Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. NRF nr CE Sept. - 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09"

Transkript

1 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr CE Sept. - 09

2

3

4

5 AMA KOMFORT VILLAKJELE kw

6

7 STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk montasje 6-8 Etterfylling av anlegget 7 Fyrrom og skorstein 1 2 Kombinasjonsdrift Olje El. 9 Oppfylling av anlegget 7 Prinsippskisse montering 5 Regulering av romtemperatur 8 Rørmontering 6 Sikkerhetsventiler 9 Sommerdrift 9 Start av fyring 7 Tekniske data 2 Tømming av anlegget 9 Viktige punkter 1 Koblingsskjema Danfoss dobbeltermostat DTO Vedlegg 1 Koblingsalternativer el.kolber 2 Anbefalt oljebrenner 3 El.kobling oljebrenner 4 Tilleggsutstyr: Pipeventilator 5 Vendbar shuntventil 6

8

9 Fjern emballasjen fra varene og kontroller før montering at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Er det oppstått skade, meldes dette til speditøren. Fyrrom og skorstein Konferer alltid bygningslovens - / stedlige bestemmelser. Montering Kjelen kan løftes i ekspansjonsstusse. Vær da klar over at den da vill tippe litt til siden. Kjelen bør plasseres på et helt plant gulv. La det være en avstand mellom kjelens mantelltopp og tak på minst 1 mtr. Røkrøret bør gå svakt oppover og ikke ha for mange skarpe bøyer. Røret kappes jevn med skorsteinens innside. Dette for ikke å få for stor røkgassmotstand. Lufttilførsel Kanalen / ventilen for lufttilførselen til fyrrommet må minst ha samme dimensjon som kjelens røkrørsanslutning. Skorstein En riktig dimensjonert og godt isoler skorstein gir forutsetningen for en funksjonssikker og økonomisk fyring Samtidig som man etterstrever lav røkgasstemperatur fra kjelen ( gir høyere virkningsgrad ), må ikke temperaturen være så lav at det felles ut kondens i skorsteinen. Kondens kan gi opphavet til skorsteinsskader og dyre reparasjoner.. Laveste røkgasstemperatur bør ikke være under 170 C. Røkgasstemperaturen målt i røkkanalen ut fra kjelen, skal være anpasset til skorsteinens beskaffenhet og utførelse. Ved behov må skorsteinen utbedres, - f.eks. ved å montere innsatsrør. VIKTIGE PUNKTER Isoler skorsteinsanslutningen godt. Bruk myke overganger og runde hjørner mellom kjelen og skorsteinen. Anvend så kort anslutning som mulig mellom kjelen og skorsteinen. Kontroller at kondens ikke felles ut i skorsteinen. Tett alle røkrørsanslutninger godt. Skulle det oppstå kondens i skorsteinen, kan man montere en pipeventilator på kjelens feieluke. Denne vil åpne seg under drift av oljebrenneren og redusere eller helt fjerne kondensen. Denne kan leveres som ekstra utstyr. 1 ( 9 )

10 Villakjele, type AMA KOMFORT KB 30 / 3, kap. Olje max 28 Kw. KB 30/3 er en helsveist stålplatekjele med kobber tappebatteri for varmtvann. Da kjelen er påmontert skinner, behøves det ikke fundament for oppstilling i fyrhus. Kjelen kan plasseres i en nisje eller i et hjørne. Den kan også settes helt inntil vegg. For øvrig må Byggeforskriftene nøye følges med bl.a. hensyn til lufttilførsel Med kjelen følger : Shuntventil 1 Hydrotermometer 0,5 m rett røkrør 6 stk. turbulatorer Feieverktøy Røkuttaket er plassert på toppen av kjelen. Tekniske data: Effekt olje, Maks. 2 8 Kw Effekt el. Standard Maks 2 x 6 Kw Bredde 570 mm Driftstrykk kjele, Maks 2,5 bar Driftstrykk tappebatteri 9 bar Dybde 750 mm Høyde kjele 990 mm Høyde senter røkrør 1105 mm Høyde totalt m/røkrør 1200 mm Prøvetrykk kjele 3 bar Prøvetrykk tappebatteri 20 bar Minimums mål i fyrrom Bestemmelser for oppstilling i fyrrom, konferer bygningsloven / stedlige bestemmelser ( 9 )

11 ANSLUTNINGER 255 mm 1. Luke for montering av oljebrenner 2. Inspeksjonsplugg 3. Kolbeanslutninger 2 4. Retur shuntventil 22 mm 5. Shuntventil 6. Tur shuntventil 22 mm 7. Hydrometer 1/2 8. Anslutning brenner termostat 3/4 9. Påfylling / Avtapping 1 R 10. Røkrør 150 mm 11. Feieluke 12. Ekspansjon 1 1/4 R 13. Varmtvann ut 1/2 R utv. 14. Kaldtvann inn 1/2 R utv. 3 ( 9 )

12 Ekspansjonskaret Sentralvarmeanlegget er et lukket system som kan sammenliknes med en tett boks med vann. Når vannet varmes opp, vil det utvide seg. Vannet trenger større plass enn det som er i den lukkede boksen. Finner ikke vannet mulighet for utvidelse, vil trykket øke og boksen revne. Det samme vil skje i et sentralvarmeanlegg dersom vi ikke sørger for en måte å ta opp det større vannnvolumet på. Varmer man opp vannet fra 4 C til 100 C, vil det utvide seg med ca. 4%. Hvis man har et anlegg på 400 liter, så vil dette bli et nytt volum på 416 liter. Lukket ekspansjonskar. I karet er det montert en membran som skiller karets vannside fra karets luftside.karets luftside kan forkomprimeres ( dvs. at luften sammentrykkes ), slik at lufttrykket i karet blir lik driftstrykket. Dette gjøres ved å pumpe luft inn i karet via fylleventilen. Karet leveres med en viss forkompresjon fra fabrikk. Vann Vann Vann Luft Luft Luft Kaldt anlegg med forladet luft. 2. Anlegget har normalt driftstrykk. 3. Anlegget har maksimum driftstrykk Når vi fyller opp anlegget, vil membranen i karet begynne å bevege seg mot luftsiden etter at anlegget er helt oppfylt. Trykket vil øke i anlegget. Trykket leses av på hydrometeret. Når brenneren startes, vil vannet i kjelen bli varmet opp og vil utvide seg, slik at trykket stiger ennå mer. Blir trykket for stort, vil sikkerhetsventilene åpne seg og slippet ut vann, fordi trykket overstiger maksimum tillatt arbeidstrykk på anlegget. Den andre oppgaven ekspansjonskaret har, er å holde anlegget under trykk. Overtrykk i anlegget hidrer luft i å trenge inn. Luft i vannet er den vanligste driftsforstyrrelsen i et sentralvarmeanlegg. Er det luft i rørsystemet, vil vannet bli hindret i å sirkulere. Det vil lett oppstå støy i anlegget og sirkulasjonspumpen kan gå i stykker. Det er også fare for økt korrosjon i anlegget fordi oksygenet fører til bakterievekst og slam som virker korroderende på stål. Når et nytt anlegg fylles opp, vil det dannes luftlommer i rør og radiatorer fordi det vannet som fylles på inneholder luft. Alt vann inneholder luft. Mengden varierer, men vann med en temperatur på + 4 C inneholder opptil 2,7% luft ved atmosfæretrykk. Har man et anlegg på 400 liter, så vil det inneholde ca. 11 liter luft. Ved montering av ekspansjonskaret, skal fabrikkantens veiledning følges. 4 ( 9 )

13 Prinsippskjema montering AMA Komfort KB 30/3 V V Varmtvann ut Kaldtvann inn Anslutning hydrotermometer Anslutning 3/4 for dobbelttermostat Shuntventil Ekspansjonsstuss 5/4 Anslutning for el.kolber 2 Påfylling /avtappning 1 Brennerdør Den medleverte shuntventilen til AMA KB 30/3 er ikke side avhengi for tur/retur. På skissen over vises shuntventilen med tur ut til høyre. OBS! Shuntventilen kan ikke benyttes direkte mot gulvvarmeanlegg! Vedrørende montering, - se vedlegg 6. 5 ( 9 )

14

15 Rørmontering Skissen på side 3 viser kjelen med plassering og dimensjoner på anslutninger. Sirkulasjonspumpen bør plasseres på turledningen nær shuntventilen. På kaldt vanns innløpet til tappebatteriet, monteres det sikkerhetsventil med åpningstrykk 9 bar og tilbakeslagsventil. Påfyllingstussen til kjelen skal forsynes med sluseventil og kikkran. Såfremt det er ønskelig med et eget uttak for ushuntet kurs til kjellerradiatorer eller lignende, kan dette gjøres ved å montere et T - stykke mellom kjelen og ekspansjonsledningen(tur) og et T - stykke på kjelens shuntventil(retur). Fra kjelens ekspansjonsstuss legges ledning til ekspansjonskaret. På denne lages to forgreninger hvor sikkerhetsventilene monteres. Ventilenes åpningstrykk må ikke overstige 2,5 bar. OBS! Det må ikke monteres avstengningsventiler noe sted på ekspansjonsledningen. Oljebrenneren Oljebrenneren monteres på oljebrennerluken. Denne er fra fabrikk forsynt med hull for brennerrør maks. 110 mm dia. Oljeledninger forbindes med tank på forskriftsmessig måte. Elektrisk montasje Det anbefales å legge 2 uavhengige kurser frem til kjelen: 1. Fra brannbryter legges ledning på forskriftsmessig måte frem til oljebrenneren via dobbeltermostaten.. 2. Til elektriske kolber legges egen ledning. Til KB 30/3 benyttes kolber med 2 anslutning og inntil 6 Kw med kolbehus av type K11 A. Disse er utstyrt med 2 - polige termostater for regulering av effekten, samt sikkerhet. Kobles kolbene 3 - fas behøves det ikke kontaktor ved 6 Kw, fordi belastningen blir fordelt over termostatene. Kobles kolbene 1 - fas, - slik at amperstyrken overstiger 16 A, må det benyttes kontaktor. 6 ( 9 )

16 Hvis kjelen er bestilt med en ekstra 2 stuss for montering av tilleggskolbe med effekt 12 Kw, kan det leveres kolbe med kolbehus av typen K 20, med 3 - trinstermostat og temperaturbegrenser. Et styreskap som inneholder kontaktorer, styrestrømsikringer, og bryter 0-1 for styrestrøm leveres av installatør.. OBS! All elektrisk montasje må foretas av autorisert installatør. Start og innkjøring ANLEGGET SKAL STARTES OG IGANGKJØRES AV AUTORISERT INSTALLATØR og skal monteres ifølge bestemmelser hos stedlig branntilsyn, el-verk og vannverk. Eieren eller brukeren av anlegget skal instrueres om anleggets bruk og virkemåte. Følg instruksen nøye. Oppfylling av anlegget Anlegget fylles opp fra kaldtvannsledningen. Husk at vannet må komme inn i systemet så langsomt som mulig og i en mengde som er proposjonal med luftekapasiteten hos komponentene i systemet. Påfyllingsledningen skal være forsynt med sluse- og kikkran som begge må åpnes ved fylling. Anlegget luftes først gjennom kjelens sikkerhetsventil, - deretter gjennom radiatorene. Når anlegget er fullt, vil trykkmåleren på hydrotermometeret begynne å stige. Ved m V.S., kan påfyllingen opphøre. Start av fyringen Når anlegget er oppfylt og utluftet, kan fyringen ta til. Oljebrenneren startes ( og blokkeres ) fra den gule brannbryteren utenfor fyrrommet. Forøvrig reguleres kjeletemperaturen med brennertermostaten. Anbefalt innstilling: C. La oljebrenneren gå til brennertermostaten stopper den ved innstilt temperatur ( C ) d.v.s. til normal driftstemperatur, under konstant tilsyn. Alle radiatorer luftes. Kontroller sikkerhetsventiler og termostater. Vær tilstede under flere start og stopp av brenneren. Kontroller luker og røkavtrekk for falsk trekk. 7 ( 9 )

17 Etterfylling av anlegget Når kjeletemperaturen er kommet opp i ca. 80 C, luftes radiatorene på nytt, og anlegget etterfylles til vannsøylemåleren viser ca. 20 m V.S. Normalt skal nå anlegget arbeide i trykk området mellom m V.S. og påfylling bør ikke foretas før trykket er synker under 15 m V.S.. Hvis trykket stiger over 25 m V.S. uten at sikkerhetsventilene åpner, må fyringen stanses. Regulering av romtemperaturen For å oppnå god sirkulasjon i alle radiatorer, må sirkulasjonspumpen settes i drift. Temperaturen på vannet ut i radiatorene reguleres med shuntventilen. Shuntventilen kan også utstyres med automatisk reguleringsutstyr(tilleggsutstyr ) som kan styre dag- og nattemperatur etter egne innstilte verdier. Feiing av kjelen Oljebrenneren stoppes og fjernes under feiing. Feieluken på toppen fjernes. Alle kjelens røkrør, samt røkrør mellom kjel og pipe blir da fullstendig tilgjengelig. Røkrørene feies nå grundig. Husk at her foregår en vesentlig del av varmeavgivelsen. God fyringsøkonomi henger nøye sammen med stell og rengjøring av kjelen. Elektrisk drift AMA KB 30/3 i standard utførelse, kan utstyres med 2 stk. elektriske kolber med maksimalt samlet kapasitet på 12 Kw. I spesial utførelse kan el-effekten økes til 24 Kw. Ved elektrisk drift kobles oljebrenneren ut og Kolbetermostaten(e) innstilles på ca C. 8 ( 9 )

18 Kombinasjonsdrift olje - el Man kan kombinere energikildene ved styring gjennom termostatene. Hvis man f.eks. primært ønsker å fyre elektrisk, stilles Kolbetermostaten(e) på ca. 80 C og oljebrennerens termostat ca. 10 C lavere. Da oppnår man at el-effekten vil ligge inne til ca. 80 C og oljebrenneren først starter når kjeletemperaturen synker til under 70 C. Sommerdrift I sommertiden stoppes sirkulasjonspumpen og shuntventilen stenges. Oppvarming av varmt forbruksvann skjer etter valg av olje eller elektrisitet. Sikkerhetsventiler OBS! PÅ kjelen skal det være montert sikkerhetsventiler med åpningstrykk på inntil 2,5 bar. På kaldtvannsledningen( inn på tappebatteriet ) skal det monteres en kombinert sikkerhets- og tilbakeslagsventil med åpningstrykk på 9,0 bar. Ventilene bør funksjonsprøves 2 ganger i året. Tilbehør Bruk og vedlikehold av oljebrenner, pumpe, ekspansjonssystem, shuntautomatikk etc., - må følge de instrukser som medfølger disse komponenter. Tømming av anlegget Hvis en ønsker å tømme anlegget for vann, går en frem på følgende måte: Oljebrenneren stoppes ved brannbryteren. De gule sikringene skrues ut. Sirkulasjonspumpe og elektrisk kolbe avstenges. Deretter åpnes tømmekranen i kjelens bunn. Anleggets radiatorventiler åpnes slik at luft kan komme inn. Unødvendig tømming av anlegget bør unngås. 9 ( 9 )

19 Koblingsskjema Vedlegg 1 Danfoss dobbeltermostat D T O og Bentone oljebrennere B1R / EO1R - B2S / EO2S - B2KS /EO2KS Eurokontakt til brenner Dobbeltermostat B4 S3 T2 T1 N L1 Brun T1 T2 Grå + C + C Inntern forbindelse mellom termostatene må legges. Brannbryter L1 N Svart Blå 1 Svart L1 2 Jord 3 Blå N 4 Brun T1 5 Grå T2

20

21 Vedlegg 2

22

23 Vedlegg 3 Anbefalt oljebrenner for AMA KB 30/3: B1R Classic kapasitet 1,3 3,5 kg/h NRF nr Komplett med display,oljeforvarmer, selvlukkende spjeld og eurokontakt. Med brenneren følger det oljeslanger, oljefilter, anslutningsflens med pakning og diverse monteringsdetaljer.

24

25 Komponentliste Vedlegg 4 Komponentliste A1 Fyringsautomat LMO 85 R1 Fotomotstand E1 Forvarmer Y1 Magnetventil M1 Brennermotor X1 Elkontakt, brenner X2 Elkontakt, kjele P1 Timeteller (Tilbehør) H1 Alarmlampe (Tilbehør) A2 Dobbeltermostat S15 Ekstern reset (Tilbehør) S16 Katastrofbryter S3 Hovedstrømsbryter F1 Sikring, maks. 10A (1)(2) Fargekoder, forvarmerkabel: A Blå B Brun C Svart Anlegget ansluttes til nettet og sikres i.h.t. gjeldende forskrifter. B4 S3 T2 T1 N L1 Ytre elanslutning Om kjelen ikke har ferdig koblet eurokontakt, så benytt den medleverte kontakten, X2 i h.h.t. koblingsskjema. * 1 Svart L1 2 G ul / Grønn Jord T2 T1 N 3 Blå N 4 Brun T1 5 Grå T S15

26

27 Vedlegg 5-1 Pipeventilator Pipeventilatoren monteres på kjelens feieluke etter at dekkplaten er fjernet. Når oljebrenneren starter, fungerer pipeventilatoren som en trekkregulator. Om luftdraget i skorsteinen overstiger den verdien som er innstilt på pipeventilatoren, åpner spjeldet seg og tør luft fra fyrrommet slippes inn i røkrøret. Dermed minsker fuktighetsinnholdet i røkgassene og demper eller fjerner helt kondensen. Hvor mye tørr luft fra fyrrommet spjeldet slipper inn, beror på hvor stort luftdraget i skorsteinen er. Ved riktig innstilling åpner spjeldet seg først når brenneren starter og står oppe under drift. Spjeldet stenges gradvis igjen når brenneren har stoppet p.g.a. synkende temperatur i skorsteinen og derav minsket trekk. Normalt tar dette noen få minutter. Ved ekstra god trekk i skorsteinen, vil nok spjeldet stå litt oppe i brennerens stillstands periode. Temperaturen varierer dessuten med installert effekt i kjelen.

28 MONTERING AV TIGEX PIPEVENTILATOR Vedlegg 5-2 DIN reg.nr NL 002 / 85 Innstillingsområde Pa Mengde tørr luft fra fyrrom, kap. Ved Dp 10 Pa 130 m 3 / h Luftgruppe ( DIN 4795 ) A og B Maks. røkgasstemperatur 400 C Pipeventilatoren er beregnet for å redusere og i noen tilfeller helt fjerne kondensen i skorsteinen. At riktig effekt oppnås, bør kontrolleres av ansvarlig installatør eller huseier. Pipeventilatoren monteres på vinkelrøkrøret som følger kjelen. Justering av balanseaksel Etter montering løsnes de to låseskruene og balanseakselen justeres slik at den er helt vannrett. Deretter festes skruene igjen. Stengt Låsetapp Åpen Motvekt Klammer Balanseaksel

29 Vedlegg 5-3 Justering av undertrykk Justering av undertrykket når luken åpner, gjøres ved å presse sammen klammeret som vekten sitter i, og flytte den utover akselen. Undertrykket endres med ca. 1 Pa pr. 2 mm som vekten flyttes i.h.t. fig. 2 Vær oppmerksom på at dette er kun ca. verdier som må kontrolleres med en trekkmåler om det forlanges en eksakt innstilling av undertrykket. Luken er ved levering innstilt på ca. 10 Pa. Funksjon / trekkbehov Tigex trekkluke åpner seg forskjellig, alt etter innstillingen og trekken i skorsteinen. Trekken varierer meget, beroende på skorsteinen, været og om brenneren går eller ikke. Dette innebær at funksjonen kan variere fra anlegg til anlegg, for eksempel At luken åpner mer eller mindre når brenneren går, klaprer når brenneren starter eller en dør lukkes o.s.v. Behovet for ventilering av skorsteinen varierer meget mellom de forskjellige anlegg, slik at nødvendig undertrykk og ventilasjonsbehov må avgjøres på det stedlige anlegg. 10 mm = 5Pa 20 mm = 10Pa 30 mm = 15Pa 40 mm = 20Pa 50 mm = 25Pa

30

31 VENDBAR SHUNTVENTIL Vedlegg 6 Shuntventil AMA KB 30/3 alternative monteringer av returrør Tur Tur Retur Retur Returrør Returrør Tur OBS! Husk å benytte tape eller hamp når røret festes til shuntventilen!

32

33

34

35

36 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL ctc Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf: Fax:

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har

Detaljer

Tillykke med Deres nye Peisovn fra

Tillykke med Deres nye Peisovn fra 1. udgave 05.09.2008 FOR-175 N rukerveiledning Tillykke med eres nye Peisovn fra VIKTIG! - Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01 Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer