Planbeskrivelse. Revidering av reguleringsplan for isbane på Tisleifjorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Revidering av reguleringsplan for isbane på Tisleifjorden"

Transkript

1 Planbeskrivelse Revidering av reguleringsplan for isbane på Tisleifjorden Utgitt for offentlig høring Utgitt for 1. gangs politisk behandling Revisjonshistorikk Planid Prosjektleder Asle Bråtalien Planbeskrivelse 1

2 1 Innhold 2 Bakgrunn Historikk Målsetting med endring av reguleringsplan Prosessbeskrivelse Forhåndsuttalelser til planarbeidet Endringer til eksisterende plan Planområde Reguleringsføresegner Driftsinstruks Utredning av endring Kulturminner Miljø Vann og fisk Fugl og småvilt Storvilt Forurensing Utslipp av væsker Utslipp av eksos Støy Lys Ringvirkninger for næringsliv Lokalt og regionalt Nasjonalt Innvirkning på reiseliv, hytteturisme og dagbesøkende Samfunnsnytte Direkte virkning Indirekte nytte Indusert virkning Katalytisk virkning Landbruk og utmark Landbruk og stølsvirksomhet Jakt og fiske Planbeskrivelse 2

3 5.8 Trafikkvurderinger ROS analyse Vedlegg Plankart Planføresegner Driftsinstruks Varsel om oppstart Uttalelser etter varsel om oppstart Buskerud Fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Statens Vegvesen Auenhauglie Stølslag Lykkja Grunneierlag Bubakken hyttesameige Rapport støyvurdering Planbeskrivelse 3

4 2 Bakgrunn 2.1 Historikk Fra midten av 1990-tallet har det vært isbaneaktivitet på Golsfjellet. I 2009 ble driften regulert igjennom gjeldende reguleringsplan (planid ). Kundegruppa som bruker isbanen er relativt lik fra år til år. For sesongen 2014 fordelte det seg på følgende måte: Profesjonelle kunder (bilforhandlere/dekkforhandlere/kjøreskole) 50% Blålysetater (politi og ambulanse) 40% Enkeltgrupper (bilgrupper/selskap som ønsker opplæring av ansatte) 10% Før sesongen 2013 tok Morten Gulbrandsen (Isbanedrift AS) over driften av isbanen og satte mer fokus på å tydeliggjøre og utvikle isbanen som det unike produktet det er. Gitt stabilt, kaldt klima og banens størrelse er isbanen godt kjent for sine muligheter til kjøreopplæring under kontrollerte former. Dette arbeidet har ført til en betydelig økning i forespørsler om å kunne benytte isbanen. Formålet med planarbeidet er å kunne øke kapasiteten. 2.2 Målsetting med endring av reguleringsplan Banen kan ihht driftsinstruksen nyttes til kjøreopplæring og andre trafikksikringsformål som f.eks dekkstesting og testing av annet trafikksikringsutstyr. Formålet med endringen er å øke arealet og justere driftsinstruksen for isbanen for å tilby tre fullverdige banesegmenter mot dagens to fullverdige banesegmenter med rammer som tillater profesjonelle kunder og blålysetater å være hovedkundene slik som i dag. 3 Prosessbeskrivelse Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Gol kommune 12. februar Varsel om oppstart ble publisert i Hallingdølen 19. mars 2015, og brev sendt til aktuelle offentlige instanser og grunnsameier i området rundt. Dette er gitt i vedlegg Forhåndsuttalelser til planarbeidet Det er mottatt fem forhåndsutaleleser og avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Disse er gjengitt i kapittel 6.5 hvor en kort kommentar er gitt og referanse gitt til seksjon i planbeskrivelsen hvor aktuelt. Planbeskrivelse 4

5 4 Endringer til eksisterende plan 4.1 Planområde Eksisterende planområde består av en «boble» som strekker seg fra Oset/Guriset og opp til Løggestølen (Auenhauglie) samt inkluderer to adkomster med serviceområde på land. De siste årene har isbanen fått en fast plassering i vestre ende av denne «bobla» på grunn av isforhold og logistikk. Planområdet foreslås flyttet lengre vest. Plankart er gitt i vedlegg 6.1. Endringene til planområdet oppsummert: 1. Område S1 isbane er flyttet lengre vest og endret form for lokal tilpassing. Skravert område som viser isbane plassering tilpasset isforholdene er fjernet da hele området vil bli opparbeidet. 2. Serviceområde S2 (inkludert V1 og V2) lokalisert nær Oset fjernet 3. Serviceområde S3 utvidet med ca 3,5daa for å tilrettelegge beder for parkeringsplass på land og bedre tilkomstvei (V3) 4. Ny tilkomstvei (V4) anlegges i utskiftet veiparsell i Auenhauglie sameie for enklere tilkomst til vestre del av S1 4.2 Reguleringsføresegner Gjeldende reguleringsføresegner har virket i henhold til intensjonen og sett føringer for aktiviteten på isbanen. Det er ikke erfart punkter som bør tilføres, men det er punkter som justeres jfr planforslaget. Nedenfor er alle endringer listet med bakgrunnen for endringen. Ny revidert driftsinstruks er gitt i kapittel Generelt Planområdet er vist på kart i målestokk 1: (detaljar i målestokk 1:1000). Fylgjande reguleringsformål er vist med reguleringsgrense: - Spesialområde isbane - Spesialområde parkering/service - Spesialområde privat kjøreveg (vinterveg/tilkomst). Kommentar: Målestokk justert ihht nytt kart. 2. Spesialområde. (PBL 25, 1.ledd nr. 6PBL nr 1 & nr 2) S 1. Område for isbane. Dette området kan brukast til organisert køyreopplæring og anna trafikksikringsaktivitet i månadane januar, februar, og mars og april. Området innanfor ytre planavgrensing, som er i aktuell bruk, skal ikkje vera større enn 500 da. Området skal ikkje brukast av køyretøy med støy utover det som er tillatt for ordinær vegtrafikk (EU-godkjenning). I området er det ikkje tillatt å parkere eller utføre reparasjonar på køyretøya som kan medføre fare for forurensing av vatnet. Det skal utarbeidast detaljert bruksinstruks for banen. Instruksen skal godkjennast av kommunen. Planbeskrivelse 5

6 S 2 og 3. Område for parkering/service. Dette området skal brukast til parkering av bilar som ikkje er i bruk på banen. Det er tillatt å utføre enkel service/reparasjon som ikkje ikkje utgjer fare for forurensing. På dette området skal det vera utplassert avfallskontainar med stor nok kapasitet til å dekke den avfallsmengda aktiviteten skapar. I tillegg kan det i driftssesongen plasserast innretningar her som kan tene som varmestugu, lager, sanitæranlegg o.l. V 1, 2 og 3 og 4. Privat kjøreveg (vinterveg/tilkomst.) Denne vintervegen skal brukast som tilkomst frå ordinær veg og til isbanen. Vegen skal ikkje ha annan tilrettelegging i terrenget enn fjerning av buskvegetasjon enkel opparbeiding for å virke som vinterveg. Vegen skal vera stengd med låsbar bom når isbanen ikkje er i bruk. Kommentar 1: Varighet på sesong endret og beskrivelse av område i bruk fjernes jfr planforslag. Kommentar 2: Referanse til serviceområde S2 og tilkomstvei V1 og V2 fjernes da disse er tatt ut av planen. Ny referanse til V4 legges inn samt at tilrettelegging av veier justeres da V4 til kreve enkel planering, grøfting og grusing. 4.3 Driftsinstruks Gjeldende driftsinstruks har virket i henhold til intensjonen og sett føringer for aktiviteten på isbanen. Det er ikke erfart punkter som bør tilføres instruksen, men det er punkter som vil være hensiktsmessig å korrigere. Nedenfor er alle endringer listet med bakgrunnen for endringen. Ny revidert driftsinstruks er gitt i kapittel 6.3. Generelt 2. Golsfjellet Utmarkslag SABA v/ styreleiar har det overordna ansvaret for bruken av området. Kommentar: Golsfjellet utmarkslag har endret organisasjonsform fra BA til SA Bruken av banen 3. Banen kan brukast i perioden 3. januar til 115. april. Det skal ikkje være aktivitet på isbanen frå og med laurdag før palmesundag og til og med andre påskedag Dersom påske er tidlegare enn dette skal aktiviteten avsluttast fredag før palmesøndag. Kommentar: Eksisterende plan definerer sesongslutt 1. april eller fredag før påske. I år med tidlig påske gjør dette sesongen kort. Samtidig viser erfaring at is i normal vintre tillater aktivitet inn i april. Aktivitet i påskeperioda er ikke ønskelig, men det er ønskelig å fleksibilitet til å kunne ha aktivitet på isbanen etter påske og i større grad la iskvaliteten bestemme avslutning av sesongen, men før 15. april. 5. Åpningstida for banen er (måndag fredag). Laurdag og sundag skal det ikkje vera aktivitet på banen, med unntak av inntil 8 5 laurdagar i perioden 3. januar 1. april, i tidsrommet Vedlikehald/brøyting av banen kan utførast utanom åpningstidene. For inntil tre ukedager (måndag fredag) kan åpningstida utvidas til kl 2000 i forbindelse med åpent, organisert trafikktryggleikstiltak for ungdom i Hallingdal og Valdres. Kommentar 1: Åpningstida har vært fra kl 09:00 mandag til fredag. Kundene som har aktivitet på isbanen i ukedagene er i all hovedsak profesjonelle kunder hvor aktiviteten på isbanen er arbeidsrelatert. Det er derfor ønskelig å sette åpningtida for mandag til fredag fra kl 08:00. Planbeskrivelse 6

7 Kommentar 2: Eksisterende plan angir aktivitet på isbanen inntil 5 lørdager, hvor dette ønskes endret til 8. Isbanens mulighet til å tiltrekke seg profesjonelle kunder med store arrangement over flere uker krever mulighet for lørdagskjøring. Kommentar 3: Statens vegvesen, NMK Gol, Politi og brann og redningstjenesten i Hallingdal har etablert et godt tilbud til lokal ungdom hver vinter for å sette søkelyset på trafikksikkerhet. Valdres har ønsket et tilsvarende arrangement og Golsfjellet utmarkslag ønsker å tilby tilsvarende til hytteeiere med ungdom i huset. For å kunne tilby et åpent arrangement etter skole-/arbeidstid må åpningstiden ifb med disse arrangementene være lengre. Det er lagt til rette for tre arrangement for å kunne dekke Hallingdal, Valdres, hytteeiere og eventuelt et fellesarrangement. 6. Banen kan berre brukast av køyretøy som er registrerte for vanleg vegtrafikk eller stettar tilsvarande tekniske krav. Absolutt øvre støygrense er sett til 82 db(a). For aktivitet på laurdagar er absolutt øvre støygrense sett til 79 db(a), det skal vere ein time pause i arrangementet og det er ikkje tillatt med kjøretøy som ATV er og motorsykler. Kommentar: Økt antall lørdager med aktivitet på isbanen kan potensielt skape konflikt med hytteturisme i områdene rundt. Det er ønskelig å sette rammer for aktiviteten på lørdager for å unngå konflikt. Det er derfor lagt inn tre spesifikke føringer. 5 Utredning av endring 5.1 Kulturminner Det ble i 2004 og 2005 gjennomført kullturminneregistreringer på Golsfjellet av utviklingsavdelinga i Buskerud Fylkeskommune. Dette arbeidet er summert opp i rapport Rapport fra kulturminneregistreringer i forbindelse med kommunedelplan for Golsfjellet Området på land og strandsone som berøres av reguleringsplanen ble kartlagt i den sammenheng. Det ble ikke påvist noen kulturminner i dette området. Buskerud Fylkeskommune v/utviklingsavdelingen har sendt uttalelse ifb med oppstart av reguleringsarbeidet. De refererer til at det ikke er registrert kulturminner der den nye adkomsten til isbanen er planlagt og har ingen merknader, men ber følgende bestemmelse innarbeides i planen:- "Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens 8, annet ledd". Denne bestemmelsen er allerede innarbeidet i driftsinstruksen og vil bli videreført. 5.2 Miljø De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn for vurdering av endringene. Det utvida planområdet er sjekket opp mot tilgjengelige informasjonsbaser. Det er ikke registrert noen rødlistede arter som kan bli påvirket av vinteraktivitet. Området er ikke registrert som nasjonalt eller regionalt viktig kulturlandskap eller omfatter/ligger i nærhet til områder registrert med viktige naturtyper. Justering av grensa for serviceområde S3 (på land) inkluderer et område som tidligere har blitt brukt til renseanlegg for Golsfjellet Hotell. På bakgrunn av denne informasjonen er det ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået for planområdet, eller vurdert tiltak i forhold til føre-var-prinsippet. Etter vår mening vil ikke utvidelsen av Planbeskrivelse 7

8 planområdet påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Planens virkninger for naturmangfoldloven vurderes i sum som små. Noen spesielle tema er omtalt nedenfor Vann og fisk De er ikke kjent at flytting av planområdet lengre vest vil ha noen innvirkning på fisken i fjorden. Forurensing ifb med aktiviteten er omtalt i kapittel Fugl og småvilt Isbanen ligger på islagt vann med 100+ meter avstand til land. Serviceområdet på land er begrenset til et mindre område som på sommerstid er opparbeidet til parkeringsplass med båthus og plass for utsett av båt. Flytting av planområdet kommer ikke i konflikt med naturlige områder for fugl og småvilt og er ikke sett å påvirke på noen negativ måte Storvilt Elg trekker fra Valdres/Lykkja og over til Gol på seinhøst/tidlig vinter. Vinteren 2014 ble flere elger i Hallingdal og Valdres radiomerket for å følge trekkruter. Det viser seg at ingen av disse har krysset fra Valdres til Gol på vestsiden av Tisleifjorden, men alle har krysset på østsiden av Tisleidammen. Det er derimot basert på observasjoner sett at elgen krysser fra Lykkja mot Gol på vestsiden av Tisleifjorden. Når isen begynner å legge seg på fjorden har elgen en trekkrute over isen fra odden på vestsiden av Tømmervika i Lykkja og til østsiden av Nøreliberget før elgen svinger mot Elgehovda. Trekket starter med okser og avsluttes av ku med kalv hvor hovedtrekket er i januar, men det er observert dyr i starten av februar. Kartutsnitt nedenfor viser planområdet med svart stiplet linje og trekkrute for elg med grønn stiplet linje. Isen legger seg på fjorden i fra vest og østover i dette området og elgen starter med å trekke i det området isen legger seg først. I forbindelse med driften av eksisterende banesegmenter observeres elg som krysser fjorden. Den krysser også direkte over de opparbeidet områdene. Erfaringen både fra driften av isbanen og ellers er at elg ikke lar seg påvirke av snøscootere, traktorer og biler. Gitt at hva som tyder på å være hovedtrekkrute ligger utenfor planområdet og at elg ikke lar seg påvirke av kjøretøy slik som aktiviteten på isbanen, sees ikke dette å være i konflikt. Planbeskrivelse 8

9 Figur 1 observert elgtrekk over Tisleifjorden vist med grønn stiplet linje 5.3 Forurensing Utslipp av væsker Det er ikke ønskelig med noe form for utslipp av væsker på isbanen, hverken på isen eller på serviceområdet på land. I eksisterende driftsinstruks er det en egen seksjon som setter krav til aktivitetene og oppsamlingsutstyr som skal være tilgjengelig. Aktiviteten knyttet til isbanen foregår kun i vinterperioden med is på vannet. Eventuell forurensing vil derfor først komme på is/snø. Erfaringen igjennom alle årene med opparbeiding av isbane er at forurensingen enkelt og effektivt kan samles opp ved å fjerne snø og evt skrape løs øverste islaget. Det er kun i tilfelle hvor kjøretøy har gått igjennom isen at det er registrert utslipp til vann. Fare for utslipp er, gitt aktiviteten, begrenset til eventuelle skader på biler som kjører ut i brøytekantene og hvor skadene fører til lekkasje av f.eks kjølevæske, bremsevæske eller motorolje. Omfanget vil være begrenset til volumet som er i systemet på bilen. Forurenset snø i området kan fjernes for å hindre at utslippet kommer ut i vann/bakke. Det utføres ikke fylling av drivstoff eller reparasjoner på isbanen, som har potensiale for større utslipp. Risikoen knyttet til forurensing av vannet er derfor sett som svært liten da sannsynligheten er lav og volumet lite. Driftsinstruksen setter krav til oppsamlingsutstyr som skal være tilgjengelig under all aktivitet. Historisk har det vært få tilfeller av søl fra biler. Siden reguleringsplanen ble godkjent i 2009 har det vært to sesonger med registrerte søl (2010 to tilfeller, 2014 tre tilfeller), hvor alle har blitt samlet opp med utstyr plassert ute på banen. En økning av aktiviteten øker teoretisk sannsynligheten for utslipp, men gitt den effektive oppsamlingen er ikke risikoen sett å øke. Etablerte bestemmelser i driftsinstruksen og praksis har, gitt erfaring, vist å dekke banens behov, og planlegges videreført. Planbeskrivelse 9

10 5.3.2 Utslipp av eksos Det gjøres ikke her et estimat på utslipp av eksos, men da Gol kommune arbeider med å utarbeide klimaregnskap for kommunen gjøres en kort oppsummering av aktiviteten for gi innspill til slik arbeidet. Vær og isforholdene setter historisk en begrensning på sesongen til ca 55 kjøredager. Revidert planområde gir rom for tre banesegmenter som bookes opp til 60% for å kunne håndtere mildvær og behov for vedlikehold. Dette gir 100 banedager. Antall biler og kjørelengde varierer mellom kundene, men det er ca 25 biler per banesegment/banedag og gjennomsnittlig kjørelengde er ca 120 km/dag. Omregnet summerer aktiviteten på isbanen seg til ca km kjøring med en kjørestil som kan karakteriseres som bykjøring/tettbebyggelse Støy Det er utført støyvurdering av Sweco (vedlegg 6.6) for det nye planområdet med utgangspunkt i typiske aktiviteter på banen. Vurderingene er gjort basert på retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, og støynivåene vurdert opp imot grenser som gjelder for støy fra motorsport tilsvarende som for gjeldende plan. Vurderinga viser at ingen av fritidsboligene (inkludert regulerte tomter) eller Golsfjellet Hotell ligger innenfor gul støysone for midlet og maksimal støy. Planområdet flyttes nærmere Løggestølen og Nøreli, men støynivåene i disse områdene øker ikke opp i gul sone. I rapporten påpeker Sweco i kap 6 at tilrettelegging av snøvoller nær baneområdet vil ha en støydempende effekt samt avgrense det naturlige motorpådraget når bilene kjører nordover. Dette er tiltak som allerede er arbeidet med mht årlig opparbeiding av isbanen. Snøvoller i form av brøytekanter er utfordrende mht at biler som treffer slike brøytekanter får skader som man ønsker unngått så langt som mulig. Unngå motorpådrag når bilene kjører nordover er også observert å ha negativ effekt på støybildet i nærområdet og utforming av banesegmentene forsøker hvert år å ta inn erfaringer rundt. Planforslaget åpner for aktivitet på isbanen åtte lørdager mot fem i eksisterende plan. Gitt bruken av områdene rundt isbanen er følgende bestemmelse innarbeidet i driftsinstruksen: «For aktivitet på laurdagar er absolutt øvre støygrense sett til 79 db(a), det skal vere ein time pause i arrangementet og det er ikkje tillatt med kjøretøy som ATV er og motorsykler.» Da all bebyggelse og friluftsområder rundt isbanen ligger i grønn sone er ikke reduserende tiltak direkte påkrevd, men bestemmelsene er satt inn for å ta hensyn til omgivelsene. Aktiviteten på isbanen foregår i all hovedsak mandag fredag når det er lite folk i områdene rundt, og for lørdager når det er mer folk i områdene rundt tas det hensyn til dette Lys Sesongen på isbanen starter typisk i uke 3 som betyr aktivitet på banen i siste halvdel av januar og starten av februar mens det enda er mørkt innenfor banens åpningstid (08:00 18:00). I all hovedsak avsluttes kjøring på banen ca kl 16:00. Det er ingen lyssetting av isbanen, så lysene fra banen er knyttet til bilene som kjører og traktorer som vedlikeholder banen. Utvidelse av aktiviteten vil gi ca 75 biler fordelt på tre banesegmenter (fordelt over et område på 1900da /ca 3700m i utstrekning). Lysene fra bilene vil bli begrenset av brøytekantene. For de nærmeste naboene er det ca 250m fra isbanen til Golsfjellet Hotell (ligger ca 20 høydemeter over banen) og ca 400m til hyttene på Løggestølen. Med så få lyspunkter på et så stort areal vil bilene kun oppfattes som enkeltlyspunkter og være som en tilfeldig vei med sporadisk trafikk. Gitt at lys fra kjøring på banen er begrenset til perioden 08:00 18:00, ikke lyser opp himmelen eller berører nære naboer sees ikke lys fra banen som negativt. Planbeskrivelse 10

11 5.4 Ringvirkninger for næringsliv Lokalt og regionalt Dagens driver av isbanen, Isbanedrift AS v/morten Gulbrandsen, har et nært samarbeid med fire turistbedrifter (Golsfjell Fjellstue, Oset Høyfjellshotell, Storefjell Resort Hotel og Pers Hotell) som akkomoderer kundene. I dette samarbeidet måles ringvirkningene av isbanen for å følge opp potensialet isbanen har med å skape lokale ringvirkninger. Erfaringstallene fra de siste sesongene viser at for hver krone kundene betaler i baneleie brukes rundt 10kr på overnatting og kjøp av andre tjenester via turistbedriftene/lokalt. Dette tallet varierer fra kunde til kunde hvor det er eksempler på kunde med tall som 1:25 og 1:50. I tillegg kommer tjenester noen kunder kjøper nasjonalt som f.eks innleie av instruktører, innleie av biler, innkjøp av reklameartikler. Eksisterende isbane har hatt en økende inntjening og har nå en årlig inntjening på ,- til ,- med en lokal ringvirkning på 9-10 millioner. Revideringen av planen øker kapasiteten med 50% som gir en økt ringvirkning på 4,5 5 millioner. Samarbeidet rundt isbanen arbeider målbevisst med å øke denne inntjeningen og forventer at med økt banekapasitet vil ringvirkningen lokalt være ca millioner i 2017/ Nasjonalt Ringvirkningene nasjonalt er vanskelig å kvantifisere, og samfunnsnytte er omtalt i kapittel 5.6. Revidering av planen har jfr kapittel 2.2 til hensikt å legge bedre til rette for bil- og dekkforhandlere og blålysetatene sin bruk av isbanen. For bil- og dekkforhandlere inneholder bruken av isbanen et element av markedsføring og viser å være en unik arena for å bygge kunderelasjoner. Slik sett er Tisleifjorden isbane og Golsfjellet viktig for isbanens kunder med hensyn til å utvikle sine virksomhet. 5.5 Innvirkning på reiseliv, hytteturisme og dagbesøkende Isbanen på Tisleifjorden har vært lokalisert i det samme området i mer enn ti år og det er innarbeidet en sameksistens med Golsfjellet som et aktivt frilufts- og rekreasjonsområde. Isbanen er ikke, og endring av planområdet kommer ikke, i direkte berøring med annen aktivitet da det er ingen skiløyper eller annen friluftsaktivitet på fjorden i samme område. Det ligger flere hytteområder rundt isbanen hvor Auenhauglie stølslag er det nærmeste. Historisk har det vært få, men enkelt kommentarer fra hytteeiere i nærområdet. Disse er både positive og negative. Flere hytteeiere ser det som positivt at det er aktivitet i området og at isbanen markedsfører Golsfjellet på en positiv måte. Det er hytteeiere som spør konkret om mulighet for å kunne benytte isbanen og ser den som et positivt tilskudd. Negative kommentarer er relatert til enkelthendelser hvor støynivået har blitt oppfattet som høyt. Dette er håndtert som avvik fra driftsinstruksen og følges opp med forbedrende tiltak hvor mulig. Isbanen markedsfører Golsfjellet og skaper oppmerksomhet og muligheter som er positive for turistbedriftene. Som omtalt i kapittel er det eksempler på kunder på isbanen som senere har kjøpt seg hytte på Golsfjellet. Vinteren 2014 ble det i regi at Golsfjellet utmarkslag gjort en liten spørreundersøkelse (55 spurte) av skiløpere i Auenhaugliområdet om isbanen. Generell tilbakemelding i fra hytteeiere og dagsbesøkende som ikke har hytte i umiddelbar nærhet er at de ikke har meninger om isbanen så lenge den er så langt unna. Ut fra dette kan det forstås at isbanen ikke har noen innvirkning på reiselivsvirksomheten ellers på Golsfjellet. Spesielle punkter i driftsinstruksen med potensiell innvirkning på annen bruk av området: Planbeskrivelse 11

12 1. Driftsinstruksen endres mht sesong slutt Det er tradisjonelt mindre folk på hyttene/i fjellet i perioden etter påske. Det observeres mindre bruk av hyttene i denne perioden og mer bruk av hyttene i jul- og nyttårshelgene. For mange er påske slutten for bruken av hytta frem til sommerferien. Det sees derfor som lite konfliktfylt å ha aktivitet på isbanen i april. 2. Driftsinstruksen endres mht åpningstid til 08:00 Støyvurderingene i kapittel krever ingen føringer for aktiviteten i denne sammenheng. Det er lang avstand fra isbanen til nærmeste bebyggelse og generelt lite bruk av hytter i ukedager så oppstart kl 08:00 på ukedager (mandag fredag) kan ikke sees å være konfliktfylt. 3. Driftsinstruksen åpne for tre kveldskjøringer tiltaket er et ungdomsforebyggende tiltak åpent for alle basert på frivillighet. Tiltaket vil også være åpent for hytteeiere, og på lik linje med andre tilsvarende tiltak i samfunnet sees ikke dette å være konfliktfylt. Oppsummert kan det sies at isbanen og hytteturismen/reiselivet har et godt innarbeidet sameksistens. Revidering av reguleringsplanen og endring i aktiviteten er ikke sett å gi noen endring i dette forholdet. Hytteområdet Løggestølen og Nøreli vil få isbanen nærmere, men dette er ikke sett å gi noen annen endring en hva som er omtalt i kapittel mht støy. 5.6 Samfunnsnytte Det presenteres ikke her en full analyse av samfunnsnytten av en isbane på Tisleifjorden, men listes en del positive virkninger av isbanen. Vurderinger rundt en isbane har lett for å fokusere på effekten for de nærmeste naboer uten å inkludere isbanens større nytte Direkte virkning Som gitt i kapittel 2.1 fordeler brukerne av isbanen seg på følgende måte Profesjonelle kunder (bilforhandlere/dekkforhandlere/kjøreskole) 50% Blålysetater (politi og ambulanse) 40% Enkeltgrupper (bilgrupper/selskap som ønsker opplæring av ansatte) 10% For profesjonelle kunder og enkeltgrupper er aktiviteten i all hovedsak knyttet til bilforhandlere som inviterer sine kunder (bilkjøpere) til kjøreopplæring med instruktør. Sesongen 2015 har nærmere 1000 personer vært igjennom et slikt opplegg. De aller fleste bilførere har glattkjøringsopplæring i forbindelse med at de tar sertifikat og aldri mer, mens dette er et tilbud som gir en god oppfrisking av kunnskap og trening av ferdigheter. Her er det en direkte nytte i at det blir flere bilførere på norske veier med bedre ferdigheter på krevende føre. For blålysetater er dette personell som kjører utrykningskjøretøy i sin arbeidshverdag. For disse er jevnlig isbanekjøring en oppfrisking av kunnskap for å håndtere krevende vær og føre i hverdagen, som alle i samfunnet tar for gitt. En tredje gruppe som er inkludert ovenfor er opplæring av instruktører. Både trafikkskolelærere og utdanning av kjøreinstruktører innen politiet benytter isbanen som et ledd i sin opplæring. En annen direkte virkning er at isbanen de siste årene har blitt stilt til rådighet for et lokalt initiativ i regi av NMK Gol, Statens vegvesen, politi med flere med fokus på trafikksikkerhet blant ungdom. Dette tiltaket sees som svært positivt og er videre behandlet i forlaget til ny driftsinstruks. Isbanen skaper i tillegg 3-4 arbeidsplasser i forbindelse med opparbeiding og drift (november mars/april). Dette vil øke med ca 1 ved utvidelse av banen. Planbeskrivelse 12

13 5.6.2 Indirekte nytte Den indirekte nytten er mangfoldet - Lokalt er den største nytten knyttet til at isbanen bidrar til eksistensgrunnlaget for tre hoteller og en fjellstue i en ellers stille sesong. Det gjør det mulig for dem å holde helårsåpent og tilby helårs arbeidsplasser. I tillegg kommer leveranser til disse overnattingsbedriftene relatert til at de har flere gjester. Dette er utdypet nærmere i kapittel Lokalt er det andre leverandører til isbaneaktiviteten som f.eks leveranse av diesel og traktorer/brøyteutstyr. Kundene på isbanen ønsker også andre opplevelser i forbindelse med sine aktiviteter og er kjøpere av andre opplevelser i Hallingdal som f.eks snøscooterkjøring, alpint og mat- og kulturopplevelser. Isbanen skaper i tillegg arbeidsplasser for instruktører. De forskjellige kundene har forskjellig antall instruktører, men sesongen 2014 har det vært kjøredager med opptil 14 instruktører, noe som vil kunne øke til ca 20 instruktører ved utvidelse av banen. Dette betyr at isbanen er i Hallingdal målestokk er betydelig arbeidsplass Indusert virkning Virkninger som bidrar til økt produksjon og sysselsetting i regionen - Isbanen er et produkt som for reiselivsbedriftene på Golsfjellet er en døråpner hos mange virksomheter knyttet til bilbransjen i Norge. Dette gjør at overnattingsbedriftene får gode kontakter med flere av de profesjonelle kundene som igjen gjør at de velger å legge andre arrangement til Golsfjellet som f.eks bedriftsinterne kurs og julebord. Kjennetegnet for slike arrangement er gjerne stort volum av deltagere Katalytisk virkning Andre effekter som oppstår i omgivelsene som følge av isbanen Det er flere eksempler på at kunder ved isbanen igjennom sitt besøk på isbanen har oppdaget Golsfjellet og Hallingdal som reiselivsområde og kjøpt hyttetomt på Golsfjellet. Isbanen har således en positiv virkning med hensyn til å markedsføre Golsfjellet og trekke potensielle nye hytteeiere til området. 5.7 Landbruk og utmark Landbruk og stølsvirksomhet Områdene rundt isbanen er godt utviklede stølsområder. Som ellers i Norge går tallet på aktive gardsbruk ned, men alle stølsvoller slås og det er beitedyr i områdene om sommeren. Landbruksvirksomheten i nærområdene er knyttet til sommeren (støling) og det er kun Lykkja i Hemsedal hvor det er helårs landbruksvirksomhet. Aktiviteten som drives på landbrukseiendommer i områdene rundt isbanen på vinterstid er relatert til turisme og er omhandlet ovenfor. Isbanen er ikke funnet å ha noen innvirkning på landbruksvirksomheten i området rundt Jakt og fiske Isbanen ligger på islagt vann med 100+ meter avstand til land. Serviceområdet på land er begrenset til et mindre område på ca 6 daa. Området er dermed ikke et jaktområde. Storvilt trekker over Golsfjellet, men som omtalt i kapittel berører ikke isbanen trekkruter og dermed jaktområder. Retningslinjene for fiske i Tisleifjorden åpner strengt tatt ikke for isfiske da fiskesesongen er definert til sommerhalvåret. Det er derfor lite og ingen isfiske i området, og isbanen er derfor ikke i konflikt med allmennhetens tilgang for fiske eller organisert fiske. Planbeskrivelse 13

14 5.8 Trafikkvurderinger Revidering av reguleringsplanen åpner for å øke fra to til tre banesegmenter på isbanen. Aktiviteten på et banesegment tillater biler. Ut over bilene som er i aktivitet på isbanen skaper isbanen ingen signifikant tilleggstrafikk. Bilene som benyttes på isbanen blir i all hovedsak kjørt enkeltvis til og fra Golsfjellet, mens for noen grupper blir bilene transportert til og fra med lastebil og kundene kjører sine privatbiler frem til isbanen. Det er variasjoner, men de fleste grupper deltar på en- eller to-dagers arrangement. Kundene kommer og reiser gjerne på formiddag eller tidlig ettermiddag. Det er svært få eller ingen kunder som kommer eller reiser i periodene det er hyttetrafikk (typisk fredag kveld og søndag ettermiddag). Dette betyr et gjennomsnitt på ca bilturer per døgn og er begrenset til perioden uke 3 til ca uke 14. Kundene på isbanen bor ved et av fire hotell: 1. Oset Høyfjellshotel 2. Storefjell Restort Hotel 3. Golsfjell Fjellstue 4. Pers Hotel Hvor kundene er ca 50%-50% mellom 1+2 og 3+4; Oset Høyfjellshotell og Storefjell Resort Hotel har tilkomst via FV51 ( Fjellheimkrysset ), og Golsfjell Fjellstue og kundene som bor på Pers Hotell har tilkomst via FV 224 ( Sørbølkrysset ). Oppsummert vil endringen av reguleringsplanen gi en turproduksjon på ca 15 bilturer per døgn hvor denne enten kommer via FV51 eller FV224. Denne turproduksjonen er i all hovedsak ikke en økning ut over eksisterende trafikk da Oset Høyfjellshotell, Storefjell Resort Hotel og Golsfjell Fjellstue benytter eksisterende rom og trafikken til disse hotellene er allerede inkludert i dagens trafikkbilde. Av fordelingen ovenfor vil ca 10% av trafikken (fra Pers Hotell via FV 224 («Sørbølkrysset»)) bli økt trafikk. Denne trafikken er så liten at den er vurdert å ikke ha noe innvirkning. Isbanen har eksisterende tilkomst (V3) fra den private hovedvegen igjennom Auenhauglie ved Glomsrud renseanlegg. Tilkomsten er utenfor planområdet, men Auenhauglie Stølslag og Golsfjellet utmarkslag arbeider med planer om å endre utforming av tilkomstvei og påkjørsel for å forbedre forholdene. Det er innarbeidet en ny tilkomstvei (V4) som kommer innpå den private stikkveien i Auenhauglie mellom Løggestølen og Golsfjellet Hotell. Dette er en stikkvei som kun brukes som adkomst til Løggestølen (12 hytter). Påkjørselen er på et rettstrekk som gir god sikt og oppfyller kravene til fri sikt og ikke sette å ha noen utfordringer mht trafikkavvikling. 5.9 ROS analyse En enkel risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført basert på veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og en 5x5 risikomatrise. Analysen er gjengitt på neste side. Analysen avdekker ingen farer knyttet til reguleringsplanen og endringen som tilsier at det ikke kan fortsatt opparbeides isbane på Tisleifjorden. Med hensyn til spesielle tiltak viser analysen at kravet i driftsinstruksen om håndtering av forurensing er viktig å videreføre. Ingen nye tiltak er funnet nødvendige. Planbeskrivelse 14

15 Mulig hendelse Årsak/kommentar Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko Innarbeide tiltak i driften / Kommentar Naturfarer Isbrudd Isen sprekker jevnlig ifbm at den vokser pga interne spenninger. Isbrudd kan også være forsårsaket av kjøring med for tunge kjøretøy gitt isforholdene. Kjøretøy kan gå igjennom isen med fatalt utkomme. Sannsynlig Katastrofalt 20 Opparbeiding og drift av isbanen følger interne prosedyrer og arbeidsmetode som inkluderer måling av istykkelse og kvalitet inkludert radarmålinger. Er ikke iskvaliteten og istykkelsen tilfredsstillende utføres ikke arbeid eller tillattes aktivitet på isbanen. Rask endring i vannstand Tisleifjorden Rask endring i vannstanden kan påvirke iskvaliteten med potensiale for isbrudd ved tilkomstveien. (Isbanen ligger på is som flyter) Kjøretøy kan gå igjennom isen som ligger på land. Materielle skader. Mindre sannsynlig En viss fare 6 Interne prosedyrer og arbeidsmetode krever opparbeiding av tykkere is ved tilkomstveien for at isen skal tåle endringer i vannstanden Mildvær/store snøfall Langvarig mildvær / store snøfall kan skape overvann på isen. Overvann stopper aktiviteten på isen, men påvirker ikke isens bæreevne på kort sikt. Sannsynlig Ufarlig 4 Aktiviteten vil stoppe da overvann skaper praktiske problemer for gjennomføring. Sterk vind / orkan Sterk vind ifbm opparbeiding av isbanen kan redusere kvaliteten på isen/gi overvann. Når isbanen er opparbeidet kan vind være fordelaktig for å drive snø bort fra isbanen Overvann kan forsinke opparbeidelse og bruk av isbanen Sannsynlig Ufarlig 4 Iskvalitet og tykkelse måles jevnlig ifbm opparbeiding av isen og eventuelt overvann/forringelse av iskvaliteten fanges opp. Planbeskrivelse 15

16 Aktivitetsbaserte farer Bilbrann Brann i bil som ikke slukkes raskt kan redusere iskvaliteten lokalt med behov for å sperre av området for resten av sesongen. (En stor bilbrann kan føre til at isen smelter så bilen faller igjennom, men dette er sett som lite realistisk) Bil totalhavarer og mulig lokal forurensing på is/snø Lite sannsynlig En viss fare 4 Driftsinstruksen krever brannslokningsapparat og utstyr for oppsamling av forurensing plassert ut på isbanen når det er kjøring. Bilvelt Bilvelt i stor fart kan føre til at kupé fylles av snø hvis vinduer ryker og gi personskade pga av snø i kupé Alvorlig personskade og materielle skader på bil Lite sannsynlig Kritisk 6 Isbanene opparbeides og freses med spesielle brøytekanter for å redusere både sannsynlighet og konsekvens for bilvelt. Forurensing Utilsiktet utslipp fra kjøretøy av væsker som f.eks motorolje, drivstoff, kjølevæske, etc Lokal forurensing av is/snø Sannsynlig En viss fare 8 Driftsinstruksen krever utstyr for oppsamling av forurensing plassert ut på isbanen når det er kjøring. Manglende tilgjengelighet for brannbiler/tyngre kjøretøy fra nødetater Isen har en øvre grense på tyngde på kjøretøy som hindrer f.eks brannbil å kjøre ut på isen En uønsket hendelse kan utvikle seg mer enn hvis tyngre kjøretøy hadde tilgang. Lite sannsynlig En viss fare 4 Redusert framkommelighet for tyngre kjøretøy er en hindring, men er kun relatert til brannbil. Isbanen har traktorer som kan benyttes til tauing og f.eks ambulanser kan kjøre på isen. Brannbekjempelse er ivaretatt igjennom utplassering av brannslokningsapparat. Planbeskrivelse 16

17 6 Vedlegg 6.1 Plankart Plankart Revidering isbane Tisleifjorden, datert Planbeskrivelse 17

18 6.2 Planføresegner REGULERINGSPLAN FOR ISBANE PÅ TISLEIFJORDEN, GOL KOMMUNE 1. Generelt Planområdet er vist på kart i målestokk 1:3500. REGULERINGSFØRESEGNER Fylgjande reguleringsformål er vist med reguleringsgrense: - Spesialområde isbane - Spesialområde parkering/service - Spesialområde privat kjøreveg (vinterveg/tilkomst). 2. Spesialområde. (PBL nr 1 & nr 2) S 1. Område for isbane. Dette området kan brukast til organisert køyreopplæring og anna trafikksikringsaktivitet i månadane januar, februar, mars og april. Området skal ikkje brukast av køyretøy med støy utover det som er tillatt for ordinær vegtrafikk (EU-godkjenning). I området er det ikkje tillatt å parkere eller utføre reparasjonar på køyretøya som kan medføre fare for forurensing av vatnet. Det skal utarbeidast detaljert bruksinstruks for banen. Instruksen skal godkjennast av kommunen. S 3. Område for parkering/service. Dette området skal brukast til parkering av bilar som ikkje er i bruk på banen. Det er tillatt å utføre enkel service/reparasjon som ikkje utgjer fare for forurensing. På dette området skal det vera utplassert avfallskontainar med stor nok kapasitet til å dekke den avfallsmengda aktiviteten skapar. I tillegg kan det i driftssesongen plasserast innretningar her som kan tene som varmestugu, lager, sanitæranlegg o.l. V 3 og 4. Privat kjøreveg (vinterveg/tilkomst.) Denne vintervegen skal brukast som tilkomst frå ordinær veg og til isbanen. Vegen skal ikkje ha annan tilrettelegging i terrenget enn enkel opparbeiding for å virke som vinterveg. Vegen skal vera stengd med låsbar bom når isbanen ikkje er i bruk. 3. Tiltak for å hindre forurensing. Når isbanen er i bruk skal det i reguleringsområdet vera: - innretningar for oppsamling av avfall - utstyr for oppsamling av olje-/bensinutslepp Alle køyretøy skal før bruk kontollerast med omsyn til olje-/bensinlekkasje. 4. Ansvarshavande. Ved all bruk av banen skal det vera ein ansvarshavande tilstades. Ansvarshavande skal sjå til at bruken skjer i samsvar med reguleringsføresegner og bruksinstruks. Ansvarshavande skal føre loggbok over all aktivitet på banen. 5. Kulturminne. Dersom det under anleggsarbeidet skulle dukke opp automatisk freda kulturminne, må arbeidet stansast og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen bli varsla, jf Kulturminnelova 8, 2. ledd. Planbeskrivelse 18

19 6.3 Driftsinstruks Isbane på Tisleifjorden Driftsinstruks Generelt 1. Denne instruksen gjeld bruken av området som i «Reguleringsplan for isbane på Tisleifjorden» er definert som planområde. 2. Golsfjellet Utmarkslag SA v/ styreleiar har det overordna ansvaret for bruken av området. 3. Ved all bruk av området skal det vera ein ansvarleg tilstades. Ansvarshavande skal sjå til at gjeldande driftsinstruks blir fylgt og at det kvar bruksdag blir ført loggbok over aktiviteten på banen. 4. Loggboka skal førast kvar bruksdag. Innhald her skal vera namn på ansvarshavande, brukstid, type bruk, antall kjøretøy/type, og eventuelle avvik frå driftsinstruks. Loggboka skal også innehalde rutiner og framgangsmåte ved evt. utslepp o.l. 5. Etter kvar driftssesong innan 1. mai, skal det utarbeidast ein årsrapport om aktiviteten på banen. Denne skal sendast til Gol kommune med kopi til Fylkesmannen i Buskerud. Bruken av banen 1. Bruken av banen må til ein kvar tid vera klargjort med / godkjent av GU. 2. Banen skal vera stengd med kraftig låsbar bom når det ikkje er aktivitet på banen. 3. Banen kan brukast i perioden 3. januar til 15. april. Det skal ikkje være aktivitet på isbanen frå og med laurdag før palmesundag og til og med andre påskedag. 4. Banen skal ikkje brukast på sundagar. 5. Åpningstida for banen er (måndag fredag). Laurdag og sundag skal det ikkje vera aktivitet på banen, med unntak av inntil 8 laurdagar, i tidsrommet Vedlikehald/brøyting av banen kan utførast utanom åpningstidene. For inntil tre ukedager (måndag fredag) kan åpningstida utvidas til kl 2000 i forbindelse med åpent, organisert trafikktryggleikstiltak for ungdom i Hallingdal og Valdres. 6. Banen kan berre brukast av køyretøy som er registrerte for vanleg vegtrafikk eller stettar tilsvarande tekniske krav. Absolutt øvre støygrense er sett til 82 db(a). For aktivitet på laurdagar er absolutt øvre støygrense sett til 79 db(a), det skal vere ein time pause i arrangementet og det er ikkje tillatt med kjøretøy som ATV er og motorsykler. 7. Banen kan brukast til køyreopplæring (t.d. utrykningspersonell) og andre trafikksikringsformål som t.d. dekktestar og testing av anna trafikksikringsutstyr. Tiltak mot forurensing. 1. Alle køyretøy skal kontrollerast m.o.t. olje og bensinlekkasjar kvar bruksdag før køyretøyet blir sleppt inn på banen. Reparasjonar skal ikkje gjerast på banen. 2. På serviceområdet kan det gjerast enkle reparasjonar som ikkje medfører fare for lekkasjar av olje, bensin o.l. 3. Skifte av olje og større reparasjonar må gjerast på godkjend verkstad. 4. Både på serviceområdet og på banen skal det ved aktivitet vera utstyr som kan brukast til oppsamling av evt. forureiningar. Minimum utstyr her er: oljesugande strøye, spade og bøtte. Det er ikkje tillatt å lagre dette utstyret på isen utanfor åpningstida, dvs. at utstyret etter kvar bruksdag må lagrast i godkjent lagerlokale (innandørs). 5. Området skal etter kvar bruksdag ryddast for alle former for søppel. Dette skal deponerast i lukka avfallscontainer. Ein slik avfallscontainer skal plasserast på serviceområde/parkeringsplass. Sikring 1. Banen skal til ein kvar tid utformast og sikrast slik at den ikkje medfører fare for allmenn ferdsel. Planbeskrivelse 19

20 6.4 Varsel om oppstart Nedenfor er varsel om oppstart publisert i Hallingdølen og brev om oppstart av reguleringsarbeid med adresseliste gitt. Planbeskrivelse 20

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart

E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner Region vest Prosjektavdelingen Dato: 14. september 2012 E39 Rogfast Innspill til oppstartvarsel

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Del av utmark under Gnr 40. PLAN ID: 14112012004 Dokument B Vedtekter/ bestemmelser Dokumenter i saken: A Planskildring B Vedtekter 01.07.2014 (

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: kl. 11.00 14.30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen Helga Bratås Gunnar

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR AUENHAUGLIE, GOL KOMMUNE. Godkjent i kommunestyret 11.05.10, sak K 20/10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 06.08.10 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. GENERELT.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer