Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012"

Transkript

1 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise H Wold Hans Petter Grongstad(deltok kun lørdag) - Jan Foss-Øivind Veel - Erling Skotner - Idar Reinås Forfall: Harald Liland - Berit L Andresen - Pål Bådsvik - Frank Hermansen Grethe Ranheim I tillegg møtte Morten Egeberg som styrets kontaktperson, samt at Idar Reinås også repr. den sentrale jaktkomiteen(jsk). Leder ønsket alle velkommen og gikk gjennom noen administrative saker Status på hvem dommere som pr dato er aktive. Samtidig ble det informert om at 3 dommere(jørn Holtan-Trond Gjøtterud og Svein Edvardsen) har levert inn sin autorisasjon og en som er avautorisert(hans Petter Barkost) av NKK Levering av reiseregning Behov for oppdatering av personopplysninger som ligger inne på NRK s hjemmesider Det fremkom ingen kommentarer til innkalling eller den foreslåtte saksliste Dommerlister/autorisasjon/oppdatering etc.: Det er i dag 17 autorisert dommere Dømming av kvalifiseringsprøver. Leder informerte om DUK s behandling av dette. DUK vedtok i møte å henstille til styret om at den egne listen for å kunne dømme kvalifiseringsprøver avsluttes. Det fremkom ingen motforestillinger på dette fra konferansen Opprettholdes av autorisasjon/avautorisasjon. Leder gikk gjennom status for dette og de innspill og saker som har kommet opp i den senere tid. På denne bakgrunn ble forsamlingen bedt om kommentarer og innspill Konklusjon på de innspill som fremkom: De fleste ga uttrykk for at de ønsket en form for tilleggskrav til pkt 1.3. i fellesbestemmelsene. Dette gikk mye på å stille hund og være aktiv. Men samtidig så man problemer med å ha for mye detaljerte krav. Man kom etter noe diskusjon frem til et forslag, med det presiseres at det ikke var enstemmighet(bl.a. ønsket ikke DUK s medlemmer denne teksten) om dette, til endring/justering av tekst under pkt 5.2.i regelverket:

2 Oppdatering av kunnskaper For å vedlikeholde autorisasjonen må enhver dommer minst hvert femte år delta med egen hund på terminfestede prøver i Norge. Alternativt delta eller dømme på FCI godkjente prøver i andre land. Forslaget vil bli oversendt NRK s styre for videre behandling. Erling orienterte om de aktuelle søkere. I alt 8 søkere, men 2 av søkerne hadde et krav om at de måtte bli tatt om sammen og hvis ikke så ville søknaden frafalles. Da en av disse ikke fylte tilstrekkelig av kravene, var derfor ingen av de aktuelle. Alle de 6 gjenværende, med 2 unntak, oppfyller alle krav og er derfor invitert til å starte på grunnkurs. De 2 unntakene gjelder følgende: o En person mangler jegerprøve, denne må tas før elevarbeide kan påbegynnes o En person trenger erfaring som prøveleder, denne kunnskap må skaffes før evnt. aspirantarbeide kan påbegynnes Disse kriterier vil måtte oppfylles før de evnt kan bli autorisert Dommeretikk Alle deltagerne fikk utdelt NKK s skriv om dommeretikk Erling gikk gjennom de forskjellige punkter i disse og poengterte viktigheten av å være bevisste på innholdet. Working Test som offisiell prøveform DUK refererte fra prosessen slik de var gjort kjent med den. Dvs at styret i NRK har besluttet at dette skal innføres og på bakgrunn av dette gitt SJK i oppgave og utarbeide regler for dette. Disse er nå i store trekk ferdig og vil i løpet av våren bli sendt ut til avdelingene, DUK og andre høringsinstanser for kommentarer. Forslaget skapte stort engasjement fra dommerne der noen stikkord kan være: Hva skal dette tjene til? Noen synes dette var helt greit Noen var helt i mot Kommentarer til hvordan dette var organisatorisk gjennomført Ser ikke nytten av dette Bør legges på is av styret for å se an utvikling? DUK henstilte til at at dommerne engasjerer seg når forslaget kommer ut på høring. DUK ber også styrets kontaktperson på konferansen om å bringe det som kom til uttrykk tilbake til styret.

3 Case vedr. bedømning Dommer sier ingen ting i den åpne kritikken og gir en god premiering Hvordan reagerer du på disse forskjellige tilfellene: Hvis du som tilskuer ser at dommer ikke ser graverende synlig feil Hvis du som deltager ser at makkerhund gjør graverende feil som dommer ikke ser Hvis du som deltager ser at dommer ikke ser en graverende feil på din hund Hvis du som meddommer ser en graverende feil som ikke makker dommer ser Samme sak, men dommer gir veldig positiv åpen kritikk Det var her lagt opp til at hver deltagere skulle tenke gjennom disse problemstillinger og gjøre seg opp en mening om dette. I begge tilfellene, samt i andre utfordringer som kom opp under samme tema, var hovedtendensen at dette ville man ikke kommentert dersom man var tilskuer eller deltager. I noen av tilfellene ville mente enkelte at man ville tatt en prat på tomannshånd med den aktuelle dommer etter at prøven var avsluttet. SJK-sentrale jaktkomite Stikkord på dette: Presentasjon av komiteen og deres internettsider Statistikk på antall prøver og antall startende m.m. Spørsmål om å innføre bevegelige AK/EK prøver? Noe usikkert hvor aktuelt dette er. o Øivind ønsker å be styre om muligheten til å prøve ut å kjøre en bev. EK prøve på senhøsten. For å se om dette kan være et aktuelt tema må man se på organiseringen av dette herunder antall deltagere, økonomi, etc. Arrangere A prøver i Norge, evnt. arr. Norsk prøve i Danmark NM helga 2012 arr. Av Oslo og i 2013 er det avd Bergen Trekking av startrekkefølge Innmelding av dommere Arr. prøvelederkonferanse høsten 2012 Prøvelederkurs i 2013 Det ble fra konf. etterspurt fremdriften med å få på plass elektronisk påmelding. JSK svarte at dette var under arbeid Konferansen takket for god informasjon fra JSK.

4 Noen avklaringer om regelverket: Deltagelse på prøver med løpske tisper Det ble presisert at det i regelverket er dette presisert i pkt. 4. der det står at løpske tisper skal avvises. Vannarbeid i AK - muligheter for å gå til championat uten tilstrekkelig vannarbeid slik regelverket er i dag Det ble fra salen gitt klare uttalelser både for og mot bruk av vann i AK og saken ble grundig diskutert. Man landet til slutt på man ikke vil forslå noen endring nå, men at dommerne bes ha fokus på dette og forsøke å påvirke arrangørene til å legge opp til vannarbeide om dette er mulig. Man ber samtidig JSK og styret om å ha fokus på dette i kontakt med prøveledere, avdelingene og andre som er involvert i prøveoppleggene. Foring og vanning aksepteres ikke Det er enighet om at foring og vanning av hund under bedømming ikke aksepteres. Man ber JSK bekjentgjøre dette på deres hjemmesider, samt at det tas inn i retrievernytt. Viltliste Noe diskusjon rundt dette, men man ble enige om å beholde denne som i dag uten endringer. Bruk av vilt på prøvene Diskusjon rundt dette med å ha vilt i flere klasser En enstemmig dommerkonferanse gikk inn for å innføre vilt i BK, men noen delte meninger om det da fortsatt bør være vilt i AK. Kun et fåtall ønsker vilt i EK. Instruks for NKK repr. Erling gikk gjennom denne pkt for pkt. Ble samtidig fremmet forslag om noen endringer som konferansen sluttets seg til. Forslag til revidert instruks blir sendt inn som egen sak.

5 Annet: Det ble fra noen reist kritikk til NRK styret mot at styret ikke har informert dommerne om den justering av regelverket som ble foretatt fra Styrets kontaktperson tar med seg dette til styret. Det ble også etterlyst informasjon om status på en sak om endring av Habilitetsregler som verserte vinteren Denne saken ble ikke drøftet med dommerne og det hersker i dag stor usikkerhet i hvor denne saken står. Saken ble under konferansen sjekket ut med NRK s styre der tilbakemelding er at denne saken er lagt i på is inntil videre. Det ønskes å presiseres prøve arrangørenes plikt til å legge til rette for akseptabel innkvartering, bespisning, planlegging og nødvendig logistikk. Det henstilles til at JSK informere avd. om dette. Øivind refererte fra siste FCI møte og ga forsamlingen samtidig mye nyttig informasjon om hva som skjer i FCI rent generelt. Det ble påpekt at dagens dommerlister fra Sverige og spesielt Danmark ikke var oppdatert. JSK skaffer til veie dette og får justert opp dommeroversiktene på klubbens hjemmesider Kritikkskjema De fleste fornøyd med dagens skjema, men noen ønsket et mer tilpasset skjema for EK. DUK vil senere vurdere dette innspill. Endring av prøveregler På bakgrunn av vedtak i NRK s hovedstyret om å gjøre WT om til en off. prøve, forstår DUK det dit hen at det legges opp til en revidering av reglene for apporterings- og jaktprøver fra I den forbindelse vil DUK spille inn de saker til hovedstyret som har vært oppe til behandling på årets dommerkonferanse, der dette gjør at regler foreslås endret. Det vil bli utarbeidet egen sak med begrunnelse for hvert av forslagene. Foreløpig oppsummering av punkter som bør med under revidering av regelverket WT reglementet Råd og anvisninger pkt 4 dommer på WT. Dersom vedtak blir gjort Pkt 2 i reglene- Instruks for NKK representanten Reglene om A-prøve oppdateres mot de evnt. endringer som er gjort internationalt siden 2007 Reglene pkt 5.2. Elevtjeneste. Bruk av ordet Godkjenningsprøve. Må presiseres at dette er det som også er omtalt som Praktisk prøve Reglene pkt 5.2. oppdatering av kunnskaper. Ny tekst, se referat fra dommerkonf. Endring i bruk av vilt på våre B-prøver (sendes inn som egen sak) Enighet om å få inn en tekst i om at dommerne skal godkjenne prøveopplegget før prøvestart.

6 DUK vil i tillegg ta en generell gjennomgang av regelverket for å se om det er ytterligere noe som bør evnt. må justeres. Gardermoen/Hønefoss Ole J. Andersen Leder DUK Morten Kjelland ref. /medlem DUK

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH)

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrievermesterskap i jakt 20XX «Sted» x. og y. september 20XX AVTALE med Teknisk Arrangør Norsk Retrieverklubb avd... Side 2/13 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL

Detaljer