En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder"

Transkript

1 Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig høgskole gi høyere utdanning og drive forskning og formidling innenfor teologi, religion, kulturelle og globale studier, med et særlig fokus på kirkens misjonsoppdrag. Hovedstrategier 1. MHS skal styrke seg som global aktør innen utdanning og forskning på teologi, religion og kirke. 2. MHS skal utnytte sin faglige kompetanse innen teologi, religion, kulturelle og globale studier på nye samfunnsområder og i kombinasjon med andre utdanninger og fagfelt. 3. MHS skal søke utvidet samarbeid eller sammenslåing med andre livssynsbaserte utdannings- og forskningsinstitusjoner av høy kvalitet for å realisere sin strategi. Verdier MHS baserer sitt arbeid med å virkeliggjøre høgskolens formål, visjon og strategier på følgende verdier: Globalt engasjement: MHS ønsker å være en globalt engasjert utdannings- og forskningsinstitusjon. Mange av våre utdanningsprogram og forskningsprosjekter har fokus på andre kontekster enn den norske, men også på globale prosesser som påvirker samfunn og kirke i Norge. Våre ansatte har jevnlig kontakt med utdanningsinstitusjoner og kirker i særlig Afrika, Asia og Latin-Amerika, og studenter fra disse kontinentene utgjør en betydelig andel av våre studenter. Vårt globale engasjement retter seg mot vanskelige og konfliktfylte vilkår for samfunn, kirker og enkeltmennesker i andre deler av verden enn Norge. Trosforankring: MHS som institusjon bygger sin virksomhet på samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Vi forstår dette som en forpliktelse til å 1

2 prioritere og vektlegge kirkens behov og interesser i utdanning, forskning og formidling. Samtidig vil MHS være en høgskole som både dyktiggjør til og fører åpne samtaler mellom mennesker av ulik tro og livssyn. På denne måten tror vi at en tydelig trosforankring vil kunne ha positiv betydning i møte med ulike samfunnsmessige, etiske, kulturelle, religiøse og økumeniske utfordringer. Inkluderende fellesskap: MHS ønsker å være et gjestfritt og inkluderende fellesskap. Det innebærer en villighet hos ansatte og studenter til å utvide og tilpasse vårt fellesskap slik at alle opplever seg likeverdige, uavhengig av bakgrunn, oppfatninger og forutsetninger. Et særlig fokus skal være på gjestfrihet overfor besøkende og internasjonale studenter, samt nødvendige tiltak for personer med behov for fysiske og pedagogiske tilrettelegginger. Kvalitet: MHS søker stadig å utvikle læringsprosessene og studiekvaliteten i samspillet mellom studenter og alle ansatte. Studenter skal i undervisning og veiledning merke at våre lærere er engasjert i og oppdatert i sitt fagstoff og at deres formidling er forskningsbasert. I tillegg til at forskningen skal være faglig relevant og holde generell høy internasjonal kvalitet, vil MHS også stimulere utviklingen av fremragende forskningsbidrag. Dette fordrer en kultur for dristighet og kreativitet. Akademisk frihet: MHS vil tilstrebe at faglig frihet oppleves som reell av både lærere og studenter. MHS har et særlig ansvar for å gi rom for å utvikle den kristne tro som et kritisk perspektiv på samfunn og akademia, og for å bidra til en kritisk undersøkelse av kirkens tro og bekjennelse og den virksomhet som kristne kirker og misjonsorganisasjoner står for og har utført gjennom historien. All forskning skal gjennomføres på en saklig og velbegrunnet måte og i tråd med gjeldende etiske normer for forskning innenfor aktuelle fagområder. 2

3 Overordnede mål og veivalg En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder MHS vil styrke sin rolle som global aktør innen utdanning og forskning på teologi, religion og kirke. Derfor vil MHS prioritere forskningsprosjekter og studieprogram med global relevans. En slik prioritering vil gjennomføres i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap og andre globalt orienterte organisasjoner. Gjennom en slik prioritering ønsker MHS å tiltrekke seg flere internasjonale studenter og doktorgradskandidater. MHS skal også utnytte den digitale revolusjonen for å nå bredere ut med sitt utdanningsprogram og sitt globale engasjement. Ansatte ved MHS vil ha mer av sin forsknings-, utdannings- og oppdragsvirksomhet knyttet til globale samarbeidspartnere, særlig norske misjons- og bistandsorganisasjoner. MHS skal også søke måter å utnytte og spisse sin kompetanse innen teologi, religion, kulturelle og globale studier innen nye fagområder og samfunnssektorer, særlig helse og sosialt arbeid. Denne utviklingen ønskes realisert gjennom utvidet samarbeid eller sammenslåing med kirkelige og verdibaserte utdannings- og forskningsinstitusjoner. MHS eier Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og vil gjøre bruk av dette for å nå sine målsettinger, både nasjonalt og internasjonalt. MHS er en tydelig globalt orientert utdannings- og forskningsinstitusjon Hele virksomheten holder høyt internasjonalt nivå, mens enkelte forskningsbidrag er i internasjonal toppklasse MHS profil og egenart er et fortrinn i studenters valg av studiested, i konkurranse om eksterne forskningsmidler og i samarbeidet med kirke, misjon og samfunn MHS har en god utnyttelse av sin fagkompetanse innen egne utdanningsprogram og bidrar samtidig med fagpersonell til andre institusjoners studietilbud MHS har et godt og inkluderende student- og læringsmiljø Studenter og ansatte kjenner tilhørighet til og er stolte av MHS MHS har et godt arbeidsmiljø som fremmer helse og trivsel for alle ansatte Veivalg Vi skal styrke samhandlingen med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika og med norske misjons- og bistandsorganisasjoner som er knyttet til disse Vi skal skape robuste fagmiljøer med tydelig profil gjennom prioritering og faglig konsentrasjon 3

4 Vi skal skape økt handlingsrom for utvikling av forskningsbidrag som utmerker seg internasjonalt Vi skal utvide samarbeidet, eventuelt fusjonere, med andre livssynsbaserte private utdannings- og forskningsinstitusjoner Vi skal utnytte digitale virkemidler for å nå bedre ut med vår fagkompetanse og våre studieprogram Vi skal tilsette fagpersoner som kan bidra til å styrke MHS som global aktør Vi skal tilsette fagpersoner som utvider vår faglige portefølje i retning potensielle samarbeidspartnere Vi skal styrke samarbeidet med SIK Vi skal prioritere arbeid med å styrke student- og læringsmiljøet ved MHS, herunder tilrettelagt undervisning Vi skal ha et systematisk HMS-arbeid i tråd med nasjonale standarder Forskning MHS vil skape forskningsbasert kunnskap med globalt perspektiv rettet mot misjon, kirke og samfunn. Forskningen ved MHS skal gi særlig innsikt i teologiske, religiøse og kirkelige problemstillinger som er knyttet til utfordringer i Norge og i utvalgte samarbeidsland i Afrika og Asia. Forskningen ved MHS vil bidra med dyp og relevant kunnskap i et kreativt samspill mellom anvendt samtidsforskning og langsiktig grunnforskning. MHS ønsker i større grad å delta i og lede internasjonale forskningsprosjekter. Dette krever god forskningsledelse og robuste fagmiljøer med tydelig profil, klare prioriteringer og faglig konsentrasjon. MHS vil identifisere morgendagens fremragende forskere og motivere studenter for forskning. Doktorgradsutdanningen skal være et sentralt bidrag til MHS totale forskningsaktivitet og faglige fornyelse. All forskning ved MHS holder høyt internasjonalt nivå, med enkelte bidrag i internasjonal toppklasse Forskningen har en global profil som er relatert til høgskolens utdanningsprogram Forskningen ved MHS er nært koblet til utviklingen innen misjon, kirke og samfunn, regionalt, nasjonalt og globalt MHS har god forskningsledelse og tilgang til forskningsmidler fra både nasjonale og europeiske finansieringskilder MHS doktorgradsutdanning holder høy internasjonal standard, og er etterspurt nasjonalt og internasjonalt Forskningen ved MHS skal publiseres gjennom internasjonalt anerkjente kanaler, og skal i størst mulig grad gjøres åpent tilgjengelig 4

5 Veivalg Vi skal sikre sammenhengende forskningstid og tilstrekkelige driftsmidler for å tilrettelegge for forskning på høyt internasjonalt nivå Vi skal prioritere internasjonalisering av forskning gjennom nettverksbygging og internasjonal utlysning av rekrutteringsstillinger Vi skal bygge opp kompetanse til å initiere, søke på, delta i og lede internasjonale forskningsprosjekter Vi skal konsentrere og profilere forskningen gjennom en sterkere organisering av forskningen på prioriterte fagområder Vi skal styrke høgskolens forskningsadministrasjon Vi skal arbeide for at norske og internasjonale misjonsorganisasjoner og kirker blir kjent med MHS doktorgradsprogram og finansierer kandidater i programmet Utdanning og læringsmiljø Utdanningen ved MHS skjer som forskningsbasert undervisning i et godt, inkluderende og faglig utfordrende læringsmiljø. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er å utdanne fagpersoner som har kompetanse til å løse krevende og sammensatte oppgaver i flerkulturelle samfunn og i kirker lokalt og globalt. Spesielt gjelder dette behovet for rekruttering og utdanning til kirkelige profesjoner. Konkurransen om studentene i det nasjonale utdanningsmarkedet er økende. For å videreutvikle MHS som utdanningsinstitusjon i denne situasjonen, kreves en kombinasjon av godt omdømme, utvikling av nye studietilbud, god kontakt med interessenter i kirke, misjon og samfunn og en planmessig markedsføring. MHS har en styrke i sine internasjonale nettverk, og det er viktig å gjøre disse tilgjengelig for studentene gjennom tydelig tilknytning til studieprogrammene. MHS er en viktig leverandør av studieprogram og kurstilbud innen etter- og videreutdanning, men dette potensialet bør utnyttes bedre. Ledere innen MHS utdanningsprogram, utdanningsadministrasjon og bibliotek skal ha klare roller og tydelig ansvar for å sikre og utvikle studiekvaliteten i samarbeid med studenter og ansatte. MHS fremstår som et attraktivt studiested for norske og internasjonale søkere MHS kandidater har relevant og anerkjent kompetanse og er etterspurt nasjonalt og internasjonalt MHS er et sentralt utdanningssted for kirkelige profesjonsutdanninger Utdanningen ved MHS holder høyt faglig og pedagogisk nivå 5

6 Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon og motiverer for tjeneste i kirke, misjon og samfunn MHS utnytter sin kompetanse på nye måter gjennom digitalisering av utdanningen MHS oppfattes som en attraktiv tilbyder av etter- og videreutdanninger Veivalg Vi skal prioritere internasjonalt samarbeid og utveksling Vi skal sikre god infrastruktur for internasjonale studenter Vi skal styrke markedsføringen av MHS nasjonalt og internasjonalt Vi skal vurdere å konsentrere studieporteføljen for å styrke kvaliteten totalt sett Vi skal styrke studenters og ansattes informasjonskompetanse og sikre god infrastruktur for IKT-basert undervisning og veiledning Vi skal styrke koblingen mellom forskning og utdanning og stimulere til studentinitiert forskning Vi skal involvere studentene sterkere i å forbedre utdanningskvaliteten og skape et variert og inkluderende læringsmiljø Vi skal videreutvikle god utdanningsledelse og en kvalitetskultur ved bruk av systematisk evaluering og god oppfølging Vi skal styrke utviklingen, organiseringen og markedsføringen av etter- og videreutdanningstilbud, også i samarbeid med SIK Formidling og kommunikasjon MHS skal som vitenskapelig høgskole bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt og skal gjennom god kunnskapsformidling bidra til økt innsikt i våre fagområder. Et godt formidlings- og kommunikasjonsarbeid styrker MHS omdømme og skaper gode relasjoner til kirke, misjon og samfunn. Et godt omdømme bidrar også til å rekruttere dyktige ansatte og studenter og gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for andre kunnskapsinstitusjoner. MHS ansatte er aktive ekspertkommentatorer og debattanter i media, regionalt og nasjonalt. Misjonsarkivet spiller en viktig rolle for å formidle historisk materiale fra den historien MHS er båret frem av og utvikler kunnskap om. Kunnskapsformidling er en integrert del av MHS virksomhet, og våre studenter og ansatte er aktive bidragsytere i den offentlige debatten MHS bruker digitale verktøy for å synliggjøre og gi tilgang til høgskolens forskningsresultater MHS bistår beslutningstakere i kirke, misjon og samfunn, nasjonalt og globalt, med forskningsbasert kompetanse 6

7 MHS formidler fyldig og oppdatert informasjon om våre utdanninger og vår forskning til våre nærmeste støttespillere MHS har god kommunikasjon med sine alumni, og disse opplever et sterk tilknytning til MHS MHS har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt Misjonsarkivet er kjent både nasjonalt og internasjonalt for sine historiske samlinger Veivalg Vi skal delta på strategiske arenaer for kontakt med kirke, misjon og samfunn Vi skal ta et særlig ansvar for å øke samfunnets kunnskap om kristen misjon, global kirkehistorie og religionsmøter Vi skal publisere mer forskning gjennom kanaler som gir brukere åpen tilgang (open access) Vi skal utvikle Misjonsarkivet og i større grad profilere det for norske og internasjonale forskere og interessenter Vi skal styrke arbeidet med å utvikle en MHS-identitet hos våre alumni Ledelse, medvirkning og ressurser Høgskolens organisasjon og ressurser skal støtte opp under virksomhetens overordnede mål og prioriteringer. Administrasjon, bibliotek og drift skal sørge for gode og oppdaterte tjenester som bidrar til dette. Rammevilkårene endrer seg raskt, og dette stiller store krav til god ledelse og til organisasjonens omstillingsevne. Spesielt gjelder dette ved nærmere samarbeid eller sammenslåing med andre høgskoler. Ledere ved MHS må foreta krevende strategiske valg for å utvikle virksomheten og legge til rette for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø. De har et særskilt ansvar for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved MHS. Lederne legger også til rette for aktiv medvirkning fra studentdemokratiet og de ansattes organisasjoner. MHS ønsker å tiltrekke seg og rekruttere høyt kompetente og motiverte personer til vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. Hvor det er ønskelig å rekruttere internasjonalt, må spesielt egnede virkemidler benyttes. MHS ønsker å ha en god balanse mellom kvinner og menn i alle ledd i organisasjonen. MHS ønsker å være bevisst sitt miljøansvar i alle ledd av sin virksomhet. MHS har ledere med evne til å sette mål, skape entusiasme og bidra til faglig og administrativ utvikling MHS har en effektiv og serviceinnstilt utdanningsadministrasjon med høy faglig kompetanse 7

8 MHS har et forskningsbibliotek og en læringsarena som bidrar til å øke kvaliteten på høgskolens forskning og utdanning MHS har et inkluderende arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og ansatte Organisasjonen har høy kompetanse og god ressursstyring i alle ledd MHS fremstår som en foregangsinstitusjon innenfor økologisk bærekraftig drift MHS fremstår som fleksibel og imøtekommende Veivalg Vi skal utvikle lederrollen og heve kompetansen til MHS ledere Vi skal føre en aktiv personalpolitikk, herunder en livsfasepolitikk, som bidrar til likestilling og godt arbeidsmiljø Vi skal fokusere på utvikling og kompetanseheving hos alle ansatte Vi skal styrke det systematiske HMS-arbeidet blant studenter og ansatte Vi skal søke sertifisering som miljøfyrtårn Vi skal skape større handlingsrom for strategiske prioriteringer i alle ledd Vi skal drive en aktiv eiendoms- og driftsforvaltning der vi prioriterer oppgradering av undervisningsrom, fellesarealer og IT-infrastrukturen Vi skal etablere bedre tjenester og utvikle støttesystemer slik at studenter og ansatte får mer tid til sine hovedoppgaver 8

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 ephortesak: 2011/5151 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Studiekvalitet ved NMBU et innspill

Studiekvalitet ved NMBU et innspill Studiekvalitet ved NMBU et innspill Innledning Studieutvalget har i flere sammenhenger etterlyst en diskusjon om hvordan NMBU forstår begrepet studiekvalitet. Det legges opp til at dette skal være en rød

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015.

Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. 1 Strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for perioden 2006-2015. Visjon Norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse Overordnet

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

HiGs kommunikasjonsstrategi

HiGs kommunikasjonsstrategi HiGs kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon og utvikling Begrepet kommunikasjon handler i vår sammenheng om gjensidig utveksling av informasjon mellom høgskolen, studenter, ansatte og omverdenen, som grunnlag

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013.

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig av stortingsflertall og regjeringskonstellasjoner.

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer