Søknader Universiell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader Universiell utforming"

Transkript

1 Søknader Universiell utforming Region Fylke Søker Tiltakskomm une/-område Tiltak Kort beskrivelse Søknadsbeløp Tildelingsbeløp prosjekt Sum NORD Nordland Nordland Rana Rana Snuplass buss Snuplass buss for enklere trase og kortere gangavstand til bla Sykehus Troms Troms Harstad Harstad Hpl rute 1020 Medkila Opparbeide hpl rute 1020 Medkila Busslommer med leskur + buss.stopp skilt langs rutetrasé. Strekning i tettbefolket omr i vekst. Bedring av kollektivtransporten generelt Troms Lenvik Lenvik Utplassering leskur Utplassering av fire leskur i området Silsand- Finnsnes-FinnfjordBedre tilgjengelighet til kollektivtilbudet generelt Troms Lenvik Lenvik Hurtigbåtterminal Finnsnes Etbl av oppstillingsplasser for kollektivtrafikk i tilknytning til hurtigbåtterminal Troms Lenvik Lenvik Bussbru Sandvikelva Sammenbindende overgang mellom boligfelt som vil muliggjøre sammenhengende kollektivrutenet MIDT Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rauma Rauma Plattform Åndalsnes jb.st. Heving av plattform på Åndalsnes Jbst Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rauma Rauma Hpl Åndalsnes st Bearbeidelse av terreng for bussholdeplass ved jbst. Planlegging/regulering/bygging Ulstein Ulstein Bussterminal sentrum Prosjektering og planlegging (har startet) av bussterminal Ulsteinvik sentrum Oppgradering av tidligere anlegg Møre og Romsdal Ålesund Ålesund Skateflua hurtigb.t. Sikre at oppgradering av hurtigbåtterminal er i tråd med prinsipper om UU. Være et eks til etterfølgelse Nord Trøndelag N-Trøndelag Innherred samkommune Verdal Møteplass Verdal skysst. Møteplass m skulpturell utsmykning ved Verdal skysstasjon (Den gamle jernbanestasjonen)

2 N-Trøndelag N-Trøndelag Innherred samkommune Innherred samkommune Verdal Jb.underg. Verdal st Jernbaneundergang for myke trafikanter Levanger Planl. Levanger stasjonsomr. Planlegging av tiltak for å oppgradere stasjonsområdet som er et knutepunkt for buss,tog og taxi N-Trøndelag Steinkjer Steinkjer Plan Steinkjer st.omr Planlegging av trafikknutepunkt v Steinkær stasjonsområde.endestasjon for Trønderbanen Merking av HC plasser og hente bringeplasser for HC. N-Trøndelag Stjørdal Stjørdal 36 hpl Oppgradere holdeplasser i kommunens sentrum: Asfaltering, nedsenking av kantstein og skilting Sør Trøndelag S-Trøndelag Melhus Melhus Planl. Melhus sentr Stor satsing : UU Melhus sentr, utvide og tilrettelegge gåareal + taktile ledelinjer. Tilrettelegge skyssstasjon (Buss/tog/Taxi) for bevegelseshemmede. Søkn.2006:Planlegging og anleggsstart for taktile ledelinjer S-Trøndelag Trondheim Trondheim 14 hpl. Infokassetter Planlegging, utvikling av informasjonskassetter v/14 punkter S-Trøndelag Trondheim 1 Trondheim Oppgr. hpl linje 5 Mal for holdeplassutforming (Søknad også til MD UU-soner) og planlegging, prosjektering og gjennomføring av oppgradering av holdeplasser langs linje 5. S-Trøndelag Trondheim 2 Trondheim Oppgr problempkt hpl Planlegging, prosjektering og gjennomføring av utbedring av problempunkter langs ganglenker mellom holdeplasser og større boligkonsentrasjoner S-Trøndelag Trondheim 3 Trondheim Ombygg kryss Mal for kryssutforming (Søknad også til MD UUsoner) og ombygging a et kryss i sentrum for uttesting av mal S-Trøndelag Trondheim Trondheim Bedret vinterdrift Økt standard på vinterdrift - Brøyting ved/på hpl VEST Hordaland Hordaland Fylkeskomm. Planl. Oppgradering hpl Planlegging av universell utforming av alle terminaler og holdeplasser i Hordaland Hordaland Fylkeskomm. Planl. Voss-B-Flesland Planlegging av pilotprosjekt for oppgradering av rutestrekningen V-B-F til universell utforming Hordaland Bergen Bergen Sentrumsnett Oppgradering for å øke tilgjengeligheten i sentrum, med spes vekt på hørsels- og synshemmede Hordaland Bergen Bergen Landås bydelssenter Fysisk oppgradering langs viktige traséer

3 Hordaland Bergen Bergen Hpl linje 2 Oppgradering og utskiftning av noen leskur på utvalgte holdeplasser Hordaland Bergen Bergen Sanntidsinfo hpl i sentrum Hordaland Bergen Bergen Ombygging av taknedløp Audiovisulell informasjon til de reisende og belysning på sentrale holdeplasser Nedløp som repr hindring/fare for brukere i sentrum skal endres eller ombygges Hordaland Bergen Bergen Tilgj. Kart for sentrum Tilgjengelighetskart over sentrumsområdene og taktile kart for svaksynte Hordaland Bergen Bergen Bergen bystasjon Ombygging og oppgradering av Bergen bystasjon - Del av reisekjeden Voss-Bergen-Flesland Rogaland Rogaland Fylkeskomm. Ryfylke SIS-system hurtigbåtene Sanntids- og sikkerhetsinformasjon på hurtigåtene i Ryfylke. Visuell og verbal info for anrop av anløpende kaier Rogaland Fylkeskomm. Haugesund kommune Info bussrute 1 og 2 Visuell og auditiv holdeplassinformasjon i buss og forprosjekt for sanntidsinformasjon på bussholdeplasser Rogaland Fylkeskomm. Ropeid kai-terminal Kopeid kai-terminal (hurtigbåt og ferje). Kontrastmerking, ledelinher fra busstopp, opparbeide bussperronger, planering av gangareal, taktile kart. Rogaland Fylkeskomm. Landgang hurtigbåter Kombinert landgang og løfteplattform på hurtiogbåter - Produktutvikling Rogaland Fylkeskomm. Kompetanseheving sjåfører Rogaland Eigersund Eigersund Planl. Eigersund sentrum Sjåførkurs om UU og brosjyre rettet mot transportførere Planlegging av hovedpunktene for kollektivtransport i Eigersund sentrum - Strekningen Jernbanest. - bussholdeplass - sentrum. Rogaland Haugesund 1 Haugesund Taktile kart Taktile kart ifm bussholdeplasser i sentrum, hovedterminal Flotmyr og hurtigbåtterminalen Rogaland Haugesund 2 Haugesund Tilrettelegging av gangtrasé Tilrettelegging av gangtrasé i Skjoldav. Fra hovedterminal til sentrum Rogaland Haugesund 3 Haugesund Belysning Oppgradering av belysning langs gangtrasé i Skjoldav fra Flotmyr rutebilstasjon til sentrum Rogaland Haugesund 4 Haugesund Tilrettelegge gangtrasé Tilrettelegge gangtrasé fra gågata til Rådhuset/høyskolen/sykehuset Rogaland Haugesund 5 Haugesund Tilrettelegge fra sentrum til hurtigbåtterminal Tilrettelegge for fremkommelighet fra sentrum til hurtigbåtterminalen

4 Rogaland Haugesund 6 Haugesund Innstigningshøyde, Tilrettelegging av holdeplasser i sentrum mht ledelinjer og varslingsfelt innstigningshøyde, ledelinjer og varslingsfelt Rogaland Haugesund 7 Haugesund Plan for etbl av ledelinjer Utarbeide plan for etbl av ledelinjer i sentrumskjernen Rogaland Haugesund 8 Haugesund Plan for helhetsløsning, holdeplassområde Rogaland Haugesund 9 Haugesund Bedring av lysforhold for svaksynte ifm holdeplassområde Sørhauggata/Nygata Plan for helhetsløsning, holdeplassområde "Bytunet". Univsersell tilrettelegging for tilkomst mellom bussholdeplass/gågate/informasjonskontor og torg/parkareal Bedring av lysforhold for svaksynte ifm holdeplassområde Sørhauggata/Nygata Rogaland Karmøy Karmøy Plan. Hpl Universell utforming av koll.hpl Rogaland Karmøy Karmøy UU Kopervik sentrum Tilrettelegging av koll.hpl., etablere ledelinjer, sykkelparkering mv. Rogaland Karmøy Karmøy UU Skudeneshavn Tilrettelegging - Bedre for gående og sykkel Rogaland Klepp Klepp Hpl Klepp torg og st. Ombygging av stoppested v Kleppe torg og bygging av nytt stoppested ved jbst Rogaland Klepp Klepp Strakstiltak Klepp st. Oppmerkning, belysning og informasjonstavle/skilt på holdeplass ved Klepp stasjon Rogaland Klepp Klepp Planl. UU Klepp st. Utarbeiding av plan for adkomst til stasjonsområdet på Klepp stasjon, parkering, perrong og selve stasjonsområdet Rogaland Sandnes Sandnes Utbedring "Ruten" Plan for oppgradering av alle bussholdeplasser i det kommunale veinettet etter standard for UU for "Ruten"/ langs kollektivaksen Stavanger- Sandnes Rogaland Sauda Sauda Planl. Sauda kaiterminal Planlegging av kollektivknutepunktet Sauda inkl følgende tiltak: ledelinjer, skilting, kantstein, informasjon Rogaland Stavange Stavanger Handlingsplan BRA Registrerings- og planarbeid som grunnlag for en handlingsplan og planer for enkelttiltak Rogaland Stavanger Stavanger Tilgj. Sykehus/legevakt Tiltak mellom bussholdeplasser (åtte hpl) og Sykehus/legevakt (ledelinjer og taktile kart) Rogaland Stavanger Stavanger hpl Tjensvoll torg med mer. 2 hpl ved Tjensvoll torg - Kantsen, utforming av busslomme, flytting av leskur Rogaland Time Time Hpl Lyefjell Oppgradering busstopp i sentrum

5 Rogaland Time Time Planl. Time st.område Konsulenthjelp til planlegging og utarbeiding av retningslinjer for bruk av ledelinjer m utg pkt i Bryne buss- og togstasjon Sogn og Fjordane S&F Fylkeskomm. Handlingsplan for UU Utarbeiding av tverrsektoriell handlingsplan for UU ØST Akershus Akershus Bærum Bærum 6 hpl kantstein Opprusting til høy kantstein v/ bussholdeplasser Akershus Bærum Bærum Ledelinjer Sanvika st Ledelinje mellom ulike målpunkter, skilting m/piktogrammer og bedre lys Akershus Bærum Bærum 6 hpl tilgj overganger 12 krysningspunkter for rullestol - overgang mellom fortau og veg -Adkomst til bussholdeplasser og stasjoner Akershus Oppegård Oppegård Vegutretting Kolbotn st. Utbedring krapp sving i forbindelse med etbl av nytt stoppested v Kolbotn stasjon Bedre overgang mellom buss og tog - Vegutretting for å unngå konflikt mellom buss og motgående trafikk Akershus Oppegård Oppegård 26 hpl kantstein Heving av kantstein v 26 holdeplasser for å redusere innstigningshøyden i bussene Akershus Rælingen Rælingen G/s-veg Torva Prosjektering av g-/s-veg langs Øyren. Knytte sammen Skjedsmo og Rælingen Akershus Rælingen Rælingen Innkjøp multimaskin Innkjøp av maskin for renhold av smale/vanskelig tilgjengelige fortau Hedmark Hedmark Eidskog 1 Eidskog Busslommer Opparbeide 2 busslommer i tråd med prins om UU. Del av Stedsutvikling Magnor Hedmark Eidskog 2 Eidskog Oppgradere gågate Oppgradere gågata i tråd med prins om UU. Del av Stedsutvikling Magnor Hedmark Eidskog 3 Eidskog Planlegging av rampe Planlegging av rampe/trapp v/bakeri Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Storhallen busskn.pkt Fortau med ledelinjer fra Storhallen bussknutepunkt til ny skole

6 Hedmark Konsvinger Kongsvinger Storgata busshpl Tilgjengelighet til bushpl i Storgata og inn mot ny skole og bibliotek. Ledelinjer og belegg+ heve plassen Planlegging og gjennomføring Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Langeland b.skole Etbl av en bedre og mer trafikksikker bussholdeplass til skole, blant annet et gjerde som skal fung som ledelinje fra bussholdeplass til skolebygg Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Utformingsveil. Kongsvinger Utarbeiding av veileder som styringsverktøy for å sikre UU i forbindelse med sentrumsutvikling m vekt på koll.transport og myke trafikanter Hedmark Kongsvinger Kongsvinger Belysning Marikollen Belysning på bussholdeplass v barneskole skole. Oppland Oppland Fylkeskomm. Prototyp UU hpål Prototyp hpl - Beskrive elementene (eks leskur) for en mal/prototyp Oppland Fylkeskomm. Motivasjonsseminar Motivasjonsseminar for lokale aktører sammarbeid med Høyskolen på Gjøvik Oppland Gjøvik Gjøvik Planl. Skysstasjon Ny skysstasjon/knutepunkt - Tog, buss og Taxi (Bussoppstilling,rabatter,leskur, gåarealer,informasjon) Oppland Gjøvik Gjøvik Hpl Gjøvikomr. UU Holdeplass Gjøvik sykehus og nye Gjøvik videregående skole (Nytt fortau, kantstein,rabatter,beplantning, belysning, leskur. (Søkn1) Kartlegge og planlegge utbygging/utbedring av 10 hpl Gjøvikomr. Bybuss Gjøvik. I tråd med prototyp. Oppland Lillehammer Lillehammer Hpl Lillehammerområdet Diverse hpl Lillehammerområdet (Storgata=2, Lilletorget=1, Langs Siggerid Undstsveg=3, Strandtorget kjøpesentr=1,ved sykehuset=1,ved skole=1) Oppland Vestre Toten Vestre Toten Planl. Kn.punkter Helhetlig planlegging av kollektivknutepunkter langs jernbanelinje. Raufoss, Eina og Reinsvoll.(Buss/tog/taxi) Oppland Vestre Toten Vestre Toten Hpl Reinsvoll st. Opparbeiding av holdeplass for buss og oppsetting av leskur og skilt v Reinsvoll stasjon Oslo Oslo Oslo kommune Oslo Plan. UU utb. Ensjø Prinsipplan for universell utforming på Ensjø som bla setter søkelys på UU innenfor hele Ensjøområdet med spses fokus på bedre tilgjengelighet til og fra hp

7 Oslo Oslo kommune Oslo Pilotprosjekt Gaustad Tiltak i området Gaustad/Riksh. Rikshospitalets hovedinngang via trikkeholdeplass, busstoppene ved ring 3 og Gaustad T-banest. Justering av spor/plattform, skilting, utbedr av gangveiene, sanntidsinformasjon, ledelinjer Oslo Oslo kommune Oslo Utvidet stigtrinn trikk Utvidet stigtrinn på lavgulvtrikkene. Bygge om 32 vogner Oslo Oslo kommune Oslo Høystandard hpl.fram Høystandard hpl. (Frem2006: Skillebekk,Parkveien, Skovveien og Torshov) Tiltak som det ikke er midler til innenfor FRAMprogrammet Oslo Oslo kommune Oslo Tilgjengelighet til T- banest Oppgradering av T-banest. til Metrostandard (Kalbakken, Rødtvedt,Ammerud, Risløkka, Hasle, Vollebekk, Rommen og Ammerud) Østfold Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak i bussene Rampe, festanordning i bussene, automatisert holpdeplassanrop og grafisk oversikt inne i bussene Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak på terminalene Informasjonstavler, skilting på bussterminalen for svaksynte, infokiosker med tekst og lyd/teleslynge, merking og ledelinjer, forbedre tilgangen til eksp.lokalene, info om rutetilbud m blindeskrift Østfold Fylkeskomm. Glomma Tiltak på holdeplassene En rekke informasjonstiltak, oppgradering av leskur, tilpasse adkomst til hp Østfold Fylkeskomm. Glomma Personaltiltak og prosjektledelse Kurs for sjåfører og ansatte på bussterminalene, prosjektstyring Østfold Halden Halden 5 hpl Isebakkområdet Opparbeiding av 5 hpl Isebakkområdet i forbindelse med opparbeidelse av g-/s-veg SØR Aust Agder A-Agder Fylkeskomm. Fylkeskommu Plan. Tilgj.plan koll i Utarbeiding av handlingsplan for tilgjengelighet ne fylket for alle i kollektivsektoren i Aust-Agder Buskerud

8 Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Modum Tiltak hpl Modum Time ekspressen l 10 -Tiltak hpl Modum - 4 holdeplasser. Oppgradering med kantstein og ledelinje mot bussens innstigning (brostein el). Nytt banedekke på holdeplass Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Nedre Eiker Hpl. Nedre Eiker Time ekspressen l 10 - Hpl. Nedre Eike. Oppgradering av holdeplasser + bedre ruteinfo Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Drammen Hpl Drammen Time ekspressen l 10 -Hpl Drammen. Oppgradering av holdeplasser + bedre ruteinfo. Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Bussmateriell Time ekspressen l 10 -Bussmateriell. Heis for rullestolbrukere, display og høretelefoner for informasjon om holdeplassene Buskerud Vestviken kollektivtrafikk Buskerud Ringerike Ringerike Utbedring 4 holdeplasser Videre planlegging Videre planlegging av tiltak langs linje 10 Oppgradering av 4 holdeplasser på bytrasé i Hønefoss sentrum Buskerud Kongsberg Kongsberg Planl. Tilgj. Kongsberg Planarbeid for å tilrettelegge for tilgjengelighet til kollektivtransport i Kongsberg sentrum Telemark Telemark Fylkeskomm. Planl. Hpl Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs fylkesvegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan Telemark Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka terminal Kammerherreløkka kollektivterminal - Tog, buss og taxi. Del av Grenlandsssamarbeidet. Kollektivterm inngår i metroen.første utbyggingsetappe av terminalen Telemark Porsgrunn Porsgrunn Plan. Hpl. Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs det kommunale vegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan. Telemark Skien Skien Plan. Hpl. Metronett Registrerings- og planarbeid for hpl.langs det kommunale vegnettet med Metrolinjer- Del av en større tilgjengelighetsplan Vest Agder V-Agder Vest-Agder kollektivtrafikk Infotiltak bussmetro M2 Markedsføring - Brosjyrer, plakater, rutetabeller og gjøre nettsiden tilgjengelig for blinde og svaksynte V-Agder Farsund Farsund Opprustning hpl sentrum Opprustning hpl i Storgaten som er knutepunt på Strekn. Farsund Kr.sand V-Agder Kristiansand Kristiansand Utbedring holdeplasser Utbedring holdeplasser Metroens ytterområder(m2 og M3) for å få komplett rute med tilgjengelighet for alle langs trafikktung strekning. Må detalgprosjekters

9 V-Agder Mandal Mandal 4 busslommer 4 busslommer langs en trafikktung strekning - Tilrettelegge for sykkel./gangveg med buslommer Sum

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming kollektivtrafikk

Universell utforming kollektivtrafikk Generelle krav Alle ledd i reisekjeden må være tilgjengelige. Materiell og infrastruktur må være tilpasset hverandre. Krav til materiell Universell utforming kollektivtrafikk Trinnfri atkomst må sikres

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Temarapport: Tilrettelegging av kollektivtransporten "Lokal BRAordning"

Temarapport: Tilrettelegging av kollektivtransporten Lokal BRAordning Temarapport: Tilrettelegging av kollektivtransporten "Lokal BRAordning" Status for tilrettelegging av kollektivtransporten, rapportering på tiltak finansiert av ATP i perioden 2015 2016 og effekt av tiltak

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Mellomrapport Prosjekt: Midler til regional kartlegging av tilgjengelighet

Mellomrapport Prosjekt: Midler til regional kartlegging av tilgjengelighet Dato: 23.02.2017 Mellomrapport Prosjekt: Midler til regional kartlegging av tilgjengelighet 2016-2017 Bakgrunn KMD sendte den 13.6.2016 ut et brev til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn og informerte

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli

- 2 NOV HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Statens vegvesen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseli Dok.nr. - 2 NOV. 2007 Arkivnr. j ^(^ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Forankring for arbeidet med uu Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) Offentlige myndigheter

Detaljer

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger:

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: Kollektiv Alta BRA søknader 2013 Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: 1. Sannstidsinformasjon (SIS) medsøker er Finnmark fylkeskommune 2. Kurs i universell

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Diverse orienteringer - utviklingsarbeid. Quality Airport Hotel Gardermoen februar 2011

Diverse orienteringer - utviklingsarbeid. Quality Airport Hotel Gardermoen februar 2011 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011 1 Utviklingsarbeid i KRD - Orientering 1. Forsøk med elektronisk stemmegivning i 2011 2. Forsøk med elektronisk

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde , med døme frå Haugesund og Stord friluftsområde.. Pilotkommuner for universell utforming. Universell utforming i kommunene Berlevåg Båtsfjord Astrid Larsen Prosjektleiar Sjukepleiar ein gong g for lenge

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt? Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU james.odeck@vegvesen.no 1 Litt om samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering Systematisk vurdering av alle relevante fordeler

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Universell utforming av kollektivtrafikken

Universell utforming av kollektivtrafikken Universell utforming av kollektivtrafikken En mulighet for alle eller? Tomas Nesheim Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 430 000 innbyggere Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål 34. Konkurranseflater for gods og persontransport, jf. 3.2.3 og framskriving grunnprognoser, jf. 3.2.4 På side 47 i meldingen oppgis markedsandeler

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Kollektivknutepunkt Bragernes Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Disposisjon Mulighetsstudie buss 2012 / 2013 Kartlegging av status for holdeplasser på Bragernes torg 2014 / 2015 Detaljplan

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer