lyspunktet Organisasjonsendringer side 4 Storstilt målerbytte side 14 Ren energi av lakseavfall side 18 Løpsglede i St. Olavsloppet side 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Organisasjonsendringer side 4 Storstilt målerbytte side 14 Ren energi av lakseavfall side 18 Løpsglede i St. Olavsloppet side 22"

Transkript

1 lyspunktet 3_2012 bedriftsblad for trønderenergi Organisasjonsendringer side 4 Storstilt målerbytte side 14 Ren energi av lakseavfall side 18 Løpsglede i St. Olavsloppet side 22 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Konsernsjefens spalte s. 4 Organisasjonsendringer s. 6 Malvik Everk s. 9 Overtakelse Malvik Everk s. 10 Status Lerkendal s. 12 Ytre Vikna s. 14 Storstilt målerbytte s. 16 Ny Byåsen sesong s. 18 Ren energi av lakseavfall s. 20 EUs maskindirektiv s. 21 Innkikk over kjølen s. 22 St. Olavsloppet s. 24 KVO s. 26 Ny kraftlinje sikrer sikker forsyning s. 28 Økonomitur s. 30 Glimt fra... s. 30 Glimt fra 3/2012 September 2012/25. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Loqal: Redaksjonsmedlemmer Tore Wuttudal (redaktør) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Charlotte Wulff Hanne Afseth Heidi Torp Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, sørtrønderske stortingsrepresentanter, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå Trykk TrykkPartner Grytting Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. Forsiden: Overløp på Storfossdammen. Dammen er inntaksdam for Brattset kraftverk, et av kraftverkene i KVO (Kraftverkene i Orkla). Foto: Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen.

3 konsernsjefens spalte 3 Kraftbransjen spisses for ny vekst i kjernevirksomheten - Første gangen jeg fikk oppdraget om å skrive lederen til Lyspunktet, ble jeg advart om at tiden gikk veldig raskt til neste deadline nærmet seg. Dette var sagt av en person nær redaksjonen i Lyspunktet, og det var nok basert på solid erfaring. Det har skjedd mye i organisasjonen på denne korte tiden - og for en enkelt person er det ikke lett å se alle de endringene som gradvis endrer selskapet. Dette gjelder også meg - jeg opplever ikke at alt er så mye annerledes enn for to, tre måneder siden. Og det er noe positivt i dette - vår viktigste samfunns-oppgave fungerer heldigvis akkurat som den skal - hver dag. TrønderEnergi sin viktigste oppgave er å produsere strøm og sørge for at denne finner veien til kjøleskapet, varmeovnen eller lyspæra tjuefire timer i døgnet alle dagene i året. I tillegg må vi sørge for at de kundene vi har er fornøyd med oss. For å utføre denne oppgaven kreves det kompetanse og erfaring og dedikerte medarbeidere som er stolt over å bidra til at vi leverer som samfunnet forventer av oss. Det er viktig å minne oss på dette når det kan virke som om fokus er alle andre steder enn på våre kjerneoppgaver. Min opplevelse av TrønderEnergi er at selskapet består av stolte ansatte som vet hva som er organisasjonens hovedformål. Samtidig har vi fortsatt igjen et godt stykke arbeid før vi har gjort ferdig integrasjonsjobben etter fusjonen med Trondheim Energiverk. Vi har en meget krevende implementering av det nye MAFIsystemet rett foran oss, og vi har organisasjonsendringer både i morselskapet og i andre deler av organisasjonen som tar fokus fra de daglige oppgavene. På toppen av dette holder vi på å spisse virksomheten inn mot kjerneoppgavene, og vi avvikler aktiviteter vi på lengre sikt ikke ser som en del av vår kjernevirksomhet. Årsaken til dette er at vi må tilpasse oss for de kommende oppgavene innfor både nettvirksomheten og innenfor vindkraftproduksjon, og det i et prisregime med fallende priser som igjen setter press på vår evne til å levere resultat i tråd med eiernes forventninger. Samlet sett er dette en stor omstillingsutfordring for selskapet - og det er ikke noen stor hjelp at det gjelder for hele bransjen. Hva betyr dette for TrønderEnergi og den enkelte ansatte? For TrønderEnergi betyr dette antagelig at vi i en periode må godta følelsen av manglende kontroll. De neste par årene vil sannsynligvis være en ekstra utfordrende periode med utrygghet hvor det trengs ekstra innsats fra mange, før vi igjen kommer inn i mer smult farvann. Når vi står foran en slik periode er det spesielt to forhold jeg tror er viktige suksessfaktorer. Den ene er at hver enkelt av oss har fokus på det en selv kan påvirke og gjøre noe med - og ikke lar hverdagen forstyrres for mye av at omverdenen er i endring. Det andre at vi er åpen og ærlig i kommunikasjonen - alle veier. Informasjonssamfunnet endrer mange av våre arbeidsprosesser - men tryggheten og tilliten skapes fortsatt i den gode dialogen mellom menneskene. Det gjelder spesielt når man har ulikt syn på hva som er den beste løsningen på en sak... Avslutningsvis vil jeg bare minne både meg selv og alle på at det vil nå som oftest gå bra. Iallfall hvis en vet hva man holder på med - og det vet iallfall de som sørger for at TrønderEnergi produserer og leverer strøm og data, og fornøyde kunder, hvert sekund hele året gjennom.

4 4 ORGANISASJONSENDRINGER Store organisasjonsendringer: Ledergruppa krympes og stabsfunksjoner blir desentralisert Tekst: Sture Lian Olsen TrønderEnergis strategi om effektivisering og fullt fokus på kjernevirksomheten vannkraft, vindkraft og nettdistribusjon genererer omfattende organisasjonsendringer. Noen er allerede gjennomført, andre er rett rundt hjørnet: Fem forretningsområder reduseres til fire. Konsernledelsen krympes fra ni til syv medlemmer. Mens morselskapet tidligere har levert omfattende støttefunksjoner til datterselskapene, vil man nå legge en rekke av disse stabsfunksjonene under datterselskapenes egen ledelse. Det kan bli aktuelt å opprette et eget eiendomsselskap innenfor konsernet. TrønderEnergi Invest omstruktureres Forretningsområdet Investering og vekst (TEI) fryses, i den forstand at man stanser alle nyinvesteringer; dette ventureselskapet betraktes som fullinvestert, men vil fortsatt følge opp sitt aktive eierskap i selskaper hvor man allerede er inne med eierandeler. Man vil også kunne gjøre oppfølgingsinvesteringer med mål om lønnsom realisering. Men TEI vil stoppe jakten på nye prosjekter. Selskapet blir nedbemannet og reorganisert, ved at forretningsområdet Investering og vekst legges ned. Aktiviteten legges i en avdeling under CFO i morselskapet. Konsernets ventureaktivitet startet i 2006, som en avdeling i morselskapet, og ble i 2007 lagt til forretningsområdet TEI som eget selskap. TrønderEnergi Invest har vært forvaltet på en god måte, og selskapet har bidratt til å gi TrønderEnergi et bredere regionalt nedslagsfelt. Men ventureaktiviteten skal like fullt tones ned, og TEIs seks ansatte får nå nye roller andre steder i konsernet. Håkon Welde er konstituert som ny daglig leder i TEI. Han overtar for Tommy O. Olsen. Ut av konsernledelsen Som en følge av omorganiseringen går investeringsdirektøren (Tommy O. Olsen) og økonomisjefen (Bjørn Erik Paasche) ut av konsernets ledergruppe. Det blir også et lederskifte i Trønder- Energi Kraft. Energidirektøren, Leidulv Gagnat en av TrønderEnergis nestorer finner det naturlig med et lederskifte i forbindelse med den nye organisasjonsplanen som skal iverksettes fra 1. november. Stillingen som daglig leder i TEK er nå utlyst. Gagnat vil fortsette i TrønderEnergi, og går over i en rådgiverrolle. Tre konsernstaber Fra 1. september er stabsorganiseringen i morselskapet endret. Heretter får morselskapet tre konsernstaber; én for marked og kommunikasjon (med Cathrine Tronstad som leder), én for HR og organisasjon (Jens P. Nupen) og én for økonomi og finans (Olav Sem Austmo). I tillegg til dette vil morselskapet ha et administrasjons- og dokumentsenter som ikke inngår i stab. Tidligere har konsernstaben langt på vei håndtert de fleste støttefunksjoner for dattersselskapene. Mye av dette legges nå inn under de enkelte datterselskapene, noe som innebærer en god del omorganisering og personalrokkeringer.

5 ORGANISASJONSENDRINGER 5 Cathrine Tronstad blir nå markeds- og kommunikasjonsdirektør med fokus på stabsfunksjonene. Konsernsjef Om ett års tid, i oktober 2013, går avtroppende stortingsrepresentant Tord Lien inn i en nyopprettet stilling som TrønderEnergis direktør for samfunnskontakt og informasjon. Eiendomsselskap? Ved HR og organisasjonsstaben jobber to medarbeidere med forvaltning av TrønderEnergis eiendommer. 1. oktober skal det leveres en utredningsrapport om den framtidige organiseringen av eiendommene: Hvordan kan de ivaretas og utvikles på en best mulig måte? Skal forvaltningen settes bort? Eller bør det etableres et eget eiendomsselskap innenfor konsernet? Den sistnevnte løsningen er høyaktuell dersom TrønderEnergi bestemmer seg for å kjøpe det nye Lerkendalbygget. Men det finnes en rekke til dels svært attraktive tomter og bygninger innenfor de ulike datterselskapene. Deriblant den store trafo-bygningen på nedre Elvehavn, som ligger på den beste tomta i byen, vis a vis Royal Garden. FO Energi Produksjon Handel Kraft Sekretariat og dokumentsenter HR og organisasjon FO Nett Regionalnett Distribusjonsnett TrønderEnergis nye organisasjonskart. Nytt installasjonsselskap TrønderEnergi Nett har etablert et nytt datterselskap. TrønderElektro AS, som skal videreføre den eksterne satsingen. Dette innbefatter installasjonsvirksomheten i boliger og næringsbygg, gatelys og ekstern energimontasje. Selskapet, som ledes Marked- og kommunikasjon FO Marked Strøm Kunde Energiprodukter Økonomi og finans FO IKT Bredbånd IT-leveranser for tiden av Hilmar Cato Fredriksen (konstituert), blir blant annet bemannet med folk fra Malvik Everks installasjonsvirksomhet, tidligere innleide/midlertidige ansatte og TrønderEnergi Nett sitt installasjonsmiljø på Melhus. Lokalisering avklares i løpet av høsten. TEI Oppsummering av FEM års drift Konsernets ventureaktivitet startet i 2006 som en avdeling i morselskapet, og ble i 2007 lagt til TEI som eget selskap. Mandatet har vært å forvalte 340 mill kr til investering i industri knyttet til fornybar energi, energiøkonomisering eller nettdistribusjon. TEI har over disse årene det har virket som eget selskap utredet og vurdert rundt 300 bedrifter innen Clean-tech sektoren. Dette har resultert i investeringer i syv selskaper, alle lokalisert i Norge. Som eget selskap så har TEI investert i selskap som Norwind, Owec Tower, Hydroenergi, Biokraft, Loqal, Getek og Dynaveq. Samlet for disse syv investeringene så er det brutto investert 204 millioner, solgt selskaper for 165 millioner og det er netto realisert gevinster på 45 millioner kroner (fratrukket nedskrivinger). Det antas at det ligger et betydelig verdipotensiale i eksisterende portefølje, da særlig i Biokraft. Ved opprettelsen av TEI overtok selskapet en del gamle engasjementer ifra konsernet hvor de vesentlige postene var Metallkraft, Vigor, og Det Norske Oljeselskap. Det er samlet investert 100 millioner og realisert netto tap på 43 millioner kroner på disse investeringene. Da særlig Metallkraft har blitt rammet av dårlig makroforhold knyttet til solsektoren. Konsernsjefen uttrykker tilfredshet både med den historiske forvaltningen og den gjennomførte omleggingen av driften og sier at TrønderEnergi Invest har bidratt til at TrønderEnergi har fått et bredere regionalt nedslagsfelt.

6 6 MALVIK EVERK Energimontør Arnstein Millerjord jubler høyt til værs. Foto: Malvik Everk

7 MALVIK EVERK 7 I forrige nummer av Lyspunktet kunne du lese historien om Malvik E-verk fra den første kraftstasjonen ble bygd i Hommelvik i Her kommer siste del som oppsummerer noen milepæler frem til TEKST: Anne-Lise Aakervik I Foto: MALVIK Everk Malvik Everk 70-tallet og helt frem til midten av 90- tallet var ekspansive år for Malvik Everk. Da skjedde de største endringene til nå i e-verkets historie. Store boligutbygginger samt tilrettelegging for etablering av næringsvirksomhet fikk både innbyggertallet og kraftforbruket til å gå i været. Utover 70-tallet viste det seg at produksjonen ved Selbu Energiverk ikke ga nok dekning til Malviks nye behov, og kraftforsyningen måtte sikres på annen måte. Rolf Hilstad, administrerende direktør fram til oppkjøpet og tidligere e-verksmedarbeider Torgeir Sneisen har historien klar. Sneisen hadde en fartstid på 44 år i verket da han gikk av med pensjon. I 1974 ble vi medlem av Sør-Trøndelag Kraftselskap (STK) og til forsyningen i Malvik ble det bygd en trafostasjon ved Hønstad med uttak fra Statens 132 kilovolts linje. STK leverte også kraft over Eidum trafostasjon i Stjørdal og med medlemskapet i STK var eneleveransen fra Selbu slutt. Da hadde Selbu vært eneleverandør av kraft i 50 år. Fortsatt utfordringer Utover 70- og 80-tallet fortsatt kraftbehovet å øke. Og det ble behov for nok en utbygging for å dekke behovet. I 1986 sto Buås trafo (i Mostadmark) klar, med matelinje ned til Hommelvik koblingsstasjon. Stasjonen ble bygd av STK og satt i drift 18. november Kraftleveringen fra Selbu opphørte året før, slik at fra 1986 stod STK for all levering til Malvik. Energiloven fra 1991 ga også nye utfordringer og muligheter for et e-verk som ikke produserer strøm selv. Nå ble det mulig å opprette kraftkontrakter med produsenter over hele landet både for e-verket og enkeltbrukere. Etter orkanen i 1991 ble det besluttet at hovedlinja gjennom Malvik skulle være Hønstad Buås. Den dag i dag er dette motorveien for strømforsyning i kommunen. Energiloven ga også andre utfordringer for e-verket. Leveringskvaliteten hadde i de siste 25 årene vært under enhver kritikk. Og med utbygging av nye linjer og sterkere forsyningslinjer eksploderte forbruket og utfordringer rundt avregningene økte. Dette hadde vært e-verkets største ankepunkt. Folk var først og fremst fornøyde på grunn av den økende leveringssikkerheten. Fra verst til best Energiloven sa også at abonnentene skulle få reelle måletall på strømforbruket sitt. Vi var dårligst i klassen på avregning, innrømmer Sneisen. Men det skulle snart endre seg. Mens telefonen knapt sto etter at årsoppgjøret var ferdig tidligere gjorde det nye systemet at abonnentene fikk vite nøyaktig strømforbruk måned for måned og betalte deretter. Vi var en pionerbedrift på å ta i bruk toveiskommunikasjon, sier Hilstad. En av fordelene med å være kunde hos Malvik Everk er at vi leser av målerne automatisk hver mandag og ved hvert månedsskifte, i tillegg fakturerer vi hver måned. På denne måten blir våre kunder avregnet etterskuddsvis etter faktisk forbruk. Malvik Everk var et av de første nettselskap som hadde fullt utbygd toveiskommunikasjon med smarte målere. Vi startet i 1999 og var ferdig med utbyggingen i Gjennom et forskningsprosjekt med SINTEF har vi levert mye informasjon om innføring av toveis kommunikasjonssystem. Et av prosjektene gikk ut på å innføre høy og lav nettariff på bestemte tider på døgnet der vi testet ut utkobling av varmtvannsberedere hos husholdningskunder i perioder med høy belastning og høy spotpris. Dette uten at kunden merket komfortendringer. Etter at folk fikk regning hver måned ble det også færre og færre avstegninger, sier Sneisen. En veldig lite hyggelig

8 8 MALVIK EVERK jobb å gjøre. En månedlig regning er noe de fleste klarere å håndtere, selv med en stram økonomi, istedenfor en årlig avregning. Med denne satsingen var Malvik Everk langt foran de andre verkene, og styret gjorde et sprekt vedtak da de valgte å satse på dette. Det kom ingen tilskudd knyttet til dette og det var dyrt for oss. Fortsatt er vi ett av få selskap som har denne teknologien til alle kunder, men nå starter en storstilt utbygging som gjelder for hele Norge (såkalt smart strøm eller AMS). Og som vil være fullført innen Noe vi også selvsagt skal være med på. Industrilinje Den siste linjeutbyggingen som gjør Malvik Everk komplett i alle fall for en lang stund er industrilinjen til Sveberg. Den sikrer forsyninger til etablerte og kommende industrietableringer. Everket flyttet selv opp til dette området i 1993 etter 32 år i Strømheim nede ved Hommelvik. Dette var det første anlegget som var bygd til formålet og her var det plass til å samle all virksomhet etter mange år med spredt lokalisering. E-verket var en av de første til å etablere seg på Sveberg og førte an i den utbyggingen som fulgte. Den siste store etableringen er Nortura Slakteri. E-verket har hele tiden hatt en trofast stab av ansatte. Dette tyder jo på at folk trivdes, mener Torgeir Sneisen. Bedriften var også tidlig ute med hjemme PC-ordning til alle ansatte. Dette hadde vi tro på, og sendte alle på Word og Excelkurs på Malvik videregående skole. Bedriften vant frem da ligningskontoret ville sette ned foten for ordningen, og gjorde det mulig for alle å innføre hjemme PC. Det var smart å lære de ansatte datakunnskap, uansett hvor de jobbet på den tiden. I dag er det noe de aller fleste må forholde seg til i jobben sin, sier Hilstad. Torgeir Sneisen mener at dette var den største revolusjonen for hans del, sammen med innføring av toveiskommunikasjon. Det gamle avregningssystemet engasjerte en hel masse folk, nå er det nesten bare å trykke på knappen så sendes faktura ut. Snart slutt Snart er 90 år med e-verkshistorie over. Det er nok den veien det går for de aller fleste små selskap, tror Hilstad. Spesielt når du er en aktør som selv ikke produserer strøm. Å henge med på befolkningsveksten og næringsetablering som fører til ny nettutbygging og leveransesikkerhet er store oppgaver. Sist gang TrønderEnergi ble forespurt, i 2006, ble det et tvert nei. Når eierne av Malvik Everk vedtok å selge denne gangen har det foregått i full åpenhet med god informasjon og med en ryddig prosess. Den største endringen blir nok å gå fra et lite selskap hvor man kjenner alle og er med på å styre prosessen i større eller mindre grad, til å bli en del av et større konsern hvor man ikke kan påvirke på samme måte som før. Vi liker å si at e-verket har vært til for kundene, med høy servicegrad. Det har ikke vært så mye å ta ut for eierne. Men det er en tid for alt, konkluderer Hilstad og Sneisen. Energimontører Arnstein Millerjord og Stig Oddbjørn Aas, gruppeleder nett, i avslappet positur høyt til værs over Trondheimsfjorden.

9 MALVIK OVERTAKELSE 9 Det er mye bygningsmasse på Sveberg. TEKST: Kjell Dahle I FOTO: TROND NØSTBERG Overtok Malvik Everk MALVIK: TrønderEnergi overtok Malvik Everk mandag 3. september ved en enkelt tilstelning i Malvik Everks lokaler på Sveberg. Nå er forhandlingene innledet også med Tydal kommune om overtakelse der. Formelt var overtakelsen 1. september. Ny daglig leder Målfrid Rustad overtar som ny konstituert daglig leder i Malvik Everk etter Rolf Hilstad. Som hun selv sa så blir hennes oppgave å avvikle sin egen jobb. Dette skjer når Malvik Everk blir innfusjonert i TrønderEnergi Nett AS (TEN). Tidligst skjer dette ved førstkommende årsskifte, men det kan gå lengre tid. Under overtakelsen ønsket konsernsjef Ståle Gjersvold og nettdirektør Knut Ivar Nyhaug, Malvik Everk inn i TrønderEnergifamilien. Sistnevnte går inn som ny styreleder i Malvik Everk etter Tormod Larsen som ledet everkstyret inntil samme månedsskifte. Etter dette gikk personalsjef Per Stensen gjennom praktiske ting med orienteringer rundt intranettet, og hvilke ting og muligheter som finnes hvor i systemene som våre nye medarbeidere nå må kunne orientere seg i. 40 millioner Malvik kommunestyre vedtok salget enstemmig i begynnelsen av juni. Salgssummen ble 40 millioner kroner der 32 millioner kroner ble oppgjort i aksjer. Malvik kommune økte dermed sin eierandel fra 2,71 til 3,28 prosent. Samtidig er forhandlingene med Tydal kommet godt i gang, og forhåpentligvis er de de siste beslutningen tatt i begynnelsen av oktober. De ansatte ved Malvik Everk rundt bordet i kantina på overtakelsesdagen. TrønderEnergi overtar Malvik Everk, her fv: nettdirektør Knut Ivar Nyhaug, som også er styreleder i Malvik Everk, ny daglig leder Målfrid Rustad, avtroppende daglig leder Rolf Hilstad og konsernsjef Ståle Gjersvold.

10 1 0 STATUS LERKENDAL Tekst og foto: tore wuttudal Energisk i Energibygget Tiden flyr, og vi nærmer oss med stormskritt flytting til Lerkendal. Utvendig er TrønderEnergis nye hovedkontor så å si ferdig. Som bildet over viser, er også solcellepanelene kommet på plass. Innvendig er bygget ferdiggjort, det gjenstår kun noe flikking. I henhold til kontrakt, overtar vi bygget 1. oktober. Deretter vil vi bruke rundt en måned på montasje og klargjøring av møbler, AV-utstyr og andre tilpasninger. Utstyr fra Vestre Rosten, Sluppen og Melhus flyttes helga oktober. Da blir innflyttingsdato mandag 29. oktober. Det jobbes nå med møbleringsplan og detaljert plassering av de ansatte. Slik det ser ut nå, kan det bli ledig plass for utleie. I disse dager gjøres en rekke avtaler, som rengjøring, kaffemaskiner, gardiner, foliering og utvendig skilting. Det er også bestilt seks nye poolbiler, to scootere og to el-sykler. Kunstprosjektene er også i rute, og kunstnerne er i gang med sine verk. Disse vil nok ikke være ferdig montert før innflytting, men vil komme etter hvert. 1. oktober vil dugnadsarbeidet med trimrommet starte, og det er bedriftsidrettslaget som vil stå for dette. Vi avventer fortsatt svar fra kommunen når det gjelder reguleringsplan for parkering. Oppgjennom trappeavsatsene. Her vil mye lys, glass og stål dominere.

11 STATUS LERKENDAL 11 Stillerom på rekke og rad i gilde farger. Slike rom er på plass i de fleste etasjer. Kantina er ferdig til å ta i mot de første gjestene. Den skal driftes av firmaet 3-stuer, som også driver kantina på Vestre Rosten. Dette rommet vil bli det nye auditoriet. Montasje av kunst blir påbegynt i løpet av oktober. Sosial sone i 3. etg. Foreløpig er det tomt her, men alt er klart for montering av møbler. Mye glass er brukt i utformingen av rommene. Det slipper mye lys innover i rommene, og skjermer for støy. Innholdsrikt minikjøkken, levert av HTH. Her vil det være både mikrobølgeovn, kaffemaskin og kjøleskap.

12 12 YTRE VIKNA

13 YTRE VIKNA 13 YTRE VIKNA: Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil forestå den offisielle åpningen av Ytre Vikna vindkraftverk. Dette skjer mandag 15. oktober. Sarepta Energi AS, hvor TrønderEnergi og NTE eier halvparten hver, står som kjent bak prosjektet. TEKST: Kjell Dahle I Foto: Erik Dahl Ola Borten Moe åpner Ytre Vikna Dette er første byggetrinn av Ytre Vikna. Byggetrinnet omfatter 17 vindtrubiner og en samlet installert effekt på 39 MW. Flott åpning Mandag 15. oktober reiser en delegasjon fra TrønderEnergi til Ytre Vikna for å delta i den forhåpentligvis flotte åpningen. Det er lagt opp til scene med storskjerm ved turbin 4, der flere hundre skolebarn også er invitert. Etterpå er det samling i kystmuseet Norveg i Rørvik. Klaus Joacim Sonstad er dagens konferansier, mens det er humorkongen Lornts Mørkved fra Høylandet som har regien på dagen. Roan som vil bli det største vindkraftanlegget i Norge med 300 MW levert fra cirka 100 vindturbiner. I nabokommunen Åfjord er Harbaksfjellet klart med rettskraftig konsesjon, men her mangler som kjent overføringskapasitet. Sørmarksfjellet mellom Flatanger og Osen er planlagt til 150 MW med 65 vindturbiner. I tillegg kommer Frøyaprosjektet. Det er mektige dimensjoner i parken. Vi håper at så mange som mulig kommer til åpningsarrangementet, sier daglig leder Inger Marie Malvik. Befolkningen i området rundt Austafjord hvor parken ligger, har vært svært positive til prosjektet. Blant annet har de laget en egen skrytevegg på den lokale butikken. Første av flere I tillegg til Ytre Vikna-anleggene, er det følgende andre som så langt ligger inne i Sarepta: Fra lossingen i Rørvik.

14 14 AMS TrønderEnergi Nett skal skifte ut gamle elmålere hos alle sine kunder. Den nye generasjonen med smarte målere åpner nye muligheter for både kunder og nettselskap. Storparten av jobben (80%) må være gjort innen utgangen av Det blir en formidabel utfordring. TEKST: Sture Lian Olsen I Foto: TORE WUTTUDAL Smart Strøm (AMS): Storstilt målerbytte i emning Vi jobber med å detaljere kravspesifikasjonen for løsningen, og tar sikte på å sende ut anbudsforespørsler til system- og målerleverandører rundt juletider, og å signere kontrakt til sommeren. Deretter skal det gjennomføres pilotprosjekter i noen utvalgte områder, forteller Olav Krokstad, AMSansvarlig i TEN. Da får vi testet hele verdikjeden, og sikret at systemene virkelig leverer det vi ønsker, før vi ruller ut i fullskala. Hvem skal gjøre selve installasjonsjobben? Nettselskapet har ikke nok kapasitet, så det blir i stor grad eksterne entreprenører. Utrullingsprosjektet blir intenst, og vil foregå parallelt over hele landet. Utfordringer rundt geografi og kundetetthet står sentralt i utrullingen. God logistikk og ikke minst kontakten med kundene blir helt avgjørende for en vellykket gjennomføring. I Europa er det vanlig å montere måleren utendørs, mens vi i Norge er avhengige av at kunden gir tilgang til måleren inne i sikringsskapet. Holdningsendring AMS-utrullingen handler ikke bare om IKT-teknologi. Det kreves også en holdningsendring i samfunnet og blant strømkundene for å få ut potensialet av AMS. Folk må bli mer bevisst sitt eget forbruk, og aktivt gå inn for å endre det. På sikt vil nok flere investere i automatiske styringssystemer, sier Hilde Stangeland, prosjektleder AMS i TrønderEnergi Nett. Hun har representert TrønderEnergi i Energi Norges AMS-utredning (sluttrapporten kom i juni, og finnes på Energi Norges hjemmesider), og ledet arbeidsgruppen som tok for seg ROS-aspektet (Risiko og sårbarhet): Kraftselskapene er på banen, og mye har kommet på plass, selv om det ennå finnes noen løse tråder. Det er veldig viktig med fleksibilitet i systemene, slik at man favner framtidige endringer og unngår feilinvesteringer. Hele nett-norge jobber nå med AMSutfordringene. Det kjøres et tøft løp. TrønderEnergi Nett har flere andre store prosjekter på gang, og vi er presset i forhold til kapasitet og ressurser. Mye skjer i høst Samtidig gjennomføres det sentrale utredninger rundt planene om en felles nasjonal datahub for samling og distribusjon av målerverdier. Man ser dessuten på løsninger for et mer effektivt sluttbrukermarked også på nordisk nivå med anbefalinger rundt felles IKT-løsninger, organisering, og omfordeling av oppgaver og ansvar. Mye vil nok komme på plass i løpet av høsten Vi er inne i en svært viktig periode. AMS-utrullingen vil koste det norske samfunnet flere milliarder kroner. Det er strømkundene som skal betale? Kostnadene blir en del av nettleien, og fordeles over flere år. Men at utrullingen medfører en betydelig kostnad, det er ikke noe å legge skjul på. Derfor er det viktig å få mest mulig ut av løsningen vi velger. Smarte strømmålere blir enklere for kundene, og de åpner nye muligheter for systematisk strømsparing. Dessuten er dette et storstilt IKT-prosjekt som gir nettselskapene et betydelig datagrunnlag og informasjon fra lavspentnettet. Ved å utnytte

15 AMS 15 Fra venstre: Olav Krokstad, AMS-ansvarlig i avdeling nettforvalter, og Hilde Stangeland, prosjektleder for AMS-prosjektet. Vi skal skifte omtrent målere innen disse dataene kan vi i fremtiden gjøre bedre beslutninger for utvikling og drift av nettet. Søker merverdi Olav Krokstad: TrønderEnergi setter fokus på å finne merverdien for selskapet. Vi blir pålagt å investere i AMS, og vi ønsker å kartlegge og utnytte de mulighetene som gir merverdi for oss. Ambisjonen er jo å gjøre TrønderEnergi til Norges mest effektive nettselskap. Å lykkes med AMS-satsingen er viktig for å nå denne ambisjonen. Det går unektelig litt fort i svingene? Tiden er knapp. Men det er mange som setter pris på at en noe traust bransje som oss innfører ny teknologi så raskt. Det er imidlertid noen forhold som krever nytenking; kraftsektoren har tradisjoner for å planlegge og investere veldig langsiktig, gjerne med femti års perspektiv eller enda mer. IKT-teknologien har en mye kjappere utskiftingstakt. Vi ser nok litt andre tidshorisonter her enn i våre mer tradisjonelle prosjekter. FAKTA AMS (Avanserte Måle- og Styringssystem) eller Smart Strøm innebærer at alle husstander får en såkalt smart måler. Den registrerer strømforbruket på timebasis og sender informasjonen automatisk til nettselskapet. Strømkundene slipper å rapportere inn måleverdier, og man får en raskere og riktigere avregning som fanger opp svingningene i forbruk og strømpriser. Strømkundene kan i større grad følge med og påvirke sitt eget strømforbruk og størrelsen på strømregningen. Nye IKT-løsninger vil også bidra til å optimalisere utnyttelsen av strømnettet, bl.a. ved at man kan flate ut perioder med toppbelastning. NVE har, i en forskrift fra juli 2011, pålagt alle Norges nettselskaper å innføre AMS/Smart Strøm. 80 % av kundene skal ha fått installert AMS allerede innen , altså om drøye tre år. Resten skal ha AMS innen Totalkostnaden for innføring av AMS i Norge er anslått til ca. ti milliarder kroner. For TrønderEnergi Nett ligger investeringen på nærmere 400 millioner kroner. I Europa for øvrig blir det krevd innføring av AMS innen 2020.

16 16 BYÅSEN SPONSOR Tekst: KJELL DAHLE I Foto: ANNE BERIT MYKLEBOST ERSNES, GT NERGAARD og privat Klart for ny Byåsen-sesong TRONDHEIM: Vi er i Trondheim Spektrum en onsdagskveld i september. Det er like før det braker løs for Byåsen Håndball Elite, hvor Trønder- Energi er en av hovedsponsorene. Stemningen er veldig god da den ene etter den andre Byåsen-spilleren entrer den røde løperen. Aller sist av de 17 i stallen kommer nær sagt selvfølgelig Camilla Herrem. Tre av de 17 ble jo olympiske mestere for bare vel en måned siden! Camilla Herrem, Ida Alstad og Tonje Nøstvold er de tre gulljentene. Etterpå fikk hver av de mange sponsorene si litt om sitt eget selskap, og om forventningene videre. Toppsatsing TrønderEnergi har økt satsingen på toppidretten betydelig i løpet av året. I tillegg til Byåsen, er Trondheims-Ørn, Ranheims 1. divisjonslag i fotball, Rosenborg Ishockey, Norges Håndballforbund Region Midt-Norge og Team Trøndelag blant de største engasjementene. I tillegg kommer selvsagt sponsoratene til Marit Bjørgen og Niklas Dyrhaug. Dette betyr ikke at de mindre er glemt. Barnas Energiandel er svært positivt mottatt, og det går midler til idrettslag alle kommuner. Åfjord Turn og Krogstadøras unge lag er et par eksempler. NYE DRAKTER: Årets drakter ser slik ut, her presentert ved Camilla Herrem.

17 SKJØNN FORENING: Sponsorer og A-stallen til Byåsen i skjønn forening under kick-off for sesongen 2012/2013. Målet er å bli verdens beste håndballag på kvinnesiden! Innstrand 4H har fått midler fra Barnas Energiandel. SPONSES: Krogstadøra er blant de mange som mottar midler fra TrønderEnergi. Niklas Dyrhaug og Marit Bjørgen er begge på TrønderEnergis lag.

18 18 BIO KRAFT Agdenes: Langs sjøkanten ved Selva står det fem mørkeblå tanker. Her lagres verdifullt råstoff. Etter at råstoffet har vært gjennom fabrikken er det omdannet til klimanøytral fyringsolje og biogass substrat. Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik Ren energi av lakseavfall Råstoffet vi snakker om er syre-ensilert laks såkalt kategori 2 avfall. I all hovedsak er det laks som dør på oppdrettsanleggene. Denne fisken blir tatt opp fra merder, kvernet og tilsatt cirka 3 % maursyre. Maursyren gjør at den kvernede massen blir tyntflytende og uten bakteriologisk vekst. ph i ferdig ensilert masse er under 4,0. Normalt rundt 3,7. Det er denne massen som skipet MS Biotrans pumper fra båt til tank ved kaia i Selva. Skipet har vært på tokt langs kysten fra Hustadvika i sør til Nordland i nord og hentet kategori 2 lakseensilasje etter avtale med Biokraft Marin. I henhold til EU biproduktforordning og Mattilsynets regelverk kan ikke selvdød fisk brukes som fôr til kjøttproduserende dyr men energi går fint an! Tre gründere Biokraft Marin AS er et datterselskap av Biokraft AS, som ble grunnlagt av de tre gründerne Håvard Wollan, Håvard Grøntvedt og Marianne Langvik. Og det var disse tre som i 2009 var med å etablere et forprosjekt med tanke på utnyttelse av fiskebiomasse til brenselolje og biogass. Forprosjektet ble avsluttet våren 2010 og gjennom en rettet emisjon høsten 2010 kom TrønderEnergi inn som eier i Biokraft AS. Vi så at dette var en mulighet å løse en utfordring som oppdrettsnæringen slet med, sier Håkon Welde i Trønder- Energi som også sitter i styret til Biokraft AS. Det passer innenfor Trønder- Energis strategi av flere grunner. For det første har det et miljøperspektiv dette er forvaltning av en ressurs som ellers går til spille. For det andre er det noe det også går an å tjene penger på gjennom kommersialisering. Og for det tredje støtter vi regional næringsutvikling i Midt-Norge. Servicebedrift for oppdrettsnæringen Selve oppstarten av fabrikken Biokraft Marin skjedde i september Sommeren 2012 er fabrikken inne i sin første ordinære driftsperiode. Det har gått veldig bra, selv om vi har hatt noen oppstartssmerter, sier Roger Røstad som er fabrikksjef. Vi er en servicebedrift opp mot oppdrettsnæringa. Og har inngått avtaler med oppdrettsanlegg langs hele kysten fra Hustadvika til Finnmark om henting av lakseensilasje. I tillegg hender det at det oppstår situasjoner, hvor det dør mer fisk på oppdrettsanleggene enn lokalitetene kan håndtere. Vi kommer da inn med båter som suger opp død fisk, kverner og syrebehandler fisken om bord. Båtene brukes også til destruksjon av fisk. Vi skal kunne være på pass innen 24 timer om noe ekstraordinært skjer, sier Håvard Grøntvedt, som er daglig leder av Biokraft Marin AS. Høyteknologisk Fabrikken har et moderne system for henting av fisk. Vi har et elektronisk system for bestilling og henting av ensilasje som fungerer svært godt, sier Røstad. Vi legger inn ruta på PC med GPS-koordinater, så kan mannskapet på skipene hente den ut på iphone eller annen digital plattform, sier han. Likevel er kontakten med oppdretterne hyppig. På fabrikktomta helt nede ved sjøkanten ligger det to svære haller. I den ene står fabrikkanlegget som omgjør ensilasjen til olje og substrat. Dette er et høyteknologisk prosesseringsanlegg. Her foregår en døgnkontinuerlig og helautomatisk varmebehandlingsprosess under høyt trykk og temperatur, som gjør at man får ut to komponenter -olje og biogasssubstrat. Ingen andre anlegg i Norge gjør dette på samme helautomatiske måte som oss, sier Røstad. Fra avfall til råstoff Fra råvaretanken pumpes råstoffet inn i en koaguleringstank, videre går

19 BIO KRAFT 19 FAKTA Fra venstre: prosessoperatører Per Grønningen og Espen Utstrand og fabrikksjef Roger Røstad. det inn i en sentrifuge som skiller ut oljen og proteinene i hver sine tanker. Deretter følger varmebehandlingsprosesser før oljen blir lagret på egen tank i påvente av henting, og substratet går inn på egen tank. Selve anlegget har ingen utslipp da dampen som oppstår under prosessen renses i sjøvann. Det gir også svært lite luktproblematikk noe naboene til fabrikken er glade for. Vegg i vegg med anlegget ligger kontrollbua, for øyeblikket bemannet av Espen Utstrand. På skjermen kan han følge prosessen og gripe raskt inn om det skulle oppstå noe. Til sammen er vi seks stykker som jobber her, fire mann som går i 12 timer skift tre dager i uka, samt en som jobber normalt alle dager. I tillegg har vi en som jobber på kontoret. Vi trives veldig godt, understreker Utstrand og kollega Per Grønningen som stikker hodet inn. Ren energi Oljen vi produserer er klimanøytral og inneholder svært lite aske sammenlignet med vanlig fyringsolje, sier Røstad. Derfor er den populær å bruke i fjernvarmeanlegg og fabrikker som har oljefyring, for eksempel. Oljen selges til et distribusjonsselskap. Når det gjelder bio-gassubstratet lagres det foreløpig i påvente av at biogassfabrikken skal komme i gang. Biokraft AS har i den sammenhengen planer om en biogassfabrikk. Til dette prosjektet har de fått Enovastøtte. De har inngått et samarbeid med Norske Skog om kjøp av slam fra papirproduksjonen som blandes med substratet. Denne blandingen blir hovedråstoff for biogassproduksjonen som ser ut til å bli bygd på Skogn. Biogassen oppgraderes til drivstoffgass og markedet er blant annet gassbussene i Trondheimsområdet. I mellomtiden finjusterer karene i Selva prosessene og gjør fabrikken bedre. Vi er dimensjonert til å ta oss av alt kategori 2 avfall fra norske oppdrettsanlegg, sier Røstad. Fremtiden virker lovende. Biokraft Marin AS Biokraft Marin startet høsten 2009 som et nasjonalt prosjekt og initiativ ledet av Biokraft AS, hvor målet var å utvikle nye og bedre nasjonale løsninger for beredskap og håndtering av marin kategori 2 biomasse fra norsk oppdrettsindustri. Dette omfatter fra oppsamling ved oppdrettslokaliteter, via transport og logistikk som eliminerer smittefare, til foredling av biomassen til ren bioenergi og mineralgjødsel. Biokraft Marin gir store miljøgevinster, samtidig som løsningen bidrar til å redusere smittefare og sykdomsspredning i oppdrettslokaliteter langs kysten. Selskapet Biokraft Marin AS ble stiftet våren 2010 og er et heleid datterselskap av Biokraft AS. Biokraft Marin AS har allerede etablert samarbeid med de største oppdrettskonsernene i Norge innen beredskap og håndtering av marin kategori 2 biomasse. Biokraft AS er et norsk bioenergi selskap Vi utvikler lønnsomme bioenergiprosjekter sammen med partnere innen norsk havbruk, landbruk og andre. Biokraft bidrar til å løse avfallsproblemer og produsere fornybar energi - til beste for samfunnet og for et bedre miljø. Biokraft AS samarbeider med andre kunnskaps- og teknologileverandører innen bioenergi, i Norge og internasjonalt, herunder NTNU i Trondheim. TrønderEnergi er største eier i Biokraft AS.

20 20 Maskindirektivet Generatorlager-inspeksjon ved Kilfors kraftverk i Sverige. Vi kan lære av svenskenes metodikk, mener Viggo Pedersen. Arbeidsgruppe Maskindirektivet Halvard Bjøndal (Norconsult) Jens Ragnvald Davidsen (Statkraft) Viggo Pedersen (TrønderEnergi) Pål Teppan/Jon Arne Grønli (Andritz Hydro) Bjarne Børresen (Energi Norge) TEKST: stur lian olsen I FOTO: børje olofsson, Vattenfall Norsk bransjeveileder: En felles forståelse av EUs maskindirektiv Det såkalte Maskindirektivet fikk endringer (EU direktiv 2006/42/EC) som trådte i kraft fra 29. desember Direktivet gjelder også i EØS-landet Norge, og forskriften stiller overordnede sikkerhetskrav til maskiner som konstrueres og bygges. Direktivet favner vidt og det er uklart hvordan forskriften skal tolkes og avgrenses for elektromekanisk utstyr som brukes i vannkraftverk; blant annet generatorer, turbiner, luker, hovedstengeventiler, nødstrømsforsyning etc. Ei arbeidsgruppe, nedsatt av Energi Norge, er nå i gang med å utarbeide en vannkraftens bransjeveileder for tolking av maskindirektivet. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for de ulike aktørene; kraftverkseiere, leverandører og konsulenter, forteller Viggo Pedersen. Han er fagansvarlig mekanisk utstyr i Trønder- Energi Kraft, og er med i arbeidsgruppa: Vi hadde vårt første møte i slutten av august, og tar sikte på å presentere et utkast til veiledning før nyttår. Deretter skal vi fange opp kommentarer og innspill, før veilederen gjøres elektronisk tilgjengelig på Energi Norges hjemmeside i mars Dette bør bli en allment akseptert tilnærming til direktivet, et hjelpemiddel for alle parter, både kjøpere av utstyr og leverandører. Det er konkurransefremmende og kostnadsbesparende å ha et entydig regelverk, jobben gjøres enklere når det kan vises til etablerte almene fremgangsmåter, tolkninger og standarder. Kunnskapen blir tilgjengelig og ikke personavhengig, og forbedringsarbeidet forenkles når man kan ta utgangspunkt i et etablert, nedskrevet nivå. Så dette EU-direktivet inviterer ikke til ekstra byråkrati, og enda mer vann på papirmølla? Nei. Med bransjeveilederen oppnår vi det motsatte. Konkurransetilsynet er forespurt og deler den oppfatningen. Forskriftene skal gjøres enklere å forstå. Og bruke. Bransjen tar ansvar; man vil følge loven, og ser fordelene med økt sikkerhet gjennom gitte standarder for sikkerhet og risikoanalyser allerede på konstruksjons- og byggestadiet.

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE?

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? ELSERTIFIKATKONFERANSEN 2014 Oslo 14. januar 2014 Anders Gaudestad Adm. Direktør Statkraft Agder Energi Vind Statkraft Agder Energi Vind SAE Vind er eid av Statkraft

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 Høsten 2016 ble det arrangert og gjennomført en ekskursjon for masterstudenter ved NTNU. Ekskursjonen var åpen for studenter som skriver oppgave om vannkraft.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Perspektiver Arbeid med funksjonskrav Beslutningsgrunnlag for NVE Felles kravspesifikasjon for 6 nettselskap

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015 1 Biogass - et vik/g klima/ltak Miljøkrisen som truer kloden må løses. Raskt! Samtidig trenger vi mer energi. Produksjonen av mat må øke. Vi har

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Temadager mai tlf

Temadager mai tlf INNFØRING AV AVANSERTE MÅLERLØSNINGER - TVK Temadager 21. 22. mai oh@ebl.no, tlf 900 78 138 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Næringspolitisk rådgiver TVK 22. mai 2008 Agenda

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien?

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Administrerende Direktør John Masvik Agenda: Finnmark Kraft Hva er behovet i Finnmark Vindkraft

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 TrønderEnergi Kraft AS VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 Innhold TrønderEnergi konsernet TrønderEnergi Kraft AS organisasjon virksomhetsområder produksjonsanlegg Utviklingsplaner TronderPower

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO AGENDA 1. Statkraft i verden, Trøndelag og Neadalen 2. Kultur del av Statkrafts identitet STATKRAFT ER KULTUR! VI GIR

Detaljer

bygger Storåselva kraftverk

bygger Storåselva kraftverk bygger Storåselva kraftverk et første anlegget i landet som bygges etter den internasjonale miljøstandarden CEEQAL > R R * Snåsa Storåselva i fj 323 8 æ Ä > Ti tløp ing Sn t Agle tne 325 va åsa 763 * *

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke Hommelvik Idrettslag Friidrett endelig i mål 1 2 3 4 5 6 offisielt program for åpning av bane med fast dekke Drømmen som ble virkelighet FOTO FOTO Gjennom ulike tillitsverv i Hommelvik idrettslag tilbake

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016 Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk Trysil, 30. august 2016 Raskiftet vindkraftverk et kort tilbakeblikk Austri Vind har siden 2010 arbeidet med et vindkraftprosjekt på vestsiden av Osensjøen i

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Finnes et fasitsvar? I min bransje finnes en fasit ler publikum, er det meste

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk Risikovurdering Kjølberget vindkraftverk November 2013 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn og mål... 4 1.2 Kort beskrivelse... 4 1.3 Organisering av vurderingen... 4 2. METODIKK...

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Norden Vi har sett svært høye priser på strøm. Det skyldes : Høyt forbruk på grunn av kulde i hele Norden Lavere tilbud Manglende svensk kjernekraft

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco. Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.no Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling

Detaljer

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse 2013 Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Nytt virkemiddel: Nettselskapene må installere avanserte

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer