rategi og dsjettseminar strand hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rategi og dsjettseminar strand hotell 18-19.10.2012"

Transkript

1 rategi og dsjettseminar strand hotell

2 en konomiske ituasjonen ådmann Steinar Nesse

3

4

5

6

7

8

9 Framtidas helse- og omsorgstenester i Fjell kommune Kvalitet i skulen, med bakgrunn i vedteken handlingsplan for skule og statusrapportar frå skulane Bustadpolitiske utfordringar i Fjell kommune Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Regionalt samarbeid eller kommunesamanslåing? Utbyggingsavtalar for Sotra kystby Sotrasambandet og strakstiltak økonomiske konsekvensar for Fjell kommune Arealplanen Planstrategi Finansiering av barnehagar Vedlikehald Fjell kommune sine inntekter Satsar for gebyr og eigenbetaling Konkurranseutsetting Betre saman for barna Rustiltak Samarbeid med idrettslag og andre lag og organisasjonar Trafikksikring Kulturtiltak

10

11 tfordringar åsjefane trategi og budsjettseminar olstrand Hotell oktober

12 Skulesjef Wilhelm Anglevik

13 Hovudelement i skulen Eleven Kva er grunnlaget for gode læringsprosessar? Elevane sitt arbeidsmiljø Tilrettelagt undervisning Læraren Relasjonsbygging til: eleven, foreldre, kollegar og skuleleiing Kunnskap og haldningsformidlar Læringsarenaen Kompetanse for fagleg og sosial utvikling hos elevane Høg kvalitet påbygg og anlegg Likeverdig skuletilbod Læringsresultat Forventningsresultat Konkurranseresultat

14 Helsesjef Terje Handal

15 Etablering av lokalmedisinsk senter Utbygging/driftsplanlegging: Helse, omsorg, planavdelinga, nabokommunar, Helse-Bergen Sikra kompetanse: Samarbeid kommunar, høgskule, universitet Sikra gode kommunale tenester til menneske med alvorleg psykisk sjukdom Tiltak: Bustader med tilsyn/hjelp Pasientar som er utskrivingsklar frå andrelinetenesta og som treng oppfølging/tiltak med styrka bemanning. Pr. i dag tre busett og ytterlegare 3 personar utskrivingsklare. Treng bustader/personell. Kommunal eigendel e kr pr. person. Samla utgifter ca. 5,8 mill.

16 Fysioterapitenesta Har i dag 5,25 driftsavtaler med private fysioterapeutar. Dei har i hovudsak individuell oppfølging/behandling av pas. etter tilvising frå lege. Prioriterar nyopererte. Venteliste pr. i dag for nyoperert/hastesaker er 56. Også lang venteliste for kronikarar. (Dei som betalar privat/har forsikring kjem raskt til. Auka tal operasjonar med beskjed til pas. at dei har krav på behandling/trening er kommunalt ansvar). Behov oppretting av 2. nye driftstilskot. Kr pr. tilskot Helsesøstertenesta Tenesta merkar auka press i samband med folketalsauken og særleg i Ågotnes-området. KOSTRA-tal viser at netto driftsutgiftar til helsestasjon og skulehelsetenesta (0-20) ligg lågare enn fylket og landsgjennomsnittet. Behov for å styrka tenesta med helsesøsterstilling i samband med folketalsauke. Kostnad

17 Omsorgssjef Line Barmen

18 Møte eldrebølgja påein god og innovativ måte, med vekt på at innbyggjarane i Fjell skal bu heime sålenge som mogleg. Strategisk plan for å rekruttere/behalde kvalifisert arbeidskraft Fleire 100% stillingar Alternative turnus og arbeidstidsordningar Lokalisering og utbygging av bustad/tenester til menneske med utviklingshemming/funksjonshemming/eldre Differensiering og samlokalisering Omsorgsbustad eller sjukeheim??

19 Sosialsjef Tove Helleland

20 1. Større behov for skreddarsaum på tenester som til dømes: Avlasting som erstatning på SFO /Tilsyn i vidaregåande skule Oppfølging av unge vaksne som ikkje har god nok eigenomsorg Rettleiing/oppfølging i heimane til tider som passar inn i kvardagen til folk 2. Tal på personar med diagnosar innan autismespekteret er aukande Alder Autisme Autisme/PU Tal i alt Autisme Autisme/PU Tal i alt 0-18 år og over sum Støttetiltak funksjonshemma yter ulike tenester til 46 av desse, dei andre får noko oppfølging frå andre tenestestadar. 3. Overgangar mellom ulike nivå og tenestestadar Samhandling på internt og eksternt

21 Barnevern 1. Tiltak med butrening for ungdom /ettervern Fire mindre bueiningar og ein personal/observasjons bustad sentralt plassert på Straume Fokus på sjølvstendiggjering og tverrfagleg samarbeid. Miljøarbeidar knytt til tiltaket. 2. Oppfølging av fosterheimar / plasserte barn. Styrke oppfølging av fosterheimar for å forhindre utilsikta flytting. Frikjøp, rettleiing, avlasting, etableringskostnader, tilsyn 3. Styrking av heimebaserte endringstiltak for familiar som har born som lever omsorgssvikt. Familierettleiar med metode kunnskap Miljøarbeidarteneste

22 Barnehagesjef Margun Landro

23 Kostnadseffektiv drift oppsamla behov for vedlikehald/oppgradering av fysisk miljøi dei eldre kommunale barnehagane. Korleis møte eit stegvis aukande behov for nye barnehageplassar i takt med folkeveksten. Barnehagen som førebyggjande arena tidleg innsats. Vidare tverrfagleg innsats av nye og oppstarta tiltak. Stø kurs!

24 Kultursjef Lennart Fjell

25 Opplevingar og aktivitet for alle! -år 0? Folkehelsetiltak: Turløype og lågterskel Nærmiljøtiltak: Kopling mellom kultur/idrett/friluftsliv og skule/barnehage. Ungdomssatsing i kommunedelsenter nr 2 Ågotnes. Driftsmodell for Fleirbrukshallen. Planarbeid: kulturplan, kulturminneplan og plan for friluftslivsområda i Fjell. Frivillig sektor: Styrke eigen handlekraft og eksistens hos lag og organisasjonar. Bygde-, by- og regionsutvikling.

26 Eigedomssjef Atle Justad

27 Dei viktigaste utfordringane Trafikksikring Vegar Vedlikehald

28 Generell utfordring Vedlikehald < ---> Ressursar

29 Takk for merksemda

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune 2012-2014 Strategiplan for folkehelsearbeid 2012-2014 3 Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer