HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyrets vedtak , sak 080/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak , sak 080/14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord Utfordringer og mål for økonomiplan Befolkningsvekst og prognoser Folkehelse Samhandlingsreformen Økonomisk tilpasning og bærekraft Budsjettprosessen Kommunens styringssystemer Holemodellen Kommuneplanmelding/årsmelding Årshjul Balansert målstyring Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Skatteinntekter og rammetilskudd Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd sentrale inntekter Lønns- og prisvekst Rente og avdragsutgifter Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Administrasjon og fellesutgifter Skole Barnehage Helse inkl KPPT NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tiltak funksjonshemmede Plan og utvikling Kultur og fritid, kirken Teknisk drift/ eiendom Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Økonomiplan

3 Vedtak 1. Skatteøret for 2015 fastsettes til den høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2015 og økonomiplan vedtas som det fremgår av budsjettdokumentet budsjettskjema 1A og 1B drift med de endringer som fremgår av kommunestyrets vedtak samt konsekvenser av Stortingets saldering av statsbudsjettet for 2015 (STB15). Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbart til rammeområdet. Endringer Økning utgift/ redusert inntekt Redusert utgift/ økt inntekt STB15 Styrke helsestasjon, skolehelsetjenesten STB15 Øremerke tilskudd rus (fra rammetilskudd til øremerking) STB15 Barnehager endring virkningspunkt makspris mm STB15 Økt rammetilskudd Kultur - Holeværingen får samme bevilgning som i 2014 Kultur redusert tilskudd til lag og foreninger (ikke berøre organisasjoner der medlemmene i hovedsak er barn og unge) Kultur økt salg av bygdebøker Finans reduserte renteutgifter Skoler SFO satser økes med 10% Kultur reduksjon Kulturskolen Kultur videreføre leksehjelp Barnehager redusere sparekrav Skatt nedjustere anslag Sum Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i tråd med budsjettdokumentet kap 7 Kommunale gebyrer. a. Gebyrregulativ for oppmåling, plan og byggesaker vedtas i tråd med forslag. b. Gebyrregulativ for Hole kirkelig fellesråd vedtas i tråd med forslag. 5. Rådmannen har fullmakt til å fordele budsjettrammen for rammeområdene videre til det enkelte tjenestested i tråd med administrativ organisering. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering senest i forbindelse med 1. tertialrapport. 6. Rådmannen har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr

4 7. Investeringsbudsjettet vedtas med endringer vedtatt med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt og planlagt finansiering. Endring vedtatt : Gang- og sykkelveginvesteringer i 2017 økes med 2 mill kr for å gjennomføre Sandbyfeltet-Kirkebakken 8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2015 vedtas følgende låneopptak: a. Låneopptak til investeringer med inntil kr b. Avdrag tilpasses i tråd med minimumskrav. c. Serielån. d. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf finansreglementet. 9. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Vedtatte verbalforslag: a. (H) Dagens pensjonsordning er svært kostnadskrevende for kommunene og kostnadene øker hvert år, noe som går ut over det tilbudet vi kan tilby innbyggerne våre. Hole kommune tar inititativ overfor Kommunenes Sentralforbund for å få til et pensjonsopplegg som koster mindre enn i dag. b. (H) Utgiftene til administrasjonen skal søkes redusert. Aktuelle tiltak i tillegg til de som er lagt inn i budsjettet er: i. Årsverkreduksjoner. ii. Revurdering av revisjonsordningen. iii. Anbudsutsetting av kommunens forsikringer. c. (H) Det gis anledning for familier på Kroksund til å la barna gå på Sundvollen Oppvekstsenter. d. (H) Administrasjonen utarbeider en utredning / analyse av hvordan skoleskyssutgiftene kan reduseres. e. (SP) Holeværingen og andre lag og foreninger må regne med at kommunale tilskudd vil kunne variere kommende år. f. (Krf) Administrasjonen bes i samarbeid med Kirkelig fellesråd å legge frem en vedlikeholdsplan for de tre kirkebyggene i kommunen, med forslag til finansiering. g. (SV) Under forutsetning av at dagens bemanning opprettholdes, lages det en bibliotekplan som skal vise Hole folkebiblioteks strategi for framtida. Planen skal vedtas av kommunestyret. 4

5 Forord Hole kommune står foran en utfordrende og krevende fireårsperiode. Grunnen er en betydelig redusert inntektsside som følge av en redusert skatteinngang tilsvarende om lag kr 40 mill. Kommunen har i flere år forberedt seg på en slik situasjon og står godt rustet. Likevel vil arbeidet framover kreve hardt målrettet arbeid. Hole kommune legger her fram en økonomiplan som i løpet av perioden har som mål å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Kommunen legger til grunn en årlig befolkningsvekst på inntil 2%. Utviklingen har i lengre tid vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift. Kommunen har fortsatt utfordringer knyttet til den høye befolkningsveksten og en utvikling med økte forventninger og krav hos innbyggerne. Det har over lengre tid vært økende behov for kommunale tjenester innen enkelte områder som barnevern, sosialhjelp, spesialundervisning og pleie og omsorgstjenester. På den bakgrunn er det viktig å videreføre dreining av ressursbruk fra reparasjon til forebygging og tidlig innsats. Omorganisering og effektivisering fremkommer av forslag til statsbudsjett 2015 som forventing til kommunesektoren. For Hole kommune vil dette i kommende periode bety at man fortsetter og intensiverer gjennomføringen av strukturelle grep i organisasjonen. I tillegg kreves det at tjenestelederne gjennomfører tiltak som forbedrer og effektiviserer prosesser som et ledd i effektivisering av driften. og at det tas tøffe valg. Tiltak for å øke inntektssiden må vurderes og utredes. Nærvær av personell er viktig for å yte gode og forutsigbare tjenester. Utviklingen med høyt sykefravær innen flere tjenestesteder er noe som det vil bli jobbet med for å få redusert. Hole kommune kjennetegnes av gode og rimelige tjenester til innbyggerne. Brukerundersøkelser viser gjennomgående tilfredse brukere innen de fleste områder. Hole kommune oppfattes som en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere og kultur for kvalitet og forbedringer. Med dette som bakgrunn skal Hole kommune i løpet av perioden sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. 5

6 1. Utfordringer og mål for økonomiplan Befolkningsvekst og prognoser 5,00% Prosentvis vekst 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% Fig. Vekst i hole kommune siste 10 år Hole kommune har vært preget av høy vekst gjennom mange år. De siste 6 årene har veksten ligget fra 2% til helt opp i over 4%. Dette er i snitt godt over kommuneplanens målsetting på 2% årlig, og kommunen ligger helt i toppen blant vekstkommuner i landet. Vekst er i utgangspunktet positivt. Over tid kan det gi kommunen en mer solid økonomi, vi får en tilførsel av ressurspersoner som bidrar til videre utvikling av kommunen og det vil ofte ha en selvforsterkende effekt i forhold til kommunens omdømme. Vedvarende høy vekst skaper imidlertid store utfordringer, og det i hele spekteret av kommunens oppgaver og tjenesteyting. Det blir vanskelig å henge med i utviklingen av kommunens tjenesteproduksjon og utbygging av kommunal infrastruktur. Statistisk sentralbyrå utarbeider flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. Følgende tabell viser fremskrivning til 2023, basert på middels nasjonal vekst: ,79 % 2,93 % 2,68 % 2,57 % 2,52 % 2,36 % 2,49 % 2,14 % 2,17 % 2,28 % 6

7 Noen konkrete vekstutfordringer Arealer Vekst legger press på kommunens arealer, men arealdisponering er også en mulighet til å styre vekst. I henhold til rikspolitiske retningslinjer er det riktig å styre nye utbyggingsområder inn mot eksisterende boligområder bl.a. for å bidra til en effektiv og miljømessig god transportavvikling. Forholdet mellom vekst og vern er et viktig hensyn å ta, spesielt i Hole kommune. En av kommunens største utfordringer knyttet til arealdisponering, er utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen. Det kan komme en endelig avklaring av trasé tidlig i Bolig Hole kommunes nærhet til Oslo-området, vekst og dermed et trangt boligmarked gjør at boligprisene i Hole ligger betydelig over prisene i f.eks. Ringerike og Jevnaker. Dette skaper spesielt utfordringer for kommunens unge som skal etablere seg på boligmarkedet, men også for andre deler av kommunens befolkning som av forskjellige grunner må reetablere seg på boligmarkedet. Skole og barnehage Både innen skole og barnehagesektoren begynner vi å nærme oss grensen for antall barn innen dagens infrastruktur. Dette betyr at det må tas stilling til hvordan man skal utvide kapasiteten innen begge disse områdene. Arbeidet med framtidig oppvekst-struktur har planlagt oppstart i februar Pleie, omsorg, funksjonshemmede, kommunale boliger Kommunen har behov for flere omsorgsboliger, og det er kjøpt tomt i Vik sentrum som skal kunne dekke noe av dette behovet. Utbyggingen her må også sees i en større sammenheng, noe som skal ivaretas gjennom utarbeidelsen av kommunedelplaner for områdene Vik, Sundvollen og Sollihøgda. Det står til enhver tid flere personer på venteliste til kommunale boliger. Befolkningsveksten viser seg også her. I tillegg har kommunen påtatt seg å ta i mot flyktninger. Kommunal saksbehandling Økt vekst skaper en tilsvarende økning i antall saker, innen de tekniske områdene, i NAV, skoler, barnehager, helse og forøvrig. Dette legger et stadig økende press på kommunens saksbehandlere og viser seg igjen i økt saksbehandlingstid og større restanser. Det er i tillegg en trend at innbyggerne i større grad hevder sine rettigheter og stiller større krav til kommunen. Dette har flere konsekvenser bl.a. høyere krav til kompetanse og økt saksbehandlingstid på enkeltsaker. 7

8 1.2 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse beskytter mot ytre helsetrusler I tillegg er folkehelsearbeid aktiviteter for å sikre en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. For å møte framtidige behov innen ulike områder, er det nødvendig at samfunnet dreier ressursbruken fra reparasjon over til forebyggende arbeid. Tidlig innsats betyr å komme inn med tiltak knyttet til brukernes behov i en tidlig fase. Erfaringene viser at tiltak som blir iverksatt på et tidlig stadium både har bedre effekt og krever mindre ressurser enn tiltak som iverksettes etter at problemene har stått over tid. Forebygging og tidlig innsats gir gevinst gjennom hele livsløpet. I forhold til barns utvikling er årene mellom 0 5 år spesielt viktige og sårbare. I denne fasen legges grunnlaget for barnets mentale og fysiske helse. Hole kommune jobber aktivt med et helhetlig oppvekstperspektiv, og har formet ut et startegisk dokument som skal vise vei og retning for barns oppvekst i Hole kommune framover. I dette perspektivet settes barnet i sentrum, mens de ulike tjenestene skal samordne og koordinere tiltak til barnets beste. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler for alle landets kommuner. Hole kommunes profil viser at kommunen generelt sett har et godt utgangspunkt for sitt folkehelsearbeid. Samtidig viser undersøkelser som er gjort blant ungdomsskoleelever at mange unge føler seg nedstemte og ensomme. Flere prosjekter med et forebyggende perspektiv som eksempelvis hjemmerehabilitering, psykolog i skolehelsetjenesten og alternativ undervisning for elever har virket gjennom året. Å iverksette tiltak som bygger opp under befolkningens trivsel, tilhørighet og identitet, samt å jobbe med forebyggende faglige tiltak lønner seg både for enkeltindividet, kommunen og samfunnet. 8

9 1.3 Samhandlingsreformen Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å avvikle tiltaket om kommunal medfinansiering fra og med 1. januar Tiltaket ble iverksatt i 2012 med utgangspunkt i at kommunene skulle bidra til medfinansiering av spesialisthelsetjenester til pasienter med somatiske lidelser. Hole har gjennomsnittelig hatt flere sykehusinnleggelser enn det som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for den statlige refusjonsmodellen. Dette har medført utgifter utover det som er budsjettert også innværende år. Mottak av ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset har fungert bra. Kommunen har tatt i mot pasientene fortløpende og etter avtale. Dette samhandlingstiltaket fortsetter. Hole kommune etablerte et interkommunalt ø-hjelpstilbud i september Tilbudet skal nå evalueres. Så langt har bare 20% av kapasiteten i øyeblikkelighjelps plassene blitt utnyttet. Dette sannsynliggjør endringer i tiltaket i Pleie-, rehabilitering og omsorg (PRO) opplever at stadig flere pasienter med kompliserte og sammensatte behov skal sikres behandling og oppfølging i sitt hjemmemiljø. Det samme gjelder personer med psykiske lidelser. Dette er en ønsket utvikling. Økende andel av korttidsopphold er positivt for brukerne. Samtidig svekkes inntektene fordi opphold av kortere varighet gir lavere inntekter enn langtidsopphold. Det jobbes aktivt og kontinuerlig med rekruttering og opplæring av helsefaglig personell i ulike deler av tjenestene. Frisklivssentralen har etablert ulike tiltak gjennom året, og gir tilbud til stadig flere personer både gjennom gruppeaktiviteter og på individuell basis. 1.4 Økonomisk tilpasning og bærekraft Mål for god økonomistyring er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomiske ressurser og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Kommunen kjennetegnes med høye skatteinntekter, høy befolkningsvekst og forholdsvis store svingninger i inntektene som skaper utfordringer i forhold til budsjettering og planlegging. Dette gjenspeiles også i svingninger i regnskapsresultet. Høy befolkningsvekst kombinert med statlige reformer har gitt utslag også i økte investeringer og en høy lånegjeld pr innbygger. Dette gjør kommunen mer sårbar i forhold til eventuelle renteøkninger. 9

10 Kommunen har en særskilt skatteyter som har bidratt til at kommunen over mange år har hatt skatteinntekter langt over landsgjennomsnittet. Det har vært et langsiktig mål å tilpasse driften til et lavere nivå og i år med overskudd avsette dette til disposisjonsfond som buffer for svingninger i inntekter og utgifter i årene fremover. Kommunen har også som følge av vekst et betydelig investeringsbehov fremover som igjen innebærer behov for sparing/egenkapital. I 2014 har det vært en vesentlig endring i skatteinntektene knyttet til særskilt skatteyter. Det er vanskelig å anslå de totale effektene for årene fremover da også et betydelig etteroppgør for 2013 slår negativt ut. Det vil derfor være usikkerhet rundt skatteinngangen også i I årsbudsjett for 2015 og økonomiplan legges opp til: Tilpasning av driften gjennom både kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Videreføre satsing på forebyggende tiltak gjennom tidlig innsats. Alle enheter forventes årlig å bidra med tiltak for å forbedre effektiviteten i tjenesteproduksjonen gjennom forbedringstiltak. Dette er også i tråd med sentrale forventninger om en årlig effektivisering av offentlig sektor i størrelsesorden 3-5%. Investeringstakt som er bærekraftig i forhold til driftsinntektene. Styrking av vedlikehold av kommunale bygg og anlegg Mål om å planlegge i forhold til årlig overskudd / driftsresultat på 1,5-3% for å møte uforutsatte forhold samt egenfinansiering av investeringer. Tiltaket er ikke innarbeidet i økonomiplanen pga behov for å få erfaringstall knyttet til effekt av endringer i skatteinntekter og tilpasset driftsnivå. 2. Budsjettprosessen Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 10

11 16. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Drøfte sentrale politiske emner og gi prioriteringer / styringssignaler. Utviklingstrekk og utfordringer. Vekst, strukturelle endringer og økonomi. September Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan oktober grunnlagsdokumentasjon utarbeides 8. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. 22. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen grunnlagsdokument. Fastsette foreløpige budsjettrammer og mål. 19. november Formannskapet avgir foreløpig innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 19. november. 24. november - 8. Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 8. desember. desember 10. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsene og avgir endelig innstilling. 15. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak 11

12 3. Kommunens styringssystemer 3.1 Holemodellen "Holemodellen" er kommunens egne styringsverktøy, lederstruktur og holdningsarbeid, satt i system for å få til en bedre og mer balansert tjenesteproduksjon. 3.2 Kommuneplanmelding/årsmelding Hensikten med kommuneplanmeldingen er blant annet å gi politikerne best mulig forståelse for kommunens drift, hvilke utfordringer en står ovenfor og grunnlag for å velge de riktige strategier videre. Det legges også vekt på å se sammenhengen med overordna mål når det skal gjøres prioriteringer. 3.3 Årshjul Årshjulet viser i grove trekk hva det skal legges vekt på gjennom året og samhandlingen mellom politikk og administrasjon på ulike nivåer. Årshjulet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal RAPPORTERING/STATUS STRATEGI UTARBEIDE PLANDOKUMENTER VEDTAK Politiske vedtak 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ÅRSBERETNING KOMMUNEPLAN- MELDING BUDSJETT- FORSLAG BUDSJETT- VEDTAK 12

13 Samfunnsutvikling Brukere Medarbeidere Økonomi Hole kommune Økonomiplan Balansert målstyring Hensikten med balansert målstyring er å lage rutiner for en bedre samfunnsøkonomisk styring av kommunens oppgaver. Perspektiver Fokusområder Hovedmål Målemetode Frekvens Ønsket resultat Laveste Ikke aksepterte godkjent resultat resultat Resultat 2013 Endring fra 2012 Ø1 Økonomistyring Ø1.1 Holde budsjett Regnskap vs budsjett Tertial 0-1% > 1% 0% negativt negativt negativt avvik avvik avvik 1,6% Ø2 Effektivitet Ø2.1 Tiltak for forbedring Avhenger av tiltaket Tertial 1 Ikke aktuelt 0 >1 Ø3 Finansiell styrke Ø3.1 Resultat min 3% av driftsinntektene Resultatregnskap Årlig 3% 0,1-1,5 % < 0,1 % 1,6% M1 Kompetanse M1.1 Utarbeide kompetanseplaner Etablerte Årlig Ca. 50%, kompetanseplaner på men alle de tjenestestedene Alle > 90% < 90% store M1.2 Nødvendig kompetanse for å utføre Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,8 2. årlig egne arbeidsoppgaver M2 Vi-kultur og M2.1 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,6 2. årlig arbeidsmiljø M % nærvær Nærværsstatistikk Tertial Bedre enn Reduksjon i > 95 % 2011 fht ,3 M3 Ledelse M3.1 Mottak, oppfølging og opplæring av nye Evalueringsskjema Årlig Ikke medarbeidere 4, ,4 0-3,9 rapportert M3.2 Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 4,7 2. årlig M4 Tverrfaglighet M4.1 Utnytte fagressurser på tvers Årsrapportering Årlig Ikke 0 rapportert B1 Opplevd B1.1 Opplevd medvirkning fra brukerne Brukerundersøkelse 2. årlig tilfredshet på medvirkning 4, ,4 0-3,9 4,1 B1.2 Service og tilgjengelighet Forbrukerrådets test Årlig Meget bra Bra Dårlig 3,4 B2 God kvalitet på B2.1 Opplevd kvalitet på tjenestetilbudet Brukerundersøkelse Årlig tjenestetilbudet 4, ,4 0-3,9 4,3 B2.2 Avvik/merknader ved tilsyn Telling Tertial 0 Merknader Avvik 3 avvik B2.3 Gjennomførte forbedringsprosjekter Telling Tertial 1 Ikke aktuelt 0 mange B3 Forutsigbare B3.1 Tjeneste beskrivelser v/ alle tjenester Telling Årlig under tjenester utarbeidels Finnes, må Alle e Ikke oppdateres B3.2 Gode internettsider DIFI undersøkelse Årlig stjerner stjerner stjerner 6 S1 Det gode liv S1.1 Balansert arealutvikling (vekst og Kommuneplan Årlig 0 med basis i natur vern) dispensasjo og kultur ner < 10 disp > 10 disp 0 S1.2 Miljøsertifisering Telling Årlig Sertifisert 2 bhg. (1/3 pr år) I gang ikke i gang sertifisert S2 Barn og unges oppvekst S3 Næringsutvikling S4 Folkehelse Balansert målstyring - Holemodellen Visjon: Eventyrlig fortid - eventyrlig fremtid S1.3 Miljømessige gode løsninger for all utvikling S1.4 Opplevd tilrettelegging for aktiv bruk av natur og kulturverdiene i helse, kultur og rekreasjonsarbeid. Statistikk Årlig Alle utbyggere velger fornybar energi Innbyggerundersøkelse 3. årlig S2.1 Ta hensyn til barn og unges behov Arealplaner ved all fremtidig arealutvikling i kommunen S2.2 Sørge for samhandling om barn og Årsrapportering unge på tvers av tjenestefunksjoner, med Forbedringsprosjekter fokus på overganger. S3.1 Styrke total egendekning av arbeidsplasser S3.2 Gjøre det enkelt å være næringsdrivende i kommunen/regionen S4.1 Folkehelseperspektivet skal være en del av alle kommunale planer Årlig Årlig > 50 % velger fornybar < 50 % velger fornybar Ikke rapportert 4, ,4 0-3,9 5 Alle < alle Alle i gang 0 I gang Statistikk Årlig >0,5 % 0-0,5% 32,4% økning økning reduksjon (2011) Brukerundersøkelse 2. årlig næring 4, ,4 0-3,9 3,3 Årsrapportering Årlig alle < alle Alle Ikke målt i 2013 Ikke målt i 2013 Ikke målt i 2013 Ikke målt i 2013 Ikke målt i 2013 Ikke målt i 2013 Ikke målt i

14 Balansert målstyring kan kort beskrives gjennom tre innfallsvinkler, som alle retter fokus mot organisasjonens kunnskap, egne prestasjoner og oppnådde resultat: Helhet ulike strategiske fokusområder. Hvilke strategiske fokusområder som velges, kan variere fra organisasjon til organisasjon og dessuten endres over tid. Det sentrale poenget er imidlertid at det rettes oppmerksomhet mot flere fokusområder samtidig. o For Hole kommune innebærer det å rette fokus mot 4 strategiske fokusområder; Økonomi, medarbeidere, brukere og samfunnsutvikling. Fokus selve fundamentet for balansert målstyring er kommunens visjon, overordnede mål og strategier (hovedområder en velger å styre på). o For Hole kommune innebærer det at alle tjenesteenheter i tillegg til lovverk skal legge kommuneplanens målsettinger til grunn for all planlegging og rapportering. Dialog og utvikling - Et tredje element i balansert målstyring er understrekingen av at gode resultater bare oppnås gjennom aktivt og reelt samarbeid mellom mennesker. Fine målformuleringer og presise tiltaksbeskrivelser oppfattes verken som fornuftige eller bindende dersom ikke berørte parter har deltatt i utformingen av dem. o Sentralt for alle ledere i Hole kommune er relasjonsledelse. Relasjonsledelse skal benyttes som et verktøy og bidra til å få det beste ut av alle kommunens medarbeidere - for å oppnå gode resultater. o For Hole kommune innebærer det at alle ansatte skal jobbe for kommunens "Vikultur". Vi-kulturen skal bidra til at vi sammen skal gjøre vårt ytterste for å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud innenfor gitte rammer. Til grunn for vi-kulturen ligger verdiene: Respekt, åpenhet, lojalitet og fleksibilitet. o Som leder i Hole kommune skal du jobbe etter kommunens fem ledersetninger: Bygge intern stolthet og kultur Være en tydelig og tilgjengelig leder Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerene 14

15 4. Kommunens rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Kommunen har et mål i kommuneplanen at gjennomsnittlig befolkningsvekst ikke skal overskride 2%. I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det lagt stor vekt på å lage et verktøy der kommunen kunne regulere befolkningsveksten i størst mulig grad. Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. I kommuneplanmeldingen er følgende prognoser lagt til grunn fremover: Tabellen viser prognose for vekst fra 2014 til Tabellen viser forventet utvikling basert på forutsetninger SSB har lagt til grunn. En generell tendens i befolkningen er økende levealder og økte muligheter til behandling og rehabilitering. Det er ikke slik at høy alder automatisk fører med seg behov for offentlige tjenester. I dag planlegger kommuner med en dekningsgrad på sykehjemsplasser tilsvarende ca 25% av antall eldre over 80 år. Dette gjelder også for Hole. Dette betyr at 75% av befolkningen over 80 år bor i egne hjem, evt med bistand som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringelse og andre tjenester. Mange er helt selvhjulpne. Samtidig er det et faktum at svært mange får behov for pleie- og omsorgstjenester i en kort og intensiv periode mot slutten av sitt liv. Institusjonsplasser belegges også av mennesker under 80 år. Boliger for mennesker med spesielle behov har en overvekt av mennesker under 67 år. Statistisk sett viser fordeling av ressurser til pleie- og omsorgs-formål at det brukes mer penger til befolkningen under 67 år enn til befolkningen over 67 år. 15

16 Samhandlingsreformen og den nye Folkehelseloven har bl.a satt ekstra fokus på forebygging framfor reparering i årene som kommer. Dette betyr tjenester i form av ulike nye tiltak og satsningsområder framover til alle innbyggere i Hole. 4.2 Skatteinntekter og rammetilskudd Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten utgjør kommunens frie inntekter. Disse kan kommunen disponere fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. Eiendomsskatt, merverdiavgiftskompensasjon på investeringer og rentekompensasjonsordninger fra staten går også inn under definisjonen frie inntekter. Hole kommune har ikke innført eiendomsskatt. I regnskapet for 2013 utgjorde de frie inntektene 329 mill kr (73%) av totale driftsinntekter på 448,6 mill kr. 4.3 Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Budsjettet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett 8. oktober. Finanskomiteen avga 28. november innstilling som ble vedtatt av Stortinget 1. desember. Videre ga finanskomiteen 8. desember innstilling om skatter og avgifter På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 15. desember kommunale skatteøre for Justeringer gjennom Stortingsbehandlingen er merket med kursiv.. Det legges opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 7,8 mrd kr. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett Av veksten i samlede inntekter er 4,7 mrd kr frie inntekter. Av dette 4,1 mrd kr til kommunene og 0,6 mrd kr til fylkeskommunene. Tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1,5%. Utover veksten i frie inntekter, foreslår regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg og barn og unge. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til: Demografi (anslått til 2,1 mrd kr) Pensjon (økte pensjonskostnader utover deflator) (0,5 mrd kr) Styrket helsestasjons- og skolehelsetjeneste (0,2 mrd kr) Styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,2 mrd kr) Satsing på mer flekisibelt barnehageopptak (0,1 mrd kr) 16

17 Skatteøren Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes ned med 0,05 prosentpoeng til 11,35% (endring gjennom Stortingsbehandlingen forslag var 11,25%). Begrunnelsen er at siden budsjettavtalen innebærer styrking av overføringene til kommunene må skatteanslaget økes for å oppnå at skatteinntektene skal utgjøre 40%. Dette finansieres ved et tilsvarende trekk i rammetilskuddet. Skatt på inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsater på skatteørene for kommuner og fylkeskommuner. Regjeringens målsetting er at skatteinntektene for kommunesektoren samlet skal utgjøre 40% av de samlede inntektene. Avvikling av kommunal medfinansiering (samhandlingsreformen) og uttrekket av rammetilskuddet innebærer isolert sett at skatteandelen øker. Videre skal uføretrygd fra 2015 skattelegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett at skatteinntektene til stat og kommune øker. Samlet sett må de kommunle skatteørene reduseres for å oppnå en skatteandel på 40%. Skatteanslaget for 2015 innebærer en skattevekst på 4,7% fra 2014 til 2015 for kommunene samlet. Den enkelte kommune må imidlertid selv ta stilling til forventede skatteinntekter i egen kommune. Korreksjonssaker Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal disse endringene holdes utenfor veksten i frie innekter. Dette gjelder bl.a reversering av kulturskoletilbud skole/sfo (helårseffekt), reversering frukt og grønt, valgfag 10. trinn, økt likeverdig behandling kommunale/private barnehager. Den største saken i 2015 er avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjensten. Uttrekket i rammetilskuddet baseres på beste anslag for faktiske utgifter i Kommunerammen reduseres med 5,7 mrd kr i Regjeringen legger opp til særskilte satsinger: Helse og omsorg I tillegg til satsing på psykisk helse og rusarbeid samt helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen: Øke investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Det gis en tilsagnsramme på om lag 4 mrd kr til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i I tillegg foreslås å heve den maksimale anleggskostnaden per enhet. 17

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer