EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000 av 31. mai 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/14 EØS-komiteens beslutning nr. 49/2000 av 31. mai 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)... 3 EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)... 5 EØS-komiteens beslutning nr. 51/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)... 7 EØS-komiteens beslutning nr. 52/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)... 8 EØS-komiteens beslutning nr. 53/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)... 9 EØS-komiteens beslutning nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 55/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 56/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 57/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 58/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg III (Produktansvar) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 60/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 61/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)... 17

2 NORSK utgave 2000/EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/17 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 62/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk) EØS-komiteens beslutning nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)...19 EØS-komiteens beslutning nr. 64/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 2000/EØS/42/18 Melding fra norge med hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2000/EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/ /EØS/42/26 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2070 TietoEnator/EDB Business Partner/JV) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2151 Atos/Origin) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1819 Rheinbraun/OMV/COKOWI (se EKSF.1320)) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1901 CAP Gemini/Ernst & Young) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1937 Skandia Life/Diligentia) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1952 RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2000 WPP Group/Young & Rubicam) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein-Westfalen) Fortsetter på siste side...

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/01 nr. 48/2000 av 31. mai 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2000 av 19. mai 2000( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Direktiv 1999/5/EF opphever med virkning fra 8. april 2000 europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar( 3 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må erstattes med direktiv 1999/5/EF. 4) Tilpasningen til rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser må tilpasses som følge av Finlands, Sveriges og Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XVIII erstattes teksten til nr. 4zg (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF) med følgende: 399 L 0005: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar (EFT L 91 av , s. 10). Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel X nr. 1 (rådsdirektiv 73/23/EØF) gjøres følgende endringer: 1. Nytt strekpunkt skal lyde: 399 L 0005: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/ 5/EF av 9. mars 1999 (EFT L 91 av , s. 10). 2. I tilpasningen utgår ordene Finland og og Sverige. Artikkel 3 I avtalens vedlegg II kapittel X nr. 6 (rådsdirektiv 89/336/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 399 L 0005: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 (EFT L 91 av , s. 10). Artikkel 4 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 5 Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). ( 1 ) EFT L 174 av , s. 53, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av , s. 2. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 91 av , s. 10. ( 3 ) EFT L 74 av , s. 1.

4 Nr. 42/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 6 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 31. mars For EØS-komiteen Formann F. Barbaso

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/3 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/02 nr. 49/2000 av 31. mai 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 87/1999 av 25. juni 1999( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 823/2000 av 19. april 2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 823/2000 erstatter med virkning fra 26. april 2000 kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95 av 20. april 1995 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)( 3 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må erstattes i avtalen med virkning fra 26. april 2000 BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg XIV erstattes teksten til nr. 11c (kommisjonsforordning (EF) nr. 870/95) med følgende: R 0823: Kommisjonsforordning (EF) nr. 823/2000 av 19. april 2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) (EFT L 100 av , s. 24). Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: b) I artikkel 7 nr. 1 første ledd skal med ordene forutsatt at de aktuelle avtalene blir meldt til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 2843/98, og at Kommisjonen ikke gjør innsigelse forstås forutsatt at de aktuelle avtalene blir meldt til EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 2843/98 og de tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalens protokoll 21, og at det kompetente overvåkningsorgan ikke gjør innsigelse. c) Følgende tilføyes på slutten av artikkel 7 nr. 1:, eller den tilsvarende bestemmelse i EØS-avtalens protokoll 21. d) I artikkel 7 nr. 3 skal annet punktum lyde: Det skal gjøre innsigelse mot unntaket dersom en stat som hører inn under dets kompetanse, anmoder om det innen tre måneder etter at meldingen nevnt i nr. 1 ble sendt denne staten. e) I artikkel 7 nr. 4 skal annet punktum lyde: Dersom innsigelsen ble gjort på anmodning fra en stat som hører inn under dets kompetanse, og denne anmodningen opprettholdes, kan imidlertid innsigelsen trekkes tilbake bare etter at Den rådgivende komité for konkurransesaker på sjøtransportens område er blitt rådspurt. f) Følgende tilføyes på slutten av artikkel 7 nr. 7:, eller den tilsvarende bestemmelse i EØS-avtalens protokoll 21. g) I det innledende avsnitt i artikkel 12 skal med ordene I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 479/92 forstås Enten av eget tiltak eller på anmodning fra det annet overvåkningsorgan eller en stat som hører inn under dets kompetanse, eller fra fysiske eller juridiske personer med berettiget interesse. a) I artikkel 1 skal med havner i Fellesskapet forstås havner innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen. ( 1 ) Ennå ikke kunngjort. ( 2 ) EFT L 100 av , s. 24. ( 3 ) EFT L 89 av , s. 7.

6 Nr. 42/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 2 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 823/2000 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Utferdiget i Brussel, 31. mai For EØS-komiteen Den får anvendelse fra 26. april Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Formann F. Barbaso ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/5 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/03 nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000 av 4. februar 2000( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 1999/99/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 1999/100/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1268/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsdirektiv 1999/101/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner( 4 ) skal innlemmes i avtalen. 5) Kommisjonsdirektiv 1999/102/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner( 5 ) skal innlemmes i avtalen. 6) Tilpasningen til rådsdirektiv 70/157/EF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner må tilpasses som følge av Finlands, Sveriges og Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union BESLUTTET FØLGENDE: ( 1 ) Ennå ikke kunngjort. ( 2 ) EFT L 334 av , s. 32. ( 3 ) EFT L 334 av , s. 36. ( 4 ) EFT L 334 av , s. 41. ( 5 ) EFT L 334 av , s. 43. Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 2 (rådsdirektiv 70/157/EØF) gjøres følgende endringer: 1. Nytt strekpunkt skal lyde: 399 L 0101: Kommisjonsdirektiv 1999/101/EF av 15. desember 1999 (EFT L 334 av , s. 41). 2. I tilpasning a) og b) utgår angivelsene for Finland, Sverige og Østerrike. Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 3 (rådsdirektiv 70/220/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 399 L 0102: Kommisjonsdirektiv 1999/102/EF av 15. desember 1999 (EFT L 334 av , s. 43). Artikkel 3 I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 42 (rådsdirektiv 80/1268/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 399 L 0100: Kommisjonsdirektiv 1999/100/EF av 15. desember 1999 (EFT L 334 av , s. 36). Artikkel 4 I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 43 (rådsdirektiv 80/1269/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 399 L 0099: Kommisjonsdirektiv 1999/99/EF av 15. desember 1999 (EFT L 334 av , s. 32). Artikkel 5 Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/99/EF, 1999/100/EF, 1999/ 101/EF og 1999/102/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

8 Nr. 42/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 6 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso Artikkel 7 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/7 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/04 nr. 51/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000( 1 ). 2) Rådsdirektiv 1999/86/EF av 11. november 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 76/763/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul( 2 ) skal innlemmes i avtalen Artikkel 2 Teksten til rådsdirektiv 1999/98/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 9 (rådsdirektiv 76/763/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 399 L 0086: Rådsdirektiv 1999/86/EF av 11. november 1999 (EFT L 297 av , s. 22). Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) Ennå ikke kunngjort. ( 2 ) EFT L 297 av , s. 22. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

10 Nr. 42/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 52/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), endret ved: 399 L 0075: Kommisjonsdirektiv 1999/75/EF av 22. juli 1999 (EFT L 206 av , s. 19). Artikkel /EØS/42/05 på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 1999/75/EF av 22. juli 1999 om endring av kommisjonsdirektiv 95/45/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 46b (kommisjonsdirektiv 95/45/EF) tilføyes følgende: Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/75/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 46, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 206 av , s. 19.

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/9 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/06 nr. 53/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 51 (rådsdirektiv 89/398/ EØF) tilføyes følgende:, endret ved: 396 L 0084: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF av 19. desember 1996 (EFT L 48 av , s. 20). Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: I artikkel 4 nr. 1a etter siste ledd skal nytt ledd lyde: Med hensyn til slik midlertidig markedsføringstillatelse kan en avtalepart, dersom den har tilstrekkelig gode grunner for å mene at et produkt utgjør en risiko for menneskers helse, begrense eller forby bruk og/eller salg av dette produktet på sitt territorium. Den skal umiddelbart underrette de øvrige avtaleparter om tiltaket gjennom EØS-komiteen, og beslutningen skal grunngis. Dersom en avtalepart krever det, skal det føres samråd om tiltakets egnethet i EØS-komiteen. Avtalens del VII får anvendelse. Artikkel 2 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 46, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 48 av , s. 20.

12 Nr. 42/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 2000/EØS/42/ L 0041: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/41/EF av 7. juni 1999 (EFT L 172 av , s. 38). 2. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54a (kommisjonsdirektiv 91/321/EØF) tilføyes følgende: på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 96/4/EF av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 1999/50/EF av 25. mai 1999 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/41/EF av 7. juni 1999 om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov( 4 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 1. I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 51 (rådsdirektiv 89/398/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:, endret ved: 396 L 0004: Kommisjonsdirektiv 96/4/EF av 16. februar 1996 (EFT L 49 av , s. 12), 399 L 0050: Kommisjonsdirektiv 1999/50/EF av 25. mai 1999 (EFT L 139 av , s. 29). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsdirektiv 96/4/EF og 1999/50/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/41/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 46, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 49 av , s. 12. ( 3 ) EFT L 139 av , s. 29. ( 4 ) EFT L 172 av , s. 38.

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/11 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/08 nr. 55/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Rådsforordning (EF) nr. 1804/1999 av 19. juli 1999 om utfylling av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler til å omfatte husdyrhold( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Tilpasningen til rådsforordning (EØF) nr. 2029/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter må tilpasses som følge av Finlands, Sveriges og Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF) nr. 2092/91) skal nytt strekpunkt lyde: 399 R 1804: Rådsforordning (EF) nr. 1804/1999 av 19. juli 1999 (EFT L 222 av , s. 1). Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF) nr. 2092/91) gjøres følgende endringer i tilpasningen: 1. I tilpasning a) utgår angivelsene for Finland og Sverige. 2. Tilpasning b) og c) oppheves. Artikkel 3 Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1804/1999 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 46, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 222 av , s. 1.

14 Nr. 42/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2000 av 31. mars 2000( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 56/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 54v. 399 D 0217: Kommisjonsbeslutning 1999/217/EF av 23. februar 1999 om vedtakelse av et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler utarbeidet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 (EFT L 84 av , s. 1). Artikkel /EØS/42/09 Teksten til kommisjonsbeslutning 1999/217/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 2) Kommisjonsbeslutning 1999/217/EF av 23. februar 1999 om vedtakelse av et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler utarbeidet i henhold til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2232/96( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54u (europaparlamentsog rådsvedtak 292/97/EF) skal nytt nr. 54v lyde: Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 46, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 84 av , s. 1.

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/13 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/10 nr. 57/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 41/2000 av 19. mai 2000( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/1999 av 10. november 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2393/1999 av 11. november 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 3 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF) nr. 2377/90) skal nye strekpunkter lyde: 399 R 2385: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/1999 av 10. november 1999 (EFT L 288 av , s. 14), 399 R 2393: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2393/1999 av 11. november 1999 (EFT L 290 av , s. 5). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/1999 og (EF) nr. 2393/1999 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 174 av , s. 51, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av , s. 1. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 288 av , s. 14. ( 3 ) EFT L 290 av , s. 5.

16 Nr. 42/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 58/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 4zzi. 2000/EØS/42/ D 0511: Kommisjonsvedtak 1999/511/EF av 7. juli 1999 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed circuit switched data - HSCSD) (EFT L 195 av , s. 34). på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2000 av 19. mai 2000( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 1999/511/EF av 7. juli 1999 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed circuit switched data - HSCSD)( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zzh (kommisjonsvedtak 1999/645/EF) skal nytt nr. 4zzi lyde: Artikkel 2 Teksten til kommisjonsvedtak 1999/511/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 174 av , s. 53, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av , s. 2. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 195 av , s. 34.

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/15 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/12 nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg III (Produktansvar) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg III er ikke tidligere blitt endret. 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF av 10. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar( 1 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg III tilføyes følgende under OMHANDLEDE RETTSAKTER (rådsdirektiv 85/374/EØF):, endret ved: 399 L 0034: Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF av 10. mai 1999 (EFT L 141 av , s. 20). Artikkel 2 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 20. ( * ) Forfatningsrettslige krav angitt.

18 Nr. 42/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg XIII til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 112/98 av 27. november 1998( 1 ). AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 60/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport) Y 0804(01): Rådsresolusjon 1999/C 222/01 av 19. juli 1999 om situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken i Europa (TEF C 222 av , s. 1). Artikkel 2 Teksta til rådsresolusjon 1999/C 222/01 på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel /EØS/42/13 2) Rådsresolusjon 1999/C 222/01 av 19. juli 1999 om situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken i Europa( 2 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg XIII til avtala etter nr. 90 (rådsrekommandasjon 98/ 376/EF) skal nytt nr. 91 lyde: Denne avgjerda tek til å gjelde 29. juni 2000, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel 4 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) TEF L 277 av , s. 49, og EØS-tillegget til TEF nr. 46 av , s ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. ( 2 ) TEF C 222 av , s. 1.

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/17 AVGJERD I EØS-KOMITEEN 2000/EØS/42/14 nr. 61/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg XX til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 33/2000 av 18. april 2000( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2000/45/EF av 17. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner( 2 ) skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsvedtak 2000/40/EF av 16. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap( 3 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg XX til avtala vert teksta til nr. 2c (kommisjonsvedtak 96/461/EF) bytt ut med følgjande: Artikkel 2 I vedlegg XX til avtala vert teksta til nr. 2el (kommisjonsvedtak 96/703/EF) bytt ut med følgjande: D 0040: Kommisjonsvedtak 2000/40/EF av 16. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap (TEF L 13 av , s. 22). Artikkel 3 Teksta til kommisjonsvedtak 2000/45/EF og 2000/40/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 4 Denne avgjerda tek til å gjelde 29. juni 2000, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel 5 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa D 0045: Kommisjonsvedtak 2000/45/EF av 17. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner (TEF L 16 av , s. 73). Utferda i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) TEF L 141 av , s. 59, og EØS-tillegget til TEF nr. 27 av , s. 12. ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. ( 2 ) TEF L 16 av , s. 73. ( 3 ) TEF L 13 av , s. 22.

20 Nr. 42/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg XXI til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 23/2000 av 25. februar 2000( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 av 23. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI( 2 ) skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 av 23. juli 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96( 3 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg XXI til avtala i nr. 19c (kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96) vert følgjande lagt til: AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 62/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk) 399 R 1617: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 av 23. juli 1999 (TEF L 192 av , s. 9). Artikkel 2 I vedlegg XXI til avtala etter nr. 19g (kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98) skal nytt nr. 19h lyde: 19h. 399 R 1617: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 av 23. juli 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96 (TEF L 192 av , s. 9). Artikkel 3 Teksta til kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999, retta ved TEF L 267 av , s. 59, og (EF) nr. 1617/1999 og på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 4 Denne avgjerda tek til å gjelde 29. juni 2000, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Artikkel /EØS/42/15, endra ved: 399 R 1749: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 av 23. juli 1999 (TEF L 214 av , s. 1), retta ved TEF L 267 av , s. 59, Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) Enno ikkje kunngjord. ( 2 ) TEF L 214 av , s. 1. ( 3 ) TEF L 192 av , s. 9. ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/19 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/16 nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 23/2000 av 25. februar 2000( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2543/1999 av 1. desember 1999 om standard for landkoder i statistikk over Felleskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemstatene( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2166/1999 av 8. oktober 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosial stønad innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom av 8. september 1999 om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for virksomheter som er fritatt for merverdiavgift, med henblikk på gjennomføring av rådsdirektiv 89/139/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser( 4 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel R 2543: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2543/1999 av 1. desember 1999 om standard for landkoder i statistikk over Felleskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemstatene (EFT L 307 av , s. 46). Artikkel 2 I avtalens vedlegg XXI etter nr. 19h (kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999) skal nytt nr. 19i og 19j lyde: 19i. 399 R 2166: Rådsforordning (EF) nr. 2166/1999 av 8. oktober 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosial stønad innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen (EFT L 266 av , s. 1). 19j. 399 D 0622: Kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom av 8. september 1999 om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for virksomheter som er fritatt for merverdiavgift, med henblikk på gjennomføring av rådsdirektiv 89/139/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (EFT L 245 av , s. 51). Artikkel 3 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2543/1999, rådsforordning (EF) nr. 2166/1999 og kommisjonsvedtak 1999/ 622/EF, Euratom på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. I avtalens vedlegg XXI erstattes teksten til nr. 9 (kommisjonsforordning (EF) nr. 2645/98) med følgende: ( 1 ) Ennå ikke kunngjort. ( 2 ) EFT L 307 av , s. 46. ( 3 ) EFT L 266 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 245 av , s. 51.

22 Nr. 42/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/21 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 2000/EØS/42/17 nr. 64/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens protokoll 47 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 35/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2253/1999 av 25. oktober 1999 om endring av forordning (EF) nr. 881/98 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 42e (kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98) skal nytt strekpunkt lyde: 399 R 2253: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2253/1999 av 25. oktober 1999 (EFT L 275 av , s. 8). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2253/1999 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. juni 2000, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. juni For EØS-komiteen Formann F. Barbaso ( 1 ) EFT L 141 av , s. 62, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 20. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. ( 2 ) EFT L 275 av , s. 8.

24 Nr. 42/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EFTA-ORGANER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Melding fra Norge med hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel konsesjonsrunde Nordsjøen /EØS/42/18 Det norske olje- og energidepartement kunngjør herved en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner. Søknader om utvinningstillatelser inngis til senest 15. desember 2000 kl Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. N-0030 OSLO NORGE Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum i konsesjonsrunde Nordsjøen 2000 på norsk kontinentalsokkel vil etter planen finne sted i første kvartal Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Olje- og energidepartementet, tlf.: (+47)

25 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.42/23 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2000/EØS/42/19 (Sak nr. COMP/M.2070 TietoEnator/EDB Business Partner/JV) 1. Kommisjonen mottok 13. september 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der det svenske holdingselskapet TietoEnator AB, som tilhører TietoEnator Corporation, og det norske foretaket EDB Business Partner ASA, som tilhører Telenor-konsernet, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: TietoEnator Corporation: rådgivningstjenester, IT-systemer, programvareprodukter, Telenor: telekommunikasjoner, informasjonsteknologi, media, fellesforetaket: rådgivningstjenester overfor sykehus på IT-området. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte transaksjonen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 269 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M.2070 TietoEnator/EDB Business Partner/ JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B-1000 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EFT L 395 av , s. 1, rettet ved EFT L 257 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 180 av , s. 1, rettet ved EFT L 40 av , s. 17. ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

26 Nr. 42/24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2151 Atos/Origin) 1. Kommisjonen mottok 6. september 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Atos S.A. (Atos) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Origin BV (Origin). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Atos: IT-tjenester, Origin: IT-tjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ). 2000/EØS/42/20 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte transaksjonen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 265 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M.2151 Atos/Origin, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B-1000 Bruxelles/Brussel Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi (se EKSF.1320)) 2000/EØS/42/21 Kommisjonen vedtok ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner, i elektronisk form i CDE -versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 300M1819. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til: EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2925 Luxembourg Tlf.: , faks: ( 1 ) EFT L 395 av , s. 1, rettet ved EFT L 257 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 180 av , s. 1, rettet ved EFT L 40 av , s. 17. ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 8. årgang 6.12.2001 2001/EØS/60/01 2001/EØS/60/02 2001/EØS/60/03 2001/EØS/60/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 11. årgang 10.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 22. årgang 8.10.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av 13. november

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 32 8 årgang 21 6 2001 2001/EØS/32/01 2001/EØS/32/02 2001/EØS/32/03 2001/EØS/32/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/72/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 72 20. årgang 19.12.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 133/2013 av 8. juli 2013

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 5.

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 20 10. årgang 17.4.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 33 8 årgang 28 6 2001 4 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 10. årgang 25.9.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 7/2002 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 13. årgang 30.3.2006 2006/EØS/17/01 2006/EØS/17/02 2006/EØS/17/03 2006/EØS/17/04

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ).

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer