FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014"

Transkript

1 Sist oppdatert: kl. 12:06 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 11:30 onsdag er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den tid deles ut på papir i møtet. Forslagsheftet vil bli oppdatert med samtlige innkomne forslag etter fylkestingets slutt. Forslagene er nummerert i den rekkefølge de er levert til sekretariatet.

2 1/14 Rapport fra gjennomført selskapskontroll - MedTech KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget tar rapport fra selskapskontroll i Medtech Trondheim AS til orientering. 2. Fylkestinget er fornøyd med at forvaltningen av eierskapet i selskapet synes å være ivaretatt på en god måte, og at selskapet drives i tråd med formålet.

3 2/14 Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - trafikksikkerhet KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: Fylkestinget tar Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging til orientering. 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for målsettinger på området som gjør det mulig å vurdere måloppnåelse. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for tilfredsstillende rapportering til fylkeskommunen og trafikksikkerhetsutvalget i leveranseavtalen med Statens vegvesen.

4 3/14 Bedre kjønnsbalansert rekruttering til videregående opplæring OPPLÆRINGSKOMTEENS INNSTILLING: Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens konklusjon i saken. Forslag 6 Forslag fremmet av Randi Reese (SV) på vegne av A, SP, KrF, Rødt og SV: Forslag til tillegg Fylkestinget ber om at prosjektgruppens evaluering legges fram som egen sak når denne foreligger

5 4/14 Endring av NHO Trøndelags representant i yrkesopplæringsnemnda FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Fylkestinget velger Ingveig Holand Wahl som representant i yrkesopplæringsnemnda for perioden Fylkestinget velger Ingvill Kvernmo som personlig varamedlem for Ingveig Holand Wahl i yrkesopplæringsnemnda for perioden

6 5/14 Etablering av kunsthall i Trondheim KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING: 1. Regjeringas reduksjon på 23,7 mill. innenfor regional utvikling for Sør-Trøndelag, har gitt kulturområdet store økonomiske utfordringer. 2. Fylkestinget ønsker en ny sak om finansiering av egenkapital, drift, investering og kjøp av aksjer, før vi tar stilling til om Kunsthall i Trondheim er realiserbart fra vår side. Forslag nr. 1 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Tillegg til innstillinga: 3. Fylkesrådmannen bes i samme sak gå i dialog med samarbeidspartnere om en annen selskapsform enn et aksjeselskap. 4. Saken bør også vurdere om det i prosjektet kan inngå forsøk med ny teknologi som kan gjøre det mulig å spre kunsten digitalt ut til f.eks. retinaskjermer på passende lokasjoner i andre deler av Sør-Trøndelag, slik at hele fylket kan få glede av kunsthallen. Forslag 5 Forslag fremmet av Morten Ellefsen (FrP) på vegne av FrP: Alternativ til innstillingen Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det vil være positivt om det etableres en kunsthall i Trondheim, men ønsker ikke å bidra økonomisk til dette.

7 6/14 Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Fylkestinget i Sør-Trøndelag anbefaler overfor Stortinget at lokaldemokratiet i Norge grunnlovsfestes. Fylkestinget slutter seg til forslaget til uttalelse fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) som er gjengitt i saksutredningen.

8 7/14 Godkjenning av nye vedtekter for Rørosmuseet - Endring av akjsekapitalen i MiST. FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget godkjenner de nye vedtektene som ble vedtatt av styret for stiftelsen Rørosmuseet 20. november, I forbindelse med Rørosmuseets inntreden i MiST AS gjennomføres en rettet emisjon i selskapet som innebærer at fylkeskommunen må kjøpe aksjer for kroner i tråd med tidligere vedtak. Fylkestinget godkjenner aksjekjøpet. Beløpet dekkes over investeringsfondet.

9 8/14 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014 KULTUR, VELFERD OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING: 1. Sør Trøndelag fylkeskommune tar Riksantikvarens prioriteringsbrev til orientering. Prioriterte områder innarbeides i utfordringsdokumentet og strategiarbeidet for 2014, og konkretiseres i Regional plan for Kulturminner i Sør-Trøndelag - handlingsprogrammet. 2. Sør-Trøndelag fylkeskommune har tidligere oppfordret Riksantikvaren om å etablere et sentralt finansiert prosjekt for Fredningsstrategien, med forbilde i organiseringen av Fredningsgjennomgangen. Vi vil gjenta denne oppfordringen. 3. Delegering av oppgaver til fylkeskommunene innen forvaltning av kirker, middelalderarkeologi og fartøyvern må følges av nødvendige virkemidler.

10 9/14 Regional planstrategi - midtveisrapportering FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Midtveisrapporten tas til orientering. 2. Det innledes dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune om opplegg og prosess for neste periode, hvor siktemålet er å videreføre ordningen med en fellesdel for hele Trøndelag i begge fylkenes planstrategier. 3. Fylkestinget ber om at det blir utarbeidet en strategi om forvaltning og bruk av mineralressursene i fylket for å sikre en effektiv og bærekraftig utnyttelse. Forslag 2 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt og SP: Tillegg til innstillinga/nytt punkt 3. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har i oppgave å bidra til å hindre nedbyggingen av verdifulle landbruksarealer. På tross av dette har Sør-Trøndelag de siste årene vært på landstoppen i nettopp slik nedbygging. På bakgrunn av dette bør Sør-Trøndelag Fylkeskommune opprioritere og skjerpe dette arbeidet i resten av planperioden.

11 10/14 Prognose for sluttkostnad - Fv 714 Dolmsundprosjektet FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar at prosjektet ferdigstilles 2. Fylkestinget ber Statens vegvesen ha ekstraordinær sterk fokus på å redusere ekstrakostnader i prosjektet. 3. Foreløpig kostnadsestimat tas til orientering Forslag nr. 4 Forslag fra Arnfinn Brechan på vegne av A, KrF, SP og SV: Nytt pkt. 4. Fylkesrådmannen bes nedsette en arbeidsgruppe som går gjennom prosjektet for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes med sikte på å hindre at problemer med prosjekter som Linesøybrua og Dolmsundprosjektet gjentar seg. Gruppen må se på så vel arbeidsmetodikk og tekniske løsningsvalg som avtalemessige forhold og risikoorganisering. Resultatet fra arbeidet legges fram for Fylkesutvalget.

12 11/14 Miljøpakkens handlingsprogram SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til forslag til handlingsprogram for Miljøpakken (23). Det vises handlingsprogramforslag datert , med forslag til ressursrammer i tabell 2, samt detaljerte tabeller for de ulike temaområdene Det forutsettes at handlingsplanen justeres med tanke på å gi tilstrekkelig driftstilskudd til ny årlig kollektivsatsning slik at ny vekst i kollektivtrafikken kan bidra til å realisere mål og avtaleforutsetning om nullvekst i personbiltrafikken. Forslag 3 Forslag fremmet av Ronny Kjelsberg (Rødt) på vegne av Rødt: Tillegg til innstillingen/ nytt punkt: Bompengeinnkreving kan være en usosial måte å inndra skatt på. Det hadde vært ønskelig om større deler av miljøpakken kunne finansieres på andre måter. Fylkestinget vil derfor be regjeringen om å skjerpe skattenivået for høyinntekstsgruppene slik at fellesskapet får flere ressurser til å gjøre nødvendige samferdselsgrep uten bompengeinnkreving. Dersom samferdselsdepartementet, ved statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), på andre måter kan skaffe til veie nødvendige ressurser til miljøpakken, kan dette også brukes til å redusere bompengeinnkrevingen.

13 12/14 Revidert handlingsprogram samferdsel SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar investeringsrammer samferdsel med budsjett 2014 slik det fremgår i saksfremlegget. 2. Fylkestinget vedtar investeringsprogram og planleggingsprogram samferdsel slik det fremgår i saksfremlegget. 3. Vi ber Fylkesrådmannen gå gjennom tidligere vedtak merket grønt og orange i innstillingens vedlegg 1 for å avklare om alle faktisk er klar for bygging. Gjennomgangen legges fram til Fylkestinget. Prosjektene vedrørende Lund bru i Holtålen, Stigamelan i Selbu og Vestråtkrysset på Ørland, innpasses i budsjettene med byggestart i Forslag 7 Forslag fremmet av Karin B. Bjørkhaug (KrF) på vegne av KrF, A, SP og SV: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Som frm sin innstilling Som frm sin innstilling Strykes. Nytt pkt. 3 A B C Nytt pkt. 4 Lund bru i Holtålen, Stigamelan i Selbu og Vestråtkrysset på Ørland planlegges og innarbeides i investeringsprogrammet og finansieres av uspesifiserte/avsatte midler. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremme en sak til apriltinget 2014 som redegjør for status på prosjektene: Klinghåmmårn FV 700 Skjøtskift bru FV 700 Bones Kjelden FV 30 Planleggingsarbeide av Forve bru må sees i sammenheng med utredningsarbeidet som er igangsatt på FV 710/E39. Løsninger og finansiering drøftes med staten. Fylkestinget ser behovet for at det i samarbeide med Statens vegvesen, jobbes videre med utformingen av planprogrammet slik at det får en hensiktsmessig form og gir et godt grunnlag for prioritering og beslutning om investering.

14 13/14 Pensjonsordningen for folkevalgte FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkeskommunen skal fortsatt ha en pensjonsordning for folkevalgte 2. Folkevalgte i Sør-Trøndelag fylkeskommune innlemmes i den ordinære pensjonsordningen KLP lik den som gjelder for ansatte. 3. Ordningen skal omfatte folkevalgte med godtgjørelse ned til 15 % 4. Folkevalgte skal ha rett til AFP fra fylte 62 år

15 14/14 Spørsmål til fylkestinget fra Audun Otterstad (A) - Et godt kollektivtilbud for alle FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Skriv inn forslag til vedtak

16 15/14 Interpellasjon fra representanten Ronny Kjelsberg (Rødt) - Støtt lærerne i kampen om arbeidstid FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Skriv inn forslag til vedtak

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 29.10.13 kl. 22:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer