klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak ET SAMARBEIDSPROSJEKT I REGI AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak ET SAMARBEIDSPROSJEKT I REGI AV"

Transkript

1 klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak Energiforsyning/energribruk i bygg leder Wilhelm Rondeel Transport og arealbruk leder Ole Magnus Stensrud Avfallshåndtering leder Eigil Movik Industri leder Kjell Skjeggerud Landbruk og bioenergi leder Arne Ettestad Klimavett leder Tone Skau Jonassen grafisk utforming Nina Akersveen / trykk Erik Tanche Nilssen as ET SAMARBEIDSPROSJEKT I REGI AV

2 2 KLIMAKUTT I GRENLAND KLIMAKUTT I GRENLAND 3 Samarbeidsprosjektet Klimakutt i Grenland Grenlandskommunene (Skien, Siljan, Drangedal, Bamble, Kragerø og Porsgrunn) ønsker å finner frem til tiltak og finansieringsmodeller som reduserer Grenlands utslipp av klimagasser. I samarbeid med næringslivet, forskningsmiljøet, miljøbevegelsen, fylkeskommunen og fylkesmannen skal det lages en handlingsplan med konkrete mål og anbefalte prioriteringer av tiltak som skal legges frem for politisk behandling. Det er ønskelig å få frem CO2-redu-serende tiltak som kan gjennomføres både på kort og lang sikt. Prosjektet Klimakutt i Grenland ble startet i februar Dette er et prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet, et interkommunalt samarbeid mellom seks kommuner i grenlandsregionen. Prosjektet er todelt: Del I: Kartlegging og analysedel skal være ferdig sommeren Den inkluderer datainnsamling på utslipp av klimagasser fra de ulike sektorene, hvilke tiltak som er i gang innen hver sektor og hvilke tiltak det foreligger planer for. Del II: Skal foreslå handlingsplan med tiltak, ansvarsfordeling og finansieringsmodeller for å redusere Grenlands samlede utslipp av klimagasser. Prosjektgruppen har følgende medlemmer: Solfrid Rui Slettebakken (prosjektleder) kragerø kommune Torleif Vikre Porsgrunn kommune Øystein Andersen Skien kommune Arne Etterstad Drangedal kommune Simon Thorsdal NHO, AT-Skog John Øyvind Selmer LO Grenland Kjell Skjeggerud IndustriClusteret Grenland (ICG) Leif Stige Naturvernforbundet Wilhelm Rondeel Skagerak energi Carina Aas/Hildegard Torset YARA Porsgrunn Hans Aksel Haugen Teltek Tone Skau Jonassen Porsgrunn kommune Eigil Movik Skien kommune Ole Magnus Stensrud Kragerø kommune Morten Johannessen Fylkesmannen i Telemark Heidi Jønholt Telemark fylkeskommune Ole Ringdal Høgskolen i Telemark Roy Bjurholt Bamble kommune Prosjektet har nå levert rapport fra arbeidet i fase1. I fase 1 er det utarbeidet status over klimagassutslipp fra de ulike valgte sektorer og oversikt over planlagte og igangsatte tiltak for å redusere utslippet. Rapporten ble behandlet i Grenlandsrådet 19. august 2008 og Regiontinget i Grenland 29. august I gjennomføringen av Del I har det vært arbeidsgrupper i virksomhet innen henholdsvis: Energiforsyning/Energibruk i bygg ledet av Wilhelm Rondeel, Skagerak Energi Transport og arealbruk ledet av Ole Magnus Stensrud, Kragerø kommune Avfallshåndtering ledet av Eigil Movik, Skien kommune Industri ledet av Kjell Skjeggerud, Norcem/Industriclusteret i Grenland Landbruk og Bioenergi ledet av Arne Ettestad, Drangedal kommune Klimavett ledet av Tone Skau Jonassen, Porsgrunn kommune Dr. ing. Knut Kr. Osnes, BiOro as/projectinvest as, har vært innleid som konsulent og prosjektmedarbeider. Han har fungert som sekretær for arbeidsgruppene og har bidratt i utarbeidelsen av rapporten fra fase 1. KLIMAKUTT I GRENLAND Sammendrag prosjektrapport Fase 1, august 2008 Status utslippskilder, igangsatte og planlagte tiltak Klimagassutslippene i Grenland er dominert av de store prosessindustribedriftene i Porsgrunn og Bamble. Av totale utslipp i 2007 i Telemark på 4.2 mill. tonn CO2 ekvivalenter (8% av landets samlede utslipp) står de store industribedriftene for ca 87% av utslippene. Det er i tilknytning til disse at også de kvantitativt største reduksjonen i klimagassutslipp kan oppnås. Energi Det er allerede igangsatt tiltak i de største industribedriftene som gir klimagassreduksjoner på henimot tonn årlig (kvantifisert tonn). Av dette er Yaras mål for reduksjon av lystgassutslipp tilsvarende ca tonn CO2 ekvivalenter dominerende. Norcems forbruk av alternativ brensel i sementproduksjon tilsvarer ca tonn reduserte CO2 utslipp og med ytterligere modifiseringer og økt mottak av alternativt brensel vil utslippene bli redusert med ytterligere tonn CO2 ekvivalenter. Dessuten skal Yaras Enøk prosjekter redusere energiforbruket med 300 gigawattimer (som vil frigjøre energi tilsvarende forbruk i boliger eller redusere CO2 utslippene med ca tonn CO2 ekvivalenter om frigjort energi blir benyttet til erstatning av fyringsolje andre steder). Dertil kommer planer om fjernvarmeanlegg i Herøya Industripark med økt utnyttelse av spillvarme og øvrige Enøk tiltak i Industriparken og i Eramet. Dette kan det så langt ikke framlegges kvantitative mål for. Utslippsreduksjoner tilknyttet Enøk er for industrien nært sammenhengende med energipris. For investeringer i ikke-kommersielle tiltak er tilskuddsordninger (via Enova) viktige for å prioritere hvilke prosjekter som blir gjennomført. Endringer i el-pris og kvotekostnader for klimagassutslipp vil endre lønnsomhetsbildet over tid og være avgjørende for hvilke tiltak som blir besluttet gjennomført. Skagerak CO2 -prosjektet for klimagasshåndtering vil etter implementering kunne redusere utslippene av CO2 med ca 2,5 millioner tonn årlig bare i Grenland. Av dette er tonn direkte knyttet til etablering av Skanled, mens resterende to millioner tonn er knyttet til fangst og håndtering av CO2 fra de store industrielle punktutslippene. Totalt har Skagerak CO2 et potensial totalt på ca 10 mill tonn CO2 årlig fra Skanleds nedslagsfelt der også Vest Sverige og Nord Danmark inngår. Prosjektet fordrer samarbeid mellom myndigheter og industri og kan, dersom det realiseres, styrke Grenland som utskytningsrampe for Jens Stoltenbergs måneferd i tillegg til Mongstad og Kårstø prosjektene. Transport og arealbruk Transportsektoren står for de største klimagassutslippene i Grenland, industrivirksomhetene unntatt. Arealbruk/ arealplanlegging og transportbehov er nært sammenhengende. Å redusere transportveksten fordrer Gode, lett tilgjengelige og attraktive transporttilbud. Langsiktig arealplanlegging der reduksjon i transportbehov for både personer og gods er nødvendige delmål. Tiltak for reduksjon av utslipp innenfor sektoren må følges opp av lokale målinger. Hver arbeidsgruppe har utarbeidet en statusrapport med status og igangsatte og planlagte tiltak. Delrapportene er redigert inn som egne kapitler i denne samlerapporten. De store prosessbedriftene dominerer klimagassutslippene i Grenland (se rapportens Tabell 2.1 og Tabell 2.2 og Figur 2.1). Industriens faktiske utslipp er redusert i perioden med totalt over tonn CO2 ekvivalenter, mens veksten i den ikke-industrielle aktiviteten er økt med ca tonn i årlige CO2 utslipp (se Tabell 2.3). Den dominerende utslippsveksten har man hatt innen vegtrafikk som har hatt en utslippsvekst på tonn i perioden 1991 til 2006.

3 4 KLIMAKUTT I GRENLAND KLIMAKUTT I GRENLAND 5 Arbeidsreiser som gjøres med buss i stedet for med egen bil vil redusere klimagassutslippene med anslagsvis ca 900 kg CO2 ekvivalenter per år per arbeidstaker. Grenland har relativt høy andel arbeidsreiser med privatbil sammenlignet med sentra av tilsvarende størrelse. Reduksjonspotensialet er på ca. 900 tonn CO2 pr arbeidstakere som tar buss til jobb. Arbeidsreisene har et totalt klimagassutslipp i Grenland på tonn årlig. Målsatt reduksjon i utslipp fra arbeidsreiser med 30 % utgjør tonn reduserte CO2- utslipp årlig. Virkemidler for å nå dette vil være: Bedre og attraktive kollektivtilbud (buss og bybane). Redusert avstand mellom hjem og arbeidssted (sentralisering av næringsvirksomhet/ arbeidsplasser og boligfortetting) Tilrettelegge for å kunne gå/ sykle til jobben Parkeringsrestriksjoner i bykjernene. Innkjøpsreiser har et beregnet klimagassutslipp årlig på tonn CO2 ekvivalenter. Kan disse reduseres med 30% utgjør det tonn reduserte CO2 utslipp. Transportbehovet og derigjennom utslippsreduksjonene kan oppnås ved: Styrke de lokale innkjøpssentrene (senterstruktur) Tilrettelegge/ kampanjer for å redusere antallet daglige innkjøpsreiser (f.eks dagligvareinnkjøp 1 x per uke). Effektene av tiltak må følges opp med registreringer og målinger av lokal reiseaktivitet. Godstransport har vokst betydelig raskere enn persontransport. Det er planer for overføring av gods fra veg til bane lokalt (gjenåpning av jernbane Herøya Breviksterminalen) og regionalt (Godstog fra Brevik til Alnabru). Det lokale godstoget har et sannsynlig beregnet potensial for reduksjon på 726 tonn CO2 årlig, mens toget til Oslo har beregnet utslippsreduksjon på vel 1000 tonn CO2 årlig. Energiforsyning Vannkraftpotensialet i Telemark er i det vesentligste utbygd og de ikke utbygde vassdragene er kartlagt i stor detalj. Ytterligere potensial for utbygging av vannkraftressurser er begrenset og beslutninger om dette er forbundet med energipris/subsidier av ny kraft miljømessig aksept I vårt kraftmarked (NordPool) som inkluderer de nordiske land og Nederland, vil frigjort elektrisitet (i form av Enøk tiltak eller ny vannkraft) erstatte marginalkraft produsert fra kull. Dette gir vesentlige reduserte CO2 utslipp, men gir ikke utslag på den lokale utslippsstatistikken for Grenland. Konsesjoner tilsvarende 33 GWh ny vannkraft er gitt og nye konsesjoner tilsvarende 85 GWh er søkt godkjent, men ikke besluttet. Alternativer for å erstatte bruk av fyringsolje til oppvarming er i gang. De vesentligste er fjernvarmeanlegg i Porsgrunn Sentrum (Skagerak Varme) med leveranser tilsvarende 5300 tonn årlig redusert CO2 utslipp og naturgass til næringsbygg (ca 3500 tonn redusert CO2) samt noen mindre anlegg for bruk av bioenergi (totalt tilsvarende 1250 tonn reduserte CO2-utslipp årlig). Det er planlagt fjernvarmeanlegg i Skien sentrum (Skien Fjernvarme) som vil redusere CO2-utslippene med tonn årlig når det er ferdig utbygget. Energibruk i bygg Mer klimavennlig energiforbruk i bygg kan skilles i Enøk tiltak og økt bruk av klimavennlige energikilder. I kommunene finnes tiltak for energiøkonomisering og omlegging av oppvarmingssystemene. Rapporteringssystemene i de fleste kommunene er mangelfulle for å kunne kvantifisere effekt av igangsatte tiltak. Avfallshåndtering Avfallsgruppa har anbefalt å gjennomføre en mulighetsstudie for best mulig håndtering av avfallsstrømmene fra de enkelte kommunene basert på den kartlegging av avfallsstrømmer som prosjektet har gjennomført i fase 1. Utsortering av våtorganisk avfall (matavfall) fra Siljan, Skien og Bamble har muliggjort bruk av restavfall som alternativt brensel i Norcems sementproduksjon (Beskrevet under Industri). Dette bidrar til å øke den regionale energieffektiviteten ved at energien utnyttes lokalt. Den planlagte mulighetsstudien skal blant annet avklare hvorvidt et biogassanlegg i Grenland med formål å utnytte energien i matavfall, kommunalt slam og annet landbruksavfall kan være lønnsomt. Høyst foreløpige overslag indikerer et energiutbytte i form av biogass på ca GWh årlig (Tilsvarende energiforbruket i boliger) fra et slikt anlegg. Biogass fra anlegget kan benyttes til transportformål for reduksjon av CO2 utslipp fra busser, drosjer o.l, eksempelvis i kombinasjon med naturgass slik man har gjort det i flere steder i Sverige. Det er igangsatt prosjekter for å utvikle verktøy for Klimaregnskap for avfallshåndtering og Miljøkalkulator som skal kunne benyttes for å bedre avtaler med tilbydere og bedre beslutningsgrunnlaget for avfallsselskapene. Disse er i utvikling og er ikke klar til å kunne beregne kvantitative klimaeffekter av mulige tiltak enda. Landbruk og bioenergi Jordbruket står for 9% av totalutslippene av klimagasser fordelt som 1% CO2, 4% metan (som CO2 ekvivalenter) og 4% lystgass (som CO2 ekvivalenter). Jordbrukets potensial i klimagass sammenheng er tredelt: 1. Som lagringssted for CO2 i skog og plantematerialet ved at biomasse økes 2. Som leverandør av bioenergi i form av ved, pellets, flis 3. Gjennom reduserte utslipp fra egen virksomhet. Gruppens har en rekke forslag til kompetanseheving og tiltak innen skogbruk og jordbruk, deriblant: Stimulere økt bruk av bioenergi via tilrettelegginger som skal utredes og begrunnes i prosjektets Fase 2 Stimulere tiltak for økt CO2 binding i skog gjennom økt skogplanting. Ansees som et viktig element i klimaforlikets målsetting om å overoppfylle Kyotoforpliktelsene. Øke kunnskap om faktiske utslipp og driftsforhold i jordbruk.

4 6 KLIMAKUTT I GRENLAND KLIMAKUTT I GRENLAND / INNHOLD 7 Samlet oversikt Igangsatte og planlagte tiltak er samlet i tabellen nedenfor med beregnede klimaeffekter som reduserte utslipp av CO2 ekvivalenter årlig. Igangsatte tiltak har en antatt tidshorisont som samsvarer med Kyotoperioden fram til 2012, mens planlagte tiltak antas å kunne gjennomføres innen en tidshorisont fram til år Sektorvise tiltak og planer Igangsatte Tiltak under tiltak CO2- planlegging CO2- ekv. (tonn/år) ekv. (tonn/år) Industri Yara - Lystgassutslipp redusert med 50% innen Yara Enøk prosjekter. Innspart 300 GWh Norcem tonn alternativ brensel Norcem tonn ny alternativ brensel Naturgass i industri (p.t.) Herøya Industripark -Enøk tiltak Eramet - Øke energiutnyttelse fra ovnsgass Eramet - Utnytte spillvarme Eramet - Redusere fabrikkstrøm/hjelpestrømbruk Skanled - CO2 reduksjoner ved etablering "Skagerak CO2" i Grenland Transport og Arealbruk Arbeidsreiser med egen bil. Redusert volum med 30% Innkjøpsreiser, utslipp redusert med 30% Godstransport lokaltog Herøya til Brevik 700 Godstransport tog Brevik til Oslo (Alnabru) over Nordagutu Andre tiltak Energiforsyning Nye vannkraftkonsesjoner innvilget (33 GWh) Vannkraftkonsesjoner søkt (mini og mikro, 84,8 GWh) Fjernvarme Porsgrunn Sentrum (Skagerak Varme) Naturgass til næringsbygg (Naturgass Grenland Bioenergianlegg realisert Fjernvarmeanlegg Skien Sentrum (Skien Fjernvarme) Andre, ikke kvantifiserte (økt vedfyring i privatboliger, varmepumper o.a) Energibruk i bygg Enøk og omlegging av energiforsyning i bygg Avfallshåndtering Kommunalt restavfall som brensel i sement (klimaregnskap under Industri) Verktøy for klimaregnskap for avfallshåndtering og Miljøkalkulator Mulighetsstudie for avfallshåndtering Bioenergi fra biogass matavfall (potensiell løsning, 15 GWh som red dieselforbruk Annet (transporteffektivitet o.a) Landbruk og bioenergi Stimulere økt bruk av bioenergi gjennom tilrettelegginger begrunnet i Fase 2 Stimulere for økt CO2 binding i skog gjennom økt skogplanting. Øke kunnskap om faktiske utslipp og driftsforhold i jordbruk Totalt for alle sektorer (tonn CO2 ekvivalenter per år) Reduksjon i % av totalutslipp 2006 ( tonn CO2 ekvivalenter) 21% 67% Reduksjonspotensial dersom igangsatte og planlagte tiltak blir realisert* 88% INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN Overordnede mål: Kommunalt klimaarbeid Tallmaterialet Klimakutt i Grenland Miljøstatus i Norge SFT Statens forurensingstilsyn Statistisk sentralbyrå SSB Bruk av offisielle utslippstall INTRODUKSJON ENERGIFORSYNING Bakgrunn Vannkraftforsyning i Telemark Vannkraft utbygget Elektrisitetsforsyning; oppgradering av linjenettet Effektivisere eksisterende vannkraftanlegg Nye vannkraftanlegg (inkludert små-/mini-/mikroanlegg) Bioenergi Pellets/flisfyrte anlegg og ved Ved Bioenergiressurser Uprioritert kjelkraft Biogass Avfallsforbrenning Industriell spillvarme fjernvarme Naturgass Naturgass Industriprosesser Naturgass næringsbygg, oppvarming Naturgass Transport Hydrogen Annen fornybar energi (sol, vind, bølger osv.) Energiforsyning i Grenlandskommunene Kommunevis oversikt over energiforsyning Siljan Skien Porsgrunn Bamble Kragerø Drangedal Infrastruktur Fjernvarme Infrastruktur Gass Tiltak for å redusere klimagassutslippene Igangsatte tiltak Planlagte tiltak * Med forbehold om at tallene er foreløpige og forbundet med usikkerhet. Det er ikke inkludert utslippsøkninger relatert til generell vekst utover hva som er inkludert i Skanled etableringen. Utsagnene ovenfor innebærer vurderinger fra samlerapporten og er foreløpig ikke kvalitetssikret i arbeidsgruppene. Sammendraget er utarbeidet av Knut Kr. Osnes

5 KLIMAKUTT I GRENLAND / INNHOLD 9 8 KLIMAKUTT I GRENLAND / INNHOLD 4 ENERGIBRUK I BYGG Introduksjon Energibruk i bygg Stasjonær energibruk i kommunene Stasjonær energibruk i kommunene, industri unntatt Kommunale bygg Porsgrunn: Skien: Siljan: Bamble Kragerø: Drangedal: Elektrisitet til oppvarming Kommunale bestemmelser Tiltak for å redusere klimagassutslippene Igangsatte tiltak i kommunene Planlagte tiltak TRANSPORT OG AREALBRUK Bakgrunn Landtransport, luftfart og mobile kilder Utslipp fra mobile kilder i Grenland Introduksjon Areal- og transportplaner Bystrategi Bystrategiprosjektets bakgrunn og målsetting Hvorfor Bystrategi? Målet for Bystrategiprosjektet er: Utfordringer å gjøre noe med Innspill til Nasjonal Transportplan Intensjonsavtale mellom partene Konkrete samhandlingsprosjekter Organisering Kragerø og Drangedal Infrastrukturplan Grenland Arealbruken Kollektivtrafikk Hovedtransportnett Senterstrukturplan for Telemark Det gode bosted Senterstruktur og kreativ stedsutvikling Persontransport Norske reisevaner Kollektivtransport i Grenland Status for Fylkeskommunens arbeid (TFK) Infrastrukturplan Grenland, 2003 mål Samordningsgruppa for kollektivtrafikk i Grenland Klimagassutslipp for personreiser i Grenland Gods infrastruktur og transport Status Gods over Grenland Havn Til/fra havn Veg/bane/båt lokaltransport Til/fra havn Internasjonal skipstrafikk Gods til/fra Grenland - vei/bane Vegtransport Bane Tiltak for å redusere klimagassutslipp/(effektivisere energibruk i transportsektoren) Igangsatt Planlagt AVFALLSHÅNDTERING Avfallssektoren føringer fra Klimameldingen Introduksjon Avfallssektoren i Grenland Husholdningsavfall Status avfall fra kommunene Avfallssortering og avsetning Renovasjon i Grenland (RiG) (Bamble, Porsgrunn, Siljan, Skien) Kragerø Drangedal Klimaeffekter Kloakkslam Slammengder og behandling Klimaeffekter Næringsavfall og farlig avfall Tiltak for å redusere klimagassutslippene Igangsatte tiltak Planlagte tiltak INDUSTRI Bakgrunn Status industrien i Grenland Yara Porsgrunn Norcem Brevik Herøya Industripark Eramet Skanled rør for naturgasstilførsel til Grenland Håndtering av CO2 Samarbeidsprosjekter for CO2-fangst Tiltak for å redusere klimagassutslipp Igangsatte tiltak Planlagte tiltak LANDBRUK OG BIOENERGI Introduksjon Arealfakta Bakgrunn og utfordringer innen området landbruk og bioenergi i klimasammenheng Utslipp av klimagasser Bioenergi Biobrensel Biogass Biodrivstoff Skogbruket Bioenergi Klimavennlig byggeråstoff Miljøeffekter ved bruk av tre Jordbruk/husdyrbruk Forslag til tiltak innen jordbruk/husdyrbruk KLIMAVETTKAMPANJE Introduksjon Pågående klimakampanjer Nasjonale kampanjer Lokale klimakampanjer Videre arbeid i fase II Kampanjer Organisering og ressursbruk

6 10 KLIMAKUTT I GRENLAND / BAKGRUNN KLIMAKUTT I GRENLAND / BAKGRUNN 11 BOKS 1.1 1) BAKGRUNN Menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken til klimaendringene de siste 50 årene. Den dominerende klimagassen, Karbondioksid (CO2) har naturlige biologiske kretsløp som er forrykket ved forbrenning av store mengder fossilt karbon som vist i Boks 1. Atmosfærisk konsentrasjon av karbondioksid siste 1000 år Karbondioksid (ppm) Antall år før nåtid Stårlingsstyrke (Wm 2 ) FIGUR 1 Karbonkretsløpet og klimautfordringen Skjema av karbonkretsløpet (2005). De halvfete tallene gir mengden karbon i gigatonn (milliarder tonn), kursive tall angir flyt av karbon i gigatonn per år. (ref. Wikipedia) 300 I det biologiske kretsløpet opptas karbon (som CO2) fra atmosfæren via fotosyntesen (i planter/alger) og ved samtidig frigjøring av oksygen. Ved forbrenning (biokjemisk forbrenning/respirasjon og brenning av fossilt karbon) frigjøres karbondioksid. Forbrenning av store mengder fossilt karbon har bidratt til en økning av atmosfærisk nivå av karbondioksid med de tilhørende klimautfordringer. 250 FIGUR 1.2 Endring i atmosfærisk konsentrasjon av CO2 Kilde: FNs klimapanel, 2007 (figuren er forenklet av Statens forurensningstilsyn) 0 Konsentrasjonen av klimagasser har økt betydelig i årene siden den industrielle revolusjon. Forskjell i 0 C fra Global middeltemperatur ( 0 C) 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Middeltemperatur 150 år 100 år 50 år 25 år 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 I dag ligger den globale gjennomsnittstemperaturen om lag 0,8 o C over før-industrielt nivå og de klimagassene som allerede er i atmosfæren vil bidra til en ytterligere temperaturøkning på 0,6 o C. EU har besluttet å ha som ambisjon for sitt klimaarbeid at global temperaturøkning skal holdes under 2 o C. Regjeringen har vedtatt tilsvarende mål for de norske klimatiltakene. En langsiktig stabilisering av temperaturen på 2,0 2,4 o C over førindustrielt nivå vil, i følge FNs klimapanel, kreve at CO 2 utslippene i 2050 ligger 50 85% under nivået i I regjeringens melding om norsk klimapolitikk (St.meld.nr 34 ( )) foreslås sektorvise klimahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale utslippssektorene i Norge. Handlingsplanene er innen petroleum og energi, transport, industri, primærnæringer og avfall, samt kommunalt klimaarbeid og drift av statlig sektor. Hovedformålet med de sektorvise klimahandlingsplanene er å identifisere virkemidlene som gir kostnadseffektive utslippsreduksjoner for den enkelte sektor. -0,4 13,6-0,6 13,4-0, ,2 FIGUR 1.1 Global middeltemperatur Den vertikale aksen til høyre viser global middeltemperatur basert på målinger. Aksen til venstre viser temperaturavvik sammenlignet med gjennomsnittet fra 1961 til Lineære trender er vist for de siste 25 (grønn), 50 (lys blå), 100 (beige) og 150 år (mørk blå). Disse trendene illustrerer at global oppvarming skjer stadig hurtigere. (Figuren er forenklet av Statens forurensningstilsyn.)

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015).

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Vedtatt i kommunestyret den 11.11.2010 FORORD Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok den 23.10.08 å starte opp arbeidet med rullering av kommunedelplanen

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune

Bamble kommune. Energi- og klimaplan for Bamble kommune Bamble kommune Energi- og klimaplan for Bamble kommune Forord I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan. Hensikten er å

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune

Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune Energi- og Klimaplan for Nannestad Kommune 2009 til 2014 Forord Vedtak om oppstart Vedtak i Kommunestyret - 12.03.2008 Behandling: Naturressurs- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Enstemmig

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto:

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Energi og klimaplan 2010-2013

Energi og klimaplan 2010-2013 Energi og klimaplan 2010-2013 FORORD I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010 (Miljøverndepartementet

Detaljer

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Båtsfjord kommune Dokument type Rapport Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 Energi- og klimaplan 2010 Revisjon 01 Dato 01/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer