ctc Excellent Funksjon - Drift og Vedlikehold Nov. 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ctc Excellent Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Nov. 04"

Transkript

1 ctc Excellent UE Funksjon - Drift og Vedlikehold Nov. 04

2 Innhold Tekniske opplysninger Side 1 2 Generelle opplysninger « Kjele installasjon « Fylling og utlufting av anlegget « Ferdigstilling «17 Brukerinformasjon «18 Service på kjelen « Utskifting av kjele komponenter « Koblingskjema kjel « Feilsøking « Kjelekomponenter «11 12 Instrumentpanel «12 Stikkordsliste; se neste side Kjelen leveres i overensstemmelse med vilkårene i direktiv EMC 89 / 336 / EEC, Lavspenningsdirektiv 73 / 23 / EEC og virkningsgraddirektiv 92 / 42 / EEC

3 Stikkordsliste Brukerinformasjon Side 7 18 Ekspansjonskar beregninger 14 Ekspansjonskaret Ekspansjonskarets trykk 5 13 El.skjema kjele El.skjema kolber 27 Feilsøking Ferdigstilling Fylling av anlegget Instrumentpanel 12 Kjele installasjon Kjelens plassering 4 Luftepotte 5 28 Lufttilførsel 3 Membran i velgerventil 25 Mål og anslutninger 2 10 Oljebrenner 2 Oversikt over el.komponenter 12 Oversikt over kjelekomponenter Prinsippskjema radiatoranlegg 6 Rengjøring av anlegget Rengjøring av kjelen Sentralvarme modus 7 Sentralvarmeanlegget 4 5 Service på kjelen Service på oljebrenneren Se egen instruksjon Sikkerhetsventil 3 5 Sirkulasjonspumpen 23 Skorsteinens beskaffenhet 3 Strømtilførsel 3 Tappevanns modus 7 Termostatisk blandeventil 26 Vann tilkobling 4 Varmeveksler og velgerventil Varmt forbruksvann 5 Vinter - sommerdrift 12 Virkemåte 7

4 Tekniske opplysninger Kjelens kapasitet, maks kw 26 Kjelens virkningsgrad % Kjelens vanninnhold ltr. 40 Kjelens vekt, tørr inkl. oljebrenner kg 158 Røkrørs dia. balansert røkrørssystem mm 150 Vannmotstand t 10 C mbar 26,5 Vannmotstand t 20 C mbar 9,5 Kjeletermostatens maks. innstilling C 85 Sikkerhetstermostatens utslagspunkt C 100 +/- 3 Maksimum trykk i anlegget ( kaldt ) bar 1,0 Minimums trykk i anlegget ( kaldt ) bar 0,5 Driftstrykk kjele, maks. bar 3,0 Maksimum temperatur, overflate kjele C < 50 Maksimum trykk varmeveksler bar 10,0 Minimum trykk varmeveksler bar 2,5 Anbefalt tappehastighet ltr../ min. 5,0-15,0 Minimums tappehastighet ltr. / min. 2,5 Maksimums temperatur tappevann C 65 Termostat internsirkulasjon, utløses ved C 95 resettes ved C 90 Sikkerhetsventil, åpningstrykk bar 3,0 Ekspansjonskar ( forladet til 1,0 bar ) ltr. 12 Strømforsyning 230 V ~ 50 Hz 1

5 Tekniske opplysninger Ansl. Tur 22 mm Cu retur 1 Forbruksvann kaldt inn 15 mm varmt ut 15 mm Oljebrenner Bentone Type ST 108 FUV Kapasitet kg/h 1,2-3,3 Motor 1 - fas V/Hz/W 230/50-60/90 Brenneren er utrustet med oljeforvarmer og eurokontakt Vær oppmerksom på at vanntilkoblingen kan ansluttes på enten høyre eller venstre side. Front Side

6 Generelle opplysninger ctc Excellent er en kompaktkjele utviklet for bruk i lukkede sentralvarmeanlegg og er utrustet med bl.a. varmeveksler for varmt forbruksvann. Vanntrykket igjennom veksleren er det samme som trykket i inntaksledningen. Kjelen leveres komplett med oljebrenner ferdig montert bak låsbar dør og er beregnet for bruk mot konvensjonelt røkrør. Husk at skorsteinen må være godt isolert og ikke overstige 6,0 mtr. regnet fra kjelens topp. Brenneren kan kjøres både som 1 eller 2 rørssystem. Det er bare å montere oljeslangene til innkommende oljerør. Husk å montere et forfilter for brenneren. Da kjelens røykgasstemperatur er så lav som ca. 140 C, er det meget viktig at røykgasstemperaturen kontrolleres, slik at den er over 65 C, målt en halv meter ned i skorsteinen fra toppen. Gamle skorsteiner må rehabiliteres! Alternativet er å benytte et balansert røykgassystem. Temperaturen på kjelevannet kan justeres mellom 75 til 85 C, men for å oppnå maksimalt med varmtvann, bør man ha kjeletermostaten innstilt på 85 C. Maksimum temperatur på forbruksvann, er fra fabrikk innstilt på 65 C. Så lenge kjelen er i drift, er man alltid sikret varmt forbruksvann. Husk at kjelen alltid må installeres i henhold til gjeldende forskrifter. Ukorrekt installasjon gjør også sitt til at garantien bortfaller. ctc Excellent leveres som en kolli med følgende innhold: Kjelen med mantling, med montert oljebrenner, vannrørsett og røkrørets dekkplate. Strømtilførsel: 230V ~ 50 Hz for oljebrenner og pumpe. Lufttilførsel: Det må være tilstrekkelig lufttilførsel til forbrenningen og når kjelen installeres i et trangt rom, kreves ekstra luft for ventilasjon. Lufttilførsel for forbrenning: Konvensjonelt røkrør Rommet hvor kjelen installeres, skal ha en permanent luftåpning med direkte forbindelse utendørs eller til et tilliggende rom som selv har en permanent luftåpning med forbindelse utendørs. Luftåpningens minimum effektive areal skal være 145 cm 2. Lufttilførsel for ventilasjon: Konvensjonelt røkrør Når kjelen installeres i et trangt rom, kreves permanente luftåpninger for ventilasjonsluft. Disse kreves i tillegg til tidligere nevnte luftåpninger for forbrenningsluft. Det kreves to luftåpninger, - den ene høyt plassert, og den andre plassert lavt. Åpningene skal enten være i samme vegg mot utsiden av huset eller i samme vegg mot et tilliggende rom. Det effektive arealet for hver påkrevet luftåpning, skal minst være som følger: Hver luftåpning til utsiden 145 cm 2 Hver luftåpning til rom 290 cm 2 3

7 Generelle opplysninger Kjelens plassering: ctc Excellent stiller ingen krav til eget fyrrom, da kjelen er godkjent for oppholdsrom.heller ingen krav til underlag, - enn at det er fast og rett, siden overflate temperaturen er mindre enn 50 C. Nødvendig avstand rundt kjelen må beregnes, slik at en kommer til for service og vedlikehold. Vann tilkobling: Husk å ettertrekke alle fabrikkmonterte tilkoblinger på vannsiden inne i kjelen! Et sett med 15 mm tilpassete kobberrør leveres med kjelen for tilkobling av: kaldt vann inn, varmt forbruksvann ut og for avløp fra sikkerhetsventil. Tilkoblingene kan utføres på høyre eller venstre side. Anslutning av tur og retur kan valgfritt gjøres på enten høyre eller venstre side av kjelen. Husk å fjerne plastproppene som er satt inn og blind den siden som ikke benyttes. Avtapningen er plassert i nærheten av bunnen, på kjelens front. Sentralvarmeanlegget: Kjelen er kun beregnet for bruk i et lukket anlegg. Den maksimale temperaturen for anlegget er 85 C. Benyttes det termostatiske radiatorventiler, eller at kjelen skal benyttes mot et gulvvarmesystem, må det monteres en by-pass ventil for å sikre tilfredstillende returtemperatur til kjelen. Systemets statiske trykk Kjele 350 mm Varmt forbruksvann Eksp. kar Kaldt forbruksvann Avstengningsventil Tur Retur By-pass hvis det kreves Konstruksjonsnotater: Ved konstruksjon av anlegget, må trykkhøyden, ekspansjonskarets størrelse, radiatorenes gjennonsnitlige temperatur osv. tas med i beregningen. 4

8 Generelle opplysninger Kjelen leveres med følgende innebygde komponenter: Oljebrenner Komplett instrumentpanel Sikkerhetsventil innstilt for blåsetrykk på 3,0 bar. Utløpsrøret strekkes fra kjelen og til for eksempel gulvsluk Diverse avstengnings- og reguleringsventiler Hydrometer angir trykket i anlegget. Ekspansjonskar kapasitet 12,0 ltr. Forladet med et trykk på 1,0 bar. Automatisk avlufter montert øverst på kjelen, for å sikre avlufting av kjelen. Anleggets designtrykk ( kaldt ) bør være mellom 0,5 1,0 bar. Trykket tilsvarer det maksimale statiske trykk i bar + 0,3 ( 1 bar = 10,2 mtr. vannsøyle. Man skal forsikre seg om at vann som går tapt i anlegget, etterfylles. Dette gjøres manuelt ved å bruke fyllesløyfen som følger med kjelen. Alt tilbehør som brukes i anlegget, må tåle et trykk på opptil 3,0 bar. Det anbefales et eller flere dreneringsuttak for å fullstendig å kunne tømme anlegget. For å unngå smuss og fremmede partikler i kjelen, bør varmeanlegget i sin helhet skylles godt før kjelen kobles til, og senere etter oppvarming av anlegget og mens det ennå er varmt. Dette er spesielt viktig dersom kjelen brukes i forbindelse med et gammelt anlegg. Varmt forbruksvann For å levere varmtvann lenger og med en jevnere temperatur, anbefales en tappehastighet mellom 5 og 10 ltr./min. En strupeventil begrenser hastigheten til maksimalt 15 ltr./min. Strupeventilen sitter på kaldtvannsinntaket til varmeveksleren. Trykket i hovedvann- forsyningen bør være mellom 1 og 10 bar for å sikre en effektiv drift. Dersom trykket over skrider 10 bar, må det monteres en reduksjonsventil. Kjelen vil fremdeles fungere med et trykk ned til 1,0 men da med redusert vann mengde. Under 1,0 bar vil kjelens flowswitch stoppe varmtvanns produksjonen. Minimum strømningshastighet for bryteren er 3 ltr./min. Før vanntilførselen kobles til kjelen, må den spyles grundig for å hindre at smuss og fremmede partikler kommer inn i kjelen. Kjelens netto kapasitet: Olje 24,6 kw = 10,07 ltr. / min. 40 C med 5 C vann inn 5

9 Prinsippskjema for røranslutning CTC Excellent Avløp sikkerhetsventil OBS! Kjelen har innebygget ekspansjonskar på 12 ltr. 6

10 Generelle opplysninger Virkemåte Når kjelen er slått på, som indikeres det med at en grønn lampe lyser, vil den alltid levere varmt vann når det er behov for det. Varmt tappevann har første prioritet fremfor sentralvarmen. Når det tappes varmt forbruksvann mens sentralvarmen står på, vil kjeleinnstillingen automatisk endre seg til å levere varmt tappevann så lenge det er behov for det. Et slikt avbrudd i sentralvarmedriften varer ikke lenger enn den tiden tappingen foregår og burde ikke være følbart. Sentralvarme modus Når det blir behov for varme, vil pumpen sette i gang med sirkulasjonen av kjelevannet og brenneren vil slå seg på. Når innstilt kjeletemperatur er oppnådd, slår brenneren seg av, mens pumpen fortsetter å gå. Når temperaturen på kjelen faller og den igjen kaller på varme, vil brenneren automatisk gå i gang og bringe temperaturen opp til innstilt nivå. Tappevanns modus Når det er behov for varmt tappevann, registreres dette av blandeventilen og flowswitchen, slik at kjelevannet blir pumpet igjennom varmeveksleren og at tappevannet blir oppvarmet. Det varme vannet blir så blandet med kaldt innkommende vann, slik at temperaturen ikke overstiger 65 C. OBS! Dersom kjelevannet allerede har den ønskede temperaturen, vil det bli en viss forsinkelse, før brenneren legger seg inn for å opprettholde kjeletemperaturen Når tappingen av varmtvann opphører, slik at kjelen merker at det ikke er noe behov for mer varmtvann, vil kjelen gå tilbake til sentralvarme modus. Bryter kjelemodus Øvre posisjon: Både varmtvann og varme Bryteren settes i denne modusen når kjelen er tilknyttet automatikk Midtre posisjon: Bare varmtvann ( sommerdrift ) Nedre posisjon: Varmtvann og varme 7

11 Kjele installasjon Fjern emballasjen forsiktig rundt kjelen og løft den opp fra transportpallen. Kjelemantelen s to overdeler fjernes og koblingsdetaljene tas ut. OBS! Vanntilkoblingene kan ansluttes på høyre eller venstre side Hvis plassen er begrenset, - monteres albuer, muffer osv. før kjelen skyves på plass. Husk å plugge igjen de anslutningene som ikke brukes. Dersom kjelen plasseres mot en sidevegg, kan anslutningene kun utføres fra en side. 8

12 Kjelens plassering Lufttilførsel til rom hvor kjelen er utrustet med et balansert røkrørssystem. Stort rom med balansert røkrørssystem. Ingen ventilasjon nødvendig. Lite rom med balansert røkrørssystem. Lufttilførsel fra naborom. B A Lite rom med balansert røkrørssystem. Lufttilførsel uten i fra. B A Forbrennings- og ventilasjonsluft hvor kjelen er tilknyttet vanlig skorstein. Stort rom med vanlig forbrenning og tilknytning til skorstein. C C Lite rom med vanlig forbrenning og tilknytning til skorstein. Lufttilførsel fra naborom. D E C D Lite rom med vanlig forbrenning og tilknytning til skorstein. Lufttilførsel uten i fra. Ventilasjon A Ventilasjon B Ventilasjon C Ventilasjon D cm cm cm cm OBS! Tabellens oppgitte dimensjoner er et minimum av hva som kreves. Ventilasjon E cm 9

13 Kjele installasjon 1 Varmt forbruksvan n Rør nr. 1 2 Automatisk luftepott e 3 Varmekur s Rør nr. 3 4 Avløp sikkerhetsventi l Rør nr. 2 5 Kaldt forbruksvann inn Rør nr. 4 6 Sikkerhetsventi l 7 230V tilførse l 8 Deksel instrumentpane l 9 Tilbakeslagsventil på varmekur s Rør nr. 4 Rør nr. 3 Rør nr. 2 Rør nr

14 Komponenter vannside Termostatlomme for arbeids- og sikkerhetstermostat Ekspansjonskar Avstengningsventil Pumpe Blandeventil Termostatlomme for termostat, internsirkulasjon Oljebrenner Avtapping kjele Avstengningsventil fyllesløyfe 3-veis velgerventil Strømningsbryter Varmeveksler til forbruksvann Avstengning- og strupeventil, kaldtvann inn Fyllesløyfe med avstengningsventil Hovedretur med avstengningsventil Fleksibel fyllesløyfe 11

15 Komponenter el.side Lampe utløst sikkerhetstermostat Lampe, kjeledrift Timer sentralvarme ( tilleggsutstyr ) Hydrotermometer Sikkerhetstermostat ( resetknapp under deksel ) Arbeidstermostat Bryter AV/ PÅ Bryter kjelemodus * Oljebrenner * Øvre posisjon: Både varmtvann og varme Bryteren settes i denne modusen når kjelen er tilknyttet automatikk Midtre posisjon: Bare varmtvann ( sommerdrift ) Nedre posisjon: Varmtvann og varme 12

16 Fylling og utlufting av anlegget Ekspansjonskarets trykk Ekspansjonskaret i kjelen er forladet med et trykk på 1,0 bar ( tilsvarende et maksimalt statisk trykk på 10,2 mtr. Trykket skal ikke være mindre enn det faktiske statiske trykket ved tilkoblingspunktet. Ekspansjonskaret må ikke lades over 1,5 bar. Trykket i et ekspansjonskar må kontrolleres årlig. Ekspansjonskaret i kjelen er beregnet på et anleggsvolum på ca. 120 ltr. Er vannvolumet i anlegget større, må det installeres et ekspansjonskar i tillegg. En enkel test for å kontrollere størrelsen på ekspansjonskaret, er å varme opp anlegget, - og dersom trykket ikke overskrider 2,3 bar, - er karet tilstrekkelig. Et høyere tall viser at det kreves et tilleggskar. Hvordan regner du ut ekspansjonskarets volum? ÅPENT SYSTEM Her gjelder en enkel og generell regel. Ekspansjonskaret skal holde 5% ( 1/20 ) av hele det totale vannvolumet i systemet. LUKKET SYSTEM Dette bør du vite før du begynner å regne ut hvilken størrelse ( totale volum ) på ekspansjonskaret du trenger. Det totale vannvolumet i hele anlegget ( en noenlunde beregning ). Anleggets statiske høyde ( høyden mellom ekspansjonskaret og høyeste beliggende radiator pluss 1 mtr. ekstra ). Åpningstrykket for sikkerhetsventilen Driftstemperatur Tabeller og regnestykke finnes på neste side 13

17 Fylling og utlufting av anlegget 1. Karets vannvolum Liter Systemets totale vannvolum X = Systemets utvidelsesfaktor fra tabell 1 Liter Karets vannvolum 2. Karets totale vannvolum Liter Karets vannvolum ( fra punkt 1 ) Trykkfaktor fra tabell 2 = Liter Tabell 1 Tabell 2 Driftstemperatur C Utvidelsesfakto r 10 0, , , , , , , , , , , ,0455 Ventilens åpningstrykk i ato. 1,0 0,25 Statisk høyde i ato. 0,5 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0 4, 0 1,5 0,40 0,20 2,0 0,50 0,33 0,16 2,5 0,57 0,43 0,28 0,14 3,0 0,62 0,50 0,37 0,25 3,5 0,66 0,55 0,44 0,33 0,22 0,11 4,0 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 4,5 0,73 0,64 0,55 0,46 0,36 0,27 0,18 0, 9 5,0 0,75 0,67 0,58 0,50 0,41 0,33 0,25 0,17 14

18 Fylling og utlufting av anlegget Fylling av anlegget 1. En automatisk luftepotte er montert øverst på kjelen. Kontroller at den lille hetten på toppen av luftepotten er fullstendig tilskrudd, - deretter åpnes den en hel rotasjon og fra nå av skal hetten forbli i denne stillingen. 2. Forviss deg om at hoved-returventilen er helt åpen. Den er åpen når betjeningsspaken( gul ) står parallelt med ventilen. 3. Dersom den fleksible fyllesløyfen benyttes til fylling av anlegget, skal man forsikre seg om at den er tilkoblet og at ventilen som forbinder den med kjelen er åpen, - samt at den fremre ventilen er stengt. En ventil er åpen når betjeningsspaken står parallelt med ventilen og den er stengt når spaken står vinkelrett på ventilen. 4. Ventilen for hovedforsyningen for kaldt vann ( like under DHW varmeveksleren ) skal være åpen ( betjeningsspaken skal stå parallelt med ventilen ). Hovedkranen for kaldt vann åpnes og den fremre ventilen på fyllesløyfen åpnes gradvis inntil man hører vanne begynner å strømme. 5. Hver radiator luftes i tur og orden, - den radiatoren som står lavest på anlegget avluftes først. 6. Det er viktig at pumpen er godt avluftet for å unngå tørrkjøring og skade på lagrene. Hetten fjernes og pluggen skrues opp og fjernes fra pumpen midtdel. Med et egnet skrujern roteres spindelen ca. en omdreining. Pluggen og hetten settes tilbake på plass. 7. Kontroller at sikkerhetsventilen fungerer som den skal ved å rotere hodet på ventilen moturs til man hører et klikk. Klikkelyden er sikkerhetsventilen som løfter seg fra setet og lar vann komme ut av anlegget, - kontroller at dette faktisk skjer. 8. Anlegget fylles fortsatt inntil trykkmåleren viser 1,5 bar. Ventilen ved fyllepunktet lukkes og anlegget kontrolleres for eventuelle lekkasjer som må utbedres. Ved å manuelt å betjene sikkerhetsventilen, kan man tappe ut vann fra anlegget, inntil det tillatte trykket oppnås. 9. Det tillatte trykket i anlegget ( kaldt ) bør være mellom 0,5 og 1,5 bar. Dette trykket tilsvarer det maksimale statiske trykket i bar + 0,3 ( 1 bar = 10,2 mtr. vannsøyle. Den regulerbare viseren på trykkmåleren innstilles på det tillatte trykket i anlegget. 10. Ventilene på hver side av fyllesløyfen stenges og sløyfen kobles av. 15

19 Ved bruk av balansert røkrørssystem. Brennerens luftslange tilpasses, kappes i riktig lengde og monteres på det balanserte røkrørssystemet. Det følger med 4 stk. vannrør: 1 for kaldt forbruksvann inn 1 for varmt forbruksvann ut 1 for avløp sikkerhetsventil 1 for varmeanlegget 16

20 Ferdigstilling Det er viktig at ferdigstillingsprosedyren følges for å sikre er trygg og effektiv drift av kjelen! Kontroller at baffelene sitter riktig og at feiedøren er riktig påsatt og tett. 1. Kontroller at vannsystemet er avluftet, - satt under trykk og at det ikke er noen lekkasjer. 2. Kontroller at ventilene på oljetilførselen er åpne. 3. Sett kjelens og brennerens on/off bryter på off. Kontroller at alle systemstyringer registrer behov for oppvarming og still kjelens termostat på 85 C. Slå på kjelen med bryteren i panelet. Det vil nå lyse en grønn lampe på kjelen. Husk at oljebrenneren skal innjusteres av en fyringsteknikker. 4. Start så brenneren med bryteren i panelet Følg så oljebrennerens instruksjon. 5. En varmtvannskran åpnes på fullt en stund for å avlufte det indre primærkretsløpet. 2. Kjør kjelen til den når normal driftstemperatur. Oljetilførselen og retur til tank kontrolleres for eventuelle lekkasjer. 3. Når kjelen er justert og virker tilfredsstillende, balanseres sentralvarmeanlegget ved å justere radiatorenes sluseventiler. Man begynner med den radiatoren som er nærmest kjelen. Ventilene justeres for å oppnå det ønskede temperaturfall på hver radiator. 8. Slå av kjelen 9. Mens anlegget ennå er varmt, kontrolleres det for eventuelle lekkasjer som må utbedres. Varmeanlegget dreneres mens det ennå er varmt for å fullføre spyleprosessen. 10. Anlegget fylles på ny, avluftes og settes under trykk. 17

21 Brukerinformasjon Brukeren må bli gjort oppmerksom på ( og få forklaring ) på følgende viktige punkter : 1. Hvordan starte og stoppe kjelen og hvordan diverse brytere, kraner og ventiler fungerer. 2. De nødvendige forholdsregler for å unngå skade på sentralvarmeanlegget og på bygget, dersom kjelen ikke er i drift når det er fare for frost. 3. Viktigheten av å vedlikeholde kjelen for å sikre trygg og effektiv drift. Under normale forhold er en årlig service nok. 4. Type fyringsolje som skal benyttes. 5. Enhver service eller utskifting av deler må bare utføres av en kvalifisert person. 6. Man skal forsikre seg om at kjelens innstillinger er satt slik kunden ønsker det skal være. 7. Brukeren skal informeres om anleggets trykk og stedet hvor utløpsrøret for sikkerhetsventilen befinner seg. 8. Brukeren skal få demonstrert hvordan varmgangstermostaten ( dvs. termostaten som utløser internsirkulasjonen, slik at kjelen ikke slår ut på sikkerhetstermostaten ). Brukeren må få utlevert denne instruksjonen, slik at den er tilgjengelig ved senere bruk. 18

22 Service på kjelen Viktige opplysninger før vedlikehold igangsettes. For å sikre en trygg og effektiv drift, anbefales regelmessig kontroll og vedlikehold av kjelen etter behov. Servicehyppigheten vil være avhengig av de individuelle installasjons og driftsforhold, men som regel er en årlig kontroll tilstrekkelig. Servicearbeid og utskifting av deler skal altid utføres av en kvalifisert person. 1. Røkrørets endestykke skal kontrolleres for skade eller igjentetting. 2. Kjelen kjøres og de forskjellige kontrollfunksjonene sjekkes. 3. Tilstanden til alle vann - / oljekoblinger og tilbehør kontrolleres. Er det lekkasjer så må disse utbedres og tettheten kontrolleres igjen. Anleggstrykket kontrolleres. Dersom det er nødvendig fylles og avluftes anlegget og settes under trykk igjen. 4. Kontroller at lufteåpningene er tilstrekkelig og ikke tettet igjen. 5. Ventilen på oljetilførselen stenges og filterinnsatsen rengjøres / skiftes ut og filterhuset rengjøres. 6. De fleksible oljeslangene skal kontrolleres årlig i anledning service på kjelen. Er de defekte, må de skiftes ut. Advarsel; Før service utføres, settes kjelens og oljebrennerens brytere i OFF posisjon, strømmen kobles fra og oljetilførselen stenges. Kjelen skal være avkjølt før arbeidet begynner. 19

23 Service på kjelen Demontering før vedlikehold igangsettes 1. Kjeledøren åpnes og den grå fotlisten fjernes skruen på høyre side av fotlisten, på innsiden av mantelen, løsnes. Fotlisten trekkes fremover fra høyre side og bort fra mantelen. 2. Ekspansjonskaret løftes forsiktig opp og tas ut fra kjelens forside og legges på gulvet. Pass på at den fleksible slangen ikke strekkes. 3. Lufttilførselen kobles fra brenneren. 4. Brennerens festemutter fjernes ( øverst på montasjeflensen ) og brenneren trekkes ut. Hvis nødvendig så kobles oljeledningene fra. Bruk et passende kar for å unngå oljesøl. OBS. Ved 2 rørsystem kan det være lurt å merke hva som er tur og retur. Rengjøring av kjelen 1. De fire mutterne og skivene som holder feieluken på plass på kjelens forside fjernes og luken tas ut. Forsiktig! Luken er tung! 2. Baffelplatene tas ut ( se neste side ). 3. Belegget skrapes bort fra baffelplatene og fra alle flatene i kjelens indre med en stiv børste og en skrape hvis det er nødvendig. 4. Røkrørets tilstand kontrolleres og rengjøres hvis det er nødvendig. 5. Baffelplatene legges tilbake i riktig posisjon ( se neste side ). 6. Kontroller lukepakningen på kjelen før feieluken settes på plass og fest den med de fire mutterne og skivene. 7. Ekspansjonskaret settes tilbake på kjelen i riktig posisjon. Service på oljebrenneren Dette skal utføres av en fyringsteknikker. Se for øvrig brenneren instruksjon. 20

24 Service på kjelen 21 Hoved baffel venstre side Nedre baffel venstre side Hoved baffel høyre side Nedrer baffel høyre side

25 Utskifting av kjelekomponenter A B C D E F G H I J K L M P Avstengningsventil kaldtvann inn Avstengningsventil hovedretur Nedre pumpe tilkobling Øvre pumpe tilkobling m/stengeventil Varmekurs ut m/tilbakeslagsventil Fyllesløyfe Fyllesløyfe stengeventil kaldtvann inn Fyllesløyfe stengeventil varmesystem Termostatisk blandeventil Sirkulasjonspumpe Mikrobryter Velgerventil Platevarmeveksler Strupeventil 22 1 Kaldtvannsinntak, velgerventil 2 Primær inntak, velgerventil 3 Primær utløp, velgerventil 4 Varmeveksler varmtvann ut 5 Kaldtvann, inn m/avstengningsventil 6 Varmeveksler primær ut 7 Varmeveksler kaldtvann inn 8 Varmeveksler primær inn 9 Kaldtvann inn, blandeventil 10 Primær retur, stengeventil 11 Varmtvann inn, blandeventil 12 Ferdigblandet varmtvann ut, blandeventil 13 Primærstrømning fra kjelen

26 Utskifting av kjelekomponenter Advarsel! Før en begynner å skifte ut komponenter i kjelen, skal kjelebryteren settes i OFF posisjon, strømmen kobles fra og oljetilførselen stenges. Kjelen skal være avkjølt før arbeidet begynner. Sirkulasjonspumpen 1. Slipp trykket ut av sikkerhetsventilen oppe på kjelens varmeveksler for å avlaste kjelen. Det er ikke nødvendig å tappe ned hele varmeanlegget. 2. Steng returventilen ( pos. B ) og pumpeventilen ( pos. D ) se skisse. 3. Utskifting av bare pumpehodet Med en 15 mm umbrako-nøkkel fjernes begge skruene som fester pumpehodet ( motoren ) til pumpehuset. Hold en klut under for å unngå vannsøl. Den elektriske ledningen må ikke strekkes. 4. Åpne opp koblingsboksen og demonter ledningene fra pumpehodet. 5. Det nye pumpehodet monteres ved å utføre prosedyren ovenfor i motsatt rekkefølge. Den nye pakningen skal sitte korrekt mellom pumpehodet og pumpehuset.. 6. Utskifting av hele pumpen Den øvre og nedre pumpekuplingen demonteres. Noter riktig strømningsretning ( nedover ). 7. Åpne opp koblingsboksen og demonter ledningene fra pumpehodet. 8. En ny pumpe monteres ved å utføre prosedyren ovenfor i motsatt rekkefølge. Se til at pumpens strømningsretning er riktig ( som er angitt på pumpehuset ) og at pakningene kommer på plass i kuplingsendene, slik at det ikke oppstår lekkasje. Pumpens hastighetsvelger settes på maksimum. 9. Åpne opp returventilen ( pos. B ) og pumpeventilen ( pos. D ) Fyll så opp anlegget som tidligere beskrevet. 23

27 Utskifting av kjelekomponenter Platevarmeveksler og velgerventil 1. Ekspansjonskaret løftes forsiktig opp og tas ut fra kjelens forside og legges på gulvet. Pass på at den fleksible slangen ikke strekkes. 2. Brennerens festemutter fjernes ( øverst på montasjeflensen ) og brenneren trekkes ut. Hvis nødvendig så kobles oljeledningene fra. Bruk et passende kar for å unngå oljesøl. OBS. Ved 2 rørsystem kan det være lurt å merke hva som er tur og retur. 3. Stengeventilen ( A ) på kaldtvannsinntaket skrues igjen. 4. Slipp trykket ut av sikkerhetsventilen oppe på kjelens varmeveksler for å avlaste kjelen. Det er ikke nødvendig å tappe ned hele varmeanlegget. 5. Ventilen ( B ) og pumpens ventil ( D ) stenges. 6. Fjern segeringen som holder microbryteren fast til vekselventilen og ta bryteren vekk fra ventilen. 7. Unionene 1,2,3,4,5 og 9 skrues opp og fjernes. Fjern det 15 mm vertikale røret for å komme til union 6. Skru den av og fjern platevarmeveksleren sammen med velgerventilen. 8. For å skille varmeveksleren fra velgerventilen skrues overfalls mutterne 7 og 8 av. 9. Komponentene settes sammen igjen og monteres på plass i omvendt rekkefølge. Husk å være nøye med at alle pakningen kommer riktig på plass. 10. Ventilen ( A ) på kaldtvannsinntaket, stengeventilen ( B ) og stengeventilen ( D ) for pumpen åpnes. Fyll opp anlegget som tidligere beskrevet og kontroller om det er noen lekkasjer. 11. Åpne opp en varmtvannskran og kontroller at velgerventilen aktiveres og at begge mikrobryterene fungerer. 24

28 Utskifting av kjelekomponenter Membran i velgerventil 1. Trinn 1 til 4 i beskrivelsen ovenfor benyttes. 2. Unionene 1,5 og 9 skrues opp og fjernes. Likeledes det 15 mm vertikale røret. 3. Alle 8 skruene på membranhuset skrues opp og fjernes. Overfallsmutter 7 av og forsiden av membranhuset fjernes forsiktig. 4. Den store fjæren og deretter hele trykkstag/membran-enheten fjernes fra ventilhuset. Det kan være nødvendig å dra forsiktig i trykkstaget for å få den ordentlig løs. 5. Membranen settes tilbake på plass og velgerventilen settes sammen påny ved å følge samme prosedyre i omvendt rekkefølge. En må forsikre seg om at membran kanten sitter riktig i sporet sitt i velgerventilhuset og at fjæren ble satt tilbake før membranhuset og skruene settes tilbake på plass. 6. Åpne opp ventilen ( A ) på kaldtvannsinntaket. Fyll opp anlegget som tidligere beskrevet og kontroller om det er noen lekkasjer. 7. Åpne opp en varmtvannskran og kontroller at velgerventilen aktiveres og at begge mikrobryterene fungerer 25

29 Utskifting av kjelekomponenter Termostatisk blandeventil 1. Ekspansjonskaret løftes forsiktig opp og tas ut fra kjelens forside og legges på gulvet. Pass på at den fleksible slangen ikke strekkes. 2. Stengeventilen ( A ) på kaldtvannsinntaket skrues igjen. 3. Unionene 1,5 og 9 skrues opp og fjernes. Fjern det vertikale, 15 mm røret fra kjelen. 4. Unionene 11 og 12 på blandeventilen skrues av og ventilen fjernes fra kjelen. 5. Demontering av ventilhuset for kontroll og / eller rengjøring bør utføres på følgende måte: a) Festeskruen på kontrollknappen fjernes. b) Kontrollknappen trekkes av og plasthuset under knotten trekkes forsiktig opp etter at man har notert seg den riktige posisjonen. c) Messinghetten skrues løs fra ventilhuset. d) Den nedre delen og fjæren tas bort. e) Eventuelle kjelesteins belegg eller andre partikler fjernes forsiktig fra ventilsetet og de andre komponentene. Eddik kan benyttes for å fjerne kalk. Metallflatene skal ikke skrapes. Andre løsningsmidler skal heller ikke brukes. f) Ventilen settes sammen igjen ved å bruke samme prosedyre i omvendt rekkefølge. Husk at fjærens største diameter skal være i bunn av ventilen. 6. Blandeventilen settes på plass igjen ved å bruke samme prosedyre som ved demonteringen, men i omvendt rekkefølge. Viktig! Blandeventilen skal være riktig tilkoblet, dvs. med varmtvannsinntaket ( H ) bakerst og kaldtvannsinntaket ( C ) foran. 7. Kontrollknappen innstilles på 4, dvs. tallet 4 på knappen er rett over det hvite merket på ventilen. Temperaturkalibreringen kontrolleres og justeres ved behov. 26

30 Utskifting av kjelekomponenter Ekspansjonskaret 1. Sentralvarmeanlegget og kjelen tømmes via dreneringskranen på kjelen. 2. Slangens overfallsmutter på ekspansjonskaret skrues av og slangen frakobles. OBS! pakningen inne i mutteren kan benyttes om igjen. 3. De to krysshodeskruene løsnes og festebraketten fjernes fra karet. 4. Braketten plasseres på det nye karet og begge skruene trekkes jevnt til 5. Slangen kobles til. Se til at pakningen er plassert riktig for å unngå lekkasje. 6. Før anlegget fylles og settes under trykk kontroller matetrykket ved å bruke en trykkmåler. 7. Oppfylling av anlegget gjøres som tidligere beskrevet. 27

31 Utskifting av kjelekomponenter Luftepotten 1. Sentralvarmeanlegget og kjelen tømmes via dreneringskranen på kjelen. 2. De fire festeskruene for instrumentboksen løsnes. Instrumentboksen løsnes forsiktig både fra sidepanelet og fra det fremre toppanel og settes i en vinkel på sin høyre kant, for å gi adgang til luftepotten. 3. Dersom kjelen er utstyrt med konvensjonelt røkrør, hektes det fleksible luftinntaksrøret fra opphengsbraketten på tverrstykket og braketten fjernes fra kjelens tverrstykke. 4. Ved hjelp av en skiftenøkkel eller rørtang, løsnes luftepotten og fjernes. 5. En ny luftepotte monteres ved å benytte prosedyren ovenfor i omvent rekkefølge. 6. Sentralvarmeanlegget fylles som tidligere beskrevet 28

32 Strømningsbryter pumpe Strømningsbryter brenner Innkommende fas med foran koblet 2 - polig bryter L N Jord Sirkulasjonspumpe Termostat, frostsikring ( medfølger ikke ) Brun L N Blå Jord Jord Blå Brun N L Rød Gul Brenner Om det installeres en romtermostat, så fjernes bøylen mellom 7-12, og romtermostaten tilsluttes her. ( medfølger ikke ) Monteres det en timer, fjernes bøylen mellom Blå Koblingsplint kjele Jordingspunkt kjelekropp Svart Jord L N N N Blå Oransje Jord Blå Rød Jord Rød Gul Rød Rød Blå Termostat internsirkulasjon kjele Rød Brun Jord Jordingspunkt kjelekropp Blå Plug-in kontakt timer Bryter sommer / vinterdrift AV / PÅ bryter kjele Jord Arbeidstermostat Jord Sikkerhetstermostat Lampe, sikkerhetstermostat Lampe PÅ kjele Oransje Blå Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Blå Rød Rød Rød Plug-in timer: 24 timer mekanisk eller 7 døgn elektronisk ( tilleggsutyr )

33 Kjelens koblingsplint 30

34 Flytskjema kabling i kjele L 230 V 2 AV / PÅ bryter kjele Konstant Bare varmtvann Tidstyring Timer 7 12 Romtermostat Bryter sommer- vinterdrift Bøylen fjernes når det monteres romtermostat 8 5 Sirkulasjonspumpe Termostat, frostsikring ( medfølger ikke ) 3 N 2 N 2 N N N Arbeidstermostat Termostat internsirkulasjon kjele Strømningsbryter brenner Brenner 11 N 3 N 2 N N Sikkerhetstermostat Strømningsbryter pumpe Lampe sikkerhetstermostat Lampe AV / PÅ kjele 11 N 3 N 2 N N 31

35 Feilsøking Sentralvarme ok - lite eller intet varmt forbruksvann Feil Mulig årsak Gjør som følger: 32 Det kommer ikke ut varmtvann Ingen oppvarming av vannet ( Ingen respons når det tappes 6 ltr. / min. eller mer ved for eksempel en vatmtvannskran ) Lav vanntemperatur ved kranen Hovedvanntilførsel er ikke koblet til kjelens kaldtvannsinntak En eller flere ventiler stoppekraner osv. er stengt Kaldtvannskranen i kjelen er stengt Tilstopping et eller flere steder i rørsystemet Varmtvannskranen er ikke koblet til kjelens varmtvannsuttak Utilstrekkelig vanngjennomstrømning i kjelen Varmt- og kaldtvanns koblingene er montert omvendt Termostatisk blandeventil er ikke korrekt montert Pumpen virker ikke i varmtvanns innstilling Feil på velgerventilens mikrobryter Velgerventilens mikrobryter er ikke på Velgerventilen er fast brent Velgerventilens membran er defekt Kjeletermostaten er ikke korrekt innstilt Termostatisk blandeventil ikke korrekt innstilt Defekt bryter termostat( 90 ) internsirkulasjon Pumpens hastighetsinnstilling er for lav Pumpen er ikke korrekt montert Sjekk og korriger etter behov Alle ventilene i rørsystemet til og fra kjelen åpnes Ventilen åpnes ( befinner seg under varmeveksleren ) Sjekk og korriger etter behov Sjekk og korriger etter behov Kranen åpnes for øke vannstrømmen Sjekk og korriger etter behov Sjekk at vamt- og kaldtvannsinntak er korrekt koblet Sjekk at pumpen kan rotere fritt og er avluftet Sjekk at det er strøm ved pumpens klemmer Sjekk den elektriske kontinuiteten i pumpens mikrobryter Sjekk funksjonen av velgerventilen Sjekk kontinuiteten i mikrobryteren. Skiftes ut hvis defekt Sjekk at plasthetten er tilstede på trykkstagets spiss Tas ut demonteres og rengjøres Membranen skiftes ut ( eller hele velgerventilen ) Kjeletermostaten innstilles på maks. ( 85 C ) Blandeventilen innstilles på 4 Sjekk kontinuiteten. Skiftes hvis defekt Pumpebryteren settes på maks. Sjekk og korriger etter behov

36 Mulig årsak Brenneren slår seg på, men ikke innen 90 sekunder etter åpningen av varmtvannskranen Oljetrykket i brenneren er for lavt innstilt ved oljepumpen Dysen på brenneren er ikke av riktig type Feilsøking Sentralvarme ok - lite eller intet varmt forbruksvann Feil Brenneren slår seg ikke på for å produsere varmtvann Varmtvann kun i kortere perioder Kjeletermostat for lavt innstilt Defekt kjeletermostat Kjelen brenner for svakt Brennerens innstilling er ikke korrekt Kjelens varmeveksler er sotbelagt Lav tappevanns temperatur Gjør som føler: Sjekk brennerens innvirkning på sentralvarmen Hvis brenneren er defekt, se feilsøkingstabell for brenner Sjekk at termostat( 90 ) for internsirkulasjon er innstilt på maks. Sjekk kontinuiteten i brennerens mikrobryter Sjekk kontinuiteten i termostaten( 90 ) for intern sirkulasjonen Sjekk funksjonen av velgerventilen Sjekk ledningskontinuiteten fra brenner til mikrobryter Innstill oljetrykket på riktig verdi Monter riktig dyse Sjekk og innstill på ny etter behov Sjekk og skift ut hvis nødvendig Sjekk dysestørrelse og oljetrykk, rettes på etter behov Sjekk innstillingene og rett på etter behov Sjekk kjele og baffelplater og rengjør etter behov 33

37 Mulig årsak Ingen oljetilførsel Ventilen på oljeledningen er stengt Brannventil stengt Forfilter tett Tilførselsrøret for oljen har en luftlomme Oljetanken er tom Feil med brenneren Overskudd av forbrenningsluft Feil med brenneren Ingen strømtilførsel til brenneren Ingen strømtilførsel til brenneren Kontrollene er ikke slått på og signaliserer etter behov for oppvarming Feilsøking Kjeleproblemer både på sentralvarme- og varmtvannsanlegget Feil Kjelen starter ikke Sikkerhetstermostaten har koblet ut Defekt kjeletermostat og/eller sikkerhetstermostat Brenner tenner men slår ut Brenneren tenner ikke Utilstrekkelig med forbrenningsluft til brenneren Brenneren tenner men det kommer synlig røyk ut eller at sottallet er for høyt Gjør som følger: Åpne opp og sjekk om det kommer olje til brenneren Sjekk og innstill på ny etter behov Sjekk og rengjør etter behov Tilførselsrøret for oljebrenneren avluftes ved pumpen Kontroller om det er olje på tanken Sjekk at det er 230V frem til rekkeklemme på kjelen Sjekk at ON/OFF-bryteren står på ON Innstill kjeletermostaten på maksimum Innstill 3-veis bryteren på «oppvarming konstant» Sjekk og innstill termostaten på ny etter behov Sjekk kontinuiteten på termostatene og skift hvis nødvendig Trykk på tilbakestill-knappen Konferer brennerens manual Innstill brennerens luftspjeld på nytt og sjekk forbrenningen Konferer brennerens manual Sjekk brennerens luftinnstilling Sjekk viftehjulets tilstand Sjekk at røykrørets endestykke ikke er tett ( balansertrøykrør ) Sjekk at ventilasjonen til rommet er tilstrekkelig ( konvensjoneltrøykrør ) Sjekk dysestørrelse og type og skift ut hvis nødvendig Sjekk oljetrykket og juster etter behov Sjekk at isolasjonen er på plass mellom røykrørsalbuen og luftrøret Defekt dyse eller feil type dyse Oljetrykket for høyt Forbrenningsluftrøret varmes opp av røykrøret ( balansert røykrør ) 34

38 Feilsøking Kjeleproblemer både på sentralvarme- og varmtvannsanlegget Feil Mulig årsak Gjør som følger: Brenneren pulserer Brennersykluser PÅ/AV Utilstrekkelig med forbrenningsluft til brenneren Forurenset forbrenningsluft( balansert røykrør ) Utilstrekkelig oljetilførsel pga. innsnevring på tilførselen Overskudd av forbrenningsluft Sjekk som for høyt sottall ( forrige side ) Sjekk at luftretteren er riktig montert på røykkanalens endestykke Sjekk at røykrørets dekkplate er korrekt montert på endestykket Sjekk posisjonen av røykrørets endestykke Monter et Vakummeter på pumpen og kontroller den Sjekk om filter, ventiler eller rør er tette Innstill brennerens luftspjeld påny og sjekk forbrenningen 35 Gasser og støtvis røyk ved oppstart Flammen stabiliserer seg sent ved oppstart Oljelukt Lukt av uforbrente gasser Sikkerhetstermostaten slår ut Røykrøret er tett Utilstrekkelig med trekk i røykrøret Røykrøret/foringen er for stor eller skorsteinen er uten foring Utilstrekkelig med forbrenningsluft til brenneren Utilstrekkelig med forbrenningsluft til brenneren Dysen er av feil type eller defekt Oljetrykket er for lavt Forbrenningsluften varmes opp av røykrøret( balansert røykrør ) Oljelekkasje i sugeledningen eller i brenneren Lekkasje rundt kjelens feiedør Brenneren er ikke riktig montert på flensen Lekkasje rundt røykrørskoblingen Defekt kjeletermostat Sjekk at røykrøret er rent og ikke tett Sjekk røykrørstrekken utbedre røykrøret etter behov Sjekk røykrørets tilstand/størrelse og gjør de nødvendige utbedringer Sjekk for høye sottall ( se ovenfor ) Sjekk at en kjøkkenvifte ikke trekker inn forbrenningsprodukter Sjekk luftspjeld innstillingen på brenneren Sjekk brennerviftens tilstand Sjekk at røykrørets endestykke ikke er tett( balansert røykrør ) Sjekk at ventilasjonen i rommet er tilstrekkelig( konvensjonelt røykrør ) Sjekk dysens type/størrelse og skift ved behov Sjekk oljetrykket og juster etter behov Sjekk at isolasjonen er på plass mellom røykrørsalbuen og luftrøret Sjekk alle koblinger for lekkasje og tett ved behov Sjekk, - trekk til muttere eller skift ut pakningen ved behov Ta brenneren ut og sett den på plass på riktig måte Sjekk og tett igjen røykrøret med fugemasse om nødvendig Sjekk og skift ut hvis nødvendig

39 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf: Fax:

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett :

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : 1 Stk. Balansert rørkrør med kjeleanslutning. 1 Stk. Utvendig avslutning 1 Stk. Utvendig veggplate 1 Stk. Utvendig sikkerhetsgitter

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold. CE312BO3964. Jan. - 08

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold.  CE312BO3964. Jan. - 08 SIME 1R9-2R7 OF Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold CE312BO3964 www.ctc.no Jan. - 08 STIKKORDSLISTE SIME 1R - 2R Brennkammer 3 Drift 5 El. installasjon 5 Fyrrom og skorstein 1 Instrumentpanel

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 420 WWW.ctcferrofil.no Novt.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 320 www.ctc.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer