CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold kw. Mai 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08"

Transkript

1 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold Mai 08

2

3 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling SØRNORGE P.B Lyngdal Fax Mobil: Avdeling VESTNORGE P.B Ask Fax Mobil: Avdeling MIDT - OG NORDNORGE Losen 7228 Kvål Fax.: Mobil:

4 ctc Optimajor GLP Saint Roch CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Driftsinstruksjonen gjelder for kjele i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte kjelen eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil AS for.

5 ctc Optimajor GLP Saint Roch Innholdsfortegnelse Fyrrom og skorstein 1 Plassering 1 Lufttilførsel 1 Skorstein 1 Viktige punkter 1 Mål og anslutninger 2 Tekniske data 2 Montering 3, 4, 5, 6, 7 Generelt 8 Oppfylling av anlegget 8 Kjelevannskvalitet 8 Elektroskjema, kjele 9 Instrumentpanel 10

6 ctc Optimajor GLP Saint Roch Kjelene i Serien Optimajor GLP leveres ferdig sammensatt i blokk, isolasjon, mantling, røkrør og instrumentpanel er separat forpakket. Fjern emballasjen fra varene og kontroller før montering at produktet ikke er blitt skadet under transporten.er det oppstått skade, meldes dette til speditøren. Fyrrom og skorstein Konferer alltid bygningslovens - / stedlige bestemmelser. Plassering Kjelen bør plasseres på et helt plant fundament, som er minst 10 cm høyt La det være en avstand mellom kjelen og veggen(e) på minst 60 cm og mellom kjelens mantelltopp og tak, på minst 1 mtr. ( se: fyrrom og skorstein ) Røkrøret bør gå svakt oppover og ikke ha for mange skarpe bøyer. Røret kappes jevn med skorsteinens innside. Dette for ikke få for stor røkgassmotstand. Lufttilførsel Kanalen / ventilen for lufttilførselen til fyrrommet må minst ha samme dimensjon som kjelens røkrørsanslutning. Skorstein ( se fyrrom og skorstein ) En riktig dimensjonert og godt isolert skorstein gir forutsetningen for en funksjonsikker og økonomisk fyring Samtidig som man etterstrever lav røkgasstemperatur fra kjelen ( gir høyere virkningsgrad ), må ikke temperaturen være så lav at det felles ut kondens i skorsteinen. Kondens kan gi opphavet til skorsteinsskader Røkgasstemperaturen målt i røkkanalen ut fra kjelen, skal være anpasset til skorsteinens beskaffenhet og utførelse. Ved behov må skorsteinen utbedres, - f.eks. ved å montere innsatsrør. VIKTIGE PUNKTER Isoler skorsteins anslutningen godt. Bruk myke overganger og runde hjørner mellom kjelen og skorsteinen. Anvend så kort anslutning som mulig mellom kjelen og skorsteinen. Kontroller at kondens ikke felles ut i skorsteinen. Tett alle røkrørsanslutninger godt 1

7 Tekniske data ctc Optimajor GLP Saint Roch Front Side Bak Tur dia. 130 Retur Avtapping Dybde Optimajor GLP Antall seksjoner A nslutning tur - retur Senter turanslutning fra gulv Senter returanslutning fra gulv Dia. røykrøranslutning Senter røkrør fra gulv Høyde Bredde Dybde Ø '' 2, 0 mm 850 mm 65 mm 200 mm 670 mm 1110 mm 626 mm Driftstemperatur maksimalt 85 C Optimajor GLP Antall seksjoner Driftstrykk maksimalt Nominell effekt Maksimalt innfyrt effekt Nødvendig skorsteinstrekk Røykgassmotstand Røykgasstemperatur ( brutto ) ved maks. belastning Avgitt røykgassmengde Brennkammer volum Vannmotstand bar 4, 0 kw kw mbar 0, 2 0,32 0,41 mbar 0,15 0,27 0,36 C g / s dm 3 58, 5 76, 1 84, 9 mbar 3, 9 6, 9 8, 7 S tillstandstap % 0,27 0,19 0,15 V anninnhold ltr Vekt kg

8 Installasjon ctc Optimajor GLP Saint Roch Tilknytning til anlegget Nåt kjelen er plassert riktig, kan den tilkobles anlegget. Tur og retur ansluning 2. Det er viktig at diameteren på kjeleanslutningene ikke blir redusert nærmere kjelen enn minimum 20 cm! En 3 / 4 avtappingskran plasseres nede i front. Kjelen er bare beregnet for installasjon i et sentralvarmeanlegg med sirkulasjonspumpe. Ikke i et selvsirkulasjonsanlegg ( uten sirkulasjonspumpe )! t skal være mellom minimum 5 C og maksimum 35 C. Husk å ta hensyn til kjelens mantling når den ansluttes til varmeanlegget. Kjelen skal alltid trykktestes før man isolerer og mantler kjelen. Trykktest den med 30 % overtrykk, dvs. 4 bar x 30 % = 5,2 bar. Det må ikke forekomme noen form for lekkasje. Prinsippskisse varmeanlegg. Sikkerhetsventil og manometer Radiatorer Kjele Ekspansjonskar Avstengningsventil Differensialtrykksventil Brenner Sirkulasjonspumpe Avstengningsventil Påfyllingsventil 3

9 Installasjon ctc Optimajor GLP Saint Roch Prinsippskisse installasjon med varmtvannsproduksjon T Termostatisk blandeventil Varmt forbruksvann Automatisk lufteventil Hydrometer Sikkerhetsventil Avstengningsventil Kjele ctc Ultra PF Ekspansjonskar Differensial trykkventil * Brenner Avstengningsventil Tilbakeslagsventiler ( må installeres ) Sirkulasjonspumpe *** Varmtvannstank Sirkulasjonspumpe varmtvannstank Ekspansjonskar varmtvann ( anbefales ) Påfylling- / avtappingskran Avstengningsventiler Stoppekran Nettvann Sikkerhetsgruppe varmtvann 9 kg ** ( må installesere ) Til sluk * I de tilfellene at varmeanlegget er utstyrt med termostatiske ventiler, må det monteres inn en differensial trykkventil mellom tur og retur til kjelen for å sikre riktig sirkulasjon. ** Sikkerhetsventil Tilbakeslagsventil Avstengningsventil *** Vær oppmerksom på sirkulasjonspumpens plassering. 4

10 Montering ctc Optimajor GLP Saint Roch Montering av avstivere. Plasser bunnavstiveren ( A ) nede bak på kjelekroppen ( bakseksjonen ). Fest den så med 2 stk. M8x10 kruer. Benytt samme fremgangsmåte for de andre avstiverene: øvre bak ( B ), bunn og topp front ( C ). C B A C Isolasjon. Legg isolasjonen ( D ) rundt hele kjelekroppen. La den den ikke komme imellom seksjonene. Fest den med båndene ( E ). Plasser den ferdiglagde bakisolasjonen ( F ). Fest den med båndene ( G ). D E G F Front Bak Bak For å oppnå opptimal isolering, så stram ikke for hardt! Dra Dra Skorsteins tilkobling Kjelens røkrørsanslutning er 200 mm. Senter røkrør 670 mm fra gulv. Står kjelen på et fundament, må denne høyden legges til. Sørg for at alle skjøter er tette og husk å isolere røkrøret, slik at det ikke blir avgitt så mye varme til fyrrommet. 5

11 Montering ctc Optimajor GLP Saint Roch Montering av kjelens mantelplater. Høyre og venstre sidemantel: Fest venstre sidemantel ( H ) til de 4 avstiverene med 4 stk. parkerskruer Ø 4,2 x 9,5. Gjør det samme med høyre sidemantel ( I ). Bakre mantelplater: Fest vensre, bakre mantelplatel ( J ) til de 4 avstiverene med 4 stk. parkerskruer Ø 4,2 x 9,5. Plasser øvre, bakre mantelplate ( K ) i sporene i den nedre mantelplaten. Fest den til sidemantlingene med 2 stk. parkerskruer Ø 4,2 x 9,5 i øvre bakmantelplates nedre del. Øvre delen av mantelplaten festes senere til toppmantlingen. M K H L J N I Beskrivelsen forsettes neste side. 6

12 Montering ctc Optimajor GLP Saint Roch Instrumentpanel Plasser instrumentpanelet og fest det med 2 stk. parkerskruer Ø 4,2 x 9,5. Plasser nå følerene til arbeidstermostaten, sikkerhetsterostaten og termometeret i følerlommen bak på kjelen. Følere Klips for feste av følere Følerlomme Strømtilførselen skal gå via en egen 10A sikring og brannbryter frem til kjelens instrumentpanel. Plasser toppmantlingen ( M ) og fest det med 2 stk. parkerskruer Ø 4,2 x 9,5. Så plasseres frontmantlingen ( N ) og festes med de små låseanordningene på sidemantlingene. 7

13 Generelt ctc Optimajor GLP Saint Roch Kjelene er beregnet på å driftes med tvungen sirkulasjon. Den må ikke installeres i anlegg med selvsirkulasjon. Da vil kjelen havarere. Sikkerhetsventilen skal monteres rett etter kjelen på turledning uten mulighet for å kunne stenges ute fra systemet. Anlegget må være helt tett for å unngå hyppige etterfyllinger av vann på kjelen. Jo oftere en må etterfylle, jo mer oksygen bringes inn i kjelen og som kjent; oksygen og jern skaper korrosjon, som igjen gjør sitt til at kjelen tæres opp innenifra og gjør levetiden kortere for kjelen. Automatisk påfylling av kjelevann skal ikke finne sted. Skal kjelen monteres inn i et allerede eksistende anlegg, er det nødvendig å spyle godt igjennom det gamle anlegget for å få fjernet forurensninger og slam. For husk, forurensninger og slam kan akkumulere seg i kjelen og forårsake overoppheting, korrosjon og støy. For å unngå å tømme hele varmesystemet hvis det skulle oppstå problemer med kjelen eller varmesystemet, anbefaler vi følgende: - monter inn avstengningskraner på tur- og returledningene. - tilknytt kjelen til anlegget med forbindelser som muligjør at kjelekroppen kan framonteres anlegget uten at man behøver å kutte tur- og returledningene. - monter også gjerne avstengningsventiler på hver side av sirkulasjonspumpen. Alle nødvendige foranstaltninger må gjøres for å unngå: - at det akkumulerer seg luft i toppen av kjelen. - at det samler seg slam i bunn av kjelen. Kjelens garanti dekker ikke skader som er blitt forårsaket av feil / mangler relatert til det som er beskrevet ovenfor. Oppfylling av anlegget: Vannet må komme inn i systemet så langsomt som mulig, og i mengde som er proposjonal med luftekapasiteten hos komponentene i systemet. Varm opp vannet til maksimal temperatur. Under oppvarmingen slippes luften i vannet ut igjennom den automatiske luftepotten eller igjennom manuelle lufteventiler. Det vannet som tappes ut av systemet ved luftingen, må erstattes med nytt. Unngå å fylle kaldtvann inn på en varm kjele. Om det må gjøres, så må det foregå med den største forsiktighet for å unngå spenninger i kjelekroppen som igjen kan forårsake havari av kjelen. Kjelevannskvalitet For å unngå skadelig dannelse av kjelesten og korrosjon, må en ta hensyn til vannets karakteristikk. - Kjelevannet må ikke inneholde for kjelen skadelige salter eller kalkkonsentrasjoner som utgjør en risiko for at det dannes kjelesten. - At vannets hådhet er maksimalt 8 dh. - At vannets ph-verdi ikke er for lav ( minimum 7 ). - At vannet ikke inneholder slam eller andre forurensninger. - Om mykningsmiddel benyttes, - kontroller vannets hårdhet ved utløpet. - Om jerninnhold i vannet overstiger 1 ppm er det tegn på korrosjon. - Om varmesystemet inneholder varmelement i aluminium, må vannets ph-verdi være mellom

14 Elektroskjema ctc Optimajor GLP Saint Roch Disse 4 bøylene fjernes når kjelen skal utrustes med en klimakontroller( tilleggsutstyr ). Anslutning sirkulasjonspumpe til varmtvannstank Bøyle som fjernes ved innkobling av ekstern termostat 7 - polig Europlugg til brenner Anslutning av systemets sirkulasjonspumpe 230V - 50 Hz L N L N L L N Av / På bryter kjele 2 P P Sikkerhetstermostat Arbeidstermostat Husk at all installasjon kun skal foretas når kjelen er gjort spenningsløs! 9

15 Instrumentpanel ctc Optimajor GLP Saint Roch Av / På bryter 2. Sommer / vinter bryter eller deksel 3. Kjeletermostat 8-94 C 4. Kjeletermometer 5. Utsparring for regulator 6. Deksel 7. Sikkerhetstermostat med manuell resett ( 110 C ) Arbeidstermostaten Bakside Front Arbeidstermostaten: Forbindelsen P og 1 angir at kjelen kaller på varme. Forbindelsen P og 2 angir at innstilt temperatur er oppnådd. 10

16

17 Når det gjelder vannbåren varme ctc FERROFIL ctc Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf: Fax:

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Solarautomatikk ASC

CTC Solarautomatikk ASC Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Parca El 150 OX 2001 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil A/S forbeholder

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes

B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Installasjon- og driftsinstruks B1R LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Storberedere. FerroModul-systemer

Storberedere. FerroModul-systemer Storberedere FerroModul-systemer Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har vi siden 1972 produsert varmtvannsberedere

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Villakjeler. Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass

Villakjeler. Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass Villakjeler Fyrkjeler for ved, pellets, elektrisitet, olje og gass CTC har varmet Norge i generasjoner Mange huseiere har en CTC fyrkjele i kjelleren. Enten det er en kjele som fyrer med gass, ved, pellets

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer