Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post: www.fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no"

Transkript

1 Fjell kommune: tlf Postadresse: Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume Besøksadresse: Foldnesvegen 1, Fjell rådhus, 5354 Straume E-post:

2 OM FJELL Fjell kommune er eit moderne og pulserande øysamfunn vest for Bergen med vel 24 tusen innbyggjarar. Fjell er ein nærings- og tilflyttingsvennleg kommune. Naturen i Fjell er forma av vér og vind. Lyngheiar og svaberg, blenkjande vatn og ope hav byr på gode opplevingar. FJELL KOMMUNE I Fjell kommune arbeider om lag 1500 arbeidstakarar for at samfunnet vårt skal vera godt og tenleg for alle. Vi har ansvaret for: sosial-, helse- og omsorgstenester frå fødsel til død barn i barnehagar og grunnskule vedlikehald av kommunale vegar og anna infrastruktur fritids- og kulturtilbod i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar regulering og planlegging av lokalsamfunnet oppfølging av politiske vedtak og sentrale pålegg tilrettelegging for eit framtidsretta næringsliv

3 Framtidsretta næringsliv basert på olje, teknologi, fiskeri/havbruk, handel/service EKSPANSIVT NÆRINGSLIV Det ekspansive næringslivet i Fjell er basert på olje, teknologi, fiskeri/havbruk og service. Kystbasen CCB og Ågotnes industriområde er det viktigaste senteret for service og forsyningstenester til oljeverksemder i Nordsjøen. NCE Subsea er etablert på Ågotnes og hjelper til å styrkja og internasjonalisera undervassindustrien i bergensregionen.

4 FISKERI OG HAVBRUK STRAUME NÆRINGSPARK Like sør for Straume sentrum/sotra Kystby ligg Straume Næringspark. Dette har utvikla seg til eit industri- og handelsområde med eit breitt utval av varierte tenester og produkt. Fjell kommune har ein lang og rik fiskerihistorie. I tillegg til fleire fiskeoppdrettskonsesjonar, er fiskeri ei viktig næring i Fjell. Fiskeriet rommar både store havgåande fiskebåtar og mindre fartøy til bruk langs kysten.

5 Frå strilaland til kystby På Straume har Sartor Storsenter utvikla seg til å verta det åttande største handlesenteret i Noreg. Kommunesenteret Straume er peika ut som regionsenter, og ein er i full gang med å byggja ut eit heilt nytt bysentrum på Straume som skal knytast saman med den nordre delen av Bildøyna. I tillegg til å gje eit godt handelstilbod, skal Sotra Kystby møta nye krav til tilpassa bustader og kulturtilbod. Sotra Kystby kombinerer bustader, handel, kultur og offentlege tenester. SOTRA KYSTBY SOTRA KYSTBY REISER SEG

6 Framtidsretta undervisning Om lag 30 prosent av befolkninga i Fjell er under 20 år. Med fleire grunnskular, kulturskule, vaksenopplæring, vidaregåande skule, høgskuleavdeling og to privatskular er det eit variert og godt oppveksttilbod i Fjell kommune. Dette gjev eit Levande lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår. Framtidsskulen i Fjell har fundamentet i handlingsplan for skulen. Endringar i samfunnet, som digitalisering, urbanisering, industrialisering og nyteknologisk næringsutvikling gjer at skulen må tilpassa seg nye utfordringar og gjera elevane i stand til å møta arbeidslivet og vaksenlivet med kunnskapen dei treng. SKULE I handlingsplan for skulen i Fjell står det at det skal utarbeidast ny realfagsplan. Satsinga inneber mellom anna digital programvare i realfag: KIKORA MATTEMESTEREN UNIVERSELL NATURFAG M PLUSS. Prosjekt som knyt samarbeid mellom skule og lokalt næringsliv: UT AV BOKSEN - Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule.

7 Full barnehagedekning i Fjell BARNEHAGE Vi har 29 barnehagar i kommunen, 11 av desse er kommunale. Barnehagane skal kjennast på høg kvalitet og stort mangfald. Vi har gard, natur og friluftsbarnehagar og barnehagar med ulike satsingsområder som; drama, musikk, forming, kreativitet, natur og friluftsliv. Kommunen har ansvar for spesialpedagogisk hjelp og støtteressursar til barn med redusert funksjonsevne. Støtteressursane er samansett av førskulelærarar, spesialpedagogar og barne- og ungdomsarbeidarar. Vi har og eit rettleiarteam som kan gje fagleg rettleiing til tilsette i alle barnehagane i Fjell.

8 Fellesskap i godt bustadmiljø BUSTAD Fjell kommune utviklar eit bustadmønster med vekt på trivsel og tilhøyrsel. Det vert lagt til rette for ein variert og formålstenleg bustadstruktur i heile kommunen. Ein fortetta bustadstruktur legg godt til rette for god samferdsle, bruk av kollektivtransport og private og offentlege tenester.

9 Forventning om sjef i eige liv Bilete under Helselandsbyen Straume helsesenter Straume bu og servicesenter Fjell sjukeheim Sjukeheims paviljong/ ØH-senger/ Intermediær avdeling Straume terapisenter Øyane distriktpsykiatriske senter Omsorgsbustader for eldre Omsorgsbustader (Blombakkane bustad) Bufellesskap innan psykiatri (Blombakkane omsorgs bustad) Røde Kors-huset HELSE OG OMSORG Fjell kommune har over tid bygd opp eit omfattande helse- og omsorgstilbod på Straume, omtalt som helselandsbyen. I dag femner tilbodet både om kommunale helse- og omsorgstenester, spesialistar og regionale tilbod. I helselandsbyen er det også planar om eit nytt lokalmedisinsk senter i samarbeid med nabokommunar og Helse Bergen.

10 Fleirbrukshall med topp kvalitèt Aktiv fritid med gode kulturtilbod Fjell kommune har eit mangfaldig foreinings- og kulturliv med idrettsanlegg, symjebasseng, fotballbanar, lokale kulturbygg, kystkultursenter, historisk festningssenter (Fjell festning), tre kyrkjer og mange forsamlingshus. Dette legg til rette for mange kulturelle møtestader og sosiale nettverk. Naturen byr på rekreasjon og gode opplevingar og i det kuperte terrenget finn du turløyper på kryss og tvers. Med Sotra Arena har Fjell fått ein ny topp moderne fleirbrukshall med tre handballbanar og tribuneplass til vel tre tusen personar.

11 Fantastisk natur- og kulturliv NATUR For den turglade ventar store naturområde med turstigar, turvegar og tilrettelagde løyper. Nordsjøløypa i Fjell strekkjer seg samanhengande frå Kjereide ved grensa mot Sund kommune i sør, til Misje ved grensa til Øygarden i nord. Mellom Foldnes og Hjelteryggen er det bygd ny turveg med universell utforming. Med folkehelse og universell utforming som bakgrunn er kommunen sin ambisjon å leggja til rette for at alle, uansett alder og funksjonsevne, skal kunne vera fysisk aktive. Vi har fleire universelt utforma vegar i kommunen; turvegen opp til Fjell festning og turveg i Idrettsparken på Straume.

12 Frå kø til fri flyt Sotrabrua vert opna i desember Då vart Sotra/ Øygarden landfast med bergensregionen. Dette skjedde berre to år etter dei første oljefunna i Nordsjøen. Sotrabrua og oljeeventyret fekk store, positive ringverknader for øysamfunnet i vest. I løpet av 40 år er eit fiskarsamfunn forvandla til eit moderne teknologi- og industrisamfunn med over 800 verksemder og meir enn arbeidsplassar. Sotrabrua vart bygd med ei levetid på 40 år og med intensjonar om vekst og velstand. Foto/Illustrasjon: Tor Sponga SOTRASAMBANDET Regionen har fleire store næringsområde av nasjonal og global betydning: Coast Center Base (CCB), Kollsnes Næringspark og Stureterminalen. Dei siste åra har Sotra/Øygarden-Bergen vest styrka sin posisjon som nasjonalt og globalt senter/verdiskapingsregion for olje, gass og undervass-teknologi (subsea). Sotrabrua og tilhøyrande riksvegar knyter området saman og er avgjerande for regionen sin vekst. Nytt Sotrasamband vil knyte Sotra/ Øygarden tettare opp mot Bergen og bidra til å gjera heile området til ein berekraftig vekstregion for framtida. Den planlagde traséen inkluderer nytt 4-felts vegnett med ny 4-felts Sotrabru. Det vert oppstart i 2017 og sambandet er forventa klar til bruk i Nytt Sotrasamband vert lagt til rette for aktiv kollektivsatsing.

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ

KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ KOLLEKTIVPRIORITERING // VERDISKAPING // TRYGGLEIK // MILJØ FRÅ FISKERI TIL OLJETEKNOLOGI INNHALD 03 Frå fiskeri til oljeteknologi 04 Sotra/Øygarden-Bergen Vest 07 Utdatert og overbelasta vegnett 08 Trafikkutvikling

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området

Detaljer

Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015 Handlingsprogram for Fjell kommune 2015 Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015 Administrative tiltak i perioden Visjon: Fjell kommune skal bli den mest veldrivne kommunen i landet Rådmannen

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt. 2014 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer