EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Saknr. 3173/08 Løpenr.9078/08 Ark.nr.. Saksbehandlere: Øyvind Hartvedt Bjarne H. Christiansen EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til de vurderinger og konklusjoner som er beskrevet for det videre arbeidet med eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune, slik dette er presentert i saken. 2. Fylkestinget vil legge vekt på følgende tre hovedpilarer: o Det skal være åpenhet knyttet til Hedmark fylkeskommune sitt eierskap o Eierbeslutninger og vedtak skal foregå i selskapets formelle organer o Hedmark fylkeskommune skal sette tydelige resultatmål for selskapene. 3. Selskapene / foretakene skal: - Være bevisst sitt samfunnsansvar - Være bærekraftige over tid - Ha høye etiske standarder i alle forhold - Ha en klar bevissthet med satsning på forskning og utvikling samt miljømessige kvaliteter. - Ha en styresammensetting som kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold - Ha lønnsbetingelser og eventuelle andre kompensasjonsordninger for selskapets ledelse som anses som rimelige og moderate - Ha en lønnspraksis for ledelsen som er åpen for innsyn - Legge opp til regelmessig evaluering av styrenes arbeid 3. Fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap 4. Det etableres kontaktpunkter mellom fylkesordfører og fylkesråd som sikrer en forutsigbar utøvelse av de formelle sider ved vårt eierskap.

2 5. Fylkestinget ber fylkesrådet fremme årlige eierberetninger for fylkestinget Trykte vedlegg: Alternative selskapsformer for kommunal/ fylkeskommunal virksomhet Selskapsoversikt, april 2008 Utrykte vedlegg: Stortingsmelding nr.13 ( ) Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

3 S A K S U T R E D N I N G: EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innledning Fylkesrådet legger til grunn at Hedmark fylkeskommune skal være en aktiv, langsiktig og forutsigbar eier i selskaper med betydning for Hedmark. Denne saken omhandler selskaper/ foretak som helt eller delvis eies direkte og indirekte av Hedmark fylkeskommune. I saken klargjøres fylkesrådets mål med fylkeskommunens eierskap i det enkelte selskap. Dette vil danne et bedre grunnlag for et aktivt eierskap. Det vil også lette styrenes strategiske arbeid ved at det klargjør forventninger og mål vi har som eier. Hedmark fylkeskommune skal med sitt eierskap bidra til selskapenes langsiktige vekst og utvikling. Dette krever en aktiv eierskapspolitikk hvor det formuleres forventninger til styrene om å ha klare ambisjoner. I selskaper som opererer i konkurranse med andre selskaper, vil Fylkesrådet stille krav til avkastning og utbytte som bygger opp under selskapenes langsiktige mål. Eierskapet skal utøves innenfor rammen av allment aksepterte eierstyringsprinsipper. Fylkesrådet har langsiktige mål for fylkeskommunens eierskap. Dette innebærer at hensyn til miljø, omstilling, mangfold, etikk, forskning og utvikling må tas med i styrenes vurderinger for å understøtte en langsiktig utvikling. Hvorfor bevisstgjøring om Hedmark fylkeskommunes eierskap? Det er flere årsaker til at behovet for en bevisstgjøring omkring det offentliges eierskap til selskaper har kommet på dagsorden. Først og fremst fordi antall offentlig eide selskaper er stort i omfang. Nordlandsforskning har på oppdrag fra KS skrevet rapporten Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak, om hvordan kommunesektorens eierskap utøves. Rapporten har med en oversikt over hvor mange selskaper som har kommuner og fylkeskommuner som eiere, fig 1. Det er for denne saken satt inn i tabellen antall selskaper eid av Hedmark fylkeskommune. Rapporten har ikke fått fram noen oversikt over hvordan utviklingen har vært over tid, men Nordlandsforskning antar at det har vært en økning i kommunesktorens eierskap i ulike typer selskaper. Der vi i Hedmark fylkeskommune har sett en økning i selskaper vi er eiere av de senere år er innenfor næringsutviklingsområde. Her har vi blitt medeiere av en del næringshager og Kunnskapsparken i Hamar. Fig 1 Totalt antall selskaper eid av kommuner og fylkeskommuner og for Hedmark fylkeskommune Selskapsform Antall Andel HfK AS ,7 21 ASA 4 0,2 1 FKF 13 0,6 1 IKS 191 9,4 1 KF ,1 Total Nordlandsforskning rapport 18/2006 For det andre er flere selskaper eid av det offentlige aktører i et marked, hvor utbytte til eierne er et viktig mål. Dette betyr at stat, fylkeskommuner og kommuner må gjøre vurderinger som ligger tett opp til hvordan private eiere forholder seg til sine selskaper. Det selskapet

4 som illustrerer dette for oss er Eidsiva Energi AS, selv om vi her har opprettet et holdingselskap som eier alle fylkeskommunens aksjer i Eidsiva Energi AS. For det tredje har det også de senere 10-år vært en økt bruk av selskapsorganisering innenfor det som er offentlig sektors tjenesteyting til befolkningen. Her er den økonomiske avkastningen av underordnet betydning, mens det er å yte tjenester til befolkningen innenfor en økonomisk ramme som er det sentrale. Når offentlig sektor organiserer virksomheten som selskaper blir det en annen form for styring av virksomheten, enn med en tradisjonell etatsstyringsmodell. For Hedmark fylkeskommune er det Hedmark trafikk FKF som illustrerer dette best. Fra den siste tiden fylkeskommunen hadde ansvaret for sykehusene, ble Sannerud sjukehus organisert som et fylkeskommunalt foretak. Ett fjerde moment for et mer aktivt eierskap har kommet som et tiltak for å hindre/forebygge korrupsjon og andre uregelmessigheter i offentlig eide selskaper. I en del konkrete saker hvor offentlig eide selskaper har vært utsatt for korrupsjon og økonomisk kriminalitet, har svak eller mangelfull oppfølgning fra eier vært en viktig forklaring på hvorfor det gikk galt for selskapet. Med et tydelig og aktivt eierskap, som følges opp av styret, vil det være vanskeligere for enkeltpersoner å drive med ulovligheter. Ett siste moment for å begrunne en egen sak om Hedmark fylkeskommunes eierskap er for å bedre våre egne rutiner i forhold til våre selskaper. I Hedmark fylkeskommune er eierskap håndtert ulikt fra selskap til selskap. Vårt eierskap til kraftsektoren har hatt stor oppmerksomhet. Da Norge i 1992 gikk over til et markedsbasert kraftregime, hadde Hedmark fylkeskommune en bred gjennomgang av vår eierrolle og den energipolitiske plattform i en egen fylkestingssak i oktober Det var denne saken som trakk opp Hedmark fylkeskommunes ambisjoner om at daværende Hedmark Energi AS skulle utvikles seg i retning av det Eidsiva Energi som vi ser i dag. Vårt eierskap i Eidsiva energi AS er i dag lagt til holdingselskapet Hedmark fylkeskraft AS. Den viktigste grunnen for opprettelsen av Hedmark fylkeskraft, var å gi oss en enklere mulighet til å finansiere aksjekjøp i selskapet for ettertiden. Fylkestinget behandlet en egen sak om 048/07, hvor en del prinsipper vedrørende disponering av ekstraordinært kontantuttak for selskapet ble behandlet. I mindre selskaper har ikke oppmerksomheten vært like stor, og det må kunne slåes fast at vårt forhold til en del selskaper vi er eiere i har vært for tilfeldig. Når en kommune eller fylkeskommune etablerer et selskap for å yte tjenester som erstatning for en egen etat, innebærer det en stor endring i styringsform. I utredningen fra Nordlandsforskning, er et av funnene at kommunene har hatt stor bevissthet om at etablering av selskaper betyr endring i styringsformen, men bevisstheten om hva den nye rollen innebar, var ikke like markert. Hamar kommune skriver i sin sak om prinsipper for eierstyring at Med unntak for de kommunale foretakene, har kommunen i dag ingen systematisk gjennomgang av årsoppgjøret og årsrapporten til de enkelte selskapene. Hamar kommune sin beskrivelse og beskrivelsen fra Nordlandsforskning passer også bra på situasjonen i Hedmark fylkeskommune.

5 Statens og andres eierskapspolitikk Staten har gjennom NOU 2004:7, Statens forretningsmessige eierskap og St.m. 13, , Et aktivt og langsiktig eierskap, gjort et grundig arbeid for statens eierskapspolitikk. St.m 13 er en omfattende gjennomgang av statens eierskap, og det er fylkesrådets vurdering at meldingens tilnærming også er relevant for Hedmark fylkeskommunes eierpolitikk, og fylkesrådet bruker derfor meldingen som rettesnor for Hedmark fylkeskommunes eierskapspolitikk. Meldingen har i hovedsak tatt for seg den kommersielle delen av statens eierskap. Den tar i mindre grad opp eierskap innenfor kultursektoren, forskningsområdet og andre selskaper hvor mer sektorpolitiske målsetninger overgår de økonomisk motiverte hensyn. Meldingen har en kortere omtale av disse selskapene også, uten at de går i dybden. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som har grepet tak i sin eierskapspolitikk, og Fylkesrådet har brukt eierskapssaker fra Oppland fylkeskommune, Hamar, Sørum og Bergen kommuner som støtte for utarbeidelse av vår eierpolitikk. KS har utarbeidet en del materiale om eierskap tilpasset kommuner og fylkeskommuners behov. Prinsipper for eierstyring Private eiere vil ha økonomisk utbytte fra selskapet som hovedmål for sitt eierskap. Det offentlige vil til forskjell fra private eiere ha en del andre mål for selskapene. Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disponeringer og prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsetninger for sitt eierskap vil virksomhetene ha tilsvarende diffuse målsetninger. Uavhengig av eiermålsetningenes innhold må disse være klart kommunisert. Nedenfor illustreres hvordan ulike, alternative eiermålsetninger vil avgjøre hva som blir virksomhetenes målsetninger og prioriteringer. Eiermålsetninger: Maksimalt utbytte Sikkert utbytte Sysselsetting Regional næringsutvikling Ingen definert målsetting Virksomhetsmålsetninger: Effektiv drift Risikospredning Antall ansatte Etablere ny virksomhet Ledelsens egendefinerte mål Ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene i et selskap er et spørsmål for eieren. Når Hedmark fylkeskommune har valgt å legge en del av sine verdier inn i et selskap medfører dette også en overføring av styringsrett til virksomheten. Selskapets styre og administrasjon skal legge opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, innenfor denne skal selskapet ha betydelig grad av spillerom.

6

7 Det mest fundamentale eierspørsmål er spørsmålet om Hedmark fylkeskommune fortsatt skal være eier. Det er et sett av ulike forhold som inngår i en totalvurdering for å kunne gi svar på et slikt spørsmål. Dersom fylkeskommunen bestemmer seg for fortsatt å eie, må strategien for eierskapet konkretiseres. Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For det første vil selskapets formålsparagraf tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre er også viktig. Formålet med fylkeskommunens eierskap kan spenne fra et finansielt eierskap, basert på avkastningsbetraktninger, til et politisk eierskap, med fokus på politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål. Når Hedmark fylkeskommune skal organisere sitt eierskap, kan det være til hjelp å kategorisere selskaper ut fra hva som er målsettingen med eierskapet. I St.m 13 har de delt selskaper i 4 kategorier. 1. Selskaper med bedriftsøkonomisk verdimaksimering som hovedmål 2. Selskaper med bedriftsøkonomisk verdimaksimering som hovedmål, men der det i tillegg er ønskelig at eierskapet bidrar til en regional forankring av virksomheten 3. Selskaper som skal bidra til å realisere spesifikt definerte mål, i tillegg til bedriftsøkonomisk verdimaksimering 4. Selskaper der eierskapet hovedsakelig har andre mål enn bedriftsøkonomisk verdimaksimering Styring av selskaper Når eiere skal gi styringssignaler og formulere forventninger til sine selskaper, må en følge de formelle kanalene som eiere har til selskapene. I et aksjeselskap er det generalforsamling og bedriftsforsamling som er eierens organer. I kommunale og fylkeskommunale foretak er det gjennom foretaksmøte. For selskaper som opererer i et marked, må eierskapet utøves på en måte som gir selskapet de samme rammebetingelser som konkurrentene. I selskaper som Hedmark fylkeskommune er deleier i, er det viktig at et fylkeskommunalt eierskap skal være med på å utvikle selskapene, til beste for også andre eiere. Det er viktig å sikre likebehandling og åpenhet i forholdet til alle eiere, noe som sikres best ved å forholde seg til selskapet gjennom de formelle organer mellom selskapet og eier. Fylkesrådet mener at disse prinsippene må legges til grunn for Hedmark fylkeskommunes eierskap. Organisering av eierskapet I St.m. 13 legges det vekt på at Statens rolle som politikkutformer og markedsregulator atskiller seg fra rollen som eier. For å sikre legitimitet til disse rollene og for å skape tillit til statens rolle som eier, må rollene skilles fra hverandre. Sentralisering av eierskapet og åpenhet i forvaltningen har bidratt til å redusere rollekonfliktene. Dette er også en problemstilling å være opptatt av for fylkeskommunens eierskap, men den vil ikke i samme grad som for staten føre til rollekonflikter. Fylkeskommunens myndighetsutøvelse har et vesentlig smalere nedslagsfelt enn staten. Det er særlig vårt ansvar for oppfølgning av plan og bygningsloven og lov om kulturminner at Hedmark fylkeskommune kan komme opp i situasjoner som gjør eierskap i selskaper komplisert. I tillegg til myndighetsutøvelse kan Hedmark fylkeskommunes innkjøpspolitikk og ulike tilskuddsordninger bidra til å skape problemer i forhold til selskaper vi er eiere i.

8 I st.m. 13 er det en bred drøfting av hva som er en hensiktsmessig og ryddig måte å utøve eierskapet på. Ytterpunktene er å samle eierskapet til alle selskaper i ett statlig holdingselskap eller at selskapene fordeles ut på hver sektor der de hører hjemme. Regjeringens konklusjon er en mellomløsning. For selskaper som operer i et marked, er eierskapet plassert til et annet departement enn sektordeparementet, og da som hovedregel i Nærings og handelsdepartementet. Selskaper hvor Regjeringen har videreført eierkapet til sektordepartementer, er der hvor selskapet er en viktig del av regjeringens politikkutøvelse, som for eksempel Jernbaneverket og helsesektoren. Hvem utøver eierskapet i Hedmark fylkeskommune? Siden omfanget av selskaper er mindre i Hedmark fylkeskommune, og at vi heller ikke har en like omfattende rolle som politikkutformer som staten, blir den organisatoriske tilnærmingen enklere. Hedmark fylkeskommune vil i større grad enn staten oppfattes som en enhet, og våre eierskap vil enklere kunne samles under ett organisatorisk ledd. Kontakten mellom ulike deler av vår administrasjon er nær, og hele ledelsen av fylkeskommunen har ukentlige møter. Formelle rammer Kommunelovens 6, bestemmer at fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, samtidig som fylkestinget får stor frihet til å delegere myndighet til andre. KL 9, nr 3 bestemmer at fylkesordfører er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Dette betyr også å representere Hedmark fylkeskommune som eier. Dette gjelder også i Hedmark fylkeskommune med en parlamentarisk styreform. Det betyr at der fylkestinget ikke har bestemt noe annet, er det fylkesordfører som møter på generalforsamlinger i selskaper vi er eiere av. Fylkesordfører møter selv eller en han gir fullmakt til. Med en parlamentarisk styreform er det fylkesrådet som har ansvaret for administrasjonen og for den løpende driften av fylkeskommunen. Det betyr at fylkesrådet har ansvaret for de fagpersoner i administrasjonen som skal følge opp selskaper, og fylkesrådet skal fremme saker til fylkestinget der det er nødvendig. Denne todelingen betyr at det må avklares en ansvarsfordeling mellom fylkesråd og fylkesordfører i forhold til oppfølgning av selskaper. I FT-sak: 37/04 om Hedmark Trafikk FKF ble det avklart at Fylkesrådet skal stå for den løpende kontakten med foretaket, også å representere på foretaksmøte. Fylkesrådet er av den oppfatning at dette er en ordning som gir størst mulighet til å følge opp et foretak som har et klart mål om å yte tjenester til befolkningen. Fylkesrådet mener at erfaringene fra oppfølgningen av Hedmark trafikk også kan føres over til andre sekskaper eid av Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådet vil derfor å foreslå at fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å stå for det løpende ansvaret for oppfølgning av fylkeskommunens eierskap. I dette ligger å kunne peke ut fylkeskommunens kandidater til styre, vedta mindre justeringer av vedtekter og annen kontakt med selskapene. For å sikre selskapenes relasjon til fylkestinget, ønsker fylkesrådet at ordningen med at det er fylkesordfører som møter på generalforsamling videreføres. Dette betyr at det må etableres kontaktpunkter mellom fylkesordfører og fylkesråd som sikrer en forutsigbar utøvelse av de formelle sider ved vårt eierskap. Fylkesrådets håndtering av styrevalg skal følge de prinsipper som blir redegjort for senere i saken.

9

10 Etablering av eierstrategi for de ulike selskap En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. Eierstrategien skal beskrive hva Hedmark fylkeskommune vil oppnå som eier. Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. Prosessene omkring etableringen av en slik helhetlig eierstrategi kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor. Maksimalt utbytte, kapitalnedsettelse (1) Finansielt 1. Høste 2. Utvikle Tilføre kompetanse (1 og 2) Tilbakeholde overskudd, kapitalinnskudd (2) (2) Fortsatt eie Mål for eierskapet Politisk Optimalisere den samfunnsmessige nytten Eierstrategi Avhende Mål for avhendelse Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet er følgende: Kapitalbindingssynspunkt stor kapitalbinding kan anses å ikke være ønskelig for fylkeskommunen. Oppfølgings- og investeringsbehov stort behov for aktiv oppfølging med fokus på blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses å ikke være ønskelig for fylkeskommunen. Virksomhetsområdets utvikling og risiko stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør fortsatt eierskap mindre attraktivt. Samfunnsmessig betydning stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. Lønnsomhet i dag og i fremtiden god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt eierskap attraktivt.

11 I denne saken vil ikke fylkesrådet ta opp det enkelte eierskap til vurdering. Vi legger til grunn den vurderingen som ble gjort da Hedmark fylkeskommune gikk inn som eier, og at dette fortsatt ligger fast. Med denne saken er målet først og fremst å etablere en god besvissthet om Hedmark fylkeskommunes eierskapsrolle, og hva dette innbærer. Fylkesrådet vil som en oppfølgning av denne saken, legge opp til en årlig sak om vårt eierskap. Der vil en vurdering av videreføring av eierskap i ulike selskaper være en viktig del. Kontakt med selskapet Selv om det er gjennom de formelle selskapsorganer som kontakten mellom eier og selskap skal foregå, er det ikke noe i veien for at det også kan være kontakt mellom eier og selskap utenom generalforsamling og bedriftsforsamling. For å sikre åpenhet og likebehandling av alle eiere er det imidlertid viktig å ha noen kjøreregler for hvordan slik kontakt skal gjennomføres. Slike en-til-en møter med selskapets ledelse skjer på linje med hva som er vanlig mellom private aksjeselskaper og større investorer. Møtene må håndteres innenfor rammene som er gitt i selskaps- og verdipapirlovgivningen, ikke minst hva gjelder hensynet til likebehandling av aksjonærer. Rammene omkring eierstyring er således ikke til hinder for at fylkeskommunen som andre aksjonærer i møter tar opp forhold som selskapene bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. De synspunkter fylkeskommunen gir uttrykk for i slike møter er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre. Styret har ansvar for å forvalte selskapets eierandeler til beste for alle aksjonærer, og må foreta de konkrete avveininger og beslutninger. Saker som krever tilslutning fra eierne må tas opp på generalforsamlingen, og få sin avgjørelse gjennom aksjonærdemokratiet på ordinær måte. Fylkesrådet vil her vise et eksempel på hvordan dette har vært håndtert i forhold til Eidsiva energi AS for noen år siden. I muntlig spørretime i fylkestinget ble det stilt spørsmål til fylkesrådet hvordan vi stilte oss til Eidsivas planer om å sprøyte kraftgater med gift for å forenkle ryddingen. Som en oppfølgning av spørsmålet ble det sendt et brev til Eidsiva, med en oppfordrning om å vurdere dette forslaget. Dette var ment som et innspill til selskapet, som en del av en generell offentlig debatt i Hedmark. Behov for kapital i selskaper vi er eiere Selskaper vil fra tid til annen ha behov for tilførsel av kapital. Behovet kan ha ulik begrunnelse, alt fra en fare for konkurs til at selskapet skal utvikle seg gjennom oppkjøp eller større investeringer. Det er flere måter å få tilført kapital, og en er at eierne går inn med kapital. For at Hedmark fylkeskommune skal være en aktiv og forutsigbar eier, må vi også være parat til å vurdere en tilførsel av kapital til et selskap. Holmen biovarme er et eksempel på at vi har vært med på en kapitalutvidelse i et av våre selskaper, sak 046/07, hvor det var utvikling av selskapet som var hovedmotivet. I dette selskapet var det Nord-Østerdal kraftlag som gikk inn med mest kapital, og gikk fra å være minste eier til å bli største eier. En viktig forutsetning for at Hedmark fylkeskommune kan være med på å vurdere et behov for en kapitaltilførsel, er at vi som eier blir informert umiddelbart etter at styret er kjent med behov for kapital.

12 Fylkesrådets eierskapspolitikk Fylkesrådet vil anbefale at Hedmark fylkeskommune bruker følgende som rettesnor for sin eierskapspolitikk: 1. Aksjonærer skal likebehandles. 2. Det skal være åpenhet knyttet til Hedmark fylkeskommune sitt eierskap i selskapene. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen. 4. Hedmark fylkeskommune vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene. 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6. Styresammensettingen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. 7. Lønns- og insentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og framstår som rimelige. 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. (Bygger på St.m. nr. 13 om et aktivt og langsiktig eierskap) Fylkesrådet vil utøve et aktivt eierskap Fylkesrådet vil føre en aktiv eierskapspolitikk hvor det formuleres forventninger til styrene om å ha høye ambisjoner for selskapenes utvikling. Hedmark fylkeskommune som profesjonell eier vil ta stilling til vesentlige vekstplaner enten det gjelder oppkjøp eller nyinvesteringer som krever styrking av selskapenes egenkapital. I en aktiv eierskapspolitikk stiller fylkeskommunen på vanlig måte krav til avkastning og utbytte, slik at det bygges opp under selskapenes langsiktige utvikling og vekst. Selskaper som skal være konkurransedyktige over tid, må ivareta hensyn som går lenger enn kortsiktig profittmaksimering. Ikke minst må selskapene investere tilstrekkelig i så vel forskning og utvikling, som i kompetanseutvikling av arbeidskraften. Det vil over tid være vanskelig for et selskap å gjennomføre omstillinger i nødvendig takt og omfang, dersom selskapet ikke håndterer slike prosesser på en god måte. Selskaper med fylkeskommunalt eierskap må også håndtere miljømessige hensyn godt. Likeledes må selskapet bringe fram et mangfold i ledelsen på alle nivåer, ellers vil evnen til å forstå omgivelsene rundt selskapet svekkes. Høye etiske standarder i alle forhold vil være nødvendig for å opprettholde selskapets verdier og legitimitet. Lønnsbetingelsene og eventuelle andre kompensasjonsordninger for selskapets ledelse må være rimelige og moderate. De må være konkurransedyktige men ikke lønnsledende ut fra en regional/ nasjonal sammenheng. Lønnspraksis for selskapene ledelse skal være åpne for innsyn slik at ikke ledelsens alminnelige autoritet svekkes eller aksjonærenes verdier forringes.

13 Styrets ansvar og sammensetning Etter drøftingen tidligere i saken vil det være Fylkesrådet som peker ut styremedlemmer i selskaper og foretak vi er eiere i. Fylkesrådet vil legge følgende prinsipper til grunn for denne oppgaven. Styrene er ansvarlige for å vurdere de forventninger som aksjonærer og andre måtte ha til virksomheten, og til å gjennomføre de tiltak som styrene mener er riktig. Aksjonærene må på sin side vurdere styrenes prestasjoner. Fylkesrådet vil derfor gjennom en aktiv eierskapspolitikk legge stor vekt på å vurdere styrenes arbeid på en systematisk måte, og sette sammen styrer som kan sikre de hensyn til langsiktig verdiskaping og andre mål Hedmark fylkeskommune har for sitt eierskap i det enkelte selskap. En egen evaluering av styrenes arbeid anbefales etablert. Nominasjon av styremedlemmer i aksjeselskaper skjer som utgangspunkt gjennom egne aksjonærvalgte valgkomiteer, hvor fylkeskommunen i samarbeid med representanter for resten av aksjonærfellesskapet, søker å finne fram til en best mulig sammensetning av selskapenes styrende organer. Hedmark fylkeskommune vil gjennom sine representanter i valgkomiteene se til at styrene representerer et mangfold av kompetanse og har tilstrekkelig kapasitet til å utøve sine verv. Ved styrevalgene vil fylkeskommunen også vurdere den innsats styrene har gjort, og om de strategiske utfordringene selskapene står ovenfor tilsier endringer i styrene. Det er selvsagt at likestillingsreglene ivaretas. Fylkesrådet vil forholde seg aktivt og systematisk til styrenominasjoner og valg, både i heleide og deleide selskaper. De fleste selskaper Hedmark fylkeskommune er eier i har et samfunnsmessig mål utover økonomisk avkastning. I disse selskapene har folkevalgte en naturlig plass for å sikre et bredt og kompetent styre. Fylkesrådets vurdering er at medlemmer i fylkestinget og fylkesrådet kan ivareta denne funksjonen på en god måte, men at det også kan finnes kandidater utenfor disse organer som kan ivareta disse samfunnsmessige sider ved selskapene. Viktige tverrgående hensyn som selskapene må ivareta Statseierskapsutvalget, NOU 2004:7, la til grunn at selskaper med statlig eierskap bør være ledende innen arbeidet med samfunnsansvar. Utvalget viste til at staten vil kunne få svekket legitimitet, for eksempel som lovgiver og i saker som angår utenrikspolitikken, dersom staten ikke også gjennom eierrollen etterlever høye standarder på dette området. Fylkesrådet mener at dette synet må gjelde også for selskaper med fylkeskommunalt eierskap. Samfunnsansvaret handler om å drive virksomheten slik at den i det store og hele gir et positivt bidrag til samfunnet. En slik tenkning krever at selskapene tar et bredt ansvar, blant annet i forhold til miljøkonsekvenser, etisk forsvarlig opptreden med videre. Langsiktig verdiskaping forutsetter effektiv bruk av ressurser og minimalisering av negativ påvirkning på det ytre miljø. Dette innebærer at selskapenes arbeid med miljøspørsmål må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Hedmark fylkeskommune skal som eier bidra til at selskapene må arbeide aktivt for å bevisstgjøre og engasjere organisasjonen og enkeltmennesket i miljøspørsmål. Kunder, partnere og leverandører må samarbeide om miljø- og sikkerhetsspørsmål for å komme frem til mest mulig miljøvennlige løsninger.

14 Etikk får stadig større betydning i samfunn og næringsliv. En bevisst holdning til forretningsetikk bidrar til å bygge opp selskapenes forretningskultur. Etisk bevisstgjøring er også en viktig del av å forbygge korrupsjon. Korrupsjon er et stort samfunnsproblem i mange land. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra borgerne og forbrukerne. Vi må imidlertid vokte oss for å tro at korrupsjon bare skjer andre steder og i andre land. Eksemplene fra Norge er så mange at dette må tas på største alvor også her. Fylkesrådet legger opp til at åpenhet og klarhet i forhold til hvordan styret skal følge opp driften av offentlig eide selskaper, vil være et viktig bidrag til å forebygge korrupsjon. Det er viktig at styret følger opp arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og at dette blir utført på en systematisk og betryggende måte. Prinsippet om at arbeidet skal være forebyggende er viktig. Fylkesrådet mener dette også må gjelde for underleverandører for selskaper fylkeskommunen er eier i. Oppmerksomheten om å rekruttere kvinner inn i styrer har vært stor de senere år. Dette er et arbeid som også må gjelde for all rekruttering i selskaper. Fylkesrådet er også opptatt av at selskaper eid av Hedmark fylkeskommune skal ha en offensiv holdning til å rekruttere medarbeidere fra innvandrergrupper. Årlige eierberetninger For å sikre at Hedmark fylkeskommune blir en bedre eier, må fylkeskommunens interne rutiner for oppfølgning av selskaper bli bedre enn i dag. Fylkesrådet vil i den sammenheng legg opp rutiner, hvor de avdelinger i sentraladministrasjonen som har berøringspunkter med våre selskaper skal samordnes bedre. Arbeidet i forhold til selskaper er mest intens i perioden hvor generalforsamlingene avholdes, stort sett fra påske og fram til utgangen av juni. Etter at alle våre selskaper har avholdt sin generalforsamling vil fylkesrådet sammenstille en beretning til fylkestinget som skal legges fram i løpet av høsten. Denne beretningen vil danne grunnlag for hvordan vi som eiere skal forholde oss til selskapene fram mot den påfølgende generalforsamling. Det er her vurderingen av om vi forstsatt skal være eiere, og andre forhold som gjelder vårt forhold til selskapet, vil komme fram.

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer