Årsmelding Hovudutval for kultur.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur

2 Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak 7. Idrettsanlegg og lokale kulturbygg 8. Musikk 9. Den kulturelle skulesekken 10. Ungdom 11. Utvikling av kulturminneverdiane 12. ABM Sogn og Fjordane 13. Tusenårsstaden Gulatinget 14. Fylkesbiblioteket 15. Fylkesarkivet 16. Fylkessenteret for musikkterapi 2

3 1. Innleiing Måloppnåing / resultatvurdering Verksemda har vore styrt i tråd med kulturstrategien for perioden med eige handlingsprogram for Det er vedteke Strategiplan for Den Kulturelle Skulesekken (juni) og Strategisk plan for bibliotekutvikling (desember). Det er gjennomført fleire konferansar/seminar/kurs for kulturaktørane i fylket. Denne aktiviteten vert oftast gjennomført i samarbeid med ulike samarbeidspartar. I 2010 hadde kultur eit vedteke nettobudsjett på om lag 55,4 millionar kroner. Fylkeskommunen sine samla løyvingar til teater, opera, folkemusikkfestival og museum (33 mill kroner) resulterte i 2010 i samla statlege tilskot til dei same institusjonane på 44 mill kroner. Sektoren forvalta om lag 36 mill kroner i statlege tilskot til annan kulturaktivitet i fylket (skulesekk, freda bygg, kystkultur, spelemidlar). I åra har tilskota frå Riksantikvaren til freda bygg og kystkultur dobla seg. Såleis er det også i 2010 gjort eit omfattande arbeid med freda bygg og anlegg. Over statsbudsjettet for 2010 kom det 4,5 mill kroner til dette arbeidet. Full rehabilitering av Yris Hotel på Nordfjordeid er eit døme på resultat frå slike tilskot. I tillegg kom drygt 1,1 mill kroner i tilskot til kystkultur. Den treårige satsinga på ein restaureringsleiar med spesialkompetanse på antikvarisk restaurering, og ressursar til å søkje om statlege tilskot ber såleis frukter. Nettstadane Kulturnett Sogn og Fjordane og Skulestova.no er døme på ei utvikling av fylket sin eigen kultur, enten åleine eller i samarbeid med andre. Fylkessenteret for musikkterapi bidreg også til å nå ut til grupper som til dagleg har liten tilgang på kulturtilbod. Eldre og Kultur som er eit forskings- og utviklingssamarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen og Førde kommune. Gjennom prosjektet Mosaikk vert det i samarbeid med kommunar og mottak gitt kulturtilbod til personar med flyktning- og asylsøkjarstatus. Fylkesarkivet og Fylkesbiblioteket har ein stor del av sin aktivitet knytt til kulturformidling, og bidreg aktivt til å utvike nye tilbod, og nå nye grupper. Fylkeskommunen bidreg til å gjere lokalsamfunna meir interessante å bu og leve i ved å gje barn og unge tilbod om gode aktivitetar og tilbod innan kultur. Gjennom tilskot og eigne satsingar prioriterer vi denne målgruppa i eit samspel med lag og organisasjonar. Sogn og Fjordane Idrettskrins fekk til dømes 1,2 mill kroner i 2010 for å drive og utvikle gode idrettstilbod. Saman med spelemidlane som i 2010 var på omlag 22 mill kroner til anleggsutbygging, skapar desse midlane god grobotn for aktivitet og sosial utvikling. Gjennom Den kulturelle skulesekken får alle elevane i grunnskulen kulturopplevingar og rom for utviklande aktivitet innan scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur, kulturarv og musikk. Målet om at alle elevane skal får fire årlege tilbod er ikkje fullt ut oppfylt i Dette grunna i dei samla rammene som staten gir til dette arbeidet. Alle elevane i vidaregåande skule har også fått kulturtilbod i Dei barnehagane 3

4 som ønskjer det, får eitt profesjonelt musikktilbod i året. Ungdommens kulturmønstring (UKM) gir synlege resultat av kulturarbeidet for barn og unge. Samstundes viser dei kommunale-, fylkeskommunale- og landsmønstringa ei utviklingslinje for deltakarane. I 2010 vart fylkesmønstringa lagt til Operahuset på Nordfjordeid med Malakoff Rockefestival som arrangør. Slik bidreg fylkeskommunen til å heve arrangørkompetansen og styrke arrangementet gjennom samarbeid med ein friviljug organisasjon. I 2010 var deltakinga i UKM god, og både arrangement og deltakarar heldt høgt nivå. Fylkesting for ungdom og ungdomspolitisk utval gir ungdom i Sogn og Fjordane god trening i politisk arbeid. Det årlege fylkestinget for ungdom vart avvikla i oktober. Ungdomspolitisk utval hadde 6 møter gjennom året. I 2010 stod Kulturkort for ungdom som ei av dei største ungdomspolitiske sakene. Saka vann fram i fylkestinget i desember. I 2010 kom realiseringa av nybygg for Norsk Reiselivsmuseum og Sogn og Fjordane kunstmuseum eit steg vidare ved at dei naudsynte løyvingane fall på plass. Det er starta opp planarbeid for fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane og besøkssenter på tusenårsstaden Gulatinget. 1,7 mill kroner i lokale kulturbyggmidlar vart i 2010 tildelt rockescena på Eid, Ålhus grendahus i Jølster og Lærdal kulturhus. 22 mill kroner i spelmidlar vart fordelt på om lag 40 ulike anlegg. Oddleif Apneset (foto), Solveig Haukaas (emalje) og Karina Siegmund (tekstil) fekk fylkeskommunen sine kunstnarstipend for Kunstnarmiljøet i fylket har fått ein del nye, yngre medlemmer siste åra. Dei økonomiske og administrative verkemiddel har i aukande grad vorte dreia mot utvikling. Ulike tilskotsordningar og økonomiske bidrag skal vere med og utvikle det frivillige og profesjonelle kulturlivet i fylket. Byjubileet i Florø er eit døme på det med ein heilårleg kulturfest der fylkeskommunen var ein viktig bidragsytar. I 2010 starta Sogn og Fjordane ungdomslag, med tilskot frå fylkeskommunen, eit 3-årig prosjekt kalla Huset i Bygda. Målet er at det skal gje oss interessant informasjon om stader og miljø der kulturen vert skapt og utvikla i fylket vårt. Eit anna utviklingstiltak som fekk tilskot frå fylkeskommunen i 2010 er arbeidet med Sunnivaleia som pilegrimslei. I 2010 vart det teke initiativ for å starte opp arbeide med lokale og regionale kulturminneplanar. Fylket vårt er rikt på kulturminne og kulturmiljø. Arbeidet med arealplanar (i 2010 om lag 600 saker) tek mykje arbeidskapasitet og ei effektivisering via gode plandokument vil kunne gje store vinstar. Fylkeskommunen fekk tildelt 0,5 mill kroner frå Riksantikvaren til arbeid med automatisk freda kulturminne på Selja i Selje, skjøtsel ved helleristingsfeltet i Ausevik i Flora og eit samarbeid om skilt i Osen i Gaular. I tillegg vart det gjennomført undersøking med georadar kring borga til Audun Hugleiksson på Ålhus i Jølster. Det vart også kvalitetssikra, og lagt inn nye data i kulturminnedatabasen Askeladden. Via tilskot frå Riksantikvaren er det formidla 0,8 mill kroner til utviklingstiltak i Nærøyfjorden verdsarvområde. Det er gjort førearbeid for ein forvaltningsplan for området rundt Urnes stavkyrkje, og 0,6 mill kroner er motteke frå Riksantikvaren til skjøtsels- og forvaltningsplanen. 4

5 Kvernsteinsparken i Hyllestad er foreslått tatt inn på verdsarvlista. Søkelyset på kulturminna våre er gjennom desse og fleire andre tiltak i ferd med å få eit perspektiv mot verdiskaping. Slikt arbeid vil få auka prioritet i åra framover. Forslag om freding av Sellevåg treskofabrikk i Gulen vart ferdigstilt og sendt Riksantikvaren for vedtak. Som ledd i arbeidet med å sikre eit representativt utval av vedtaksfreda kulturminne, gjennomførte fylkeskommunen på oppdrag frå Riksantikvaren ein gjennomgang av alle fredingsvedtak som gjeld bygningar i privat eige. Sogn og Fjordane fylkeskommune deltok i dei 3 internasjonale prosjekta THING, Coast Alive og EuropeanaLocal i Effektiviseringstiltak Samlokalisering av fylkeskommunal aktivitet i det nye Storehagen Atrium hausten 2010, vil venteleg gjere fylkeskommunen sine sentrale tenester innan mellom anna kultur både meir effektive og synlege. Meir bruk av videokonferanse er eit miljøtiltak, og vil også gje innsparing i reisetid. I tillegg er det gjennomført tiltak for å betre kvaliteten på enkelttenester. Organisasjonen deltek i arbeidet med å bli betre på å handtere søknader om tilskot. Tenestene blir evaluerte årleg. For å hindre at søknader skal falle mellom stolar er det oppretta faste drøftingsmøte med andre avdelingar. På den måten skal søknadane bli kanalisert dit dei passar best. Elektroniske søknadsskjema er tekne i bruk med gode resultat. 2. Hovudutval for kultur politisk styring Hovudutval for kultur har det politiske ansvaret for kultur. I 2010 vart det halde 10 møter og handsama 53 ordinære saker. Hovudutval for kultur har hatt slik samansetjing i 2010: Sissel Loen, H, leiar Harry Mowatt, Ap, nestleiar Gunnvor A. Sunde, Ap / uavhengig Randi Rønnekleiv Melvær, Sp Nils Gjerland, Sp Mari Andrea Ness, Sp Kåre Jarl Langeland, V Norunn Lunde Furnes, KrF Jostein Inge Kvalsvik, Frp (til ) Bjarne Holme, Frp (frå ) Varamedlemmer som har møtt: Heidi Merete Kjempenes, Sp Karen Marie Hjelmesæter, Sp Solveig Løvik Norevik, Ap Marta Kvikne, V Britt Hilda Dalsbotten, Frp Kommunebesøk og gjennomføring av møta Hovudutval for kultur har i 2010 vore på kommunebesøk til kommunane Eid, Vik og Stryn kommune. Møte i mars vart lagt til Eid kommune med omvisning i Operahuset og synfaring på Yris Hotell i samband med restaureringsarbeidet der. I juni var utvalet på vitjing til Vik kommune med omvisning i Hove kyrkje og Hopperstad stavkyrkje. Dei var også med på den offisielle opninga av Hopperstadbrua som ligg på turvegen Sylvringen, der Sissel Loen stod for snorklyppinga. Utvalet var også på synfaring til Vik Skisenter. Augustmøte vart lagt til Stryn kommune med besøk på Gamle Innvik Ullvarefabrikk og Singerheimen. 5

6 I samband med avviklinga av møta har hovudutvalet fått orienteringar om: Evaluering av fylkesmusikarordninga Utviklingsplan for Den Kulturelle Skulesekken Bibliotekplan høyringsutkast Sogn og Fjordane Fylkessenter for Musikkterapi Harpefossen Event, Eid kulturskule og VAKN vårt akademi for kultur og næring Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad Aktuelle fylkestingssaker frå kultursektoren: Kulturkort for ungdom Strategiplan DKS Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sign og Fjordane Formidlingssenter på tusenårsstaden Gulatinget godkjenning av rom - og funksjonsprogram og avklaring av fylkeskommunen si rolle Fylkessoge for Sogn og Fjordane Saker som har vore handsama i hovudutval for kultur i 2010: Høyring gjennomgang av Rikskonsertane si verksemd Spelemidlar til idrettsanlegg forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling høyringsfråsegn Fellesmagasin for musea Kulturmidlar 2010 fordeling av tilskot til kulturorganisasjonar, kulturtiltak, festivalar/arrangement, diverse tiltak og kunstnarstipend /etablerarstipend Kulturutviklingsmidlar Tilskot til fartøyvern, freda bygg og anlegg Sellevåg treskofabrikk fredingssak Avtale med Bergen Filharmoniske Orkester Spelemidlane 2010 fordeling av spelemidlar til nærmiljøanlegg, ordinære anlegg Desentralisert ordning for tilskot til kulturhus fordeling av midlar 2010 Statlege tilskot til kulturminne på verdsarvlista 2010 Staten sine kulturhistoriske bygningar landsverneplan for Justissektoren høyringsuttale Evaluering av folkemusikarordninga Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturmiljøer Forvaltnings- og utviklingsplan for kvernsteinslandskapet i Hyllestad Oppnemning av styreleiar / styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. 3. Budsjett og rekneskap I 2010 brukte fylkeskommunen 53,8 mill kroner netto til kulturføremål. I tillegg kjem prosjektretta tiltak gjennom ekstern finansiering. Oversikta viser fylkeskommunen sitt bidrag til ulike deler av kulturlivet i Avdelinga sitt løns- og driftsbudsjett og hovudutval for kultur er lagt til forvaltning og er ikkje med i tabellen. TENESTE B-2009 Netto R-2009 netto B-2010 Netto R-2010 netto Tilskot til lag og organisasjonar Utviklingstiltak Bibliotekføremål Arkivføremål Museum og kulturminnevern Knutepunktinstitusjonar Kulturformidling Samla

7 Statlege/eksterne tilskot forvalta av hovudutval for kultur er ikkje vist i tabellen. I 2010 utgjorde dette 35,7 mill kroner knytt på følgjande område: Freda bygg og anlegg 4,5 mill kroner Kystkultur 2,0 mill kroner Fartøyvern 0,1 mill kroner Den kult. skulesekken 5,3 mill kroner Spelemidlar 22,1 mill kroner. Lokale kulturbygg 1,7 mill kroner. Tilskot til frivillig arbeid Tabellen viser hovudutval for kultur si fordeling av mill kroner i tilskot til lag og organisasjonar, kulturtiltak og eigne tiltak i I oversynet ligg det inne ekstraløyvingar til Fjalerhallen og MGP i Florø på totalt 1,9 mill kroner. Tilskotsmidlane vert lyst ut med søknadsfrist 15. januar. Tilskota vart fordelt slik: Allment kulturarbeid Kunst 350 Kulturminnevern 500 Barn og unge 830 UKM/UPU 655 Musikk Idrett Totalt Kulturmidlane er eit viktig bidrag til ulike kultursatsingar i fylket og søknadsmassen var stor i forhold til disponible midlar. Løyvinga til organisasjonar og større tiltak var i 2010 på same nivå som tidlegare år. Ved tilskotsfordelinga vart det lagt vekt på føringar frå kulturstrategien med hovudprioritering på kulturaktivitet til barn og unge og til tiltak som fremja etablering av nye kulturelle møtestadar. Tilskot til aktivitet vart prioritert framfor drift. Det vart starta opp eit arbeid med å få til felles utlysing og samordning av tilskotsordningane i fylkeskommunen. 4. Fylkeskulturprisen 2010 Fylkeskulturprisen for 2010 vart tildelt Sigrid Terese Moldestad. Prisen som var på kr og eit diplom vart utdelt på Fylkestinget i desember. Sigrid Moldestad Arkivfoto 7

8 5. Administrasjon Kultursektoren i fylkeskommunen femner om kulturavdelinga og dei tre kulturinstitusjonane Fylkesbiblioteket, Fylkessenteret for musikkterapi og Fylkesarkivet. Kulturavdelinga er organisert i fire ulike basisteam i tillegg til ein stab på to personar. Dei fire basisteama er: Team for administrasjon, Team for kulturminne, Team for almen kultur og ABM Sogn og Fjordane. Det er totalt 22 personar som er fast tilsett. I tillegg utgjer staben ved årsskiftet 1 prosjektleiar som byggeleiar for freda bygg, 1 prosjektleiar for gjennomgang av alle fredingssaker. 1 person er inne som vikar på grunn av permisjon. Marius Gjersvoll var inne som ekstrahjelp i samband med flytting til nye lokale fram til 1. oktober. Han arbeidde i hovudsak med arkivet. Det var ingen søknader om lærlingeplass for opplæringsperioden som starta hausten Utviklingsarbeid Utviklingsperspektivet er førande for all aktivitet i kultursektoren. Mykje av utviklingsarbeidet er knytt til rettleiing til kommunar, organisasjonar og andre aktørar som arbeider lokalt/regionalt. I tillegg vert det lagt stor vekt på eit gjennomgåande utviklingsperspektiv på heile kultursektoren, t.d i forvaltningssaker/planer/arealsaker. Dei avsette midlane til utviklingsarbeid går til søkjarar som gjennom prosjekt og satsingar ønskjer å bidra til nyskaping og utvikling og til å fremje og utvikle spennande og dristige kultursatsingar. Midlane må vere ein del av ei felles satsing der andre finansieringskjelder vert nytta. I retningslinene for kulturutviklingsmidlane heiter det m.a. at målet med midlane er at fylkeskommunen saman med lokale, andre regionale, statlege og private aktørar elles, skal vere med å realisere nyskapande og dristige kultursatsingar i Sogn og Fjordane. Det er sett krav om at tiltaka må halde høgt kvalitativt nivå. I 2010 vart det gjeve tiskot til fleire kulturutviklingstiltak i fylket på til saman 3,6 mill kroner. I 2010 kom det inn 34 nye søknader til denne ordninga. Dei innkomne søknadar viser stor variasjon i innhald, omfang og geografisk plassering. Nokre har høg grad av nyskaping og utvikling i seg, medan andre legg vekt på historiske, pedagogiske og andre formidlingsformer i sine uttrykk. Mange søknadar ber i seg eit regionalt aspekt, nokre ber i seg både nasjonalt og internasjonalt potensiale, medan andre har eit meir lokalt fokus. Fleire av tiltaka det vert søkt midlar til kan sjåast på som næringsutvikling, eller ligg i grensa mellom kulturutvikling og samfunns- og næringsutvikling. Samla viser omfanget og innhaldet eit omfattande samfunnsbidrag i vår region, og ein ser at utviklingstiltak innan kultur er ein sterk bidragsytar til lokal samfunnsutvikling. Coast Alive er eit interregprosjekt som legg vekt på å bruke turløyper i folkehelsearbeidet, småskala etableringar knytte til turløyper og klimaendringar sine følgjer for 8

9 kulturminna våre. Noreg, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia deltek med Hordaland fylkeskommune som prosjektleiar. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet gjekk saman med frivillig sektor og utforma eit stort løypemerkingsprosjekt. Det vart søkt midlar frå Gjensidigestiftelsen som løyvde 10 mill kroner. Prosjektet vert i Sogn og Fjordane følgt opp via plan og næring. I samarbeidet med Norsk Kulturforum Sogn og Fjordane (interesseorganisasjon for kommunar og fylkeskommune) vart konferansen Lokalt kulturliv i fokus gjennomført i januar 2010 med over 100 deltakarar. Hovudinnleiar var kommunalminister Liv Signe Navarsete og forskar Olaf Aagedal. Førdekonferansen vart gjennomført i juli med om lag 70 deltakarar. Denne konferansen er eit samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune, Høgskulen, Sparebanken Vest og fylkeskommunen. I 2010 var også Innovasjon Norge med i konferansesamarbeidet. 7. Idrettsanlegg og lokale kulturbygg Det vart halde 3 regionvise dagskurs med kommunane. Temaet var kvalitetssikring av spelemiddelsøknader, momskompensasjon og elektronisk sakshandsaming. Med berre 8 9 kommunale deltakarar kvar dag, fekk dei god oppfølging og innføring i systemet. Av 26 kommunar møtte 23 på samlingane. Målet med samlinga var å gje kommunane betre opplæring i handsaming av spelemiddelsøknader, for å betre kvaliteten på søknadane i Kommunale planar: 4 kommunar, Gaular, Hyllestad, Jølster og Solund, har revidert sine kommunale planar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det betyr at 24 av 26 kommunar har godkjend plan innan utgangen av Flora og Eid kommune har ikkje godkjende planar. Årestova på Ullsheim er ein fin samlingsplass Samling med kommunane: Spelemidlar: Kvaliteten på søknadane frå kommunane er ikkje god nok. Mange manglar var det ikkje var mogeleg å rette innan fristen. Dette førte reduksjon i godkjend søknadssum. Fylket fekk av den grunn mindre tilskot enn potensialet i søknadsmassen. Søknadssummen frå kommunane på ordinære anlegg utgjorde om lag 105 mill kroner, medan godkjend sum som vart innmeldt til departementet var 86,5 mill kroner. Noko manglar i søknadane må påreknast, men at heile 25 søknader av 118 ikkje kunne 9

10 godkjennast, er alt for mange. Det betyr at 21% av søknadane hadde så store manglar at dei ikkje kunne rettast opp. Fylket tapte fleire millionar kroner grunna for dårleg kvalitetssikring av søknadane i kommunane før dei vart sendt fylkeskommunen. Tilskotsordningane spelemidlar: Nærmiljøanlegg, forenkla ordning: Denne stønadsordninga har ikkje fast søknadsdato, og ein kan sende søknader heile åre. Tilskotsordninga er for mindre aktivitetsanlegg, med total kostnad under kr Tildeling av midlar skjer administrativt. Gjennom 2010 har vi motteke 14 søknader, og 10 av desse har fått tildeling av midlar. Rammetilskotet frå staten var i 2010 på kr I tillegg har vi nytta kr av rentemidlane til stønadsordninga. Totalt tildelt beløp er kr Ordinære nærmiljøanlegg: Til denne stønadsordninga kom det inn 38 søknader med ein samla godkjend søknadssum på kr Dette er 6 søknader mindre enn i Rammetilsotet frå staten var kr , som vart fordelt på 16 søknader. I tillegg vart det fordelt kr av rentemidlar til 2 søknader. Totalt vart det tildelt tilskot til 18 søknader. Kvart fylke får ein lik prosentdel til nærmiljøanlegg. I 2010 var denne 47,5% av innmeldt behov. Dette er ein auke på 0,7% frå Grunnen til auken er at potten for nærmiljøanlegg er auka frå 65 mill kroner i 2009 til 70 mill kroner i Ordinære idrettsanlegg: søknadssum på kr Det er ein auke på 2 søknader frå året før, og godkjend søknadssum var om lag 9,5 mill kroner høgare enn i Rammetilskotet frå staten var kr Rammetilskotet, kr av rentemidlar og kr av inndregne midlar vart fordelt på 25 prosjekt. Tildelinga til 10 av desse prosjekta var styrt av fylkesdelplanen, og 15 var styrt av kommunale planar. Tildelingsprosenten frå staten var 19,9% av innmeldt behov. Dette er 0,6% lågare enn i Framleis er ventetida i snitt 5 år. Fylkesdelplanen har fastsett ei fordeling på ca. 70% av ramma til anlegg styrt av fylkesdelplanen og ca. 30% til anlegg styrt av kommunale planar. I 2010 utgjorde anlegg styrt av fylkesdelplanen 75,3 % av ramma, og 24,7% vart tildelt anlegg styrt av kommunale planar. I 2009 var fordelinga 66,3 % og 33,7% og i 2008 var fordelinga 74,2% og 25,8%. Kulturbygg, desentralisert ordning: Det kom inn 16 søknader til denne stønadsordninga i søknader kunne ikkje godkjennast for tilskot. Samla godkjend søknadssum var kr Rammetilskotet frå staten var kr Rammetilskotet vart fordelt på 3 prosjekt. Regionale kulturbygg Frå vart ansvaret for dei regionale kulturbygga delegert til fylkeskommunane. Kulturdepartementet har gjeve tilsagn om midlar til regionale kulturbygg fram til 2012/2013. Dette betyr at det ikkje vil komme nye midlar til stønadsordninga før i Til denne stønadsordninga kom det inn 120 søknader med ein samla godkjend 10

11 8. Musikk Mål for tenestene Fylkeskommunen skal på eige initiativ og i samarbeid med andre aktørar søke å utvikle fylket sin eigen kultur, basert på eigenart og eit folkeleg og profesjonelt engasjement. (Kulturstrategi ) Fylkesmusikarordninga Fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjordane består av folkemusikarane Elin Grytting, song/kveding, Vidar Underseth, hardingfele- /fele/dans, Sigmund Eikås, hardingfele, Oddbjørn Ramstad, trekkspel og Synnøve S. Bjørset, hardingfele. Det viktigaste målet til fylkesmusikarordninga er å ta vare på å vidareutvikle folkemusikk-tradisjonane i Sogn og Fjordane. I stillingane inngår både undervisning, instruksjon og utøving. Arbeidet til folkemusikarane er særskilt viktig med tanke på rekruttering av barn og unge. Her gjer folkemusikarane ein stor innsats som tradisjonsberarar og formidlarar, noko som har ført til ein stabil tilvekst på yngre, dyktige folkemusikkutøvarar frå Sogn og Fjordane som har markert seg i ulike samanhengar. Det vart i 2010 gjennomført ei evaluering av fylkesmusikarordninga, der det ma. vart påpeika at ordninga har ein viktig funksjon i musikklivet og ressursar som kan nyttast betre ut, særskilt med tanke på marknadsføring. I 2010 gjennomførte musikarane ei fleire tiltak og prosjekt, både faste instruksjonsoppdrag, turnear (ma. i Den kulturelle skulesekken) og undervisning (ma. i Indre og Ytre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord). Samla stillingsressurs for folkemusikarane var i ,6 stillingar, ein nedgang på 0,5 stilling. Reduksjonen skuldast at ein av folkemusikarane i full stilling gjekk av med pensjon, og det er no tilsett ein musikar i 50% fast stilling. Skulekonsertordninga Rikskonsertane si skulekonsertordning tilsvarer musikkdelen i Den kulturelle skulesekken, og vert i Sogn og Fjordane gjennomført i samsvar med avtale mellom Rikskonsertane og fylkeskommunen. I 2010 stod fylkeskommunen for tre eigenproduserte skulekonsertprogram. Eit av desse, Guitar Hero USA for ungdomssteget er også tilrådd til vidare nasjonal distribusjon av Rikskonsertane sitt programråd. Dei to andre nyproduksjonane, barnstegsprogrammet ViTube del konserten (Distriktsmusikarane i Sogn), og U-stegsproduksjonen Linked together (Distriktsmusikarane i Førde), skal sendast inn til vurdering i Desse produksjonane legg vekt på at elevane sjølve skal få høve til å medverke på konsertane. Av andre skulekonsertprogram i 2010, må multimusikaren Rico Loop nemnast. Han kombinerte si siste turnérunde i fylket med ein konsert på Balejazz Distriktsmusikarane i Gloppen var på si andre turnérunde med programmet Kompis klassisk, som også er eit program der elevane får høve til å spele saman med distriktsmusikarane på deler av konserten. Den store satsinga på skulekonsertfronten i 2010 var konsertane med Trondheim Symfoniorkester (TSO) i Operahuset Nordfjord. I september fekk mange av elevane i kommunane Vågsøy, Selje, Eid, 11

12 Hornindal og deler av Stryn sitt fyrste møte med eit fullt symfoniorkester, godt assistert av to improvisasjons-skodespelarar som var guidar under konsertane. Om lag 1500 nordfjordelevar i 1-7 klasse var innom operahuset desse to dagane. I tillegg vart det gjennomført eit forprosjekt på Nordfjordeid skule der to musikarar frå TSO vitja elevane klassevis og gav dei ma. sjansen til å prøve seg som dirigentar. Både Trondheim Symfoniorkester, Rikskonsertane, Eid kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune var svært nøgde med resultatet av dette samarbeidet. Skuleåret 2010/11 fekk på denne måten stå i den klassiske musikken sitt teikn, då dei kommunane som ikkje fekk høve til å få konsertar i Operahuset Nordfjord, i staden fekk møte klassiske musikarar på sin eigen skule, som i skulekonsertprogrammet Hallaisen, herr Bull, der elevane fekk møte Ole Bull i ei fengande framsyning med ma. Sjur Hjeltnes i ei viktig rolle. Våren 2011 var det den kvinnelege strykekvartetten Strings Unlimited som turnérte i dei same kommunane. Samarbeidet med Rikskonsertane om barnehagekonsertar I 2010 var det barnehageprogrammet Bracelio! som stod på programmet i fylkeskommunen og Rikskonsertane si barnehagekonsertordning. Barnehageborna fekk denne gongen gleda av å møte den brasilianske perkusjonisten Celio de Carvalho. Distriktsmusikarordninga Distriktsmusikarane har vore vesentlege medspelarar i fleire musikkprosjekt i Fylket har no tilsaman 15 distriktsmusikarstillingar i Førde (6), Gloppen (5) og Sogn (4). Musikarane dekkjer eit stort spekter av instrument. I november gjennomførte fylkeskommunen ein inspirasjonsdag for alle distriktsmusikarane og folkemusikarane på Sogndal hotell, med Håkon Skoge som kursleiar. Tema for inspirasjonsdagen var litteratur og musikk, der dikt av Jon Tolaas vart nytta som grunnlag for nye komposisjonar. Fylkeskvoten I samsvar med samarbeidsavtalen med vertskommunane for distriktsmusikarordninga, disponerer fylkeskommunen 10 dagar pr. distriktsmusikar pr. halvår. Denne ressursen vert nytta til større prosjekt av meir fylkesfemnande karakter. I 2010 vart fylkeskvoten nytta til m.a. Sogn og Fjordane symfoniorkester og Opera Nordfjord. Sogn og Fjordane symfoniorkester Sogn og Fjordane symfoniorkester har hatt konsertar også i Etableringa av fylkesorkesteret var eit samarbeid mellom Norsk Kulturskuleråd, fylkeskommunen og distriktsmusikarordninga, og orkesteret har no etablert seg på permanent basis i fylket. Symfoniorkesteret utgjer ein viktig arena for samspel mellom profesjonelle musikarar og amatørar. Bergen Filharmoniske orkester Det vart inngått ny tre-årig avtale mellom Bergen Filharmoniske Orkester, fylkeskommunen, Førde kommune, Sogndal kommune og Gloppen kommune. Gloppen kommune er ny inn i dette samarbeidet som gir eit musikktilbod på svært høgt nivå i fylket. 12

13 9. Den kulturelle skulesekken Omfanget av kulturformidlinga i DKS Om lag elevar i grunnskulen i dei 26 kommunane i fylket (inkludert elevar i private skular), får tilbod i regi av DKS. I vidaregåande opplæring gav vi frå hausten 2010 eitt tilbod kvar til alle vg2-og vg3- elevane på alle dei 13 vidaregåande skulane, til saman rundt I tillegg fekk 400 lærlingar også dette året eige tilbod frå DKS. I alt 38 turnear var ute i kortare eller lengre tidsrom i Dei fordelte seg på uttrykk som scenekunst (inkl. dans), visuell kunst, litteratur, kulturarv og musikk (skulekonsertar). Musikkdelen i DKS er Rikskonsertane si skulekonsertordning. brukarane generell informasjon, oversyn over aktiviteten og nyhende. Heimesida er samstundes eit viktig planleggingsverktøy. Alle kommunar og skular har eigne sider som viser tilboda som gjeld dei. Dei tilsette i fylkeskommunen som har DKS som arbeidsfelt, administrerer ordninga og er også støttespelarar og rådgjevarar for dei einskilde skulane som treng det. Vi oppmodar alle om å nytte materiell som ligg ved tilboda, som t.d. idear til føre- og etterarbeid. Skulane si oppfølging Skulane har mange moglegheiter til å gjere DKS-tilbod til ein naturleg del av skulekvardagen. Det er ønskjeleg at dei nyttar moglegheitene som ligg i å knyte tilbod og ulike tema til både generelle mål i læreplanverket og meir konkrete fagmål. I samarbeidet med dei vidaregåande skulane har vi gode modellar der tilsette tek ansvar for å lage oppgåver knytt til ulike fag med utgangspunkt i eit kunst- tilbod. DKS-konferansen Frå framsyninga I berget det blå. Kommunikasjon mellom partane Foto: Ronny Solheim Kontakten mellom skulane, kommunane og fylkeskommunen føregår i det daglege via heimesidene til DKS, sfj.ksys.no. Her får Den årlege treffstaden for kulturkontaktane, DKS-konferansen i september, samla i 2010 om lag 60 personar. Hovudtema var Kultur meir enn impulsar. For andre gong inviterte vi til samling over to dagar. Innhaldet dag 1 var kurs i Elevar som arrangørar (18 deltakarar), Verkstad i kreativ dans (8 deltakarar) og Filmdramaturgiens byggesteinar (32 deltakarar). I tillegg inviterte kulturavdelinga til kulturkveld med danseframsyning av Freestyle Phanatix, presentasjon av Ung design -utstilling i regi av Sogn og Fjordane kunstmuseum og konsert med to distriktsmusikarar frå Førde kulturskule. Vel 50 personar deltok. Dag 2 hadde vi temadag 13

14 med felles føredrag, inspirasjonsøkter knytt til tilbod i DKS og offisiell opning av vandreutstillinga Radio. Så godt som alle dei vidaregåande skulane som deltok i tilbodet f.o.m. hausten 2010, var representert på konferansen, og hadde sine eigne temasamlingar. Deltakartalet dag 2 var 80. Arrangør var som tidlegare Fylkesmannen og Fylkeskommunen v/kulturavdelinga og opplæringsavdelinga. DKS i vidaregåande opplæring Frå oppstarten i 2007 med vg2-elevane ved fire skular, fekk elevar ved alle dei 13 vidaregåande skulane i 2010 kulturtilbod gjennom DKS. I høve tilbod til lærlingane har vi etablert ei ordning som inneber at dei får eit DKS-tilbod i samband med dei regionale lærlingsamlingane. Formatet er etter måten avgrensa, og til no har vi brukt berre ein utøvar. Strategiplan for DKS i Sogn og Fjordane Det vart første halvår utarbeidd ein kortfatta Strategiplan for DKS , som vart vedteken av fylkestinget 8.juni På hausten starta arbeidet med oppfølginga i form av ein Handlingsplan for DKS Vurdering Tilboda som blir gjeve i regi av DKS får jamt over svært gode tilbakemeldingar. Ofte tilbyr vi formidling og opplevingar som elevane elles ikkje ville fått del i. Mange kunstnarar og kultur-arbeidarar frå fylket, og frå andre stader i landet, tar del i kunst og kulturformidling til eit stort publikum. Tidspress og ulik grad av interesse på skulane har betydning for i kva grad arrangementa blir vellukka. Difor er det viktig å gje god oppfølging og invitere kulturkontaktar, andre lærarar og skuleleiing til treff for å motivere dei til dette viktige kultur- og danningsarbeidet på sine skular. 10. Ungdom UKM UKM viser breidda av ungdomskulturen i Sogn og Fjordane. Ungdomar frå heile fylket deltek på denne mønstringa. Kvaliteten på innslaga er jamt over svært høg og det er kvart år om lag 400 ungdom i alderen 10 til 20 år som deltek på fylkesmønstringa I 2010 samarbeidde kulturavdelinga med Malakoff Rockfestival om fylkesmønstringa. Den vart arrangert i Operahuset på Nordfjordeid med Malakoff som teknisk arrangør. I samband med fylkesmønstringa vart den nye rockescena for Nordfjord Gymmen opna. Dette lokalet var ein del av Bulyst satsinga til KRD for å fremme bulyst for ungdom i distrikta. Gymmen er den tidlegare gymsalen på Eid vidaregåande skule. NRK dekka alle fire framsyningane og sende dei direkte på NRK Nett TV. Sogn og Fjordane var representert med 31 deltakarar på landsfestivalen i

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Årsmelding 2013. Administrasjon og leiing. Forvaltningsstyret. Oppvekst og utdanning. Rehabilitering, helse og omsorg.

Årsmelding 2013. Administrasjon og leiing. Forvaltningsstyret. Oppvekst og utdanning. Rehabilitering, helse og omsorg. 1 Utvikla av Årsmelding 2013 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer