PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, , revidert Vedtatt av kommunestyret , sak 18/13.

2 Innholdsfortegnelse. 1. Planstatus. 2. Hovedinnhold. 3. Forutsetninger, hovedgrep og løsninger. 3.1 Planmessig hovedgrep 3.2 Vann- og avløp 3.3 Atkomstveier 3.4 Lekeplass 3.5 Turdrag 3.6 Hensynssone bevaring kulturmiljø 4. Virkninger av planen. 4.1 Samfunnsmessig behov for boligbygging 4.2 Vurderinger av risiko- og sårbarhet Trafikksikkerhet Drikkevann og avløp Overvann Vind Radon

3 1. Planstatus Østre del av planområdet, tilsvarende området regulert til boligformål og lekeplass, er avsatt til eksisterende boligområde i kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt For eksisterende boligområde er følgende planbestemmelser relevante: Plankrav 1. I områder avsatt til byggeområde (pbl 20-4) og motorsportsanlegg kan det ikke gis tillatelse til nye tiltak som går inn under pbl. 93 før det foreligger bebyggelsesplan. Planavgrensning for motorsportsanlegg fastsettes i detalj i bebyggelsesplanen. 2. Bebyggelses- og reguleringsplaner skal utformes i samsvar med kommunedelplanens planforutsetninger, jfr. pkt. 2 under virkninger av kommunedelplanen 3. Bebyggelses- og reguleringsplaner skal ellers utarbeides i den utstrekning det er nødvendig for å trygge gjennomføringen av planforutsetningene i kommunedelplanen (pbl 23). 4. Plansaker skal forelegges kulturminneforvalteren til uttalelse. BYGGEOMRÅDER - Estetisk utforming ( 20-4, 2. ledd, b) 1. Det skal i alle plan - og byggesaker stilles krav til god arkitektonisk utforming og tilpasning til natur- og kulturlandskapet og eksisterende bygningsmiljø. 2. Formuttrykket til eldre villabebyggelse skal ivaretas. Vestre del av planområdet, tilsvarende området regulert til turdrag, er avsatt til LNF-område i kommunedelplanen for Røros sentrum. 1. Hovedinnhold. Reguleringsplanforslaget medfører at tomt for tidligere barnehage i Gjertrudgjellan disponeres til 3 eneboligtomter. Det er lagt inn vendehammer i enden av boliggaten Gjertrudgjellan og kvartalslekeplass i tilknytning til turdrag vest for boligene. Planområdet sett fra område for lekeplass. Gjerde og grind inn til det gamle barnehageområdet i forgrunnen. Eksisterende boliger i Gjertrudgjellan i bakgrunnen.

4 2. Forutsetninger, hovedgrep og løsninger. 3.1 Planmessig hovedgrep. Etter vurdering blant annet av tomtebehov og sentralitet, er det valgt å legge opp til 3 tradisjonelle eneboligtomter. Tomtene tillates bebygd med hus i en etasje (med mulighet for sokkel for tomt nr.2) og flat takvinkel. Høydebegrensningen er satt for at eksisterende boliger på oversiden av Gjertrudgjellan ikke skal tape utsikt. Samtidig vil begrensningen i høyde og takvinkel være et formgivende element som sikrer noen fellestrekk med den eksisterende bebyggelsen i Gjertrudgjellan, mens det kan varieres i fasadeuttrykk, vindussetting, materialbruk, etc. For å få best mulig arealutnyttelse innenfor over nevnte rammer og mulighet for moderne og funksjonelle boliger, er utnyttelsesgraden satt såpass høyt som til 25 % BYA. 3.2 Vann- og avløp. Det går hovedledning for vann, avløp og overvann over tomt nr.1 og tomt nr.3. Røde streker og prikker viser hovedledninger og kummer for vann, avløp og overvann.

5 Ledningene kan medføre begrensninger hva gjelder muligheter for å plassere bygninger på tomtene. For tomt nr.1 vil det sannsynligvis være mest aktuelt å plassere bebyggelsen nord for kollen midt på tomta, mot atkomstveien, og bruke den sydvendte delen av tomta som uteoppholdsareal. Med en slik utnyttelse, vil ledningstraseen i praksis medføre få begrensninger. For tomt nr.3 kan større deler av tomta utnyttes, men en iøynefallende løsning med garasje rett i forlengelse av atkomstveien vil være vanskelig. Innenfor foreslåtte regulering kan avløpsledningene legges om dersom det er ønskelig. Røros kommune må som selger av tomter ta stilling til om ledningene skal legges om før tomtene skal selges, eller om dette blir en vurdering som skal overlates til framtidige eiere. Kostnadene ved omlegging av ledningene kan estimeres til kr mva. Omlegging kan antageligvis gjøres noe rimeligere dersom det utføres i forbindelse med graving av tomt. 3.3 Atkomstveier. Gjertrudgjellan er i dag opparbeidet med grusdekke, bredde ca. 5m som flyter ut i enden av veien ved den gamle barnehagen. Det er lagt opp til å videreføre dagens veistandard, dvs. 5 meter bred grusvei, og å anlegge en vendehammer i enden av veien som også blir atkomst til de nye tomtene. Vendehammeren er dimensjonert for stor lastebil, jfr. statens vegvesens håndbok Lekeplass. Avsatt lekeplass gir drøyt 224 m 2 felles uteoppholds- og lekeareal pr. tomt innenfor planområdet og overoppfyller dermed anbefalte grenseverdier for arealer til lek ( m2 pr. boenhet). Lekeplassen er imidlertid ikke lagt inn kun med tanke på de nye boligenes behov, men også fordi hele området på oversiden av An Magritts vei (om lag 100 boliger) i dag mangler opparbeidet lekeplass. Lekeplassen vil derfor få funksjon som en kvartalslekeplass for hele området nord for An Magritts vei. 3.5 Turdrag. Del av turdrag fra An Magritts vei til Vola, med etablert sti, medtas og sikres i planen. Turdraget møter Konstknektveien. Kollen ut mot Konstknektveien er godt synlig.

6 3.6 Hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Gammelt steingjerde i hensynssonen representerer en positiv kvalitet ved området og skal bevares for kommende generasjoner. Steingjerdet viser og dokumenterer områdets tidligere funksjon som grashage. 4 Virkninger av planen. 4.1 Samfunnsmessig behov for boligbygging. Innenfor planområdet til kommunedelplan for Røros sentrum er det kun avsatt ett nytt byggeområde for boligbygging, i Gjøsvika syd for byen. Det er stor pågang og etterspørsel etter både brukte boliger og tomter på nordsiden av byen, jfr. også vurderinger i planstrategi for Røros Planforslaget vil i noen grad bidra til å dekke nevnte tomtebehov, i påvente av at man gjennom en forestående revisjon av kommunedelplanen vil finne større områder for boligbygging på nordsiden av byen. 4.2 Vurderinger av risiko- og sårbarhet. Ut fra vurdering av enkeltelementene nedenfor kan en ikke se at det er knyttet stor risiko til utbygging av området, eller at konsekvens av sannsynlige hendelser er stor. Området har i en periode på snart 40 år vært benyttet til barnehage Trafikksikkerhet. Planen medfører 3 nye boligtomter i enden av en mindre boliggate (Gjertrudgjellan) med 8 bebygde boligtomter i dag. I forhold til tidligere, da foreslåtte område for tomter var benyttet til barnehage, vil trafikkmengden i Gjertrudgjellan bli redusert.

7 Som løsning for å snu i enden av Gjertrudgjellan er det lagt opp til vendehammer. Dette er ikke en optimal løsning med tanke på trafikksikkerhet, på grunn av risiko for ryggeulykker. I dette tilfellet vurderes løsningen likevel for å være tilfredsstillende, fordi trafikkmengden er liten og fordi det finnes få akseptable alternativer. Alternativene ville være å legge opp til en arealkrevende snuplass og færre tomter, eller å bryte turdraget ved å koble Gjertrudgjellan sammen med Stor-Renholdtveien og på denne måten få en gjennomkjøringsløsning og et nytt punkt der turstien krysser kjøreveg. Lekeplassen har en god plassering i tilknytning til turdraget, og vil være avgrenset til det flate partiet på toppen av kollen. Eksisterende steingjerde vil være et positivt element også med tanke på trafikksikkerhet, fordi det bidrar til å holde unger til den opparbeidede plassen. Lekeplassen vil imidlertid generelt føre til økt aktivitet og ferdsel i området og økt fare for at turdraget og kollen ned mot Konstknektveien blir brukt til aking vintertid. Aking her medfører at ungene sklir ut i veien, jfr. dødsulykke nettopp på punktet turdraget krysser Konstknektveien flere 10år siden. Fare for barn i veien vinterstid kan elimineres ved sikringsgjerde, inklusiv en noe bedre sperring enn det som er i dag mellom turdraget og Konstknektveien Drikkevann og avløp. Området kan knyttes til kommunalt VA-nett Overvann. Det er ikke bekker eller spesielle utfordringer knyttet til overvann i eller ved planområdet Vind. Området er bevokst med lauvskog, småkupert og i utgangspunktet mindre utsatt for vind. Området har vært bebygd siden sist på 1960-tallet og erfaring tilsier at vind ikke vil bli et problem og at det ikke vil være nødvendige med særskilte tiltak for sikring eller skjerming Radon. Grunnforholdene på Røros tilsier generelt liten fare for radongass som overstiger grenseverdiene. Det er imidlertid ikke foretatt konkrete målinger eller undersøkelser for dette området og nye bolighus bør anlegges med radonsperre. Røros kommune, , revidert

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma

Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma Båtsfjord kommune Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma Fig 1 Bilde Fomaområdet Planbeskrivelse Tromsø 27.05.2009 2 Tittel: Forfatter(e): DAKer(e): Reguleringsplan

Detaljer