Årsmelding Hovudutval for kultur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur

2 Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak 7. Idrettsanlegg og lokale kulturbygg 8. Musikk 9. Den kulturelle skulesekken 10. Ungdom 11. Utvikling av kulturminneverdiane 12. ABM Sogn og Fjordane 13. Tusenårsstaden Gulatinget 14. Fylkesbiblioteket 15. Fylkesarkivet 16. Fylkessenteret for musikkterapi 2

3 1. Innleiing Måloppnåing / resultatvurdering Verksemda har vore styrt i tråd med kulturstrategien for perioden med eige handlingsprogram for Det er vedteke Strategiplan for Den Kulturelle Skulesekken (juni) og Strategisk plan for bibliotekutvikling (desember). Det er gjennomført fleire konferansar/seminar/kurs for kulturaktørane i fylket. Denne aktiviteten vert oftast gjennomført i samarbeid med ulike samarbeidspartar. I 2010 hadde kultur eit vedteke nettobudsjett på om lag 55,4 millionar kroner. Fylkeskommunen sine samla løyvingar til teater, opera, folkemusikkfestival og museum (33 mill kroner) resulterte i 2010 i samla statlege tilskot til dei same institusjonane på 44 mill kroner. Sektoren forvalta om lag 36 mill kroner i statlege tilskot til annan kulturaktivitet i fylket (skulesekk, freda bygg, kystkultur, spelemidlar). I åra har tilskota frå Riksantikvaren til freda bygg og kystkultur dobla seg. Såleis er det også i 2010 gjort eit omfattande arbeid med freda bygg og anlegg. Over statsbudsjettet for 2010 kom det 4,5 mill kroner til dette arbeidet. Full rehabilitering av Yris Hotel på Nordfjordeid er eit døme på resultat frå slike tilskot. I tillegg kom drygt 1,1 mill kroner i tilskot til kystkultur. Den treårige satsinga på ein restaureringsleiar med spesialkompetanse på antikvarisk restaurering, og ressursar til å søkje om statlege tilskot ber såleis frukter. Nettstadane Kulturnett Sogn og Fjordane og Skulestova.no er døme på ei utvikling av fylket sin eigen kultur, enten åleine eller i samarbeid med andre. Fylkessenteret for musikkterapi bidreg også til å nå ut til grupper som til dagleg har liten tilgang på kulturtilbod. Eldre og Kultur som er eit forskings- og utviklingssamarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen og Førde kommune. Gjennom prosjektet Mosaikk vert det i samarbeid med kommunar og mottak gitt kulturtilbod til personar med flyktning- og asylsøkjarstatus. Fylkesarkivet og Fylkesbiblioteket har ein stor del av sin aktivitet knytt til kulturformidling, og bidreg aktivt til å utvike nye tilbod, og nå nye grupper. Fylkeskommunen bidreg til å gjere lokalsamfunna meir interessante å bu og leve i ved å gje barn og unge tilbod om gode aktivitetar og tilbod innan kultur. Gjennom tilskot og eigne satsingar prioriterer vi denne målgruppa i eit samspel med lag og organisasjonar. Sogn og Fjordane Idrettskrins fekk til dømes 1,2 mill kroner i 2010 for å drive og utvikle gode idrettstilbod. Saman med spelemidlane som i 2010 var på omlag 22 mill kroner til anleggsutbygging, skapar desse midlane god grobotn for aktivitet og sosial utvikling. Gjennom Den kulturelle skulesekken får alle elevane i grunnskulen kulturopplevingar og rom for utviklande aktivitet innan scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur, kulturarv og musikk. Målet om at alle elevane skal får fire årlege tilbod er ikkje fullt ut oppfylt i Dette grunna i dei samla rammene som staten gir til dette arbeidet. Alle elevane i vidaregåande skule har også fått kulturtilbod i Dei barnehagane 3

4 som ønskjer det, får eitt profesjonelt musikktilbod i året. Ungdommens kulturmønstring (UKM) gir synlege resultat av kulturarbeidet for barn og unge. Samstundes viser dei kommunale-, fylkeskommunale- og landsmønstringa ei utviklingslinje for deltakarane. I 2010 vart fylkesmønstringa lagt til Operahuset på Nordfjordeid med Malakoff Rockefestival som arrangør. Slik bidreg fylkeskommunen til å heve arrangørkompetansen og styrke arrangementet gjennom samarbeid med ein friviljug organisasjon. I 2010 var deltakinga i UKM god, og både arrangement og deltakarar heldt høgt nivå. Fylkesting for ungdom og ungdomspolitisk utval gir ungdom i Sogn og Fjordane god trening i politisk arbeid. Det årlege fylkestinget for ungdom vart avvikla i oktober. Ungdomspolitisk utval hadde 6 møter gjennom året. I 2010 stod Kulturkort for ungdom som ei av dei største ungdomspolitiske sakene. Saka vann fram i fylkestinget i desember. I 2010 kom realiseringa av nybygg for Norsk Reiselivsmuseum og Sogn og Fjordane kunstmuseum eit steg vidare ved at dei naudsynte løyvingane fall på plass. Det er starta opp planarbeid for fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane og besøkssenter på tusenårsstaden Gulatinget. 1,7 mill kroner i lokale kulturbyggmidlar vart i 2010 tildelt rockescena på Eid, Ålhus grendahus i Jølster og Lærdal kulturhus. 22 mill kroner i spelmidlar vart fordelt på om lag 40 ulike anlegg. Oddleif Apneset (foto), Solveig Haukaas (emalje) og Karina Siegmund (tekstil) fekk fylkeskommunen sine kunstnarstipend for Kunstnarmiljøet i fylket har fått ein del nye, yngre medlemmer siste åra. Dei økonomiske og administrative verkemiddel har i aukande grad vorte dreia mot utvikling. Ulike tilskotsordningar og økonomiske bidrag skal vere med og utvikle det frivillige og profesjonelle kulturlivet i fylket. Byjubileet i Florø er eit døme på det med ein heilårleg kulturfest der fylkeskommunen var ein viktig bidragsytar. I 2010 starta Sogn og Fjordane ungdomslag, med tilskot frå fylkeskommunen, eit 3-årig prosjekt kalla Huset i Bygda. Målet er at det skal gje oss interessant informasjon om stader og miljø der kulturen vert skapt og utvikla i fylket vårt. Eit anna utviklingstiltak som fekk tilskot frå fylkeskommunen i 2010 er arbeidet med Sunnivaleia som pilegrimslei. I 2010 vart det teke initiativ for å starte opp arbeide med lokale og regionale kulturminneplanar. Fylket vårt er rikt på kulturminne og kulturmiljø. Arbeidet med arealplanar (i 2010 om lag 600 saker) tek mykje arbeidskapasitet og ei effektivisering via gode plandokument vil kunne gje store vinstar. Fylkeskommunen fekk tildelt 0,5 mill kroner frå Riksantikvaren til arbeid med automatisk freda kulturminne på Selja i Selje, skjøtsel ved helleristingsfeltet i Ausevik i Flora og eit samarbeid om skilt i Osen i Gaular. I tillegg vart det gjennomført undersøking med georadar kring borga til Audun Hugleiksson på Ålhus i Jølster. Det vart også kvalitetssikra, og lagt inn nye data i kulturminnedatabasen Askeladden. Via tilskot frå Riksantikvaren er det formidla 0,8 mill kroner til utviklingstiltak i Nærøyfjorden verdsarvområde. Det er gjort førearbeid for ein forvaltningsplan for området rundt Urnes stavkyrkje, og 0,6 mill kroner er motteke frå Riksantikvaren til skjøtsels- og forvaltningsplanen. 4

5 Kvernsteinsparken i Hyllestad er foreslått tatt inn på verdsarvlista. Søkelyset på kulturminna våre er gjennom desse og fleire andre tiltak i ferd med å få eit perspektiv mot verdiskaping. Slikt arbeid vil få auka prioritet i åra framover. Forslag om freding av Sellevåg treskofabrikk i Gulen vart ferdigstilt og sendt Riksantikvaren for vedtak. Som ledd i arbeidet med å sikre eit representativt utval av vedtaksfreda kulturminne, gjennomførte fylkeskommunen på oppdrag frå Riksantikvaren ein gjennomgang av alle fredingsvedtak som gjeld bygningar i privat eige. Sogn og Fjordane fylkeskommune deltok i dei 3 internasjonale prosjekta THING, Coast Alive og EuropeanaLocal i Effektiviseringstiltak Samlokalisering av fylkeskommunal aktivitet i det nye Storehagen Atrium hausten 2010, vil venteleg gjere fylkeskommunen sine sentrale tenester innan mellom anna kultur både meir effektive og synlege. Meir bruk av videokonferanse er eit miljøtiltak, og vil også gje innsparing i reisetid. I tillegg er det gjennomført tiltak for å betre kvaliteten på enkelttenester. Organisasjonen deltek i arbeidet med å bli betre på å handtere søknader om tilskot. Tenestene blir evaluerte årleg. For å hindre at søknader skal falle mellom stolar er det oppretta faste drøftingsmøte med andre avdelingar. På den måten skal søknadane bli kanalisert dit dei passar best. Elektroniske søknadsskjema er tekne i bruk med gode resultat. 2. Hovudutval for kultur politisk styring Hovudutval for kultur har det politiske ansvaret for kultur. I 2010 vart det halde 10 møter og handsama 53 ordinære saker. Hovudutval for kultur har hatt slik samansetjing i 2010: Sissel Loen, H, leiar Harry Mowatt, Ap, nestleiar Gunnvor A. Sunde, Ap / uavhengig Randi Rønnekleiv Melvær, Sp Nils Gjerland, Sp Mari Andrea Ness, Sp Kåre Jarl Langeland, V Norunn Lunde Furnes, KrF Jostein Inge Kvalsvik, Frp (til ) Bjarne Holme, Frp (frå ) Varamedlemmer som har møtt: Heidi Merete Kjempenes, Sp Karen Marie Hjelmesæter, Sp Solveig Løvik Norevik, Ap Marta Kvikne, V Britt Hilda Dalsbotten, Frp Kommunebesøk og gjennomføring av møta Hovudutval for kultur har i 2010 vore på kommunebesøk til kommunane Eid, Vik og Stryn kommune. Møte i mars vart lagt til Eid kommune med omvisning i Operahuset og synfaring på Yris Hotell i samband med restaureringsarbeidet der. I juni var utvalet på vitjing til Vik kommune med omvisning i Hove kyrkje og Hopperstad stavkyrkje. Dei var også med på den offisielle opninga av Hopperstadbrua som ligg på turvegen Sylvringen, der Sissel Loen stod for snorklyppinga. Utvalet var også på synfaring til Vik Skisenter. Augustmøte vart lagt til Stryn kommune med besøk på Gamle Innvik Ullvarefabrikk og Singerheimen. 5

6 I samband med avviklinga av møta har hovudutvalet fått orienteringar om: Evaluering av fylkesmusikarordninga Utviklingsplan for Den Kulturelle Skulesekken Bibliotekplan høyringsutkast Sogn og Fjordane Fylkessenter for Musikkterapi Harpefossen Event, Eid kulturskule og VAKN vårt akademi for kultur og næring Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad Aktuelle fylkestingssaker frå kultursektoren: Kulturkort for ungdom Strategiplan DKS Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sign og Fjordane Formidlingssenter på tusenårsstaden Gulatinget godkjenning av rom - og funksjonsprogram og avklaring av fylkeskommunen si rolle Fylkessoge for Sogn og Fjordane Saker som har vore handsama i hovudutval for kultur i 2010: Høyring gjennomgang av Rikskonsertane si verksemd Spelemidlar til idrettsanlegg forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling høyringsfråsegn Fellesmagasin for musea Kulturmidlar 2010 fordeling av tilskot til kulturorganisasjonar, kulturtiltak, festivalar/arrangement, diverse tiltak og kunstnarstipend /etablerarstipend Kulturutviklingsmidlar Tilskot til fartøyvern, freda bygg og anlegg Sellevåg treskofabrikk fredingssak Avtale med Bergen Filharmoniske Orkester Spelemidlane 2010 fordeling av spelemidlar til nærmiljøanlegg, ordinære anlegg Desentralisert ordning for tilskot til kulturhus fordeling av midlar 2010 Statlege tilskot til kulturminne på verdsarvlista 2010 Staten sine kulturhistoriske bygningar landsverneplan for Justissektoren høyringsuttale Evaluering av folkemusikarordninga Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturmiljøer Forvaltnings- og utviklingsplan for kvernsteinslandskapet i Hyllestad Oppnemning av styreleiar / styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. 3. Budsjett og rekneskap I 2010 brukte fylkeskommunen 53,8 mill kroner netto til kulturføremål. I tillegg kjem prosjektretta tiltak gjennom ekstern finansiering. Oversikta viser fylkeskommunen sitt bidrag til ulike deler av kulturlivet i Avdelinga sitt løns- og driftsbudsjett og hovudutval for kultur er lagt til forvaltning og er ikkje med i tabellen. TENESTE B-2009 Netto R-2009 netto B-2010 Netto R-2010 netto Tilskot til lag og organisasjonar Utviklingstiltak Bibliotekføremål Arkivføremål Museum og kulturminnevern Knutepunktinstitusjonar Kulturformidling Samla

7 Statlege/eksterne tilskot forvalta av hovudutval for kultur er ikkje vist i tabellen. I 2010 utgjorde dette 35,7 mill kroner knytt på følgjande område: Freda bygg og anlegg 4,5 mill kroner Kystkultur 2,0 mill kroner Fartøyvern 0,1 mill kroner Den kult. skulesekken 5,3 mill kroner Spelemidlar 22,1 mill kroner. Lokale kulturbygg 1,7 mill kroner. Tilskot til frivillig arbeid Tabellen viser hovudutval for kultur si fordeling av mill kroner i tilskot til lag og organisasjonar, kulturtiltak og eigne tiltak i I oversynet ligg det inne ekstraløyvingar til Fjalerhallen og MGP i Florø på totalt 1,9 mill kroner. Tilskotsmidlane vert lyst ut med søknadsfrist 15. januar. Tilskota vart fordelt slik: Allment kulturarbeid Kunst 350 Kulturminnevern 500 Barn og unge 830 UKM/UPU 655 Musikk Idrett Totalt Kulturmidlane er eit viktig bidrag til ulike kultursatsingar i fylket og søknadsmassen var stor i forhold til disponible midlar. Løyvinga til organisasjonar og større tiltak var i 2010 på same nivå som tidlegare år. Ved tilskotsfordelinga vart det lagt vekt på føringar frå kulturstrategien med hovudprioritering på kulturaktivitet til barn og unge og til tiltak som fremja etablering av nye kulturelle møtestadar. Tilskot til aktivitet vart prioritert framfor drift. Det vart starta opp eit arbeid med å få til felles utlysing og samordning av tilskotsordningane i fylkeskommunen. 4. Fylkeskulturprisen 2010 Fylkeskulturprisen for 2010 vart tildelt Sigrid Terese Moldestad. Prisen som var på kr og eit diplom vart utdelt på Fylkestinget i desember. Sigrid Moldestad Arkivfoto 7

8 5. Administrasjon Kultursektoren i fylkeskommunen femner om kulturavdelinga og dei tre kulturinstitusjonane Fylkesbiblioteket, Fylkessenteret for musikkterapi og Fylkesarkivet. Kulturavdelinga er organisert i fire ulike basisteam i tillegg til ein stab på to personar. Dei fire basisteama er: Team for administrasjon, Team for kulturminne, Team for almen kultur og ABM Sogn og Fjordane. Det er totalt 22 personar som er fast tilsett. I tillegg utgjer staben ved årsskiftet 1 prosjektleiar som byggeleiar for freda bygg, 1 prosjektleiar for gjennomgang av alle fredingssaker. 1 person er inne som vikar på grunn av permisjon. Marius Gjersvoll var inne som ekstrahjelp i samband med flytting til nye lokale fram til 1. oktober. Han arbeidde i hovudsak med arkivet. Det var ingen søknader om lærlingeplass for opplæringsperioden som starta hausten Utviklingsarbeid Utviklingsperspektivet er førande for all aktivitet i kultursektoren. Mykje av utviklingsarbeidet er knytt til rettleiing til kommunar, organisasjonar og andre aktørar som arbeider lokalt/regionalt. I tillegg vert det lagt stor vekt på eit gjennomgåande utviklingsperspektiv på heile kultursektoren, t.d i forvaltningssaker/planer/arealsaker. Dei avsette midlane til utviklingsarbeid går til søkjarar som gjennom prosjekt og satsingar ønskjer å bidra til nyskaping og utvikling og til å fremje og utvikle spennande og dristige kultursatsingar. Midlane må vere ein del av ei felles satsing der andre finansieringskjelder vert nytta. I retningslinene for kulturutviklingsmidlane heiter det m.a. at målet med midlane er at fylkeskommunen saman med lokale, andre regionale, statlege og private aktørar elles, skal vere med å realisere nyskapande og dristige kultursatsingar i Sogn og Fjordane. Det er sett krav om at tiltaka må halde høgt kvalitativt nivå. I 2010 vart det gjeve tiskot til fleire kulturutviklingstiltak i fylket på til saman 3,6 mill kroner. I 2010 kom det inn 34 nye søknader til denne ordninga. Dei innkomne søknadar viser stor variasjon i innhald, omfang og geografisk plassering. Nokre har høg grad av nyskaping og utvikling i seg, medan andre legg vekt på historiske, pedagogiske og andre formidlingsformer i sine uttrykk. Mange søknadar ber i seg eit regionalt aspekt, nokre ber i seg både nasjonalt og internasjonalt potensiale, medan andre har eit meir lokalt fokus. Fleire av tiltaka det vert søkt midlar til kan sjåast på som næringsutvikling, eller ligg i grensa mellom kulturutvikling og samfunns- og næringsutvikling. Samla viser omfanget og innhaldet eit omfattande samfunnsbidrag i vår region, og ein ser at utviklingstiltak innan kultur er ein sterk bidragsytar til lokal samfunnsutvikling. Coast Alive er eit interregprosjekt som legg vekt på å bruke turløyper i folkehelsearbeidet, småskala etableringar knytte til turløyper og klimaendringar sine følgjer for 8

9 kulturminna våre. Noreg, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia deltek med Hordaland fylkeskommune som prosjektleiar. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet gjekk saman med frivillig sektor og utforma eit stort løypemerkingsprosjekt. Det vart søkt midlar frå Gjensidigestiftelsen som løyvde 10 mill kroner. Prosjektet vert i Sogn og Fjordane følgt opp via plan og næring. I samarbeidet med Norsk Kulturforum Sogn og Fjordane (interesseorganisasjon for kommunar og fylkeskommune) vart konferansen Lokalt kulturliv i fokus gjennomført i januar 2010 med over 100 deltakarar. Hovudinnleiar var kommunalminister Liv Signe Navarsete og forskar Olaf Aagedal. Førdekonferansen vart gjennomført i juli med om lag 70 deltakarar. Denne konferansen er eit samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune, Høgskulen, Sparebanken Vest og fylkeskommunen. I 2010 var også Innovasjon Norge med i konferansesamarbeidet. 7. Idrettsanlegg og lokale kulturbygg Det vart halde 3 regionvise dagskurs med kommunane. Temaet var kvalitetssikring av spelemiddelsøknader, momskompensasjon og elektronisk sakshandsaming. Med berre 8 9 kommunale deltakarar kvar dag, fekk dei god oppfølging og innføring i systemet. Av 26 kommunar møtte 23 på samlingane. Målet med samlinga var å gje kommunane betre opplæring i handsaming av spelemiddelsøknader, for å betre kvaliteten på søknadane i Kommunale planar: 4 kommunar, Gaular, Hyllestad, Jølster og Solund, har revidert sine kommunale planar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det betyr at 24 av 26 kommunar har godkjend plan innan utgangen av Flora og Eid kommune har ikkje godkjende planar. Årestova på Ullsheim er ein fin samlingsplass Samling med kommunane: Spelemidlar: Kvaliteten på søknadane frå kommunane er ikkje god nok. Mange manglar var det ikkje var mogeleg å rette innan fristen. Dette førte reduksjon i godkjend søknadssum. Fylket fekk av den grunn mindre tilskot enn potensialet i søknadsmassen. Søknadssummen frå kommunane på ordinære anlegg utgjorde om lag 105 mill kroner, medan godkjend sum som vart innmeldt til departementet var 86,5 mill kroner. Noko manglar i søknadane må påreknast, men at heile 25 søknader av 118 ikkje kunne 9

10 godkjennast, er alt for mange. Det betyr at 21% av søknadane hadde så store manglar at dei ikkje kunne rettast opp. Fylket tapte fleire millionar kroner grunna for dårleg kvalitetssikring av søknadane i kommunane før dei vart sendt fylkeskommunen. Tilskotsordningane spelemidlar: Nærmiljøanlegg, forenkla ordning: Denne stønadsordninga har ikkje fast søknadsdato, og ein kan sende søknader heile åre. Tilskotsordninga er for mindre aktivitetsanlegg, med total kostnad under kr Tildeling av midlar skjer administrativt. Gjennom 2010 har vi motteke 14 søknader, og 10 av desse har fått tildeling av midlar. Rammetilskotet frå staten var i 2010 på kr I tillegg har vi nytta kr av rentemidlane til stønadsordninga. Totalt tildelt beløp er kr Ordinære nærmiljøanlegg: Til denne stønadsordninga kom det inn 38 søknader med ein samla godkjend søknadssum på kr Dette er 6 søknader mindre enn i Rammetilsotet frå staten var kr , som vart fordelt på 16 søknader. I tillegg vart det fordelt kr av rentemidlar til 2 søknader. Totalt vart det tildelt tilskot til 18 søknader. Kvart fylke får ein lik prosentdel til nærmiljøanlegg. I 2010 var denne 47,5% av innmeldt behov. Dette er ein auke på 0,7% frå Grunnen til auken er at potten for nærmiljøanlegg er auka frå 65 mill kroner i 2009 til 70 mill kroner i Ordinære idrettsanlegg: søknadssum på kr Det er ein auke på 2 søknader frå året før, og godkjend søknadssum var om lag 9,5 mill kroner høgare enn i Rammetilskotet frå staten var kr Rammetilskotet, kr av rentemidlar og kr av inndregne midlar vart fordelt på 25 prosjekt. Tildelinga til 10 av desse prosjekta var styrt av fylkesdelplanen, og 15 var styrt av kommunale planar. Tildelingsprosenten frå staten var 19,9% av innmeldt behov. Dette er 0,6% lågare enn i Framleis er ventetida i snitt 5 år. Fylkesdelplanen har fastsett ei fordeling på ca. 70% av ramma til anlegg styrt av fylkesdelplanen og ca. 30% til anlegg styrt av kommunale planar. I 2010 utgjorde anlegg styrt av fylkesdelplanen 75,3 % av ramma, og 24,7% vart tildelt anlegg styrt av kommunale planar. I 2009 var fordelinga 66,3 % og 33,7% og i 2008 var fordelinga 74,2% og 25,8%. Kulturbygg, desentralisert ordning: Det kom inn 16 søknader til denne stønadsordninga i søknader kunne ikkje godkjennast for tilskot. Samla godkjend søknadssum var kr Rammetilskotet frå staten var kr Rammetilskotet vart fordelt på 3 prosjekt. Regionale kulturbygg Frå vart ansvaret for dei regionale kulturbygga delegert til fylkeskommunane. Kulturdepartementet har gjeve tilsagn om midlar til regionale kulturbygg fram til 2012/2013. Dette betyr at det ikkje vil komme nye midlar til stønadsordninga før i Til denne stønadsordninga kom det inn 120 søknader med ein samla godkjend 10

11 8. Musikk Mål for tenestene Fylkeskommunen skal på eige initiativ og i samarbeid med andre aktørar søke å utvikle fylket sin eigen kultur, basert på eigenart og eit folkeleg og profesjonelt engasjement. (Kulturstrategi ) Fylkesmusikarordninga Fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjordane består av folkemusikarane Elin Grytting, song/kveding, Vidar Underseth, hardingfele- /fele/dans, Sigmund Eikås, hardingfele, Oddbjørn Ramstad, trekkspel og Synnøve S. Bjørset, hardingfele. Det viktigaste målet til fylkesmusikarordninga er å ta vare på å vidareutvikle folkemusikk-tradisjonane i Sogn og Fjordane. I stillingane inngår både undervisning, instruksjon og utøving. Arbeidet til folkemusikarane er særskilt viktig med tanke på rekruttering av barn og unge. Her gjer folkemusikarane ein stor innsats som tradisjonsberarar og formidlarar, noko som har ført til ein stabil tilvekst på yngre, dyktige folkemusikkutøvarar frå Sogn og Fjordane som har markert seg i ulike samanhengar. Det vart i 2010 gjennomført ei evaluering av fylkesmusikarordninga, der det ma. vart påpeika at ordninga har ein viktig funksjon i musikklivet og ressursar som kan nyttast betre ut, særskilt med tanke på marknadsføring. I 2010 gjennomførte musikarane ei fleire tiltak og prosjekt, både faste instruksjonsoppdrag, turnear (ma. i Den kulturelle skulesekken) og undervisning (ma. i Indre og Ytre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord). Samla stillingsressurs for folkemusikarane var i ,6 stillingar, ein nedgang på 0,5 stilling. Reduksjonen skuldast at ein av folkemusikarane i full stilling gjekk av med pensjon, og det er no tilsett ein musikar i 50% fast stilling. Skulekonsertordninga Rikskonsertane si skulekonsertordning tilsvarer musikkdelen i Den kulturelle skulesekken, og vert i Sogn og Fjordane gjennomført i samsvar med avtale mellom Rikskonsertane og fylkeskommunen. I 2010 stod fylkeskommunen for tre eigenproduserte skulekonsertprogram. Eit av desse, Guitar Hero USA for ungdomssteget er også tilrådd til vidare nasjonal distribusjon av Rikskonsertane sitt programråd. Dei to andre nyproduksjonane, barnstegsprogrammet ViTube del konserten (Distriktsmusikarane i Sogn), og U-stegsproduksjonen Linked together (Distriktsmusikarane i Førde), skal sendast inn til vurdering i Desse produksjonane legg vekt på at elevane sjølve skal få høve til å medverke på konsertane. Av andre skulekonsertprogram i 2010, må multimusikaren Rico Loop nemnast. Han kombinerte si siste turnérunde i fylket med ein konsert på Balejazz Distriktsmusikarane i Gloppen var på si andre turnérunde med programmet Kompis klassisk, som også er eit program der elevane får høve til å spele saman med distriktsmusikarane på deler av konserten. Den store satsinga på skulekonsertfronten i 2010 var konsertane med Trondheim Symfoniorkester (TSO) i Operahuset Nordfjord. I september fekk mange av elevane i kommunane Vågsøy, Selje, Eid, 11

12 Hornindal og deler av Stryn sitt fyrste møte med eit fullt symfoniorkester, godt assistert av to improvisasjons-skodespelarar som var guidar under konsertane. Om lag 1500 nordfjordelevar i 1-7 klasse var innom operahuset desse to dagane. I tillegg vart det gjennomført eit forprosjekt på Nordfjordeid skule der to musikarar frå TSO vitja elevane klassevis og gav dei ma. sjansen til å prøve seg som dirigentar. Både Trondheim Symfoniorkester, Rikskonsertane, Eid kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune var svært nøgde med resultatet av dette samarbeidet. Skuleåret 2010/11 fekk på denne måten stå i den klassiske musikken sitt teikn, då dei kommunane som ikkje fekk høve til å få konsertar i Operahuset Nordfjord, i staden fekk møte klassiske musikarar på sin eigen skule, som i skulekonsertprogrammet Hallaisen, herr Bull, der elevane fekk møte Ole Bull i ei fengande framsyning med ma. Sjur Hjeltnes i ei viktig rolle. Våren 2011 var det den kvinnelege strykekvartetten Strings Unlimited som turnérte i dei same kommunane. Samarbeidet med Rikskonsertane om barnehagekonsertar I 2010 var det barnehageprogrammet Bracelio! som stod på programmet i fylkeskommunen og Rikskonsertane si barnehagekonsertordning. Barnehageborna fekk denne gongen gleda av å møte den brasilianske perkusjonisten Celio de Carvalho. Distriktsmusikarordninga Distriktsmusikarane har vore vesentlege medspelarar i fleire musikkprosjekt i Fylket har no tilsaman 15 distriktsmusikarstillingar i Førde (6), Gloppen (5) og Sogn (4). Musikarane dekkjer eit stort spekter av instrument. I november gjennomførte fylkeskommunen ein inspirasjonsdag for alle distriktsmusikarane og folkemusikarane på Sogndal hotell, med Håkon Skoge som kursleiar. Tema for inspirasjonsdagen var litteratur og musikk, der dikt av Jon Tolaas vart nytta som grunnlag for nye komposisjonar. Fylkeskvoten I samsvar med samarbeidsavtalen med vertskommunane for distriktsmusikarordninga, disponerer fylkeskommunen 10 dagar pr. distriktsmusikar pr. halvår. Denne ressursen vert nytta til større prosjekt av meir fylkesfemnande karakter. I 2010 vart fylkeskvoten nytta til m.a. Sogn og Fjordane symfoniorkester og Opera Nordfjord. Sogn og Fjordane symfoniorkester Sogn og Fjordane symfoniorkester har hatt konsertar også i Etableringa av fylkesorkesteret var eit samarbeid mellom Norsk Kulturskuleråd, fylkeskommunen og distriktsmusikarordninga, og orkesteret har no etablert seg på permanent basis i fylket. Symfoniorkesteret utgjer ein viktig arena for samspel mellom profesjonelle musikarar og amatørar. Bergen Filharmoniske orkester Det vart inngått ny tre-årig avtale mellom Bergen Filharmoniske Orkester, fylkeskommunen, Førde kommune, Sogndal kommune og Gloppen kommune. Gloppen kommune er ny inn i dette samarbeidet som gir eit musikktilbod på svært høgt nivå i fylket. 12

13 9. Den kulturelle skulesekken Omfanget av kulturformidlinga i DKS Om lag elevar i grunnskulen i dei 26 kommunane i fylket (inkludert elevar i private skular), får tilbod i regi av DKS. I vidaregåande opplæring gav vi frå hausten 2010 eitt tilbod kvar til alle vg2-og vg3- elevane på alle dei 13 vidaregåande skulane, til saman rundt I tillegg fekk 400 lærlingar også dette året eige tilbod frå DKS. I alt 38 turnear var ute i kortare eller lengre tidsrom i Dei fordelte seg på uttrykk som scenekunst (inkl. dans), visuell kunst, litteratur, kulturarv og musikk (skulekonsertar). Musikkdelen i DKS er Rikskonsertane si skulekonsertordning. brukarane generell informasjon, oversyn over aktiviteten og nyhende. Heimesida er samstundes eit viktig planleggingsverktøy. Alle kommunar og skular har eigne sider som viser tilboda som gjeld dei. Dei tilsette i fylkeskommunen som har DKS som arbeidsfelt, administrerer ordninga og er også støttespelarar og rådgjevarar for dei einskilde skulane som treng det. Vi oppmodar alle om å nytte materiell som ligg ved tilboda, som t.d. idear til føre- og etterarbeid. Skulane si oppfølging Skulane har mange moglegheiter til å gjere DKS-tilbod til ein naturleg del av skulekvardagen. Det er ønskjeleg at dei nyttar moglegheitene som ligg i å knyte tilbod og ulike tema til både generelle mål i læreplanverket og meir konkrete fagmål. I samarbeidet med dei vidaregåande skulane har vi gode modellar der tilsette tek ansvar for å lage oppgåver knytt til ulike fag med utgangspunkt i eit kunst- tilbod. DKS-konferansen Frå framsyninga I berget det blå. Kommunikasjon mellom partane Foto: Ronny Solheim Kontakten mellom skulane, kommunane og fylkeskommunen føregår i det daglege via heimesidene til DKS, sfj.ksys.no. Her får Den årlege treffstaden for kulturkontaktane, DKS-konferansen i september, samla i 2010 om lag 60 personar. Hovudtema var Kultur meir enn impulsar. For andre gong inviterte vi til samling over to dagar. Innhaldet dag 1 var kurs i Elevar som arrangørar (18 deltakarar), Verkstad i kreativ dans (8 deltakarar) og Filmdramaturgiens byggesteinar (32 deltakarar). I tillegg inviterte kulturavdelinga til kulturkveld med danseframsyning av Freestyle Phanatix, presentasjon av Ung design -utstilling i regi av Sogn og Fjordane kunstmuseum og konsert med to distriktsmusikarar frå Førde kulturskule. Vel 50 personar deltok. Dag 2 hadde vi temadag 13

14 med felles føredrag, inspirasjonsøkter knytt til tilbod i DKS og offisiell opning av vandreutstillinga Radio. Så godt som alle dei vidaregåande skulane som deltok i tilbodet f.o.m. hausten 2010, var representert på konferansen, og hadde sine eigne temasamlingar. Deltakartalet dag 2 var 80. Arrangør var som tidlegare Fylkesmannen og Fylkeskommunen v/kulturavdelinga og opplæringsavdelinga. DKS i vidaregåande opplæring Frå oppstarten i 2007 med vg2-elevane ved fire skular, fekk elevar ved alle dei 13 vidaregåande skulane i 2010 kulturtilbod gjennom DKS. I høve tilbod til lærlingane har vi etablert ei ordning som inneber at dei får eit DKS-tilbod i samband med dei regionale lærlingsamlingane. Formatet er etter måten avgrensa, og til no har vi brukt berre ein utøvar. Strategiplan for DKS i Sogn og Fjordane Det vart første halvår utarbeidd ein kortfatta Strategiplan for DKS , som vart vedteken av fylkestinget 8.juni På hausten starta arbeidet med oppfølginga i form av ein Handlingsplan for DKS Vurdering Tilboda som blir gjeve i regi av DKS får jamt over svært gode tilbakemeldingar. Ofte tilbyr vi formidling og opplevingar som elevane elles ikkje ville fått del i. Mange kunstnarar og kultur-arbeidarar frå fylket, og frå andre stader i landet, tar del i kunst og kulturformidling til eit stort publikum. Tidspress og ulik grad av interesse på skulane har betydning for i kva grad arrangementa blir vellukka. Difor er det viktig å gje god oppfølging og invitere kulturkontaktar, andre lærarar og skuleleiing til treff for å motivere dei til dette viktige kultur- og danningsarbeidet på sine skular. 10. Ungdom UKM UKM viser breidda av ungdomskulturen i Sogn og Fjordane. Ungdomar frå heile fylket deltek på denne mønstringa. Kvaliteten på innslaga er jamt over svært høg og det er kvart år om lag 400 ungdom i alderen 10 til 20 år som deltek på fylkesmønstringa I 2010 samarbeidde kulturavdelinga med Malakoff Rockfestival om fylkesmønstringa. Den vart arrangert i Operahuset på Nordfjordeid med Malakoff som teknisk arrangør. I samband med fylkesmønstringa vart den nye rockescena for Nordfjord Gymmen opna. Dette lokalet var ein del av Bulyst satsinga til KRD for å fremme bulyst for ungdom i distrikta. Gymmen er den tidlegare gymsalen på Eid vidaregåande skule. NRK dekka alle fire framsyningane og sende dei direkte på NRK Nett TV. Sogn og Fjordane var representert med 31 deltakarar på landsfestivalen i

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga SÆRUTSKRIFT 9,101-23P-doknr -gg nr_l_av 1 Arkivsak 200912380 Arkivnr. 642 Sakshandsamar Oftedal, Jørn Saksgang Kultur- og ressursutvalet Møtedato Saknr.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Årsmelding 2011. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2011 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing side 3 2. Hovudutval for kultur politisk styring side 4 3. Budsjett og rekneskap side 6 4. Fylkeskulturprisen 2011 side 7 5. Administrasjon

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for kultur. Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Møtedato Kl

MØTEBOK. Hovudutval for kultur. Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for kultur Sogn og Fjordane Kunstmuseum Møtedato 10.02.2015 Kl. 10.00 14.15 Faste medlemer til stades: Nils Gjerland, SP, leiar Jan Olav Fretland, SV, nestleiar Anita

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar Freda bygningar og anlegg Arlen Bidne rådgjevar Kvifor fredar me bygningar? Kjelde til kunnskap Identitetsskapande Opplevingsressurs Bruksressurs Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Framlegg til offentleg ettersyn Vedteke: Saks nr: 14/1065 Dato: 10.06.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2017 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2016 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Planprogram Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand 10.06.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og bakgrunn med planarbeidet. 4 2.1. Føremål

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap post 71

Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap post 71 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Arlen Synnøve Bidne, Kulturavdelinga Sak nr.: 14/6092-9 Tilskot til freda bygg i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2015 Statsbudsjettet - kap. 1429 post

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Stilling ledig med bilde, full utlysingstekst og Førde-tekst. Ønskjer du toppleiarstilling i Førde Kommune?

Stilling ledig med bilde, full utlysingstekst og Førde-tekst. Ønskjer du toppleiarstilling i Førde Kommune? Stilling ledig med bilde, full utlysingstekst og Førde-tekst Ønskjer du toppleiarstilling i Førde Kommune? Vi har ledig to interessante og utfordrande stillingar som kommunalsjefar. Stillingane inngår

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

VERDSARVRÅDET FOR VESTNORSK FJORDLANDSKAP SAMARBEIDSORGAN FOR VERDSARVOMRÅDET VESTNORSK FJORDLANDSKAP RETNINGSLINER FOR ARBEIDET

VERDSARVRÅDET FOR VESTNORSK FJORDLANDSKAP SAMARBEIDSORGAN FOR VERDSARVOMRÅDET VESTNORSK FJORDLANDSKAP RETNINGSLINER FOR ARBEIDET VERDSARVRÅDET FOR VESTNORSK FJORDLANDSKAP SAMARBEIDSORGAN FOR VERDSARVOMRÅDET VESTNORSK FJORDLANDSKAP RETNINGSLINER FOR ARBEIDET (Samrøystes semje i Verdsarvrådet 27. mars 2014) FORORD Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Vedteke: 18.10.2014 i F-sak 163/14 Saks nr: 14/1065 Dato: 17.10.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for planarbeidet...

Detaljer

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård Sellevåg treskofabrikk Foto: Ove Losnegård Framlegg til offentleg ettersyn Gulen kommune 23.05.2014 Innhold 1. Bakgrunn og mål... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 4 2. Problemstillingar... 5 3. Mandatet...

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer