ARSM0TEI KRISTIANSUND OG FREt HESTESPORTSKLUBB. 0rnvika Velforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSM0TEI KRISTIANSUND OG FREt HESTESPORTSKLUBB. 0rnvika Velforening"

Transkript

1 ARSM0TEI KRISTIANSUND OG FREt HESTESPORTSKLUBB 2015 Onsdag 18.mars rnvika Velforening

2 Arsm0te KFHK rnvika velforening onsdag 18. mars kl. 18:00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettige 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Apning og konstituering. a.. valg av m0teleder, referent og tellekorps. b. valg av 2 medlemmer til a underskrive protokoll. 4. Arsberetning 5. Regnskap 6. Fastsette medlemskontingent 7. Budsjett 8. Tildeling halltid for andelshavere 9. Revisjon av Ioven til Kristiansund og Frei Hestesportsklubb 10. Valg

3 REFERA T ARSM0TE I KR.SUND OG FREI HESTESPORTSKLUBB 2014 Onsdag 18. mars rnvika Velforening 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 27 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Innkalling, sakliste og forretningsorden er godkjent. 3. Apning og konstituering a. Valg av m0teleder, referent og tellekorps M0teleder valgt: Amt Bjerkas Referent valgt: Marit G. Bjerkas Tellekorps: Isa S0rli og Bente Telst0 b. Valg av 2 medlemmer til a underskrive protokollen lnga Walseth og Caroline Gundersen 4. Arsberetning Godkjennes med f0lgende tilf0yelser: Under Aktivitet/Trening: Det ble arrangert et en-dagers klubbstevne i sprang i paska. I arets vinterferie ble det i samarbeid med Friluftsradet arrangert leir med base pa ridesenteret. Under Stevneaktivet: Resultat Dressurcup Fnena/Molde: Inger Adele Helseth/Lily Marlene pa I. plass, Marimme Haltvik!Holtenbrage pa 2. plass, Camilla Husby Ludvigsen/Kalifpa 3. plass. Elise Hals/Ludde 4. plass i LA. Marie Schilbred/Rubinni vant LB og Lotta Andal/Quality Surprise LC. Rent bord til KFHK med andre ord.

4 5. Regnskap Resultat og Balanse godkjennes. Revisjonsberetningen tas til etterretning. 6. Fastsettelse av kontingent Nfmerende kontingent: Personlig medl~mskap 500, Rabattert familiemedlemskap 700,- Det vedtas a beholde kontingenten som den er i Budsjett Fremlagt forslag fra styret vedtas. 8. Tildeling av halltid for andelshavere Ingen 0nsker. 9. lnnkomne saker Revisjon av Lov for Kr.sund og Frei Hestesportsklubb Forelagte forslag til revidert lov for KFHK godkjennes. 10. Valg Leder: Amt Ove Bjerkas Valgt Nestleder: Cathrine Bars0e Valgt Styremedlemmer: Foreslatt:, Valgt Ole Anders Lund 2 ar 27 stemmer Valgt lngeborg Aukan 1 ar 27 stemmer Valgt Caroline Gundersen 2 ar 18 Stemmer Hanne Bjerkas 9 stemmer U ngdomsrepresentant: V arastyremedlemmer: Valgt Vilde S<ether Valgt: 1. Svein Tore Norgaard 2. Ann Kristin Michaelsen

5 Valgkomitee: Valgt Anne Mari, leder Valgt Sunniva Watvedt, medlem Valgt Andreas Schilbred, medlem Valgt Eirik Skoms0y, varamedlem Revisor: V algt Randi Hansen Vararevisor: Valgt Bente Telst0 Blaasvrer Tingsutsendinger: Vedtatt: Det nye styret gis mandat til a velge utsendinger. 0rnvika I 8. mars 2015 ~.L4 ne &.t).tj.d ersen Caroline Gundersen Marit G. Bjerkas Referent

6 Styrets arsberetning 2014 STYRET Styret i Kristiansund og Frei hestesportsklubb har hatt f0lgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: U ngdomsrepresentant: Sunniva Watvedt Linda Sandnes Arnt Ove Bjerkas Anne Backer Terje Hats Jan Erik Avset Hanne Grotli Bjerkas Vara: Vara: Revisor: Vara: Valgkomite: Vara: Evy Bugge Skaret Anne Mari Grotli Randi Hansen Geir Strmnsholm Ingeborg Marit G. Bjerkas Tonje Windingstad Andreas Schilbred Styret i KFHK har i l0pet av perioden avholdt 5 styrem0ter og behandlet 30 saker. Det var 4 representanter pa kretsting fra KFHK i il.r. 2 representanter deltok pa Ledersamling i kretsen pa Hustad. 0konomi/Drift Klubbens driftsresultat viser for 2014 et underskudd pa kr ,- Dette sky Ides i hovedsak nedgang i inntekter. Det har vrert en vesentlig nedgang i tilskudd fra private, idretten og det offentlig med kr ,- sammenlignet med Grunnet bortfall av rideskole og terapiridning store deler av 2014, er ogsa inntekt vedr. halleie redusert med kr ,- i forhold til2013. Deter tapsf0rt kr ,- som i vesentlig grad skyldes gamle fordringer. Det har ogsa vrert en 0kning pa kr i renovasjonsutgifter. I midlertid tilskrives ,- som er f0rt pa forsikringskontoen innevrerende ar; 2015 (periodisering).

7 A v investeringer i aret kan nevnes andel i elektronisk tidtageranlegg hvor klubben har en av fire andeler til kr ,-. Kundefordringsmassen i balansen er kr Dette ansees som reelle fordringer. Bygninger (ridehall) er avskrevet med kr I till egg er i ar eiendeler med kortere levetid (eks. dressurrail og m0kkahenger) avskrevet med kr ,-. Aktivitet/Trening Det har i perioden vrert stabil aktivitet i klubben pa treningssiden, med organiserte treninger i sprang og dressur. Klubbtrener Cecilie Schilbred har hatt to faste dager i uka med sprang/dressurtrening. Kirsti Sretran tilb0d rideskole f0rste halvdel av 2014, men ikke resten av aret grunnet operasjon. Det har vrert forhandlet med ny fysioterapeut om oppstart av terapiridning ved senteret. Fra nyttar tar Cathrine Bars0e over etter Torill Hartviksen. Klubbens dressurryttere har kunnet benytte seg av dressurrtrening med Louise Almlund pa Beiterasen hos Cecilie Schilbred gjennom aret. Tom Vidar Gjeldnes har gjestet senteret regelmessig hele aret som sprangtrener. Det har vrert arrangert en dag med «pay & jump» i regi av utdanningskomiteen og ungdomskontakten. Amt Bjerkas deltok pa dommerseminar i regi av NRYF og Gmnt Kort-seminar. Det ble arrangert et komplett «Gmnt Kort» kurs i klubben med bra deltakelse og nye lisensierte ryttere som resultat. Stevneaktivitet: Det ble arrangert to D-stevner i sprang og to D-stevner i dressur i Deltakelsen var god og gjestene var godt fom0yd. P.g.a. utbrudd av ringorm i fylket ble bade K.M sprang og dressur i fmste omgang avlyst. Senere pa vinteren ble det allikevel avholdt K.M i begge grener. KM Dressur ble arrangert av Sula Rideklubb og av resultater kan nevnes; KFHK' s ponnilag bestaende av Marie Schilbred, Lotta Andal og Tuva Serine Helseth tok gull. Individuelt ble det gull pa Lotta Andal og s0lv pa Tuva Serine Helset. I K.M Sprang ble det bronsje Geirid D. Holten i Ponni Kat. 1. Noe av grunnet tillav deltakelse av klubbens ryttere i K.M, kan nok tilskrives at ved avlysning i f0rste omgang, la flere om planene for vinteren. Dressurcup'en arrangert av Frrena og Molde Rideklubb, har vi dessverre ikke greid fremskaffe resultater fra. Styret

8 Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Resultat med fjorarstall - detaljert Periode: 1-12 Regnskapsar: 2014 Dato: Side: Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Avvik Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter, Hallkort andelshaver 3010 Medlemskontingenter 3020 UtdanningsfTreningsinntekter In ntekter kiosksalg 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 3220 Kommunale tilskudd 3230 Tilskudd fra idretts 3320 Stevneinntekter 3441 Andre tilskudd 3601 Leieinntekter rideskole/terapiridn Stallinntekter Klubbstall 3611 Stallintekter Stall Fredlilen 3700 Gebyr inntekter 3900 Uspesifiserte inntekter 3990 Annen driftsrelatert inntekt, spon 3991 Annen driftsrelatert inntekt, mlilkkat0mmin 3999 Diverse inntekter stalldrift, markkurer SUM Salgsinntekter SUM Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Varekostnader 4010 Medlemsutgifter 4100 Varekj0p kiosk 4110 Stevneutgifter 4200 Treningsutgifter 4390 Beholdningsendring, varer for videresalg 4610 Stallutgifter, fli s, m0kkat0mming SUM Varekostnader SUM Varekostnad Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger 6000 Avskrivning pa eiendom 6010 lnvesteringer anlegg SUM Av- og nedskrivninger Kostnad lokaler 6300 Stalleie F. Bjerkestrand 6320 Renovasjon, vann, avl0p vedr. lokaler 6340 Elektrisitet 6360 Renhold av lokaler, to alettartikler SUM Kostnad lokaler Leiekostnader 6400 Leie maskiner, traktor , , , , , , , , ,50-106, , , , , , , , , , , , , , , ,00-830, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-106, , , , , , , , , ,00 915, , , , , , , , ,30

9 Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Resultat med fjorarstall - detaljert Periode: 1-12 Regnskapsar: 2014 Date: Side: 2 Konto Tekst Reelt i periode Reelt periode i fjor Avvik 6420 EDB utg, WEB-utg , , ,75 SUM Leiekostnader 16129, , ,75 Reperasjon og vedlikehold 6600 Utgifter bygninger 487, ,50-910, Vedlikehold maskiner 1 488, , Utgifter uteanlegg 5 737, ,12 SUM Reperasjon og vedlikehold 7 713, , ,92 Fremmed tjenester 6705 Intern regnskapsf!llrsel SUM Fremmed tjenester Kontorkostnader, trykksaker o.l Kontorrekvisita 1 286, , Tidsskrift, b!llker M0te, kurs, oppdatering og lignende 6 092, , , Annen kontorkostnad 159,00-159, Andre driftskostn. klubb 604, , ,00 SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l , , ,00 Telefon, porto o.l Adm inistrasjonskostn , , Telefon illnternett 6 652, , , Porto ,00-505,00 SUM Telefon, porto o.l , , ,05 Kostnad transportmidler 7000 Driftsutgifter Traktor 938, ,25-911,90 SUM Kostnad transportmidler 938, ,25-911,90 Kontingent og gave 7410 Medlemskontingent Tilskudd andre organisasjoner, Gjensidige , ,00 SUM Kontingent og gave , ,00 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader 7500 Forsikringer , , SUM Forsikringspremie, garanti- og ser , , Andre kostnader 7745 Purregebyr, inkasso 663,43 663,43 SUM Andre kostnader 663,43 663,43 Tap o.l Tappa fordringer , ,00 SUM Tap o.l , ,00 SUM Andre driftskostnader , , ,69 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8050 Renteinntekter -408, ,16 785,02 SUM Fi nansinntekter -408, ,16 785,02 Fina nskostnader

10 Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Resultat med fjorarstall - detaljert Periode: 1-12 Regnskapsar: 2014 Data: Side: 3 Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Avvik 8150 Rentekostnader og gebyrer , , ,30 SUM Finanskostnader , , ,30 SUM Finansinntekt og -kostnad , , ,28 Resultater Sum salgs- og driftsinntekter , , ,40 Sum totale driftskostnader , , ,34 Sum finansinntekt og -kostn ader , , ,28 Arsresultat , , ,46 Avsetninger Arsresultat etter avsetninger , , ,46

11 Kristiansund og Frei Hestesportsklubb Balanse Dato: Peri ode: 1-12 Regnskapsar: 2014 lnngaende Reelt Utgaende Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1100 Bygninger..{ , , , Uteanlegg.:< , , '10 SUM Varige driftsmidler , , ,65 SUM Anleggsmidler , , ,65 Omi0QSmidler Yarer 1400 Lager kiosk/klubbeff , SUM Varer Ford ringer 1500 Kundeford ringer , , , Avsetning tap pa kundefordringer 2 372, ,00 SUM Fordringer , , ,37 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6' Kasse, kontanter 1 831, , , Bankinnskudd Kontingentskonto , , , Brukskonto bank , , , Ba nkinnskudd, sparekonto ,46 179, , Ba nkinnskudd for skattetrekk 1,25 1,25 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,55 SUM Oml0psmidler , , ,92 SUM Eiendeler , , ,57 Egenkapital og gjeld EgenkaQital Over-/underskudd 8800 Udisponert arsresultat (underskudd) , ,63 SUM Over-/underskudd , ,63 lnnskutt egenkapital 2020 Annen egenkapital , ,35 SUM lnnskutt egenkapital , ,35 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , , Andelskapital Ridehall SUM Opptjent egenkapital , ,52 SUM Egenkapital , , ,24 Gjeld Annen langsiktig gjeld 2240 Pantelan , , , ,00 SUM Annen langsiktig gjeld , , ,00 Side:

12 Kristiansund og Fre i Hestesportsklubb Balanse Periode: 1-12 Regnskapsar: 2014 Dato: Side: 2 Konto Tekst lnngaende balanse Reelt i periode Utgaende balanse Kortsiktig gjeld 2400 Leverandl1lrgjeld SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Egenkapital og gjeld , , , , , , , , , , , ,57 Frei 18. mars 2015 Sunniva Watvedt Linda Sandnes ~ 1)/ crftd Nestleder Styremedlem Styremedlem fj~ s~y>fj Styremedlem ~\"eh.~es\4i) Hanne Bjerkas Ungdomsrepresentant

13 Note 1 Ride ha ll Anskaffelseskostnad Akkumulert avskriving Ord incer avskriving Balansef0rt pr. 31/12 Note 2 Uteanlegg Dressurra il Anskaffelseskostnad Akkumulert avskriving Ordincer avskriving Ba lansef0rt pr. 31/ , , , , , , ,- M0kkahenger Anskaffelseskostnad Akkumulert avskriving Ordincer avskriving Ba lansef0rt pr. 31/ , , ,- Note 3 Langsiktig gjeld med sikkerhet i pant I fjor Pantsatte eiendeler , , , ,-

14 Note 4 Kundefordringer Deter i ar avskrevet Tappa kundefordringer for til sam men kr ,-. Utestaende pr. 31/12 pa kr ,37. De gjenstaende bokf0rte kundefordringene er na for det meste reelle. Note 5 Bankinnskudd, kontanter og lignende Kassebeholdning pr. 31/12 er opptalt til kr ,-. lnnskudd fordelt pa tre bankkonti er pr. 31/12 til sammen kr ,55.

15 REVISJONSBERETNING KRISTIANSUND OG FREI HESTESPORTSKLUBB Jeg har revidert arsregnskapet for Kristiansund og Frei hestesportsklubb for regnskapsaret 2014 Jeg har utf0rt revisjonen i samsvar med god regnskapsskikk. 0 Arsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ett uttrykk for klubbens 0konomiske stilling pr Frei den 10. mars 2015 ()~~ Randi Hanssen Revisor

16 Budsjett 2015 lnntekter Hallkort kr kr Medlemskontingent kr kr Kiosk salg kr kr Tilskudd kr kr Stevneinntekter kr kr 6100 Utleiein ntekter kr kr Sum inntekter kr kr Utgifter Varekj p kiosk kr kr Stevneutgifter kr kr Div utgifter kr 5 00 kr Stallutgifter kr kr Varebeholdning Anlegg utgifter kr kr Stalleie kr kr Vann,str m og renhold. kr kr Avskriving kr kr Adm. Utgifter kr kr Finn ansutgifter /in ntekter. kr kr 3100 Sum Utgifter kr kr Sum drifresultat kr 100 kr

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste Årsberetning 2012 Regnskap for 2012 med noter Revisors bekreftelse Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2 ÅRSMØTE

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS Lørdag 8. februar 2014 kl. 11:00 på Førde samfunnshus i Sveio. Åpning Møtet startet med flaggutrulling. Kretsleder Ole Jacob Ravn Ottesen ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer