VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold"

Transkript

1 VIPS Individuell jobbstøtte i Vestfold Et samarbeid mellom i Vestfold mellom NAV, Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS, Sandefjord, Horten, Tønsberg og Holmestrand kommune og Fønix.

2 Vår agenda: Presentasjon Om Individuell jobbstøtte IPS PILOT Forskning Individuell jobbstøtte IPS Hvorfor Individuell jobbstøtte -IPS Hva er Individuell jobbstøtte - ips Erfaringer Resultater så langt

3 Film https://www.dropbox.com/sh/ztju8oqwrp2xh98/cpiywgvnkn

4 IPS Individuell Jobbstøtte og VIPS? IPS = Individual Placement and Support = Individuell Jobbstøtte. IPS er en evidensbasert tilnærming for å støtte mennesker som har psykiske helse og/eller rusproblemer, i å få seg ordinær jobb, parallelt med behandling. VIPS = Vestfold IPS et tilbud til ungdom og voksne med psykiske helse og eventuelt samtidig rusmiddel problemer om et IPS- Individuell Jobbstøtte tilbud

5 Utprøving av Individuell jobbstøtte i Norge 8 piloter: NAV Vestfold NAV Hadeland Nordlandssykehuset Helse Vest HF Akershus Universitetssykehus Diakonhjemmet sykehus NAV Elverum NAV Molde Ikke nye tjenester men nye måter å jobbe på Arbeid som en del av behandling og tilfriskning Forpliktende samarbeid mellom helsesektoren og NAV

6 IPS Individuell Jobbstøtte Forskningsprosjekt Helsedir. og AV dir. 6 Piloter forskes på UNI Helse Randomisert kontrollert multisenterstudie deltakere 3 deler: Effektevaluering, Prosessevaluering Kost/nytteulitisenter

7 Hva sier IPS forskningen? Diagnose, symptomer, alder, kjønn, tidligere innleggelser, utdannelse eller stoffmisbruk predikerer ikke dårligere yrkesdeltakelse (Becker et al, Burns et al, 2007, Drake et al, 2004) Det er lave forventninger til pasientenes evne til å arbeide blant helsearbeidere (Rinaldi et al, 2008, Balliere & Russinova, 1999)

8 Hva sier IPS forskningen? Personer med schizofrenidiagnose som kommer i ordinært arbeid, viser større bedring av symptomer, og mer tilfredshet med fritid, økonomi og selvfølelse enn de som arbeider i skjermet virksomhet eller annen aktivitet (Bond et al, 2007) Ordinært arbeid bidrar ikke til vesentlig økt stress eller hyppigere tilbakefall i form av økte symptomer eller innleggelser (Burns et al., 2007) Undersøkelser har også vist at deltakelse i arbeidslivet kan redusere behovet for tjenester fra behandlingsapparatet (Cook, Lehman, Drake et al., 2005)

9 Hva er viktig i følge brukerne? 1. Permanent bolig til overkommelig pris 2. Nok penger å leve av 3. Betalt arbeid 4. Meningsfull hverdag 5. Venner og sosialt nettverk 6. God fysisk helse 7. Bedring av symptomer 8. Mulighet til å være en vanlig borger (Geraldine Strathdee, 2006) Arbeid; den beste medisin- Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse.

10 Hva sier forskningen? å være utenfor arbeidslivet er en langt større helserisiko enn arbeid. Arbeid er en viktig del av recovery/bedringsprosessene, behandling/oppfølgingen i spesialisthelsetjeneste og kommune Samarbeid og integrertbehandling er viktig for rehabiliteringsprosessene (Becker et al, Burns et al, 2007, Drake et al, 2004, Drake, Mercer-McFadden, Mueser, McHugo, Bond,1998)

11 Individuell jobbstøtte (IPS) En evidensbasert rehabiliteringsmodell (Becker et al, Burns et al, 2007, Drake et al, 2004, Mueser, Nordsy, Drake; Fox, 2006) Man jobber etter 8 evidensbaserte prinsipper som man jevnlig blir målt og evaluert opp i mot (fidelity måling) I motsetning til tradisjonell attføring, starter man ute på en ordinær arbeidsplass og gir støtte der (place and train). Integrert behandling dvs. behandling samtidig med arbeid Finner god match mellom deltagers styrker og erfaringer, og de jobber som finnes. Har tro på at mennesker med psykiske helseproblemer kan ha en ordinær jobb, gir motivasjon for arbeid.

12 Hvorfor Individuell Jobbstøtte -IPS Samhandlingsreformen Samarbeid med forpliktende avtaler Behandling også i kommunene Arbeid trekkes frem som viktig Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP retn.linjer) Samarbeid og integrasjon mellom behandlingstjenestene og arbeids- og velferdstjenestene Individuell Jobbstøtte (IPS) trekkes frem NOU Rapport om arbeidsrettede tiltak Legger vekt på arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv Studier viser at SE /IPS har bedre effekt enn tradisjonell arbeidstrening (Grove et al, 2005) Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne Forrige regjerings satsning for å få unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne i arbeid

13 Individuell Jobbstøtte - IPS Påvirker organisasjonene gjennom de 8 prinsipper: Integrering og samlokalisering Jobbspesialister, max 20 jobbsøkere Integrertbehandling Samarbeid med NAV Ingen eksklusjon Fokus på arbeid Oppsøkende arbeid fra behandlingsteam Egen teamleder for IPS Styringsgrupper/ledelse med i implementering Kvalitets (fidelity) målinger hver 6-9 mnd

14 Prosjektorganisasjon VIPS Forpliktende samarbeidsavtale med SIV, Klinikk Psykiskhelse- og Rusbehandling, NAV Vestfold NAV og Horten Holmestrand, Tønsberg og Sandefjord kommune VIPS Nordre styringsgruppe Enhetsledere RUPO/Rehab.pol NVDPS, ledere NAV og ledere psykhelse, i Horten, Tønsberg, Holmestrand kommune, NAV Vestfold, Teamleder, Sekretær; prosjektleder Tverretatlig samarbeidsgruppe NVDPS, RUPO+Rehab. + erfkonsulent, NAV Los, Jobbspesialister Horten, Tønsberg og Holmestrand kommune psyk-helse prosjektleder VIPS Søndre styringsgruppe Enhetsleder RUPO/PUT, SVDPS ; enhetsleder SMS, avd.leder NAV og NAV fylke Observatør;FØNIX leder, teamleder Sekretær; Prosjektleder Tverretatlig samarbeidsgruppe SVDPS, Rupo/PUT, SMS, NAV Los,+ erf.konsulent, og Jobbspes. + prosjektleder VIPS Team Rehab. Ca 15 NVDPS ansatte 1,5Jobbspesialister NAV Los Prosjektleder VIPS Team Rupo/PUT 7 NVDPS ansatte 1,5 Jobbspesialister NAV Los Prosjektleder VIPS team RUPO/PUT Ca 6-8 SVDPS ansatte NAV los 1, 5 jobbspesialist Prosjektleder VIPS team, SMS SMS ansatte NAV Los 1,5 jobbspesialist Prosjektleder

15 Målgruppe Pasienter-brukere som er: under behandling/rehabilitering i de enheter med VIPS - Dvs utfordringer knytta til rus- og/eller psykisk helse ønsker å komme i ordinært arbeid ønsker og har behov for oppfølging og hjelp for å komme i, og beholde arbeid

16 Hva gjør vi? Integrertbehandling/oppfølging; alle som skal bistå på en eller annen måte samarbeider og gjør ting samtidig i teamet. Jobbspesialister likeverdig deltager i behandlingsteamet. Motivasjon er stikkord: motivasjon mot arbeid i behandling/oppfølging, jobbønske tas på alvor, raskt på, preferanser er viktigst, kartlegge ressurser, ferdigheter, erfaringer, kompetanse, evt utfordringer, lønn! Hjelp med jobbsøkeprosessen, behandling, samarbeid med arb.giver, oppfølging på arbeidsplassen så lenge det er behov, økonomisk rådgiving

17 Behandlingsteam Samlokalisert; på DPS og Sosialmedisinsk senter teammøter hver uke; nye deltagere gjennomgang av yrkesplan innspill til karriereveiledning Innspill til jobbsøkingen tilretteleggingsbehov drøfte aktuelle problemstillinger (PBL mod) Felles avgjørelser, enighet for videre behandling/oppfølging, hvem gjør hva. Oppsøkende team virksomhet ved behov

18 Jobbspesialistene Samarbeide med behandlingsteam/behandler Individuelt tilpasse jobbsøking - Karriereveiledning, interessetesting - CV, intervjutrening, presentasjon m.m. - Åpenhet Rask oppstart av jobbsøking - Motivasjonsarbeid (MI) Jobbutvikling, jobbsøk. - Kontakt mot næringsliv/arbeidsgivere (6 pr uke) Samarbeide med: - Arbeidsgiver, NAV, familie Oppfølging på arbeid, utfra behov, tidsubegrensa

19 NAV veilednings og oppfølgingslos Individuell tilpasset økonomisk rådgivning i overgangen fra trygd/stønader til arbeid NAV Los, Økonomisk rådgivning Sosialfaglig arbeid NAVs Virkemidler Følger opp individuelle saker Kobler inn andre NAV Veiledere Kobler inn andre i hjelpeapparat ved behov

20 Behandler Tidlig i behandlingen fokusere på arbeid som viktig del av rehabiliteringsprosessen (MI) Rette fokus i behandling mot å støtte pasientens mål om arbeid Bidra i VIPS behandlingsteam for integrert behandling og felles beslutningstaking Være med å utarbeide karriere/yrkesplan Støtte pasientens familie/nettverk Støtte pasienten med å utvikle et naturlig sosial nettverk på arbeidsplassen

21 Erfaringer: Fagfolk trenger kunnskap om hverandre: Rolleavklaringer Forventninger til involvering i team Uklare forventninger ifht arbeid Samlokaliseringen utfordrende, men viktig

22 Erfaringer Tverrfaglige teamdrøftinger - utfordrende Felles forståelse (skape like bilder) Delt beslutningstaking i team Formidling av funksjon og behov for tilrettelegging ifht problematikk, hva betyr det Behandlere «vil» mer enn jobbsøker Praksis «problemet», praksis først så.. Praksis «problemet» i arbeidsmarkedet

23 Oppsummert erfaringer så langt Fornøyde deltagere Mulig å få mennesker med alvorlige problematikk i ordinært arbeid Mange positive tilbakemeldinger fra arbeidsgivere Stor entusiasme og engasjement i helse Fokus på at arbeid er viktig i rehabilitering har økt Mer fokus på ordinært arbeid som viktig både i helse, NAV og attføringsbedrift Bedre samarbeide mellom helse, kommune, NAV og attføringsbedrifter IPS er et godt hjelpemiddel som gir struktur og systematikk og muligheter for kvalitetsforbedringer

24 Resultater i VIPS så langt: 1. Anleggsarbeider 100 % 2. Oppvaskhjelp 40 % 3. Servitør 50 % 4. Førskolelærer 40 % 5. Hjelpearbeider 100 % 6. Barne/ungd.arb Time vikar 7. Varefremmer Time vikar 8. Produksjonsmedarbeider, 100 % 9. Produksjonsmedarbeider, 100 % 10. Kantine Timevikar 11. Anleggsarbeider 100 % 12. Kokk 50 % 13. Dekkarbeider 100% 14. Biloppretter. 100 % 15. Lærling elektro 100% 16. Kafemedarbeider, 20 % 17. Bartender, 40 % 18. Sykepleier 45 % 19. Barnehagearb/utdanning 100 % 20. Hestepleierutdanning 100 % 21. Videregående fagutdanning 100% 22. Sjåfør 50% Totalt 28..

25 Takk for oss.

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Tom Rudi og Amila Begic. Foto: Olav Løkvik Det var Tom Rudi som sa det: «Det redda livet mitt

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Siren Haugland Bodil Ravneberg Kari Ludvigsen Stein Atle Lie Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Prosjektrapport nr. 10/2010 Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Forfattere: Thore K. Karlsen og Nina Jentoft Tittel Med hjartet på rette staden - En evaluering

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER -hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening KONFERANSERAPPORT KONFERANSE PÅ SEM GJESTEGÅRD I ASKER 26. og 27. MAI 2014 UTARBEIDET AV NAKUHEL ASKER SEM, ASKER 2014

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer