INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag Klokka: Stad: Heradshuset i Granvin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin."

Transkript

1 Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag Klokka: Stad: Heradshuset i Granvin. Agenda: RF-sak 6/12 Leiarsamling for Hardangerrådskommunane hausten Utsett sak Innspel frå komiteen: Halvard, Arild og Trude/Leiv som har tenkt litt saman og presenterer litt spennande opplegg. RF-sak 7/12 Avtale om utskrivingsklare pasientar? Utsett sak Siv lagar framlegg til ein intensjonsavtale og prisrammer til dette møte. RF-sak 8/12 Tilskot frå Fylkesmannen i Hordaland kr til samarbeidstiltak i Hardanger Sjå sakutgreiing. RF-sak 09/12 Lokal læreplan for grunnskulen i Hardanger Sjå saksutgreiing. RF-sak 10/12 Status samarbeidstiltak i Hardanger. Dette er nærmast ein fast post. Sjå sakutgreiing. RF-sak 11/12 IUA- Hardanger Sjå sakutgreiing. Mogelege andre saker. Kinsarvik Hallvard Bjørgo Leiar i RF Leiv Vambheim dagleg leiar

2 Saksutgreiing frå Leiv Vambheim RF-sak 8/12 Tilskot frå Fylkesmannen i Hordaland kr til samarbeidstiltak i Hardanger Eg viser til: Søknad frå Hardangerrådet om skjønsmidlar Tildelingsbrev av frå Fylkesmannen i Hordaland om kr til Hardanger utbetalt til Ullensvang herad. Referat frå rådmannsmøte Etter Kommunikasjon med Håvard Rød hos Fylkesmannen i Hordaland så har desse skjønsmidlane vore tildelt til prosjekt og eg har levert slik rapport: «Hardangerrådet ved Rådmannsforum har ikkje tilsett eigen prosjektleiar for dette arbeidet ut frå tilgang på midlar ikkje var i samsvar med planen i søknaden. Hardangerrådet har administrert arbeidet og hatt leiinga. Det har så vidare vore organisert slik at me har gått inn i dei ulike tiltaka med innhenta ressurspersonar frå dei kommunane som har drifta kvar enkelt tiltak. Døme Hardanger Brann og Redning: Brannsjef Svenn Berglie i Odda kommune saman med brannsjefane i regionen har levert ein rapport om korleis dette kan organiserast. Hardanger Friluftsråd: Øystein Ådland i Kvam herad har levert eit notat om korleis dette kan organiserast. Dette skal til vidare handsaming i Hardangerrådet og kommunane våren 2012 Hardanger landbrukskontor: Ass rådmann Sveinung Dukstad i Ullensvang herad arbeider framleis med organisering av dette. Hardanger kommuneoverlege: Dette er overført til det 3-årige arbeidet med Samhandlingsreforma i Hardanger. Andre tiltak er på ulike stadier i utgreiinga.. To tiltak: Hardanger Hamn og Hardanger pedagogiske senter er bestemt ikkje å gå vidare med etter eit førebuande arbeid I tillegg til søknaden er det undersøkt nye faglege samarbeidstiltak som: Hardanger Vassområde er etablert Hardanger felles musikkskule Hardanger Skatteoppkrevarkontor Eige Hardangersekretariat for Kontrollutvala bestemt ikkje oppretta enno.» Håvard Rød svara: «Jeg synes det er helt greit det arbeidet som er gjort i forhold til tilskuddet for 2010, og jeg har ikke merknader til det. Fristen for å rapportere bruk av midler for 2011 er og du kan gjerne sende en statusrapport til denne fristen, selv om det er 2010 tilskuddet dere har mottatt. Du kan gjøre rapporten enkel og kortfattet. Vi har ikke behov for stort mer informasjon enn det du allerede har gitt i meldingen.» Med bakgrunn i dette så anser eg at vår rapporteringsplikt er fullført og at me kan drøfta korleis dei kr skal nyttast. Sidan Fylkesmannen må senda skjønsmidlar til ein kommune, så vart dei kr sende Ullensvang herad, der dei har stått og godgjort seg. Rådmannsforum kan fordela desse midlane etter ulike modellar som til dømes a)kva kommune/herad har jobba mest med aktuelle prosjekt, b)kva prosjekt har ikkje ekstern finansiering, c) støtte til utgifter til møteverksemda og til felles sekretærarbeid gjennom Hardangerrådet,d) Hardangerrådsnøkkelen, e) noko til Hardangerrådet og resten etter Hardangerrådsnøkkelen. Siste modell vil til dømes kunna sjå slik ut med kr til Hr og kr kommunen fordelt: Hardangerrådet Eidfjord 10% Granvin 8% 18000

3 Jondal 8% Kvam 26% Odda 26% Ullensvang 14% Ulvik 8% Sum Eg legg saka fram til drøfting i Rådmannsforum. RF-sak 09/12 Lokal læreplan for grunnskulen i Hardanger Hardanger nådde ikkje fram i kampen om Distriktshøgskular. Det har me i ettertid tapt mykje på. Med ein Høgskule i Odda frå midten av 1970-talet, vill mykje sett annleis ut i Hardanger, meiner fleire av oss. No forheld me oss til dette og har gjennom Stiftinga Høgskulen i Hardanger fått til mange og gode tilbod som hjelper på tilgangen til høgskuleutdanna arbeidstakarar, og på å bremsa kompetanseflukta frå regionen. SHiH er omorganisert og har breiare eigarskap enn før. SHiH har gjennom Studiesenteret.no tilgang til mange høgskular sine tilbod og er i dag ein profesjonell tilbydar av høgskulekord. Det er den eine sida av arbeidet i regionen. Hardangerrådet inngjekk ein skriftleg intensjonsavtale med Høgskulen i Bergen (ikkje enno med i Studiesenteret.no) i 2009 som opnar for samarbeid med dei ulike avdelingane i HiB. Til no har dette munna ut i utforminga av ei bachelorutdanning : Guiding for Hardanger med spesialisering i breføring. Første del av utdanninga er igang med temaet «munnleg forteljartradisjon». Hardangerrådet og SHiH og aktuelle aktørar har vore på jamlege møte med HiB for å få dette i gang. No er spørsmålet vidare arbeid. HiB sine avdelingar har alle eit mandat om å jobba i distriktet og HiB tilbyr no Hardanger å gå inn i 2 tema med 2 avdelingar. 1.Utvikling av lokal/regional læreplan for Hardanger i grunnskulen med bakgrunn i at det vil fremja regional forståing og identitet mellom hardingane. Alle kommunar arbeidet med sine lokale læreplanar, men dersom me får til eit utviklingsarbeid med HiB om ein regional fokus, vil det vera nybrottsarbeid. HiB arbeider med eit notat om dette og eg legg det fram til drøfting i Rådmannsforum. Skal dette kunna setjast i verk i Hardanger treng ein velvilje frå politikarar, rådmenn, skuleleiarar og lærarar altså brei involvering for nytenkinga. Eg vonar at ein kan oppretta ei styringsgruppe for dette og kanskje eit prosjekt i arbeidet for Kompetanseregion Hardanger og Voss. 2. Høgskulekontor i Hardanger. Viss Hardanger ønskjer det og medfinansierer så er HiB open for å etablera eit Høgskulekontor i Hardanger. Innhald og samarbeid må konkretiserast. Eg viser til at Universitetet i Bergen har oppretta slikt kontor i Nordhordland. Dette må me koma tilbake til i samarbeid med SHiH. Eg legg saka fram til drøfting i Rådmannsforum om korleis ein kan ta dette vidare.. RF-sak 10/12 Status samarbeidstiltak i Hardanger. Slik var oppsummeringa eg hadde til sist møte og me kan vel sjå gjennom det på nytt: Gjennomføringa har vore slik: 1. Hardanger Tilsynskontor for Teknisk kontroll og byggjesak Fram og tilbake utan konkret jobba med. Kvam herad vil no sjå nærmare på det og sett i samanheng med «Hardanger Plankontor». 2. Hardanger brann og redning. Brannsjef, kompetanse, opplæring. Foreløpig ikke teknisk utstyr. Odda kommune ved Sven Berglie har vore prosjektleiar for arbeidet med dette og levert ein grundig rapport som viser ulike alternativ. Kvam herad har orientert om sine opplæringsprogram. Det var helde eit dagmøte i Odda om saka. Det vert ikkje

4 noko felles brann og redning, som i dag har slik organisering: Odda og Ullensvang har felles brannsjef; Eidfjord, Granvin og Ulvik har felles brannsjef; Kvam har sin brannsjef, og Jondal har sin brannsjef. Om desse har etablert eit felles organ for samarbeid og utveksling kjenner eg ikkje til. 3. Hardanger IKT. Felles drift, serverar, lisensar, support, datatryggleik Odda kommune har arbeidd med dette og lever no tenester til Eidfjord og Ulvik. Olav Arne Stuland i Odda kommune har levert eit notat og gjort ein presentasjon for Rådmannsforum om korleis dette kan organiserast i Hardanger. Førebels er det ikkje teke inititativ til fleire samarbeidsaktivitetar på dette området. 4. Hardanger Landbrukskontor. Ullensvang herad ved Sveinung Dukstad har jobba med dette ei tid og har fortløpande orientert Rådmannsforum. Slik eg forstår det kan det verta levert eit framlegg til organisering våren Ullensvang herad er i dag vertskommune for Landbruksområdet for Eidfjord og Odda. Kvam er interessert i å gå in i ordninga. Jondal har også signalisert interesse på litt sikt. Ulvik og Granvin har eige fellesordning. 5. Hardanger Plankontor. Temaplanar, klimaplan, beredskap, strandsoneplan, kommuneplan, reguleringsplan. Også litt fram og tilbake. Kvam herad vil no sjå nærmare på dette i samanheng med «Hardanger Tilsynskontor» 6. Hardanger Geodatakontor. Kart og oppmåling. Eidfjord kommune ville i utgangspunktet tilby eit felleskontor og utvikla spisskompetanse for regionen. Men av ulike omsyn har dette ikkje vorte teke vidare og er no lagt på is. 7. Hardanger Friluftsråd Det er oppretta eige prosjekt på dette. Kvam herad har drifta arbeidet med Prosjektleiar Øystein Ådland. Prosjektet er klart til gjennomgang i Hardangerrådet og handsaming i dei ulike herada/kommunane i Hardanger. Dette har også vore ekstra finansiert gjennom andre midlar frå Fylkesmannen i Hordaland, private sponsorar og andre. Granvin herad er ikkje med i utgreiingsarbeidet, men vert inviterte inn i selskapet. 8. Hardanger Dokumentsenter Etter mykje fram og tilbake, mykje tvil om realismen i dette, så har Jondal kommune ved Rådmann Siv Helle Prestegard byrja jobba med spørsmålet. 9. Hardanger Pedagogiske senter Dette er vurdert og lagt bort som ikkje aktuelt tema for regionen. 10. Hardanger Hamn Dette er vurdert og lagt bort som ikkje aktuelt tema for regionen. 11. Hardanger Kommuneoverlege Dette er utgreidd av Kvam herad ved Arne Aksnes og konklusjonen er at kvar kommune må ha sin kommuneoverlege og at ein regionoverlege ikkje er aktuelt slik tenkt. Men mykje av det dobbeltarbeidet som må gjerast td. på plansida av kommuneoverlegane kan effektiviserast med eit godt samarbeid. Dette prosjektet er gått inn i det store prosjektet «Samhandlingsreforma i Hardanger» som også er finansiering med kommunale, fylkeskommunale og statlege midlar. Her er jobba med 2 delprosjekt: «Legevaktsamarbeid» og «Allemennlegetenester» som no vert samordna. Andre prosjekt utanom søknaden til Fylkesmannen: Felles musikkskule for Hardanger er ikkje kome vidare. Spørsmålet om meisterklasse i Hardanger kan ein koma tilbake til som eit Hardangerprosjekt.

5 Granvin herad ser nærmare på dette. Plan og byggjesak: Ullensvang herad og Jondal kommune ser på eit pilotprosjekt som reduserer behovet frå dispensasjonar og ein kommune sender søknad. Hardanger Vassområde: Etablert med Odda kommune som vertskommune ved prosjektleiar Torstein Backer-Owe. Alle hardangerkommunane/herada deltek. Dette er del av Hordland Fylkeskommune sitt arbeid med Vanndirektivet. Interkommunal skatteoppkrevjarkontor: Ullensvang herad jobbar med å etablera ein fells portal tilpassa eit Hardanger Skatteoppkrevjarkontor. Kommunar som vil delta er velkomne inn. Interkommunal Kyrkjeverje. Innan eit par år vil det vera nye system innan Hardanger og Voss prosti. Dette kan drøftast med biskopen under visitasen i vår. Prosjektet er lufta i kommunane og bestemt lagt på is. Eige Hardangerkontor for Sekretærfunksjon til Kontrollutvala. Hardangerrådet iks var villig til å oppretta dette og forslag vart sendt ut til kommunane/herada. Tilbakemeldingane var at dette ikkje var aktuelt førebels. RF-sak 11/12 IUA- Hardanger Eg viser til saka til Hardangerrådet som skal drøfta dette der Halvard og eg er med. Eg er usikker på kva vedtak Hardangerrådet vi gjera og eg reknar med at dette er drøfta mellom ordførar og rådmann. Mi saksutgreiing til HR er slik: Saksutgreiing Med bakgrunn av at Klif gjennomførte ein kontroll av beredskapen i Hardanger i 2006 har det vore jobba med regiongrenser og miljørisiko for Hardanger. Det er tydeleg at Klif har bestemt seg for at Hardanger er for liten som eigen IUA-region og har gjennom fleire møte signalisert at noko må gjerast. To senario har vor trekt fram: a) Krevja at Hardangerregionen aukar sine økonomiske og andre ressursar for å vera eigen region b) dela regionen slik at kommunane Odda Ullensvang og Jondal vert knytt til Nord Rogaland/Sunnhordland IUA og dei andre 4 Hardangerkommunane knytt til Bergen IUA. Argumenta er at dette gir minst kostnad og passar best i organiseringa. Utrykningstid til vegane E 134 og RV 7 er også argumentert med. Vurdering: Hardangerrådet er tydeleg i sitt brev av på at Hardanger primært vil vera eigen IUA-region, sekundert vera underlagt Berge IUA. Hardanger vil ikkje godta splitting av regionen mellom to IUA. Likevel held Klif på sitt i brevet av og gjer formelt vedtak om dette. I brevet frå Klif er det sett 6 vekers klageadgang til Miljøverndepartementet frå dato for motteke brev. Brevet er stempla inn i Hardangerådet den 24.januar 2012 og 6 verker vert 6. mars Klagen skal sendast til Klif. Sidan alle kommunane skal handsama dette, så kan det vera greitt at Hardangerrådet har drøfta det. Dersom ordførane meiner at ein skal akseptera dette så er legg me saka bort. Dersom ein i Hardangerrådet meiner att dette er ei sak me vil stå saman om, så bør klage sendast. Eg viser til brevet som vart sendt og meiner Hardanger bør stå saman om å krevja eigen IUA som er billigast i drift men kan kosta i investering. Alternativ igjen å krevja å stå samla i Bergen IUA. Ein klage kan sjå slik ut: AD nedlegging av IUA region 16 Hardanger.

6 Hardangerrådet iks viser til brev av der Klif gjer vedtak om leggja ned IUA region Hardanger og dela Hardanger mellom IUA Bergen og Nord-Rogaland/Sunnhordland. Hardangerrådet er regionråd for dei 7 Hardangerkommunane/-herda Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda Ullensvang og Eidfjord og har drøfta dette vedtaket på møtet Hardangerrådet iks, på vegne av dei 7 Hardangerkommunane, vil med dette klaga på vedtaket i Klif. 1. Dei 7 Hardangerkommunane ønskjer primært framleis å vera eigen IUA-region. Grunngjeving: IUA Hardanger har slik plan for å framleis vera eigen IUA-region er: IUA Hardanger skal styrkjast organisatorisk med 0,3 årsverk til sekretariatsfunksjonen, samstundes med at kontingenten vart auka frå kr. 2,- til kr. 12,-per innbyggjar i regionen. Alt arbeid med organisatorisk oppbygging skal være utførd før utgangen av I løpet av 2012 skal også den landbaserte beredskapen vera organisert med innsats gjennom opplæring av alle kommunane. Det same gjeld for sjøberedskapen. Arbeidet med oppbygginga av regionen skal rapporterast kvar 3. månad til Hardangerrådet og med kopi til KLIF. Seinast før utgangen av mai 2013, skal IUA Hardanger ha avhelde årsmøtet med plan for drift, økonomi, øvingar og kompetanse. Hardangerrådet aksepterer ikkje splitting av regionen. Hardangerrådet viser til brev frå Kystverket av med krav om standardutrustning. IUA Hardanger vil ikkje ha midlar til å innfri utrustningskravet til Kystregionane dersom dette er aktuelt for IUA Hardanger. Dersom IUA -region Hardanger vert lagt ned, krev dei 7 Hardangerkommunane å vera samla under IUA-region Bergen. Det er uaktuelt å dela Hardanger mellom dei 2 IUA-regionane Bergen og Nord- Rogaland/Sunnhordland for Hardangerfjorden omfattar alle 7 kommunane/herada. IUA-Bergen må deponera ein del utstyr i Hardanger for rask førsteinnsats Grunngjeving: Hardanger er i dag ein identitetsregion og arbeider saman gjennom svært mange ulike fora innan kunst, kultur, næringsråd, mat og reiseliv, politisk gjennom Hardangerrådet iks og administrativt gjennom Rådmannsforum. Statlege etatar har lett for å sjå Hardanger som eit område delt av fjorden og nyttar dette som argument for å splitta den statlege administrasjon av regionen. Men dette vert heilt feil for kommunane/herada og innbyggjarane. Nye kommunikasjonar knyter Hardanger tettare saman og utlyser enklare samhandling. Bergen er byen for hardingane, og Hardanger vil i alle samanhengar vera under same statlege driftsordning knytt til Bergen. Men dette er ikkje lett å få gjennomslag for sidan statlege direktorat stadig ser på Hardanger ut frå sine kart og strukturar. Nokre døme: Hardanger var heldigvis etter søknad underlagt Hordaland Politidistrikt, men staten ville dela regionen mellom Hordaland og Haugaland/Sunnhordland. Hardanger vart delt mellom to statlege helseføretak: Helse Bergen og Helse Fonna. Dette fungerer uhensiktsmessig, og det vert no søkt om å får vera samla under Helse Bergen. Det er prosess på dette i Helse Vest. Hardanger har bede om å få samlast under Bergen Havn og ventar på svar. Dessverre har også Skatt Vest delt opp Hardanger etter sin eigen ståstad. Heldigvis har me framleis Hardanger Tingrett. Hardangerrådet iks vonar dette kan gje grunnlag for oppheving av vedtaket av For å kunna gje meir informasjon så ber me om eit møte med departementet. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks sender slik klage til Miljødepartementet på vedtak i Klima og Forurensingsdirektoratet:

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 25.04.2013 Klokka 13.00 Stad: Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5-7 Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer