ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE DEL II: Administrativ del som omfatter regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Innhold 1 Formål og målsetning Arbeidsbesparende Økonomisk tenking Organisering av den utøvende innkjøpsforvaltning Innkjøpstjenesten Innkjøpstjenestens ansvar Ansvar for fylkeskommunens anskaffelser Ansvar ut mot omverden Enhetenes organisering av innkjøpsvirksomheten Interne brukergrupper Informasjon Innkjøpsdatabasen (IDA) Kunngjøring av konkurranser Innkjøp på intranett Innkjøp på fylkeskommunens hjemmeside Opplæring/kompetanseheving Innkjøpsforum... 9 Implementering av fylkeskommunens innkjøpspolitikk Etikk Hva ligger i begrepet etikk Formål Hvem omfattes av retningslinjene?... 11

2 4.1.4 Konsekvenser av overtredelse Dispensasjon fra retningslinjene Oppfølging Generelle etiske problemstillinger i fylkeskommunens innkjøpsforvaltning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Etiske problemstillinger i anskaffelsesprosessen Behov avdekkes Valg av anskaffelsesprosedyre Anbud/tilbud innhentes Kunngjøring Kommunikasjon før anbuds/tilbudsfrist Anbud/tilbudsåpning Evaluering av anbud/tilbud Forhandling/kontrakt inngås Levering/samarbeide i avtaleperioden Avslutning Miljø Krav til produktet Råvarer Produksjon Produktet i bruk Gjenvinning Sluttbehandling Valg av leverandør Forslag til metoder for å ivareta miljøhensynet Kvalifikasjonskriterium Tildelingskriterium Bruk av lokale leverandører ankerkunde for nystartede lokale bedrifter

3 4.6 ILO-konvensjonene ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter ILO-konvensjon nr. 138 og 182 om barnearbeid Universell utforming Lærlinger Når tid må kravet være oppfylt? Forslag til tekst Praktisk informasjon angående godkjenning av- og behovet for lærebedrifter: Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår Krav ved bruk av underentreprenører NS Kontroll Lagerhold, leveringstid og leveringshyppig Hovedprinsipper for innkjøp Hovedprinsipper for valg av avtaleform Anskaffelsesprosedyrer Internkontroll Arbeidsrutiner for innkjøpstjenesten

4 1 Formål og målsetning Sikre at anskaffelser i fylkeskommunen gjennomføres i tråd med retningslinjer gitt i lov, forskrift og fylkeskommunens egne reglementer. Gi enhetlige og entydige regler for hvordan anskaffelser skal utføres og hvordan internkontroll og avvikshåndtering skal gjennomføres i alle faser av anskaffelsesprosessen. Oppnå fordeler gjennom felles sektorovergripende rammeavtaler. 1.1 Arbeidsbesparende Effektiv bruk av felles rammeavtaler vil kunne bety: Enhetene får bedre tid til å utføre sine primæroppgaver Enhetene bruker mindre tid på leverandørsøk Ikke bruke arbeidstiden til å drive undersøkelser for å spare noen få kroner. Ikke bruke tid på omreisende selgere Mindre tid på bestilling Mindre tid på betaling Mindre tid på oppfølging Redusert fakturamengde Betydelig besparelse for økonomienheten på oppfølging og nye innleggelser av små engangsleverandører 1.2 Økonomisk tenking I langsiktig økonomisk tenking kan følgende perspektiver trekkes frem som fordel ved felles rammeavtaler og ved enhetlige og entydige regler i fylkeskommunen: Stordriftsfordeler Samordningsgevinster Standardiseringsgevinster Leverandørutvikling Lagerhold og bestillingsrutiner Leveringsbetingelser Betalingsbetingelser (45 dager) Kvalitet (beskrevet kvalitet) Faste priser Garanti- og serviceforpliktelser 2 Organisering av den utøvende innkjøpsforvaltning 2.1 Innkjøpstjenesten Troms fylkeskommune har en sentral innkjøpstjeneste som er organisert i økonomisenteret. Innkjøpstjenesten er organisert som et team og består av innkjøpssjef og innkjøpsrådgivere. Innkjøpstjenesten kan kontaktes i alle innkjøpsfaglige spørsmål, alt fra hvordan det handles på inngåtte avtaler og til hvordan en ny anskaffelse skal gjennomføres. 4

5 Innkjøpstjenesten nåes på felles e-post: Innkjøpstjenesten eller på eller ved å kontakt den enkelte i innkjøpsteamet. 2.2 Innkjøpstjenestens ansvar Innkjøpstjenestens ansvar retter seg både direkte inn mot fylkeskommunens anskaffelser, men også ut mot omverdenen Ansvar for fylkeskommunens anskaffelser Innkjøpstjenesten har det utøvende ansvaret for å bidra til- og påse at alle fylkeskommunens anskaffelser skjer innenfor det regelverk og de gitte reglement og rammer som til enhver tid gjelder. Dette gjelder alle faser i anskaffelsesprosessen frem til avtaleperiodens slutt, og det gjelder alle fylkeskommunens fellesanskaffelser og enhetenes særanskaffelser. Dette innebærer: Ajourføre og vedlikeholde rutiner og prosedyrer for innkjøpsvirksomheten i TFK Samordne innkjøpsvirksomhet slik at TFK i markedet opptrer som èn kunde. I samarbeid med enhetene (brukergrupper), inngå rammeavtaler for egnede varer/varegrupper/tjenester. Bistå enhetene i å gjennomføre særanskaffelser helt frem til avtaleslutt Holde enhetene oppdatert med innkjøpsrelatert informasjon. Gi enhetene opplæring i de innkjøpsprosedyrer som skal følges. Bistå enhetslederne med å påse at innkjøpene foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Ha oppdatert oversikt over hvem som har innkjøpsmyndighet i enhetene og for hvilke vare- /tjenesteområder denne myndigheten gjelder. Besørge avdekket områder for risiko i anskaffelsesprosessen, utvikle systemer for internkontroll i alle ledd og for alle anskaffelser, sørge for implementering av kontrollrutinene og få iverksatt rutiner avviksrapportering og avvikshåndtering Utvikle e-handel. Ha oversikt over hvem i fylkeskommunen som er registrert som brukere på kunngjøringsdatabasen Doffin og besørge at hver enkelt har et tilgangsnivå tilpasset sitt ansvar At anskaffelser skjer innenfor regelverk, reglement og rammer innebærer ikke bare at innkjøpstjenesten til enhver tid må være oppdatert på det juridiske fagområdet som offentlige anskaffelser er underlagt, men det betyr også å ivareta regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar, samt fylkeskommunens egne vedtak hva angår økonomi og samfunnsansvar. Med samfunnsansvar menes i denne sammenheng bl.a. å ivareta hensynet til et bærekraftig miljø og til etiske forhold i alle ledd, stimulere til utvikling av lokalt næringsliv, bidra til leverandørutvikling generelt, unngå monopoldannelser og håndtere hensynet til ILOs menneskerettighetskonvensjoner i arbeidslivet. Innkjøpstjenesten skal påse at miljø og samfunnsansvar ivaretas og skal samtidig bidra til at fylkeskommunen får dekket sitt anskaffelsebehov, at det stilles riktige krav til den enkelte anskaffelse og at kontraktsvilkårene ivaretar ryddige forhold og gode relasjoner for hele avtaleperioden. 5

6 Innkjøpstjenesten skal utarbeide og vedlikeholde systemer for å ivareta alle ovennevnte forhold, skal se til at disse innarbeides i fylkeskommunens anskaffelsesrutiner og skal sørge for at det gis informasjon og opplæring til alle i fylkeskommunen som arbeider med anskaffelser Ansvar ut mot omverden Innkjøpstjenesten har også ansvar for å vedlikeholde og utøve samarbeidet fylkeskommunen har med: Fylkeskommunalt/Kommunalt Innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT) Fylkeskommunene Nord (FKN-samarbeidet) som består av de 6 nordligste fylkeskommunene Fylkeskommunalt Innkjøpsforum (FI) som er nettverket for alle fylkeskommunale innkjøpere i hele landet. Fylkesmannen i Troms og andre organisasjoner som deltar i innkjøpssamarbeid Direktoratet for IKT og forvaltning bl.a. gjennom knutepunktprosjektet Næringshagene og kunnskapsparkene i fylket Ulike leverandørsammenslutninger 2.3 Enhetenes organisering av innkjøpsvirksomheten Med enheter menes både etater, sentra og ytre enheter som videregående skoler og tannklinikker. Enhetsledernes ansvarsområde: Organisere innkjøpsvirksomheten i egen enhet i hht. gjeldende retningslinjer, slik at den gir en effektiv utnyttelse av enhetens ressurser. Organisere innkjøpsvirksomheten slik at kravet til kontroll blir ivaretatt. Alle enheter skal ha én innkjøpsansvarlig. Dersom enheten ikke utpeker egen person med dette ansvaret, ligger dette på enhetsleder. Den innkjøpsansvarlige må ha basiskompetanse innenfor lover, regler og prosedyrer knyttet til innkjøp og skal: Påse at innkjøpene foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Påse at det er et reelt behov for anskaffelsen og at det er budsjettmessig dekning for det innkjøp som blir foretatt. Påse at innkjøpene foretas hos de leverandører hvor TFK har rammeavtale Sørge for at det økonomisk mest gunstige kjøp gjøres, herunder ivareta hensynet til kvalitet Foreta innkjøpene slik at fylkeskommunens økonomiske interesser blir best mulig ivaretatt på lang sikt. Bistå egen enhet ved spørsmål knyttet til innkjøp. Være enhetens kontaktperson mot Innkjøpstjenesten Delta i statusmøter med Innkjøpstjenesten (for å få oppdatering i innkjøpsfaget, samt å gi tilbakemeldinger vedrørende avtaler). Spre informasjon fra Innkjøpstjenesten ut i egen enhet, og ta i mot tilbakemeldinger knyttet til innkjøpsavtaler. Foreslå områder hvor det bør etableres rammeavtaler. Delta i innføring av elektronisk handel og utpeke det personell som skal ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer. Planlegge egen enhets innkjøp og følge opp evt. lager. Bestille varer og tjenester innenfor etablerte rammeavtaler etter å ha sjekket budsjettmessig dekning for kjøpet. 6

7 2.4 Interne brukergrupper For hvert vareområde hvor fylkeskommunen skal inngå rammeavtale, bør det etableres en brukergruppe. Sammensetningen bør være tverretatlig i de tilfeller hvor vareområdet er aktuelt for flere enheter. Den behov-, produkt-, leverandør- og markedskunnskap medlemmene av brukergruppen innehar og opparbeider seg gjennom dette forumet er den viktigste ressurs i arbeidet med etablering og videreutvikling av rammeavtaler. Brukergruppens oppgaver er å: Inneha oppdatert fagkompetanse innenfor det aktuelle vare-/tjenesteområde. Inneha oppdatert kunnskap om anskaffelsesbehovet for det aktuelle vare-/tjenesteområdet. Inneha kjennskap til interne retningslinjer og regelverk (opparbeides evt.gjennom deltakelse i brukergruppen). Bistå i arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon (krav til produkt) knyttet til en forespørsel. Bistå i arbeidet med å utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag. Vurdere standardisering og samordning av det vare-/tjenesteutvalg som skal benyttes. Delta i evaluering av tilbud/anbud og innstilling til valg av leverandør og produkt. Delta i statusmøter med valgt leverandør i avtaleperioden, for derigjennom å trekke ut det effektiviserings- og videreutviklingspotensialet som ligger i avtalen. Tilbakeføring av erfaringer ved bruk av inngåtte avtaler til innkjøp. Antall medlemmer i brukergruppen avhenger av det enkelte vare-/tjenesteområde, men gruppen bør ikke bestå av mer enn 5 personer. 3 Informasjon 3.1 Innkjøpsdatabasen (IDA) Innkjøpsdatabasen (IDA) som ligger på fylkeskommunens intranettside er et viktig hjelpemiddel i utøvelsen av Innkjøpstjenestensens oppgaver. IDA skal være fylkeskommunens felles arena for utøvelse av innkjøp. Innkjøpstjenesten har ansvar for vedlikehold og utvikling av databasen. IDA er tilgjengelig for alle ansatte i fylkeskommunen, for kontaktpersoner i FKIT- kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere på de avtaleområdene hvor de deltar. Innkjøpstjenesten besørger at alle fylkeskommunalt tilsatte har tilgang til IDA enten via personlig passord eller via intranett og felles passord. På IDA finnes: Regler, rutinebeskrivelser, maler osv. for hele anskaffelsesprosessen, for alle typer anskaffelser både rammeavtaler, enkeltkjøp, fellesanskaffelser og særanskaffelser. Inngåtte avtaler, vilkår og retningslinjer for bruk av avtalene Leverandøroversikt med kontaktpersoner Medlemmer i FKIT-samarbeidet, med kontaktpersoner og hvilke avtaler de deltar i Medlemmer i FKN-samarbeidet, med kontaktpersoner og hvilke avtaler de deltar i Lenker til eksterne rammebetingelser og tips til innkjøpere Innkjøpsnytt 7

8 Tilgang til IDA: Innkjøpstjenesten vil besørge at alle fylkeskommunalt tilsatte har tilgang til IDA enten via personlig passord eller via intranett og felles passord. Alle kontaktpersoner i FKIT-kommunene og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til, og bli oppdatert på, de avtaleområdene hvor de deltar. 3.2 Kunngjøring av konkurranser Alle fylkeskommunens anskaffelser skal være basert på konkurranse. Anskaffelser skal kunngjøres i tråd med regelverket: Over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i Doffin Over EØS terskelverdi skal både i Doffin og i TED-databasen Videre anbefales: Så fremt ikke spesielle grunner taler mot bør kjøp under nasjonal terskel også kunngjøres i Doffin Anskaffelser skal kunngjøres på fylkeskommunens hjemmeside Veiledende kunngjøring ved årets start - gir mulighet for kortere tilbudsfrister I den enkelte sak vurderes om kunngjøring også skal annonseres i dagspressen. 3.3 Innkjøp på intranett Det antas at fylkeskommunens ansatte generelt oftere går inn på fylkets intranettsider enn på IDA. IDA er et verktøy for innkjøp, mens intranett forteller om stort og smått i fylkeskommunen av mer generell karakter. Innkjøpstjenesten vil derfor også benytte fylkeskommunens intranett som informasjonskilde mot alle ansatte. Innkjøp på fylkeskommunens intranett vil beskrive hvordan det oppnås kontakt med IDA. Her vil det ligge en lenke til IDA samt et felles passord for alle brukere som ikke har fått eget passord. Nye inngåtte avtaler bekjentgjøres fortløpende på intranettet. Oversikt over planlagte anskaffelser skal jevnlig oppdateres her. Nyheter fra departement og regjering og andre offentlige kilder vil fortløpende oppdateres. 3.4 Innkjøp på fylkeskommunens hjemmeside Troms fylkeskommune skal bekjentgjøre sine anskaffelser og profilere sin innkjøpspolitikk tydelig på internett. Det er et mål å være forutsigbar for aktuelle leverandører og tydelige ovenfor brukere av fylkeskommunens tilbud/tjenester og samarbeidspartnere for øvrig. Aktiv bruk av internett vil bidra til leverandørutvikling og formidling av kunnskaper vedrørende offentlige anskaffelser. 3.5 Opplæring/kompetanseheving (Punktet er under utarbeidelse.) 8

9 3.6 Innkjøpsforum Innkjøpsforum består av innkjøpere fra fylkeskommunens etater og/ eller enheter. Innkjøpsforum er et organ for kunnskaps- og erfaringsformidling på tvers av hele fylkeskommunen. Innkjøpsforum er et arbeidsorgan for utvikling og samkjøring av fylkeskommunens anskaffelser. Det er et lederansvar å påse at alle enheter som gjennomfører særanskaffelser er representert i innkjøpsforum. Møtefrekvens: Ansvarlig arrangør: Deltakere: Pliktig fremmøte 4 Implementering av fylkeskommunens innkjøpspolitikk I anskaffelsesreglementet del I fremkommer at fylkeskommunen har en uttalt innkjøpspolitikk på følgende områder: Etikk Miljø Bruk av lokale leverandører ankerkunde for nystartede lokale bedrifter ILOs menneskerettighetskonvensjoner for arbeidslivet Universell utforming Lærlinger Fast ansatte (kontraktørklausul) Lagerhold, leveringstid og leveringshyppighet Hovedprinsipper for innkjøp Hovedprinsipper for valg av avtaleform Dette kapitel beskriver hvordan innkjøpspolitikken kan implementeres i fylkeskommunens anskaffelsesprosess, innkjøpsvirksomhet og i kontraktsvilkår. Det er en balansegang å ivareta fylkeskommunens innkjøpspolitikk på en slik måte at den ikke kommer i strid med Lov om offentlige anskaffelser. Særlig må vurderes nøye hensynet til: Grunnleggende krav i 5 Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, 9

10 b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. 10

11 4.1 Etikk Etikk i innkjøpsforvaltningen Politisk vedtak Det er vedtatt at Troms fylkeskommune skal ivareta sin innkjøpspolitikk i tråd med allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Alle anskaffelser i fylkeskommunen skal gjennomføres med stor integritet og skal følge fylkeskommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Troms fylkeskommune skal ha spesifikke etiske retningslinjer for alle faser i anskaffelsesprosessen og for alle involverte i anskaffelsesprosessen Hva ligger i begrepet etikk Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at fellesverdiene skal realiseres. Fylkeskommunen er svært avhengig av tillit fra leverandører, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle ansatte etterlever de normer og regler for innkjøp som er besluttet. Fylkeskommunens etiske normer forteller deg hvordan du skal opptre for å bidra til å realisere vårt verdisyn. Dette er et rammeverk som hver enkelt medarbeider må forholde seg til Formål Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er: å bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag å skape tillit til offentlige beslutninger å sikre det offentliges renommé å sikre et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen Hvem omfattes av retningslinjene? Fylkeskommunens etiske retningslinjer ved innkjøp gjelder for alle ansatte som er involvert i anskaffelsesprosessen og det videre samarbeid med leverandør Konsekvenser av overtredelse Overtredelse av fylkeskommunens etiske regler kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed. Det skal vektlegges at samme overtredelse resulterer i samme reaksjon uavhengig av posisjon i organisasjonen Dispensasjon fra retningslinjene Fylkeskommunens administrative leder kan gi dispensasjon fra retningslinjene Oppfølging Den ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen skal følge opp og påse at retningslinjene overholdes. Det er ledelsens oppgave å kontinuerlig vurdere om retningslinjene er hensiktsmessige. Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med nærmeste overordnede. 11

12 Gaver og personlige fordeler Eventuelle personlige motiver skal ikke være styrende for valg av produkt/leverandør/tjeneste. Ansatte i fylkeskommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige fordeler omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Regelen gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte og leverandør ved langvarige avtaleforhold. Disse relasjonene må ikke påvirke beslutninger ved fremtidige anskaffelser. Valg av leverandør skal foretas etter objektive vurderinger Etiske problemstillinger i anskaffelsesprosessen Behov avdekkes I denne fasen er det viktig å unngå: At enkelte leverandører får anledning til å definere behovet for anskaffelsen på en slik måte at spesifikasjonen blir skreddersydd ett produkt/en tjeneste/en leverandør. Lekkasjer/innsideinformasjon fra kjøper som gir en leverandør konkurransefordeler. Begrenset informasjonsinnhenting fra markedet som gir enkelte leverandører konkurransefordeler. Eksempler på dette er kun å hente inn informasjon fra noen utvalgte leverandører som gir en bestemt løsning fremfor å kontakte flere for alternative løsninger. Konsekvensen av begrenset informasjonsinnhenting vil være favorisering av enkelte leverandører samtidig som det øker risikoen for å få en løsning som ikke er optimal i forhold til behovet. Å definere behov ut fra personlige preferanser i stedet for organisasjonsmessige behov. At det stilles strengere krav til leverandøren/produkt/tjenesten enn det som er nødvendig for å oppfylle behovet i hvert enkelt tilfelle Valg av anskaffelsesprosedyre I denne fasen er det viktig å unngå: At valg av anskaffelsesprosedyre blir gjort for å favorisere enkelte leverandører. Eksempler på dette kan være: Å dele opp et totalkjøp i flere mindre deler for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket. Å utelate kostnader for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket. Eksempel på slik kostnad er driftskostnader, levetidskostnader. Å favorisere lokale leverandører Anbud/tilbud innhentes I denne fasen er det viktig å unngå: Å igangsette en anskaffelsesprosess for å sjekke prisnivået hos enkelte leverandører eller i bransjen. Leverandørene bruker mye tid på anbuds/tilbudsberegning og det vil være å holde de for narr ved å igangsette en prosess hvor det ikke er overveiende sannsynlig at det skal 12

13 foretas et kjøp. Regelverket for offentlige anskaffelser stiller sterke krav til når tid en anskaffelsesprosess rettmessig kan avlyses. Konfidensialitet/lekkasjer. Opplysninger knyttet til anbudet/tilbudet som gis i forbindelse med anbuds/tilbudsinnhentingen skal tilkomme alle tilbyderne på lik måte og på likt tidspunkt. At spesifikasjonen er beskrevet på en slik måte at den er avhengig av én type løsning/leverandør. Det skal fortrinnsvis benyttes funksjonsspesifikasjoner Kunngjøring Alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres. Ved anskaffelser som er under terskelverdi kan oppdragsgiver velge mellom offentlig kunngjøring eller direkte henvendelser til et utvalg tilbydere. Leverandører som inviteres til å inngi tilbud skal ha reell mulighet for å vinne. I valget skal det også legges vekt på potensialet for innsparinger ved et større antall tilbydere samt markedets interesser. I denne fasen er det viktig å unngå: At det velges en form som utelukker enkelte tilbydere/løsninger eller som på andre måter medfører diskriminering. At det velges en form som gir enkelte leverandører uberettigede fordeler framfor andre Kommunikasjon før anbuds-/tilbudsfrist tilbudskonferanse Hovedregelen er at det skal gjennomføres tilbudskonferanser hvor konkurransegrunnlaget og anskaffelsesprosessen blir gjennomgått og avklart og hvor tilbyder får presisert uklarheter. I denne fasen er det viktig å unngå: At det blir gitt ulik informasjon knyttet til anbudet/tilbudet til potensielle leverandører Anbud/tilbudsåpning Anbudsåpningen er regulert av gjeldende lovverk, retningslinjer og rutiner. I denne fasen er det viktig å unngå: Å la seg friste til å se gjennom fingrene dersom det oppdages feil som jf. regelverkets prosedyrekrav skal medføre avvisning, f.eks at tilbud er kommet for sent, at det er åpnet før tilbudsfrist m.m Evaluering av anbud/tilbud Her vil det være tre faser: Avklaringer mot leverandør. Kvalifisering av leverandør. Evaluering av tilbud og valg av leverandør. I disse tre fasene er det viktig å unngå: Påvirkning fra tilbyderne. At det er skjevhet i vektlegging av kriterier som favoriserer en eller flere leverandører fremfor andre. Etablerte leverandører skal behandles på lik linje med potensielle leverandører. Det skal søkes etter representative referanser på ukjente leverandører. At relasjoner til leverandører gjør at man favoriserer eller diskriminerer enkelte fremfor andre. Det skal utøves likebehandling av alle leverandører. 13

14 Forhandling/kontrakt inngås Ved anbudskjøp er det kun anledning til avklaringer mellom oppdragsgiver og anbyder. Det er ikke anledning til å forhandle om de forretningsmessige vilkårene for kjøpet. Kontrakt skal inngås på bakgrunn av oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbyders tilbud. Konkurranse etter forhandling åpner for at det kan foretas forhandlinger med tilbyderne, der de forretningsmessige vilkårene for kjøpet, herunder også spesifikasjonene for varen/tjenesten, kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger etter klare prosedyrer som skal være opplyst allerede i konkurransegrunnlaget. Eventuelle forhandlinger skal preges av god forretningsskikk og gi lik behandling av den/de tilbyderne det inngås forhandlinger med. Umiddelbart etter kontraktssignering er det viktig at partene i fellesskap gjennomgår kontraktsvilkårene slik at det oppnås felles forståelse av hva kontrakten innebærer og hvordan kontrakten skal oppfylles. I denne fasen er det viktig å unngå: At det gis konfidensielle opplysninger om konkurrentenes tilbud. At oppdragsgiver misbruker situasjonen og sin posisjon til å presse fram urimelige vilkår. At det direkte eller indirekte stilles, eller oppfattes å bli stilt, krav som ikke har tilknytning til den konkrete anskaffelsen. At personlige relasjoner mellom partene får utilbørlig innvirkning Levering/samarbeide i avtaleperioden Etter at kontrakt er undertegnet og samarbeidet innledet, skal partene bidra til at oppdraget kan utføres effektivt og rasjonelt for alle parter. Fylkeskommunens og leverandørens ansatte skal innenfor kontraktens rammer bidra til at leverandøren og fylkeskommunen oppnår avtalte eller forventede økonomiske resultater av oppdraget. Partene bør i kontraktsperioden ha jevnlige møter der alle sider av samarbeidet tas opp slik at uønsket utvikling avdekkes og korrigeres på et tidligst mulig tidspunkt. I denne fasen er det viktig å unngå: Å utnytte sin posisjon ved å stille krav om uberettigede tilleggsytelser eller endringer med så korte frister at leverandøren vil føle seg presset til å akseptere dette. At avtalen blir uthult ved at det blir brukt andre leverandører enn de det er inngått rammeavtaler med. At det etableres et avhengighetsforhold til leverandør som ved fremtidige oppdrag utelukker andre leverandører og hindrer sunn konkurranse. Kontraktsbrudd ved ikke å overholde inngåtte rammeavtaler Avslutning Det er viktig å påpeke at avtalen mellom leverandør og oppdragsgiver er gjeldende for et avtalt prosjekt eller en gitt periode og ikke evigvarende. Nye leverandører må få muligheten i neste runde på lik linje med etablerte leverandører. Det bør etableres en ordning som gjør at det er enkelt å skifte leverandør. 14

15 4.1.3 Etiske handel og etiske krav Hva er etisk handel? Etisk handel er å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Ekstrem overtid, helsefarlige omgivelser på arbeidsplassen og lønninger som knapt dekker bo- og matutgifter er hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og produksjon. Grove former for barnearbeid, tvangsarbeid og grovt miljøskadelig virksomhet forekommer også. Handel fører til utvikling, hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader minimeres i hele produksjonsprosessen Etisk krav i fylkeskommunens anskaffelser Etiske krav til anskaffelsen og til leverandør innbefatter at det stilles krav til arbeids- og miljøforhold hos leverandør og underleverandør, dvs. i hele leverandørkjeden. Troms fylkeskommune skal stille etiske krav i alle anskaffelser der det er relevant. Dette skal vurderes i hver enkelt anskaffelse. Kravene kan utformes som kontraktsvilkår og må inneholde sanksjoner for brudd på vilkårene. Forslag til kontraktsvilkår ligger på innkjøpsdatabasen. 4.2 Miljø Troms fylkeskommune skal ha en aktiv holdning til miljø og fokusere på miljømessige konsekvenser internt i egen organisasjon og i forhold til de anskaffelser som gjøres. Det er et mål å Miljøfyrtårnsertifisere videregående skoler, tannklinikker, fylkeshuset i Tromsø og andre aktuelle bygg og/eller avdelinger i fylkeskommunen. Alle anskaffelser skal foregå innenfor rammene til fylkeskommunens krav til helse, miljø og sikkerhet og for å oppnå målet om Miljøfyrtårnsertifisering. I den grad det ikke strider mot gjeldende regelverk skal det i alle anskaffelser sørges for at miljøhensyn ivaretas både hos produsent og leverandør. Det skal tas hensyn til miljømerking og andre miljømessige konsekvenser av anskaffelsen og for de varer og tjenester anskaffelsen gjelder. For å minske presset på miljøet og ivareta hensynet til fremtidige generasjoner, skal fylkeskommunens innkjøp gjøres mest mulig miljøeffektivt, hvilket betyr høyest mulig verdiskapning med minst mulig miljøbelastning. Hensynet til miljø skal ivaretas selv om dette på kort sikt er dyrere for fylkeskommunen Krav til produktet Fylkeskommunen skal, når det finnes alternativer, benytte produkter som ved valg av råvarer, gjennom fremstillingsprosessen, bruk, gjenbruk, gjenvinning og sluttbehandling representerer minst mulig miljøbelastning. Miljømerkede produkter skal prioriteres når det er mulig. Livsløpskostnader skal i størst mulig grad legges til grunn for vurdering av det økonomisk mest fordelaktige alternativ. Behovsanalyser skal gjennomføres for å sikre at rett produktløsning blir valgt. Livsløpsperspektivet fra vugge til vugge (kretsløpet fra produksjon via bruk, og gjenvinning til ny produksjon) vil også stå sentralt, derigjennom vurdering av miljøbelastning gjennom valg av råvarer, produksjon, produktet i bruk, gjenvinning og sluttbehandling. 15

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15 felles for alle enheter Versjon 08.09.15 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Bruk... 4 1.3 Anskaffelsesprosessen... 4 2 INNKJØPSTRATEGI... 5 2.1 Hovedmål... 5 2.2 Strategi for å oppnå hovedmålet...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer