FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque efficitur. Aenean dignissim eleifend ornare. BAKSIDE Fusce et justo nunc STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.no

2

3 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

4

5 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROSESS OG FRAMDRIFT Høsten 2013 ble det utført en konseptvalgutredning (KVU) for det fremtidige regjeringskvartalet. Basert bl.a. på konseptvalgutredningen og ekstern kvalitetssikring (KS1) av denne, har regjeringen besluttet at regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet, samtidig som det skal kunne utvikles som et åpent byområde for byens befolkning. Regjeringen har også besluttet at planarbeidet skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar Oslo kommunes rolle som planmyndighet etter planog bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utføre arbeidet på vegne av departementet. Foreliggende planprogram er første fase i planarbeidet. Planprogrammet skal blant annet redegjøre for formålet med planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert, behovet for utredninger og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for arbeidet med planforslaget med konsekvensutredning. I arbeidet med reguleringsplan for regjeringskvartalet blir det i tillegg til den lovpålagte planprosessen også gjennomført en idéfase, med sikte på å få frem forslag til en byformløsning som grunnlag for utforming av reguleringsplanen. Idéer og forslag til utforming av området blir innhentet gjennom parallelle oppdrag. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeidet. Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden. I tillegg vil det bli avholdt egne møter med aktører som er særlig berørt av forslaget, herunder Oslo kommune. Etter behandling av innkomne merknader vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Framdriften for planarbeidet er ikke fastsatt i detalj. Etter en foreløpig fremdriftsplan tas det sikte på å fastsette planprogram høsten 2015, og at planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og offentlig ettersyn våren 2016 og vedtas innen utgangen av

6 REGJERINGENS BESLUTNING Regjeringen besluttet 22. mai 2014 hvilket konsept og hvilke overordnede føringer som skal legges til grunn for utviklingen av det fremtidige regjeringskvartalet. Beslutningen har blant annet følgende hovedpunkter: Det fremtidige regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst fra konseptvalgutredningen. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnyttelse i det eksisterende regjeringskvartalet. Regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor, alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet, og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Det planlegges for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i Det gjennomføres en idéfase som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan. Dette gjøres ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring. Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. For å utnytte tomtearealet i regjeringskvartalet, må det åpnes for tilbygg og/eller høyere bygg bak Høyblokka, dvs. mot Grubbegata. Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere. Sikkerhet er grunnleggende og sikkerhetstiltak skal integreres i planleggingen. Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Bygninger og anlegg skal utformes slik at utforming fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende. Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. Utbyggingen skal ikke gi endrede krav til Ring 1. 6

7 FORSLAGET OG ALTERNATIVER Reguleringsplanen skal gi grunnlag for utvikling av det nye regjeringskvartalet med kontorer for 5700 ansatte i gamle og nye bygg ved innflyttingen i perioden , med mulighet for ytterligere 2500 arbeidsplasser frem til år Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. I første halvår 2015 gjennomføres det parallelle oppdrag med seks team som sammen skal utrede tre ulike alternativer for utviklingen av det nye regjeringskvartalet. Premissene for oppgavene varierer, men de overordnede føringene fra regjeringsbeslutningen ligger til grunn for alle alternativene. Det skal vise hvordan det kan innplasseres inntil m² bygningsmasse basert på et behov for 8200 arbeidsplasser fram til 2064 og en foreløpig arealnorm på inntil 25 m² pr ansatt innenfor planområdet. Forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdragene, samt evalueringskomiteens vurderinger av disse og innkomne synspunkter under den åpne utstillingsperioden, vil danne grunnlaget for utvikling av reguleringsforslaget. Byformløsning i planforslaget kan inneholde elementer fra flere av forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdraget. PLANOMRÅDET OG TILGRENSENDE OMRÅDER Planområdet ligger i Oslo sentrum, i kort avstand fra Stortinget og Oslo S. Ring 1 går dels i tunnel/ kulvert gjennom nordre del av planområdet. Bebyggelsen har i dag ulik utforming og utnyttelse. Sentraldelen av planområdet domineres av Høyblokka, Y-blokka og G-blokka. På motsatt side av Grubbegata ligger nyere regjeringsbygg. I sentraldelen av planområdet er alle bygningene, med unntak av G-blokka og deler av Y-blokka, fraflyttet etter terrorangrepet. Mot Møllergata ligger stort sett lavere, eldre bebyggelse. Kvartalene nord for Ring 1 har kontorbebyggelse, med to høybygg i nordre kvartal. Flere av bygningene i planområdet har stor symbolverdi og er tydelige i Oslos bybilde. En rekke bygninger er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. Nord for planområdet ligger Deichmanske bibliotek, Trefoldighetskirken og Margaretakyrkan. Øvrige tilliggende områder består hovedsakelig av kontorer og noe bevertnings- og forretningsvirksomhet. 7

8 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER Planprogrammet refererer til mål og planer som er relevante for planleggingen av området. Både nasjonale mål og overordnede kommunale planer tilsier høy utnyttelse av arealet. Området omfattes i dag av en rekke eldre reguleringsplaner som det ikke er aktuelt å videreføre. PROBLEMSTILLINGER OG KRAV TIL UTREDNINGER Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som det er aktuelt å belyse og som skal utredes i forbindelse med reguleringsforslaget. De viktigste temaene er: Forholdet til overordnede planer og mål Det skal redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til vedtatte overordnede planer og mål. Risiko- og sårbarhet Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for naturbasert og menneskeskapt risiko i tilknytning til planen. Tilsiktede uønskede handlinger inngår ikke i denne analysen. Bymiljø og bylandskap Det skal spesielt ses på den nye bebyggelsens samspill med tilliggende områder, konsekvenser for nær- og fjernvirkning og hvordan utviklingen kan bidra til bymiljø og byliv. Kulturminner og kulturmiljø Det skal redegjøres for hvordan ny bebyggelse kan tilpasses bevaringsverdige bygninger som skal inngå i planforslaget, og hvordan ny bebyggelse kan innpasses i den omkringliggende bystrukturen. Trafikk Det skal redegjøres for hva tiltaket vil bety for gatebruk, biltrafikk, fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Herunder inngår løsning for Ring 1 med tilknytning til sentrumsgatenettet. Miljøforhold Det skal redegjøres for hvordan miljøambisjonene er ivaretatt i planforslaget, herunder energiløsning og mål om lave klimagassutslipp. Det skal videre redegjøres for støy og luftkvalitet, overvannshåndtering, solforhold og lokale klima- og vindforhold etter gjennomføring av tiltaket. Bygge- og anleggsperioden Det skal redegjøres for hvordan byggeperioden kan gjennomføres med minst mulig ulempe for omgivelsene. For relevante temaer skal det vurderes behov for avbøtende tiltak. Planforslaget med konsekvensutredning skal også gi en sammenstilling av konsekvensene og begrunne valget av den byformløsningen som legges til grunn for reguleringsplanen. 8

9 INNHOLD SAMMENDRAG 5 INNHOLD 9 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Regjeringens beslutning mål og overordnede rammer for nytt regjeringskvartal 12 2 PROSESS OG MEDVIRKNING Planprosess Medvirkning 16 3 PLANFORSLAGET OG UTREDNINGSALTERNATIVER Foreløpige prinsipper for planforslaget Utredningsalternativer i parallelloppdraget 19 4 PLANOMRÅDET Beliggenhet og størrelse Beskrivelse av planområdet og tilliggende områder Eierforhold 33 5 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER Overordnede planer og føringer Annet grunnlagsmateriale Gjeldende reguleringsplaner 37 6 PROBLEMSTILLINGER OG FORSLAG TIL UTREDNINGER Generelt Referansealternativet Forholdet til overordnede planer og mål Risiko og sårbarhet Bymiljø og landskap Kulturminner og kulturmiljø Trafikk Miljøforhold Økonomi og gjennomføring Tekniske forutsetninger Konsekvenser i anleggstiden og etappevis utvikling Metode 47 9

10 10

11 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Høsten 2013 ble det utført en konseptvalgutredning (KVU) for det fremtidige regjeringskvartalet. Det ble etablert fem konsepter som belyste ulike strategier for å løse departementenes behov for effektive lokaler, bymessige behov og krav til miljø og sikkerhet. Basert på bl.a. konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av denne, har regjeringen besluttet hvilket konsept og overordnede føringer som skal legges til grunn for utformingen av det nye regjeringskvartalet. Det er besluttet at regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst fra konseptvalgutredningen. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet, samtidig som det skal kunne utvikles som et åpent byområde for byens befolkning. Regjeringen har besluttet at det skal benyttes statlig reguleringsplan. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar Oslo kommunes rolle som planmyndighet. Det er dermed Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fastsetter planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn, og som vedtar den endelige reguleringsplanen. Statsbygg er bedt om å utføre planarbeidet på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg har valgt konsulentgruppen Team Nordic (Nordic Office of Architecture, Multiconsult og Civitas) til å bistå i dette arbeidet. Reguleringsplanen skal avklare de byplanmessige rammene og angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser innenfor regjeringskvartalet. Det innebærer regulering av flere kvartal der byggenes plassering, høyder og volumer, samt byggenes forhold til offentlige plasser og gatestrukturer avklares. 11

12 1.2 REGJERINGENS BESLUTNING MÅL OG OVERORDNEDE RAMMER FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL Regjeringens beslutning av 22. mai 2014 gir følgende overordnede føringer: Det fremtidige regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og nordøst mot Hammersborg, i tråd med konsept Øst. Regjeringen forutsetter en konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i det eksisterende regjeringskvartalet. Utbyggingen skal ikke gi endrede krav til Ring 1. Det fremtidige regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet, og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. For å utnytte tomtearealet i regjeringskvartalet, må det åpnes for tilbygg og/ eller høyere bygg bak Høyblokka, dvs. mot Grubbegata. Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere. Sikkerhetstiltakene skal integreres i planleggingen. Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Særskilte funksjoner og funksjoner med høyere posisjonsrisiko sikres spesielt, og det etableres beredskap for å kunne heve sikkerheten ytterligere i særskilte situasjoner. Bygninger og anlegg skal utformes slik at utforming fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende. Regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet. Det planlegges for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i Det gjennomføres en idéfase som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan. Dette gjøres ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring. Det vil bli reell involvering av alle brukerdepartementene og de ansattes representanter og vernetjenesten i planleggingsprosessen, blant annet i arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. 12

13 2 PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 PLANPROSESS Planleggingen av regjeringskvartalet skal skje med utarbeidelse av statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven 6-4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er dermed planmyndighet og har det overordnede ansvaret for planprosessen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter også planprogrammet og vedtar den endelige regulerings- planen. Oslo kommune er høringsinstans i prosessen, og det vil bli lagt særlig vekt på å involvere kommunen i alle deler av planprosessen. Reguleringsplanen skal avklare rammer for bruk og utforming av området. For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning som en del av planforslaget. Bestemmelsene om konsekvensutredning har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer, og når det besluttes på hvilke vilkår planer kan gjennomføres. Planarbeidet for regjeringskvartalet skal vurderes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Arbeidet faller inn under forskriftens 2 punkt f, jf. vedlegg I, punkt 1, og skal derfor konsekvensutredes. PROSESS I HENHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Etter plan- og bygningsloven består planarbeidet av to hovedfaser: Planprogram Reguleringsplan med konsekvensutredning PLANPROGRAM Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og analyser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning. Planprogrammet utarbeides før det er utformet en endelig løsning for området, og baseres derfor på de føringene som ligger i regjeringens beslutning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden. I tillegg vil det bli avholdt egne møter med aktører som er særlig berørt av forslaget, herunder Oslo kommune. Etter behandling av innkomne merknader vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 13

14 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Reguleringsplanen skal bestå av et juridisk bindende plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Disse dokumentene skal angi rammer for bebyggelse og utearealer, og stille nødvendige krav til blant annet miljø og sikkerhet. Forslag til reguleringsplan vil i tillegg omfatte en saksframstilling som beskriver planforslaget og konsekvensutredningen. Planforslaget til reguleringsplan skal sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn i ti uker. Det vil i forbindelse med høringen bli arrangert et åpent møte. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil Statsbygg bearbeide planforslaget og oversende det til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLANARBEIDET Parallelloppdrag (idéfase) Regjeringen har besluttet at det i tillegg til den lovpålagte prosessen i form av planprogram og planforslag med konsekvensutredning, skal gjennomføres et parallelloppdrag som grunnlag for utvikling av en byformløsning. Parallelloppdraget, der flere arkitektgrupper utarbeider idéer og forslag til byplangrep, skal bidra til å sikre et godt tilfang av idéer samt offentlig meningsytring om forslagene. Det kåres ikke noen vinner av parallelloppdraget og det tildeles ikke noe etterfølgende oppdrag, men arbeidene vil bli evaluert av en faglig evalueringskomité oppnevnt av Statsbygg. Parallelloppdraget kan derfor gjennomføres som en åpen prosess, der deltakerne fritt utveksler synspunkter, idéer og løsningsforslag underveis. Idéfasen avsluttes med en åpen utstilling av alle forslagene. Det vil bli arrangert et åpent møte for å legge til rette for debatt og muligheter for innspill og synspunkter. Arbeidet med parallelloppdraget foregår første halvår Forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdragene, evalueringskomiteens vurderinger av disse og innkomne synspunkter under den åpne utstillingsperioden vil danne grunnlaget for utvikling av reguleringsforslaget. Byformløsningen i planforslaget kan inneholde elementer fra flere av forslagene som blir utarbeidet i parallelloppdraget. 14

15 FRAMDRIFT Framdriften for planarbeidet er ikke fastsatt i detalj. Etter en foreløpig fremdriftsplan tas det sikte på å fastsette planprogram høsten 2015, og at planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og offentlig ettersyn våren 2016 og vedtas innen utgangen av Planprogram Offentlig ettersyn Planprogram fastsettes av KMD Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsplan med konsekvensutredning Offentlig ettersyn Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning vedtas av KMD Figur 1 De formelle fasene i planprosessen, med foreløpig angivelse av tidspunkt for beslutningspunktene 15

16 2.2 MEDVIRKNING Plan- og bygningsloven har formelle krav til medvirkning gjennom høring og offentlig ettersyn av reguleringsforslag, hvor lovmessige forpliktelser for annonsering, tilskrivning og offentlig utleggelse danner minimumskrav. Dette kan være tilstrekkelig i reguleringsplaner av mindre omfattende karakter med begrensede konsekvenser for omgivelsene. For reguleringsplaner med vesentlige virkninger, dvs. planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger, er det utvidete krav til medvirkning i form av høring og offentlig ettersyn også av planprogrammet. Planmyndigheten skal også vurdere behovet for et offentlig møte som ledd i arbeidet med å fastsette planprogram. Arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal har stor offentlig interesse. Statsbygg vil derfor vektlegge åpenhet og medvirkning, og legger opp til at det skal arrangeres åpne møter i flere av fasene i planprosessen. Medvirkning vil rette seg mot ulike målgrupper: Oslo kommune. Allmennheten som ønsker kunnskap om hvordan prosjektet utvikler seg. Ulike faginstanser og sektormyndigheter som skal tilføre prosjektet kunnskap. Berørte grunneiere og næringsaktører innenfor/i naboskapet til planområdet. Det vil fortløpende bli vurdert behov for informasjon, offentlige møter og andre medvirkningstiltak. I utgangspunktet tas det sikte på: Åpne møter ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Utstilling av parallelloppdragene (resultatet av idéutviklingsfasen) med et åpent møte. Resultatet fra parallelloppdragene vil bli gjort tilgjengelig på en nettside. Åpne møter ved høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. Separate møter med Oslo kommune, vegmyndighetene, Riksantikvaren og andre offentlige instanser som kan ha viktige synspunkter i planprosessen. 16

17 3 PLANFORSLAGET OG UTREDNINGSALTERNATIVER 3.1 FORELØPIGE PRINSIPPER FOR PLANFORSLAGET Reguleringsplanen skal gi grunnlag for utvikling av det nye regjeringskvartalet med kontorer for Statsministerens kontor, alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Det skal legges til rette for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg ved innflyttingen i perioden , med mulighet for ytterligere 2500 arbeidsplasser frem til år Det skal vurderes om regjeringskvartalet kan bygges ut i etapper med gradvis innflytting. I planprogrammet beskrives prinsipper for utviklingen av det nye regjeringskvartalet som skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslaget. Innenfor disse rammene kan det tenkes varianter av løsninger. Figur 2 Foreløpig prinsippløsning basert på konsept Øst 17

18 Følgende prinsipper vil bli lagt til grunn for reguleringsarbeidet: Store deler av planområdet avsettes for en konsentrert utnyttelse til bebyggelse og anlegg. Høyblokka, G-blokka, Møllergata 19 og 15 reguleres for bevaring av kulturmiljø. Plassen med Lindealleen foran Høyblokka mot Akersgata skal bevares. Det etableres gode gang- og sykkelforbindelser gjennom området. Det skal innpasses et nasjonalt minnested for 22. juli i det nye regjerings kvartalet. I tillegg skal reguleringsplanen avklare: Angivelse av utnyttelse. Arealnormene for nybygg i regjeringskvartalet er foreløpig satt til m2 BTA pr ansatt. Basert på en arealnorm på 25 m² pr ansatt og et totalt antall ansatte på 8200 fram til 2064, er det behov for å avklare om det innenfor planområdet kan innpasses inntil m2 bebyggelse. (Jf. Regjerings beslutning og KS 1 rapporten). Etappevis utvikling. Hvordan utbyggingen kan gjennomføres syd for og nord for Ring 1 vil bli avklart gjennom planleggingsprosessen. Angivelse av høyder. Miljøkrav til bebyggelse og utearealer. Krav til sikkerhet. Krav med sikte på tilrettelegging for tilgjengelighet og byliv. Rekkefølgekrav. 18

19 3.2 UTREDNINGSALTERNATIVER I PARALLELLOPPDRAGET I parallelloppdraget vil følgende tre alternativer bli utredet; REGJERINGSKVARTALET KOMPAKT 2024 I første del av denne oppgaven skal det, medregnet eksisterende bygnings masse, vises en utbygging for 5700 ansatte basert på 25 m² BTA pr. ansatt innenfor planområdet syd for Ring 1 og Hospitalsgata i Nybygg skal dimensjoneres for 4600 arbeidsplasser, som gir et utbyggingsbehov på m² BTA. I tillegg skal det legges inn m² arealer under bakken til parkering for biler og sykler, kulverter og idrettsarealer m.m I andre del skal det vises løsningsforslag for et fullt utbygget planområde inkludert tomten for hovedbrannstasjonen og området nord for Ring 1 i Forslaget skal legge løsningen i første del til grunn. I tillegg kommer følgende forutsetninger: Nybygg skal dimensjoneres for ytterligere 2500 arbeidsplasser, som tilsvarer et utbyggingsareal på m² BTA. I tillegg skal det legges inn 7500 m² arealer under bakken til parkering, kulverter, etc. Figur 3 Områdene for RKV KOMPAKT Det skal benyttes en brutto etasjehøyde på 4 meter. For området vist på kartutsnittet nedenfor (figur 5) settes maksimum byggehøyde til 25 etasjer over bakken samt en etasje under bakken, pga. STI-prosjektet som er under etablering. For det øvrige området legges ingen føringer for byggehøyden, men det forutsettes en variasjon i høyder som gir gode overganger til omgivelsene. Ring 1 forblir uforandret i sin helhet, med Hospitalsgata, eksisterende ramper og avkjøringer. Bebyggelsen langs Møllergata fra nr. 3 til og med nr forutsettes bevart. Hovedbrannstasjonens funksjon må opprettholdes frem til Tomten for hovedbrannstasjonen skal derfor ikke bebygges før etter

20 REGJERINGSKVARTALET KONSENTRERT I første del av utbyggingsperioden, frem til 2034 skal det, medregnet eksisterende bygningsmasse, vises en utbygging for 5700 ansatte basert på 25 m² BTA pr. ansatt innenfor planområdet avgrenset av Ring 1 i nord. Nybygg skal dimensjoneres for 4600 arbeidsplasser, som gir et utbyggingsbehov på m² BTA. I denne fasen forutsettes at eksisterende bebyggelse, G-blokk, H-blokk og Møllergata 19, vil inneholde 1100 arbeidsplasser. I tillegg skal det legges inn m² arealer under bakken til parkering for biler og sykler, kulverter og idrettsarealer m.m I perioden fram til 2064 skal det vises løsningsforslag for et fullt utbygget planområde. Nybygg skal dimensjoneres for ytterligere 2500 arbeidsplasser, som tilsvarer et utbyggingsareal på m² BTA. I tillegg skal det legges inn 7500 m² arealer til parkering under bakken, kulverter, etc. Det skal benyttes en brutto etasjehøyde på 4 meter. For området vist på kartutsnittet nedenfor settes maksimum byggehøyde til 25 etasjer over bakken samt en etasje under bakken, pga. konstruksjonen som nå er under etablering. For det øvrige området legges ingen føringer for byggehøyden, men det forutsettes en variasjon i høyder som gir gode overganger til omgivelsene. Ring 1 legges under lokk. Bebyggelsen langs Møllergata 3 til og med nr. 17 med unntak av nr. 15, kan rives. Hovedbrannstasjonens funksjon må opprettholdes frem til Tomtene for hovedbrannstasjonen og Møllergata 23 og 25, arealet under Hospitalsgata og ramper til Ring 1 kan derfor bebygges etter Det vises en trinnvis utvikling frem til Figur 4 Planområdet for RKV KONSENTRERT 20

21 REGJERINGSKVARTALET VISJON I tillegg til å utvikle byplangrep i henhold til beskrivelsen for Kompakt og Konsentrert skal det utarbeides seks løsningsforslag for hele studieområdet som baserer seg på overordnede mål og føringer i regjeringens beslutning. Det er her følgelig anledning til å avvike fra de gitte premissene for Kompakt og Konsentrert, bortsett fra høydebegrensningen på 25 etasjer over området vist på kartutsnittet i figur 5. Y-blokk So ga ten ivå H-blokk 18 te + Ko Ko te + 14 m 9m M 19 G-blokk Maksimalt 25 etg bygning Holdes åpent Figur 5 Område under prosjektering, hvor det kan bygges maksimalt 25 etasjer over anvist kotehøyde. 21

22 Planområdets plassering i Oslo 22

23 4 PLANOMRÅDET 4.1 BELIGGENHET OG STØRRELSE BELIGGENHET I BYEN Planområdet ligger sentralt i Oslo, ca meter fra Stortinget og Karl Johans gate, og ca meter fra Oslo Sentralstasjon. Figur 6 Planområdet 23

24 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Planområdet er definert med utgangspunkt i regjeringens valg av konsept Øst og beslutningen om å utvikle området mellom Akersgata og Møllergata. I tillegg er bebyggelsen i Grubbegata nr. 4-6 og Møllergata fra nr. 1 til og med tatt med i planområdet av hensyn til behovet for å avklare sikringssoner og formål i nabobebyggelse som kommer tett opp til det nye regjeringskvartalet. Oslo kommune har også ønsket at perimetersikringsprosjektet i Grubbegata ut til Grensen blir hjemlet i en ny plan for det nye regjeringskvartalet. Planområdet blir da avgrenset av bebyggelsen langs Akersgata i vest, Høyesteretts plass i sør, bebyggelsen langs Møllergata i øst/sørøst og Kristparken og Trefoldighetskirken i nord. Planområdet omfatter et areal på ca. 72 daa. Figur 7 Oversiktsfoto fra sørøst 24

25 OMRÅDET OG NÆRLIGGENDE KVARTALER For å forenkle beskrivelsen benytter planprogrammet de samme betegnelser på kvartalene i planområdet og tilliggende områder som i konseptvalgutredningen. Figur 8 Kvartaler med angitt betegnelse 25

26 4.2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG TILLIGGENDE OMRÅDER BYSTRUKTUR, BEBYGGELSE OG BRUK Planområdet ligger i Oslo sentrum, opp mot sentrumsranden. I nærområdet er det hovedvekt av kontorer, men også ulike offentlige bygninger. Ring 1 skjærer gjennom planområdet i nord. Akersgata er i dag stengt for biltrafikk, mens Grubbegata nå er helt stengt for både biler, syklister og fot gjengere. Før 22. juli 2011 var Akersgata åpen for trafikk, mens Grubbegata var fysisk stengt for innkjøring fra nord ved Deichmanske bibliotek og skiltet med innkjøring forbudt fra syd ved Høyesteretts plass. Sentralområdet (kvartal 1) Vest for Grubbegata og sør for Ring 1 ligger regjeringsbyggene Høyblokka, Y-blokka og G-blokka, med Høyblokka som det dominerende element. Bygningene representerer ulike tidsepoker og har ulik utforming, G-blokka fra 1906, Høyblokka fra 1958 og Y-blokka fra Sentralområdet skiller seg ut som et åpent område med frittliggende bygninger mellom tette bykvartaler i øst og vest. Det er begrenset byliv på gateplan, og området har ikke et program eller en funksjon som legger til rette for opphold på gater og plasser (jf. Bylivsundersøkelse Oslo sentrum 2014). Området mellom Grubbegata og Møllergata sør for Ring 1 (kvartal 2, 4 og 12) Mellom Grubbegata og Møllergata sør for Ring 1 har bebyggelsen dels vært benyttet til regjeringskontorer, dels til andre kontorbygg. Like øst for Høyblokka ligger S-blokka fra 1978 og R4 fra Begge disse bygningene ble skadd i bombeangrepet og skal rives. S-blokka blir revet i Mot Ring 1 ligger hovedbrann stasjonen, et funksjonalistisk bygg i 8 etasjer og et tårnbygg i 12 etasjer. Mot Møllergata ligger ulik, stort sett lavere bebyggelse, med Møllergata 19 mot Youngstorget som mest fremtredende. Området nord for Ring 1 (kvartal 10 og 11) Nord for Ring 1 ligger to kvartaler mellom Grubbegata og Møllergata. Disse består i dag av kontor-bebyggelse i varierte høyder, med to høyblokker i henholdsvis 12 og 13 etasjer i nordre kvartal. Tilliggende områder Områdene vest for Akersgata har i dag kontorbebyggelse, med regjeringsbygget R5 som det mest fremtredende. I nord grenser planområdet mot markante bygninger med svært ulik utforming; Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Margaretakyrkan. Deichmanske 26

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE

NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE KONFERANSE OM BESKYTTELSE OG SIKRING AV BYGG NYTT REGJERINGSKVARTAL ARBEIDET MED STATLIG PLAN OG IDEFASE JO ULLTVEIT-MOE, STATSBYGG 15.oktober 2015 STATSBYGG EN FORVALTNINGSBEDRIFT Forvalter og drifter

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 8/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: torsdag 19. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4953-12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer