IVAR IKS. PLANPROGRAM PLAN Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IVAR IKS. PLANPROGRAM PLAN 2011002 Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren. Utgave: 1 Dato: 2011-03-29"

Transkript

1 PLANPROGRAM PLAN Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren Utgave: 1 Dato:

2 Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: PLANPROGRAM Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Alt. renseprosesser SNJ Utvidelse av SNJ Ohr Kristian VAR Avløp;Renseanlegg Skisseprosjekt /rapport / utredning / plan Margrete Stople Kristian Ohr / Monica Fundingsland Tetlow

3 Planprogram 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utrede utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord Jæren og gjøre en vurdering av ulike rensemetoder. Kristian Ohr har vært kontaktperson for oppdraget. Utarbeidelse av forslag til detaljregulering inngår som en del av dette oppdraget. Margrete Stople har vært kontaktperson for planarbeidet. Stavanger, Kristian Ohr Oppdragsleder Monica Fundingsland Tetlow Kvalitetssikrer - plan

4 Planprogram 4 INNHOLD 1 Formålet med planarbeidet Bakgrunn for saken Dagens situasjon Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Prosess for rensing av avløpsvann og behandling av slam Luktbehandling Biopellets Biogass IVAR komposteringsanlegg Hogstad Regionale renseanlegg Beskrivelse av planarbeidet Formål Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn Mulige alternativer Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Planprosess og medvirkning Beskrivelse av utredningsarbeidet Konsekvensutredning Risiko og sårbarhetsanalyse Oppfølging etter utredningen...13

5 Planprogram 5 1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET Formålet med detaljreguleringen er utvidelse av IVARs renseanlegg for avløpsvann i Mekjarvik i Randaberg kommune; Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ). Utvidelsen gjelder økning av kapasiteten fra til personekvivalenter. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I, skal renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over personekvivalenter alltid behandles etter forskriften, og utvidelsen av SNJ vil legge til rette for en kapasitet som overstiger dette oppfangingskriteriet. Omfanget av denne detaljreguleringen oppfattes altså i følge plan og bygningsloven (pbl) å kunne medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette planprogrammet beskriver nærmere hvordan plan og utredningsarbeidet skal gjennomføres. Asplan Viak er engasjert av IVAR for å bistå reguleringsarbeidet, og det vil bli utarbeidet et privat forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, jf pbl 12-3 og Hva er et planprogram? (Forskrift om konsekvensutredninger 6) Planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet eller tiltaket og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til miljø og samfunn. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og utredningsarbeidet. For planer for tiltak skal programmet alltid inneholde kart over plan- eller tiltaksområdet og lokalisering av tiltaket innenfor området. Det skal gjøres rede for plan- eller søknadsprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til plan- eller utredningsprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i 9 og vedlegg III, redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Det bør framgå hvilke metoder som skal benyttes. Programmet skal utformes slik at det kan tas stilling til om plan- og utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med programmet. 2 BAKGRUNN FOR SAKEN IVARs mål er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade vassdrag og sjøområder samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren beliggende i Mekjarvik er hovedavløpsrenseanlegget i regionen og tilføres mesteparten av avløpsvannet fra kommunene Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randberg. Nåværende renseprosess er ikke optimal i forhold til gjeldende utslippskrav og tilførselen av avløpsvann og organisk stoff nærmer seg anleggets kapasitet. Som en følge av befolkningsvekst og økt utbygging i regionen, vil renseanlegget måtte utvides i løpet av få år.

6 Planprogram 6 3 DAGENS SITUASJON IVAR mottar og behandler avløpsvann fra Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time kommuner, og Strand kommune søkte også om medlemskap i Kommunene har ansvaret for oppsamlingssystemet og leverer avløpsvannet videre til IVARs hovedledninger. IVAR transporterer avløpsvannet til renseanlegg og sørger for at behandlingen av avløpsvannet skjer på en forsvarlig måte slik at miljøet i vassdrag og sjøområder ikke skades. 3.1 Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen er Sentralrenseanlegg Nord- Jæren (SNJ). Dette er et kjemisk anlegg som ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune ca. 10 km nord for Stavanger. Selve renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, biogassproduksjonen, administrasjonsbygg og verksted er lokalisert utenfor fjellanlegget. Avløpsvannet føres frem til renseanlegget i et hovedledningssystem fra Figgjo i Gjesdal kommune til Mekjarvik, totalt ca. 35 km. Ledningssystemet består av selvfallsledninger, pumpeledninger og tunneler. Avløpsvannet inneholder både spillvann (kloakk) og overvann (regn/overflatevann). Under nedbørsperioder vil det derfor oppstå store variasjoner i tilrenningen til anlegget. Tilløpstunnelen fra Bjergsted er en fullprofilboret tunnel som har en diameter på 3,5 m og er 8 km lang. Tunnelen har et volum på m 3 og fungerer som et utjevningsmagasin under nedbørsperioder. I tillegg til selve renseanlegget i Mekjarvik og tilløpstunnelen fra Bjergsted omfatter SNJ en 4 km utslippstunnel til Håsteinfjorden. Utslippspunktet er på 80 meters dyp 1,6 km fra land. SNJ er dimensjonert for personekvivalenter. En personekvivalent tilsvarer avløpsbelastningen fra en person. Anlegget ble satt i drift 13. mars 1992.

7 Planprogram Prosess for rensing av avløpsvann og behandling av slam Avløpsrenseanlegget er bygd som et primærfellingsanlegg med mekanisk forbehandling av avløpsvannet i rister og sandfang. Fellingsprosessen er basert på jernklorid som reagerer med forurensninger i avløpsvannet, fnokkdannelse og sedimentering av slammet. Det rensede vannet ledes ut i Håsteinfjorden. Sedimentert slam pumpes til slambehandlingsanlegget, der det også mottas slam utenfra. For eksempel mottas det slam fra avløpsrenseanleggene på Grødaland, Vik og Oltedal, septikslam og våtorganisk avfall fra industri. Det er også planer om at en slurry av presset matavfall mottas og behandles i slambehandlingsanlegget. Slammet utråtnes under dannelse av biogass. Utråtnet slam blir videre avvannet, tørket og hygenisert. Etter tørkeprosessen blir det tørre sluttproduktet komprimert til biopellets. 3.3 Luktbehandling På SNJ er det installert luktfjerningsanlegg på de prosessavsnitt som avgir kraftig lukt. Dette gjelder biogassanlegget, slammottaket og tørkeanlegget. På avgassene fra biogassanlegget og slammottaket er det installert biofiltre hvor luktstoffene brytes ned av egne bakteriekulturer. Når slammet varmes opp frigjøres luktstoffer fra vannfasen. Dette kan forårsake kraftig lukt avhengig av slamtype og temperatur. Avgassene fra tørkeprosessen brukes derfor som forbrenningsluft i gasskjelen hvor alle luktstoffene fjernes ved forbrenning. Det føres en systematisk kartlegging og måling av lukt i henhold til utslippstillatelsen for anlegget. IVAR skal dokumentere at anlegget tilfredsstiller en maks. luktemisjon på 10 LE/m 3 ved nærmeste boligbebyggelse utenfor eiendomsgrensen. 3.4 Biopellets På Sentralrenseanlegg Nord-Jæren produseres det ca tonn pelletert slam (biopellets) årlig. Biopellets er velegnet som jordforbedringsmiddel og hele volumet er de siste årene omsatt av Høst AS til produksjon av jord for grøntarealer, til jordbruk og hyttetak. Biopellets analyseres jevnlig med hensyn på nærings-, tungmetall- og bakterieinnhold. De siste årene har innhold av tungmetaller i biopelletsen tilfredsstilt kravene for bruk på jordbruksareal. 3.5 Biogass I forbindelse med utråtningen skjer nedbryting av organisk materiale, og det produseres energirik biogass. Biogassen inneholder ca 65 % metan. Den oppgraderes til naturgasskvalitet og ledes inn på Lyse sitt ledningsnett for naturgass som klimanøytral biogass.

8 Planprogram IVAR komposteringsanlegg Hogstad IVAR Komposteringsanlegg Hogstad komposterer årlig rundt tonn kildesortert matog hageavfall fra privathusholdninger i IVAR- kommunene. Anlegget, som har vært i drift siden 2000 produserer årlig ca tonn kompost som går til jordbruk, torvtak og produksjon av jord for grøntarealer. Det er under planlegging endret metode for mottak og behandling av mat og hageavfall. Det er planlagt å etablere et biogassanlegg i Hå og at dette avfallet behandles her. I kombinasjon med dette, eller i en overgangsfase, er det planer om å etablere et anlegg som presser matavfallet på Hogstad, og at produktet, en slurry, transporteres til Mekjarvik for videre behandling. 3.7 Regionale renseanlegg I tillegg til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren har IVAR 7 regionale renseanlegg, se kartet nedenfor.

9 Planprogram 9 4 BESKRIVELSE AV PLANARBEIDET 4.1 Formål Formålet med detaljreguleringen er utvidelse av SNJ med en kapasitetsøkning fra til personekvivalenter. Selve renseanlegget er som beskrevet over, plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, biogassproduksjonen, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget. Utvidelsen av renseanlegget vil medføre behov for betydelig utvidelse av anlegget under bakken. Avhengig av rensemetode vil det kunne være behov for inntil 15 nye fjellhaller med areal lik 1000 m 2. Det vil kunne være behov for å endre eller utvidet bebyggelse og anlegg utenfor fjellanlegget som følge av økt rensekapasitet og eventuelle avbøtende tiltak for å hindre luktutslipp. 4.2 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn Beskrevet utvidelse av SNJ vil kunne ha virkninger for nærmiljøet, og den viktigste problemstillingen er hvordan luktutslipp forhindres. Det vil også kunne være virkninger for landskapsbilde, friluftsliv, naturmiljø, lokalt viktige naturtyper, kulturminner, og naturressurser. Utredning av hvert av disse temaene er nærmere beskrevet i avsnitt Mulige alternativer Formålet med detaljreguleringen er utvidelse av renseanlegg for avløpsvann, og det er ikke andre alternative plasseringer for tilsvarende rensekapasitet. I teorien vil tiltak som reduserer behovet for utvidet rensekapasitet være et alternativ for utvidelse av Sentralrenseanlegget. Altså tiltak som reduserer tilførselen av organisk materiale i samlet volum avløpsvann. Slike vurderes ikke som realistiske, og vil ikke bli nærmere utredet. 4.4 Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Reguleringsplanen skal ha en kartpresentasjon som angir aktuelle arealformål. På reguleringsplanen vil det angis utbyggingsområde for avløps og renovasjonsanlegg, samt nødvendig samferdselsanlegg til offentlig veg. Interne veger, manøvreringsareal og privat parkering forutsettes å kunne etableres innenfor utbyggingsområde. For utbyggingsområdet angis det byggegrense og utnyttelsesgrad. Reguleringsplanen utarbeides i to vertikalnivå, på bakken og under bakken. Reguleringsplanen vil ikke ta stilling til valg av rensemetode, og rammer for utvidelse av bygg og anlegg vil fastsettes slik at det gis rom for den mest arealkrevende løsningen.

10 Planprogram 10 I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner. Det vil blant annet være relevant å gi bestemmelser om grenseverdier for tillatt forurensning og tiltak og krav for å forebygge eller begrense forurensning. 4.5 Planbeskrivelse I planbeskrivelsen gjøres det rede for formål og hovedinnhold i reguleringsplanen. Videre vil virkningene av reguleringsplanen beskrives og vurderes for de hensyn som lovverket generelt oppgir skal ivaretas. Planbeskrivelsen vil gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Nærmere beskrivelse av utredningsarbeidet gis i avsnitt 5. Det angis tidsplan for gjennomføring og oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring. Planbeskrivelsen vil inneholde en vurdering av hvordan planforslaget bidrar til å oppnå relevante målsettinger.

11 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Planprogram Planprosess og medvirkning Plan og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og viktige hensyn er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det vil bli invitert til folkemøte når planutkastet er utlagt til høring / offentlig ettersyn. Asplan Viak er forslagsstiller for reguleringsplanen, og vil bidra med fremstilling av planmaterialet. Det vil være dialog med Fylkesmannen som forurensingsmyndighet i forbindelse med varsel om oppstart og ved offentlig ettesyn av planutkastet. Offentlig ettersyn forventes vinteren 2011 / Fremdriftsplan Oppstartsfase Varsel om oppstart /høring av planprogram Fastsettelse av planprogram Utarbeide planforslag Førstegangs behandling Offentlig ettersyn Bearbeiding av planforslag Vedtak Kunngjøring

12 Planprogram 12 5 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSARBEIDET 5.1 Konsekvensutredning Vurdering av ikke - prissatte konsekvenser Virkningene av foreslåtte tiltak vil beskrives og vurderes etter metode i håndbok 140. Konsekvensutredning begrenses til å ikke omfatte flere mulige alternativer. Tre begreper står sentralt når det gjelder utredning av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre Følgene av å ikke realisere planen For å få frem virkningene av planen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens situasjon, inkludert vedtatte planer, er en slik referanse og benevnes som 0 alternativet. I konsekvensutredningen gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten tiltak. Det er viktig å presisere at 0 alternativet vil kunne endre seg i fremtiden Utredningstema Tema som nevnes nedenfor, vil bli nærmere utredet og vurdert i konsekvensutredningen. Disse temaene betraktes å være relevante som beslutningsgrunnlag, og å belyse vesentlige virninger for miljø og samfunn. I dette planarbeidet vurderes hensyn til barn og unge å ivaretas sammen med øvrige berørte. TEMA PROBLEMSTILLING METODE Landskapsbilde Visuell effekt i landskapsbildet og som en del av bebyggelsen innenfor næringsområdet. Vise bilder / illustrasjon av før og etter situasjon. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Nærmiljø og friluftsliv Forurensing i form av lukt med hensyn til endret kvalitet på områder som inngår i det daglige livsmiljøet og omkringliggende naturområder i forbindelse med boliger og arbeidsplasser, herunder friluftsområder. Adkomst til viktige natur og friluftsområder og ferdsel i regionalt grøntdrag. Beskrive dagens oppfølgingsprogram. Vurdere behov for oppdatering / endringer. Vurdere premisser for utforming av bygg og anlegg for å hindre utslipp. Kartlegge ferdsel. Unngå konflikt / hinder, eller legge tilrette for nye forbindelser.

13 Planprogram 13 Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Trafikksikkerhet i næringsområdet. Kartlegge kritiske punkt og unngå å etablere slike. Vurdere behov for tiltak. Naturmiljø Lokalt viktige naturtyper. Beskrive verdier i samråd med faginstans. Vurdere nødvendige tilpasninger. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Kulturminner Naturressurser Registrerte gravminner og gravfelt ved Signalhaugen. Jordbruk og utmarksressurser som følge av anlegg under bakken. Grunnvann som følge av anlegg under bakken. Vannkvalitet i Håsteinfjorden som følge av økte utslipp. Beskrive verdier i samråd med faginstans. Vurdere nødvendige tilpasninger. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Beskrive verdier i samråd med grunneier / faginstans. Vurdere nødvendige tilpasninger. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Beskrive verdier i samråd med grunneier / faginstans. Vurdere nødvendige tilpasninger. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. Beskrive status / verdi i samråd med faginstans. Vurdere nødvendige tilpasninger. Tekstlig vurdering av eventuell virkning. 5.2 Risiko og sårbarhetsanalyse Det vil gjennomføres en analyse av endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. Risiko og sårbarhetsforhold skal sees i sammenheng med øvrige virksomheter innenfor næringsområdet. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, og det kan vedtas bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 5.3 Oppfølging etter utredningen Utredningsarbeidet gjennomføres parallelt med planarbeidet, og gjennomførte utredninger vil kunne ha direkte innvirkning på hvordan planen utformes.

14 Planprogram 14 Konsekvensutredningen vil kunne gi grunnlag for krav om og beskrivelse av avbøtende tiltak. Det vil også kunne stilles betingelser til utforming av tiltaket for å begrense negative virkninger. Risiko og sårbarhetsanalyse vil gi grunnlag for at områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, og det kan vedtas bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Plan 2011002 Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Plan 2011002 Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Plan 2011002 Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord - Jæren Utgave: 1.1 Dato: 2012-01-10 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SENTRALRENSEANLEGG NORD-JÆREN - PLANID: 2011002-1.GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SENTRALRENSEANLEGG NORD-JÆREN - PLANID: 2011002-1.GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksframlegg Arkivsak: 11/773-21 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SENTRALRENSEANLEGG NORD-JÆREN - PLANID: 2011002-1.GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN K-kode: L13 Saken skal behandles

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING I PRIVATE PLANER V/ BYPLANSJEF PETTER WIBERG OG SEKSJONSLEDER GUDRUN SØRENG, BERGEN KOMMUNE

KONSEKVENSUTREDNING I PRIVATE PLANER V/ BYPLANSJEF PETTER WIBERG OG SEKSJONSLEDER GUDRUN SØRENG, BERGEN KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING I PRIVATE PLANER V/ BYPLANSJEF PETTER WIBERG OG SEKSJONSLEDER GUDRUN SØRENG, BERGEN KOMMUNE 23.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hvorfor kreves KU? Sikre at hensynet

Detaljer

Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam

Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam Oddvar Tornes IVAR IKS Fagansvarlig slambehandling Avfall Norge seminar om biologisk behandling

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren,

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren, Hovedplan avløp og vannmiljø (HAV) 2010 2020 Planprogram Høringsutkast Byingeniøren, 2009-03-13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Om planprogrammet... 4 3 Formålet med hovedplanen for avløp og

Detaljer

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam v/ Oddvar Tornes, IVAR IKS Erik Norgaard, HØST Verdien i avfall Fagtreff Norsk Vannforening. Fosforgjenvinning fra avløpsvann. Miljødirektoratet

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

IVAR IKS. ROS- ANALYSE PLAN Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord- Jæren. Utgave: 1.1 Dato:

IVAR IKS. ROS- ANALYSE PLAN Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord- Jæren. Utgave: 1.1 Dato: ROS- ANALYSE PLAN 2011002 Detaljregulering for utvidelse av Sentralrenseanlegg Nord- Jæren Utgave: 1.1 Dato: 2012-01-10 ROS- analyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS- analyse Utgave/dato:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb.

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb. E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Informasjonsmøte 9. feb. 2015 Statens vegvesen v/ Tor Geir Espedal Bjørn Åmdal og Tore Bjørnø

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram J01 2016-11-29 For bruk ToLRe SiKSu ToLRe Versjon Dato Omtale Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Hvordan kan vi forenkle og forbedre plan- og enkeltsaksbehandlingen

Hvordan kan vi forenkle og forbedre plan- og enkeltsaksbehandlingen Hvordan kan vi forenkle og forbedre plan- og enkeltsaksbehandlingen 13.12.05 Enhet for plan og miljø Innhold Bakgrunn Hva ønsker vi å oppnå Hva må vi gjøre Ny KU-forskrift nytt begrep Planprogram Planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Luktimmisjon ved utvidelse av Sentralrenseanlegget Nord-Jæren 2050

KONSEKVENSUTREDNING Luktimmisjon ved utvidelse av Sentralrenseanlegget Nord-Jæren 2050 Kunde: IVAR IKS Att: Eline Furre Postboks 8134 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Besøksadr.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Reguleringsplan med konsekvensutredning Åpent møte Vestby kommune, mandag 16. oktober 2017

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Reguleringsplan med konsekvensutredning Åpent møte Vestby kommune, mandag 16. oktober 2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Reguleringsplan med konsekvensutredning Åpent møte Vestby kommune, mandag 16. oktober 2017 Roller i plansaken Planmyndighet: Vestby kommune v/arealplanlegger Sven-Ola Brænd

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Mariann Størksen Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 06 Saksnr.: 10/7953 IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) - Kontrollrapport Rapportnr: Type

Detaljer

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Av Kjell Terje Nedland Kjell Terje Nedland er fagkoordinator for avløpsrensing, slam og biologisk avfall i Asplan Viak AS.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Ormen langes veg 29, Ladehammeren renseanlegg, ny pipe, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Ormen langes veg 29, Ladehammeren renseanlegg, ny pipe, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 07.06.2017 Sak: 96/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Ormen langes veg 29, Ladehammeren renseanlegg, ny pipe, offentlig ettersyn Resultat: Innstilling

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

Mottak av ristgods, slam og matavfall på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren

Mottak av ristgods, slam og matavfall på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Mottak av ristgods, slam og matavfall på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Norsk Vann fagtreff 5. februar 2014 Innhold Bakgrunn Erfaringer Ombygginger Status Slambehandling

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( )

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( ) Forslag til planprogram For hovedplan avløp og vannmiljø (2018-2037) Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 2 Kort om planprogram...3 3 Planarbeidets formål...3 4 Rammer og føringer...4 5 Planområde...5 6

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram AREALPLAN FOR NY ÅLESUND DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram 4. september 2017 MULTICONSULT Kvaløyvn 156 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf 77 62 26 00 NO 910 253 158 MVA INNHOLD

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tønsberg, 15. januar 2015 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning [Hvis

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Reguleringsplan med konsekvensutredning for biogassanlegg på Taranrød Forslag til planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning for biogassanlegg på Taranrød Forslag til planprogram Reguleringsplan med konsekvensutredning for biogassanlegg på Taranrød Forslag til Utgave: 01 Dato: 09.06.2011 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 01 / 09.06.2011 Arkivreferanse:

Detaljer

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge Nødvannforsyning i praksis Audun Roalkvam / Sigmund Berge 1 Det beste vannet får du fra springen IVAR leverer drikkevann til 270 000 mennesker. Det nye UV-anlegget på Langevatn ble satt i drift 2007 Det

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer