EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/53/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/2000 av 18. juli 2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/08 Kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2001 av 2. mars 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruks produkter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 749/2001 av 18. april 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2001 av 18. april 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1274/2001 av 27. juni 2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2001 av 29. juni 2001 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i nærings midler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1478/2001 av 18. juli 2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i nærings midler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1553/2001 av 30. juli 2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

2 NORSK utgave 2002/EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/12 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1680/2001 av 22. august 2001 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i nærings midler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1815/2001 av 14. september 2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1879/2001 av 26. september 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i nærings midler av animalsk opprinnelse Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF av 5. mars 2001 om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen /EØS/53/13 Rådsresolusjon 2000/C 141/02 av 28. oktober 1999 om gjensidig anerkjennelse /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/ /EØS/53/23 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF av 4. april 2001 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå Kommisjonsforordning (EF) nr. 991/2001 av 21. mai 2001 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 92/14/EØF om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2.utgave (1988) Kommisjonsrekommandasjon 2001/290/EF av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametrene for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som er nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF Kommisjonsvedtak 1999/35/EF av 9. desember 1998 om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme Kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS) Kommisjonsforordning (EF) nr. 588/2001 av 26. mars 2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene Kommisjonsforordning (EF) nr. 995/2001 av 22. mai 2001 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2516/2000 om endring av dei felles prinsippa i det europeiske nasjonal- og regionalrekneskapssystemet i Fellesskapet (ENS 95) med omsyn til skattar og trygde- og pensjonspremiar Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/2001 av 23. juli 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 om fremleggelse av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav Kommisjonsforordning (EF) nr. 1637/2001 av 23. juli 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om fremleggelse av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav Fortsetter på siste side

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1566/ /EØS/53/01 av 18. juli 2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1437/2000( 2 ), særlig artikkel 11 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 3) De australske myndigheter har framlagt for Kommisjonen alle garantier og opplysninger som er nødvendige for å forsikre den om at det nye kontroll- og sertifiseringsorganet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91. 4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 VEDTATT DENNE FORORDNING: 1) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 kan produkter som er importert fra en tredjestat markedsføres bare dersom de har sin opprinnelse i en tredjestat som er oppført på en liste utarbeidet i samsvar med kriteriene fastsatt i nevnte artikkel nr. 2. Listen finnes i vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92( 3 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 548/2000( 4 ). 2) De australske myndigheter har anmodet Kommisjonen om at et nytt inspeksjons- og sertifiseringsorgan inntas på listen i samsvar med forordning (EØF) nr. 94/92. Artikkel 1 Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 endres som vist i vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 18. juli For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 180 av , s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 198 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 161 av , s. 62. ( 3 ) EFT L 11 av , s. 14. ( 4 ) EFT L 67 av , s. 12.

4 Nr. 53/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG Nr. 3 i teksten som omhandler Australia skal lyde: «Kontrollorganer: Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) Bio-dynamic Research Institute (BDRI) Biological Farmers of Australia (BFA) Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)».

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 436/ /EØS/53/02 av 2. mars 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000( 2 ), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og ut fra følgende betraktninger: 1) I henhold til framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2092/91, har visse medlemsstater siden 1997 oversendt opplysninger for å endre visse bestemmelser i vedlegg II. 2) Kompostert husholdningsavfall og kompostert blanding av vegetabilsk materiale er produkter som før forordning (EØF) nr. 2092/91 ble vedtatt, var i alminnelig bruk i samsvar med det praktiske regelverk for økologisk landbruk som anvendes i Fellesskapet. Disse produktene er nå også tilgjengelige etter annen fermentering enn kompostering, særlig anaerob fermentering for produksjon av biogass. Endringene for disse produktene haster på bakgrunn av den forestående landbrukssesongen, der produktene i henhold til de strenge kravene som er fastsatt i vedlegg I del A i forordningen, kan brukes til gjødsel. Anaerob fermentering for produksjon av biogass er en prosess som i prinsippet oppfyller miljøvernmålene for økologisk landbruk. 3) Det er nødvendig å korrigere navnet på produktet «thomasfosfat» på flere språk slik at det dekker det samme produktet. Det har også vist seg at produktet ikke var oppført i den portugisiske versjonen av kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94( 3 ), som fastsatte del A i vedlegg II. Denne utelatelsen bør derfor korrigeres. 4) Erfaringene med bruken av kalkslam fra sukkerproduksjon i økologisk landbruk har vist at det er hensiktsmessig å tillate at denne bruken fortsetter etter 31. mars ) Mange preparater av pyretrin, som er utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium, innholder piperonylbutoksid som synergist. Vilkårene for bruk av disse preparatene bør derfor skjerpes. 6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den får anvendelse umiddelbart. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 2. mars For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 63 av , s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 198 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 241 av , s ( 3 ) EFT L 255 av , s. 84.

6 Nr.52/4 53/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer: 1. I del «A. GJØDSEL OG JORDFORBEDRINGSMIDLER» gjøres følgende endringer: a) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kompostert husholdningsavfall erstattes med følgende: Betegnelse «Kompostert eller fermentert husholdningsavfall Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall, som har gjennomgått kompostering eller anaerob fermentering for produksjon av biogass Bare vegetabilsk avfall og avfall fra dyr Produsert i et lukket og overvåket innsamlingssystem som er godkjent av medlemsstaten Høyeste konsentrasjon i mg/kg tørrstoff: kadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; kvikksølv: 0,4; krom (i alt): 70; krom (VI): 0 (*) Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten Bare i et tidsrom som utløper 31. mars 2002 (*) Bestemmelsesgrense.» b) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kompostert blanding av vegetabilsk materiale erstattes med følgende: Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår «Kompostert eller fermentert blanding av vegetabilsk materiale Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale, som har gjennomgått kompostering eller anaerob fermentering for produksjon av biogass Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten» c) I den danske, tyske, greske, nederlandske, svenske og finske versjonen av tabellen endres følgende betegnelser: på dansk endres betegnelsen «Thomasslagger» til «Jernværksslagger», på tysk endres betegnelsen «Thomasphosphat» til «Schlacken der Eisen- und Stahlzubereitung», på gresk endres betegnelsen «Óêùñßåò áðïöùóöáôþóåùò (óêùñßåò ôïõ ÈùìÜ)» til «Óêùñßåò áðïöùóöáôþóåùò», på nederlandsk endres betegnelsen «Thomasslakkenmeel» til «Metaalslakken», på finsk endres betegnelsen «Tuomaskuona» til «Kuona», på svensk endres betegnelsen «Basisk slagg (Thomasslagg)» til «Basisk slagg». d) I den portugisiske versjonen av tabellen innsettes følgende produkt etter «Fosfato de aluminio e calcio»: Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår «Escorias de desfosforaçao Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo ou pela autoridade de controlo»

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 52/5 53/5 e) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kalkslam fra sukkerproduksjon erstattes med følgende: Betegnelse «Kalkslam fra sukkerproduksjon Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten» 2. I del «B. VERNEMIDLER» gjøres følgende endringer i tabellen «1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse»: Oppføringen av «Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium» erstattes med følgende: Betegnelse «Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium Insektmiddel Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten»

8 Nr. 53/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2908/2000( 2 ), særleg artikkel 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 749/2001 av 18. april 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Tiamylal og tiopentalnatrium bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 2002/EØS/53/03 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og Artikkel 1 Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av , s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 2. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 336 av , s. 72. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 139 av , s. 25.

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/7 Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 18. april For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen

10 Nr.52/8 53/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 2. Organiske forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «Tiamylal Alle pattedyrarter som brukes til produksjon av næringsmidler Tilføres bare intravenøst Tiopentalnatrium Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler Tilføres bare intravenøst»

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/9 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 750/ /EØS/53/04 av 18. april 2001 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 749/2001( 2 ), særleg artikkel 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av , s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 2. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 109 av , s. 32. nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Acetylsalisylsyre, acetylsalisylsyre DL-lysin, karbasalatkalsium og natriumacetylsalisylat bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 139 av , s. 25.

12 Nr. 53/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 18. april For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 52/11 53/11 VEDLEGG I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 2. Organiske forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «Acetylsalisylsyre Storfe Svin Kylling Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på konsum Skal ikke brukes til dyr som legger egg beregnet på konsum Acetylsalisylsyre DL-lysin Storfe Svin Kylling Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på konsum Skal ikke brukes til dyr som legger egg beregnet på konsum Karbasalatkalsium Storfe Svin Kylling Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på konsum Skal ikke brukes til dyr som legger egg beregnet på konsum Natriumacetylsalisylat Storfe Svin Kylling Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på konsum Skal ikke brukes til dyr som legger egg beregnet på konsum»

14 Nr. 53/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2001( 2 ), særleg artikkel 6, 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1274/2001 av 27. juni 2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Meloksikam og tilmicosin bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 2002/EØS/53/05 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør Artikkel 1 Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord. Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 27. juni For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 175 av , s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 2. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 118 av , s. 6. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 139 av , s. 25.

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 52/13 53/13 VEDLEGG A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Makrolider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Tilmicosin Tilmicosin Kalkun 75 µg/kg Muskler 75 µg/kg Hud og fett µg/kg Lever 250 µg/kg Nyrer» 4. Anti-inflammatoriske midler 4.1. Ikke-steroide anti-inflammatoriske midler Oksikamderivater Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Meloksikam Meloksikam Svin 20 µg/kg Muskler 65 µg/kg Lever 65 µg/kg Nyrer»

16 Nr. 53/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2001( 2 ), særlig artikkel 6, 7 og 8, og KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1322/2001 av 29. juni 2001 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) 2002/EØS/53/06 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 6) Florfenikol bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør det tidsrommet som det i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 tidlegare er fastsett at dei mellombels maksimumsgrensene for restmengder er gyldige for, lengjast for cefalonium, morantel og metamizol. 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord. Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 29. juni For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 177 av , s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 2. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 118 av , s. 6.

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 52/15 53/15 VEDLEGG A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Florfenikol og beslektede forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Florfenikol Summen av florfenikol og dets metabolitter målt som florfenikolamin Fisk µg/kg Muskler og hud i naturlig forhold» B. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Cefalosporiner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Cefalonium Cefalonium Storfe 10 µg/kg Melk Midlertidige MRL utløper » 2. Parasittmidler 2.1. Midler mot endoparasitter Tetrahydropyrimider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Morantel Summen av restmengder som kan hydrolyseres til N-metyl-1,3-propandiamin og uttrykkes som morantelekvivalenter Storfe, sau 100 µg/kg Muskler Midlertidige MRL utløper » 100 µg/kg Fett 800 µg/kg Lever 200 µg/kg Nyrer 100 µg/kg Melk Svin 100 µg/kg Muskler 100 µg/kg Hud og fett 800 µg/kg Lever 200 µg/kg Nyrer

18 Nr.52/16 53/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave 5. Anti-inflammatoriske midler 5.1. Ikke-steroide anti-inflammatoriske midler Pyrazolonderivater Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Metamizol 4-metylaminoantipyrin Storfe, svin, dyr av hestefamilien 200 µg/kg Muskler Midlertidige MRL utløper µg/kg Fett Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på konsum» 200 µg/kg Lever 200 µg/kg Nyrer

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/17 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1478/ /EØS/53/07 av 18. juli 2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en f ramgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2001( 2 ), særlig artikkel 6, 7 og 8, og ut fra følgende betraktninger: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan fastsettes først etter at Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle opplysninger av betydning for spørsmålet om restmengdene av det aktuelle stoffet er uskadelige for forbrukeren av næringsmidler av animalsk opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på industriell bearbeiding av næringsmidler. 3) Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse bør det angis i hvilke dyrearter slike restmengder kan forekomme, hvilke nivåer som kan tillates for hvert av de aktuelle kjøttvev fra det behandlede dyr (målvev), og arten av den restmengde som er av betydning for kontrollen av restmengder (restmarkør). 4) For kontrollen av restmengder, som fastsatt i Fellesskapets regelverk på området, bør maksimumsgrenser for restmengder vanligvis fastsettes for målvev fra lever eller nyrer. Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra skrotter i internasjonal handel, og det bør derfor også fastsettes grenseverdier for muskeleller fettvev. 5) Dersom veterinærpreparater er beregnet på å tilføres eggleggende fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør det også fastsettes grenseverdier for egg, melk eller honning. 6) Bacitracin (storfe, melk), rafoxanid, kumafos, cyromazin og doramektin (dyr av hjortefamilien, herunder reinsdyr), bør oppføres i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Amprolium og tiludronsyre, dinatriumsalt bør oppføres i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. 8) For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige undersøkelser bør gyldighetstiden for de midlertidige maksimumsgrenser som tidligere er fastsatt i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90, forlenges for piperazin. 9) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av bestemmelsene i denne forordning kan være nødvendige i tillatelsene til markedsføring av de aktuelle veterinærpreparatene gitt i henhold til rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den får anvendelse fra den 60. dag etter at den er kunngjort. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av , s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 2. ( 1 ) EFT L 224 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 177 av , s. 52. ( 3 ) EFT L 317 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 139 av , s. 25.

20 Nr. 53/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 18. juli For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 52/19 53/19 VEDLEGG A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 gjøres følgende endringer: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Polypeptider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Bacitracin Summen av bacitracin A, bacitracin B og bacitracin C Storfe 100 µg/kg Melk» 2. Parasittmidler 2.1. Midler mot endoparasitter Salisylanilider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Rafoxanid Rafoxanid Storfe 30 µg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på 30 µg/kg Fett konsum» 10 µg/kg Lever 40 µg/kg Nyrer Sau 100 µg/kg Muskler 250 µg/kg Fett 150 µg/kg Lever 150 µg/kg Nyrer 2.2. Midler mot ektoparasitter Organiske fosfatforbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Kumafos Kumafos Bier 100 µg/kg Honning»

22 Nr.52/20 53/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Triazinderivater Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Cyromazin Cyromazin Sau 300 µg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet 300 µg/kg Fett på konsum» 300 µg/kg Lever 300 µg/kg Nyrer 2.3. Midler mot endo- og ektoparasitter Avermektiner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Doramektin Doramektin Dyr av hjortefamilien, herunder reinsdyr 20 µg/kg Muskler 100 µg/kg Fett 50 µg/kg Lever 30 µg/kg Nyrer» B. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 gjøres følgende endringer: 2. Organiske forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «Amprolium Fjørfe Bare for inntak gjennom munnen Tiludronsyre, dinatriumsalt Dyr av hestefamilien Tilføres bare intravenøst» C. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 gjøres følgende endringer: 2. Parasittmidler 2.1. Midler mot endoparasitter Piperazinderivater Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Piperazin Piperazin Svin 400 µg/kg Muskler Midlertidige MRL utløper » 800 µg/kg Hud og fett µg/kg Lever µg/kg Nyrer Kylling µg/kg Egg

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/21 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1553/ /EØS/53/08 av 30. juli 2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om evn framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2001( 2 ), særlig artikkel 6, 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Cefapirin, klavulansyre og moksidektin bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord. Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 30. juli For Kommisjonen Frederik BOLKESTEIN Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 205 av , s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 4. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 177 av , s. 52. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 139 av , s. 25.

24 Nr.52/22 53/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Cefalosporiner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Cefapirin Summen av cefapirin og desacetylcefapirin Storfe 50 µg/kg Muskler 50 µg/kg Fett 100 µg/kg Nyrer 60 µg/kg Melk» Betalaktamasehemmende midler Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Klavulansyre Klavulansyre Storfe 100 µg/kg Muskler 100 µg/kg Fett 200 µg/kg Lever 400 µg/kg Nyrer 200 µg/kg Melk Svin 100 µg/kg Muskler 100 µg/kg Hud og fett 200 µg/kg Lever 400 µg/kg Nyrer» 2. Parasittmidler 2.3. Midler mot endo- og ektoparasitter Avermektiner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Moksidektin Moksidektin Storfe 40 µg/kg Melk»

25 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 53/23 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1680/ /EØS/53/09 av 22. august 2001 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1553/2001( 2 ), særleg artikkel 6, 7 og 8, og og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Mebendazol bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 227 av , s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av , s. 4. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 205 av , s ) Natriumtosylkloramid bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. 8) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF( 4 ). 9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 139 av , s. 25.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 37 EØS-ORGANER. 4. årgang 4.9.1997. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen 97/EØS/37/01

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 37 EØS-ORGANER. 4. årgang 4.9.1997. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen 97/EØS/37/01 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/37/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 37 4. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 21/97 av 2. mai 1997

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 14 15. årgang 20.3.2008 2008/EØS/14/01 2008/EØS/14/02 2008/EØS/14/03 2008/EØS/14/04

Detaljer

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9337 Nr. 23 10. årgang 8.5.2003 2003/EØS/20/01 2003/EØS/20/02 2003/EØS/20/03 2003/EØS/20/04

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/36/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 36 22. årgang 25.6.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 av 25. september

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 10. juli 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mai. 23. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer