Referat Jaktkonferansen januar 2011 Rica Hotell Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen"

Transkript

1 Referat Jaktkonferansen januar 2011 Rica Hotell Gardermoen Konferansen ble åpnet og ledet av André Alfredsen, Sentral Jaktkomité (SJK) 1. Info fra Hovedstyret (HS) Leder for Norsk Retriever Klubb (NRK) Anne Mette Sletthaug understreket HS standpunkt om at jaktaktiviteter, både i bredde og topp, er en meget sentral aktivitet for Retrieverklubben. Det er flere saker som styret jobber aktivt med, så som å få fylt opp SJK og DUK for jaktprøvedommere, samarbeid i Jakthunddivisjonen, NKKs Jakthundkomité og Jakthundinstruktørutdanning. 2. Kommunikasjon mellom SJK og avdelingenes kontaktpersoner. SJK ønsker å bedre kommunikasjon og informasjonsflyten mellom SJK og kontaktpersonene fra de enkelte avdelingene. For å bedre dette vil avdelingene få tildelt et medlem i SJK som kontaktperson, lik den modellen HS i dag bruker. 3. Nye nettsider for SJK og jakt aktivitet SJK har siden Retrieverklubbens nye nettsider ble lansert slitt med å gjøre disse informative og levende. Det ønskes å synliggjøre retrieveren som jakthund. SJK vil få egen layout lik avdelingen og har engasjert Svein Scheie som web-ansvarlig for disse. Et utkast ble presentert og ble i hovedsak godt mottatt. De viktigste funksjonene som må gjøres lett tilgjenglig med et klikk er nyheter, resultater, terminliste, dommer og reglement. Andre moment som ble notert er: ønske om et standard skjema for annonse, elektronisk påmelding, treningstips og hensyn til allerede gode sider på avdelingsnivå som ikke bruker retrieverklubbens plattform. Det er også ønskelig med mer stoff fra forskjellige arrangementer. Her må deltakere bidra mer, samtidig som SJK må være mer frempå og be deltakere om å skrive litt og sende inn bilder. 4. Status SJK Pr bestod jaktkomiteen av to medlemmer. Et nytt ble oppnevnt av HS på styremøte i forbindelse med kontaktmøte. To personer til har takket ja til å bidra samt at noen flere er spurt men ikke endelig bekreftet ja eller nei. Sammensettingen blir veldig god med spredning geografisk og med variert kunnskap og erfaring. Det jobbes hardt for å få besatt komiteen med 6 medlemmer snarest.

2 5. Jaktkurs SJK ønsker kurs og opplæring på alle nivåer. Det arbeides med å kunne tilby kurs for geografiske regioner, spesial kurs som A-prøve kurs i Danmark eller Sverige, kurs for viderekommende og kurs på elite nivå. Nybegynner og introduksjonskurs bør holdes i lokal avdelinger. SJK ser ikke på seg selv som en arrangements komité. Sentralt jaktkurs er tidligere arrangert av SJK. SJK ønsker å få sentrale kurs hvor arrangør ansvaret delegeres, enten til en lokalavdeling eller til enkelt personer/grupper. 6. Prøvelederkurs Det vil bli avholdt prøvelederkurs våren Instruktører blir Øyvind Veel og Trond Gjøtterud. Tid og sted er ikke klart. Det er to aktuelle helger, en i mars og en i mai. 7. Jakthundinstruktørutdanning Jakthunddivisjonens Utdanningsutvalg har hatt forslag ute til høring høsten Deres nøkkelverdier er: kompetanse, dyrevelferd, respekt for samfunnet og bedre jakthundens og jaktformenes anseelse. NRK er positive til forslaget og har meldt tilbake at nøkkelverdiene er viktige, NRK ønsker en samordning mellom NKK og NJFF, og viktigheten av kompetanse innen den jaktformen man blir instruktør for. 8. Jaktlige rasearrangement Det er ingen tradisjon for rasespesifikke jaktarrangement i NRK. NRK mottar årlig invitasjon til Nordisk Mesterskap for Golden Retriever og Nordisk Flattmesterskap. Deltakelse på disse arrangementene har til nå vært i privat regi. HS sin politikk har til nå vært at alle retrieverrasene skal kunne delta for at NRK skal støtte slike arrangementer. HS vurderer om denne politikken skal endres, men dette har ikke vært til behandling pr i dag. Raseråd Flat har tatt på seg oppgaven å arrangere Nordisk Flatmesterskap 2011 som B-prøve. Raseråd Golden koordinerer laguttak til Nordisk Mesterskap Golden i 2011 i samarbeid med SJK. 9. Endring av regelverk

3 I Regler for jaktprøver for retrievere, gyldig fra er kap 3. Generelt, punkt I. B- Prøve nå formulert slik (endringer i kursiv): For å kunne delta på B-prøver må hunden ha fylt ni måneder og ha bestått Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve eller være premiert på jaktprøve eller Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve. Deltager kan stille til start i Begynner klasse på samme ref.nr., inntil oppnådd en 1.premie ved bevegelig prøve. Ved bevegelig jaktprøve i begynnerklasse, kan dommer selv delta med hund, men ikke den dagen vedkommende selv dømmer. (http://www.nkk.no/nkk/public/openindex?article_id= ) Habilitetsregler i jaktprøvereglementene. Fra NJK angående habilitetsbestemmelser i jaktprøvereglementet: Som et ledd i å forenkle våre prøveregler og samtidig gjøre det enklere og mer oversiktlig for deltagere, arrangører og dommere har NJK sett på habilitetsreglene for dommere innen den enkelte prøvegren. Vi finner store forskjeller. Dagens formulering i vårt jaktprøvereglementet, 1. Fellesbestemmelser: Ledelse av prøven. Dommer, dommerelev og dommeraspirant kan heller ikke bedømme hund de har ført eller regelmessig trent gjennom de siste 6 mnd. Hund som eies av noen i dommerens hushold kan ikke delta i den klassen dommeroppdraget gjelder. Formuleringen vi stiller oss bak: Det må påses at ingen dommer får hund til bedømmelse som er i eget eie, av eget oppdrett, avkom etter egen hund, hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn) eller en hund dommer i vesentlig grad har jakttrenet. 10. Innførsel av vilt fra Sverige og Danmark Da flere avdelinger har problemer med å skaffe vilt til sine jaktprøver er det gjort en henvendelse til Mattilsynet for å finne ut hvordan man lovlig kan innføre vilt fra Sverige og Danmark. Det må sendes søknad i god tid til det respektive Regionkontor Mattilsynet, Detaljer om innhold i søknad er vedlagt og sendes til Jaktkomiteene i alle avdelinger, samt legges ut på nye nettsider til SJK. Vilt og tilgang på vilt ble også diskutert i forbindelse med gruppeoppgaver. 11. Gruppeoppgaver Deltakerne ble delt i fem grupper og gitt tre oppgaver hver. En som kun den respektive gruppen skulle besvare og to som var felles for alle grupper. Alle oppgaver ble diskutert i plenum etter at gruppene hadde presentert sine svar. Følgende oppgaver ble gitt. A. Hvordan skal trekning fra venteliste til jaktprøver gjennomføres? Det ansees ikke som noe problem at avdelingen utfører trekkingen selv, den tilliten må den enkelte ha til arrangørene at dette blir utført korrekt og ingen blir forfordelt. Det ble også diskutert om det skal kunne settes en differensiert frist for ekvipasjer som tilhører arrangerende avdeling, for eksempel slik det som gjøres ved Hundeferie i Hemsedal som avdeling Bergen står for.

4 B. Erfaringer rundt kvalifiseringsprøver Ser ut til å ha gitt bedre ekvipasjer ved start i begynnerklasse. Er ofte en god måte for urutinerte hundeførere å få et inntrykk av hva som forlanges. For noen er det fortsatt veldig langt til nærmeste kval. prøvedommer. Andre klubber med tilsvarende kvalifisering åpner for at hundeførere med resultat fra høyere nivå slipper å kvalifisere seg med den begrunnelse at de vet hva som kreves. Det var enighet om at dagens system er bra og ikke trenger endring. C. Bruk av dummylauncher på jaktprøver Dummy launcher ønskes ikke brukt i Begynnerklasse. I Åpen klasse er det vilt og dermed ikke aktuelt med drivladningavfyrte (patronavfyrte) launchere. Det kom ingen grunner til å nekte bruk i Eliteklasse, MEN den må benyttes slik at det blir jaktmessig relevant. Det må ikke benyttes på bekostning av skytter. Sikkerheten må ivaretas. Håndholdt dummylauncher ansees å ha for mange usikkerhetsmoment og ønskes ikke benyttet på jaktprøver. Siden dummylaunchere bruker egen type dummy må det også sees på om det må en regelendring til for at det skal kunne benyttes. D. Viltliste og forslag om å tillate kråke Gruppen som svarte på dette sa ja til kråke. Dette skapte en mindre debatt hvor man endte på at dagens viltliste ikke trenger å utvides med kråke. Det som det må gjøres noe med videre er å få på plass et bedre samarbeid mellom avdelinger om vilt. Det kom frem at noen avdelinger har god tilgang på vilt som andre mangler og motsatt. Det er også store muligheter for avdelingene til samarbeid om import av vilt. SJK skal bidra med informasjon i forhold til søknad som kreves av Mattilsynet og ser på muligheten for å lage en viltpool og en liste med kontakter i inn- og utland over viltleverandører. E. Deltageravgift på jaktprøver Det ønskes ikke å sette en fast deltakeravgift på jaktprøver. Det er for store lokale variasjoner til at dette er mulig. Den enkelte avdelingen skal selv kunne sette deltakeravgiften ut fra sine utgifter ved å arrangere jaktprøve. Det er og enighet om at Åpen Klasse kan være dyrere på grunn av dyrt innkjøp av vilt kontra dummyer. F. Norsk Retrievermesterskap Jakt (Mesterskapshelgen) På grunn av antall deltagere ble det vurdert om det trengs en endring i gjennomføring av arrangementet. Dersom deltaker antallet stiger over hundre vil det med dagens ordning bli vanskelig å få tid til å gjennomføre togrunnomganger på tre dommere i løpet av en dag. En mulig endring kan være å utvide til fem dommere og fem poster som alle får gjennomføre. Alle vil da få fem poster uavhengig av resultat på posten (selv om man får null fortsetter man gjennom alle postene). Et annet alternativ er å gjennomføre kvalifisering på fredagen. Et viktig prinsipp som skal ivaretas er at alle skal kunne delta. Det ønskes ikke et kvalifiseringskrav. Mesterskapshelgen skal være en festhelg for alle og hele Retrieverklubben.

5 Det bør også utpekes arrangører for Mesterskapshelgen i et mer langsiktig perspektiv og basert på et rulleringssystem. Arrangementet bør finne sted på Østlandet to år, så et år ut i andre regioner, tilbake til Østlandet i to år og så ut et år igjen. G. Sentrale jaktkurs Det er et sterkt ønske om sentrale jaktkurs. Det bør også sees på muligheten for desentraliserte kurs hvor SJK bidrar med instruktører og midler. 12. Statistikk Statistikk for jaktprøver fra 2007 til og med 2010 ble lagt frem. Tallene er hentet fra NKK sitt register DogWeb. Dette viser en svak nedgang i antall prøver og starter de to siste årene fra det forløpige toppåret Det er knyttet noe usikkerhet til dette da det ikke er kontrollert om alle avholdte prøver faktisk er registrert hos NKK. For 2010 er det også ikke registrert resultater fra avdeling Rogaland sine avlyste prøver på grunn av snø. Dette er normalt godt besøkte prøver. 13. Working Test som offisiell prøveform i Norge HS og SJK har startet arbeidet med å se på muligheten for å gjøre WT til en offisiell prøveform i Norge. Dette som et tiltak for å øke aktiviteten og tilbudet til våre medlemmer på en kvalitativt god måte. I sammenheng med dette ser man også på muligheten for utdanning av egne WT dommere, da som et mulig første steg mot jaktprøvedommer. Satsing på WT må ikke gå på bekostning av B-prøver. Det er også noe skepsis blant deltagerne til om avdelingen har ressurser til å arrangere dette i tillegg til dagens aktiviteter. Dersom WT blir offisiell prøveform vil dette kunne gjøre Mesterskapshelgen til et offisielt terminfestet arrangement, muligheter for Norgesmester tittel og stambokføring samt åpne for å søke om tildeling av Kongepokal. SJK ønsker å takke alle deltakere for oppmøte og gode bidrag. Avdelingenes synspunkter er verdifulle og vil bli tatt med videre i SJKs arbeid for retrieveren som jakthund Jostein Siring Referent

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014

REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014 REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell Arrangør: NBF v/ Fagkomiteen for Bruks Tilstede var: Audun Gudbrandstuen Bjørnar Strand Geir Bjørge Larsen

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Samarbeidsutvalget

Norsk Berner Sennenhundklubb Samarbeidsutvalget Referat fra samarbeidsutvalgsmøte II 2013 Sted: Best Western Airport Hotel Dato: 23.-24. november 2013. Til stede: Se deltagerliste som vedlegg. Saksliste: Sak 1: Klubbens hjemmeside, og demonstrasjon

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Regler for lure coursing

Regler for lure coursing Regler for lure coursing Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT... 3 Generelt.... 3 Søknader... 3 Prøvedokumenter... 3 Ledelse av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag Årsberetning 2014 Innhold SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag 1. Leders beretning 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1. Samfunnsoppdraget 2.2. Saksgangen 2.3. Omfanget av aktiviteten

Detaljer