Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder"

Transkript

1 Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Side 1 av 61

2 V1 Greåker sentrum vest Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på begge sider av Greåkerveien. Området begrenses av jernbanen i nord og tømmerlageret i sør. Planområdet omfattes av reguleringsplan Lande-Greåker (21-01) fra 1936, hvor formål og utnyttelsesgrad ikke er spesifisert. Bygningsmiljø Bebyggelsen konsentrerer seg langs Greåkerveien. Greåker sentrum framstår i dag som et svekket forretningsstrøk omkring hovedgata Greåkerveien. Bebyggelsen er delvis orientert mot veien og trukket inntil fortauet, med noen eldre bolighus som har forretning i første etasje. Mange av forretningene har flyttet ut til nytt forretningsområde ved riksveien. Inntil hovedgata ligger også flotte villaer tilbaketrukket på store tomter. Mot øst, på nordsiden av Greåkerveien, ligger en mindre parkeringsplass. Gamle Greåker skole, som vi finner vest i området, er ombygd til boliger og har en stor plass foran seg (mot sør og øst). Grønnstruktur og lek Området er en del av en flat elveslette. Et tømmerlager stenger for kontakten med Glomma. Grønnstrukturen i området består hovedsakelig av private hager og restareal. Greåker torg rammes inn av rekker med lindetrær som er betegnet i grønnstrukturplanen som viktige. Det mangler nærlekeplass for dette området. Vetabekkveien grendelekeplass (<400m) er vanskelig tilgjengelig. Trafikksituasjon Planområdet ligger på begge sider av Greåkerveien, med ÅDT på ca biler pr døgn, og fortau på begge sider. Av denne trafikken er ca 10% tungtrafikk, som er en høy andel gjennom et boligområde. Jernbanen går langs kanten av området og Rv109 ligger ca 150 meter unna. Jernbanen har ca 35 passeringer døgn, pluss godstransport, som av noen vil oppfattes som støy. Den gamle skoleplassen brukes i dag til parkering. Adkomst til området vil være langs Greåkerveien. Bussen i Greåkerveien har en avgang pr time i begge retninger mellom kl og kl Gangavstand til Rv109 er 150 meter, gjennom undergang under jernbanen, der busstilbudet er ca 5 avganger pr time i rushtiden. Gang- og sykkeltrafikk har gode forhold langs Greåkerveien, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Tindlund skole ca 1200 meter unna, og der den raskeste veien vil være Greåkerveien-Grålumveien-Rv109. Andre underganger under jernbanen kan også benyttes, med tilgang til gang- og sykkelveien langs Rv109. Skoleveien er svært trygg. Fortetting Potensialet for boligfortetting er ikke så stort i planområdet, men det finnes muligheter på bebygde tomter som er lavt utnyttet, omgjøring av bygninger som i dag delvis er forretninger, samt bygging på noen mindre ubebygde arealer. Kvaliteten i deler av bebyggelsen tilsier at fortetting begrenses til noen utvalgte tomter. To fortettingsområder er vurdert. På disse arealene kan det bygges leilighetshus, vurdert på bakgrunn av bygningsmiljø og sentralitet. Det ene området er et åpent areal sørvest for Gamle Greåker skole. Fortettingsområde 2 er parkeringsplassen på nordsiden av Greåkerveien, helt øst i området. Til sammen kan dette utgjøre et potensial på 41 leiligheter. Fortettingsområdene er delt på til sammen 8 eiendommer. Konsekvenser Boligutbygging på restarealene opp mot gateløpet vil være positivt for området. Det vil stramme opp gatebildet. De store villatomtene bør ikke bygges ut siden de er et bærende element i grønnstrukturen. Det er viktigt å beholde grønne korridorer mellom husene og åpne opp for forbindelse med Glomma. Det bør etableres et lekeareal på området ved Greåker torg som gir nær- og grendelekeplass til området V1 og V2. Lekeareal for de minste barna etableres i fortettingsområdene. Samtidig bør det sikres en grønn forbindelse med Glomma ves at deler av lagerområdet til Greåker industrier utvikles til rekreasjons- og grøntareal for Greåker sentrum. Vetabekken fra Greåkerdalen er lagt i rør gjennom området og kan eventuelt åpnes ved utløpet til Glomma som del av en grønnstrukturutvikling. Side 2 av 61

3 Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 160 nye bilreiser, og vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikken i området. En transformatorkiosk står på parkeringsplassen og må antakelig flyttes. Parkeringsareal på nær 1000 kvm vil gå tapt ved realisering av potensialet. Behovet for parkeringsareal må vurderes i sammenheng med nedgangen i forretningsvirksomhet. Konklusjon Planområde V1 har ikke stort fortettingspotensiale, men boligbygging i fortettingsområdene antas å være i liten konflikt med andre arealinteresser. Fortettingsområde 2 er i mulig konflikt med parkeringsbehovet og har en kompliserende eiendomsstruktur. Fortettingsområde 1 mot nord fra Ekebergveien n O Fortettingsområde 2 mot nord fra Greåkerveien Ekebergveien Greåkerveien Tamburveien 1 2 Eikveien Greåkerveien 5 Fortetting i planområde V1 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V1 Side 3 av 61

4 V2 Greåker sentrum øst Beliggenhet og planstatus Området ligger rett øst for V1 og vest for Greåker industrier. Greåkerveien går også gjennom dette området. Et stort tømmerlager hindrer området å ha kontakt med Glomma. Planområdet omfattes delvis av reguleringsplan for Lande-Greåker (21-01) fra 1936, hvor formål og utnyttelsesgrad ikke er spesifisert. Den delen av planområdet som ligger nord for jernbanelinja omfattes av reguleringsplan Rv109-Storveien (21-13) fra 1980 og har formålene "forretning" og "offentlig bygning". I kommuneplanen er det avsatt et 35 daa stort areal til framtidig byggeområde, rett sør for planområdet. Bygningsmiljø Ved krysset Greåkerveien-Grålumveien finner vi den eldste sentrumsbebyggelsen. Mye av bebyggelsen er bygd før krigen og er delvis i dårlig forfatning. Dette er hovedsakelig bolighus som har forretningsvirksomhet i lokaler som vender ut mot fortauet. Av nyere bebyggelse finnes et kontorbygg nord for Greåkerveien og et forretningsbygg på 1300 kvm grunnflate i halvannen etasje i sør for hovedgata. Inntil dette ligger et ca 5 daa stor parkeringsareal. Nord for jernbanelinja er det et gruslagt parkerings- og lagerområde. Helt i vest ligger bestyrerboligen til Greåker industrier og en villa i klassisk stil. Begge har store hager. Grønnstruktur og lek Området er del av den samme elvesletten som V1, og domineres visuelt av industri øst for området. Grønnstrukturen i området består hovedsakelig av private hager og restarealer. Det som burde gi dette området identitet er Glomma, men i dag er kontakten ikke til stede. Området bak Greåker torg, opptil tømmerlagret, er det eneste området som oppfattes som grønt. Her er det en gressflate og noe trevegetasjon. Det mangler nærlekeplass for dette området. Vetabekkveien grendelekeplass (<400m) er vanskelig tilgjengelig fra deler av området. Trafikksituasjon Hovedgata Greåkerveien har ÅDT på ca biler pr døgn, og fortau på begge sider. Av denne trafikken er ca 10% tungtrafikk, som er en høy andel gjennom et boligområde. Jernbanen går langs og gjennom området og Rv109 ligger meter unna. Jernbanen har ca 35 passeringer døgn, pluss godstransport, som av noen vil oppfattes som støy. En stor del av området brukes i dag til parkering. Adkomst til området vil være langs Greåkerveien, eller via Grålumveien til Rv109 og til Rv114. Bussen i Greåkerveien har en avgang pr time i begge retninger mellom kl og kl Gangavstand til Rv109 er meter, via Grålumveien, der busstilbudet er ca 5 avganger pr time i rushtiden. Gang- og sykkeltrafikk har gode forhold langs Greåkerveien, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Tindlund skole ca 900 meter unna, og der den raskeste veien vil være Greåkerveien-Grålumveien-Rv109. Andre underganger under jernbanen kan også benyttes, med tilgang til gang- og sykkelveien langs Rv109. Skoleveien er svært trygg. Fortetting Potensialet for boligfortetting er ganske stort i planområdet, dersom parkeringsarealer tas i bruk og det foretas en sanering av eldre bebyggelse. Planområdets bymessige preg og sentrale beliggenhet tilsier at leilighetshus blir valgt som boligtype. Fire fortettingsområder er vurdert og potensialet er beregnet til 155 boenheter. Fortettingsområde 3 er dagens parkeringsareal i nord mellom jernbanen og Orebekkveien, med nærliggende bygg. Området er ca 4 daa og kan gi 43 leiligheter. Fortettingsområde 4 omfatter den gamle bebyggelsen ved krysset Greåkerveien-Grålumveien. Dette er et areal på ca 3 daa som kan gi 34 boliger i leilighetshus. Fortettingsområdene 5 og 6 er to parkeringsareal som ligger på hver sin side av Greåkerveien. På nordsiden ligger område 6 med ca 1 daa og kan bebygges med 10 leiligheter. Parkeringsarealet på sørsiden av Greåkerveien er på nær 7 daa, inkludert bebyggelse mot veien. Her er det mulig å få til 68 boliger i leilighetshus. Fortettingsområdene er delt på til sammen 11 eiendommer. Konsekvenser Restarealene i dette området er av en lav kvalitet, og det ville gjøre området mer "urbant" hvis disse arealer ble bebygd. Ved å beholde eksisterende trær vil en utbygging ikke få negative konsekvenser for Side 4 av 61

5 grønnstrukturen. Gjennom en utbygging kan grønnstrukturen forbedres ved bl a å åpne opp korridorer til Glomma. Det bør etableres et lekeareal på området ved Greåker torg som gir nær- og grendelekeplass til området V1 og V2. Lekeareal for de minste barna etableres i fortettingsområdene. Behovet for parkeringsareal må vurderes ut fra framtidig behov. Bevaringsverdien av den gamle bebyggelsen ved krysset Greåkerveien-Grålumveien må også vurderes særskilt. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 620 nye bilreiser. Dette vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikkavviklingen i området, men vil bety økt belastning (30%) for de eksisterende boliger langs Greåkerveien. Konklusjon Planområde V2 har et ganske stort fortettingspotensiale og boligbygging i fortettingsområdene antas å være i liten konflikt med andre arealinteresser. Eiendomsstrukturen og hensynet til eksisterende bebyggelse er kompliserende faktorer som kan føre til at utbyggingen trekker ut i tid. Offentlige investeringer som oppgraderer sentrumsmiljøet i Greåker vil kunne påskynde prosessen. Fortettingsområde 3 mot øst fra Grålumveien Greåkerveien Tamburveien Orebekkveien Grålumveien 3 Fortettingsområde 4 mot nord fra Greåkerveien Meieriveien Enghau Enghaugveien Fortetting i planområde V2 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V2 Side 5 av 61

6 V3 Olaf Eidsæthersvei Beliggenhet og planstatus Området avgrenses av jernbanen i syd og Rv 109 mot nord. Olaf Eidsæthers vei går midt gjennom området med en vakker lindeallè. Planområdet ligger delvis på Tindlundplatået og delvis i sørhellingen mot Glomma og dekker et areal på 75,1 daa. Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Rv109-Storveien (21-13) fra 1980 og har formålene "bolig", "friområde" og "offentlig bygning". Ingen spesifisert utnyttelsesgrad. I kommuneplanen er den nordre delen av planområdet avsatt til framtidig byggeområde. Bygningsmiljø Det er 46 eksisterende bygninger i planområdet. Bygningsmiljøet i området er preget av eneboliger fra 1950-tallet med store hager. Sør for området, på motsatt side av jernbanen, finnes flere industri- og lagerbygg. Grønnstruktur og lek Grønnstrukturen preges av den flotte lindealléen som fører inn i området, som gir området identitet og sjarme. Den er merket ut som viktig i grønnstrukturplanen, sammen med et utsiktspunkt. Arealet nord for alléen ligger på Tindlundplatået, og er forholdsvis flatt. Sør for alléen heller terrenget sørvendt, ned mot Glomma. Her er det åpne og grønne arealer i skråningen ned mot Glomma. Stedet har et fint utsyn over Glomma. Dessverre er adkomsten ned til elven brutt av toglinjen. Det tredje åpne arealet er en flate med dyrket mark tett opptil Rv109, som er gitt betegnelsen grønnstruktur med stor natur verdi. Det mangler nærlekeplass for dette området. Grendelekeplass ved Tindlund skole (<500m) er vanskelig tilgjengelig på grunn av kryssing av Rv109. Trafikksituasjon Området avgrenses av jernbanen i syd og Rv109 mot nord. Olaf Eidsæthers vei går midt gjennom området som en vakker lindeallè. Det er bygget støyskjerm langs Rv109, untatt langs jordet. Adkomst til området vil være langs Olaf Eidsæthers vei for den søndre del av området. For den delen av området som ligger langs Rv109, bør det bygges en ny adkomst parallelt med Rv109 mot Ingeniør Quillers vei. Det viktigste busstilbudet er langs Rv109, med ca 5 avganger pr time i rushtiden. Gangavstanden er fra 0 til 200, med en eksisterende undergang sentralt plassert i området. For den delen av området som ligger mot syd vil bussen i Greåkerveien være nærmere, men med bare en avgang pr time. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Tindlund skole ca 500 meter unna, og der den raskeste veien vil være gjennom undergangen og langs Rv109. Skoleveien er svært trygg. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort på deler av planområdet. En del av området med eksisterende bebyggelse lar seg vanskelig fortette uten uforholdsmessig store inngrep, og er derfor holdt utenfor. To fortettingsområder er vurdert, 7 og 8. I alt er 31 daa antatt å kunne inngå i fortetting. Begge fortettingsområdene antas å være egnet til utbygging med eneboliger, vurdert på bakgrunn av eksisterende bygningsmiljø, samt at adkomst må skje gjennom boligområdet. Potensialet er beregnet til 62 boenheter. Fortettingsområdene er delt på til sammen 5 eiendommer. Konsekvenser Tre åpne grøntarealer, delvis jordbruksareal, går tapt ved utbygging. Konsekvensene kan begrenses ved riktig utforming av bebyggelsen. I skåningen mot Glomma er det viktig å ikke bygge igjen hele utsikten, men beholde visuelle korridorer ut til det store landskapet. Husene bør kunne ta opp terrenget og ikke være høyere enn to etasjer. På arealet ved Rv109 bør bebyggelsen holdes lav, samtidig som et vegetasjonsbelte og en jordvoll bør etableres mot Rv109 for å dempe støyen og kontakten med veien. Det bør ved fortetting etableres to lekeplasser i området, en nærlekeplass og en kombinert nær- og grendelekeplass. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 250 nye bilreiser pr døgn. Dette vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikkavviklingen i området, men vil bety økt belastning (10%) for de eksisterende boliger både langs Greåkerveien og i de mindre boliggatene. Gangveier og fortau bør bygges langs de mest trafikkerte adkomstveiene. Side 6 av 61

7 For den delen av området som ligger langs Rv109, bør det bygges en ny adkomst parallelt med Rv109 mot Ingeniør Quillers vei. Jernbanen bør støyskjermes ved utbygging av fortettingsområde 7. Konklusjon De åpne arealer i planområde V3 lar seg raskt bygge ut fordi de er uten eksisterende bebyggelse og godt arrondert. Det tas imidlertid et forbehold om grunnforholdene i fortettingsområde 7, som ikke er vurdert. Eiendomsforholdene er enkle. Dersom det lages en ny adkomstvei vil potensialet for området øke betydelig med en annen boligtype. Enghaugveien Fortettingsområde 7 mot vest fra gangvei Enghaugveien G Trudvangveien allveien Aspeveien O. Eidsæthers vei 7 Ing. Qillers vei Stikkveien R-109 Greåkerveien Villa Tindlund Fortettingsområde 8 mot øst fra gangvei 8 Gamle Vektervei Midtveien Hei B 9 G Fortetting i planområde V3 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V3 Side 7 av 61

8 V4 SMV-området v/glomma Beliggenhet og planstatus Området ligger langs elvebredden mot Glomma, med Greåkerveien og jernbanen langs grensa mot nord. Planområdet dekker et areal på 19,8 daa. Planområdet omfattes av reguleringsplan Lande-Greåker (21-01) fra 1936, hvor formål og utnyttelsesgrad ikke er spesifisert. Bygningsmiljø Kartgrunnlaget viser 4 eksisterende bygninger i planområdet, hvorav 3 er klassifisert som bolig. Bygningsmiljøet i området langs Glomma mot vest er preget av industrivirksomhet. Helt i øst har en MCklubb sine lokaler. Grønnstruktur og lek Fra gammelt av ble området brukt som havn og lagerplass, men ligger nå brakk. Terrenget skrår bratt opp fra lagerplassen mot Greåkerveien, og langs deler av veistrekningen er det satt opp støttemur. Skrot og bygningselementer ligger igjen etter den tidligere virksomheten, og noe kratt og trær vokser frem i kantene og i enden av plassen. Området har meget stor grønnstrukturverdi på grunn av den nære kontakten med Glomma. Det mangler nærlekeplass for dette området. Grendelekeplass ved Tindlund skole (<500m) er vanskelig tilgjengelig på grunn av kryssing av Rv109. Trafikksituasjon Adkomst til området vil være langs Greåkerveien. Bussen i Greåkerveien har en avgang pr time i begge retninger mellom kl og kl Gangavstand til Rv109 er ca 500 meter, der busstilbudet er ca 5 avganger pr time i rushtiden. Området vil i liten grad merkes av støy fra vei og jernbane. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Tindlund skole ca 500 meter unna, og der den raskeste veien vil være via Fredheimveien. Fortetting Potensialet for boligfortetting er stort i planområdet. Eksisterende bebyggelse forutsettes sanert. Området antas å være egnet til utbygging med leilighetshus, sett på bakgrunn av tomtens beskaffenhet og tilstøtende bygningsmiljø. Potensialet er beregnet til 135 boenheter. Fortettingsområdet er delt på 5 eiendommer. Konsekvenser Utbygging av området vil dels rydde opp i og dels beslaglegge et viktig område ved Glomma. Overfor området ligger et villastrøk, og ved utbygging bør man ta hensyn til dette. Husene må ikke være for høye, og de skal ikke stenge for kontakten med Glomma. Utformingsmessig bør husene ta opp formen og materialbruken til eksisterende bygninger langs elvebredden. Et stort, markant hus vil bryte opp harmonien og endre karakteren til området. Det bør ved fortetting etableres to lekeplasser i området som fungerer som nærlekeplass og lekeplass for de minste barna. Grendelekeplass plasseres utenfor området (for eksempel på område V3). Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 550 nye bilreiser pr døgn. Dette vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikkavviklingen i området, men vil bety økt belastning (30%) for eksisterende boliger langs Greåkerveien. Gangveier og fortau bør bygges langs de mest trafikkerte adkomstveienes. Skoleveien er trygg, men det bør bygges fortau langs Fredheimveien og en sikker krysning av Greåkerveien Ved nybygging kan eventuell støyskjerming innarbeides i fasaden på nybygget. Konklusjon Planområde V4 lar seg raskt bygge ut fordi den har lite eksisterende bebyggelse og er godt arrondert. Det tas imidlertid et forbehold om grunnforholdene og flomfaren, som ikke er vurdert. Fortetting bør sees i sammenheng med planene for de tilstøtende arealer langs Glomma, både vestover og østover. Side 8 av 61

9 Fortettingsområde 9 mot øst fra Greåkerveien Tindlund 8 Gamle Vektervei Midtveien 9 Bergve Greåkerveien Hans Børs Heimdalsveien Fredheimveien Stangs vei Fortetting i planområde V4 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V4 Side 9 av 61

10 V5 Teglverksveien Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på Nedre Hannestad innrammet av Losveien, Teglverksveien og Greåkerveien. Området ligger langs Greåkerveien og innenfor den hesteskoen som Teglverksveien danner. Jernbanen og Rv 109 ligger nord for området med en husrekke i mellom. Arealet er på 30,4 daa. Planområdet omfattes av reguleringsplan Lande-Greåker (21-01) fra 1936, hvor formål og utnyttelsesgrad ikke er spesifisert. Bygningsmiljø Det er 13 eksisterende bygninger i planområdet, likt fordelt på boliger og lager/verkstedbygg. Bygningsmiljøet i området omkring er preget av boliger bygd mellom 1930 og Sør for området er det industri- og lagerbygninger. Grønnstruktur og lek Området er i en sydvent skråning med utsikt over Glomma. Dette område ligger i en ravine, og grunnen bør derfor undersøkes med henblikk på forekomster av kvikkleire. Det meste er tilgrodd av gress, med noen få trær opptil boligen som ligger nederst i skråningen og noen trær øverst mot Teglverksveien. I grønnstrukturplanen betegnes dette som et område uten stor grønnstrukturverdi. Det er et viktig utsiktspunkt ved Teglverksveien. Det mangler nærlekeplass for dette området. Grendelekeplass ved Lekeveien lekeplass (<500m) og Hannestad lekeplass (<700m) er vanskelig tilgjengelig på grunn av kryssing av Rv109. Trafikksituasjon Adkomst til området vil være fra Greåkerveien. På grunn av høydeforskjellene bør øvre del av området få adkomst fra Teglverksveien. Bussen i Greåkerveien har en avgang pr time i begge retninger mellom kl og kl Gangavstand til Rv109 er meter, der busstilbudet er ca 5 avganger pr time i rushtiden. Området skråner ned mot Greåkerveien, slik at støy fra jernbanen og Rv109 ikke er sjenerende. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Hannestad skole ca 1100 meter unna, og der den raskeste veien vil være via Ordfører Karlsens vei og Damveien eller langs noen av de mindre trafikkerte boligveiene. Skoleveien er trygg til tross for stor trafikk, spesielt i Ordfører Karlsens vei. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort fordi området har attraktiv beliggenhet og utgjør et samlet stort areal. Eksisterende bebyggelse forutsettes delvis sanert, etter en nærmere vurdering. Området har gode adkomstforhold og antas å være egnet til utbygging med tett/lav bebyggelse. Potensialet er beregnet til 152 boenheter. Fortettingsområdet er delt på 14 eiendommer. Konsekvenser Utbygging forutsetter at det legges til rette for lekearealer. Ved utbygging på dette området bør man ta hensyn til stedets synlighet og derfor ikke bygge høye eller massive bygninger. Man bør også ivareta utsikten fra Teglverksveien som er merket av i Grønnstrukturplanen. Vegetasjon bør brukes til å bryte opp og gi et mykere uttrykk. Fortetting bør innebære at det etableres både grende- og nærlekeplass i området. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 600 nye bilreiser pr døgn. Dette vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikkavviklingen i området, men vil bety økt belastning (35%) for eksisterende boliger langs Greåkerveien. Støyskjerming mot Greåkerveien bør gjennomføres og gangvei eller fortau bør bygges langs Teglverksveien. Konklusjon Det kan ta tid å få klargjort planområde V5 for utbygging på grunn av eksisterende bebyggelse og noe komplekse eiendomsforhold. Det er også nødvendig å undersøke grunnforholdene nøye. Utbygging er imidlertid i liten konflikt med andre interesser. Side 10 av 61

11 Fortettingsområde 10 mot øst fra Teglverksveien Fortettingsområde 10 mot sør fra Teglverksveien Fjellhøyv Strømsæthers Fortetting i planområde V5 Elvebakken Rv-109 Losbakken Teglverksveien 10 Greåkerveien Teglverksveien Lensmannsbakken Greåkerveien Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V5 Side 11 av 61

12 V6 Nybergveien/Gnolden gartneri Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på Nedre Hannestad og dekker et areal på 33,5 daa. Området består av tre ulike deler, hvorav to deler ligger nord og syd for Fjellhøyveien, og den siste delen ligger mellom Nybergveien og Rv 109. Planområdet omfattes av reguleringsplan for Lande-Greåker (21-01) fra 1936 som ikke er spesifikk på formål eller utnyttelse. De søndre deler av planområdet (Sør for Fjellhøyveien) omfattes av reguleringsplan for Rv109-Storveien (21-13) fra 1980 og har formålene "industri" og "bolig" (sør og vest for Nybergveien). Bygningsmiljø Planområdet har 18 eksisterende bygninger. En stor del av bygningsmassen består av et gartneri og et nærings/kontorbygg. Bygningsmiljøet utenfor området er preget av boligbygg fra tallet i øst og nyere bebyggelse i vest. Grønnstruktur og lek Dette området er veldig variert. På sørsiden av Nybergveien er det en skråning med mye fjell i dagen, avrunda og svabergaktig, og lyng og lav vegetasjon. Man har et vidt utsyn over Glomma og enda lengere. Naturen er svært spesiell, og er betegnet som et område med meget stor grønnstrukturverdi. Det mangler nærlekeplass for dette området. Lekeveien lekeplass (<500m) er grendelekeplass. På sørsiden av Fjellhøyveien ligger er et stort industribygg med asfalterte flater rundt. Trær skjermer for innsyn og på hjørnet av Fjellhøyveien og Nybergveien, ligger en overgrodd boligtomt med et falleferdig gammelt hus, fine syriner, noen eldre bjørk og osp. Ved Gnolden gartneri ligger en inneklemt teig med dyrket mark i en svak skråning. Trafikksituasjon Fjellhøyveien har i dag lite trafikk, men den er smal og bratt med liten oversikt. Områdets søndre del ligger langs Rv109 med stor trafikk, på toppen av en skjæring, høyt over veien. Skjæringen skjermer delvis mot støy, men ikke mot vest. Adkomst til området vil være langs Nybergveien og Fjellhøyveien. Det vil være behov for en standardheving av begge veiene. Nærmeste busstilbud er langs Rv109 med ca 5 avganger pr time i rushtiden. Gangavstand til Rv109 er meter, men det vil kreve at det bygges en trapp i fjellet ned fra området. Avstand til busstilbudet i Ordfører Karlsens vei er ca 400 meter, der frekvensen er ca 5 avganger pr time i rushtiden. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109. Nærmeste barneskole er Hannestad skole ca 700 meter unna, med mulige forbindelser langs Hannestadfjellet og Hannestadveien. Damveien har egen gang- og sykkelvei. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort på deler av planområdet. En næringseiendom med kontorbygg deler området på midten, med to delvis ubebygde områder på hver side. I alt er 23 daa antatt å kunne inngå i tre fortettingsområder med beregnet potensiale på 116 boenheter. Eksisterende bebyggelse i fortettingsområdene forutsettes sanert. Et lite fortettingsområde (12) inntil næringseiendommen (Fjellhøyveien 49) antas å være egnet for bygging av tre eneboliger. De øvrige to delene antas egnet for tett/lav bebyggelse, ut fra sin sentralitet og tettheten i nærliggende områder. Potensialet er beregnet til 48 boliger på fjellområdet sør for Nybergveien (fortettingsområde 11) og 65 ved Gnolden gartneri (fortettingsområde 13). Fortettingsområdene er delt på 3 eiendommer. Konsekvenser Utbygging av fortettingsområde 13 vil ikke være til sjenanse for eksisterende bebyggelse, men opplevelsen av et større landskapsrom går tapt. Husene og tomtestørrelsen bør ikke skille seg ut fra eksisterende bebyggelse. I fortettingsområde 12 bør vegetasjonen på hjørnet av Fjellhøyveien og Nybergvein beholdes. Den markerer et høydedrag og demper innsynet til industribygningen. Utbygging av fortettingsområde 11 vil beslaglegge et meget viktig grønnstrukturområde. Fjell i dagen gjør at man må foreta store terrenginngrep i forbindelse med tilrettelegging av tomter og tilføring av veier, vann og kloakk. Side 12 av 61

13 Fortetting bør innebære at det etableres nærlekeplasser i fortettingsområdene 11 og 13. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 460 nye bilreiser pr døgn, og vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikken i området. Skoleveien er utrygg, inntil det blir bygget fortau og sikker krysning av Fjellhøyveien. Det bør sikres en gangforbindelse langs Hannestadveien. Søndre del av området må støyskjermes mot Rv109 vestover. Konklusjon Fortettingsområdene 12 og 13 er godt arrondert, lite konfliktfylt, og lar seg raskt bygge ut dersom eksisterende bebyggelse saneres. Fortettingsområde 11 er i konflikt med andre arealinteresser. Eiendomsforholdene er enkle. Fortettingsområde 11 mot øst fra området Fortettingsområde 13 fra Østgårdsvei Hannestadfjellet Fjellhøyveien Hannestadfjellet 12 Nybergveien 13 Østgårds vei dveien Hannestadveien Fjellhøyveien Sven Olsens vei Sve S Fortetting i planområde V6 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg Fjellhøyveien Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Stien Stupveien R-109 Greåkerveien Havnebakken Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V6 Side 13 av 61

14 V7 Gnolden-jordet v/hannestadveien Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på Nedre Hannestad, langs Hannestadveien, med størstedelen på vestsiden og en liten del på østsiden. Området dekker et areal på 15,3 daa. Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Hannestad øst (22-09) fra 1968 med formål "bolig". Ingen spesifisert utnyttelsesgrad. I kommuneplanen (1998) er planområdet avsatt til framtidig byggeområde, med unntak av den lille delen som ligger øst for Hannestadveien. Bygningsmiljø Det er kun ett lite eksisterende bygg i planområdet. Bygningsmiljøet utenfor området er preget av eneboliger bygd til ulike tider. Grønnstruktur og lek Området er et flatt, lite, landskapsrom som ligger opp til et vegetasjonsbelte i en bratt skråning. Det er hovedsaklig dyrket mark med noe krattvegetasjon i kantene. På andre siden av Hannestadveien, ved siden av en trafo, ligger en liten teig som er tilvokst med bjørk og osp. Nærheten til Lekeveien lekeplass (<350m) og Hannestad skole (<450m) dekker behovet for en grendelekeplass for området, men det mangler en nærlekeplass. Trafikksituasjon Planområdet ligger langs Hannestadveien, med størstedelen på vestsiden og en liten del på østsiden. Det er ingen trafikkmengder av betydning i nærheten av området. Adkomst til området vil være fra Hannestadveien via Damveien til Ordfører Karlsens vei for trafikk mot nord eller via Fjellhøyveien til Rv109. Gangavstanden til busstilbudet i Ordfører Karlsens vei vil være ca 300 meter og ca 500 meter til Rv109. Begge disse hovedtrasèene har frekvens på ca 5 avganger pr time i rushtiden. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109 og langs Ordfører Karlsens vei. Nærmeste barneskole er Hannestad skole ca 400 meter unna, langs Hannestadveien og Damveien. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort fordi området har attraktiv beliggenhet og utgjør et samlet bebyggbart areal. Området har adkomst gjennom et boligområde og antas å være egnet til utbygging med eneboliger. Potensialet er beregnet til 31 boenheter. Fortettingsområdet er delt på 4 eiendommer, hvorav en er på 13 daa. Konsekvenser En videreføring av boligbebyggelsen i dette området er naturlig. Det vil gi en mer sammenhengende bebyggelse. Ved utbygging bør vegetasjonsbeltet i skråningen sikres. Fortetting bør innebære at det etableres en nærlekeplass i området. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 130 nye bilreiser pr døgn. Dette vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikkavviklingen i området, men vil bety en økt belastning for eksisterende boliger i Hannestadveien. Skoleveien er trygg, men det bør bygges fortau langs Hannestadveien. Konklusjon Planområdet lar seg raskt bygge ut fordi det er uten eksisterende bebyggelse og godt arrondert. Eiendomsforholdene er enkle. Side 14 av 61

15 Fortettingsområde 14 mot sør fra Hannestadveien Hannestadfjelle Hannestadfjellet Kart med fokus på fortetting i planområde Damveien Hannestadveien Hannestadveien V7 Hannestadveien Titteruds vei en Olsens vei Sven Olsens vei C.J. Petterse Skipperveien Lekeveien Fortetting i planområde V7 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Side 15 av 61

16 V8 Lekeveien Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på Nedre Hannestad og dekker et areal på 24,1 daa. Området ligger langs Ordfører Karlsens vei, og med Lekeveien lengst vest i området. Planområdet omfattes av reguleringsplan for Lande-Greåker (21-01) fra 1936 som ikke er spesifikk på formål eller utnyttelse. I sør går planområdet så vidt inn i reguleringsplan for Fjellhøyveien 2 og 4 fra 2000 med formål "forretning/industri". Bygningsmiljø Det er 12 eksisterende bygninger i planområdet. Bygningsmassen består av noen eneboliger fra tallet med uthus/garasjer. Bygningsmiljøet utenfor området er preget av eneboliger bygd på tallet. I sør ligger det flere industri- og lagerbygg og i øst et kontorbygg for næringsmiddeltilsynet. Grønnstruktur og lek Området ligger opp til en skråning, og heller lett ned mot en liten bekk som går i sør - nordretning gjennom området. Dette er et intimt landskapsrom inne i et villaområde. Et vegetasjonsbelte skjermer området fra Ordf Karlsens vei. Nærheten til Lekeveien lekeplass (<300m) dekker behovet for en grendelekeplass for området, men det mangler en nærlekeplass. Trafikksituasjon Området ligger langs Ordfører Karlsens vei, og med Lekeveien lengst vest i området. ÅDT i Ordfører Karlsens vei er på biler pr døgn. Adkomst til området vil være fra Ordfører Karlsens vei, lengst syd på tomten, av hensyn til siktforholdene i den skarpe kurven i veien. Gangavstanden til busstilbudet i Ordfører Karlsens vei vil være ca meter og ca meter til Rv109. Begge disse hovedtrasèene har frekvens på ca 5 avganger pr time i rushtiden. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, med egen gang- og sykkelvei langs Rv109, Damveien og Ordfører Karlsens vei. Nærmeste barneskole er Hannestad skole ca 600 meter unna, langs Ordfører Karlsens vei og Damveien. Ulike boliggater er alternative gangadkomster. Skoleveien er svært trygg. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort på over halvparten av området, hvor det ikke er eksisterende bebyggelse. Fortettingsområde 15 utgjør 14 daa og antas best egnet for bygging av tett/lav bebyggelse fordi det har gode adkomstforhold og ligger nær kollektivtilbudet. Med denne boligtypen er antall boenheter beregnet til 69. Fortettingsområdet er delt på 6 eiendommer. Konsekvenser Utbygging på området kan stramme opp og gi et bedre inntrykk av området. Men bekken bør holdes åpen og ligge i et lite vegetasjons belte. Dette opprettholder den intime kvaliteten på stedet. Fortetting bør innebære at det etableres en nærlekeplass i området. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 280 nye bilreiser pr døgn, og vil ikke ha noen merkbare konsekvenser for trafikken i området. Boligene forutsettes skjermet for støy fra Ordfører Karlsens vei. Konklusjon Fortettingsområdet lar seg raskt bygge ut fordi det er uten eksisterende bebyggelse og godt arrondert. Eiendomsforholdene er enkle, da størsteparten av området har en eier. Side 16 av 61

17 Fortettingsområde 15 mot øst fra Lekeveien Fortettingsområde 15 mot sørøst fra Lekeveien H Hannestadveien Hannestadveien Titteruds vei Fjellhøyveien Sven Olsens vei Sven Olsens vei Skipperveien Lekeveien Haraholveien 15 Fjellhøyveien Rv-109 Ordf. Karlsens vei Yven Teglverksveien Fortetting i planområde V8 Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V8 Side 17 av 61

18 V9 Yvenveien/Vesteng-jordet Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på Nedre Hannestad, langs Yvenveien, og dekker et areal på 42,8 daa. Planområdet er ikke regulert. I kommuneplamems arealdel er den del av området som ligger nord for Haraholveien markert som utbyggingsområde. I dalbunnen gjennom området har det vært planer om en ny vei, og en avgørelse om dette er ventet ved behandlingen av ny trafikkplan. Bygningsmiljø Det er 8 eksisterende bygninger i planområdet. Bygningsmassen består av bolighus og en låve. Bygningsmiljøet utenfor området er preget av eneboliger bygd før 1960 i øst og nyere bebyggelse i vest. Grønnstruktur og lek Området ligger i bunn av en dal som utvider seg mot nord. På begge sider langs etter dalen er det etablerte villaområder med vegetasjon som danner grønne vegger opp mot jordet. Etter som jordet ligger i bunn av en liten dal, er det fare for at det om vinteren kan dannes et kuldedrag. Det mangler nærlekeplass og grendelekeplass for dette området. Nærmeste grendelekeplass for søndre del av området er Lekeveien lekeplass (<500m). Trafikksituasjon Området ligger langs Yvenveien. Det er ingen trafikkmengder av betydning i nærheten av området. Adkomst til området vil være fra Yvenveien forbi Næringsmiddeltilsynet til kryss med Rv109, men det kan også tenkes andre løsninger via Ordfører Karlsens vei. Gangavstanden til busstilbudet i Ordfører Karlsens vei vil være ca meter og ca meter til Rv109. Begge disse hovedtrasèene har frekvens på ca 5 avganger pr time i rushtiden. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode, på grunn av liten biltrafikk. I tillegg er det egen gang- og sykkelvei langs Rv109, Damveien og Ordfører Karlsens vei. Nærmeste barneskole er Hannestad skole ca 900 meter unna. Ulike boliggater er aktuelle gangadkomster. Skoleveien er trygg Fortetting Potensialet for boligbygging er stort fordi området utgjør en samlet og bebyggbar enhet i et attraktivt boligmiljø. Eksisterende bebyggelse er tatt ut av fortettingsområdet som utgjør 39,5 daa. Området antas best egnet for bygging av tett/lav bebyggelse på bakgrunn av gode adkomstforhold og områdets beskaffenhet. Med denne boligtypen er antall boenheter beregnet til 198. Fortettingsområdet er delt på 2 eiendommer. Konsekvenser Fortetting vil her beslaglegge et jordbruksareal som kan sies å være del av et sammenhengende landbruksmiljø. Utbygging på dette området bør etableres med en vei som går i bunnen av dalen. Veien bør ha et vegetasjonsbelte på begge sider, slik at veien fungerer som en korridor for kaldluften. Vegetasjonen vil hindre at den sprer seg til boligene. Området bør også ha plass for vegetasjon mellom og på tomtene slik at det harmonerer med det grønne uttrykket i eksisterende boligområder. Det bør ved fortetting etableres to lekeplasser i området, en nærlekeplass og en kombinert nær- og grendelekeplass. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 800 nye bilreiser pr døgn. Dette vil være en økt belastning på Yvenveien, hvor det bør bygges fortau. Skoleveien er trygg, men det må bygges en eller flere sikre krysninger av Ordfører Karlsens vei. Konklusjon Fortettingsområdet lar seg raskt bygge ut fordi det er uten eksisterende bebyggelse og godt arrondert. Eiendomsforholdene er enkle. Side 18 av 61

19 Fortettingsområde 16 mot sør fra Yvenveien Fortettingsområde 16 mot vest fra Yvenveien C.J.Petters Nøt Fortetting i planområde V9 C.J. Pettersens vei Marikosveien Nøtteveien 16 Yvenveien Tegnforklaring: Eksisterende bygg: - boliger - uthus/garasjer - andre typer bygg Europavei 6 Riksveier Fylkesveier Andre veier Jernbane Vann Planområdegrense Fortettingsområder: - eneboliger - tett/lav bebyggelse - leilighetsbygg Haraholveien Yvenveien 1-51 Fortettingsområdenr. Fotostandpunkt og -retning N Meter M=1: cm på kartet er 50 meter Kart med fokus på fortetting i planområde V9 Side 19 av 61

20 V10Haraldstad - Tune senter Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger i Grålum-området og utgjør to skråninger, i vest ved Haraldstad og i nord ved Tune Senter. Arealet er på 45,7 daa. Området nord for Gamle Kongevei omfattes av reguleringsplan for Tune senter (22-35) og har formål "bolig" nærmest Grålumveien, med 25% som utnyttelsesgrad. I kommuneplanen er den nordre delen av planområdet avsatt til framtidig byggeområde. Bygningsmiljø Det er 4 eksisterende bygninger i planområdet. Midt i området ligger en trafostasjon. Bygningsmiljøet utenfor området, nord for Tunebanen, er preget av eneboliger bygd fra tallet, og noen nyere eneboliger helt i vest. Grønnstruktur og lek Området ligger på en smal åsrygg og deles derfor i to landskapsrom. Det første ligger på en flate med dyrka mark, som går over i en forholdsvis bratt vestvent skråning med utsikt videre ut i kulturlandskapet. Det er et definert landskapsrom rammet inn av bjørk og selje. Det andre ligger i en nordvendt skråning med skog i den ene enden og brakk mark i den andre. Dette område betegnes til å ha en meget stor grønnstrukturverdi og naturverdier. Nærheten til Grålum skole (<500m) dekker behovet for en grendelekeplass, men en nærlekeplass mangler. Trafikksituasjon Gamle Kongevei går gjennom området, som også strekker seg sydover langs Tunebanen. Det skal bygges en ny forbindelse mellom Gamle Kongevei og Bjørnstadveien, som gjør at Gamle Kongevei kan fungere som en ren adkomst til eventuelle nye boliger. E6 ligger ca 500 meter mot nord-øst, og noe støy fra denne kan høres i området. Adkomst til området vil være Gamle Kongevei mot Rv114 (Grålumveien). Gangavstanden til busstilbudet i Grålumveien vil være ca meter. Denne hovedtrasèen har frekvens på ca 5 avganger pr time i rushtiden. Forholdene for gang- og sykkeltrafikk er gode. En egen gang- og sykkelvei (Haraldstadveien) går gjennom området. Nærmeste barneskole er Grålum skole ca meter unna. Skoleveien er svært trygg. Fortetting Potensialet for boligbygging er stort fordi området utgjør en samlet og bebyggbar enhet i et attraktivt boligmiljø. Eksisterende bebyggelse forutsettes å bestå. Samlet er potensialet beregnet til 329 boliger. Arronderingen av området tilsier en deling i to fortettingsområder som utgjør henholdsvis 24 og 17 daa. Området nær Tune senter (fortettingsområde 17) er best egnet for bygging av leilighetshus på grunn av sin sentralitet. Den sørlige delen (18) bør få tett/lav bebyggelse for å skape et variert bomiljø i området. Med disse boligtypene er antall boenheter beregnet til 243 og 86. Fortettingsområdene er delt på til sammen 6 eiendommer. Konsekvenser Fortettingsområde 17 har utsikt mot en stor parkeringsplass og E6. Nærheten til en kraftledning og et større naturområde, gjør at skogteigen bør bevares. Det bør ved fortetting etableres to lekeplasser i området, som kombinert nærlekeplass og lekeplass for de minste barna. Fortettingsområde 18 har fin utsikt, men ved utbygging kan den visuelle kontakten med kulturlandskapet gå tapt. Beholder man skogbrynet, vil dette skape en naturlig overgang mellom boligområdet og kulturlandskapet. Det bør ved fortetting etableres to lekeplasser i fortettingsområde 18, en nærlekeplass og en kombinert nær- og grendelekeplass. Beregnet boligfortetting vil daglig skape ca 1300 nye bilreiser pr døgn. Dette betyr en økt belastning på Rv114 og Rv118 mot sentrum, og for eksisterende boliger langs Gamle Kongevei. Det bør bygges fortau langs Gamle Kongevei, og sikker krysning av denne veien. Konklusjon Fortettingsområde 17 er under utbygging. Side 20 av 61

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET GJØSVIKA IV i Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Innholdsfortegnelse. 1. Planstatus. 2. Hovedinnhold. 3. Forutsetninger, hovedgrep og

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Camilla Guse og Thomas Stenshorne Tomterveien 32b 2730 Lunner Lunner Kommune post@lunner.komune.no Lunner, 22.07.2013 OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Vi har

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE Vedtatt den: 11.02.2010 Sist revidert: 04.10.2012 GENERELT 1. Krav om bebyggelsesplan

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet.

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet. TOMT C / Standard tomt på 973 m2 Pris kr. 490.000,- + diverse gebyrer Flat tomt med meget gode solforhold og meget god utsikt over nærområdet og mot Hesseng. I sørøst grenser tomten mot friområde. En lun

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNEPLAN 2017-2035, VEDLEGG Vurderinger av Landskapsområder, datert 21.11.2016 Dok nr. 3378939. Postadresse: Postboks 700 1304 SANDVIKA E-post: post@baerum.kommune.no Besøksadresse:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

N o r d r e i s a k o m m u n e Reguleringsplan for ny adkomst til Museumsvollen, Sørkjosen. Beskrivelse og bestemmelser

N o r d r e i s a k o m m u n e Reguleringsplan for ny adkomst til Museumsvollen, Sørkjosen. Beskrivelse og bestemmelser N o r d r e i s a k o m m u n e Reguleringsplan for ny adkomst til Museumsvollen, Sørkjosen Beskrivelse og bestemmelser Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla FORORD Dette forslaget til reguleringsplan

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR OMRÅDET KIRKEBYÅSEN VEST 2 Plan-ID: 012220140002 Planen datert 02.01.2015 Kommunestyrets vedtak 05.05.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 PLANOMRÅDET 3 3 DAGENS STUASJON

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5505-4 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: PLANFORESPØRSEL BOLIGER ÅSVEIEN 46, 48 MFL. Planlagt behandling Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser TROMSØ Nord-Lenangen Svensby Reguleringsområdet Lyngseidet Furuflaten

Detaljer

Reguleringsplan For Liåker

Reguleringsplan For Liåker Planbeskrivelse Reguleringsplan For Liåker Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Lunner 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-165 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST 17.01.12 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Joa Næringsområde Notat adkomst Oppdragsnummer: 1595 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 17. januar 2012

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3

Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 KULTURMINNE DOKUMENTASJON VED FREMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR Detaljregulering for Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 PLAN NAVN: Gravdal, gnr 146, bnr 64 mfl. Wallemsviken 3 PLAN ID.: 1201_19600000

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, Kristiansund kommune. - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Konsept: - Områdekarakter tunbebyggelse. - Typologier:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM REGISTRERINGER. Tetthet og bygningsalder. Grønnstruktur. Nærhet til sentrum og støy. Vann, avløp og vei

KRAFTSENTERET ASKIM REGISTRERINGER. Tetthet og bygningsalder. Grønnstruktur. Nærhet til sentrum og støy. Vann, avløp og vei REGISTRERINGER Tetthet og bygningsalder Grønnstruktur Nærhet til sentrum og støy Vann, avløp og vei Tetthet og bygningsalder Opprinnelig byggeår Tornerud Antall boligeiendommer: 130 Antall boenheter: 176

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE Byggeområder bolig, offentlige bygg og anna byggeområde Pbl. 25, 1. ledd nr. 1. Eksisterende boligtomter, BBo1 og BBo3 a)

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg Hvaler kommune Storveien 32 1680 Skjærhalden INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, HVALER KOMMUNE Avsender: Rambøll AS på vegne av tiltakshaver Northman AS og Opplysningsvesenets fond Dato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer