre synliggjort i det følgende ved at aktuelle Strategiske mål, som er hentet fra strategiplanen, er tatt med etter hvert av sektormålene og virksomhetsmålene og plassert før delmål. For fremtiden bør denne strukturen forenkles, i tillegg til å revidere virksomhetsmålene. Når det gjelder det juridiske grunnlaget for virksomheten, er det først og fremst Universitetsog høyskoleloven, Aksjeloven og Arbeidsmiljøloven med forskrifter som gir rammene. I tillegg inneholder Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev om den årlige statsstøtten viktige krav til utformingen av virksomheten. For Misjonsarkivet gir også det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet retning for denne delen av MHS sin virksomhet. Til slutt: Virksomhetsplanen for 2015 dekker i liten grad den inngripende delen av virksomheten som knytter seg til arbeidet med å utvikle og forhandle frem en fusjonsplan med de tre andre private, ideelle høgskolene som MHS er i fusjonssamtaler med (Diakonhjemmet 1

2 høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien). Dette arbeidet gjennomføres våren 2015, hvor særlig av rektor, men også resten av ledergruppen vil være sterkt involvert. Dersom en fusjonsplan vedtas, forventes det høsten 2015 en vesentlig sterkere invovering av hele MHS-virksomheten i forbindelse med forberedelse og implementering av en fusjon. 2. MHS Utdanning KD sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. MHS virksomhetsmål 1: MHS skal av nåværende og fremtidige studenter oppfattes som et attraktivt, globalt orientert studiested innen teologi, religion, kultur og samfunn, hvor undervisningen holder høy internasjonal standard og studiene bidrar til studentenes faglige og menneskelige utvikling med sikte på å svare til behov i kirke og samfunn, nasjonalt og globalt. Strategiske mål MHS fremstår som et attraktivt studiested for norske og internasjonale søkere MHS kandidater har relevant og anerkjent kompetanse og er etterspurt nasjonalt og internasjonalt MHS er et sentralt utdanningssted for kirkelige profesjonsutdanninger Utdanningen ved MHS holder høyt faglig og pedagogisk nivå Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon og motiverer for tjeneste i kirke, misjon og samfunn MHS utnytter sin kompetanse på nye måter gjennom digitalisering av utdanningen MHS oppfattes som en attraktiv tilbyder av etter- og videreutdanninger Delmål Tilby forskningsbasert undervisning på alle nivå, og sikre bedre integrasjon av forskning og utdanning. Videreutvikle PhD-programmet som attraktiv forskerutdanning, også i samarbeid med andre institusjoner. Øke totalt studiepoengsvolum der dette kan gjøres på en økonomisk forsvarlig måte. Videreutvikle kompetanse og infrastruktur for å kunne tilby nettstudier av god kvalitet. Markedsføre MHSs studietilbud tydeligere mot kirke og organisasjon, med særlig fokus på teologi og bachelorgraden i kristendom, ledelse og menighetsutvikling. Videreutvikle MHS læringsmiljø ved å ha et spesielt fokus på universitetspedagogikk, god opplæring av nyansatte, og fortsatt fokus på digital pedagogikk. Skape et inkluderende læringsmiljø som er tilgjengelig for alle uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn og funksjonsnedsettelse. Styringsparametre Gjennomføring på normert tid. 2

3 Uteksaminerte kandidater tatt opp på PhD-programmet 6 år tidligere: 80 %. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert i studieprogrammene. Studentaktiv forskning. Resultatmål Studentrekruttering Totalt antall søkere: 1000 Antall primærsøkere (Samordna Opptak): 90 Totalt studenttall på høgskolen høsten 2015 (betalende): 320 Totalt antall PhD-studenter pr : 30 Opptak årsstudium i K/RLE: 25 Opptak årsstudium i samfunnsfag: 20 Opptak årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid: 15 Opptak BA RKG: 10 Opptak BA SAMF: 15 Opptak BA bibeloversettelse: 2 Opptak Cand.theol./BA TEOL: 14 Opptak MIKA: 15 Opptak MGS: 25 Opptak PhD: 5 Gjennomstrømning Studiepoeng: 200 årsekvivalenter. Ferdige kandidater: 70 Disputaser: 4 80 % gjennomførte disputaser av de som begynte seks år tidligere (2009). Etter- og videreutdanning Arbeide for opptak av totalt 15 nye studenter på MIKA i Videreutvikle kurset i reformatorisk teologi med tanke på å nå ut til flere bispedømmer. Internasjonalisering: Rekruttere og motta selvfinansierte internasjonale masterstudenter utover kvoteordningen. Utreisende Erasmus/Nordplus-studenter (stimuleringsmidler for utveksling): 4. Underskrive avtale om Erasmus-samarbeid med Liverpool Hope University. Tiltak Studentrekruttering Gjennomføre besøk ved videregående skoler, bibelskoler og folkehøgskoler. Styrke samarbeidet med NMS U om rekruttering til utdanning og jobb i kirkelige sammenhenger. Videreutvikle samarbeidet med ACTA Bibelskole/IMI Institutt. Utnytte mhs.no og sosiale medier som plattform for informasjon, kontakt og studentrekruttering. Produsere brosjyre-, annonse- og filmmateriell til bruk i 2015/

4 Gjennomføre opplæring av studentambassadører. Utarbeide engelskspråklig brosjyremateriell. Samarbeide med de andre teologiske fakultetene og sentralkirkelige virksomheter om målrettet rekruttering til prestetjeneste. Gjennomføre et godt mottak av nye studenter høsten Videreføre og videreutvikle rutinene for mottak av nye internasjonale studenter. Sikre tilstrekkelige forkunnskaper i språk (engelsk/norsk) ved opptak av internasjonale studenter. Studieprogrammene: bachelor og master Videreutvikle bruk av itslearning for å sikre læring i mellomrommet. Fortsette utviklingen av digitale hjelpemidler i undervisning og evaluering. Evaluere bruken av Logos Bible Software i teologistudiet etter endt prøveperiode (2012/ /15). Øke bruken av egne forskningsresultater som cases i undervisning. Tilby ett pilotprosjekt på masternivå med studentaktiv forskning. Evaluere samarbeidet med Universitetet i Stavanger om felles studietilbud i årsenhet for Religion/RLE. Sikre, gjennom samarbeid med andre institusjoner, høy kvalitet på undervisning og veiledning i MIKA-graden for å sikre god gjennomføring av programmet. Øke fokus på varierte undervisningsformer og sammenheng mellom emnebeskrivelse og vurderingsformer. Øke fokus på refleksjon rundt forskjeller og sammenhenger mellom kunnskapsmål og ferdighetsmål i undervisningen. Utarbeide engelsk versjon av avtalen mellom mastergradsstudenter og MHS/veileder. Studieprogrammene: PhD Fullføre revisjon av opplæringsdel for PhD-programmet, inkludert etableringen av en globalt orientert profilering av programmet. Øke samarbeidet om forskerutdanningen med andre institusjoner for å sikre kvalitet og effektiv utnyttelse av ressurser. Gjennomføre ett seminar per semester for PhD-veiledere med fokus på veilederutvikling. Fokusere på kvalitet i det tilbud MHS tilbyr selvfinansierte doktorgradskandidater. Delta med kompetent personell i styringsgruppe for forskerskolen Religion- Values-Society og på aktuelle kurs. Arbeide for ytterligere tre statlig finansierte stipendiatstillinger. Sikre god oppfølging av stipendiater i eksternt finansierte kapasitetsbyggingsprosjekter. Etter- og videreutdanning Utvikle nettundervisning i stp-emner i ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling. Være representert i sentrale fora for etter- og videreutdanning for prester i Den norske kirke. Utlyse to videreutdanningskurs for prester og/eller andre kirkelige ansatte i samarbeid med Bispemøtet, kompetanserådet og de andre teologiske lærestedene. 4

5 Gjennomføre videreutdanningskurs i reformatorisk teologi for prester i Agder og Telemark bispedømme og Bjørgvin bispedømme. Etablere avtaler med aktuelle arbeidsgivere om samarbeid om profesjonsrettede kurs knyttet til MIKA. Læringsmiljø Bidra til ytterligere å styrke læringsmiljøet, studentmiljøet og studentdemokratiet ved høgskolen. Gjennomføre læringsmiljøundersøkelse. Gjøre beredskapsplanen kjent og gjennomføre beredskapsøvelser hvor studenter involveres. Arbeide systematisk for en universell utforming av læringsmiljøet. Gjøre ny handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse kjent for ansatte og studenter. Vedlikeholde og oppgradere IKT-utstyr i alle klasserom. I samarbeid med SR tilby flere sosiale tilbud for studenter. Sammen med SR gjennomgå organiseringen av MHS Idrett og oppruste idrettsanlegget. Utdanningsstøtte fra bibliotek og misjonsarkiv Videreutvikle den integrerte undervisningen i informasjonskompetanse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Integrere grunnleggende informasjon om bibliotek og misjonsarkiv i det generelle inføringsprogrammet for utenlandske mastergradsstudenter. Internasjonalisering Styrke markedsføringen av Erasmus, Nordplus og andre utvekslingsordninger for studenter og lærere ved MHS. Gjennomføre besøk til/fra Liverpool Hope University og Universitetet i Greifswald. Forhåndsgodkjenning av studentenes emnevalg ved studier i utlandet. Fullføre engelsk oversettelse av Kvalitetshåndboka. Øke bruken av eksterne internasjonale forskere i undervisningen. 3. MHS Forskning KD sektormål: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. MHS virksomhetsmål 2: Forskningen ved MHS skal holde en høy internasjonal standard, være omfattende og bidra til å bevege forskningsfronten på høgskolens fagområder, særlig knyttet til kirkens globale misjonsoppdrag og religions- og kulturmøter. Strategiske mål All forskning ved MHS holder høyt internasjonalt nivå, med enkelte bidrag i internasjonal toppklasse Forskningen har en global profil som er relatert til høgskolens utdanningsprogram 5

6 Delmål Forskningen ved MHS er nært koblet til utviklingen innen misjon, kirke og samfunn, regionalt, nasjonalt og globalt MHS har god forskningsledelse og tilgang til forskningsmidler fra både nasjonale og europeiske finansieringskilder MHS doktorgradsutdanning holder høy internasjonal standard, og er etterspurt nasjonalt og internasjonalt Forskningen ved MHS skal publiseres gjennom internasjonalt anerkjente kanaler, og skal i størst mulig grad gjøres åpent tilgjengelig Fortsatt fokusere forskningsinnsatsen, for slik å styrke MHS i et langsiktig perspektiv. Videreutvikle samarbeidet med forskningsinstitusjoner, forskningsnettverk og forskerskoler av høy kvalitet i Norge, Europa og USA. Utvikle modeller for større og internasjonalt orienterte forskningsprosjekter gjennom de tre forskerklyngene Maasai/Bible, Cracks and inbetween og China. Videreutvikle Misjonsarkivet og biblioteket som ressurser i skolens forskning og forskerutdanning. Styringsparametre Resultatoppnåelse på forskning ift MHS som vitenskapelig høgskole Gjennomsnittlig årlig publiseringsrate per vitenskapelig ansatt for 2015: 2,5 publiseringspoeng. Andel publikasjoner på nivå 2: 25 prosent. Ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Samspill forskning og utdanning Masteroppgaver knyttet til forskergruppers forskningsfokus/veileders egen forskning: 5 Tiltak Forskning Utvikle kapasitet og kompetanse på faglig og administrativ ledelse av internasjonale og tverrinstitusjonelle forskningsprosjekter. Initiere søknadsprosesser inn mot utlysninger fra NFR, Horisont 2020, og evt. andre kilder til forskningsfinansiering, i forhold til MHS faglige profil, kompetanse og forskningsarkiv. Gjennomføre to til tre internasjonal workshops/konferanser som profilerer MHS fagområder. Fortsette insentivordningen for vitenskapelig publisering. Utnytte samarbeidet med Universitetet i Stavanger innenfor felles programområde for religion, kultur og globalisering. Arrangere fagdag for undervisningspersonalet med fokus på å stimulere til integrasjon av mastergradsprosjekter i den forskning den enkelte veileder og/eller forskergruppe utfører. Søke om eksterne midler til digitalisering av filmer fra Kina i Misjonsarkivet. Implementere MHS Policy for Open Access. 6

7 Forskningsstøtte fra bibliotek/misjonsarkiv Biblioteket skal styrke arbeidet med synliggjøring og tilgjengeliggjøring av Misjonshøgskolens forskning, gjennom skolens åpne forskningsarkiv (BRAGE), og bidra med informasjon om dette på en fagdag for ansatte. Bibliotek og Misjonsarkiv skal øke lærernes/forskernes kjennskap til og kompetanse i bruk av bibliotekets e-ressurser og Misjonsarkivets kildemateriale. Misjonsarkivet skal publisere 2500 lysbilder fra Kina og Kamerun på IMPA. Misjonsarkivet skal produsere informasjonsmateriell (handout og rollup) på norsk og engelsk. Misjonsarkivet skal arrangere en åpen Arkivdag på MHS, med ansatte og studenter som målgruppe. 4. MHS Formidling og samfunnskontrakt KD sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. MHS virksomhetsmål 3: MHS skal oppfattes som en viktig samfunnsaktør gjennom offentlig debatt, oppdragsvirksomhet og samhandling med kirke og samfunn. Strategiske mål Kunnskapsformidling er en integrert del av MHS virksomhet, og våre studenter og ansatte er aktive bidragsytere i den offentlige debatten MHS bruker digitale verktøy for å synliggjøre og gi tilgang til høgskolens forskningsresultater MHS bistår beslutningstakere i kirke, misjon og samfunn, nasjonalt og globalt, med forskningsbasert kompetanse MHS formidler fyldig og oppdatert informasjon om våre utdanninger og vår forskning til våre nærmeste støttespillere MHS har god kommunikasjon med sine alumni, og disse opplever et sterk tilknytning til MHS MHS har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt Misjonsarkivet er kjent både nasjonalt og internasjonalt for sine historiske samlinger Delmål Utnytte de erfaringsbaserte mastergradene for å styrke samhandlingen med kirke og samfunn. Øke omfanget av betalte oppdrag for kirke og samfunn. Styringsparametre: Samhandling med samfunns- og arbeidsliv Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR Fleksibel utdanning Kronikker i dagspressen 7

8 Tiltak Gjennomføre to FOKUS-kurs ved Senter for menighetsutvikling (SMU), inklusive følgeforskning. Gjennomføre avtalt aktivitet i rammen av samarbeidsavtalen med NMS, samt bidra til et sterkere strategisk fokus for bidragene. Formidle forskningsresultater gjennom foredrag, populærvitenskapelig publisering og bruk av sosiale medier. Produsere minst to forskningsnyheter til mhs.no i måneden Sende pressemeldinger om disputaser og avhandlinger rutinemessig til relevante medier. Stimulere studenter til å skrive kronikker i regional- eller rikspressen. Bidra med ekspertuttalelser i ulike media. Utfordre og veilede studenter til å skrive og publisere artikler basert på masteroppgaven. Misjonsarkivet skal tilrettelegge og formidle dokumentasjon av misjonsforeningenes liv og virke. 5. MHS Ressurser KD sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. MHS virksomhetsmål 4: MHS skal ha en effektiv, fleksibel og imøtekommende organisasjon basert på et godt og støttende arbeidsmiljø, høy kompetanse i alle deler av høgskolens virksomhet, med robuste økonomiske rammebetingelser, en miljøansvarlig profil og en moderne infrastruktur. Strategiske mål Delmål MHS har ledere med evne til å sette mål, skape entusiasme og bidra til faglig og administrativ utvikling. MHS har en effektiv og serviceinnstilt utdanningsadministrasjon med høy faglig kompetanse. MHS har et forskningsbibliotek og en læringsarena som bidrar til å øke kvaliteten på høgskolens forskning og utdanning. MHS har et inkluderende arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og ansatte. Organisasjonen har høy kompetanse og god ressursstyring i alle ledd. MHS fremstår som en foregangsinstitusjon innenfor økologisk bærekraftig drift. MHS fremstår som fleksibel og imøtekommende. Ytterligere én kvinnelig førsteamanuensis søker om opprykk som professor innen Styringsparametre Langsiktig økonomisk planlegging. Robuste fagmiljøer. 8

9 Kvinner i professorstilling: 1 til innen 2015 Miljøvennlig drift. Tiltak Økonomistyring og inntektskaping Sikre god kompetanse for økonomisk styring i skolens ledelse. Gjennom nøktern drift og tett kostnadsoppfølging bidra til å nå budsjettmålet for Fortsette det politiske arbeidet rettet mot Stortingsrepresentanter fra Rogaland og stortingspolitikere i KUF-komiteen. Fortsette det politiske arbeidet gjennom medlemskapet i Nettverk for Private Høyskoler (NPH). Utvikle og styrke Alumni-ordningen, med regelmessige nyhetsbrev og årlig Alumni-dag. I tillegg til fem nummer av Misjonsmarka, sende ut to girobrev. Pleie kontakt med MHS-givere gjennom takkebrev, gaver til store givere og samling for givere. Organisasjons- og kompetanseutvikling, likestilling og IKT Fortsette omleggingen av Misjonsmuseets drift. Fortsette internasjonaliseringen av studieadministrasjonens kompetanse. Innføring av nytt biblioteksystem (ALMA). Utrede IT-infrastruktur ved MHS og planlegge eventuelle forbedringer og investeringer. Gjennomføre besøk ved europeiske samarbeidsinstitusjoner av administrativt ansatte (Erasmus Pluss stipend). Arbeidsmiljø Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle ansatte som bidrag til personlig og faglig utvikling. Arrangere attraktive sosiale og faglige samlinger for personalet. Gjennomføre beredskapsøvelser. Revidere beredskapsplan på bakgrunn av erfaringer fra øvelser. Gjennomføre førstehjelpskurs. Arrangere personaltur/studietur til Roma. Utarbeide dokument for livsfasepolitikk ved MHS. Bygg, anlegg, miljø og investering Sikre god utvikling av bygningsmassen innenfor leieavtalen og i samarbeid med eier, Det Norske Misjonsselskap. Oppruste aula med nye kirkemøbler. Planlegge installasjon og finansiering av mobile reoler i Misjonsarkivets magasin C. Utruste et rom som kan brukes som studio for produksjon av fjernundervisningstilbud. Investere i nytt adgangs/låse-system. Investere i flere uttak for strøm i klasserom og fellesområder. Investere i nye stoler i lesesalene. 9

10 Ferdigstille nytt magasin for bibliotek. Fortsette tilretteleggingen av et godt bruker- og arbeidsmiljø i biblioteket. Tilrettelegge for arbeidsplasser for arkivansatte i Misjonsarkivets lesesal. Utrede oppgradering av Misjonsarkivets magasiner. Utrede oppgradering av Misjonsarkivets prepareringsrom. Utrede tiltak for sterkere miljøprofil på MHS, evt søknad om miljøsertifisering. 10