Kommisjonsvedtak 2002/75/EF av 1. februar 2002 om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommisjonsvedtak 2002/75/EF av 1. februar 2002 om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater... 114"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/08 Kommisjonsvedtak 2000/714/EF av 7. november 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av lista over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre Rådsdirektiv 98/95/EF av 14. desember 1998 om endring med hensyn til konsolidering av det indre marked, genmodifiserte plantesorter og plantegenetiske ressurser, av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål Rådsdirektiv 98/96/EF av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål Kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 av 4. mai 2000 om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til kor eigna sortsnamna til planteartar til jordbruksføremål og grønsakartar er Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF Kommisjonsvedtak 2002/75/EF av 1. februar 2002 om fastsettelse av særlige vilkår for import av stjerneanis fra tredjestater Kommisjonsvedtak 2002/79/EF av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina

2 Nr. 29/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/11 Kommisjonsvedtak 2002/80/EF av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia Kommisjonsvedtak 2002/233/EF av 20. mars 2002 om endring og retting av vedtak 2002/79/EF om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina og vedtak 2002/80/EF om innføring av særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia Kommisjonsforordning (EF) nr. 472/2002 av 12. mars 2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler /EØS/29/12 Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002 av 15. mars 2002 om endring av vedlegg I, II og VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, og om nærmere regler for overføring av opplysninger om bruk av kobberforbindelser /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/ /EØS/29/22 Kommisjonsforordning (EF) nr. 563/2002 av 2. april 2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2002 av 11. april 2002 om fastsetjing av fristar for framlegging av opplysningar om kjemisk definerte aromastoff som vert nytta i eller på næringsmiddel Kommisjonsdirektiv 2002/26/EF av 13. mars 2002 om fastsetjing av prøvetakings- og analysemetodar for offentleg kontroll av innhaldet av okratoksin A i næringsmiddel Kommisjonsdirektiv 2002/27/EF av 13. mars 2002 om endring av direktiv 98/53/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 1181/2002 av 1. juli 2002 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Tjuesjette kommisjonsdirektiv 2002/34/EF av 15. april 2002 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/13/EF av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF med hensyn til solvensmarginkrav for foretak innen annen forsikring enn livsforsikring Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/12/EF av 5. mars 2002 om endring av rådsdirektiv 79/267/EØF med hensyn til solvensmarginkrav for livsforsikringsforetak Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av 4. april 2001 om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner Fortsetter på den siste siden...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSVEDTAK 2004/EØS/29/01 av 7. november 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av lista over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll(*) [meldt under nummeret K(2000) 3255] (2000/714/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROEISKE FELLESSKAA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ), særleg artikkel 6 nr. 2, med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF( 2 ), sist endra ved direktiv 96/43/EF( 3 ), særleg artikkel 6 nr. 4, og ut frå desse synsmåtane: 1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF( 4 ), sist endra ved vedtak 2000/501/EF( 5 ), vart det utarbeidd ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar. 2) å oppmoding frå fleire medlemsstatar og etter at Næringsmiddel- og veterinærkontoret til Kommisjonen har gjennomført inspeksjonar og gjeve tilrådingar er det gjort fleire endringar i opplysningane om ein del av dei grensekontrollstasjonane som er førde opp i lista. 3) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet GJORT DETTE VEDTAKET: Artikkel 1 Vedlegget til vedtak 97/778/EF vert bytt ut med vedlegget til dette vedtaket. Artikkel 2 Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. Utferda i Brussel, 7. november For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 290 av , s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2002 av 6. desember 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, , s. 1. ( 1 ) TEF L 24 av , s. 9. ( 2 ) TEF L 268 av , s. 56. ( 3 ) TEF L 162 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 315 av , s. 15. ( 5 ) TEF L 200 av , s. 61.

4 Nr. 29/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ANEXO BILAG ANHANG ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ANNEX ANNEXE ALLEGATO BIJLAGE ANEXO LIITE BILAGA LISTA DE UESTOS DE INSECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN ΚΑΤΑ- ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ LIST OF AGREED BORDER INSECTION OSTS LISTE DES OSTES D'INSECTION FRONTALIERS AGRÉÉS ELENCO DEI OSTI DI ISEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI LIJST VAN DE ERKENDE INSECTIEOSTEN AAN DE GRENS LISTA DOS OSTOS DE INSECÇÃO AROVADOS LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER 1 = Nombre Navn Name Ονοµασία Name Nom Nome Naam Nome Nimi Namn 2 = Código Animo Animo-Kode Animo-Code Κωδικός Animo Animo Code Code Animo Codice Animo Animo-code Código Animo Animo-koodi Animo-Kod 3 = Tipo Type Art Φύση Type Type Tipo Type Tipo Tyyppi Typ A = Aeropuerto Lufthavn Flughafen Αεροδρόµιο Airport Aéroport Aeroporto Luchthaven Aeroporto Lentokenttä Flygplats F = = R = Ferrocarril Jernbane Schiene Σιδηρόδροµος Rail Rail Ferrovia Spoorweg Caminho-de-ferro Rautatie Järnväg uerto Havn Hafen Λιµένας ort ort orto Zeehaven orto Satama Hamn Carretera Landevej Straße Οδός Road Route Strada Weg Estrada Maantie Väg 4= roductos rodukter Erzeugnisse Προϊόντα roducts roduits rodotti roducten rodutos Tuotteet rodukter HC = Todos los productos destinados al consumo humano Alle produkter til konsum Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση All products for human consumption Tous produits de consommation humaine rodotti per il consumo umano roducten voor menselijke consumptie Todos os produtos para consumo humano Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet rodukter avsedda för konsumtion NHC = Otros productos Andre produkter Andere Erzeugnisse Λοιπά προϊόντα Other products Autres produits Altri prodotti Andere producten Outros produtos Muut tuotteet Andra produkter -NT = Sin requisitos de temperatura Ingen temperaturkrav Ohne Temperaturanforderungen εν απαιτείται χαµηλή θερµοκρασία No temperature requirements Sans conditions de température Che non richiedono temperature specifiche Geen temperaturen vereist Sem exigências quanto à temperatura Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia Inga krav på låg temperatur -T = roductos congelados/refrigerados Frosne/kølede produkter Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse Προϊόντα κατεψυγµένα/ διατηρηµένα µε απλή ψύξη Frozen/chilled products roduits congelés/réfrigérés rodotti congelati/refrigerati Bevroren/ gekoelde producten rodutos congelados/refrigerados akastetut/jäähdytetyt tuotteet Frysta/kylda produkter 5 = Animales vivos Levende dyr Lebende Tiere Ζωντανά ζώα Live animals Animaux vivants Animali vivi Levende dieren Animais vivos Elävät eläimet Levande djur U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes Hovdyr: kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια µόνοπλα Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioeläimet Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur E = Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/ 426/EØF Registrierte Equiden, wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt Καταχωρηµένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG O = Otros animales Andre dyr Andere Tiere Λοιπά ζώα Other animals Autres animaux Altri animali Andere dieren Outros animais Muut eläimet Övriga djur

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/3 4-5 = Menciones especiales Særlige betingelser Spezielle Bemerkungen Ειδικές παρατηρήσεις Special remarks Mentions spéciales Note particolari Bijzondere opmerkingen Menções especiais Erityismainintoja Anmärkningar 1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 19.3 de la Directiva 97/78/CE del Consejo Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EWG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde Ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EB Contrôles suivant les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n. o 3 do artigo 19. o da Directiva 97/78/CE do Conselho Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG 2) = Únicamente productos embalados Kun emballerede produkter Nur umhüllte Erzeugnisse Συσκευασµένα προϊόντα µόνο acked products only roduits emballés uniquement rodotti imballati unicamente Uitsluitend verpakte producten Apenas produtos embalados Ainoastaan pakatut tuotteet Endast förpackade produkter 3) = Únicamente productos pesqueros Kun fiskeprodukter Ausschließlich Fischereiprodukte Αλιεύµατα µόνο Fishery products only roduits de la pêche uniquement rodotti della pesca unicamente Uitsluitend visserijproducten Apenas produtos da pesca Ainoastaan kalastustuotteet Endast fiskeriprodukter 4) = Únicamente proteínas animales Kun animalske proteiner Nur tierisches Eiweiß Ζωικές πρωτεΐνες µόνο Animal proteins only Uniquement protéines animales Unicamente proteine animali Uitsluitend dierlijke eiwitten Apenas proteínas animais Ainoastaan eläinproteiinit Endast djurprotein 5) = Únicamente lana, cueros y pieles Kun uld, skind og huder Nur Wolle, Häute und Felle Έριο και δέρµατα µόνο Wool hides and skins only Laine et peaux uniquement Lana e pelli unicamente Uitsluitend wol, huiden en vellen Apenas lã e peles Ainoastaan villavuodat ja nahat Endast ull, hudar och skinn 6) = Únicamente paja y heno Kun halm og hø Nur Stroh und Heu Μόνο στάχυ και άχυρο Straw and hay only aille et foin uniquement aglia e fieno unicamente Uitsluitend stro en hooi Apenas palha e feno Ainoastaan oljet ja heinät Endast halm och hö 8) = Únicamente esperma y embriones Kun sæd og embryoner Nur Sperma und Embryos Σπέρµα και έµβρυα µόνο Semen and embryos only Sperme et embryons uniquement Unicamente sperma ed embrioni Uitsluitend sperma en embryo's Apenas sémen e embriões Ainoastaan siemenneste ja alkiot Endast sperma och embryon 9) = Únicamente lana Kun uld Nur Wolle Έριο µόνο Wool only Laine uniquement Lana unicamente Uitsluitend wol Apenas lã Ainoastaan villa Endast ull 10) = oneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) Islandske ponyer (kun fra april til oktober) Islandponys (nur von April bis Oktober) Μικρόσωµα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο µόνο) Icelandic ponies (from April to October only) oneys d'islande (d'avril à octobre uniquement) oneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) óneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) Islandshästar (endast från april till oktober) 11) = Únicamente cerdos procedentes de Chipre Kun svin fra Cypern Nur Schweine aus Zypern Χοιροειδή από την Κύπρο µόνο igs from Cyprus only orcs en provenance de Chypre uniquement Suini provenienti da Cipro unicamente Uitsluitend varkens uit Cyprus Apenas suínos de Chipre Ainoastaan Kyprokselta tuotavat siat Endast grisar från Cypern 12) = Únicamente desde Malta Kun fra Malta Nur von Malta Μόνο από τη Μάλτα From Malta only En provenance de Malte uniquement Soltanto in provenienza da Malta Uitsluitend uit Malta Apenas de Malta Ainoastaan Maltalta Endast från Malta 13) = Equinos únicamente Kun enhovede dyr Nur Einhufer Μόνο ιπποειδή Equidaes only Équidés uniquement Unicamente equidi Uitsluitend paardachtigen Apenas equídeos Ainoastaan hevoset Endast hästdjur 14) = Únicamente peces tropicales Kun tropiske fisk Nur tropische Fische Τροπικά ψάρια µόνο Tropical fish only oissons tropicaux uniquement Unicamente pesci tropicali Uitsluitend tropische vissen Apenas peixes tropicais Ainoastaan trooppiset kalat Endast tropiska fiskar 15) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόµορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut Endast katter, hundar, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

6 Nr. 29/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) = Únicamente animales de zoológico Kun dyr i zoologiske haver Nur Zootiere Ζωολογικού κήπου µόνο Zoological animals only Animaux zoologiques uniquement Animali da giardino zoologico unicamente Uitsluitend dierentuindieren Apenas animais de jardim zoológico Ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut eläimet Endast djur i zoologisk trädgård 17) = Únicamente alimentos a granel para animales Kun foderstoffer i løs afladning Nur Futtermittel als Schüttgut Ζωοτροφές χύµα µόνο Only feedstuffs in bulk Aliments pour animaux en vrac uniquement Alimenti per animali in massa unicamente Uitsluitend onverpakte diervoeders Apenas alimentos para animais a granel Ainoastaan pakkaamaton rehu Endast foder i lösvikt 18) = Únicamente desde Hungría Kun fra Ungarn Nur aus Ungarn Μόνο από την Ουγγαρία From Hungary only En provenance de Hongrie uniquement Soltanto dall'ungheria Uitsluitend uit Hongarije Apenas da Hungria Ainoastaan Unkarista Endast från Ungern

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/5 aís: BÉLGICA Land: BELGIEN Land: BELGIEN Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Country: BELGIUM ays: BELGIQUE aese: BELGIO Land: BELGIË aís: BÉLGICA Maa: BELGIA Land: BELGIEN Antwerpen Brussel-Zaventem Charleroi Gent Liège Oostende Zeebrugge A A A A HC(2), NHC NHC-T HC HC U, E, O E, O aís: DINAMARCA Land: DANMARK Land: DÄNEMARK Χώρα: ΑΝΙΑ Country: DENMARK ays: DANEMARK aese: DANIMARCA Land: DENEMARKEN aís: DINAMARCA Maa: TANSKA Land: DANMARK Ålborg Århus Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals Kolding-Billund Kolding-Billund København København Køge Neksø A A HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1) HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), NC-NT, NHC HC-T(1)(3) E, (10) U, E, O U, E, O U, E, U, E, O U, E, O aís: ALEMANIA Land: TYSKLAND Land: DEUTSCHLAND Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Country: GERMANY ays: ALLEMAGNE aese: GERMANIA Land: DUITSLAND aís: ALEMANHA Maa: SAKSA Land: TYSKLAND Berlin-Tegel A U(16), O Bietingen R HC-NT, NHC-NT Brake NHC-NT(4) Bremen Bremerhaven E, (10) Cuxhaven Dresden-Friedrichstadt F Düsseldorf A Forst R -NT U, E, O

8 Nr. 29/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Frankfurt/Main Frankfurt/Oder Frankfurt/Oder Furth im Wald-Bahnhof Furth im Wald-Schafberg Hahn Airport Hamburg Flughafen Hamburg Hafen Hannover-Langenhagen Kiel Köln Konstanz Straße Lübeck Ludwigsdorf Autobahn München omellen Rostock Rügen Schirnding-Landstraße Schönefeld Stuttgart Waidhaus Weil/Rhein Weil/Rhein Mannheim Zinnwald A F R F R A A A A R R A R R A A R R F R HC-NT, NHC-NT HC(2), NHC(2) HC(2), NHC(2) U, E, O U, E, O U, E, O O U, E, O E (10) O E O U, E, O U, E U, E, O O U, E, O U, E, O O U, E, O O U, E, O U, E, O U, E, O aís: GRECIA Land: GRÆKENLAND Land: GRIECHENLAND Χώρα: ΕΛΛΑΣ Country: GREECE ays: GRÈCE aese: GRECIA Land: GRIEKENLAND aís: GRÉCIA Maa: KREIKKA Land: GREKLAND Εύζωνοι/Evzoni Ελληνικόν-Αθήνα/Hellinikon-Athina Ιδοµένη/Idomeni Ηγουµενίτσα/Igoumenitsa Κακαβιά/Kakavia Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos Ορµένιον/Ormenion Πέπλος/eplos Πειραιάς/ireas Προµαχώνας/romachonas Προµαχώνας/romachonas Θεσσαλονίκη/Thessaloniki Θεσσαλονίκη/Thessaloniki R A F R F R R R F R A HC, HNC U, E, O U, E, O U, E U, E, O U, E, O U, E, O U, E, O U, E, O U, E, O U(11) U, E, O U, E, O O U, E, O

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/7 aís: ESAÑA Land: SANIEN Land: SANIEN Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Country: SAIN ays: ESAGNE aese: SAGNA Land: SANJE aís: ESANHA Maa: ESANJA Land: SANIEN Algeciras Alicante Alicante Almería Almería Barcelona Barcelona Bilbao Bilbao Cádiz Cartagena Gijón Gijón Huelva La Coruña-Santiago de Compostela La Coruña-Santiago de Compostela Las almas de Gran Canaria Las almas de Gran Canaria Madrid-Barajas Málaga Málaga alma de Mallorca asajes-irún asajes-irún Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santander Santander Sevilla Sevilla Tarragona Valencia Valencia Vigo-Villagarcía-Marín Vigo-Villagarcía-Marín Vitoria-Gasteiz Zaragoza A A A A A A A A A A A A A A A A A A HC -NT HC U, E, O O O O O O U, E, O U, E, O O U, E, O O U, E, O U, E, O U, E, O O O U, E, O

10 Nr. 29/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende aís: FRANCIA Land: FRANKRIG Land: FRANKREICH Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ Country: FRANCE ays: FRANCE aese: FRANCIA Land: FRANKRIJK aís: FRANÇA Maa: RANSKA Land: FRANKRIKE Beauvais Bordeaux Bordeaux Boulogne Brest Brest Caen Concarneau-Douarnenez Deauville Divonne Dunkerque Ferney-Voltaire (Genève) La Rochelle-Rochefort Le Havre Lorient Lyon-Satolas Marseille Marseille Nantes-Saint-Nazaire Nantes-Saint-Nazaire Nice Orly ort-la-nouvelle Roissy-Charles-de-Gaulle Rouen Saint-Louis-Bâle Saint-Louis-Bâle Saint-Louis-Bâle Saint-Malo Saint-Julien-Bardonnex Sète Toulouse-Blagnac Vatry A A A A R A A A A A A A A F R R A A HC-T(1), HC-NT, NHC HC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT HC HC-T(1), HC-NT HC-T(1)(3) HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1)(3), HC-NT(3) HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC NHC-NT(5) HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(2) E E U(13), E O O U, E, O O O U, E, O O U, E, O O

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/9 aís: IRLANDA Land: IRLAND Land: IRLAND Χώρα: ΙΡΛΑΝ ΙΑ Country: IRELAND ays: IRLANDE aese: IRLANDA Land: IERLAND aís: IRLANDA Maa: IRLANTI Land: IRLAND Cork Dublin Airport Dublin ort Killybegs Shannon A A HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1)(3) HC-T(1), HC-NT, NHC U, E U, E, O U, E, O aís: ITALIA Land: ITALIEN Land: ITALIEN Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Country: ITALY ays: ITALIE aese: ITALIA Land: ITALIË aís: ITÁLIA Maa: ITALIA Land: ITALIEN Ancona Ancona Bari Bergamo Bologna-Borgo anigale Campocologno Catania Catania Chiasso Chiasso Gaeta Genova Genova Gioia Tauro Gorizia Gran San Bernardo-ollein La Spezia Livorno-isa Livorno-isa Milano-Linate Milano-Malpensa Napoli Napoli Olbia alermo alermo rosecco-fernetti rosecco-fernetti A A A F A F R A R R A A A A A F R HC HC-T(3) -NT -NT HC-T(3) O U O(12) U, E, O U, E, O O U, E, O U, E, O U, E O U, E, O U, E, O

12 Nr. 29/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Ravenna Reggio Calabria Reggio Calabria Roma-Fiumicino Salerno Taranto Torino-Caselle Trapani Trieste Venezia Venezia A A A A HC O E, O O U, E aís: LUXEMBURGO Land: LUXEMBOURG Land: LUXEMBURG Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Country: LUXEMBOURG ays: LUXEMBOURG aese: LUSSEMBURGO Land: LUXEMBURG aís: LUXEMBURGO Maa: LUXEMBURG Land: LUXEMBURG Luxembourg A U, E, O aís: AÍSES BAJOS Land: NEDERLANDENE Land: NIEDERLANDE Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Country: NETHERLANDS ays: AYS-BAS aese: AESI BASSI Land: NEDERLAND aís: AÍSES BAIXOS Maa: ALANKOMAAT Land: NEDERLÄNDERNA Amsterdam Amsterdam Eemshaven Harlingen Maastricht Moerdijk Rotterdam Vlissingen A A HC(2), NHC HC-T HC-T(2), NHC-T(2) HC-T HC-NT HC(2), NHC U, E, O U, E, O aís: AUSTRIA Land: ØSTRIG Land: ÖSTERREICH Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ Country: AUSTRIA ays: AUTRICHE aese: AUSTRIA Land: OOSTENRIJK aís: ÁUSTRIA Maa: ITÄVALTA Land: ÖSTERRIKE Berg Deutschkreutz Drasenhofen Feldkirch-Buchs R U, E, O R HC(2), NHC-NT E, O, U(13) R U, E, O F HC-NT(2), NHC-NT

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/ Feldkirch-Tisis Heiligenkreuz Höchst Hohenau Karawankentunnel Linz Nickelsdorf Sopron Spielfeld Villach-Süd Wien-Schwechat Wien-ZB-Kledering Wullowitz Wullowitz R R R F R A R F R F A F F R HC(2), NHC-NT HC(2), NHC, (18) -NT HC(2), NHC-NT HC(2), NHC-NT HC-NT, NHC-NT HC(2), NHC-NT NHC-NT(6) -NT E U, E, O U E, O, U(13) O U, E, O U, E, O E, O, U(13) E, O, U(13) aís: ORTUGAL Land: ORTUGAL Land: ORTUGAL Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Country: ORTUGAL ays: ORTUGAL aese: ORTOGALLO Land: ORTUGAL aís: ORTUGAL Maa: ORTUGALI Land: ORTUGAL Aveiro Faro Figueira da Foz Funchal (Madeira) Funchal (Madeira) Horta (Açores) Lisboa Lisboa Olhão eniche onta Delgada (Açores) onta Delgada (Açores) ortimão orto orto raia da Vitória (Açores) Setúbal Viana do Castelo A A A A A HC-T(3) HC(2) HC-T(3), (2) HC-T(3) HC-T(3) HC-T(3) HC-T(3) HC(2), NHC HC-T(3) O O U, E, O O U, E

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9337 Nr. 23 10. årgang 8.5.2003 2003/EØS/20/01 2003/EØS/20/02 2003/EØS/20/03 2003/EØS/20/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

2013/EØS/63/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6996 Secop/ACC Austria)... 7

2013/EØS/63/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6996 Secop/ACC Austria)... 7 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 63 20. årgang 14.11.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt...

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Avtale om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32

NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32 NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 737/2008 of 28 July 2008 designating the Community reference laboratories for crustacean diseases, rabies and bovine tuberculosis, laying

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 18. årgang 30.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 18. årgang 30.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 36 18. årgang 30.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 25 10. årgang 15.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9337. 10. årgang 22.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9337. 10. årgang 22.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 26 10. årgang 22.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 9. årgang

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 7. årgang 6.4.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 7. årgang 13.5.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer