For NFFs Faggruppe NOR Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015"

Transkript

1 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye styremedlemmer 1

2 Leder har ordet! Nå er det sommer og i Trøndelag har vi også endelig fått kjenne litt på den etterlengtete sommervarmen et par dager. Vi som bor i Norge er heldige som har tydelige skifter mellom årstider, selv om noen sikkert synes de lever i en evig høst eller evig vår. I faggruppe NOR er den største endringen det siste året at vår leder gjennom 10 år, Birgit Gran, ikke tok gjenvalg som styreleder. Hun sitter heldigvis fortsatt i styret som både kasserer og nestleder. Som ny leder er jeg veldig glad for at hun fortsetter i styret! De siste årene har det vært en stor endringsprosess i forbundet, spesielt med tanke på overgangen fra mange avdelinger til 5 regioner. De frikjøpte avdelingslederne har også blitt tydeligere blant medlemsmassen. I første omgang ble det ikke igangsatt endringer i faggruppenes organisering, men dette er en prosess som er i startfasen nå. Alle styrene i fagog interessegruppene har denne våren svart på et spørreskjema om Faggruppenes rolle i fremtiden. Deriblant hva vi synes er viktige satsningsområder, hvilken rolle gruppene skal ha sammenlignet med NFF sentralt og hva som er viktige arbeidsoppgaver. Alle er i hovedsak enige om at en av de viktigste oppgavene for faggruppene er å være faglig oppdatert på forskning, trender og erfaringsbaser kunnskap, være en informasjonskanal for denne kunnskapen, være en pådriver for faglig utvikling og sørge for at informasjon samles og integreres i praksis. En faggruppe har også en viktig politisk rolle i forbundet og vi ønsker også å være en samarbeidspartner når NFF skal utforme sin kursportefølje. Dere vil i dette nummeret få lese hva Faggruppe NOR har svart i spørreskjemaet. Videre ventes det en større gjennomgang av fag- og interessegruppenes struktur. Har vi de gruppene vi trenger og er inndelingen hensiktsmessig? Noen faggrupper er organisert ut i fra diagnose, andre ut i fra behandlingsteknikk og til sist noen ut i fra alder. Det blir spennende å se hvilket resultat vi sitter igjen med! Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle nye og gamle medlemmer som stakk innom Faggruppe NORs stand på Fysioterapikongressen! Det er veldig kjekt å prate med dere! God lesning av nyhetsbrevet og god sommer til alle! Vennlig hilsen Bodil Singstad Leder i Faggruppe NOR 2

3 Fysioterapikongressen Faggruppen stilte med egen stand på kongressen. Her er Bodil og Kari på stand en. Det var det god stemning, og mange kom for å slå av en hyggelig prat. Vi fikk flere nye medlemmer! Spesielt populære var de fine vannflaskene med faggruppens logo Her er avtroppende styre samlet før årsmøtet. Fra venstre Bodil Singstad, Birgit Gran, Anne Drønen, Willemijn Vervaat, Kari Bjørnstad. I anledning kongressen hadde vi fått nye t- skjorter som gjorde oss svært synlige. 3

4 ÅRSBERETNING FOR FAGGRUPPEN NOR Faggruppen har hatt følgende styre: Årsmøtet 2014 ble avholdt 6. mars 2014 i Bergen med 9 medlemmer tilstede (inkl styret). Styret fikk følgende sammensetning: Leder/kasserer Birgit Gran Nestleder (revma) Anne Drønen Redaktør og Sekretær (nevro) Bodil B. Singstad Styremedlem/Kontaktperson ortopedi Willemijn Vervaat Styremedlem/Kontaktperson revmatologi Kari Bjørnstad Styremedlem/Kontaktperson nevrologi og web ansvarlig Annette Memelink Iversen Vara Bård Bogen Kontaktperson for spesialistsøknader: Revmatologi Grete M. Homstøl Nevrologi Julia Hetebrij Ortopedi Bård Bogen Valgkomiteen har bestått av: Susan Dagnell Lotsberg, Britt Helga Gonsholt og Aarid Olsen Regnskap og revisjon: NFF sentralt 2. Æresmedlemmer: Faggruppen har 4 æresmedlemmer Jan M. Bjordal, Britt Normann, Bente Gjelsvik og Ragnhild Walle-Hansen 3. Kontingent: Ble holdt uendret på kr. 400,- pr. år 4. Medlemstall: Pr medlemmer 5. Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter i 2014( + 1 i 2015 før årsmøtet) Saker som styret har jobbet med er: - Nyhetsbrevet og nettsidene til faggruppen - Nytt måldokument Stipendsøknader - Ny brosjyre for faggruppe NOR ferdig februar-14 - Planlegging, gjennomføring og evaluering av årsmøteseminar

5 - Fysioterapi/Fagkongress Kursutviklingsgrupper /kursansvarlige nevro- orto-, revma - Fagpolitiske saker - Uttalelser/høringer til NFF se under. 6. Uttalelser/høringer: NFFs Kursstrategi Utvikling av ny nettside NFF/faggruppene Innsamling av historiske fakta om faggruppene 7. Styremedlemmene har deltatt på: Leder har deltatt på NFFs ledermøte og Forum for fag- og interessegrupper i mai. Nestleder har deltatt på Landsmøte i november og Forum for fag- og interessegrupper. 8. Faggruppens aktiviteter iht. Måldokument for : A. Bidra til faglig oppdatering og være lett tilgjengelig for medlemmene: Fagblad/Nyhetsbrev: Utgi 2-3 Nyhetsbrev pr. år som skal avspeile den faglige aktiviteten innen fordypningsområdene. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut elektronisk til alle medlemmer Holde medlemmene orientert om aktuelle fag- og fagpolitiske tema I 2014 ga faggruppen ut 2 nummer av Nyhetsbrevet som ble sendt ut elektronisk til alle medlemmene. Det er stadig et problem at flere medlemmer ikke har oppdaterte mailadresser eller ikke kan ta i mot filer av denne størrelsen. Det har i tillegg blitt sendt ut mail/medlemsbrev før årsmøtet og ved utsendelse av nyhetsbrevet. Internettsidene til Faggruppen på : Sørge for at Nettsiden, Facebook og Twitter oppdateres jevnlig, slik at informasjon er tilgjengelig for medlemmer og andre. Faggruppen ønsker å videreutvikle/forbedre innholdet på nettsiden, men vi må avvente dette arbeidet til NFF får ferdigstilt de nye nettsidene. Annette M. Iversen har vært web-ansvarlig. 5

6 Faggruppen er på sosiale medier:: Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /#!/nffsfaggruppenor Seminar Avholde min 1 seminar pr. år Årsmøteseminaret ble avholdt 6. og 7.mars i Bergen med tema: KVALITET i kunnskap, kommunikasjon og bevegelse. Det var 25 deltakere + 6 fra styret dvs totalt 31 deltakere, tilstede på hele eller deler av seminaret. Evalueringene var veldig bra når det gjaldt bevertning, lokaler og gjennomføring, og det var også veldig gode tilbakemeldinger på flere av foredragsholderne. Stipend Utdele stipend 2 ganger pr. år (søknadsfrist og 15.10) SE Stipendsøknadsskjema på nettsiden med retningslinjer. Det ble utdelt 2 stipend våren 2014 på til sammen kr 5.000,- og 4 stipend høsten 2014 på til sammen kr 9.037,- B. Fremme fagspesifikk og fagpolitisk utvikling innen Nevrologi, Ortopedi og Revmatologi: Faggruppen skal være bidragsytere i videreutvikling av etter - og videreutdanningstilbud i forhold til våre fagområder Jobbe for at faggruppe NOR blir et naturlig samlende organ for fag og fagutvikling innen de respektive fordypningene Faggruppens kontaktpersoner har vært konsulent for 17 nevro-, 4 orto- og 4 revmaspesialistsøknader i Styrets kontakter for kursutvikling (for NFFs Fagseksjon): Revmatologi Kari Bjørnstad Nevrologi Bodil B. Singstad Ortopedi Willemijn Vervaat Støtte NFF i arbeidet med å få til offentlig godkjenning av spesialister Bidra til å gjøre kjent for relevante samarbeidspartnere - hva det innebærer å ha en spesialistkompetanse. Mona Aaslund er vår representant i Spesialistutvalget som ble opprettet ifbm ny spesialistordning 6

7 Være høringsinstans for NFF i aktuelle fag- og fagpolitiske saker Være pådriver for å synliggjøre våre fagområder Det har vært gitt uttalelser ifbm. med høringer - se under pkt 6 Leder/nestleder er med i Forum for fag- og interessegrupper (2 møter pr. år) C. Rekruttering: Jobbe med å rekruttere flere medlemmer til faggruppen Medlemstallet pr var 249 Vi har fått 14 nye medlemmer i løpet av 2014, og 11 medlemmer har meldt seg ut, så det ble en netto tilvekst i antall medlemmer på 3. Det jobbes ellers aktivt med rekruttering av medlemmer ifbm seminaret og de fleste av de nye medlemmene ble rekruttert da. Styremedlemmene prøver å rekruttere medlemmer i sine nærområder og nettverk. Bergen Birgit Gran Bodil Singstad Anne Drønen Styreleder/Kasserer Sekretær/Redaktør Nestleder Willemijn Vervaat Annette M. Iversen Kari Bjørnstad Styremedlem (orto) Styremedlem(nevro) Styremedlem (revma) 7

8 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NFFs FAGGRUPPE NOR Dato År: 2015 SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for Regnskap for Fastsettelse av kontingent for inneværende år 6. Budsjett for Valg 8. Innkomne saker Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: se under Stemmeberettiget: 9 fra start. 11 fra sak 3. Observatører: 3 Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Møteleder: Birgit Gran Referent: Bodil B. Singstad og Willemijn Vervaat Underskrivere: 1. Gro Johannessen 2. Jorun Engeset AVSTEMMING: VEDTATT 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag fra styret: Innkalling og saksliste Årsmøtet 2015 godkjenner innkallingen og sakslisten til årsmøtet AVSTEMMING: VEDTATT 8

9 3. Årsberetning for 2014 Fra styret: Årsberetning for NFFs Faggruppe NOR for 2014 Kommentar: Det er manglende informasjon under punktet årsmøteseminar Tittel: Kvalitet i kunnskap, kommunikasjon og bevegelse og antall deltagere må føres inn. Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen for For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 4. Regnskap 2014 Fra styret: Regnskap for NFFs Faggruppe NOR for 2014 Kommentar: Feilføring: Inntekt fra utstiller på årsmøteseminar og tapt arbeidsinntekt. Forslag fra medlemmene: Elektronisk giro til medlemsavgift Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte fremlagte regnskap for 2014, med kommentarer, for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av Representantskapsmøte For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 5. Fastsettelse av kontingent for inneværende år Fra styret: Kontingent for 2015 Vedtak: Medlemskontingenten foreslås endret til kr 450,-. Som tidligere vedtatt (2007) så betaler studenter, turnuskandidater og pensjonister halv pris = kr. 225,-. Medlemmer må selv gjøre styret oppmerksom på at de er berettiget til redusert kontingent. For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 9

10 6. Budsjett for 2015 Fra styret: Budsjett for 2015 Vedtak: Årsmøtet 2015 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn og godkjenner faggruppens budsjett for For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 7. Valg (Se mønstervedtektene pkt. 7 for fag- og interessegrupper) Valg Kandidat Stemmer Resultat Leder Birgit Gran (ikke på gjenvalg som leder tar gjenvalg som kasserer) Styremedlem Bodil B. Singstad (ikke på valg) Styremedlem Willemijn Vervaat (ikke på valg) Styremedlem Kari Bjørnstad (ikke på valg) Styremedlem Anne Drønen (tar ikke gjenvalg) Styremedlem Annette M. Iversen (tar ikke gjenvalg) Forslag ny leder Enstemmig VEDTATT Bodil B. Singstad Forslag styremedlem/ Enstemmig VEDTATT Kasserer Birgit Gran Nytt styremedlem (revma) Forslag: Nytt styremedlem Enstemmig VEDTATT (nevro) Forslag: Joanna Hauken Valgkomite Dette må Susan Lotsberg (på valg) avklares 10

11 Valgkomite Valgkomite Forslag til nye medlemmer Britt Helga Gonsholt (på valg) Aaarid L. Olsen (ikke på valg) 1. Anne Drønen 2. Dette må avklares Enstemmig vedtatt Ingen revma representant ble valgt på årsmøtet. Styret skal derfor forsøke å få inn en ny representant i etterkant av årsmøtet. Styrets oppnevnte representanter inn mot spesialistordningen bes om å fortsette i sine verv: 1) Bård Bogen (ortopedi) 2) Julia Hetebrij (nevrologi) 3) Grete M. Homstøl (revmatologi) 7. Andre forhold Dato.. (for underskrift av protokollen). Navn på protokollunderskriver Dato. Navn på protokollunderskriver Vedlegg deltakerlisten (se mønstervedtektene pkt. 4.9) DELTAKERLISTE: Maria Bjerk Gro Johannessen Tuva Fossen Stensrud Jorun Engeset Joanna Hauken Morten Nikolaisen Anne Drønen (fra styret) Willemijn Vervaat Kari Bjørnstad Bodil B. Singstad Birgit Gran OBSERVATØRER: Siri Nergård (NFF Fagseksjonen) Hege Munthe (NFF) Aslaug T Kleveland (Forbundsstyret) 11

12 Tilgjengelige retningslinjer i vår faggruppe: Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus (tverrfaglig) Hjerneslag kartlegging av apraksi Skyveatferd og hjerneslag kartlegging og behandling i akuttfasen Hostemaskin/Cough Assist håndtering hos inneliggende, voksne pasienter med sekretstagnasjon og nedsatt hosteevne Manuell hyperinflasjon (MHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter Postoperativ oppfølging av RA-pasienter operert med silikonproteser i MCP-ledd grunnet ulnardeviasjon Trening ved polymyositt og dermatomyositt Trykksår forebygging Ventilatorhyperinflasjon (VHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter (På den elektroniske utgaven kan du trykke på den aktuelle linken for å gå inn i dokumentet) Nye styremedlemmer Joanna Hauken og Ingjerd Opheim er nye styremedlemmer Takk for innsatsen! Anne Drønen og Annette Memelink Iversen. Birgit trer av som styreleder etter 10 års trofast tjeneste. Hun fortsetter heldigvis som medlem av styret og holder frem som kasserer. 12

13 Faggruppens brosjyre i ny drakt! Den nye brosjyren er fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra Faggruppe NORs hjemmeside! (Klikk på linken for direktekobling) 13

14 Retningslinjer for tildeling av stipend NFFs Faggruppe NOR deler ut stipend på inntil kr ,- til medlemmer av faggruppen som ønsker faglig utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi. Søknadene blir behandlet av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Det avsettes inntil kr ,- pr. år hvorav inntil ,- fordeles i april avhengig av Faggruppens økonomiske situasjon. Søknaden kan gjelde fagutviklingsprosjekter, kurs, seminarer, hospitering, reiser og lignende. Søknad sendes fortrinnsvis i forkant og kan ikke sendes inn senere enn et halvt år etter gjennomføring av kurset/formålet. Fagutviklingsprosjekter blir prioritert. Ved flere søknader til samme kurs/formål, vil søkerens arbeid innen faggruppen være avgjørende. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalget, oppdrag for faggruppen eller NFF etter forespørsel fra faggruppen samt ledere av kurs innen faggruppens områder. Begrunnelse for tildeling av stipend til styremedlemmer, forelegges faggruppens representant i Fag- og Spesialistrådet. Styret kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans til faggruppens fagområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre fagområdene. Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Det forutsettes at det hvis mulig søkes Fondet om dekning av reise- og oppholdsutgifter. Mastergradstudenter vil i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn kr 1.000,- i støtte til studiet. Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert. Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning. Den som tildeles stipend forplikter seg til å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten må leveres elektronisk. Stipendet blir ikke utbetalt før styret har mottatt rapporten. Styret forbeholder seg retten til å trykke rapporten i faggruppens medlemsblad. 14

15 Stipend søkes på eget skjema som fås hos styret eller lastes ned fra nettsiden. Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig. Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Dersom stipendet kun dekker deler av utgiftene, vil faggruppens dekning bli påført kvitteringene. Krav om utbetaling skal i utgangspunktet skje innen i tildelingsåret. Meld fra dersom dette ikke er mulig. Tildeling av faggruppens utviklingsstipend For søknadsskjema, se hjemmesiden vår: Søknadsfrist: 15. april og 15. oktober

16 Informasjon fra styret Faggruppens 3 spesialiteter: Spesialist i Nevrologisk fysioterapi Spesialist i Ortopedisk fysioterapi Spesialist i Revmatologisk fysioterapi Siste søknadsfrist for overgangsordning er 1. september Søknaden sendes til NFFs Fagseksjon. Medlemskap - Vilkår for medlemskap For å kunne bli medlem i faggruppen, må man være medlem i NFF. Medlemmer i NFF kan være medlem i flere faggrupper samtidig. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig ved melding til: Medlemsservice NFF sentralt Reglene i NFFs lover punkt 10 om når innmelding og utmelding får virkning, gjelder tilsvarende så langt de passer. Medlemskontigent: kr 450, - Studenter/ turnus: 225,- Pensjonister: 225,- Til informasjon: «Ved en feil er det sendt ut faktura på medlemskontingent på kr. 400,-. Iht til vedtak på årsmøte skulle det være kr. 450,- for Det er vanskelig for NFF å ettersende en giro på kr 50,- til samtlige medlemmer. I 2016 vil derfor alle medlemmer som ikke har betalt kr.450,- dette året, få en faktura på kr. 500/250,- for studenter og pensjonistmedlemmer. Minner om at pensjonister og studenter/turnusfysio selv må melde fra om at de har krav på redusert kontingent.» Faggruppen på sosialemedier Lik oss på Facebook! Følg oss på Twitter! (i den elektroniske utgaven kan du trykke på direkte på ikonene) 16

17 Aktuelle kurs i 2015 Fysioterapi for eldre-ortogeriatri og osteoporose. Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 3 Antall timer: 24 Sted: Oslo Deltakerantall: 24 Kursledere: Hege Bentzen & Bård Bogen Kursavgift: 4.350,00 for medlemmer Kursavgift: 5.250,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet NFF har utviklet kursrekken - Fysioterapi for eldre - for å tilby et fysioterapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder. Kursene skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder. Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alderspsykiatri, Ortogeriatri og osteoporose og Forebygging av fall og funksjonssvikt. Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder. Kurset er nyttig for fysioterapeuter i forbindelse med utvikling av hverdagsrehabilitering i kommunene og andre tjenester for eldre i kjølvannet av Samhandlingsreformen. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter turnustjeneste). Har tatt kurset Fysioterapi for eldre - grunnkurs. Tilsvarende kunnskap (anskaffet via kurs eller praksis) om gerontologi og geriatri kan bli vurdert ved opptak. Disse må dokumenteres. Eventuell dokumentasjon må sendes til eller i posten til NFF innen påmeldingsfristen som er 14. august Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om: " Målemetoder som er relevante for eldre mennesker med osteoporose, brudd og andre tilstander knyttet til muskel- og skjelett. " Risikofaktorer og forebygging for fall og brudd " Forhold rundt trening av eldre, med tanke på funksjonsfremming " Modeller for tverrfaglig tilnærming til eldre mennesker med brudd " Kompleksiteten i helsetilstanden til eldre mennesker med brudd " Dosering og praktisk tilnærming til trening av eldre med brudd og osteoporose " Epidemiologiske og etiologiske forhold rundt osteoporose 17

18 Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer. Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, november 2015 og februar Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 4 Antall timer: 32 Sted: Ingeniørenes hus, Oslo Deltakerantall: 24 Kursledere: Anne Dingsør og Ingvild Bø. Kursavgift: 5.050,00 for medlemmer Kursavgift: 6.250,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet Hovedfokus på dette kurset vil være revmatoid artritt, spondyloartritter og bindevevssykdommer. Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, november 2015 og februar Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave. Målgruppe: Kurset rettes først og fremst mot fysioterapeuter i primærhelsetjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner, men kan også være aktuelt for fysioterapeuter i sykehus som har behov for mer kunnskap om patologi og fysioterapi til pasienter med revmatiske sykdommer. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter turnustjeneste) Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: " Redegjøre for, belyse, begrunne og diskutere aktuell fysioterapi for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom " Gjennomføre en aktuell undersøkelse for pasientgruppen der den enkeltes behov og utfordringer ivaretas. Kunne sette i gang tiltak og utøve fysioterapi ut fra funn i undersøkelsen " Formidle kunnskap til pasienter og kollegaer vedr aktuell sykdom, utfordringer og relevante tiltak Sentrale temaer: - Patologi - Medisinsk behandling - Undersøkelse for de aktuelle pasientgruppene, erfaring i bruk av aktuelle, standardiserte måleinstrumenter - Fysioterapibehandling og tiltak Med forbehold om endringer. 18

19 Elektiv ortopedi ved kroniske lidelser og belastingsskader i skjelett og bløtdeler. Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 5 Antall timer: 40 Sted: St. Olavs Hospital. Trondheim Deltakerantall: 24 Kursledere: Ingrid Solhjem og Frode Hunnestad Kursavgift: 5.350,00 for medlemmer Kursavgift: 6.850,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere trender innen trening og postoperative behandlingsprosesser av betydning for fagområdet. Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) Læringsmål: " Kjennskap til oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elektive operative inngrep. " Kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postoperative forløp. " Oppdatert kunnskap om fysioterapioppfølging etter elektive operative inngrep. " Økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet. " Kjennskap til nyere treningsprinsipper. Foreløpige emner: " Ulike konservative behandlingsregimer eks artrose " Fast track hofte- og knekirurgi " Teoretisk og praktisk laboratorieøvelse med studier av anatomi " Ulike ortopediske problemstillinger herunder komplikasjoner protesekirurgi " Trening med smerte, smerteregulering, nevrogene smerter " Nyere treningsprinsipper Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Stensberggt. 27 Tlf Send e-post Copyright Norsk Fysioterapeutforbund - alle rettigheter reservert Produsert i samarbeid med Nexus Consulting Powered by ez Publish 19

20 20

21 Stipendrapport Navn: Ingrid Eide Natvig Arbeidssted: Sørlandet Sykehus Helseforetak, Avd fysikalsk medisin og rehabilitering, Enhet for spesialisert rehabilitering Tittel, sted og dato for kurset/kongressen/formålet: Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander Bobath konseptet Arrangør: Norsk Fysioterapeutforbund Våren og høsten 2014 fikk jeg æren og muligheten til å oppleve nevrologisk fysioterapi på sitt beste. Jeg var én av 17 deltakere på årets Bobath grunnkurs, noe som jeg i forkant hadde store forventninger til. Og de ble så til de grader innfridd. I følge beskrivelsen av kurset skal man etter gjennomført kurs ha: Økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon. Økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter med nevrologiske tilstander. Utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere disse med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon. Økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske tilstander. Økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og uten skade i sentralnervesystemet. Øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll. Økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi. Økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet. Og ikke minst økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvikling. Mange store fine ord, men så pass bør det være, når en skal gjennom en 4 måneder lang reise, med 3 intensive kursuker. En reise som for min del har og kommer til å være avgjørende for den fysioterapeuten jeg er, og kommer til å bli. Jeg er relativt fersk i yrket og var dermed svært spent på fagnivået mitt i forhold til de andre deltakerne. Men her var det ingenting å være bekymret over, det var deltakere i alle aldre, og med ulike bakgrunner. Alt fra privatpraktiserende, kommunalt ansatte og flere fra spesialisthelsetjenesten. Noen jobbet kun med nevrologiske pasienter, mens andre kun hadde nevrologiske pasienter innimellom. Kurslederne var svært dyktige til å legge det på ett nivå som skulle passe alle. Dette til tross for at det første uken var preget av mange spørsmålstegn og lett frustrasjon fra samtlige deltakere, samtidig som det var ubeskrivelig spennende og følge med på kursledernes dyktighet både med tanke på forelesninger og i behandling. Personlig hadde jeg mest utbytte av den obligatoriske mellomoppgaven som skulle skrives som en kasusrapport mellom 2. og 3. samling. Vi skulle beskrive et behandlingsforløpet hos en aktuell pasient, samtidig som vi skulle relatere oppdatert forskningsbasert viten og klinisk bevegelsesanalyse til pasientens hovedproblem. Dette fikk meg til å måtte evaluere meg selv som terapeut, samtidig som jeg ble «tvunget» til å hoppe inn i Bobath tankegangen, og bruke det jeg hadde lært til nå. Det skulle være en klinisk refleksjon over valg av hovedproblem og 21

22 tiltak, noe som fikk en til å se alt i ett større dog noe mer komplisert, perspektiv. Samtidig som vi måtte begrunne valg av behandlingsstrategi og tiltak. Dette har fått meg som terapeut til å bli flinkere til å forstå/nysgjerrig på å prøve å finne ut hvorfor det er som det er, og hva som må til for og kanskje kunne endre det for den enkelte. Samtidig som jeg har lært å bruke hendene på en helt ny måte, og skulle helst hatt minst 2 par ekstra. Det har vært krevende, og vanskelig, men fantastisk morsomt når en endelig får det til, og får den responsen fra pasienten en ønsker. I tillegg var det svært lærerikt å ha egne pasienter med sentralnervøse skader til behandling på selve kurset, sammen med en annen kursdeltaker. Arrangørene, som var Braarudåsen i Horten, gjorde en formidabel innsats. Det var gode aktuelle pasienter, både til pasientdemonstrasjon og pasientbehandling. God mat fikk vi også, og de sørget for at vi fikk se det som var å se av Horten by. Sosialt var det også, da vi var flere som gikk ut og spiste hver kveld. Jeg føler meg beriket som fysioterapeut, som har fått mulighet til å være med på Bobath grunnkurs. Og håper at alle med hjerte for nevrologi en gang får oppleve Helge Hæstad og Line Syre i aksjon, det kan ikke beskrives, det må oppleves. De er dedikerte, sjeldent engasjerte og ubeskrivelig inspirerende. Tusen takk til fagruppen NOR for at nettopp jeg fikk tildelt stipend. Jeg setter stor pris på det, og håper med denne rapporten at jeg kan inspirere flere til å gå veien om Bobath konseptet. 22

23 Revmatologi Kongress i Paris Arrangert av EULAR (European League Against Rheumatism) Dette er en årlig kongress for leger og annet helsepersonell (allied health professionals) innen revmatologi. Vi var tre helsefagutdannede deltagere fra Rikshospitalet, en ergoterapeut og to fysioterapeuter som alle jobber med barn med revmatiske sykdommer og voksne med bindevevssykdommer. Det var en stor kongress med deltagere, over 3000 abstract og 155 ulike sesjoner, hvorav 16 sesjoner med over 80 foredrag av og for helsefagsprofesjonene. Kvaliteten på foredragene i helsefag er stadig økende. Vi vil her gi noen smakebiter av høydepunkter og kanskje nye trender. Endring av helserelatert adferd. Fortsatt er det et mindretall av pasienter med RA som har et nivå for fysisk aktivitet som tilsvarer anbefalingene fra helsemyndighetene. Pasienter med revmatiske sykdommer har også økt risiko for hjerte/karsykdommer. Det var stort tverrfaglig fokus på å finne frem til metoder som kan fremme og motivere til sunn livsstil og endre uheldige vaner. Hovedbudskapet var at vi må komme bort fra de gamle metodene med pekefinger og rådgiving og heller støtte motivasjon for endring for eksempel med motiverende samtale. Vi må tilstrebe å hjelpe pasientene til selv å formulere sine verdier, ønsker og mål og hva de kan gjøre. Dette henger også sammen med måten de revmatiske avdelingene organiserer pasientkonsultasjonene. Vi hørte flere foredrag om ny organisering av poliklinikkene hvor helseprofesjonene får dels nye roller. Flere studier viste positiv effekt av å trekke sykepleiere og andre helseprofesjoner som fysioterapeuter mer inn i konsultasjonene på revmatologiske poliklinikker. Dette førte ofte til at pasientene følte seg sett og ivaretatt på en bedre måte. Kardiovasculære problemstillinger Hjerteaffeksjon ved revmatiske sykdommer deles ofte inn i primær - som skyldes immunprosessen og sekundær - som skyldes langvarig inflammasjon. Det er ikke lenger tvil om at risikoen for kardiovasculære sykdommer hos pasienter med RA er høy og like høy som hos pasienter med diabetes. Ved myositt og systemisk sclerose skal man også være obs på fare for arytmier. Systemisk sclerose har størst risiko for høyresidig hjertesvikt grunnet pulmonal hypertensjon. SLE har størst risiko for myocarditt, som kan være subklinisk og udiagnostisert, og dette forekommer også ved myositt. Det norske NOCAR prosjektet involverer 12 revmatiske sentre i Norge og har som mål å identifisere riskofaktorer for hjerte/karsykdommer hos pasienter med revmatiske leddsykdommer og sikre at pasienter med høy risiko får adekvat behandling. 23

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi I dette nummeret: Oktober 2013 Mobilization-Network - noe for deg? Frisklivssentralen Aktiv Eiker Har du sett Trikset? Fysioterapi

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Årgang 6 Nr 2 2009 Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Kjære medlemmer! Faggruppen har dette året hatt fokus på medlemsrekruttering og fordypningskurs. Fordypningskurs om sykepleierens

Detaljer

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer