Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)"

Transkript

1 Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen av prøven. Dersom dette ikke er gjort, skal overtallighet i forhold til antall dommere avgjøres ved loddtrekning etter fristens utløp. Overtallige som ønsker det, kan tilbys å stå som reserver. Rekkefølgen for disse avgjøres også ved loddtrekning. På Praktisk prøve prioriteres hunder som står for N JCH (jf. s.11) 1) Hvordan bør slik loddtrekning foregå, hvem bør utføre trekningen? 2 Fordeler og ulemper med kvalifiseringsprøver? Formålet med kvalifiseringsprøven er at den skal være en enkel test på at hunden er moden for deltakelse på offisielle B-prøver for retrievere (jfr Regler for kvalifiseringsprøver for retrievere). 2) Hvilke erfaringer har man med kvalifiseringsprøvene, og hvordan fungerer disse i henhold til intensjonen/formålet? 3 Bruk av dummylaunchere på B-prøver Eventuell bruk av dummylaunchere på B-prøver nevnes ikke i Råd og anvisninger for retrieverprøver I grovt, tre typer finnes: mekaniske dummykatapulter, fjernstyrte dummylaunchere med patron som drivladning, håndholdte dummylaunchere med patron som drivladning. 3 a) Skal man tillate dummylaunchere på B-prøver? 3 b) Hvilke typer bør man i så fall benytte og hvordan bør man bruke dummylaunchere? Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal Tlf.: E-post: Faks:

2 4 Viltlisten Prøvelederhåndboken vedlegg 6.26 Viltlisten I forbindelse med utarbeidelse av det nye jaktprøvereglementet ble det vedtatt en ny viltliste. I Viltlisten står det at viltet som skal benyttes på prøver skal være "matnyttig vilt". Med dette menes at vilt som presenteres hundene på en prøve skal være av en kvalitet som tilsier at det kan tilberedes som mat ved prøvestart: Rype, skogsfugl (foruten tiur), fasan, ærfugl., and, jaktbare vadere,duer, gås (foruten kanadagås), kanin/hare. 4a) Hvordan kan NRK gjøre det enklere for avdelingene mht. å skaffe til veie /importere vilt? 4 b) Bør kråke settes inn på viltlisten? (se vedlegg 1, med forslag fra avd. Fosen) Begrunn svaret. 5 Deltakeravgift på jaktprøver 5 a) Hvordan bør deltakeravgiften på jaktprøver fastsettes? 5 b) Skal denne standardiseres med felles faste avgifter (som prisjusteres jevnlig)? Eller skal det være opp til arrangøren å avgjøre deltakeravgiften på sin prøve? 5 c) Skal man tillate høyere deltakeravgift i AK på grunn av kostnader med å skaffe vilt? 6 Norsk retrievermesterskap i jakt (Mesterskapshelgen) 3 ARRANGEMENT OG BEDØMMELSE. a) Arrangør foretar kunngjøring i Retrievernytt, i god tid før arrangementet, om fastsatt dato og hvor mesterskapet avholdes. b) Mesterskapet avholdes over to dager. c) Ingen poster skal innholde mer enn 2 apporter pr. hund. d) Første dag gjennomføres med to grunnomganger á 3 poster (Utdrag fra Statutter for Mesterskapshelgen (MH) i jakt for retrievere) De senere årene har det vært økende deltakelse på MH, det er gledelig, men dette gjør at grunnomgangene på første dag tar svært lang tid. 6 a) Er det behov for endringer i statuttenes punkt 3 d) for å legge til rette for hurtigere avvikling hvis deltakelsen øker enda mer? Hvis ja, hvordan bør grunnomgangene gjennomføres? MH etter 2011 Det bør utpekes arrangører for de neste 3 til 5 årene. 6 b) Hvordan bør man etablere en god og rettferdig ordning med evt rullering mellom avdelinger og landsdeler mht arrangøransvar for MH?

3 7 Sentrale jaktkurs SJK ønsker at det skal være jaktopplæringstilbud for alle nivåer, og i hele landet. SJK ønsker at man i forbindelse med Sentralt jaktkurs etablerer en god og rettferdig ordning med evt rullering mellom avdelinger og landsdeler mht teknisk arrangøransvar for dette. Videre ønsker SJK å etablere et tilbud med for eksempel A-prøvekurs i Danmark eller Sverige. 7 a) Hvilke synspunkter han man til dette? 7 b) Hvilke behov ser man mht behov for jaktkurs rundt om i landet? 7 c) Hvilke jaktlige kurs og opplæringsbehov klarer ikke avdelingene selv å imøtekomme? 8 Andre innspill og synspunkter 8 Vi tar gjerne imot andre innspill og synspunkter

4 Vedlegg 1 Kontaktmøte 22. til 23. januar 2011 Utvalget på vilt som er lagt til ordinær jaktprøve er en sak som fortsett opptar avd. Fosen. For Fosen innebærer det mye arbeid å skaffe fram riktig og nok matvilt jamf. viltlista. Det handler om å finne fram til gode leverandører, avtaler priser og lignende. Sverige bruker kråker på sine prøver. Det er vanskelig å forstå at vi i Norge ikke kan bruke kråker. Forslag til vedtak: Kråker skal inn på vilt lista fra 2012 Vennlig hilsen Jaktkomiteen avd. Fosen Tove Rigmor Berg Leder.

5 Vedlegg 2 Kontaktmøte 22. og 23. januar 2011 Prøvelederkurs. Vi etterlyser prøvelederkurs som i flere år tidligere har vært arrangert med stor suksess. De som konkurrerer fortjener å få gode utfordrende og ikke minst prøver som er godt tilrettelagt for den enkelte klasse. Prøveledere har ansvar for all teknisk organisering av prøven, og å tilrettelegge opplegg for alle klasser. Da er det en forutsetning å kurse både nye og gamle prøveledere jevnlig. Vi ønsker oss en blanding av teori og praksis. Og ikke minst å diskutere innspill med andre avdelinger. Forslag til vedtak: Det vil bli arrangert prøvelederkurs våren Vennlig hilsen Tove Rigmor Berg. Nestleder avd. Fosen

6 Vedlegg 3 Kontaktmøte 22. til 23. januar 2011 Avd. Fosen har registrert at det er store forskjeller ved påmeldingsgebyrer til de ulike arrangementer til Retrieverklubben.. På NKK sin hjemmeside står det veiledende priser på utstillings arrangementer. Det hadde vært ønskelig å operere med samme prisliste på de øvrige aktiviteter, slik at vi unngår store lokale forskjeller mellom avdelinger til Retrieverklubben. Jaktprøver har blitt dyrere å arrangere for de fleste avd. de siste åra. Bakgrunn er priser på vilt frakt kjøring etc. Forslag til vedtak : Retriverklubbens arrangementer følger NKK sitt system på prislister. Vennlig hilsen Tove Rigmor Berg Nestleder avd. Fosen

7 Vedlegg 4 Innspill fra Avd Østfold Hei! Vi er klar over at dette innspillet kommer i siste liten, men jaktkomiteen avd Østfold fikk vite om Jaktkonferansen på svært kort varsel, og har reagert så fort vi klarte Vi i avd Østfold ønsker å fokusere på dette med elektroniske systemer knyttet til avvikling av jaktprøver fra folk melder seg på, og til NKK skal ha resultatene liggende på DogWeb. Vi oppfatter at den sentrale jaktkomiteen har en viktig rolle når det gjelder å Informere ut til lokalavdelingene om hvilke muligheter som finnes, evt. skal benyttes Hvis noe er uklart ta ansvar for å få klarhet i spørsmålene, for så å informere ut til lokalavdelingene. Dette slik at HVIS dere ikke får tatt opp dette på konferansen/har alle svarene at dere uansett følger opp saken framover og holder oss informert. Vi synes dette er svært viktig, siden arbeid med å avvikle prøver krever enorme ressurser av alle lokalavdelingene. En hver mulighet for å forenkle dette burde være kjærkomment. Vi har prøvd å undersøke litt de muligheter som finnes. 1. Elektronisk påmelding til jaktprøver via DogWeb-Arra Denne muligheten finnes for utstilling og lydighet ved direkte linker fra referansenummeret på terminlista. Dvs for de som har norskregistrerte hunder, eller evt. hunder som tidligere har konkurrert i Norge, og derfor finnes i systemet. Spørsmål: Kommer denne muligheten, og i tilfelle når? Om det ikke vil bli lagt noen link fra terminlista finnes det da noe annet sted på NKK sine sider, som man kan gå inn og melde seg på? 2. Elektronisk generering av katalog HVIS det eksisterer elektronisk påmelding har vi skjønt at en med få tastetrykk får generert en katalog. Har en ikke elektronisk påmelding må det gjøres en jobb i forkant med å legge inn hundens registreringsnummer (evt all info for utenlandske hunder), for så å generere en katalog. Dette siste har vi prøvd ut i praksis og sett at virker. Innspill: Alle lokalavdelinger bør være informert om denne muligheten. 3. Opptrykk av kritikkskjemaer Under forutsetning av at nødvendig informasjon er lagt inn i DogWeb-Arra, enten automatisk ved at deltagerne har meldt seg på elektronisk ELLER ved at alle registreringsnummer, samt all informasjon om utenlandske deltagende er lagt inn manuelt, så skal det være mulig å bestille ferdig utfylte kritikkskjema fra NKK (NRK?) i forkant av prøva. Innspill: Alle lokalavdelinger bør være informert om denne muligheten. 4. Elektronisk generering av resultatlister/(premielisteutskrift?) Her tenker vi på det skjemaet dommer skal signere på den dagen prøva er avholdt. Dette skjemaet ligger det mal på i Prøvelederhåndboken. Spørsmål: Vi er usikre på om NKKs system Dog Arra inneholder mulighet til å få laget en slik liste? Eller om dette skjemaet er et særskilt krav fra NRK, som ikke har noen elektronisk løsning i Dog Arra. Vi har ikke fått til å lage en såkalt premielisteutskrift fra Dog Arra. Dette spørsmålet er avgjørende i forhold til reell tidsbesparelse. Det hjelper nemlig ikke så mye om vi

8 får laget en katalog automatisk, med få tastetrykk, hvis vi likevel må sitte i timer og dager for å få laget en resultatliste manuelt. 5. Elektronisk registrering av prøveresultater i DogWeb Vi fant ingen automatisk måte å få gjort dette på. En skulle tro at når all informasjon om hund og eier var lagt inn i systemet, burde en med få tastetrykk kunne få inn premiegraden. Når vi lette etter muligheter her så det ut til at det ikke fantes noen ferdig liste ; - vi måtte begynne på nytt med registreringsnummeret til den enkelte hund. Altså et tidkrevende arbeid. Spørsmål: Hvordan skal systemet kunne brukes på en enkel måte, for mer automatisk å få prøveresultatene inn i DogWeb? For å sammenfatte med et par hovedspørsmål til slutt: Hva skjer med mulighet for elektronisk påmelding? (spørsmål 1) Hvordan kan den informasjonen som er lagt inn i systemet (og som per i dag klarer å lage katalog) få generert en resultatliste (spørsmål 4) og på en enkel måtes hentes til å få lagret resultater i DogWeb? (spørsmål 5) MVH Marita Bergman leder jaktkomiteen avd Østfold

9 Vedlegg 5 innspill fra avd. Oslo og omegn 1. Sentralt jaktkurs Kr. hhimmelfartshelgen 2. Prøvelederkurs 3. Sentrale jaktkomiteens aktivitet 4. Web-ansvarlig innen sentrale jaktkomite og resultat-service på hjemmesiden. 5. Tvinge avdelingene til å ta sentrale arrangementer flere år frem i tiden. Mesterskapshelgen bør arrangør utnevnes minst 3 år frem i tid, kanskje det samme med Spesialen, hvis den skal bestå? 6. Rasearrangementene i pinsehelgen Med vennlig hilsen Øivind

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH)

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrievermesterskap i jakt 20XX «Sted» x. og y. september 20XX AVTALE med Teknisk Arrangør Norsk Retrieverklubb avd... Side 2/13 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer