Stjørdal fagskole Dok nr : Utf av : FIA Rev : 00 Dato : (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt tatt ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06."

Transkript

1 Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter 4. Eksamen og avsluttende vurdering 5. Klage på vedtak 6. Vedlegg oversikt over fagbrev som kvalifiserer for inntak på ulike fagretninger og fordypninger. 1.0 Opptak til toårig teknisk fagskole 1.1 Virkeområde. Reglene gjelder opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning etter Lov nr 56: Lov om fagskoleutdanning, og gjelder for alle tilbydere som er eid av Nord-Trøndelag fylkeskommunene. Toårig teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Utdanningen gir høyere kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. 1.2 Forskjellige bestemmelser Nasjonalt opptakskontor. Det nasjonale opptakskontoret skal organisere og gjennomføre opptak til heltidsstudier ved fylkeskommunale toårige tekniske fagskoler. FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) utarbeider retningslinjer for de oppgavene som opptakskontoret skal ha.

2 1.2.2 Informasjon. Det nasjonale opptakskontoret skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, sertifikatkrav, skolepenger, klagerett m.m. til søkerne. Informasjon legges ut på Søknadsfrist og kunngjøring. Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsfrister for toårige fulltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister 5 måneder på forhånd Opptak. Søknader sendes til primærskolen, som foretar poengberegning og rangering av søkerne. Administrativ leder fatter vedtak om opptak. Vedtak om opptak kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. Opptakskontoret informerer søkere om opptak Realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering må gjennomføres i søkerens hjemfylke i hht opplæringsloven. Søkere uten godkjent fag-svennebrev kan søke om inntak på grunnlag av følgende realkompetanse: Minst 5 års relevant praksis, og realkompetanse tilsvarende VG1 og VG Klage på opptak. Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven. Klage på vedtak sendes administrativ leder ved fagskolen.

3 1.3 Opptakskrav Generelt opptaksgrunnlag. Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. For relevante fag/svennebrev, se vedlegg til reglementet i pkt 6.0 b) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse se pkt Søkere med utenlandsk utdanning. Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs I (VKI/VG2) i yrkesfaglige studieretninger, samt dokumentere faglig kompetanse likeverdig med norsk fag/svennebrev Poengberegning og rangering. - Det generelle grunnlag for opptak ref a) 100 poeng - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I/VG2 og tverrfaglig eksamen. - Praksis 1 poeng pr mnd - Fartstid (tid om bord), 1 poeng pr mnd - Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng.

4 Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Søkere som gjennomfører fagprøve etter søknadsfristen. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 2.0 Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 2.1 Virkeområde Reglene gjelder opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør etter Lov nr 56 (revidert i 2007): Lov om fagskoleutdanning Ettårig fagskoleutdanning for boreriggoperatør er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. 2.2 Generelle bestemmelser Informasjon Stjørdal fagskole skal sørge for nødvendig informasjon om utdanningstilbudet på sin hjemmeside og legge Regler om opptak til ettårig fagskoleutdanning for boreriggoperatør ut i sin helhet samt gi informasjon om søknadsfrister og skolepenger Søknadsfrist og kunngjøring Stjørdal fagskole fastsetter søknadsfrister for ettårige fulltidsstudier, deltidsstudier og fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister på forhånd.

5 2.2.3 Opptak Søknader sendes til: Stjørdal fagskole Postboks Stjørdal Elektronisk søknad sendes til Søknad føres på fastsatt søknadsskjema. Følgende dokumentasjon må foreligge i søknaden: - bekreftet kopi av fag-/svennebrev fra aktuell yrkesutdanning (se pkt 6.1) -dokumentasjon av relevant praksis fra tidligere eller nåværende arbeidsgivere. -vitnemål/karakterutskrift fra VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning. Ved søknad på grunnlag av realkompetanse må følgende dokumentasjon foreligge i søknaden: -dokumentasjon av minst to års praksis fra anleggsrelatert virksomhet fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver samt eventuell relevant praksis ut over minstekravet på to år. -vitnemål/karakterutskrift fra VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning, eller dokumentert realkompetanse tilsvarende i felles allmenne fag VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning fra søkerens hjemfylke. Stjørdal fagskole foretar poengberegning og rangering av søkerne, samt vedtak om opptaket. Vedtak om opptak fattes av administrativ leder ved Stjørdal fagskole. Vedtak om opptak kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister Realkompetansevurdering Søkere uten godkjent fag- svennebrev kan søke om inntak på grunnlag av følgende realkompetanse:

6 Minst to års praksis fra anleggsrelatert virksomhet og realkompetanse tilsvarende felles allmenne fag (Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk og Samfunnsfag) VK1/VG2 yrkesfaglig studieretning. (Realkompetansevurdering VK1/VG2 må gjennomføres i søkerens hjemfylke i hht opplæringsloven.) Stjørdal fagskole vurderer og godkjenner aktuell praksis Klage på opptak Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven ( 28 og 29). Klagen skal sendes til administrativ leder ved Stjørdal fagskole. Frist for å klage er 3 uker etter at vedkommende ble underrettet om vedtaket. Vedtaket kan påklages se pkt 5 i regelmentet. 2.3 Opptakskrav Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning for boreriggoperatør: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål fra følgende yrkesutdanninger i videregående skole: Se vedlegg i pkt 6.0 under fagbrev som kvalifiserer som inntak til boreriggoperatær. b) det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ref pkt Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning samt godkjent minst to års praksis fra anleggsrelatert virksomhet. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006 samt godkjent minst to års praksis fra anleggsrelatert virksomhet.

7 2.3.3 Poengberegning og rangering Ved nødvendig rangering av søkere gjelder følgende regler for poengberegning: Det generelle grunnlag for opptak pkt a), 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen (reform 94) eller VG2 (Kunnskapsløftet) Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr måned Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Søkere som gjennomfører fagprøve etter søknadsfristen. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 3.0 Studentenes rettigheter og plikter 3.1 Virkeområde. Reglementet gjelder for alle studenter under opplæring ved skolen (heltid og nett/deltid). 3.2 Rettigheter Studenter som er tatt inn har rett til opplæring i henhold til gjeldende læreplaner Studentene har rett til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gis tilbud om årlig samtale med hver enkelt student Har en student faglige, personlige eller sosiale vansker, har studenten rett rådgivning og oppfølging.

8 3.2.4 Studentene har rett til å delta i skolevurdering. dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene i læreplanen Studenten har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, klasseleder, skolens ledelse, evt. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: at læreplanene ikke følges. at studenten ikke får den hjelp han/hun ber om. manglende medvirkning i planlegging m.v. (jf. pkt b) dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing) Studentene har rett til å danne studentråd, kfr dok Studentråd og studentorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for studenter og tillitsvalgte Representanter i studentrådet har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. 3.3 Plikter Studentene skal rette seg etter bestemmelsene i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid Studentene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt og levere pålagte innleveringer til avtalt tid Studenten skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid Studenter som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med opplæring i fagskolen blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler f. Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet studiet i fagskolen. 3.4 Oppmøte og fravær Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Studenten er forpliktet til å møte til minst 80% av all obligatorisk undervisning, (planlagt undervisning) med mindre det foreligger avtale med faglig leder eller administrativ leder om en annen arbeidsform eller annet er angitt i modulbeskrivelse.

9 3.4.2 Dersom en student blir syk eller av annen tvingende grunn ikke kan møte til opplæringen, skal han eller hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer så fort det er praktisk mulig. Studentene skal føre oversikt over eget fravær. 3.5 Bortvisning utestenging. En student som tross skriftlig advarsel fra administrativ leder gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av administrativ leder bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra administrativ leder fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan administrativ leder utestenge ham eller henne fra studiet og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning og utestenging kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. 4.0 Eksamen og avsluttende vurdering 4.1 Generelle regler Generelt Alle moduler skal avsluttes med en helhetlig vurdering av studentens læringsutbytte. I modulbeskrivelsen fremgår hvilke vurderingsformer som benyttes, hvordan ulike fag som inngår vektes og hvilke arbeidskrav som gjelder. Student som ikke har oppfylt arbeidskravene i aktuell modul får ikke sluttvurdering i modulen. En student som står i fare for å ikke få sluttvurdering i en modul skal ha skriftlig melding om dette i rimelig tid slik at det er mulighet til å oppfylle arbeidskravene. Administrativ leder fatter vedtak om at en student ikke får avsluttende vurdering i en modul. Vedtak om ikke å få avsluttende vurdering kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. Oppfylling av arbeidskrav betyr minst 80% oppmøte til undervisning ( se pkt 3.4.1) samt at alle obligatoriske innleveringer i modulen er godkjent. Eventuell unntak fra dette vil være beskrevet i modulbeskrivelsen Eksamen

10 Læreplanen fastsetter hvilke modul som skal avsluttes med eksamen. Hvis ikke annet er fastsatt i læreplanen bestemmer fagskolen ved administrativ leder form på eksamen. Når en modul blir trekt, skal studenten normalt få vite hvilken modul han/hun skal prøves i minimum 48 timer før eksamen (søndager, høgtidsdager og helligdagar ikke medregnet). Den som har fullført en modul, kan trekkes ut til eksamen i modulen. Administrativ leder har ansvaret for: - at det blir utarbeidet og fastsatt eksamensoppgaver. - at trekking av modul og kandidater til eksamen går for seg i henhold til eksamensreglement. - at sensurering går for seg i samsvar med eksamensreglement. - den praktiske gjennomføringa av eksamen og sensur. - at det blir utarbeidet en eksamensplan Faglærere har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver i rimelig tid før eksamen Oppmelding til eksamen. Fagskolen melder opp til eksamen alle studenter som tar del i opplæring i moduler som blir avslutta med eksamen. Student som ikke har oppfylt arbeidskravene i aktuell modul kan ikke meldes opp til eksamen samme skoleåret. En student som står i fare for å ikke bli meldt opp til eksamen skal ha skriftlig melding om dette i rimelig tid slik at det er mulighet til å oppfylle arbeidskravene. Administrativ leder fatter vedtak om at en student ikke kan meldes opp til eksamen. Vedtaket kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. Oppfylling av arbeidskrav betyr minst 80% oppmøte til undervisning ( se pkt 3.4.1) samt at alle obligatoriske innleveringer i modulen er godkjent. Studenten må selv melde seg til ny eksamen, utsatt eksamen. Oppmelding skjer til administrativ leder ved fagskolen. Student som klager på sluttvurdering i aktuell modul og som på grunn av klagefrister gjennomfører eksamen vil få sin eksamen annullert hvis klagen ikke blir tatt til følge. Oppmeldingsfrister blir fastsatt av administrativ leder Ny eksamen.

11 En student som får karakteren F ved eksamen, har rett til ny eksamen i modulen. Studenten kan gå opp til ny eksamen to ganger i samme modul. Ny eksamen tilbys normalt i sammenheng med skolens eksamensordning. Ny eksamen skal normalt tilbys innen et år Utsatt eksamen. En student som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt eksamen. Utsatt eksamen må gjennomføres innen et år. Forfall til eksamen blir rekna som gyldig når studenten er hindra fra å stille til eksamen, når hindringa er uforutsigbar og kandidaten ellers ikke kan lastes for hindringa. Dersom en student har rett til utsatt eksamen i en modul, skal trekking av modul skje på nytt. Administrativ leder fatter vedtak om utsatt eksamen Plikt til å gi melding. Fagskolen har plikt til å gi student skriftlig melding om rett til ny eksamen eller utsatt eksamen Særskilt tilrettelegging av eksamen. Når en student har særlig behov for det, kan administrativ leder ved fagskolen etter søknad fra studenten gjøre vedtak om at den praktiske gjennomføringa av eksamen blir særskilt tilrettelagt. Søknad om særskilt tilrettelegging skal være sakkyndig begrunnet og dokumentert, og sendes til skolen minst 6 uker før eksamen gjennomføres. Særskilt tilrettelegging kan være forlenget tid, eller bruk av kompensatoriske hjelpemidler. Avslag på slik søknad kan påklages se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging og klagefrister. 4.2 Gjennomføring av eksamen. Eksamen gjennomføres i henhold til modul/fagbeskrivelse. 4.3 Brudd på eksamensreglene, fusk eller forsøk på fusk Administrativ leder kan annullere eksamen eller prøve hvis kandidaten har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve. Vedtak om annullering av eksamen skal være begrunnet kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging, klagefrister og rett til hjelp og støtte

12 4.3.2 En kandidat som har opptrådt slik som beskrevet i over, kan ved vedtak av administrativ leder, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen. Vedtak om utestenging skal være begrunnet kan påklages, se pkt 5.0 for nærmere informasjon om klaging, klagefrister og rett til hjelp og støtte Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til eksamen i modulen som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. 4.3 Forfall og sykdom under eksamen Student som på grunn av sykdom ikke kan møte eksamensdagen, må snarest mulig levere legeattest for å få rett til å gå opp til utsatt eksamen Student som blir syk under selve eksamen, slik at eksamen må avbrytes må fremlegge legeattest for sykdommen for å få rett til å gå opp til utsatt eksamen. 4.4 Sensur Prøvesvarene ved eksamen, skal vurderes av to sensorer, av disse kan den ene være studenten/kandidaten sin faglærer. Ved uenighet om karakteren avgjør den eksterne sensoren. Karakter ved eksamen kan påklages, se pkt Ved eksamen som krever eksaminator, kan begge sensorer være eksaminator. Den eksterne sensoren avgjør hva studenten skal eksamineres i, og avgjør karakteren ved uenighet. Faglærere i aktuell modul har plikt til å ta del i vurderinga som sensor. 4.5 Karakterforbedring En student kan gå opp til ny eksamen som han eller hun har bestått tidligere, kun en gang. Beste karakter blir stående Modulkarakteren kan kun forbedres ved å gjennomføre modulen på nytt. Dette betyr at alle arbeidskravene i modulen må innfris på nytt. 4.6 Dokumentasjon En student som fullfører og består en fagskoleutdanning, skal få utstedt vitnemål. Vitnemålet dokumenterer innholdet i utdanningen, hvilke fag studenten har gjennomført, hvordan fagene er samlet i moduler, eventuell praksis, samt kvalifikasjonene som oppnås. På vitnemålet er også karakterskalaen med forklaring på de ulike trinnene.

13 Følgende karakterskala med kriterier benyttes: Trinn/symbol A Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. B Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. For fagskoleutdanning som har praksis som en del av opplæringa kan ferdighetene vurderes med karakteren bestått eller ikke bestått. Dette vil i så fall være beskrevet i planen for den aktuelle utdanninga Etter fullført, men ikke bestått utdanning utstedes det kompetansebevis.

14 4.7 Begrunnelse for karakterfastsetting En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen ved muntlig og praktisk eksamen og for modulkarakteren. Ved skriftlig eksamen kan studenten be om begrunnelse på karakterfastsettingen. Begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. På muntlig eksamen eller ved praktisk eksamen må studenten kreve en eventuell begrunnelse for karakteren umiddelbart etter at karakteren er blitt meddelt. Krav om begrunnelse på modulkarakter eller skriftlig eksamenskarakter må framsettes skriftlig innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal sendes til administrativ leder. Begrunnelsen skal inneholde opplysninger om de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen, og hva som er lagt til grunn for bedømmelsen av studentens prestasjon. Frist for å gi begrunnelse er 3 uker iflg forvaltningslovens bestemmelser ( 11A) se pkt 5 for nærmere informasjon Ønsker studenten å klage på karakter etter at begrunnelse er gitt løper klagefristen fra den dag studenten mottok begrunnelsen. 4.8 Fritak En student kan gis fritak i en modul når tilsvarende modul er gjennomført og bestått ved tilsvarende eller en annen institusjon såfremt denne er gjennomført i løpet av siste 10 år, hvis det ikke på det aktuelle fagområdet finnes sentrale bestemmelser om strengere krav Søknad om fritak i modulen må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av modulen, og må dokumentere omfanget av og innholdet i modulen som ønskes godskrevet. Administrativ leder avgjør søknad om fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Avslag på søknad om fritak kan påklages se pkt 5 for nærmere informasjon om klaging på vedtak Det gis ikke fritak i fag som inngår i en modul.

15 4.8.4 Utdanning fra videregående skole (sekundær-nivå) gir ikke grunnlag for fritak i en modul Fritak i en modul skal framgå på vitnemålet og karakterutskriften med merknad om grunnlaget for fritaket. 5.0 Klage på avgjørelse/vedtak 5.1 Generelt. Følgende vedtak regnes som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, skal behandles deretter og kan påklages: Avgjørelse om Opptak Avgjørelse om avslag på søknad om fritak fra modul Avgjørelse om avslag på søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen Vedtak om at en student ikke meldes opp til eksamen Avsluttende vurdering modulkarakter Karakter ved skriftlig eksamen Karakter ved muntlig eksamen Avgjørelse om Annullering av eksamen (Disiplinærsanksjon) Avgjørelse om Utestenging, (Disiplinærsanksjon) Avgjørelse om Bortvisning. (Disiplinærsanksjon) 5.2 Klage på formelle feil ved eksamen og gjennomføring. Klage på formelle feil ved eksamen må sendes til administrativ leder innen 3 uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen. Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen. Finner administrativ leder at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha

16 hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen så snart som mulig. Hvis administrativ leder ikke gir klager medhold skal han sende klagen til klagenemnda oppnevnt av styret. Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages 5.3 Rett til begrunnelse for avgjørelse/vedtak Studenten rett til å be om begrunnelse for alle avgjørelser/vedtak nevnt i pkt 5.1. (Ref forvaltningsloven 24 og 25) Studenten har også rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage ref pkt Klage på karakter ved muntlig eksamen. Ved klage på karakter ved muntlig eksamen kan det kun klages på feil ved gjennomføringa av eksamen. 5.5 Klage på gruppeeksamen Ved klage på karakterfastsettingen på gruppeeksamen eller gruppebesvarelse, må alle gruppens medlemmer samlet samtykke i og skrive under på klagen. 5.6 Klagefrist - svarfrist Klagefrist: Fristen for å klage på vedtakene over er 3 uker etter at studenten har gjort seg kjent med eller kunne ha gjort seg kjent med vedtaket. (Jfr 29 Forvaltningsloven) Hvis studenten tidligere har bedt om begrunnelse på vedtak er klagefristen 3 uker fra det tidspunkt studenten mottok begrunnelsen Svarfrist til klager er en måned etter at klagen er mottatt. Hvis det er åpenbart at klagen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt skal Administrativ leder gi et foreløpig svar på klagen. 5.7 Klageinnhold sending av klage Klage skal være skriftlig og begrunnet Klage skal sendes til administrativ leder ved fagskolen. 5.8 Saksgang

17 5.8.1 Administrativ leder som mottar klage avgjør om klageren får medhold. Vedtar administrativ leder at klager ikke får medhold skal klagen sendes til klagenemnda oppnevnt av styret. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages Ved klage på karakter ved skriftlig eksamen skal administrativ leder utpeke to nye sensorer som vurderer eksamensbesvarelsen på nytt (Ny sensur). Ny sensur er endelig og kan ikke påklages. 5.9 Studentens rett til hjelp og støtte ved klage på disiplinære sanksjoner. Student som ønsker å klage på et vedtak som regnes som disiplinærsanksjon har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson/fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen jfr forvaltningsloven Plikt til veiledning Administrativ leder plikter i henhold til forvaltningsloven 11A å veilede studenter som ønsker å klage. 6.0 VEDLEGG FAGBREV SOM KVALIFISERER TIL OPPTAK PÅ ULIKE FAGSKOLETILBUD. 6.1 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til boreriggoperatør: Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Boreoperatørfaget Brønnfaget, komplettering Fjell- og bergverksfaget Industrimekanikerfaget Landbruksmaskinmekanikerfaget Steinfaget Sveisefaget Vei- og anleggsfaget

18 6.2 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning Elektro fordypning El-kraft: Automatiker Avioniker Dataelektroniker Elektriker Elektroreparatør Energimontør Energipoperatør Heismontør 6.3 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for Bygg og anlegg fordypning bygg. Betongfaget Feierfaget - særløp Glassfaget - særløp Industrimalerfaget Isolatørfaget - særløp Limtreproduksjonsfaget Malerfaget Murerfaget Møbelsnekkerfaget Renholdsoperatørfaget Rørleggerfaget Stillasbyggerfaget Taktekkerfaget Trebåtbyggerfaget Trelastfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Tømrerfaget 6.4 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for bygg og anlegg fordypning anlegg. Anleggsgartnerfaget Anleggsmaskinførerfaget Asfaltfaget Banemontørfaget Betongfaget Fjell- og bergverksfaget Idrettsanleggsfaget Murerfaget

19 Steinfaget - særløp Vei- og anleggsfaget 6.5 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for bygg og anlegg fordypning bergteknikk: Anleggsmaskinførerfaget Asfaltfaget Betongfaget Fjell- og bergverksfaget Kjemiprosessfaget Laboratoriefaget Steinfaget - særløp Vei- og anleggsfaget 6.6 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for teknikk og industriell produksjon fordypning maskinteknikk og maskinteknisk drift. Aluminiumskonstruksjonsfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Automatiseringsfaget Avionikerfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget Bilskadefaget Boreoperatørfaget Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner Brønnfaget, komplettering Brønnfaget, kveilerøroperasjoner Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Brønnfaget, sementering Bøkkerfaget

20 Børsemakerfaget Chassispåbyggerfaget CNC-maskineringsfaget Dimensjonskontrollfaget Duodjifaget overgangsordning Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget Filigranssølvsmedfaget Finmekanikerfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Flytekniske fag Forgyllerfaget Garverifaget Gipsmakerfaget Gjenvinningsfaget Gjørtlerfaget Glasshåndverkerfaget Grafisk emballasjefaget Gravørfaget Gravørfaget - særløp Heismontørfaget Hjulutrustningsfaget Horn-, bein- og metallduodjifaget Håndveverfaget Industriell overflatebehandling Industriell skotøyproduksjon Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget Industrirørleggerfaget Industrisnekkerfaget Industrisømfaget Industritapetsererfaget Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling Industritekstilfaget, fiskeredskap Industritekstilfaget, garnframstilling Industritekstilfaget, trikotasje Industritekstilfaget, veving

21 Interiør Kjemiprosessfaget Komposittbåtbyggerfaget Kran- og løfteoperasjonsfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Laboratoriefaget Landbruksmaskinmekanikerfaget Logistikkfaget Låsesmedfaget Matrosfaget Modellbyggerfaget Modistfaget Motormannfaget Motormekanikerfaget Motorsykkelfaget Møbeltapetsererfaget Nautisk instrumentmakerfaget NDT-kontrollørfaget Optronikerfaget Orgelbyggerfaget Plastmekanikerfaget Platearbeiderfaget Polymerkomposittfaget Produksjonselektronikerfaget Produksjonsteknikkfaget Reservedelsfaget Romteknologi Serigrafifaget Signalmontørfaget Smedfaget Støperifaget Sveisefaget Tavlemontørfaget Tekstilrensfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Termoplastfaget Togelektrikerfaget Trykkerfaget Vaskerifaget Verktøymakerfaget Vikler- og transformatormontørfaget Viklerfaget

22 6.7 Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for teknikk og industriell produksjon fordypning mekatronikk. Aluminiumskonstruksjonsfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Automatiseringsfaget Avionikerfaget Avionikerfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Boreoperatørfaget Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner Brønnfaget, komplettering Brønnfaget, kveilerøroperasjoner Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Chassispåbyggerfaget CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget Dimensjonskontrollfaget Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget Finmekanikerfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Flytekniske fag Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk emballasjefaget Heismontørfaget Hjulutrustningsfaget Industriell overflatebehandling Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget Industrirørleggerfaget Kjemiprosessfaget Kran- og løfteoperasjonsfaget

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Fredag 21.mai AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget Forberedelsesdag

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatist/ P/L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Mandag 18. mai. EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 09.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Fredag 18.mai NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter Forberedelsesdag

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 09.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Fredag 18.mai NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter Forberedelsesdag

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Torsdag 06.mai VG4103 Nordsamisk 1. språk, skriftlig 5t eksamen Privatister

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Torsdag 19.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Torsdag 19.mai FSP5011 Finsk I

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved Lærling 2015 Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28 Innledning Søknad om utdanning i Forsvaret Dette søknadsskjemaet bruker du for å søke om læreplass i Forsvaret. Du kan lese mer om mulighetene

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 21.mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 21.mai FSP5927 Amharisk I 5t

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 19. nov. FSP5927 Amharisk

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Elev/privatistP/L Torsdag 19.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Torsdag

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Elev/privatistP/L Torsdag 19.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Torsdag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Mandag 19. mai Tamil I Elever/privatister Mandag 19. mai Tigrinja I Elever/privatister Mandag 19. mai Tyrkisk I Elever/privatister Mandag 19.

Mandag 19. mai Tamil I Elever/privatister Mandag 19. mai Tigrinja I Elever/privatister Mandag 19. mai Tyrkisk I Elever/privatister Mandag 19. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Ny eksamensordning og eksamenskoder fremmedspråk nivå I, oppdatering i august Nye eksamenskoder for Hindi og Islandsk, alle nivå, oppdatering i august Elev/privatistP/L

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister Tirsdag

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 18. nov.

Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 18. nov. Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 18. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 18. nov. FSP5927 Amharisk

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 15.mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Oppdatert eksamensplan med informasjon om eksamensordning for fremmedspråk nivå I kommer når saken er ferdigbehandlet

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 19. nov. FSP5927 Amharisk

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Gullsmedfaget 130 Heismontørfaget 132 Aluminiumskonstruksjonsfaget

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Fellessensur er mandag 5.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 18. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 18.

Detaljer

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 01.12.10 Forord Nasjonal plan for ettårig

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Kunngjøring av trekk fredag 14. november 2014 kl. 0900 Elev/privatistP/L Fellessensur er mandag 4.januar Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 17. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 17. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Realfag Realfag Generell studiekompetanse formgivingsfag) Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi Generell studiekompetanse

Realfag Realfag Generell studiekompetanse formgivingsfag) Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi Generell studiekompetanse Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram

Detaljer

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03)

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 17.01.2012 18:21:08 Innledning Søknad om utdanning i ForsvaretDette søknadsskjema bruker du for å søke utdanning i Forsvaret.

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03)

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Versjon: 1 (Gammel) Status endret : 17.01.2012 18:21:08 Innledning Søknad om utdanning i ForsvaretDette søknadsskjema bruker du for å søke utdanning i Forsvaret. Du kan

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 14.05.2007 (korr. 06.06.2007) Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 14.05.2007 (korr. 06.06.2007) Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket.

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.11.2006. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.11.2006. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015 del 1

Utviklingsredegjørelse 2015 del 1 Utviklingsredegjørelse 2015 del 1 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon November 2015 1 Innhold Innledning... 6 Kort oppsummering av hva som er gjort etter forrige utviklingsgjørelse 2013...

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar 2016 - Sak nr. 4/16 Innhold 1 Formål, lovgrunnlag og virkeområder 1.1 Formål

Detaljer

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15 Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15 Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15 18.05.2015 Godkjent

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene på

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 21.mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag 21.mai FSP5927 Amharisk I 5t

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 10.nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 16.nov. PSP5001 Arabisk nivå I 5t eksamen Elever/privatister Onsdag

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM03 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1 Byggdrifterkonferensen tirsdag 21. oktober 2014 Gratulasjonshilsen til alle bygg og framtidige byggdriftere! Litt generelt om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg Informasjon fagskoleutdanning

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer