Søknader Universiell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader Universiell utforming"

Transkript

1 Søknader Universiell utforming Region Fylke Søker Tiltakskomm une/-område Tiltak Kort beskrivelse Søknadsbeløp Tildelingsbeløp prosjekt Sum NORD Nordland Nordland Rana Rana Snuplass buss Snuplass buss for enklere trase og kortere gangavstand til bla Sykehus Troms Troms Harstad Harstad Hpl rute 1020 Medkila Opparbeide hpl rute 1020 Medkila Busslommer med leskur + buss.stopp skilt langs rutetrasé. Strekning i tettbefolket omr i vekst. Bedring av kollektivtransporten generelt Troms Lenvik Lenvik Utplassering leskur Utplassering av fire leskur i området Silsand- Finnsnes-FinnfjordBedre tilgjengelighet til kollektivtilbudet generelt Troms Lenvik Lenvik Hurtigbåtterminal Finnsnes Etbl av oppstillingsplasser for kollektivtrafikk i tilknytning til hurtigbåtterminal Troms Lenvik Lenvik Bussbru Sandvikelva Sammenbindende overgang mellom boligfelt som vil muliggjøre sammenhengende kollektivrutenet MIDT Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rauma Rauma Plattform Åndalsnes jb.st. Heving av plattform på Åndalsnes Jbst Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rauma Rauma Hpl Åndalsnes st Bearbeidelse av terreng for bussholdeplass ved jbst. Planlegging/regulering/bygging Ulstein Ulstein Bussterminal sentrum Prosjektering og planlegging (har startet) av bussterminal Ulsteinvik sentrum Oppgradering av tidligere anlegg Møre og Romsdal Ålesund Ålesund Skateflua hurtigb.t. Sikre at oppgradering av hurtigbåtterminal er i tråd med prinsipper om UU. Være et eks til etterfølgelse Nord Trøndelag N-Trøndelag Innherred samkommune Verdal Møteplass Verdal skysst. Møteplass m skulpturell utsmykning ved Verdal skysstasjon (Den gamle jernbanestasjonen)

2 N-Trøndelag N-Trøndelag Innherred samkommune Innherred samkommune Verdal Jb.underg. Verdal st Jernbaneundergang for myke trafikanter Levanger Planl. Levanger stasjonsomr. Planlegging av tiltak for å oppgradere stasjonsområdet som er et knutepunkt for buss,tog og taxi N-Trøndelag Steinkjer Steinkjer Plan Steinkjer st.omr Planlegging av trafikknutepunkt v Steinkær stasjonsområde.endestasjon for Trønderbanen Merking av HC plasser og hente bringeplasser for HC. N-Trøndelag Stjørdal Stjørdal 36 hpl Oppgradere holdeplasser i kommunens sentrum: Asfaltering, nedsenking av kantstein og skilting Sør Trøndelag S-Trøndelag Melhus Melhus Planl. Melhus sentr Stor satsing : UU Melhus sentr, utvide og tilrettelegge gåareal + taktile ledelinjer. Tilrettelegge skyssstasjon (Buss/tog/Taxi) for bevegelseshemmede. Søkn.2006:Planlegging og anleggsstart for taktile ledelinjer S-Trøndelag Trondheim Trondheim 14 hpl. Infokassetter Planlegging, utvikling av informasjonskassetter v/14 punkter S-Trøndelag Trondheim 1 Trondheim Oppgr. hpl linje 5 Mal for holdeplassutforming (Søknad også til MD UU-soner) og planlegging, prosjektering og gjennomføring av oppgradering av holdeplasser langs linje 5. S-Trøndelag Trondheim 2 Trondheim Oppgr problempkt hpl Planlegging, prosjektering og gjennomføring av utbedring av problempunkter langs ganglenker mellom holdeplasser og større boligkonsentrasjoner S-Trøndelag Trondheim 3 Trondheim Ombygg kryss Mal for kryssutforming (Søknad også til MD UUsoner) og ombygging a et kryss i sentrum for uttesting av mal S-Trøndelag Trondheim Trondheim Bedret vinterdrift Økt standard på vinterdrift - Brøyting ved/på hpl VEST Hordaland Hordaland Fylkeskomm. Planl. Oppgradering hpl Planlegging av universell utforming av alle terminaler og holdeplasser i Hordaland Hordaland Fylkeskomm. Planl. Voss-B-Flesland Planlegging av pilotprosjekt for oppgradering av rutestrekningen V-B-F til universell utforming Hordaland Bergen Bergen Sentrumsnett Oppgradering for å øke tilgjengeligheten i sentrum, med spes vekt på hørsels- og synshemmede Hordaland Bergen Bergen Landås bydelssenter Fysisk oppgradering langs viktige traséer

3 Hordaland Bergen Bergen Hpl linje 2 Oppgradering og utskiftning av noen leskur på utvalgte holdeplasser Hordaland Bergen Bergen Sanntidsinfo hpl i sentrum Hordaland Bergen Bergen Ombygging av taknedløp Audiovisulell informasjon til de reisende og belysning på sentrale holdeplasser Nedløp som repr hindring/fare for brukere i sentrum skal endres eller ombygges Hordaland Bergen Bergen Tilgj. Kart for sentrum Tilgjengelighetskart over sentrumsområdene og taktile kart for svaksynte Hordaland Bergen Bergen Bergen bystasjon Ombygging og oppgradering av Bergen bystasjon - Del av reisekjeden Voss-Bergen-Flesland Rogaland Rogaland Fylkeskomm. Ryfylke SIS-system hurtigbåtene Sanntids- og sikkerhetsinformasjon på hurtigåtene i Ryfylke. Visuell og verbal info for anrop av anløpende kaier Rogaland Fylkeskomm. Haugesund kommune Info bussrute 1 og 2 Visuell og auditiv holdeplassinformasjon i buss og forprosjekt for sanntidsinformasjon på bussholdeplasser Rogaland Fylkeskomm. Ropeid kai-terminal Kopeid kai-terminal (hurtigbåt og ferje). Kontrastmerking, ledelinher fra busstopp, opparbeide bussperronger, planering av gangareal, taktile kart. Rogaland Fylkeskomm. Landgang hurtigbåter Kombinert landgang og løfteplattform på hurtiogbåter - Produktutvikling Rogaland Fylkeskomm. Kompetanseheving sjåfører Rogaland Eigersund Eigersund Planl. Eigersund sentrum Sjåførkurs om UU og brosjyre rettet mot transportførere Planlegging av hovedpunktene for kollektivtransport i Eigersund sentrum - Strekningen Jernbanest. - bussholdeplass - sentrum. Rogaland Haugesund 1 Haugesund Taktile kart Taktile kart ifm bussholdeplasser i sentrum, hovedterminal Flotmyr og hurtigbåtterminalen Rogaland Haugesund 2 Haugesund Tilrettelegging av gangtrasé Tilrettelegging av gangtrasé i Skjoldav. Fra hovedterminal til sentrum Rogaland Haugesund 3 Haugesund Belysning Oppgradering av belysning langs gangtrasé i Skjoldav fra Flotmyr rutebilstasjon til sentrum Rogaland Haugesund 4 Haugesund Tilrettelegge gangtrasé Tilrettelegge gangtrasé fra gågata til Rådhuset/høyskolen/sykehuset Rogaland Haugesund 5 Haugesund Tilrettelegge fra sentrum til hurtigbåtterminal Tilrettelegge for fremkommelighet fra sentrum til hurtigbåtterminalen

4 Rogaland Haugesund 6 Haugesund Innstigningshøyde, Tilrettelegging av holdeplasser i sentrum mht ledelinjer og varslingsfelt innstigningshøyde, ledelinjer og varslingsfelt Rogaland Haugesund 7 Haugesund Plan for etbl av ledelinjer Utarbeide plan for etbl av ledelinjer i sentrumskjernen Rogaland Haugesund 8 Haugesund Plan for helhetsløsning, holdeplassområde Rogaland Haugesund 9 Haugesund Bedring av lysforhold for svaksynte ifm holdeplassområde Sørhauggata/Nygata Plan for helhetsløsning, holdeplassområde "Bytunet". Univsersell tilrettelegging for tilkomst mellom bussholdeplass/gågate/informasjonskontor og torg/parkareal Bedring av lysforhold for svaksynte ifm holdeplassområde Sørhauggata/Nygata Rogaland Karmøy Karmøy Plan. Hpl Universell utforming av koll.hpl Rogaland Karmøy Karmøy UU Kopervik sentrum Tilrettelegging av koll.hpl., etablere ledelinjer, sykkelparkering mv. Rogaland Karmøy Karmøy UU Skudeneshavn Tilrettelegging - Bedre for gående og sykkel Rogaland Klepp Klepp Hpl Klepp torg og st. Ombygging av stoppested v Kleppe torg og bygging av nytt stoppested ved jbst Rogaland Klepp Klepp Strakstiltak Klepp st. Oppmerkning, belysning og informasjonstavle/skilt på holdeplass ved Klepp stasjon Rogaland Klepp Klepp Planl. UU Klepp st. Utarbeiding av plan for adkomst til stasjonsområdet på Klepp stasjon, parkering, perrong og selve stasjonsområdet Rogaland Sandnes Sandnes Utbedring "Ruten" Plan for oppgradering av alle bussholdeplasser i det kommunale veinettet etter standard for UU for "Ruten"/ langs kollektivaksen Stavanger- Sandnes Rogaland Sauda Sauda Planl. Sauda kaiterminal Planlegging av kollektivknutepunktet Sauda inkl følgende tiltak: ledelinjer, skilting, kantstein, informasjon Rogaland Stavange Stavanger Handlingsplan BRA Registrerings- og planarbeid som grunnlag for en handlingsplan og planer for enkelttiltak Rogaland Stavanger Stavanger Tilgj. Sykehus/legevakt Tiltak mellom bussholdeplasser (åtte hpl) og Sykehus/legevakt (ledelinjer og taktile kart) Rogaland Stavanger Stavanger hpl Tjensvoll torg med mer. 2 hpl ved Tjensvoll torg - Kantsen, utforming av busslomme, flytting av leskur Rogaland Time Time Hpl Lyefjell Oppgradering busstopp i sentrum

5 Rogaland Time Time Planl. Time st.område Konsulenthjelp til planlegging og utarbeiding av retningslinjer for bruk av ledelinjer m utg pkt i Bryne buss- og togstasjon Sogn og Fjordane S&F Fylkeskomm. Handlingsplan for UU Utarbeiding av tverrsektoriell handlingsplan for UU ØST Akershus Akershus Bærum Bærum 6 hpl kantstein Opprusting til høy kantstein v/ bussholdeplasser Akershus Bærum Bærum Ledelinjer Sanvika st Ledelinje mellom ulike målpunkter, skilting m/piktogrammer og bedre lys Akershus Bærum Bærum 6 hpl tilgj overganger 12 krysningspunkter for rullestol - overgang mellom fortau og veg -Adkomst til bussholdeplasser og stasjoner Akershus Oppegård Oppegård Vegutretting Kolbotn st. Utbedring krapp sving i forbindelse med etbl av nytt stoppested v Kolbotn stasjon Bedre overgang mellom buss og tog - Vegutretting for å unngå konflikt mellom buss og motgående trafikk Akershus Oppegård Oppegård 26 hpl kantstein Heving av kantstein v 26 holdeplasser for å redusere innstigningshøyden i bussene Akershus Rælingen Rælingen G/s-veg Torva Prosjektering av g-/s-veg langs Øyren. Knytte sammen Skjedsmo og Rælingen Akershus Rælingen Rælingen Innkjøp multimaskin Innkjøp av maskin for renhold av smale/vanskelig tilgjengelige fortau Hedmark Hedmark Eidskog 1 Eidskog Busslommer Opparbeide 2 busslommer i tråd med prins om UU. Del av Stedsutvikling Magnor Hedmark Eidskog 2 Eidskog Oppgradere gågate Oppgradere gågata i tråd med prins om UU. Del av Stedsutvikling Magnor Hedmark Eidskog 3 Eidskog Planlegging av rampe Planlegging av rampe/trapp v/bakeri Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Storhallen busskn.pkt Fortau med ledelinjer fra Storhallen bussknutepunkt til ny skole

6 Hedmark Konsvinger Kongsvinger Storgata busshpl Tilgjengelighet til bushpl i Storgata og inn mot ny skole og bibliotek. Ledelinjer og belegg+ heve plassen Planlegging og gjennomføring Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Langeland b.skole Etbl av en bedre og mer trafikksikker bussholdeplass til skole, blant annet et gjerde som skal fung som ledelinje fra bussholdeplass til skolebygg Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Utformingsveil. Kongsvinger Utarbeiding av veileder som styringsverktøy for å sikre UU i forbindelse med sentrumsutvikling m vekt på koll.transport og myke trafikanter Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Belysning Marikollen Belysning på bussholdeplass v barneskole skole. Oppland Oppland Fylkeskomm. Prototyp UU hpål Prototyp hpl - Beskrive elementene (eks leskur) for en mal/prototyp Oppland Fylkeskomm. Motivasjonsseminar Motivasjonsseminar for lokale aktører sammarbeid med Høyskolen på Gjøvik Oppland Gjøvik Gjøvik Planl. Skysstasjon Ny skysstasjon/knutepunkt - Tog, buss og Taxi (Bussoppstilling,rabatter,leskur, gåarealer,informasjon) Oppland Gjøvik Gjøvik Hpl Gjøvikomr. UU Holdeplass Gjøvik sykehus og nye Gjøvik videregående skole (Nytt fortau, kantstein,rabatter,beplantning, belysning, leskur. (Søkn1) Kartlegge og planlegge utbygging/utbedring av 10 hpl Gjøvikomr. Bybuss Gjøvik. I tråd med prototyp. Oppland Lillehammer Lillehammer Hpl Lillehammerområdet Diverse hpl Lillehammerområdet (Storgata=2, Lilletorget=1, Langs Siggerid Undstsveg=3, Strandtorget kjøpesentr=1,ved sykehuset=1,ved skole=1) Oppland Vestre Toten Vestre Toten Planl. Kn.punkter Helhetlig planlegging av kollektivknutepunkter langs jernbanelinje. Raufoss, Eina og Reinsvoll.(Buss/tog/taxi) Oppland Vestre Toten Vestre Toten Hpl Reinsvoll st. Opparbeiding av holdeplass for buss og oppsetting av leskur og skilt v Reinsvoll stasjon Oslo Oslo Oslo kommune Oslo Plan. UU utb. Ensjø Prinsipplan for universell utforming på Ensjø som bla setter søkelys på UU innenfor hele Ensjøområdet med spses fokus på bedre tilgjengelighet til og fra hp

7 Oslo Oslo kommune Oslo Pilotprosjekt Gaustad Tiltak i området Gaustad/Riksh. Rikshospitalets hovedinngang via trikkeholdeplass, busstoppene ved ring 3 og Gaustad T-banest. Justering av spor/plattform, skilting, utbedr av gangveiene, sanntidsinformasjon, ledelinjer Oslo Oslo kommune Oslo Utvidet stigtrinn trikk Utvidet stigtrinn på lavgulvtrikkene. Bygge om 32 vogner Oslo Oslo kommune Oslo Høystandard hpl.fram Høystandard hpl. (Frem2006: Skillebekk,Parkveien, Skovveien og Torshov) Tiltak som det ikke er midler til innenfor FRAMprogrammet Oslo Oslo kommune Oslo Tilgjengelighet til T- banest Oppgradering av T-banest. til Metrostandard (Kalbakken, Rødtvedt,Ammerud, Risløkka, Hasle, Vollebekk, Rommen og Ammerud) Østfold Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak i bussene Rampe, festanordning i bussene, automatisert holpdeplassanrop og grafisk oversikt inne i bussene Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak på terminalene Informasjonstavler, skilting på bussterminalen for svaksynte, infokiosker med tekst og lyd/teleslynge, merking og ledelinjer, forbedre tilgangen til eksp.lokalene, info om rutetilbud m blindeskrift Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak på holdeplassene En rekke informasjonstiltak, oppgradering av leskur, tilpasse adkomst til hp Østfold Fylkeskomm. Glomma Personaltiltak og prosjektledelse Kurs for sjåfører og ansatte på bussterminalene, prosjektstyring Østfold Halden Halden 5 hpl Isebakkområdet Opparbeiding av 5 hpl Isebakkområdet i forbindelse med opparbeidelse av g-/s-veg SØR Aust Agder A-Agder Fylkeskomm. Fylkeskommu Plan. Tilgj.plan koll i Utarbeiding av handlingsplan for tilgjengelighet ne fylket for alle i kollektivsektoren i Aust-Agder Buskerud

8 Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Modum Tiltak hpl Modum Time ekspressen l 10 -Tiltak hpl Modum - 4 holdeplasser. Oppgradering med kantstein og ledelinje mot bussens innstigning (brostein el). Nytt banedekke på holdeplass Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Nedre Eiker Hpl. Nedre Eiker Time ekspressen l 10 - Hpl. Nedre Eike. Oppgradering av holdeplasser + bedre ruteinfo Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Drammen Hpl Drammen Time ekspressen l 10 -Hpl Drammen. Oppgradering av holdeplasser + bedre ruteinfo. Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Bussmateriell Time ekspressen l 10 -Bussmateriell. Heis for rullestolbrukere, display og høretelefoner for informasjon om holdeplassene Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Buskerud Ringerike Ringerike Utbedring 4 holdeplasser Videre planlegging Videre planlegging av tiltak langs linje 10 Oppgradering av 4 holdeplasser på bytrasé i Hønefoss sentrum Buskerud Kongsberg Kongsberg Planl. Tilgj. Kongsberg Planarbeid for å tilrettelegge for tilgjengelighet til kollektivtransport i Kongsberg sentrum Telemark Telemark Fylkeskomm. Planl. Hpl Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs fylkesvegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan Telemark Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka terminal Kammerherreløkka kollektivterminal - Tog, buss og taxi. Del av Grenlandsssamarbeidet. Kollektivterm inngår i metroen.første utbyggingsetappe av terminalen Telemark Porsgrunn Porsgrunn Plan. Hpl. Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs det kommunale vegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan. Telemark Skien Skien Plan. Hpl. Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs det kommunale vegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan Vest Agder V-Agder Vest-Agder kollektivtrafikk Infotiltak bussmetro M2 Markedsføring - Brosjyrer, plakater, rutetabeller og gjøre nettsiden tilgjengelig for blinde og svaksynte V-Agder Farsund Farsund Opprustning hpl sentrum Opprustning hpl i Storgaten som er knutepunt på Strekn. Farsund Kr.sand V-Agder Kristiansand Kristiansand Utbedring holdeplasser Utbedring holdeplasser Metroens ytterområder(m2 og M3) for å få komplett rute med tilgjengelighet for alle langs trafikktung strekning. Må detalgprosjekters

9 V-Agder Mandal Mandal 4 busslommer 4 busslommer langs en trafikktung strekning - Tilrettelegge for sykkel./gangveg med buslommer Sum

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2012 Innhold Årsmelding 2012... 3 10-års jubileum... 4 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2012... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 -

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Årsrapport 2009. Vestviken Kollektivtrafikk AS. smartinger bruker buss www.vkt.no

Årsrapport 2009. Vestviken Kollektivtrafikk AS. smartinger bruker buss www.vkt.no Årsrapport 2009 Vestviken Kollektivtrafikk AS smartinger bruker buss www.vkt.no Innhold Innledning side 3 Økonomiske forhold side 4 Passasjerutvikling side 6 Kollektivtrafikk side 8 Marked/informasjon

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010

Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010 Rapport Eidskog kommune universell utforming ressurskommune 2009-2010 Innledning Eidskog kommune har vært pilotkommune i universell utforming i Miljøverndepartementets satsning 2005-2008. Daværende ordfører

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015 29.09.2014 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Hovedprioriteringene i finansierings- og utbyggingsplan for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget. Med grunnlag i disse prioriteringene er det fylkeskommunen

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2006 1 RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2006 1. Innledning Porsgrunn kommune ble i 2005 valgt ut som én av

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015 1821 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer