Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig"

Transkript

1 De Det Selv Sett De Forsikringsindustrien Middeltemperaturen Selskapene Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig Drivhuseffekten vil øke forsikringspremi ene i Norge, ifølge reassuranseutvalget i Naturskadefondet. Verdens største reas surandor, MUnchen RE, mener flommen i Vest-Europa kan skyldes klimaendrin gene. Bade München RE og reassu ranseutvalget i det norske na turskadefondet mener mennes keskapte utslipp er en viktig arsak til det ustabile klimaet i vinter. En reassurandør er forsi kringsselskapenes forsikring. Nar München RE na varsler skjerpede rutiner i forhold til forsikring mot miljøskader, kan det derfor fa store, internasjo nale konsekvenser. Endret politikk hos tyskerne kan hade føre til Økte forsi kringspremier for kundene, og at enkelte omrader blir nektet forsikret i framtiden, skriver The Guardian. Nr februar årgang Opp varming som har varslet at naturkatastrofer vil inntreffe oftere, ser na ut til il fa rett. De flom mene som vi nå ser i Europa, peker mot en mulig global opp varming, sier en talsmann for Mûnchen RE til avisen. Statis tikkene viser at antallet natur katastrofer øker verden over, ifølge det tyske selskapet. München RE vil i første omgang vurdere a stanse for sikring av bygninger i orkan omrader i Mexico og USA, og hoteller bygget langs kyststri per. - Får betydning er klinkende klart at det som har skjedd i Europa får betydning ibr norsk forsikring. Det sier Jon Haraldstad, for mann i naturskadefondets re assuranseutvalg, i en kommen tar til. om vi i Norge ikke rammes av ulykkene i samme grad som pa kontinentet, så forsikrer vi oss i det samme markedet som selskapene el lers i Europa og i USA. Penge ne som reassurandrene skal bruke til a betale for skadene, ma hentes fra andre. Haraldstad mener det er grunn til å tro at menneskene bidrar til de kraftige skadene som har rammet Vest-Europa, hade med byggemetoderog luft fi)rurensninger. over de siste ti årene har det blitt varmere, og det blir stadig mer uvær, sier Ha raldstad. Bedre i Norge Forsikringsordningene i Nor ge er mer omfattende enn pa kontinentet. Derfor er det de færreste som far dekket skade ne på sin forsikring, etter den katastrofen som na har skjedd. færreste har naturska dedekning. Folk regner ikke med at arhundrets ilom kom- Skift politikk! Greenpeace Internatio nal legger nå opp til et tettere samarbeid med forsikring sbra fl sjen. Miljøorganisasjonen har nå samtaler med forsikringssel skapene, og ønsker at nærings livet skal arbeide aktivt for en skjerpet, internasjonal klima vatale. bør være med i prosessen og lobbe for en politikk som ivaretar deres interesser. For eksempel bør de arbeide for bruk av alter nativ energi, og redusert bruk av lossile brensler, sier Jeremy mer sa mange ganger, sier Ha raldstad. Ivar Isaksen, klimaforsker ved Geofysisk institutt på Uni versitetet i Oslo, vil ikke si at flommen i Europa skyldes kli maendringene. på jorda tyder på klimaendringer. Men det er ikke sa lett å si noe definitivt om denne flommen. Teorien diskuteres mye, og den tar vi ganske seriøst, sier Isak sen til. Leggett, fagsjef i Greenpeace International, til det amerikan ske bladet «National underwri ter property and casualty». Leggett mener forsikrings bransjen bør investere mer i alternativ energi. investerer om trent ingenting pa dette områ det. Det er soleklare, finansiel le argumenter for å revurdere den politikken. Etterhvert vil myndighetene møte sterkere press for å stanse bruken av fossilt brensen, og selskaper som produserer den energien vil ikke lenger være lønnsom mc, mener Leggett. Går i protest ra styret i Naturvernorbundet Mystisk eigdod på vei til Norge Klimaplan uten store tiltak side 3 side 4 side 12 Utgitt av Norges Naturvernorhund

2 set mot hovedprohleniet: i ste men det er ikke enkelt å se dag. Herer det ikke vanskelig å åpenhjertig og kritisk analyse i forrige uke. Her er en meget siders rapport som ble fremlagt ved bistandskommisjonens 300 Institutt Forsker, Fridtjof Nansen dette under teppet. Det hjelper blir oppdaget av noen. hvert fall noen er mer miljçt usunt nar bistanden utenfra utviklingsveier i hap om at i det er misl orstått lojalitet å leie ar til orde for et mangfold av bidrar med til verdens forbe budsjettet. Da har vi redusert niottakerne til maktesløse 5OSi l3isiaådskommisjonen leg dernisering og utvikling. Den dring. Det er ikke nok lengre hlemene som ütlger med mo det for å skape utvikling har u ger også stor vekt pa miljøpro far ammunisjon gjennom en som har vært «svært kostbar te som tor, og tro at dette ikke liten å skape store problemer, utgøren vesentlig del av stats bistandsavhengig byråkrati på ne norske skattebetalere årlig adiiiiinstrasjon og tiiii bistand Helge Ole Bergesen sjekter der eltekten å fattig dommen.., har vært mmi mai>>, omproving bade av mai og mid hjelpen i mange land skapt et ling skal stikke hodet i sanden. maproblemene. Hvorfor skal vi ganger. Det er f.eks. mulig ba u-land vil utvikle et massefor glade for alt det CarI I. Hagen hvor lite vi har lykkes i å reali sandgrunn, om i ikke ogsa driftene hvert ar offentliggjore jii» pa flere hudsjettkapitler er leggsm idler» fra i landene. Det er ikke mulig å kontrollere at Dessuten erdet heldigvis slik har felles interesser. Det gar an tenkt som meg: vi skal være debatt videre. gumentere for at gi ohale miljø problemer må løses med <til oppkonstruere en motsetning brukssamfunn av var type, da er det vanskelig å unnga inter hjelpsdcbatt har, i hvert fall skrittspartiet. Mange har nok kommisjonen til ære. Na blir som oss på denne kloden. ikke vet get eller motarbeide global oppvarm ing, kommer i til legg til slikt l innes ikke lengre. de a stimulere lokalt økologisk essemnotsetninger med det glo bale miljøet. Det er ikke plass hittil, vært frykten for Frem hva som har sere vare edle mål. Det taler ingen løsning alle andre vet langt mer om og ikke i steden for «normale» nen sørget for at hade han og heller å ar hvordan det skal følges opp i praksis. motvirke uttynning av ozonla utslipp og skaper lokal ut..ik også motvirker de glohale kli Hvis derimot befolkningen i et foregatt i den gode saks tjenes til mange som forbruker slik jordbruk og samtidig ta hensyn native stralegivalg for veipoli miske industrien. Ifølge avisen I ikkplan far forelagt fire alter i tekstilbransjen og den kje at tiltak som reduserer lokale ende forberedelsene til neste rensende bedrifter, blant annet Men SFT mener at Vegdi tusen av Danmarks mest foru Holler-utvalget. som avga Forslaget retter seg mot flere sakalte grønne regnskaper. ske regjeringen dreier seg om Et nytt lovforslag fra den dan til å velge bort varer fra bedrifter. gen vil gjøre det mulig som gjør dem i stand Den danske regjerin skal få opplysninger å handle mer miljøvennlig. Forbrukerne være retningsgivende for hvil ivaretar intensjonene bak Hol ningsprosess som er helt i trad lovforslaget. DL er redd for at forega pa frivillig basis. vei- og veitrafikkplan (NVVP) sin innstilling i Ijor. anbefalte Det er i et innspill til de paga tinget med flmll konsekvensut Saml erdselsdepartemnentet er uenig med SF1. NHO, er ikke like begeistret for for grønne regnskaper som skal «Dette vil dermed være det eneste direkte valgbare al ter redning,» skriver Sl T i brevet ninger kan slippe ut. I stedet rektoratet utreder en beslut (DI), som tils arer Norges strebelser». Dansk Industri til Vegdirektoratet. og legger til at en slik tilnærming ikke at slike grønne regnskaper vil inntrykk er at Vegdi Svend Auken, sier slike opp bygges opp noe nytt kontrollapparat. Videre mener Auken ningsprosess som gar pa tvers ekstreme tilfeller i ulike ret lysninger er lette a samle inn, uenig med MD Samferdsel Negativ indu5tri og lorurensende Lmtslipp til luft og vannmiljø. av dette malet. Ilplge SFT vur l orhruk av miljøfarlige stoffer vedal ternativene representere forhold omkring energi forbruk, folk villige til det? ne særlig i byer ikke omfattes nativ som fremlegges f or Stor ternati et skal :L re ei «blan mange delsporsmal om miljø, der for a vurdere konsekvense direktoratets forslag til meto SFT mener videre at Stortinget SEF er ogsa kritisk til Veg utelatt fra diskusjonen og ikke opplegg følges. bli vurdert hvis direktoratets viktige dimensjoner kan bli tin. mene. SF1 er bekymret for at se. Telefon: medlem av Den norske med Holler utvahgets innstil uten a ga. eien om en full fram veitralikkplanen. Et vedtak om tets arbeid med den kommende MiljoinFormasjon vil frata Stortinget holder na pa med a utrede ret Red. sekr: Annonser ttf: Norges Naturvernforbund Ansvarlig redaktør: Jon Knut Berg ningstilsyn (SFT) fryk ling, sier hun til N&M Bulle Statens forurens av Vegdmrektoratets foreslåtte alklienter. Det er vanskelig å komme ut av en slik situasjon vennlige enn dem vi kjenner i ler for de atte milliarder krone er overmoden tor en fundamental Konnuisjonen har innsett at resultater. Kommisjonen roller sokely mottakersiden. Det må være nadshev I ssi het i m wsk histands 1 nu «i neget stor ni ange I på fa )St h n akeren». lent ho ii hjelp. Det snakkes slik selvkritikk være enig med kommisjonen. Na har histandskommisjo tiden av cr1 arineene med 30 ars ol Det er all gri.inn til å stanse opp ape ii eget ki stli 0 ikke at u hjelpens motstandere bare a gi. vi ma ogsa forvente men det er enda verre å fortset pa noen viktige punkter faktisk mellom «oss» og «dem», narvi Problemet med en apemi u f.eks. fornybar energi det opp til politikerne å føre en histandsbevilgninger penger som brukes f.eks. til å ei a Ei hade i pose og sekk. noen om for noe like I ordonislri og skansels løs Det er ille nok å hygge pa A sette merkelappen «mil til del hiologiske mangfoldet. te i utviklingslandene. pengene. En voksen og hloddi yppende Natur & Miljø Bulletin er situasjoner velger den losningen som gir mest komfort for De fleste av osserbedagelige menneskersoiii i livets t orskpellige sjon på det bærekraftige forbruket. Men er og tre poteter det for omvendt, er forsker John Hilles illustra Vi må spise to kjottkaker og tre poteter i ste TO kjøttkaker Telefax: fagpresses forening. Journalist: Jens P. Toldnæs Annonser fax: Postgiro: Neste N&M Buhletin kommer Elektronisk postadresse: 24. februar Bankgiro: resirkulert papir Oslo Trykket på Cycius, 100 prosent Postboks 2113 Grünerløkka Produksjon: Gan Grafisk. Mindre bistandstabu Natur&Miljø Gjestekommentar 2 Nr Februar 1994 Nr Februar l3erlingske Tidende, skal be konkuransefolsomme opplys ønsker organisasjonen en form «falle fint i trad med Et.Js be og at det derfor ikke behover a særlig forurensende Danmarks miljøernrninister, ke veiprosjekter som priorite het, sikkerhet og distriktshen res i veitrafikkplanen. rektoratet vurderer en besl ut syn. Stortingets valg skulle sa tikken: miljø, framkommehig Rådgiser Anita Skauge i ler utvalgets innstilling. ri n i. Mitt ne av vegprosjekter. For ek at SFT uttrykker sin hekym at Stortinget før neste veitra stilling via hovedalternativer, sempel mener SFT at levekåre dingsalternativ.» ninger, mens det anbefalte al kan informerestilstrekkeligom slik Vegdirektoratet synes a valgfrihet i vegsaker. ter at Vegdirektoratet derer Vegdirektoratet å la ho inaleinetoder. - Stortinget mister vaigriket i veisaker opp pa en regjeringskonferan dette er ventet innen en uke. ningslinjene for Vegdirektora Deretter skal retningslinjene Saml erdselsdepartementet

3 Flertallet Nr Del Sekretariatet Når Jo, Jeg Det 4 - Thor s Kemiske Fabrikker NohI Ind, (rir Trygve Norman har trukket seg fra sen tralstyret i Naturvernforbundet, blant annet i protest mot det han oppfatter som en nedpriorite ring av det profesjo nelle miljovernarbei det. Det var pa sentralstyremøtet 10. januar at Norman kunn gjorde at han trekker seg fra sentralstyret, etter å ha vært med i tre og et halvt år. Den direkte foranledningen var en personalsak, der han fikk flertallet mot seg. Saken gjaldt avlønning av ny admi nistrasjonssjef, og her mente Norman at flertallet i sentral styret motsatte seg en videre profesjonalisering av sektreta riatet i Oslo. i sentralstyret står for en stadig større overfring av ressurser fra sentralt til lo kalt nivå. Samtidig palegges sekretariatet Ilere og flere opp gaver. Jeg mener at sekretaria tet bør styrkes, fordi det har vist seg at det gir mest miljøvern for pengene, sier Norman. Han reagerer ogsa på det han mener er sentralstyrets dype mistro til naturvernere som bor Parkeringsforbud for bobiler og flere nye områder til friluftsfor mål. Det foreslår Miljø verndepartementet som endringer i friluft sloven. Mi ljøverndepartementet (MD) i byer, og at de som bor i byene ofte ikke anses som inenings berettigecle i viktige saker. Politisk Nornian er dessuten kritisk til det han anser som den tiltagen de pol itiseringen av Naturvern lorhu nde i. er ingen tvil om at Naturvern forbundet har tatt et skritt til venstre. Det har skjedd ved at organisasjonen har gått inn på de store samfunnsområ denc. som vekst og forbruk. Jeg tror jeg representerer en stor gruppe medlemmer i Natur vern forbundet, som er mer opp tatt av forbrukerrettet miljø vern og det tradisjonelle natur vernet, enn for eksempel dis triktspolitikk og situasjonen for kyst fiskerne. Heder Trygve Norman presiserer at hans kritikk ikke retter seg mot sekretariatet i Oslo, men mot flertallet i Sentralstyret. gjør en he dersinnsats, men blir dessverre fratatt de Økonomiske ressur sene som er nødvendige for å oppfylle mandatet fra Sentral styret. Denne situasjonen kun ne jeg i lengden ikke stå an svarlig for. du trekker deg, mister du all innflytelse. Er ikke det et tankekors, når du samtidig mener at du representerer en stor gruppe medlemmer? vil endre lov om friluftslivet. MD foreslår innstramming i adgangen til å parkere bobiler langs veiene. Det er i dag tillatt å parkere og overnatte i slike kjøretøyer, noe som skaper mil jøproblemer mange steder. Ikke minst er tømming av toa letter og annet avfall et pro blem. Bohiler blokkerer også de mest attraktive stedene. MD foreslår også utvidet februar 1995 Nr februar det er riktig. Men den konkrete personalsaken gjorde at det var umulig for meg å fortsette. Er det ikke en fare for at du trekker mange medlemmer med deg ut av Naturvernforhundet? vet det er mange som har reagert pa den politiske utgi idni ngen i Naturvernfor bundet og som har truet med å melde seg ut. Men jeg verken tror eller håper at min avgang vil utløse et skred av utmedel ser. I stedet håper jeg det kan bli en debatt om i hvilken ret ning Naturvernforbundet skal gå. Det har vært så godt som fraværende hittil, avslutter Norman. Alvorlig Leder i Naturvernforbundet, Stein Malkenes, sier at det er alvorlig at et sentralstyremed 1cm trekker seg, uansett hva begrunnelsen er. Samtidig er det en redelig sak at Norman nå tar konse kvensen av sin overbevisning. Malkenes ønsker ikke å kom mentere de enkelte punktene i Normans kritikk mot sentral styret, fordi han mener at de batten er for omfattende. pågår en kontinuerlig debatt om disse temaene i Na turvernforbundet, men dette er ikke den rette anledningen til å diskutere dem, sier Malkenes til. mulighet til å avsette områder til friluftsformål. I dag gir fri luftsloven bare mulighet til å vedta slikt vern på statens eien dom. Forslaget går ut på at også privat grunn kan vernes av hensyn til friluftslivet. I føl ge MD vil dette være et bidrag til målet om å styrke allemanns retten i Naturvernåret MDs forslag er nà på hø ring. En dodelig elgsykdom sprer seg i Sverige. Foreløpig er over tusen dyr døde, og smitten er på vei mot Norge. Naturvern myndighetene følger situasjonen nøye. Den såkalte Älvshorg-syken har fått sitt navn fra Alvs borgsliin i Sverige, der den først ble oppdaget. Sykdommen ram mer elg og har i løpet av en tiårs periode tatt livet av over tusen dyr. Nå øker antallet døde dyr kraftig, samtidig som sykdommen har endret seg til det verre. Mens døde dyr tidligere har vært kraftig avmagret, blir til synelatende livskraftige dyr nå funnet døde med kraftig opp svulmet hjerte. Sykdommen har spredd seg til Skaraborgs lån, På oppdrag fra Miljø verndepartementet skal Statens forurens ningstilsyn (SFT) nå forsøke å gi et konkret innhold til begrepet bærekraftig forbruk. Tre arbeidsgrupper er nedsatt. IV&M Bulletin De tre gruppene skal ta for seg ulike sider ved det bærekrafti ge forbruket, som for Øvrig er tema for en stor ministerkonfe ranse i Oslo denne uken. En gruppe skal utarbeide en over sikt over hvordan det vil ga med niiljiet hvis dagens for bruksmønster videreføres. En annen skal avklare begrepsbru ken. Ulike tolkninger skal pre og trolig også over til Norge. Ifølge overveterinær Gud brand Stuve ved Veterinærin stituttet, er det veldig uklart hva som lorarsaker den sven ske elgdøden. Forskerne job ber ut fra to hypoteser. enten er det snakk om et hittil ukjent virus, eller en mangel på vikti ge sporstoffer. Ikke Aids Det kan være en infeksjons sykdom forarsaket av et virus. Det jobbes nå med å isolere virus fra syke dyr for a se om disse kan skade friske indivi der, sier Stuve. Den svenske avisen MiljøAktuellt omtaler viruset som et HIV-lignende virus, men Stuve er redd for at dette kan virke for dramatisk. Selv om det er et virus, behøver ikke det a bety at elgen har en AIDS-lignende sykdom sier han. Mangelsykdom Den andre hypotesen går ut pa at elgen mangler enkelte vikti senteres, og det skal utarbeides indikatorer på hva som er bæ rekraftig forbruk. Den tredje gruppen skal stå tor de gode eksemplene. Her vil SFT samarbeide med pro sjektet Grønt arbeidsliv. Det er ogsa mulig at SFT vil gi støtte til demonstrasjonsprosjekter. I alle gruppene skal det tas utgangspunkt i situasjonen i Norge, mens perspektivet skal være globalt. Høyt prioritert Temaet bærekraftig forbruk prioriteres nå høyt av miljømyndighetene i en rekke land. Tyskland, Danmark og Neder land har allerede laget studier om det bærekraftige forbruket pa linje med det forprosjektet SFT mi har satt i gang. SFT kommer i denne omge stoller. som kobber og bom. Kalking i sure vassdrag kan forarsake slike mangler. Stuve presiserer at de foreløpig vet altfor lite til å kunne bevise dette. 1-lypotesen styrkes ved at døde elger i Sverige har beins kjrhet. Dette er funnet igjen hos elg pa SØrlandet, et omrade hvor det har vært kalket i man ge år. Beredskupsplan i Norge Vi har løpende beredskap når det gjelder Alvsborgsyken. Dersom det er en infeksjons sykdom, er det bare et tids spørsmal før (len kommer til Norge. så sant den ikke er her alt, sier Stuve. Skulle dette skje har Direk toratet for naturforvaltning satt av penger til LI sikre materiale fra elg. Stuve her folk som fer des i skog og mark om å være spesielt oppmerksomine pa sy ke elger. gangen ikke til å foresla tiltak for a oppnå et bærekraftig for bruk. Siktemålet er å definere behov for forskning og utvik ling, og fokusere på hvordan forvaltningen kan arbeide med disse spørsmalene. AvdelingsdirektØr Terje Kronen i SFT er leder for forprosjektet, som i forste omgang strekker seg til mai. Høyst sann synlig blir det videreført i et hovedprosjekt. Fisk slår ut frosk? Utryddelse av en rekke froskearter i Australia kan skyldes mennes kers handel med akva riefisk. Flere forskere slår alarm, men vet ikke hvordan problemet skal takles. I løpet av IS år har 14 forskjel lige froskearter blitt utryddet i Australias regnskoger, skriver bladet New Scientist. Forskeren Keith McDonald ved MiljØverndepartemnetet i Queensland dokumenterer at hele populasjoner er forsvun net i løpet av få måneder. Flere australske forskere legger nå fram en teori som går ut på at et spesielt virus har smittet fros kene. I en en rapport argumen terer McDonald for at viruset kan være spredd av eksotisk akvariefisk som har spredd seg i vassdrag i Australia. Frosk Forsvinner I følge New Scientist er det ikke bare i Australia

4 N&M Vi Norge Sa Det Er Jo, Naturvernforbundet Hvis Ikke 6 Nr Februar 1995 Nr Februar AASS BRYGGER Norges Eldste TIk4.. rd&n,ekn,,ko vork,iad o. Gilde BRYNS PATENTKONTOR AS PAR J MØRE Vestlandske Salslag PHILIPS Philips Lighting PHILIPS EURO RSCG R E K L A M E 6 Y R A Olav V s gli, 0161 Oslo Teleton N&M Bulletiri er på Iriterriet! Natur&Miljø Bulletin lanseres nå på det verdensomspennende datanettverket Inter net. Alle kan dermed lese bulletinen på sin egen dataskjerm, for den kommer i posten. Internet brukes a drøyt mennesker i Norge, og over 30 millioner totalt. Det siste aret har interessen for sakalt «elektronisk publisering» eksplodert. I Norge kommer blant annet Computerworld og Kapital Data begge ut pa Inter net. har allerede vært ute pa Internet i et ar, men det er først mi at tjenesten blir gjort tilgjengelig og kjent I& alle norske Internet-brukere. Miljovennlig Bulletin Ønsker i være i forkant av den teknologiske utviklingen. Elektronisk publi sering er ikke bare en spennen de mate mi nye lesergruppcr pa, men det er ogsa en meget miljovennlig produksjon. sier redaktør. Bulletinen blir gratis tilgjen gelig, og l3erg haper pa 5000 nye «elektroniske lesere». FØr ste tilgjengelige utgave var i sa mite positiv, med over 1600 EU-kommisjonen har kommet til enighet med parlamentet om patent på liv. Danmark protesterer. Det Ibreløpige gen-direktivet har dermed passert en viktig lesere pù nett, uten særlig an non sen ng. Telepost Onhine lanseres under Telepost Communication til bud «Telepost Online», som ogsa huser Kapital Data. tar mai av oss t samlet norsk informasjon un der Telepost Online. Kundene er pa jakt etter informasjon, og lite av det som finnes er pa norsk, forklarer Ole-Martin Halden ved Teiepost Commu nication til. er først i Norden, og langt framme i forhold til re sten av Europa nar det gjelder Her er bulla Her cr1 nternet-adrcssene til Natur&Miljø og enkelte andre tidsskrifter og orga nisasjoner: Natur&JVliljo Bul lcti mi: <http ://\veh.1 eie post mli)! Nal u i /\k e Iconie. htm I> lelepost Online: <http:/ /web.telepost.no/ Welcome.html> The Guardian: <http:// online/> 1)er Spiegel: <http:i/ spiegel.nda.net/> l og internasjonale organisasjoner: <http:i/ unlinks.html> Aksept for patent på liv prøveste n. Det var uenighet om ordlyden forpatent pa men neske Iige kroppsdeler. Par tene ble enige om at stoffer som inneholder menneskelige ccl ler, gener og proteiner, kan patenteres.skriver Reuter. I arniasøytindustrien er for nøyd, tor den trenger genene i behandlingen av sykdommer. Ifølge direktiet skal det ikke elektronisk pubhsering, mener Ha I den. - Vet For lite Det er mange i mediene som har darlig kunnskap om hva Internet er, og som kanskje er redde for sin vanlige distribu sjon. Fordelene med elektro nisk publisering er apenhare, blant annet i forhold til arkiv søk, sier Steinar Kjærnsrød ved Oslonett, som distribuerer Computerworld elektronisk. Kjærnsrød tror norske dagsaviser vil komme i elektronisk form før sommeren. Aftenpos ten har allerede en testside i gang, i samarbeid med Oslonett. Internasjonal presse Stadig flere tidsskrifter og avi ser fir mi elektroniske utgaver. Daily Telegraph har sin «Elec tronic Telegraph», hvor hoved sakene fra dagens avis kan le ses pa Internet fra klokken sju om morgenen. The Guardian har alle sine artikler om Inter net og telekommunikasjoner tilgjengelig gratis. The Ti mes har ogsa sin egen utgave. og en rekke amerikanske avi ser har i lengre tid ligget gratis tilgjengelig pa datanettverket. KjwrnsrØd regner med at teknologien for a abonnere pa tjenester over Internet, er p:i plass i løpet av første halvir være mulig a patentere kropps deler fra enkeltpersoner. Nei Fra Danmark Det nye direktivet kan likevel fa problemer med a bli vedtatt i LU-kommisjonen. Danmark har gitt klar melding om at landet vil legge ned cio mot direkti et. Det samme gjør sannsynligvis Luxembourg. Sterk kritikk av Gardernioeri Gardermoen-utbyg gingen får nå sviende kritikk fra miljovern hold. Miljøet taper på alle punkter, heter det. Oslo Hovedfly plass A/S avviser kritikken. Anne Johanne Enger holder tømmene i Naturvernforbun dets Gardermoen-prosjekt, og hun er ikke nadig i sin kritikk av utbyggerne. langt erjeg skuffrt over miljøinnsatsen. Utbyggerne har hatt mange muligheter til i velge gode miljøløsni nger, uten a ha brukt dem, sier hun. Miljøet underordnet I utgangspunktet var det me ningen at miljø skulle sidestil les med økonomi i utbyggin gen. Men det har ikke skjedd. mener Enger, og viser til IbI gende eksempler: Ved alle jernbane-parsellene er den darligste miljøløsnin gen valgt. Det ble ikke noe av bioener gi-anlegget pa flyplassen. Det blir ikke utsortering av matavfall fra flyene slik som pa flyplassen i Wien. Det skal slippes ut avisnings væske i grunnvannet. ble sagt at Gardermo en skulle være Europas mest moderne flyplass. Men med de miljøløsningene som er valgt til nu, vil jeg heller si at flyplas sen vil virke bakstreversk. sier Enger. Hun mener imidlertid at det ennu ikke er for sent a snu i grønn retning. det ingenting du er for nøyd med? malet om at det skal \ære 50 prosent kollektivrei sende til og fra f1 plassen. Men det gjenstar jo a se om malet blir nadd, sier Enger. UForstående MiljØdirektør Espen Ettre i Oslo Hovedflyplass A/S stiller seg helt uforstaende til kritik ken fra Naturvernforbundet. viser ikke nok faglig nysgjerrighet i forhold til det som skjer pà Gardermoen, sier han til N&M Bulletin. Punkt for punkt tilbakeviser han kritikken fra Enger: Det er ennu ikke avgjort om det blir noe bioencrgi-an legg. Det er det lokale ener giverket som har konsesjon for salg av energi til byg nignsornradene pa flyplas sen, og det er dermed dette selskapet som vil avgjøre om det blir brukt bioenergi. Det er ennu ikke avgjort om det blir sortering av matav tall fra flyene. En arbeids gruppe som skal utrede det te, er nylig nedsatt. I-ler del tar Naturvernlbrbundet. Ettre mener at Oslo Hoved flyplass sin løsning for a fan ge opp avisningsvæsken er bedre enn den løsningen Nu tuernforbundct foreslar. han garanterer at ikke noe av væsken vil sive ned til grunn annsressursen. Ingen bedre vi mislykkes med vart tiltak, vil det være et nederlag som medibrermerkostnader for oss i etterkant. sier han. noe landbasert an legg i Norge har satt i verk sa sterke mi Ijøti Itak som Oslo Hoved flyplass 1VS har gjort pa Garderrnocn, sier Ettre, og vi ser blant annet til opprydning av eksisterende forurensning fra ft)rsvarets aktiviteter, opp fanging av forurenset vann i forbindelse med bygging av kulvert lbr NSB, og fresing av skogen som er hugget, slik at den biologiske nedbrytningen skal ga raskere. Renser bort KFK Statens forurensnings tilsyn (SFT) setter hardt mot hardt overfor renserier som ikke har gått bort fra KFK. All bruk av den ozonnedbry tende gassen KFK i renseriene skulle være slutt I. januar. 20 renserier søkte om dispensa sjon fra forbudet. Na har SFT behandlet søknadene. 13 renserier har ftitt dispensasjon i to til 14 uker, mens sju fikk nei. Det er bare rensenier som kan dokumentere at ny tekno logi er bestilt, som har fätt inn vilget søknadene. Resten md kutte bruken umiddelbart. I en overgangspeniode ma renseniene leve med at resulta tene pa enkelte typer klær kan variere, skriver SFT i et brev til Norges Renseni- og Vaskeri tbrbund.

5 Det Dette De 8?,r februar 1995 Nr februar Moller-gruppen Volkswagen. Audi. Seat - Skoda Chrysler- Industri. Eiendom - Finans Neste Petroleum as Avisretur AIS Pb Skårer Tif.: NORGES FISKARLAG stotter Norges Naturvernforbund NORSK RØDT FE HA LDEN Solenergien synker i pris En ny solenergistasjon vil produsere strøm til 1/12 av solenergipri sen i Oljeselska pene er med på utvik lingen, mens Norge henger etter. Ifølge en studie som oljeselska pene Royal Dutch og Shell har gjennoml)r1, kommer solener gi til i være den dominerende energikilden i 2050, skri ver Der Spiegel. Oljeselskapet Amoco skal investere 150 millioner dollar i et nytt solenergianlegg i løpet av de neste arene. Det nye anlegget skal ligge i Nevada i USA. og vil fra 1996 produsere strøm til snaut 35 øre per kilowatt/time (kwh). I 1990 var prisen godt over fire kroner. ndre konklusjoner Energistudien til oljeselskape ne skiller seg krahig ut fra prog nosene som energiselskapenes rad (WEC) og det internasjo nale energibyraet (ILA) pre senterer. Ifølge IEA vil nye, fornybare energikilder bare sta Dan mark kjemper for å stanse utbredelsen av den genspleisede bastarapsen, som er motstandsdyktig mot enkelte sprøytemider. Alt tyder pii at det blir tiertall for en lrste godkjennelse av rapsen mir den kommer opp til behandling i EU i fibruar/rnars. Men Danmark arbeider for endre ELJ- direktiet om god kjennelse av genspleisede planmr I,2 prosent av verdens ener giforbruk i Peter Kassler. som har ar beidet med studien for Shell, sier til Scientific American at fornybare energikilder kan bli konkultansedyktige med olje og gass mellom 2020 og Kassler mener den teknologis ke utviklingen vil favorisere de nye energikildene. Kassler ser ikke bort fra at etterspørselen ogsa vil endre energiproduksjonen. Telekom munikasjoner kan komme til à redusere behovet for reising, tror forskeren. Stor interesse, Få penger Norge bruker i dr ti millioner kroner pa utvikling og fors kning pa alternativ energi. Ut vikling av produkter i norsk industri er høyest prioritert, forteller Fridtjof Salvesen ved Det norske Veritas. Salvesen erleclerforforsknings-og utvi klingsprogrammet om alterna tive energikilder for Norges Forskningsråd. Det store markedet i Norge lar nok vente pa seg. Det er først og fremst innen spesielle nisjer at solenergi har et mar ked i Norge i dag, med omtrent solcelleanlegg pa hyt ter, slik at genrapsen blir stan set når den i neste omgang skal sortsgodkjennes av EU. En en delig beslutning er ventet i høst. Genrapsen kan ogsa bli god kjent i Nprge, lordi det aktuelle direktivei er en del a EØS avtalen. Miljoverndepartemen tet i Norge har i et brev til EU kommisjonen protestert mot godkjennelsen av genrapsen. Snever Den nært fareslaende godkjen nelsen av genrapsen gjøres pa grunnlag av en snever vurde ring, der langsiktice konse ter og hus i Norge, og under 500 sol armeanlegg. ifølge Sal esen. Han nevner to oinrader hvor solenergi er konkurransedyk ti e: Som energikilde pa avsides liggende steder. Norges vass drags- og energiverk (NVE) har hatt et prosjekt hvor sol celler er kombinert med die selaggregater. Konklusjonen er at kombinasjonen er like bra SOIfl ruste opp kraftled ni ngene. Til korn- og hoylørkeanlegg på gårdsbruk. En studie fra Veritas viser at dette energitiltaket er klart lønnsomt. I tillegg Øker det kvaliteten pa høyet og kornet. - Svært lite gun stig Danmark stanser genraps? Problemet for farskningsmil jøet og næringslivet er ifølge Salvesen at bevilgningene ftr andres hvert eneste ar. er vanskelig å drise langsiktig forskning. Det for nuftige ville være en stabil si tuasjon. Na gar det veldig opp og ned, noe som er meget ugun Stig. Verken industrien eller lorskningen vet hva den har å lorholde seg til, sier Salvesen. kvenser ikke er tatt med. Blant andre Norge og Dan mark mener at langsiktige og komplekse konsekvensene ma utredes nærmere. Landene er spesielt opptatt av faren for at den genspleisede rapsen far ville slektninger. Det kan skje hvis frø fra rapsen spres til ugress og andre planter, slik at ogsa disse blir motstandsdykti ge mot de samme sprøytemid lene. H is det skjer, ma stadig nye sprøytemidler tas i bruk, en utvikling som vil være stikk i strid med politiske mai bade i Norge og LU, skriver MD. Vil ikke redde åkerriksa Som en følge av end ringer i jordbruket, er fug len åkerrikse i ferd med å bli utryddet i Norge. Norsk ornitolo gisk forening (NOF) vil redde arten, men Miljøverndepartemen tet (MD) sier nei. Âkerriksas væ rste fiende er sla maskinene som benyttes ijord bruket. Landhruksmaskinene ødelegger voksne fugler, reir og unger. Arsaken er ikke bare at gras set blir slått, ogsa maten det blir slatt pa. Den mest effektive maten er a starte ute i kanten av akeren og sla i sirkel innover til sentrum. Fordi akerriksa ikke tør å bevege seg ut i det nyslatte åpne omradet. blir den et sjan seløst offir i den siste stripen med grass. Fuglene hekker seint på året, og har derlor sma muligheter til å være ferdig med hekkinga når grasset høstes. Disse for holdene har brakt hestanden ned i under 100 individer i Norge. Samtidig befinner ar ten seg pa Bonn-konvensjon ens liste over globalt truede fuglearter. Dette ble gjort etter forslag fra Direktorat for na turfbrvaltning (DN). Nei til FIOF For kroner mener NOF at åkerriksa kan reddes i Nor ge. I lbrbindelse med Naturvernåret søkte foreningen om pen ger til en tiltaksplan kr arten. ENØK - BEvissT ENERGIBRuK Vil du vite hvordan du kan redusere energikostnadene dine, ta da kontakt med: r TRolvis FYU<ESS ENØK-FOND TLF.: HANDE LSLAE VARFHUSET MAI3LAKROSStN TLF D4GLlGVlRERVD ILVFRNEVII( TLPS9QB57 1 ifølge lngarjostein Øien i NOF, har slike prosjekter gitt gode resultater i utlandet, blant an net England og Irland. Artens svake stilling glohalt kre er allikevel at lignende prosjekter gjennomføres i flere land. Søk naden ble imidlertid avslatt av MD. Søknaden var ikke av de vi prioriterte denne gang, sier saksbehandler Liv Westhy i MD, til. Hun begrunner dette med at andre av NOFs prosjektsøknaderhad de større verdi for allmenhe ten. Det ligger ingen nedvurde ring av prosjektet i dette. Vi regner med at at NOF vil søke andre faginstanser med sitt pro sjekt, og ønsker dem lykke til med dette, sier hun. Usikkert for ledere øremerkede tilskudd til kommunale miljøvern ledere tar slutt FØRST MED DE De arlige bevilgningene til stil lingeneerpa 110 millionerkro ner. Pengene vil bli gitt ogsa etter 1996, men da ikke som øremerkede midler. innebærer at det fra 1997 vil være lokalpolitiske prioriteringer som vil være av gjørende for hvordan miljøver net skal drives i kommunene. sier spesialkonsulent Ole Jør gen Grann i Kommunenes Sen tralforbund. 420 av landets 435 kommuner har i dag en eller to miljøvernledere. 40 prosent er fast ansatt. største utfordringene har vært å fa fram at miljøvern er sektorovergripende, sier Grann. LOKALE NYHETENE! Akershus Lillestrøm ROMERIKES BLAD lif Avd.kontor Jessheim Til eidsvoll Til Arnes Til Bjerkeiangen Tit [orenskog Til PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY RO. BOX 220, N.4056 TANANGER, NORWAY

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken.

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken. På En Da Natur& miljø_ Nr. I 13. januar 1995 7. årgang Aukeil skuet over Norges kliniaiirnsats KØBENHAVN: - Jeg er skuffet over Norges holdning i klimapoli tikken, sier Danmarks miljø- og energiminis tersvendaukeniet

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

Overvåking av miljø kan bli stanset

Overvåking av miljø kan bli stanset Vi Det Muligheten Noen Da side En Overvåking av miljø kan bli stanset Norsk miljoovervåking står ifareforå bli betydelig redusert neste år. Norsk insti tutt for Iuftforskning (Nilu) truer med å legge ned

Detaljer

Billig barskogvern på Vestlandet

Billig barskogvern på Vestlandet Men Nei, Pa Skogbeltet Nr. 12/13 24. juni 1994 6. årgång Billig barskogvern på Vestlandet 50 kvadratkilometer produktiv og svært verneverdig barskog kan vernes på Vest landet uten store konflikter og dermed

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank.

Detaljer

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene Motshtnden Nr. 16 2. september 1994 6. årgang KIirnaorkandIingene inn i et nytt spor De internasjonale klimaforhandlingene lister seg langsomt inn på et nytt og mer konkret spor. De to EU-landene Danmark

Detaljer

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nr. 5 8/3-1 991 ISSN: 0802-5924 0 Olj erisiko undervurderes siste side EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nederland investerer 65 milliarder i k-trafikk side 5 Spesialavfall til Halden eller Gj erstad

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta.

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta. 770802 461002 og - pling! kopiere i nnhold Leder En effektiv dag Det er rart å tenke på; før pusset folk tenner og åpnet dører - helt selv. Ven elektriske kinkkeradioen veklni iiivi kluklon VV. )en i.

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

Fredning. Jattr & miljø. innhold

Fredning. Jattr & miljø. innhold I Jattr & miljø NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 17 I 2002 I 14. ÅRGANG I UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Truer Kyoto-avta Len Stromforbruket øker, og kull og olje er løsningen for å dekket behovet.

Detaljer

La oss bruke t-skjortene som skoleuniform, foreslo barna ved invalideskolen i Mbarara. (Foto: Knut Sterud)

La oss bruke t-skjortene som skoleuniform, foreslo barna ved invalideskolen i Mbarara. (Foto: Knut Sterud) . nylig det DET SPRER OG GROR UGANDA Ved Nilens kilde Victoriasjoen er Røde Kors, Skogsel skapet og Naturvernforbundet i Oppland i full gang med å drive planteskole og skogplanting. Opplands-prosjektet

Detaljer

X Buhletill. Giftige 60-talishus. kan skade barn. Velkommeii, Jagland. Innliolil: Nå jager hun. der rovdyr. Betongelementhus fra 60-tallet

X Buhletill. Giftige 60-talishus. kan skade barn. Velkommeii, Jagland. Innliolil: Nå jager hun. der rovdyr. Betongelementhus fra 60-tallet fra Røkke Disputt om Indianerne vant TV-ak Sverige i gult, blått og grønt. hunder. Men etter denne sjonen der rovdyr Nå jager hun Debio-laks gir korrekte opp Fra ja til nei problemene. kan skade barn Innliolil:

Detaljer

Ordførere krever jernbanesatsing

Ordførere krever jernbanesatsing Vi En Nr. 24 1990 SSN: 0802-5924 NATUR OG MILJØ BULLETIN Metanol rådyrt for staten side 5 0 NINA får internasjonalt senter siste side Internasjonale krav til skipsfarten %ide 6 D Naturvernforbundet vant

Detaljer

Laksestammene forsvinner i genbanken

Laksestammene forsvinner i genbanken NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 14 2004 16. ÅRGANG UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Uklart om Snøhvit Lars Sponheim vil ilegge gasskraftverket ved Snøhvit CO2-avgift. Miljøvernministeren har ikke bestemt

Detaljer

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet NR. 2 2006 På vei inn i velstanden Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet Innhold Leder Verden i India og Kinas hender To kloder må til om landene skal opp på vårt forbruksnivå. Side

Detaljer

Ocm 4.. Cl)C1) _. C1) - i. -4 (I) 0% F\)

Ocm 4.. Cl)C1) _. C1) - i. -4 (I) 0% F\) _. C1) --! 4.. Ocm o,, 0. - 1L Cl)C1) - i. I, 0 0-4 (I) 00 0 0% F\) CD vi Stig Victor skråblikk GODE imidlertid manglet gode HVA ER DET NAVN kandidater-kanskje med unntak VI GJØR I serien gode navn og

Detaljer

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge Miss Bissi 04 Bjerke østlandets siste villmark Malaria på vei mot Norge - Hva så Innhold Leder Look to Norway invitasjon til Hunting high and Iow MJLJØVERNDEPARTEMENTET 91 Pressemelding Til: CNN, NBC,

Detaljer

temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter

temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter k ri) Dette Til Samtidig 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1998 temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 X Bu11till Redaktøi Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristian Jahre Bidragsytere:

Detaljer

Stopp oljeboringen i nord

Stopp oljeboringen i nord er at man ikke har den fulle nye bosirdl liiritiio, o Shk gjenvinning høres bedre ut enn det helt kuiiigi pesemilmi.. ni i, i et gammelt op I rnmrr osv. i lii I er mer realistisk, men det krever at du

Detaljer

LEDER. Skrinlegg skytefeltet I

LEDER. Skrinlegg skytefeltet I 1 i Lokale noe -i -- (;i4jjft J1U SOLDARTET MED SMÅ KAFFEDYRKERE UTVKLNGSLAND Prov Coop Café Futuro, som er Coops solidaritetskaffe. Dette betyr at kaffebondene som dyrker kaffen til Café Futuro får en

Detaljer

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker Natur & I. miiio nr. 7, 7.aprIL2000 12.6rg BullI!till utgitt av Norges Naturvernforbund L «Etter års stagnasjon Jörsøker NSB å ta igjen den tapte tid, men noen av ossfår ikke være med.» IlAlvAki) C. 1-lANssi

Detaljer

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg NR. 10 2006 Avfallseksport uten kontroll Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg Innhold Lanserer giftfri tåteflaske De fleste tåteflasker inneholder Bisfenol A, men nå kommer et giftfritt

Detaljer

Norsk grønn industrileder. Godt nytt for rovdyra. Mer eksos pg asfalt - :: -

Norsk grønn industrileder. Godt nytt for rovdyra. Mer eksos pg asfalt - :: - 1: Norsk grønn industrileder Godt nytt for rovdyra Mer eksos pg asfalt. - :: - LEDER Benytt sjansen Bondevik C_ Pa de neste sidene kan du lese om utbyggingsplanene for Kjctsnesfjorden I ved Jostedalsbreen

Detaljer

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 2 / 2006 >> 2 Leder >> 2 Trygge Lokalsamfunn samler kreftene >> 3 Hvordan kan lokale data brukes til forebygging av ska der og ulyk ker? >> 4 Tid for vinterdekk! >> 5 Nær halvparten

Detaljer