Refleks 10 - Desember Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon"

Transkript

1 Refleks 10 - Desember Årets vinter overgikk alle våre verste antakelser, sier regiondirektør i Mesta, Kjell Inge Davik Elektrisk natt i Oslo s 8-9 NR Motorvei på leirgrunn s Miljøvennlige lastebiler s 18 Dyr vinter s 3 Refleks Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei 4. ÅRGANG Kraftig skadereduksjon Mesta har kraftig redusert antall skader som fører til fravær. H1-verdien har falt fra 9,9 i 2005 til 3,7 hittil i år. Nå skal den gode utviklingen brukes for alt den er verdt til å få skadetallene ytterligere ned i Dette er meget gledelige tall og viser at vi er på rett vei. Helt fornøyde er vi likevel ikke før fraværsskadene er borte, sier direktør for Asfalt- og materialproduksjon, Erik Storhaug. Side 4-5 Foto: Bo Mathisen RETURADRESSE: Mesta as, Postboks 5133, 1503 Moss SIDE sølvsertifiseringer i 2007

2 2 Refleks 10 - Desember 2006 LEDER Også i framtiden skal Mesta være en skikkelig, hederlig og helstøpt bedrift som setter ett behov foran alle andre: Kundenes. Et godt år. Et lærerikt år. Foto: Bo Mathisen 2006 ble det året hvor Mestas omdømme gikk til værs. Det er året hvor Mesta ble kåret til Norges 11.mest populære bedrift blant mer enn 3000 studenter over hele landet. Det er året da flere tusen mennesker søkte jobb i bedriften. Det er det året Mesta var den desidert mest medieomtalte entreprenørbedriften i Norge. Det er året da Mesta ble fremhevet som en bedrift til etterfølgelse hva angår rekruttering av kvinner til ledende stillinger på sentralt nivå. Men det er også året da overgangskontraktene forsvant, og vi fullt og helt ble underlagt konkurranse i alle deler av bedriften. Det er året hvor det ble foretatt betydelige investeringer i nye anleggsmidler, moderne styringssystemer og GPS-teknologi. Det er året da det ble besluttet å etablere elektro som eget virksomhetsområde. Og det er året da Mesta virkelig kom i gang med industrialiseringsprosessen g jennom en fantastisk innsats innen utvikling og implementering av Mesta produksjonssystem. Kort sagt et begivenhetsrikt år. Et bratt år. Men mest av alt et lærerikt år. Tiden vi har foran oss er vanskeligere og hardere enn den vi har bak oss. Ikke å forstå at det skal bli mer jobbing rent kvantitativt, men nye koder skal knekkes og nye oppgaver skal løses. Mange av våre utfordringer er åpenbare: Vi må utvikle enda høyere produktivitet g jennom bedre planlegging og g jennomføring i henhold til plan. Vi må forbedre lønnsomheten. Vi må lykkes med industrialiseringen. Selv om tiden foran oss på mange måter byr på andre og større utfordringer, er jeg stolt av å se tilbake på fire driftsår og hva vi har fått til: Der omverden trodde vi skulle gå, løp vi. Der omverdenen trodde vi skulle forspise oss, viste vi måtehold. Der omverdenen trodde vi skulle trå g jennom, gikk vi rundt. Der omverdenen hadde håpet på tilbakeholdenhet, ropte vi høyt. Vi har hatt stor vilje, og fått til enda mer. La oss holde på viljen til å lykkes. La oss være stolte over at vi stiller store krav til hverandre. Det gir oss framgang, hastighet og moment. I tiden som kommer skal vi bygge Mesta på de samme prinsippene som vi hele tiden har holdt fram; den samme strategien, de samme verdiene og vår etiske plattform. Vi skal holde det vil lover, og g jøre det vi sier. Også i framtiden skal Mesta være en skikkelig, hederlig og helstøpt bedrift som setter ett behov foran alle andre: Kundenes. Alle i Mesta har dokumentert gode ferdigheter hva angår å holde fokus, være endringsvillige og ærlige. Vi har imidlertid flere ting å arbeide med når det g jelder helhetlig utvikling av selskapet. Derfor blir dette satt enda sterkere på dagsorden i Kravene kommer til å oppleves som gradvis tøffere, både eksternt og internt. Da er det grunn til å minne om at vi aldri må tvile på hva vi er, hva vi står for og den retningen vi har valgt å gå. Jeg vil g jerne takke alle ansatte for en fantastisk innsats i Med ønske om en fredelig jul og et riktig godt nyttår Kyrre Olaf Johansen Adm. direktør MESTA akkurat nå: Prisdifferanser til konkurrenter Hittil i 2006 har Mesta levert inn anbud. Mesta har vunnet 508 av disse. Så langt har Mesta ved seier ligget g jennomsnittlig 9, 1 prosent under konkurrentene i anbudspris. Hittil i år har Mesta ved tap ligget g jennomsnittlig 19, 1 prosent over sine konkurrenter i anbudspris. Siden etableringen har Mesta levert inn anbud. Av disse har selskapet vunnet anbud. 25% 20% 15% 10% 5% Prisdifferanse 0% Prisdifferanse til nr to når vunnet Prisdifferanse til nr én når tapt REDAKSJON: Ansv. redaktør Grunde Fredriksen, Redaktør Mikkel Friis, Tor Heimdahl, Erik Riste, Kjetil Ekkeren Redaksjonen ble avsluttet torsdag 14. desember ADRESSE: Refleks, Mesta as, Postboks 5133, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIKdesign, Trykk: Merkur Trykk, Opplag: 7 150

3 Refleks 10 - Desember 2006 DRIFT/ANLEGG 3 Høy prislapp på vinteren Foto: Mesta Foto: Bo Mathisen Driftsdirektør Kjell Inge Davik (t.v.) og anleggsdirektør Stein Iversen er samstemte i oppsummeringen av vinteren 2006: Den overgikk de verste antakelser, og den kostet flesk. Den ekstremt snørike vinteren 2006 kostet Mesta millioner kroner. Mikkel Friis Mens klimaforskere verden over klør seg i hodet etter forklaringen på det dramatiske fraværet av snø og kulde i førjulsperioden 2006, husker de færreste at vinteren 2006 tilhører noen av de mest strenge på mange år. Sør- og østlandet hadde ekstreme nedbørsmengder og en uvanlig lang vinterperiode. Prislappen på værgudenes vrede beløper seg til et sted mellom 70 og 80 millioner kroner for Mestas del. Bare i Drift sørøst ble det brøytet tilsvarende jorden rundt 25 ganger mer enn hva en normalvinter ville ha bydd på. Også anleggsvirksomheten på sør- og østlandet ble periodevis lammet av store snømengder. Anleggsarbeiderne på Tønsberg-pakken skuffet snø da de skulle ha drevet tunnel og bygget vei. - Dette er forsmedelig. De foregående vintrene har vært mer av det normale slaget, men årets vinter overgikk alle våre verste antakelser. Slik er det i denne bransjen. Få kontrakter har vel flere variabler enn funksjonskontraktene, med tanke på at vi inngår fire- til seksårige kontrakter og i tillegg er prisgitt værgudene, sier regiondirektør Kjell Inge Davik i Drift Sørøst. Heller ikke anleggsdirektør Stein Iversen er spesielt begeistret for komplikasjonene vinteren etterlot. - I lengre perioder hadde vi full stans på flere anlegg. Enkelte steder kom vi ikke skikkelig i gang med arbeidet før langt utpå vårparten. Den eneste trøsten er at vi ikke har vært i nærheten av å ha de samme problemene med snø de tre foregående vintrene, sier Iversen. Får mindre til restrukturering Årets vinter ble ikke den eneste økonomiske overraskelsen Mesta ble til del. Da statsbudsjettet ble lagt fram, ble det også klart at Mesta ikke ville få dekket kostnader til restrukturering i størrelsesorden 200 millioner kroner. Til sammen har selskapet fått nærmere en halv milliard kroner mindre til restrukturering enn hva som lå til grunn for etableringen av selskapet. Foto: Bo Mathisen Foto: Mesta

4 4 Refleks 10 - Desember 2006 HMS Fraværsskader ne prosent på ett år Foto: Bo Mathisen Ingen fravær På ett år er antall skader med fravær i Mesta redusert med over 60 prosent. - Dette er en fantastisk utvikling. Få, om noen andre i bransjen, kan vise til lignende resultater. For neste år la Mesta først opp til en H1-verdi på 5. Nå heves ambisjonen for H1-verdien til 3 i 2007, sier Mestas direktør i Asfalt- og materialproduksjon, Erik Storhaug. Mikkel Friis Etter mange år med alt for mange skader, har Mesta i løpet av det siste året hatt en kraftig forbedring hva g jelder fraværsskader. - Helt konkret betyr dette at stadig flere kommer like hele hjem som da de kom på jobb om morgenen. Dette er vi både stolte av og glade for. At vi nå ser en så god utvikling skyldes at vi jobber aktivt med å planlegge skadene vekk. Det skal og må være en del av all planlegging knyttet til oppdrag og prosjekter, sier Storhaug. Klart mål ingen skader Han forteller at selskapets resultater i øyeblikket er bedre enn selskapets første målsetting med hensyn til antall fraværsskader og det til tross for forskjeller mellom virksomhetsområdene. - Likevel kan vi ikke være helt fornøyd før ingen utsettes for skader. Selvfølgelig skal det være mulig å bygge og vedlikeholde veier uten at noen skader seg. Derfor skjerper vi resultatkravet med hensyn til skader. Foto: Bo Mathisen Kun et vedvarende fokus på våre medarbeideres sikkerhet og helse kan gi oss de ønskede resultater, sier Storhaug. Kravene trer i kraft 1. januar 2007, og virksomhetsområdene skal oppnå H1 lik 3 eller bedre. I dag er kravet 5 (H1 = antall skader per million timer utført arbeid. Se figur for forklaring). Egne tilsyn en suksess Et annet grep som er blitt g jort i 2006 for å styrke sikkerhetsarbeidet i Mesta, har vært organiseringen av egne Erik Storhaug, direktør i Asfalt- og materialproduksjon. uanmeldte tilsyn. Ordningen har vært en suksess, og mer enn 80 uanmeldte tilsyn i alle virksomhetsområder er utført. - Spesialrådgiver Bjørn Bakke har utført tilsynene, og de har gitt gode pulsmålinger, bidratt til erfaringsoverføring og avdekket mange gode og mindre gode forhold. Alle rapportene er tilg jengelige og gir viktig dokumentasjon på tvers av regioner og virksomhetsområder, sier KHMS-sjef Jørn Tøien. Enkelte av tilsynene vil bli fulgt opp for å se hvilke forbedringer som er g jort siden tilsynet ble foretatt. Sikkerhet gir lønnsomhet - Vårt fokus i 2007 er fortsatt virksomhetsområdenes behov. Det trengs støtte knyttet til arbeidsoppgavene som skal utføres ute på prosjekter og i kontrakter, avvik som blir funnet i granskninger, revisjoner og ved vernerunder, sier Tøien. - Derfor må vi spisse vår rådgiving og utfylle de som jobber med Mesta produksjonssystem slik at vi blir etterspurt og leverer gode tjenester, sier han. Året 2007 vil preges av sterk konkurranse og fokus på lønnsomhet. Et fortsatt systematisk arbeid for å unngå skader bidrar til en trygg og lønnsom g jennomføring av Mestas oppdrag. - Dermed ser vi at sikkerhetsarbeidet ikke bare går hånd i hånd med en lønnsom g jennomføring av oppdrag, men faktisk er en viktig forutsetning for det, sier Jørn Tøien. Asfalt- og materialproduksjon har som eneste virksomhetsområde ikke hatt en eneste fraværsskade det siste året. Nøkkelen til det gode resultatet er å planlegge skadene vekk. - Imponerende av Mesta - Mestas reduksjon av fraværsskader er imponerende. En reduksjon av H1- verdien fra 9,9 i 2005 til 3,7 hittil i år kan ikke karakteriseres som annet enn svært bra, sier HMS-rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL) Roar Skjetne.BNLs statistikk for 2005 viser at bransjens g jennomsnittlige H1-verdi for 2005 var 11,4. I sitt arbeid med å redusere skadene har BNL særlig fokusert på å få medlemsbedriftene til å g jennomføre risikovurderinger i forkant av oppdragene. - Når 2006-tallene for bransjen er klare, forventer jeg en nedgang i antallet fraværsskader. Det har vært en fallende og gledelig tendens de siste årene, og vi håper denne trenden fortsetter i 2006, framholder Roar Skjetne. - Vi registrerer at de bedriftene som lykkes best i sin kamp mot skadene er de som er tydelige på ledernes ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet, sier Skjetne. SERTIFISERTE ENHETER I 2006: Distriktskontoret i Mosjøen Veset knuse

5 d 60 Figuren viser hvor mange skader det er for hver million timer som jobbes. I Mesta jobbes det ca. 5 millioner timer i et år. Vi har hatt 19 skader som har ført til fravær. Refleks 10 - Desember 2006 HMS Skader november ,0 H1 14,7 11,5 9,9 Mål H , ,1 3,7 Ingen skade mnd nov. Hittil i 2006 Skade uten fravær Skade med fravær sskader i Asfalt Mikkel Friis - Den kraftige resultatforbedringen av fraværsskader i Mesta kommer som et resultat av langvarig og omfattende satsing og fokusering på sikkerhet. Det mener direktør Erik Storhaug i Asfalt- og materialproduksjon, som er glad og stolt over at hans virksomhetsområde ikke har hatt en eneste fraværsskade det siste året. - Vi ser resultatene av hardt arbeid i hele organisasjonen, og de gode resultatene i Mesta totalt sett har mange årsaker, sier han. Storhaug understreker blant annet den sterke satsingen på lederopplæring, holdningsarbeid og økende og systematisk bruk av risikovurderinger. Implementering av Mestas verdier, Mesta produksjonssystem, egne uanmeldte tilsyn og offentlige tilsyn har sammen bidratt til en endret kultur. - Her ser vi resultater av bedre arbeidsrutiner og systematikk. Kort sagt så planlegger vi skadene vekk, sier han. Sikkerhet foran alt De 19 registrerte skadene fordeler seg ujevnt på virksomhetsområdene. Mens Asfalt- og material-produksjon har satt standarden, har Anlegg kun én fraværsskade selv om det der jobbes tre ganger så mange timer i løpet av et år som i Asfalt- og materialproduksjon. - Vi har all grunn til å være stolte over utviklingen når det g jelder tallet på fraværsskader, og gleder oss over det. Samtidig er én skade én for mye. Nå er det viktig at vi holder fokus på sikkerhet like høyt framover. Sikkerhet går foran alt annet, og alle må g jøre sitt for å bidra, sier anleggsdirektør Stein Iversen. Også i de andre virksomhetsområdene jobbes det svært hardt for å nå målene, og Drift sørøst har nå hatt et halvt år uten skader. Drift vest har hatt tre måneder uten skade med fravær, mens tallene for Drift nord og Maskin er henholdsvis fire og seks måneder SKADE HOS UNDERENTREPRENØR BRUDD I HÅND Anlegg nord Rv 808 Finneidfjord Skade: En innleid lastebilsjåfør pådro seg et brudd i høyre hånd da lastebilen han kjørte veltet sideveis under tipping av lass på jordtipp. I tillegg til bruddet fikk vedkommende et kutt i hodet som måtte sys med 3-4 sting SKADE UTEN FRAVÆR SLÅTT HÅND Anlegg nord Nordkynanlegget Bekkarfjord Skade: En arbeider gled på stillaset og ramlet mot fagverket der han slo albuen, tommel og en pekefinger. Alternativt arbeid er ordnet SKADE UTEN FRAVÆR FORSLÅTT ARM Drift nord distrikt Trondheim Skade: En ansatt skulle gå til strømaskinen. På vei dit skled han på isen og ramlet og slo armen sin. Det ble omgående foretatt strøing på det aktuelle stedet SKADE UTEN FRAVÆR FORSTUET ANKEL Anlegg nord Bekkarfjord Hopseide Skade: Under jobb med boring hoppet en arbeider ned fra borrigg og forstuet ankelen. Forholdet er tatt opp på lagsmøte, og det er understreket at leideren skal benyttes ALVORLIG TILLØP TRAVERS PÅ HØYSPENT SKADET Anlegg nord Bekkarfjord Hopseide Skade: Under sprengning ble det sprut som skadet travers på høyspent. Det er ikke personskader knyttet til hendelsen, men den er rutinemessig varslet til rette myndigheter. Skademeldingene er hentet fra Synergi, Mestas skaderegistreringssystem SKADE UTEN FRAVÆR KLEMT FINGER Drift sørøst distrikt Hamar Skade: Skaden oppstod på grunnborrerigg da stangchucken løste ut ved løfting av borrstang. Dette førte til klemskade med sår på høyre pekefinger hos en ansatt. Legevakt ble oppsøkt og finger bandasjert. Alternativt arbeid er ordnet ALVORLIG TILLØP ANSATT TATT AV JORDRAS Drift sørøst distrikt Kristiansand Skade: Tre ansatte ved Mesta i Setesdal ble tatt av ett mindre stein- og jordskred da de skulle rense en stikkrenne. For å få et overblikk over arbeidet gikk de ansatte over autovernet til en slak skråning. Mens de står der raser grunnen ut i ett område på 3 x 7 meter og ca 1 meter dypt. En av de ansatte fikk en skramme, enten av fallet eller av en sten han ble truffet av. Ellers er det ingen skade på person SKADE UTEN FRAVÆR ANSATT KOM I KLEM Drift sørøst distrikt Oslo Skade: En ansatt kom i klem mellom en stubbe og plattformen bak på bilen under arbeid med å sette stolper. Vedkommende har vært på legevakten. Det er ikke konstatert noen brudd og han er tilbake i arbeid SKADE UTEN FRAVÆR SLÅTT HOFTE Anlegg sør Arendal Skade: En lærling som jobber for Anlegg slo hoften sin på grøftepukken etter et hopp ned i en grunn grøft på ca en meter. Skaden oppstod i forbindelse med grøftearbeider i Vestregate i Arendal. verk Fosen kundesenter

6 6 Refleks 10 - Desember 2006 DRIFT I gang med verks på hjul Alle foto: Tor Heimdahl TRONDHEIM: I slutten av november fikk Mesta overlevert de første sju av 22 mobile verksteder. Det skal bidra til bedre servicegrad for brukerne av verkstedstjenester. Nå kommer verkstedpersonell ut på veien. Tor Heimdahl Nå er det ikke noe nytt at Mestas verkstedpersonell rykker ut for å utføre reparasjoner på veien, men de nye mobile verkstedene er bedre utrustet og dermed bedre i stand til å utføre oppgavene ute på veien. Det legges også opp til at de skal utføre mer planlagt service enn tidligere. - Ut til kundene Innføringen av mobile verksteder er et ledd i Mestas omstrukturering av verkstedenheten i selskapet. Med en blanding av faste og mobile verksteder har Mesta nå et fleksibelt og effektivt verkstedapparat tilpasset selskapets behov. - Med de mobile verkstedene kan vi komme ut til kundene i stedet for at kundene må komme inn til våre verksteder for å få utbedret feil eller g jennomført service på maskiner og utstyr, sier Svein Huse, leder av maskinsenteret i Trondheim. De nye bilene har topp moderne utstyr og blir en flott arbeidsplass for operatørene. Huse er også sikker på at vognene vil bli etterspurt ute i organisasjonen. Samtidig understreker han at de nye mobile verkstedene ikke kan brukes til alle operasjoner, men rykke ut ved blant annet kontroller, serviceoppgaver og havari. De skal for eksempel ikke utføre arbeid som krever løfteutstyr. Hvis operatørene er usikre på om de kan utføre oppdraget, skal de heller ikke g jøre det, for operatørene vil i stor grad jobbe alene og det stiller krav til sikkerheten. Konkurransefortrinn Der Mesta har egne lokaler vil de bli brukt. Hvis ikke vil Mesta leie nødvendige lokaler på bensinstasjoner, verksteder eller andre egnede lokaler. - De mobile verkstedene skal rykke ut og bidra til å holde hjulene i gang ute i driften. Dette kan bli et viktig konkurransefortrinn for Mesta. Selskapets verkstedenhet kan nå følge etter der Mesta får oppdrag, sier Huse. - Super arbeid Vidar Kjelsberg har jobbet som anleggsmaskinreparatør siden 1981 og skal nå betjene et av de nye mobile verkstedene med ansvar for Nordøsterdalen. Han er strålende fornøyd med den nye bilen han fikk overlevert i Trondheim. Tor Heimdahl Det bør han vel også være, siden han har deltatt i den gruppen som har jobbet frem innredningen av de mobile verkstedene. Alle operatørene av de 22 nye mobile verkstedene har bidratt med å finne frem til den beste løsningen. En gruppe på fire, hvor Kjelsberg var en av deltakerne, har på bakgrunn av alle innspillene jobbet frem løsningen som nå rulles ut rundt om i landet. - Jeg mener sluttproduktet har blitt veldig bra. Vi har fått topp utstyr, sier Kjelsberg. Godt utstyrt Med erfaring som anleggsmaskinreperatør siden 1981 ser han frem til å ta i bruk den nye verkstedvognen. Hans ansvarsområde blir fra Koppang i sør til Røros i nord. Han utvider g jerne ansvarsområdet og håper Mesta vinner funksjonskontrakten Røros. - Jeg har fått drømmejobben, og stortrives med oppgavene, sier han. Nå ber han ledere påse at de mobile verkstedene blir brukt ute i organisasjonen og at de blir førstevalget ved behov for verkstedstjenester på veien. - Vi kan utføre mye forskjellig arbeid og har blant annet sveiseog skjæreutstyr, luftkompressor, aggregat og varslingsutstyr. Alle har kurs i arbeidsvarsling, sier Vidar Kjelsberg. SERTIFISERTE ENHETER I 2006: Sunnmøre kundesenter Ørsta Kundes

7 Refleks 10 - Desember 2006 DRIFT 7 ted Overleveringen av mobile verksteder til de andre maskinsentrene: Nordkjosbotn 4 stk. 14. desember Skien 6 stk. 20. desember Rådal 4 stk. 21. desember Berger 1 stk. 22. desember Høvler over grenser TØNSBERG: Hva skjer når høvelkjørere fra fire distrikter i Drift sørøst stikker hodene sammen? Jo, man blir enige om å høvle over gamle grenser. Slikt blir det resultater av og dermed økt lønnsomhet for Mesta. Mesta har anskaffet 22 mobile verksteder. Det g jør at hjelpen i større grad en tidligere skal komme ut til kundene for å utbedre feil og g jennomføre service på maskiner og utstyr. splass Fra venstre: Stein Egil Ødegård driftsansvarlig i Tønsberg, adm. direktør Kyrre Olaf Johansen og høvelfører i Sarpsborg, Tom Lilleborgen, diskuterer flytting av maskiner dit de trengs uavhengig av grenser. Foto: Mikkel Friis Jeg har fått drømmejobben og stortrives med oppgavene, sier Vidar Kjelsberg. I slutten av november tok han i bruk et av Mestas 22 mobile verksteder. Mikkel Friis Distriktssjef i Tønsberg, Tore Jan Hansen hadde i lang tid ment at man kunne få mer ut av maskinparken Drift disponerer, blant annet de store og kostbare veihøvlene. For bedre ressursutnyttelse betyr økt lønnsomhet. Som tenkt så g jort: Etter noen samtaler mellom Hansen og distriktssjefene i Hamar, Sarpsborg og Kongsberg ble det enighet om hvordan veihøvlene som er svært effektive arbeidsverktøy kan krysse grenser for å operere der behovet er størst. Dermed var samarbeidet et faktum. - Vi mener at vi kunne håndtere en større markedsandel ved å opptre samlet, sier Hansen, som ønsker at Mesta skal være Norges største og beste faglige aktør innen oppretting med veihøvel. Erfarne sjåfører er nå i full gang med ulike oppgaver der det er behov for dem, og uavhengig av hvilket distrikt veihøvelen egentlig hører hjemme Tenke helhet - Maskinene hører hjemme i Mesta, ikke nødvendigvis her eller der. Bare ved å tenke på den måten kan vi utnytte vår kapasitet best mulig. Karene og maskinene flyttes etter behov, sier Hansen. - Vi begynte å tenke region sørøst som helhet og så på hvordan vi kan samarbeide på tvers av distriktsgrensene og på tvers av lag. Nå er vi i gang og ser at utnyttelsen av veihøvlene er langt bedre, sier Hansen, og anslår en økning i utnyttelsesgraden på minst 30 prosent kanskje mer. Til sammen er det fem veihøvler i de fire distriktene som nå samarbeider. Tanken er at høvlene skal kunne flyttes enten det er snakk om vinteroppdrag eller sommeroppdrag enten det handler om oppdrag for Drift eller Anlegg. Behovet og nytten skal avg jøre. - Det handler om Mesta som helhet, mener Hansen kollegene i de andre distriktene. Høvelsjåførene kvitterer og gleder seg over nytenkningen. - Sjåførene er meget dyktige og erfarne. De g jør en fantastisk jobb uansett hvor de er, og vi er stolte av dem, sier Tore Jan Hansen. - Viser vei Administrerende direktør i Mesta, Kyrre Olaf Johansen, besøkte nylig høvelkjørerne fra de fire distriktene på en samling i Tønsberg. Han er svært fornøyd med det han fikk se og høre. - Dette er veldig positivt, og slik tankegang trenger vi mer av i Mesta. Vi er flinke til å holde fokus, men ikke flinke nok til å tenke helhet. Både folk og maskiner kan og bør flyttes over grenser etter behov, og det dere har g jort her er et eksempel til etterfølgelse, sier Johansen. Han mener at andre nå bør spørre seg hva de kan lære av det distriktene Tønsberg, Kongsberg, Hamar og Sarpsborg har g jort. enter Sandnessjøen

8 8 Refleks 10 - Desember 2006 ELEKTRO Hektisk nat i Oslo Kjetil Aardalen og Arne Bahus har en hektisk natt. Frosne fingre og små ledninger krever konsentrasjon. Her kobler de overvåkningskameraet til Vegtrafikksentralen. OSLO: Montering av et kamera, kobling av fiberoptikk, reparering av et kjørefeltsignal. Oppretting av et skilt som er nedkjørt og sjekk av et styreskap i Festningstunnelen. Slik er en helt vanlig natt for elektrokarene i Oslo. Alle foto: Bo Mathisen Gaute B. Iversen Selv om klokken er halv tolv om kvelden, er det ikke bare bare å stenge E18 på Mosseveien inn til Oslo. På grunn av veiarbeider er det bare ett felt inn til byen, og selv sent på kvelden går det ikke mange minuttene før køen er lang. - Jeg er spent på om dette går, vi har veldig liten tid på oss. Noe sånt har vi aldri g jort før, sier Kjetil Aardalen. Elektro Eget virksomhetsområde fra ansatte 160 millioner kroner i omsetning Har drift- og vedlikeholdskontraktene i Oslo, Romerike, Sogn, Bergen og Fjordande. Disse utg jør til sammen 64 millioner kroner i året. Sammen med Arne Bahus jobber han for det som fra nyttår blir Mestas nye virksomhetsområde Elektro. I Oslo har de den såkalte kurvbilkontrakten og jobber hver natt med vedlikehold og nye installasjoner langs veiene. I natt skal de sette opp ett svingbart overvåkningskamera ved de midlertidige broene på E18. Kameraet skal gi Vegtrafikksentralen oversikt over hva som skjer på brua. - Vi har ti minutter på oss til å få satt opp kameraet på stolpen. Problemet er at det eneste stedet vi kan sette bilen er midt i veien og da stenger vi alt, sier han. Må ha blålys På Vegtrafikksentralen ligger kameraet klart, men Aardalen og Bahus må vente på at politiet kan hjelpe dem med å stenge av veien før de kan sette i gang. - Blålys er det eneste folk respekterer. Gulblink får ikke folk til å stoppe opp, så vi må vente til politiet har tid til å hjelpe oss med å stenge veien, sier Arne Bahus. Halv tolv kommer politiet og stenger veien. Karene setter i gang, heiser kurven og skrur kameraet på plass. Kablene slippes ned og sju-åtte minutter etter at veien ble stengt er den åpen ig jen. - Det gikk jo greit. Nå er det bare å koble ledningene i skapet, få fiberkablene til å fungere og bildet er klart på Vegtrafikksentralen, sier han. Hasteoppdrag Ikke før har de fått åpnet koblingsskapet før Vegtrafikksentralen ringer og sender karene på et hasteoppdrag. Vålereng-tunnelen er stengt for vedlikehold denne natten. Ett av signalene som dirigerer bilene inn i det andre løpet er ødelagt og skaper forvirring. - Vi får dra opp og se hva som er galt får vi reiser tilbake hit ig jen, sier Aardalen. På Helsfyr møtes de av en putebil som følger dem til Etterstad der det ødelagte signalet er. Signalet i det midtre feltet er mørkt, og Aardalen heiser kurven mens Bahus dirigerer trafikken slik at de ikke kjører i biler eller kurven. På ett kvarter er lyset i orden og de kan reise videre. - Vi måtte bytte styremodulen. Det er en ganske vanlig jobb, og det er ikke uvanlig at vi må forlate halvferdige jobber for å ta oss av hastejobber, forteller de. Allsidig jobb Tilbake på Mosseveien må kablene til kameraet kobles. Via fiberoptikk blir bildesignalet overført til Vegtrafikksentralen. Kameraet kan svinges 360 grader og tiltes 180 grader. Alt fjernstyres fra sentralen. - Jobben er allsidig og variert. Det er aldri en natt som er lik den forrige. Halve jobben går ut på å være kjent med installasjonene, kunne teknologien som er brukt og vite hvor man skal dra for å fikse ting, sier Aardalen. Tilbake på Vegtrafikksentralen kan karene se at kameraet fungerer som det skal. Operatørene på sentralen kan følge med på trafikken og zoome inn på det som skjer. - Da skal vi bare ta en tur ned i Festningstunnelen for å rette opp et skilt og se om noe annet må g jøres. Så er vi vel ferdige for i natt, sier de. SERTIFISERTE ENHETER I 2006: Gjervik kundesenter Lønnsteamet i Mo

9 Refleks 10 - Desember 2006 ELEKTRO 9 t Det blir mange turer inn i Oslotunnelene i løpet av et år. Midt på natta får Kjetil Aardalen et hasteoppdrag og må rykke ut for å bytte styremodulen på et skilt, og Arne Bahus sjekker skilter og koblingsskap i Festningstunnelen i Oslo. - Skal være ledende Foto: Bo Mathisen - Mesta skal være den ledende elektroentreprenøren langs veien, og en av de ledende entreprenørene i bransjen generelt. Det sier elektrodirektør Vibeke Strømme i Mesta. Gaute B. Iversen Fra nyttår er elektrovirksomheten i Mesta skilt ut i et eget virksomhetsområde. I starten vil virksomheten sysselsette 90 personer og ha en omsetning på rundt 160 millioner kroner. - Vi har en markedsandel på omtrent 40 prosent av drifts- og vedlikehold innen elektro, og en andel på 20 prosent av nye installasjoner. Elektro er et område med stort potensial for gode resultater, sier Strømme. Vekstområde Mesta har stor tro på at Elektro kan utvikles og vokse som et eget virksomhetsområde. I 2007 skal organisasjonen komme på plass og grunnlaget for videre vekst skal kartlegges. - Nå skal vi blant annet sørge for god erfaringsoverføring, for vi må lære av hverandre og dele erfaringer, sier hun. I dag har ikke Elektro virksomhet lenger nord enn Molde, men på sikt skal Elektro bli landsdekkende. Ett av satsingsområdene for Elektro er nyinstallasjoner. - Elektro har ikke vært kjernevirksomhet i Mesta, men blir det nå. Kan jobbe langs vei - Vi har hatt relativt lite nyinstallasjoner, selv om dette er et stort område. Mesta har alle forutsetninger for å øke markedsandelen. Vi kan jobbe langs vei og bør kunne g jøre mer enn vi g jør i dag, sier Strømme. Vibeke Strømme har nå fått med seg Morten Brekke på forretningsutvikling og Hege Kristin Sunde som økonomisjef. ss Stjørdal kundesenter

10 10 Refleks 10 - Desember 2006 AKTUELT Tillitsvalgt i Mesta, Truls Wettre, forteller i dette intervjuet fra bladet LO-Aktuelt om hvordan han opplever den nye hverdagen i Mesta. Han mener arbeidspresset har økt etter overgangen til Mesta. - Som ansatt må du vise at du fortjener lønna di, sier han. er mange som sliter med høyt blodtrykk og belastningsskader. Han beskriver arbeidsmiljøet blant de ansatte som godt. Under nedbemanning og omorganisering i Statens vegvesen og Mesta har Wettre opplevd at mange kollegaer har sluttet. - De følte de ikke hadde noe valg. Hadde det kommet til oppsigelser, trodde de at de måtte gå uansett. Vi mistet ekspertise og flinke folk. Han syns det er et paradoks at Mesta nå søker etter fagfolk. Sluttpakkene innebar blant annet en avtale om pensjon, men åpnet også for å jobbe full tid bare ikke for Mesta. Foto: Line Scheistrøen/LO-Aktuelt - Gamlegutta har hatt det verst - For de som alltid har jobbet i Statens vegvesen, er dette knalltøft, sier Truls Wettre, ansatt og tillitsvalgt i Mesta. Han mener omstillinger i statlige virksomheter har kostet de ansatte dyrt. Politisk beslutning Det at utskillingen og nedbemanningen i Mesta framsto som en politisk fattet beslutning, som både ledere og ansatte kjempet mot, var heldig mener Fafoforskerne bak rapporten Sissel Trygstad, Espen Løken og Thomas Lorentzen. Da vedtaket ble fattet ble alle kreftene hos tillitsvalgte satt inn på å sikre betingelsene for de ansatte. Wettre fikk med seg statspensjonen over i Mesta. Den skal vurderes neste år. Nyansatte i Mesta har ikke en slik pensjon. Lønna ble noe høyere, men rettiger som oppsigelsesvern og goder forsvant. Nye ledere god takhøyde Da Mesta ble en realitet kom nye toppledere på plass. De framsto som uten skyld. Toppledelsen i Mesta beskrives som lyttende til sentrale tillitsvalgtes innspill. Imidlertid mener en del at tillitsvalgtrollen er mindre selvsagt enn tidligere, mer krevende og det er store variasjoner lokalt i hvor stor grad tillitsvalgte tas med i forhandlinger og drøftinger. Wettre har stort sett bare positive erfaringer som tillitsvalgt. - De nye lederne er vant til å få kritikk, uten å bli forbanna. Det er blitt høyere under taket, mer profesjonalisert. Vi kan være uenige i sak, men går ikke rundt og hater hverandre. Tekst og foto: Line Scheistrøen/LO-Aktuelt - Vi føler veldig på kroppen at vi er så få. Nå er alt avhengig av at vi vinner kontrakter og det er pengene som rår, sier Wettre. Han ble ansatt i Statens vegvesen i 1996, og siden 2003 i Mesta i Oslo, Asker og Bærum. Han er tillitsvalgt for medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) på arbeidsplassen i Asker og distriktstillitsvalgt for Oslo, Bærum, Asker og Romerike. Omorganiseringer En undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo, g jort på oppdrag fra LO, Unio og YS Stat, viser at 45 prosent av alle ansatte i staten har vært g jennom store omorganiseringer de siste to årene. Av de fire omstillingene Fafo har undersøkt siden 1990; Posten, Statens vegvesen/mesta, Skatteetaten og Politiet, kommer ansatte i Posten og Statens vegvesen/mesta dårligst ut når det g jelder negative virkninger på de ansatte. Omstillingene har skapt høyere sykefravær, flere på attføring og uføretrygdede. Hardest har det gått ut over kvinner, eldre arbeidstakere og folk uten utdanning. Endringsprosessene har påvirket arbeidstakernes opplevelse av arbeidsmengde, tid og mestring i negativ retning. Fafos rapport viser at staten går foran når det g jelder tidlig pensjonering av folk. I Mesta sluttet omtrent alle over 58 år med sluttpakker. - Riktig, men tøft Wettre kjenner seg godt ig jen i mange av beskrivelsene i Fafo-rapporten. Selv kom Wettre fra det private da han begynte i Statens vegvesen for ti år siden. Han mener at endringen i arbeidskulturen har vært riktig, men tøff for de som alltid hadde jobbet i Statens vegvesen. - Fram til 2003 var dette en sikker arbeidsplass, men ikke etter overgangen til Mesta. Bemanningen er ikke stabil og helt avhengig av at vi vinner kontrakter. Gjør vi det, er vi alt for få ig jen. Derfor blir det mye overtid, forteller Wettre. Mye overtid går ig jen utover helsa. Sykefraværet er ikke spesielt høyt, men med en godt voksen stab yngste er 35 og eldste 58, forteller Wettre at det Faksimile LO-Aktuelt. SERTIFISERTE ENHETER I 2006: Kvinesdal kundesenter LOFAST

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap Refleks 2 - April 2007 - Nå har vi god inndrift i tunnelen og alt går som planlagt, sier prosjektleder Bjarne Løne. Lyser opp LOFAST s 14-15 NR.2-2007 Trimmer asfaltverk s 6-9 - Mesta er verdensledende

Detaljer

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember 2008 1 - Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s 12-13 NR.5-2008 Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6 Refleks 2 - Juli 2009 1 - Den nye organiseringen skal gi bedre utnyttelse av folk og maskiner, sier Bendek Maartmann- Moe. Gjennomslag! s 12-13 NR.2-2009 Fjernet bommene s 14 I fast jobb s 18 Ny organisasjon

Detaljer

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted 1 Bygger Bybanen s 8-9 NR.1-2011 Nytt hyttesalg s 12-13 Rekordtidlig asfalt s 16 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Halvering av skadefraværet "Bry deg" -kampanjen

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

Refleks. Nå er vi konsern NR.3-2008. SIDE 18 Endringer på lønnsslippen

Refleks. Nå er vi konsern NR.3-2008. SIDE 18 Endringer på lønnsslippen NR.3-2008 Refleks 3 - September 2008 Refleks 1 Internavis for -konsernet Totalleverandør av sikker vei 6. ÅRGANG Nå er vi konsern Fra 1. september er organisert som et konsern, med et morselskap og åtte

Detaljer

Refleks. Asfalt traff blink NR.1-2009. Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør

Refleks. Asfalt traff blink NR.1-2009. Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør Refleks 1 - April 2009 1 - Nasjonal transportplan er gode nyheter for alle som er opptatt av vei, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta. Flo og fjære s 6-7 NR.1-2009 Innfører Handyman s 9 Mesta Verksted

Detaljer

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri.

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri. Årsrapport 2010 1 Kort om Mesta Mesta er et av Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, og hadde i 2010 en omsetning på 4,5 mrd. kroner. Mesta har virksomhet over hele

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks 1 - Februar 2013 1 Nytt verkstedkonsern s 3 Siste tunnel s 16-17 Sterkest noensinne s 4-5 NR. 1-2013 Internavis for 11. ÅRGANG Høy stemning Taket løftet seg da 1 100 ansatte feiret s 10-års jubileum. 10-11

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer