HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter"

Transkript

1 HMS -Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter Anne C Andvik Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: -Hva må være på plass før anlegget skal i drift? - Når kreves ROS-analyser? - Når kreves eksplosjonsverndokumenter? - Når kreves beredskapsplaner?

2 Oversikt over myndighetspålagt HMS-arbeid Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift De viktigste: Konsekvensutredning (plan) Konsesjonssøknad Rammetillatelse Tiltaksplan ved forurenset grunn Utslippssøknader og meldinger Melding om oppbevaring og håndtering av farlig stoff Melding om nedgravd oljetank Melding om installering av trykkpåkjent utstyr Forhåndsmelding til arbeidstilsynet Identifisere og implementere sikkerhetstiltak og HMS-krav Risikovurdering relatert til oppbevaring og håndtering av farlig stoff, samt prosjektering av trykkpåkjent utstyr Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CEmerking Risikovurdering av aktiviteter i bygge/installasjonsfasen HMS-plan IK-system for bygge/installasjonsfasen Varsling,- rømning-, og branninstruks Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Etablere HMS/IK-system for drift av anlegget. Risikovurdering/ROS-analyse av virksomheten Eksplosjonsverndokument Beredskapsplan Branndokumentasjon Etablere måleprogram

3 Noen HMS-begreper Risikoanalyseer en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse Sårbarheter manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap. Brann-og eksplosjonsvern tiltak for å redusere brann og eksplosjonsrisiko og tiltak for å redusere konsekvenser av en brann/eksplosjon Beredskaper evne til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier.

4 Tillatelser/meldinger/utredninger til myndigheter Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

5 Myndighetspålagt HMS-arbeid tillatelser/meldinger Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Konsekvensutredning PBE Forskrift om konsekvens-utredning Konsesjonssøknad NVE Energilovforskriften + Veileder (konsesjonssøknad for fjernvarme) Melding om nedgravd oljetank Komm. Forprosj. Forurensingsforskriften Vedl 1 5-1, 5-2 og 5-3 Ytelse >150MW. Avfallsforbrenningsanlegg med kapasitet>100 tonn/dag. Investeringskost > 500 mill kr eller bruksareal > m 2 Fjernvarme-anlegg som forsyner eksterne brukere og med samlet ytelse >10MW Forprosj. 1-9 Nedgravd tank (>3200 liter) 1mnd før inst. Også krav til ROS-analyse ved plan/regulering Skal inkludere miljø og landskapsvurdering samt beredskaps-vurdering Krever ikke vedlagt risikovurdering Innmelding om DSB Forskrift om håndtering 12 oppbevaring el rørtransport av farlig F.eks brannfarlig gass 0.4m3 håndtering av farlig oppstart diesel og fyringsoljer 100m3 stoff Melding om install. av trykkpåkjent utstyr DSB av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen + veiledning for innmelding av farlig stoff (Forskrift om trykkpåkjent utstyr) temaveiledn om kjeler stoff i mengde lik eller større enn mengdene fastsatt i vedlegg 2. Hetvann el vanndamp under trykk regnes også som farlig stoff 12 t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter install. Melding krever ikke vedlagt risikovurdering Krever ikke vedlagt risikovurdering

6 Myndighetspålagt HMS-arbeid tillatelser/meldinger Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Søknad om utslippstillatelse Fylkes. SFT Forurensnings-forskriften + IPPC direktiv kjelkapasitet > 500 kg olje pr/time eller kjelkapasitet <500 kg olje pr/time med maksutslipp på > 10 kg SO2 per time. Energianlegg >50 MW oppstart Gjøres under prosj. Melding om utslipp Fylkes. Forurensningsforskriften 27-8 Anlegg 1-50MW oppstart Søknad om særskilt tillatelse for utslipp av kvotepliktig CO2 Tiltaksplan ved forurenset grunn Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse Forhåndsmelding om bygge/anleggsarbeid til arbeidstilsynet SFT Klimakvoteforskriften 1 Samlet kapasitet for anlegg >20MW Komm. (Fylkes) PBE Forurensnings-forskriften 2-6 Graving i mulig forurenset grunn graving Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker El-melding DSB Forskrift om lavspenningsanlegg Bygg/anlegg bygging AT Byggherreforskriften 9 Bygg/anlegg 1 uke før bygging 14 Nytt el-anlegg eller ved større endringer install Søknad skal bla inneholde: Konsekvensanalyse/ miljø-vurdering. Utslippshøyde på skorstein, utslippsmengder og spredningsberegninger, miljørisikoanalyse, beredskapsplan mv Inkludert spredningsberegninger for anlegg >5MW Utarbeides på bakgrunn av undersøkelser og risikoanalyse Skal inkludere Kontrollplan med viktige HMS-krav Krever ikke vedlagt risikovurdering Krever ikke vedlagt risikovurdering

7 Myndighetspålagt HMS-arbeid tillatelser/meldinger Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Miljøkartlegging (riving/sanering) Komm. Avfallsforskriften 15 riving Byggavfallsplan Komm. Avfallsforskriften 15-4, 15-6&7 Samtykkesøknad arbeidsmiljø AT Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsendringer, omorganisering m.v. Gravemelding Komm. PBL/kommunale forskrifter Sprenging: søknad og melding om oppbevaring av eksplosiv vare Lokal informasjon og varsling om sprengingsplaner Komm./ DSB Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighetshavere m.m. skal gjøres kjent med planene Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Bygg/anlegg 1 og 2 Virksomheter omfattet av arbeidsmiljøloven. Søknad skal sendes inn ved vesentlige endringer i arbeidsmiljøet Grunnarbeid/ graving 7-1 Grunnarbeid/ sprenging (til DSB hvis >250kg bygging bygging graving spreng spreng. Identifisere avfallsfraksjoner, mengder og mottak Vurdering av vesentlige arbeidsmiljøfaktorer vedlegges søknaden Spreningsplan skal inkludere risikoanalyse

8 Prosjektering av anlegg Tillatelser/ Prosjektering Bygging/ meldinger av anlegg installasjon Drift

9 Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Inkludere sikkerhetstiltak og HMS-krav i design Risikovurdering Myndighetspålagt HMS-arbeid prosjektering av anlegg Byggherreforskrift 17 bygning Tidl. Prosj. Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm En rekke sikkerhets/hms-krav i diverse forskrifter og temaveiledere Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen 14 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 16 Forskrift om trykkpåkjent utstyr Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE-merking Forskrift om maskiner FOR Forskrift om trykkpåkjent utstyr 15 Anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff Vedlegg 1 pkt 3 kapittel II og vedlegg I For anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff for anlegg med elektriske lavspenningsanlegg Trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimaltrykk ps på over 0,5 bar, og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift første gang. t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Kapittel 13 Trykkpåkjent utstyr etc over 0,5 bar, Tidl. Prosj. oppstart Ingen spesielle krav til dokumentasjon Ingen spesielle krav til dokumentasjon Bl.a: Forurensningsforskriften, Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, AT's støyforskrift, Temaveiledere fra DSB ang Kjeler etc, Prosessanlegg, Gassanlegg, Oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker Risikovurdering av maskin påkrevd.det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges.

10 Bygging og installasjon Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

11 Myndighetspålagt HMS-arbeid bygging og installasjon Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Risikovurdering av aktivitetene i bygge- og anleggsfasen (inkl SJA) Byggherreforskriften 5-b HMS-plan IK-system Byggherreforskriften 7,8 Byggherreforskriften 9, 11 Bygg&anlegg Bygg&anlegg Bygg&anlegg Varsling-, rømning-, og Forskrift om Når branninstruks brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder 2-1 Alle brannobjekt Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Byggherreforskriften Bygg&anlegg oppstart oppstart oppstart bygning er oppe under bygging/ installasjon

12 Drift Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

13 Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Utarbeide ROS/Risikovurdering av anlegget Etablere eksplosjonsverndokument Etablere HMS/IK-system for anlegget Etablere beredskapsplan Myndighetspålagt HMS-arbeid drift Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR ) 1-3 alle enheter som forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven idriftssettelse av anlegget IK/HMS-forskrift 5 pkt 6 alle virksomheter Diverse forskrifter Etablere branndokumentasjon Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Etablere måleprogram for virksomheten (utslipp til luft) Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser Risikokartlegging skal inkluderer både helse, miljø og sikkerhetsaspekter. skal inneholde bla: kartlegging av eksplosjonsfare, tiltak, Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære 9 Virksomheter med eksplosjonsfare klassifiserte soner, tiltak for bruk av arbeidsutstyr m.m. IK/HMS-forskrift 5 alle virksomheter Forskrift om håndtering av håndtering av farlig el brennbart brannfarlig stoff mm 19 stoff Konsesjonspliktige Energilovforskriften 5-3 c fjernvarmeanlegg >10MW Forskrift om beredskap i overføring og distribusjon av kraftforsyningen (FOR elektrisk kraft og fjernvarme etter ) 1-3 energiloven Forurensningsforskriften Veileder 2-1 brannobjekt generelt kap 7 og 27-6 NOX, CO, støv mm Etablere og vedlikeholde HMS/IK-system. Ha oversikt over relevante myndighetskrav. Avvikshåndtering og forbedring. Plan skal samordnes med relevante aktører. Øvelser skal gjennomføres Brannfilosofi, beskr. av branntekn. Install m.m. Ulike grenseverdier for type brensel og størrelse på anlegg

14 Finn kravene til din bransje Vis bransje Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

15 Elektrisitets-og fjernvarmeforsyning Bransjen omfatter produksjon, distribusjon og overføring av elektrisitet og forsyning av damp og varmt vann. Internkontroll Virksomheter skal ha internkontrollog arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Mer om internkontroll Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter, krav til arbeidsplassen og - lokaler, utstyr og hvordan det brukes. Se krav til arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern Krav for: brannfarlig eller trykksatt stoff og brannvern. Se krav til brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Krav for: elektrisk utstyr og elektriske anlegg. Se krav til el-sikkerhet Forurensning Krav for: avfall, miljøinformasjon, helse-og miljøfare -kjemikalier og produkter, utslipp og støy. Se krav til forurensning Industrivern Miljø og helse Industrielle og håndverksmessige virksomheter som i gjennomsnitt sysselsetter Krav for: miljø og helse. 40 eller flere personer i året skal etablere en beredskap. Denne beredskapen Se krav til miljø og helse kalles industrivern. Industrivernets oppgave er å være førsteinnsats ved nøds-og ulykkessituasjoner som kan inntreffe i virksomheten. Se krav til industrivern

16 Trenger du hjelp til å: - Skaffe oversikt over krav i regelverk/verifisere implementering - Utføre HMS-relatert analyser/vurderinger - Utarbeide HMS-relaterte planer og dokumenter Norsk Energi hjelper deg! Anne C Andvik Norsk Energi avdeling Miljø og Sikkerhet

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer