MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert etter sak 57/09 Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar Frp Medlem Austrheim Svein Inge Frp Medlem Valstad Geir Ove Frp Medlem Hinderaker Grant Frp Forfall Medlem Li Rolf Arne Frp Forfall Medlem Midtun Rune Frp Medlem Vikingstad Arne Frp Medlem Hagland Trygve Frp Medlem Nilsen Einar Røthing Frp Medlem Kvale Einar Schultz Frp Medlem Pedersen Vegar L. Frp Medlem Øvrebø Karen Louise Frp Medlem Sæbø Nina Ve Frp Medlem Wisnæs Trond Frp Forfall Medlem Svendsen Kjell Arvid Krf Medlem Valentinsen Siv Dorthea Krf Medlem Byrknes Norunn Krf Medlem Toskedal Geir S. Krf Medlem Alsaker Roald Krf Medlem Bakkevold Kåre Krf Medlem Eng Jakob Krf Medlem Eriksen Yngve Krf Forfall Medlem Knutsen Leif Malvin Krf Medlem Vårvik Einar Krf Medlem Rullestad Helga Ap Medlem Nilsen Jarle Ap Medlem Holvik John K. Ap Medlem Ferkingstad Didrik Ap Permittert etter sak 57/09 Medlem Ferkingstad Anne Ap Medlem Storesund Siv Ap Medlem Hop Ruth Mariann Ap Medlem Næsse Simon Ap Medlem Andersen Svein H. Ap Medlem Eriksen Per Inge Ap Medlem Simonsen Aase H Medlem Broshaug Magny H Medlem Seljestad Bjørn H

2 Medlem Utvik Kristian Hausken H Medlem Skorpe Harald H Medlem Eik-Nes Asbjørn V Forfall Medlem Gressgård Sølvi V Medlem Stava Geir Allan SV Medlem Skeie Lars Magne SP Varamedlem Tjøsvoll Bente Frp Hinderaker Grant Varamedlem Olsen Gunvor R. Frp Li Rolf Arne Varamedlem Døsen Pål Andre Frp Wisnæs Trond Varamedlem Stangeland Johnny Krf Eriksen Yngve Varamedlem Skjølingstad Ragnar V Eik-Nes Asbjørn Varamedlem Behrouz Aminpour Ap Møtte i sak 45, 57-61/09 Varamedlem Mannes Marit Helen Frp Møtte i sak 57-61/09 Varamedlem Rasmussen Valter Krf Møtte i sak 57/09 Medlemmer: 45 Forfall: 5 Varamedlemmer: 5 Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, helse- og sosialsjef, personalsjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. Innkalling godkjent. Sakliste godkjent med følgende endringer: Ekstrasak 61/09 Salg av aksjer i Norsk Gassenter AS Sak 56/09 er feilsendt kommunestyret og trekkes fra sakskartet. Protokoll fra møte godkjent. Utlagt på representantenes bord: - Ekstrasak 61/09 Salg av aksjer i Norsk Gassenter AS - Skriv fra SMU/SU ved Åkra ungdomsskole vedr. budsjettsituasjonen og redusert skolehelsetjeneste - Saksprotokoll fra HTS i kommunestyresak 55/09 - Vedlegg til kommunestyresak 52/09, skriv fra forbrukerrådet - Protokoll fra formannskapsmøte i KST-sak 42/09, 43/09, 44/09, 46/09 og 61/09. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Elin Davidsen Sekr. Side 2 av 13

3 Saknr. 40/09 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2008 Trygve Hagland foreslo følgende tillegg: Kommunestyret oppfordrer rådmann om å videreutvikle årsregnskapets noteopplysninger i tråd med de anbefalinger som god kommunal regnskapsskikk gir. Innstillingen med Haglands tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2008 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket. Årets regnskapsoverskudd på kroner disponeres slik: Avsetning til uværsfond konto kr Avsetning til disposisjonsfondet konto kr Kommunestyret oppfordrer rådmann om å videreutvikle årsregnskapets noteopplysninger i tråd med de anbefalinger som god kommunal regnskapsskikk gir. Saknr. 41/09 ÅRSMELDING KARMØY KOMMUNE Karmøy kommunestyre tar rådmannens Årsmelding 2008 for Karmøy kommune til orientering. Saknr. 42/09 FJORD MOTORPARK Innstilling fra formannskapet utlagt på bordet. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Side 3 av 13

4 1. Kommunestyret vedtar at eventuell utbygging av Fjord Motorpark vurderes i forslag til budsjett 2010 samt økonomiplan Som grunnlag for beslutning forutsetter kommunestyret at det gjøres ytterligere vurderinger av investeringskostnader, finansieringsmuligheter, driftsøkonomi (herunder mulige inntekter fra kjøreopplæring og tilskuddsmidler) og driftsmodell. 3. Kommunestyret bevilger kr ,- som dekkes i kommunestyrets budsjettregulering til det videre utredningsarbeidet. Saknr. 43/09 TAK PÅ SMELTEHYTTA I VISNES Innstilling fra formannskapet utlagt på bordet. Formannskapets innstilling vedtatt med 40 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (5H) Karmøy kommunestyre vedtar fullfinansiering av Smeltehytta i Visnes med kr. 5,585 mill. som finansieres i budsjettregulering Saknr. 44/09 HALL OVER ISBANE PÅ ÅKRA Innstilling fra formannskapet utlagt på bordet. Sølvi Gressgård fremma følgende oversendelsesforslag: Karmøy kommune bør utarbeide retningslinjer til bruk når de bidrar økonomisk i prosjekter som starter med at det blir gitt en gave. Det må stilles krav og kvalitetssikres. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag fra Gressgård sendt formannskapet uten realitetsvotering. Karmøy kommunestyre vedtar at bygging av hall over isbane på Åkra vurderes i budsjett 2010 og økonomiplan Side 4 av 13

5 Saknr. 45/09 ETABLERING AV NY PARK I ÅKRA SENTRUM STATUS OG VIDERE PROSESS Didrik Ferkingstad fratrådte som inhabil. Aminpour Behrouz tiltrådte. 45 representanter til stede. Jakob Eng fremma følgende endringsforslag: 1. Kommunestyret ser positivt på fremtidig etablering av ny park i Åkra. 2. Uendret punkt 3. stryke når prisen er endelig fastsatt. Uendret siste avsnitt. Engs forslag enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret ser positivt på fremtidig etablering av ny park i Åkra. 2. Kommunen får avklart prisnivået for innløsning av bnr ved at avtalen om avtaleskjønn for bnr godkjennes, og at en begjærer skjønn. 3. Videre prosess knyttet til tiltredelse for den pris skjønnet har kommet til skal legges frem i egen sak for politisk avgjørelse. Kostnadene knyttet til prosessen med skjønn (advokatsalær og skjønnsutgifter) samt videre planlegging av parken, dekkes ved at det i kommunestyrets budsjettrevisjon 16/6-09 tilføres kr til konto Behrouz fratrådte. Ferkingstad tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 46/09 BUDSJETTREGULERING JUNI 2009 Innstilling fra formannskapet utlagt på bordet. Aase Simonsen (H) foreslo følgende endring: Simonsen fremmet følgende tilleggsforslag: Side 5 av 13

6 Skolen 2 mill. Fjord Motorpark Disp.fond. 5,5 mill. Simonsen (H) fremma også følgende oversendelsesforslag: Karmøy Høyre ber om sak rett etter sommeren vedrørende kjøp av plasser ved IPK der kommunens behov og kostnader ved disse belyses. Formannskapets innstilling vedtatt med 40 stemmer mot 5 stemmer for Simonsens forslag. (5H) Oversendelsesforslag fra Simonsen sendt formannskapet uten realitetsvotering. Karmøy kommunestyret vedtar å regulere budsjett 2009 i tråd med vedlagte talloversikt. Tallene baserer seg på følgende momenter: Bruk av rest tiltakspakke fra Stortinget Opprydding av arkiv Callinganlegg Mykje skole Dekning av underskudd 2008 ved Karmøy kommunale kino Lønns- og pensjonsøkning brannvesenet Parken i Åkrehamn Lønnsmidler helse/sosial Fysisk aktivitet på skolene Disponering av tiltakspakken vedrørende brannsikring Gamle Skudeneshavn Kjøp av dataloggere for å detektere vannlekkasjer Ekstra tilskudd revidert statsbudsjett kr. 7,600 mill. fordeles slik: Smeltehytta Visnes kr ,- Fjord Motorpark (utredningsmiler) kr ,- Skole (ekstra hjelp/ ress.krevende elever) kr ,- Helse og sosial (rekruttering av leger i hht vedtatt plan) kr ,- Sum: kr ,- Saknr. 47/09 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2008 Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2008 for Karmøy Næringsfond. Side 6 av 13

7 Saknr. 48/09 ØKONOMIRAPPORT PER APRIL 2009 (1. TERTIALRAPPORT) Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per april 2009 (1. tertialrapport) til orientering. Saknr. 49/09 UTSATT GJENNOMFØRING AV BUDSJETTVEDTAK PKT. 4, - ALMINNELIG OMTAKSERING AV EIENDOM I KARMØY KOMMUNE Bente Thorsen fremma følgende forslag: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre vedtatt punkt 4 i budsjettvedtak, sak 117/ Karøy kommunestyre vedtar at den siste alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt skal gjelde frem til eiendomsskattelovens 8 er satt i kraft. Innstillingen vedtatt med 25 stemmer mot 20 stemmer for Thorsens forslag. (16Frp, 4H) 1. Karmøy kommunestyre vedtar å utsette gjennomføring av vedtatt pkt. 4 i budsjettvedtak, sak 117/ Karmøy kommunestyre vedtar at den siste alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt skal gjelde frem til eiendomsskattelovens 8 er satt i kraft, så lenge bestemmelsene i ovenfornevnte vedtatte pkt. 4 ellers ikke er endelig gjennomført. 3. Karmøy kommunestyre er innforstått med at det er satt i gang arbeid med oppdatering av matrikkelen/forberedende arbeid m.h.t. forestående alminnelig (om)taksering. Kostnadene med dette dekkes innenfor de årlige godkjente budsjettrammer. Saknr. 50/09 OMGJØRING AV KRISESENTERET FOR HAUGESUND OG OMEGN Side 7 av 13

8 1. Karmøy kommune ser den utviklingen det har vært når det gjelder krav og forventninger som det i dag stilles til krisesentre som profesjonelle organisasjoner - både som arbeidsgiver i forhold til egne ansatte, i forhold til kommunene som ansvarlige samarbeidspartnere - fra samfunnet og ikke minst brukerne når det gjelder krisesentrenes faglig kompetanse. En eventuell lovfesting av krisesentertilbudet vil bare i enda større grad synliggjøre dette. 2. Karmøy kommune ser likevel ikke at Krisesenteret for Haugesund og omegn sitt behov for økt profesjonalisering og kompetanse løses ved å omdanne Krisesenteret for Haugesund og omegn til et IKS. I påvente av departementets behandling av forslag til lovfesting av krisesentertilbudet ser en det som naturlig at krisesenteret fortsetter som en privat organisasjon og at krisesenterets behov for kompetanse inne juss, økonomi og administrasjon ivaretas gjennom kompetanse i styret og/eller ved en samarbeidsavtale med vertskommunen. 3. En eventuell lovfesting av kommunenes ansvar for krisesentertilbudet gir også muligheter for andre organisasjonsmodeller som det vil være naturlig å vurdere før en tar endelig stilling til en framtidig organisasjonsmodell. 4. Karmøy kommune stiller seg positive til å gå inn i Krisesenteret for Haugesund og omegn som medlemmer samtidig som en ikke har merknader til de vedlagte vedtekter for Krisesenteret. Saknr. 51/09 SALG OG UTLEIE AV AREAL PÅ TUASTAD GÅRD I FORBINDELSE MED GJENNOMFØRINGEN AV T-FORBINDELSEN 1. Kommunestyret vedtar å selge til Statens vegvesen ca. 23 daa jordbruksareal fra Tuastad gård, gnr. 122 bnr. 2 (vedlegg 1). Arealet forutsettes brukt til å makebytte areal i forbindelse med gjennomføring av T-forbindelsen. Det gis åpning for å korrigere arealet i forhold til bonitet på det areal grunneier avstår. 2. Kommunestyret vedtar å inngå leieavtale med Statens vegvesen for leie av 107 daa jordbruksareal, del av Tuastad gård, gnr. 122 bnr. 2 (vedlegg 2). Statens vegvesen skal framleie arealet som erstatningsareal for grunneiere i området som blir rammet i sin gårdsdrift under anleggsperioden ved gjennomføring av T-forbindelsen. Saknr. 52/09 LOKAL FORSKRIFT FOR FEIING OG TILSYN KARMØY KOMMUNE Side 8 av 13

9 1. Kommunestyret vedtar Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg samt om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, datert , slik disse fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 53/09 KARMSUND HAVNEVESEN IKS - VEDTEKTSENDRINGER Jakob Eng redegjorde for sin tilknytning til Karmsund Havnevesen og spurte vedr. sin habilitet. Ordfører viste til at flere av kommunestyrerepresentantane er medlem av havnestyret og havnerådet og at kommunestyret da må vurdere habiliteten til alle. Ordfører foreslo Leif Malvin Knutsen som setteordfører. Kjell Arvid Svendsen, Jakob Eng, Geir S. Toskedal, Helga Rullestad, Eli M. Rovik og Svein Inge Austrheim fratrådte under habilitetsspørsmålet. 39 representanter til stede. Alle representantene ble enstemmig erklært habil og tiltrådte. Knutsen fratrådte som setteordfører. 45 representanter til stede. Karmøy kommunestyre godkjenner havnerådets forslag til endring i vedtektene for Karmsund Havnevesen IKS når det gjelder: 3 Formål 5 Selskapskapital 6 Havnerådet/Representantskapet og dets sammensetning 7 Havnerådets myndighetsområde 8 Innkalling til møte i havnerådet 9 Saksbehandling i havnerådet 10 Styret og dets sammensetning 11 Innkalling til styremøte 13 Styrets myndighet 14 Daglig leder Vedtektsendringene gjøres gjeldende med virkning fra den dato forslaget er godkjent av alle eierkommunene. Side 9 av 13

10 Saknr. 54/09 UTBYGGING AV FISKÅVASSDRAGET - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON 1. Karmøy kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 1, med slik begrunnelse som framgår av rådmannen sin saksutredning, å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av reguleringsplan nr. 494, Reguleringsplan For Fiskåvassdraget, av gnr. 90, bnr. 10 i Karmøy kommune. 2. I forbindelse med heving av vannstanden i Fiskåvatn eksproprieres det nødvendig rett til midlertidig inngrep utover reguleringsgrensen overfor eiendommen gnr. 90, bnr. 10, med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 2 i.f. 3. Karmøy kommunestyre vedtar at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25. Saknr. 55/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORSK HYDRO, HÅVIK REGULERINGSENDRING VEDR. UTFYLLING I SJØ Saksprotokoll fra hovedutvalg teknisk utlagt på bordet. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 96, bnr. 1 og 53 - del av godkjent reguleringsplan for Norsk Hydro med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 56/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NESET, SKUDENESHAVN Saken trukket. Side 10 av 13

11 Saknr. 57/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR KARMØY VINDPARK Ordfører redegjorde for habiliteten til medlemmer av styrer og bedriftsforsamling. Didrik Ferkingstad, Bente Thorsen og Geir S. Toskedal fratrådte under habilitetsbehandlingen. Aminpour Behrouz, Marit H. Mannes og Valter Rasmussen tiltrådte. 45 representanter til stede. Siv Dorthea Valentinsen ba om at også varamedlemmer i styrer/bedriftsforsamling ble vurdert i habilitetsspørsmålet. Leif Malvin Knutsen fratrådte. 44 representanter til stede. Ferkingstad, Thorsen og Toskedal erklært inhabil med 39 mot 5 stemmer. Knutsen erklært inhabil med 29 mot 15 stemmer. Ordfører foreslo 3 minutters taletid. Enstemmig vedtatt. Jarle Nilsen fremma følgende fellesforslag på vegne av Ap og V: Karmøy kommune viser til alle innsigelsene i saken og vedtar ikke å godkjenne reguleringsplanen. Forslaget fremma av Nilsens vedtatt med 27 stemmer mot 17 stemmer for innstillingen. Karmøy kommune viser til alle innsigelsene i saken og vedtar ikke å godkjenne reguleringsplanen. Geir S. Toskedal tiltrådte Didrik Ferkingstad og Bente Thorsen permittert. Aminpour Behrouz og Marit H. Mannes tiltrådte. 45representanter til stede. Saknr. 58/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORDSTOKKE GNR. 63/272 Side 11 av 13

12 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Haugane sør Nordstokke, gnr. 63 bnr. 272 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 59/09 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret Til etterretning. 2. Et sterkt lokaldemokrati Karmøys medvirning til en positiv utvikling av lokaldemokratiet. Notat til Karmøy kommunestyre fra ordfører Kjell Arvid Svendsen Jakob Eng fremma følgende oversendelsesforslag: Notat til kommunestyret fra ordfører Kjell Arvid Svendsen datert er et godt grunnlag for Karmøys medvirkning til styrking av lokaldemokratiet generelt og tiltak i Karmøy. Det vises til dette. Kommunestyret ber formannskapet opprette en bred sammensatt komite til å foreslå konkrete forslag til demokratiseringstiltak. Forslaget legges frem for kommunestyret høsten Forslaget fra Eng oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 3. Kontrollutvalget protokoll fra møte Til etterretning. Saknr. 60/09 EVENTUELT Ingen saker tatt opp til behandling. Saknr. 61/09 SALG AV AKSJER I NORSK GASSENTER AS Side 12 av 13

13 Karmøy kommunestyre vedtar at Karmøy kommune som eier 100 aksjer i Norsk Gassenter AS (organisasjonsnummer ) tiltrer aksjekjøpsavtalen for aksjer i Norsk Gassenter AS datert 4. juni 2009 mellom Teknologisk Institutt AS (kjøper) og Gassnor AS, Lyse Neo AS, StatoilHydro, StatoilHydro Petroleum, Tolcon AS og Norske Rørleggerbedrifters landsforening VVS (selger) for en pris av 18,08 kroner per aksje. Netto verditap belastes konto Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer