Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer"

Transkript

1 Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer illustrasjonsfoto: Radisson Blu Hotel Bodø mai 2012 Konferansen arrangeres av Seksjon for kunnskapsbygging Nordlandssykehuset i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Arbeid en plikt og en velsignelse, et slit og en glede. Arbeid er noe vi har felles. Det er en beskrivelse av hva vi bruker tida vår til, hva vi tar oss fri fra, hva vi bidrar med og får betalt for - og det gir oss også noe å klage over. Som medborger er det forventet at vi alle skal bidra med vårt. Arbeid er i større grad også blitt en definisjon på oss selv mer enn bare en jobb det kan derfor være sårt å ekskluderes, eller enda verre - ikke oppleve forventning om at en har noe å bidra med. Alle er vi opptatt av å kunne fungere i hverdagslivet vårt. Hverdagslivet det består av mer enn våre symptomer og den diagnosen man eventuelt har fått. Jobben er en del av hverdagslivet det er en sosial arena og gir struktur i livet. En del av befolkningen defineres ut av arbeidslivet. Vi ser en stor økning i andelen uføretrygdede med bakgrunn i psykiske lidelser. Psykiske helseproblemer er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner i Norge, og vi ser en økning av uføre blant unge med alvorlige psykiske lidelser. Dette er en utvikling som vi som samfunn må ta på alvor. Er arbeidslivet blitt så hardt og krevende at vi ikke ønsker å inkludere de som i perioder, eller over tid har nedsatt arbeidskapasitet? Hva betyr det når unge mennesker under behandling i helsevesenet mister tilknytning til, eller aldri får sjansen i arbeidslivet? Samarbeider vi på tvers av fag og sektorer i forhold til å rehabilitere til arbeidslivet? Hvem sitt ansvar er dette? Kanskje er arbeid del av en livsarena vi i helsevesenet ofte glemmer eller ikke føler oss kompetente til å handtere. Vi tenker kanskje at folk må være friske før de kan starte i arbeid. Har vi etter hvert blitt så spesialiserte og fagspesifikke at helhetlig tjenesteyting blir for vanskelig? Feltet er komplekst og krever diskusjon og innsats fra hele hjelpe- og støtteapparatet. Dette gir oss utfordringer! I Norge har vi siden opptrappingsplanen for psykisk helse hatt en satsing på arbeid og sysselsettingstiltak. Aetat og senere Nav har gjennom Vilje Viser Vei igangsatt mange prosjekter og tiltak hvor målgruppen har vært mennesker med psykiske helseproblemer. I flere av disse prosjektene samarbeider helse, NAV og attføringsbedrifter om felles mål, og noen av dem vil presenteres på denne konferansen. Denne satsingen ble videreført gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ), mens vi i 2012 har fått en mer generell strategi: Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi er også i startgropen på Samhandlingsreformen som setter krav til koordinering av helhetlige tilbud internt i helsesektoren, men også på tvers av fag- og etatsgrenser. Vi kan likevel si at vi på tross av mange års fokus på temaet bare er i startfasen med implementering av evidensbaserte, målrettede tiltak. Skal tiltakene lykkes, må vi vite hva vi gjør og hvorfor. Denne konferansen vil ha et spesielt fokus på en evidensbasert modell som er rettet mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser Individual Placement and Support - modellen. Modellen krever samhandling og kanskje en ny måte å tenke gjennomføring av rehabilitering tilbake til arbeidslivet i hvert fall for helsesektoren. Den utfordrer våre systemer for samhandling og krever at vi sammen finner ut hvordan vi kan organisere tilbudet i Norge. Rehabilitering tilbake til arbeidslivet krever en samordnet innsats, og kanskje også nye organisasjonsmessige samarbeidsformer. Det har derfor vært en målsetning at denne konferansen kan samle fagfolk fra både helsesektoren, attføringsbransjen og NAV. Vi har innspill fra ulike ståsted, og håper at konferansen kan bidra til at det knyttes kontakter på tvers av sektorer og fagmiljø både under forelesningene, og ikke minst i pausene. Vi ser fram til meningsbrytninger i forhold til organisering av et slikt tilbud i Norge og de utfordringer vi vil møte på. Under konferansen har vi også satt av tid til etablering av forskningsnettverk for dem som ønsker å forske på modellen i Norge. Vi trenger felles faglige fora for å sikre faglig kvalitet i arbeidet videre!

3 Vi ønsker alle vel møtt, og lykke til med aktiv deltakelse i konferansen! Konferansens arbeidsgruppe Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset Lillian Haukland, Nordlandssykehuset Inger Simonsen, Nordlandssykehuset Grethe Sveum Stake, Nordlandssykehuset Kari Bøchmann, Nordlandssykehuset Birgit Eliassen, Universitetssykehuset Nord-Norge Njål Bjørhovde, Universitetssykehuset Nord-Norge Elisabeth Reitan, Universitetssykehuset Nord-Norge Unni Borg, Bodø kommune Lene Hellesvik Hansen, NAV- Nordland Konferansens referansegruppe Gina Krogsvold, Fagansvarlig for Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse i NAV Stig Nygård, Rådgiver NAV Lisbeth Waade, Seniorrådgiver Helsedirektoratet. Stig Evensen, Prosjektleder Jobbmestrende oppfølging MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

4 Vi takker Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet som bidrar økonomisk til konferansen Det er reservert 120 rom på Radisson Blu hotel, som er konferansehotellet. I tillegg er det reservert noen rom på Clarion Grand Hotel, Thon Nordlys hotel og Rica Diplomat hotel, som ligger i gangavstand til konferansehotellet. Hotellrommene er reservert frem til 20. april Clarion Grand Hotel Rica Diplomat Hotel Thon Nordlys hotel Radisson Blu Hotel

5 Dette vil vi 21. mai 0900 Registrering 1100 Åpning av konferansen 1115 Hvorfor skal vi satse på Individual Placement and Support? Arbeids- og velferdsdirektoratet Helsedirektoratet 1145 The IPS model of supported employment: Definition, evidence, and implementation Kim T. Mueser 1300 Lunsj Forestilling om brukererfaring Runa Rodahl Øvland Ellen Kathrine Trelease Eriksen 1500 Kaffepause 1530 IPS is everyones business Miles Rinaldi 1700 Dagen avsluttes Det blir ikke lett 0830 Cognitive Remediation and Supported Employment in Severe Mental Illness: The Thinking skills for Work Program Susan McGurk 0945 Er helhetlig tjenesteyting mulig? Knut Fossestøl 1100 Kaffepause 1110 Et perspektiv fra næringslivet med sideblikk på attføringsbransjen Odd Henriksen 1135 Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et behandlingstilbud innen rus og psykisk helse Randi Mobæk 1200 Lunsj Parallellsesjoner 22. mai MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 PARALLELLSESJONER Kl PARALLELLSESJON - A Current Methods and Science of Cognitive Remediation for Severe Mental Illness Susan McGurk PARALLELLSESJON - B Presentasjon av Jobbresept og forskningsprosjekt på IPS Lena Heitman Linnea Rosell Olsson PARALLELLSESJON - C Å ha jobb er en rusbehandling i seg selv Råd og tips til oppfølging av unge med rus og psykiske helseproblemer Anita Ittelin Hellesø Hilde Arvola Kl PARALLELLSESJON - D Managing co-occurring substance misuse and severe mental illness in IPS supported employment Kim T. Mueser PARALLELLSESJON - E Sammen om jobb NAV og Helse Erfaring med arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser fra FoU prosjektet Jobbmestrende Oppfølging Stig Evensen PARALLELLSESJON - F En orientering om Senter for jobbmestring NAV Troms

7 Kl PARALLELLSESJON - G Nettverksmøte og forskning på IPS Beate Brinchmann Lena Heitmann Erik Falkum Stig Evensen PARALLELLSESJON - H Jobbhuset - En døråpner til arbeidslivet Jacob Henningsen PARALLELLSESJON - I Hva gjør vi for å få personer med rus- og/eller psykiske problemer ut i jobb? Kirsti K. Johansen Turid Kirkeby Kl PARALLELLSESJON - J Key challenges to implementing the IPS approach Miles Rinaldi PARALLELLSESJON - K Cafédialog: Hva er fornuftige samhandlingsmodeller når det gjelder rehabilitering tilbake til arbeid for mennesker med psykiske lidelser PARALLELLSESJON - L Å møte seg selv i døra Dag Erik Hagerup 1900 Buss fra konferansehotellet 1930 Middag på Turisthytta, Rønvikfjellet MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

8 Slik gjør vi det 23. mai 0900 Hva sier Arbeids- og velferdsdirektoratet om veien videre? 1000 Erfaringer med Supported Employment Øystein Spjelkavik 1045 Pause 1100 Implementering av Jobbkonsulenter ved et tidlig intervensjonsteam ved Salten DPS og Bodø kommune et tett samarbeid mellom NAV, Bodø kommune og Nordlandssykehuset Beate Brinchmann Kari Bøckmann Lene Hellesvik Hansen Unni Borg 1200 Etterkrigstid - et brukerperspektiv Runa Rodahl Øvland 1245 Hva har vi hørt og hva har vi sett? Dag Erik Hagerup 1315 Lunsj - vel hjem Vi forbeholder oss rett til endringer i programmet. Konferansen søkes godkjent hos: Den norske legeforening Den norske psykologforening Norsk sykepleierforbund

9 Kim T. Mueser Ph.D. Executive Director of the Center for Psychiatric Rehabilitation and Professor at Boston University. Dr. Mueser is a licensed clinical psychologist and was recently a professor in the Departments of Psychiatry and Community and Family Medicine at the Dartmouth Medical School in Hanover, New Hampshire. Dr. Mueser s clinical and research interests include psychiatric rehabilitation for persons with severe mental illnesses, intervention for co-occurring psychiatric and substance use disorders, and the treatment of posttraumatic stress disorder. He has published extensively and given numerous lectures and workshops on psychiatric rehabilitation. Susan R. McGurk Ph.D. Associate Professor of Occupational Therapy, Boston University, and was recently Associate Professor of Psychiatry at Dartmouth Medical School. She is a neuropsychologist whose research has focused on the area of cognitive deficits, vocational services, and employment in severe mental illness. Results of these studies laid the ground work for her research in the development and evaluation of the Thinking Skills for Work Program, which integrates cognitive remediation and supported employment. Miles Rinaldi is the Head of Recovery and Social Inclusion at South West London & St George s Mental Health NHS Trust. Since working within mental health he has established employment services to help people with mental health problems gain and retain employment which have been recognised as models of good practice. Miles has worked on mental health policy in the Social Exclusion Unit (Office of the Deputy Prime Minister), the Department of Health, the Prime Minister s Strategy Unit (Cabinet Office) and more recently in the Department for Work and Pensions. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

10 Knut Fossestøl Seniorforsker og forskningsleder for Velferdsorganiseringsgruppa på AFI. Han har forsket på spørsmål knyttet til organisering og samarbeid på rehabiliterings- og attføringsfeltet i mange år, sist i forbindelse med evaluering av NAV-reformen. Stig Evensen Nasjonal prosjektleder for FoU-prosjektet Jobbmestrende Oppfølging. Erik Falkum Professor dr. med. og faglig ansvarlig for FoU-prosjektet Jobbmestrende Oppfølging. Runa Rodahl Øvland Teateraktivist, forteller og kulturarbeider. Odd Henriksen Jurist og direktør for NHO-Nordland. Randi Mobæk Avdelingsdirektør, Helse Stavanger HF. Lena Heitmann Prosjektleder for Jobbresept, Helse Stavanger HF. Linnea Rosell Olsson Prosjektmedarbeider for Jobbresept, Helse Stavanger HF. Kirsti K. Johansen Tilrettelegger arbeid og psykisk helse, Stavne gård, Trondheim. Turid Kirkeby Konsulent, Drømmefabrikken, Stavne gård, Trondheim. Dag Erik Hagerup Praktisk filosof fra Tromsø, og har mange års erfaring med å jobbe med rusavhengige. Anita Ittelin Hellesø Rådgiver i RuPs for NAV Finnmark. RuPs er en del av nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse.

11 Hilde Arvola Rådgiver i RuPs for NAV Finnmark RuPs er en del av nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse. Jacob Henningsen Avdelingsleder på Jobbhuset. Jobbhuset startet i juli 2007 og er et samarbeidsprosjekt mellom NLSH, NAV og Bodø Industri AS. Jobbhuset sin oppgave er å foreta kartlegging og arbeidsutredning av pasienter som er innlagt på rehabiliteringsavdelingene ved Nordlandssykehuset, avdeling for psykiatri. Kari Bøckmann Psykologspesialist. Enhetsleder for psykoseteamet ved Salten distriktspsykiatriske senter, Nordlandssykehuset HF. Beate Brinchmann Psykologspesialist, Nordlandssykehuset HF. Unni Borg Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Bodø kommune. Øystein Spjelkavik Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Har ledet en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter med problemstillinger knyttet til inkluderende arbeidsliv, særlig integrasjon av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv, aktørmodellen, bedriftsintern attføring, sykefraværsforebygging i små og mellomstore bedrifter. Tilhørende tema er ulike samarbeidsformer mellom offentlige etater, kompetansemiljøer og små og mellomstore bedrifter på lokalt og regionalt nivå, samt utvikling og endring av bedriftshelsetjenesten/hms MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

12 Konferanseavgift kr ,- inkl. dagpakke på hotellet Link til program på nett: Link til påmelding: Kontaktpersoner: Grethe Sveum Stake, tlf / e-post Lillian Haukland, tlf / e-post: Problemer med påmeldingen ta kontakt med Odd på tlf

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Aspergers forunderlige verden

Aspergers forunderlige verden R-FAAT inviterer til Aspergers forunderlige verden Radisson Blu Bodø 23. - 25. mai 2011 Deltakerinformasjon Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet. Byen

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

TTV- et brukerstyrt prosjekt

TTV- et brukerstyrt prosjekt Universitetet i Tromsø Jeg vil ha noe fast å gå til så folk legger merke til det når jeg ikke er der TTV- et brukerstyrt prosjekt En evalueringsstudie av Tilbake til verden 2005-2008. Prosjektleder: Førstelektor

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer

INFORMASJON. KONGRESSKOMITÉ: kongressleder professor Finn Skårderud kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum

INFORMASJON. KONGRESSKOMITÉ: kongressleder professor Finn Skårderud kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum INFORMASJON KUNST KULTUR PSYKISK HELSE 2008 inviterer til den 2. norske kongressen som fokuserer på kunst og kultur i forhold til psykisk helse. Kongressen arrangeres på Clarion Hotel Stavanger fra mandag

Detaljer

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn Hvordan kan 12- trinnsmodellen integreres i rehabiliteringsprosessen for dobbeltdiagnosepasienter innlagt på institusjon? Et pilot- og evalueringsprosjekt. Prosjektnummer

Detaljer