Reguleringsplan Pallane - endring av bestemmelser 1.gangs behandling. Utval Saksnr Møtedato Planutval 024/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Pallane - endring av bestemmelser 1.gangs behandling. Utval Saksnr Møtedato Planutval 024/"

Transkript

1 Nord-Fron kommune Politisk sak Reguleringsplan Pallane - endring av bestemmelser 1.gangs behandling Utval Saksnr Møtedato Planutval 024/ Saksbehandlar Journalpost Anders Nybakken 18/7751 Vedlegg: 1. Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Pallane motorsportsanlegg 2. Uttale til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Pallane motorsportsanlegg 3. Merknad i forbindelse med oppstart av arbeid med endring av reguleringsbestemmelser for Pallane 4. Tidligere brev vedr Brattliflata 5. Attendemelding til varsel om endring av reguleringsplan for Pallane Motorsportbane 6. Støyvurdering Vinstra motorsportbane - Pallane Administrasjonssjefen legger saka fram for planutvalget med slik: Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges forslag til endring av pkt. 5.2 i bestemmelsene til reguleringsplan for Pallane motorsportbane ut på offentlig ettersyn Planutval : Behandling i møte: PU- 024/18 Vedtak: Innstillinga vart samrøystes vedtatt. Bakgrunn for saka: Reguleringsplan for Vinstra Motorsportsarena på Pallane ble godkjent i Den gang ble det satt begrensning i aktivitet der omfang både for trening og arrangement var beskrevet. Det er nå kommet henvendelse fra NMK Midt-Gudbrandsdal med ønske om å utvide disse tidene. Søker opplyser at forslaget er tilsvarende det som er for tilsvarende anlegg i landet.

2 Planfaglig vurdering: I gjeldende reguleringsplan så står det i pkt. 5.2 siste avsnitt at: Utval for plansaker kan, etter gjennomført høyring, vedta endringar i opnings- og treningstider og tider for arrangement, for alle delar av motorsportanlegget Det har likevel blitt valgt å kjøre denne endringen som en ordinær reguleringsendring i tråd med reglene i plan- og bygningslovens kapittel 12. Grunn til dette er for å sikre at alle berørte parter får mulighet til å uttale seg og at det er viktig med åpenhet rundt denne prosessen. Oppstart ble varslet i lokale media og med brev til berørte regionale og offentlige myndigheter, samt alle naboer og oppsittere langs Øvergrendsvegen ble varslet i brevs form. Innen fristen for uttale kom det inn 3 merknader fra offentlige myndigheter, og en fra privat person. Statens vegvesen : Skriver at trenings- og arrangement tider er forhold som ikke berører våre ansvarsområder, og at Statens vegvesen har derfor ikke merknader til saken. OK Oppland fylkeskommune : Oppland fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til oppstartsvarselet slik den er framstilt, men forbeholder seg retten til å komme med en fyldigere uttalelse i forbindelse med høring av planen. OK Fylkesmannen i Oppland : Fylkesmannen viser til dialog mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen og kommunen om dette i samband med møte knytt til annet tema, og tilsvarende kort oppstartvarsel for reguleringsplan campus Vinstra mm. De minner om Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering..., som i praksis er bindende også for kommunen, og gir detaljerte føringer om hva et oppstartvarsel skal inneholde. Konkret regner de med at m.a. støybelastning kan være et sentralt tema i den kommende planprosessen. Fylkesmannen viser til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering. Dette er en forskrift som setter krav i forbindelse med privat planlegging. Dette er en planendring i regi av planmyndigheten, og en er ikke enig i at denne «forskrifta i praksis er bindende» som fylkesmannen skriver. Kommunen er likevel helt enig i at det er viktig at lokal planstyresmakt legger til rette for gode og involverende planprosesser. Støy omtales som eget punkt. Felles for alle regionale myndigheter: stiller spørsmål ved navnet for planen, i oppstartvarslet så er det vist til Pallane motorsportsarena, mens det i kommunens plandialog heter Vinstra motorsportsarena. Alle ber om konsekvent bruk av navn.

3 I alle saksdokument tilhørende saken så er navnet Pallane motorsportsbane/arena brukt. Men det er riktig som det er påpekt at navnet Vinstra motorsportsarena er brukt i digitale kartverk. Kommunen mener at det korrekte navnet er Pallane motorsportsarena og vil få rettet opp det digitale kartverket slik at det blir konsekvent bruk på dette. Sonja Helen Vole : Skriver at inn- og utkjørsler til Brattliflata boligfelt pr. i dag er utrulig trafikkfarlig. Påpeker at det har vært mange nesten-kollisjoner her slik det er i dag. Oppstart på Pallane medfører en sterk økning i trafikkmengden med til dels tunge og store kjøretøy, som vil føre til økt trafikk-risiko. Nevner videre krysset på Brattliflata er like uoversiktlig som før selv om det er gjort noen små endringer. Hun mener det må utføres et grundigere arbeid, slik at siktforholda blir bedre. Øvergrendsvegen må også utbedres til en bredere vei. Slik saken foreligger motsetter hun seg oppstart på Pallane før avkjørsel til BrattlifIata bolifelt er utvida og forsvarlig utbedra for trygg ferdsel. Saksbehandler er enig i at dagens kryss ved Brattliflata samt Øvergrendsveien ikke er ideell. Utbedring av veien ligger inne i økonomiplan med midler for planlegging i Ved en planlegging av adkomst til anlegget vil alle de moment som Vole påpeker bli hensyntatt. Denne saken omhandler ønske om å utvide trenings og arrangement tidene. I tabell under ses dagens tider og hvilke tider som søker ønsker: Treningstider Man-fre lør søn i dag forslag Større arrangement Man-fre lør søn i dag(6 stk) forslag(30 stk) Øvelseskjøring registret kjøretøy man-fre lør søn i dag forslag

4 I forhold til treningstider så er det ønske om å kunne starte en time tidligere på hverdager, og at lørdag utvides med totalt tre timer i forhold til i dag. Når det gjelder arrangement så er det et ønske om at disse kan starte to timer før på hverdager, lørdager utvides med en time, men avslutning kl og ikke 1800, søndager er ønske en time mindre enn i dag, men oppstart kl og ikke I tillegg så er det ønske med utvidelse fra 6 arrangement til inntil 30 arrangement. For kjøring med registret kjøretøy så søkes det om åpning for «kveldskjøring» fra , samt en time tillegg på dagtid. Slik det vurderes så er det under større arrangement det er den største økning som vil bli merkbar. Støy: Fylkesmannen nevner i sin merknad at det er forventning om at støy er tema. Støy var ett av flere temaer som ble vurdert i valg av område, og i reguleringsplan fra Beregninger fra den gang viste at en holdt seg innenfor verdiene. I og med at det nå ikke legges opp til utvidelse av planområdet eller annen bruk av området enn det som allerede er regulert så kan en ikke se at den støyende aktiviteten får et annet støy bilde enn tidligere. Endring i tidene på døgnet som er foreslått vil i utgangspunktet ikke produsere mer støy, «kveldskjøring» som er foreslått med registrerte biler vil produsere lite støy da det til disse bilene er strenge støykrav allerede. Det som eventuelt kan bli en merkbar endring er at det er foreslås å gå fra 6 årlige arrangement til 30. Dette betyr at omfanget blir større, men at støybildet blir som det har vært. Det har ved noen anledninger vært klagd på støyende aktivitet fra området, det ble i 2016 gjennomført faktisk målinger i området som viser at en holder seg innenfor T- 1442(Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging). Nivået på støyen vil ikke øke selv om omfanget i aktivitet øker. Det legges derfor til grunn at støynivået fortsatt ligger under gjeldende grenseverdier jfr.t I denne saken er det heller ikke snakk om utvidelse av planområde eller tilrettelegging for annen aktivitet en den som allerede er regulert i området. Det vurderes derfor til at det ikke er behov for ytterligere utredninger på dette nå. Forholdet til konsekvensutrednings forskriften: Planendringen omfatter kun justering av kjøre- og treningstider og er for øvrig i tråd med overordnet planverk. Vurderingen er derfor at endringen ikke faller inn under 2 i Forskrift om konsekvensutredninger Rådmannsledelsen sin vurdering: Rådmannsledelsen viser til vurderingene over og støtter forslaget om utvidelse av tider for trening og arrangement. Det er viktig å legge til rette for at anlegget blir brukt, og at en oppnår den aktiviteten som er planlagt. En utvidelse vil kunne ha noen negative konsekvenser. En av disse er adkomst forbi Brattliflata som er omtalt i en av merknadene. I gjeldende økonomiplan for Nord-Fron kommune så er dette hensyntatt med at det ligger inne midler til planlegging av veiutbedring i For øvrig så støttes det at en bruker navnet Pallane konsekvent. Administrasjonssjefen i Nord-Fron Arne Sandbu

5