fra møtet den 9. februar d.å. på Finbergs Y~ntor. SNO Forlagssjef Finberg, Rikeøy~nomi8jef Fossum, Kontorsjef Lappegård og Kilberg.,;.-' '.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra møtet den 9. februar d.å. på Finbergs Y~ntor. SNO Forlagssjef Finberg, Rikeøy~nomi8jef Fossum, Kontorsjef Lappegård og Kilberg.,;.-' '."

Transkript

1 \(j Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Et utdr~ fra møtet den 9. februar d.å. på Finbergs Y~ntor. På ovennevnte møte var følgende tilstede: Forlagssjef Finberg, Rikeøy~nomi8jef Fossum, Kontorsjef Lappegård og Kilberg.,;.-' '.(, Rtksøkonomlsjefen opplyste at møtet var 1 anledning klnger Bom var kommet inn på ~eg ang. min behandling aven del av personalet ved min avdeling. IQagen gikk ut på at jeg brukte munn på dem. De Bom var fremkommet ned klage var: l. Torsvik 2. Lium 3. Solveig Andersen 4. He8tekjører~n 5. Lappegård åer beklaget seg over at jeg ikke utførte arbeide som han påla meg. 6. Klage fra Forlagssjefen. 7. Klager som lå ca. et helt år tilbake. ~ l. Torsvik ble ansatt Bom bud og pakker samt til forefallende arbeide. Han har. viet stahet og dårlig oppfatningsevne fra første stund av hvorfor jeg henviser til en del tilfeller. I annonsen han ble ansatt efter stod henv.eilberg.oppg.d.ii. T. h~nvender aeg til Lappegård,oppg.O.II. Jeg gjorde ham med engang opmerkeom på det og håpet at en slik feil ikke ble det vanlige.. Jeg sendte ham til Tollstedet, ga instruks om arbeidet og ba ham ta godt vare på lisensen da det var denne vi fikk pengene på. Dessverre viste det seg at lisensen ble bortkastet og det fikk jeg først vite dagen efter da Lappegård bingt. meg opp og ga beskjed om at den var tilsendt ham i posten fra et firma. Fn dag sendte j~g ham til østbanen for å levere rei8egod~ til S~lnkjær for Klevenberg. Føret måtte billetten løses for å få levert godsst. Hva gjør så Torenes~ Han løser billett, men leverer godset til portneren. Dette fikk jeg ikke vite før Klevenberg kommer tilbake fra reisen og vi måtte hente p~kkene nede hobs portneren. Han sløser med papir og hyssing tross Jeg gang på gang har advart ham. DEnslags gj~ntar seg også,med mange andre ting. Han liker svært godt å e1tte hose damene og fremholde Tysklands små sjangeer 1 krigen. " Til nyttår satte jeg ham til å telle opp bøker, men det viste seg at ban talte ca. 130 stk. feil av 2000 bøker. Jeg 8att~ ham til å finne fram brosjyrer i arkivet, forklarte nølaktig hvordan det skuld. gjøres. Han kastet bort nummerne og rotet XXx laammen så tre mennesker måtte holde på en hel formiddag for å fa orden 1 det igjen. En dag ba jeg ham gå over i bokholderiet med 5 bøker,t Ny Reformasjoi'l Han tar 5 bøker og går. Y.ommer tilbake igjen med frk.z veetad 1.. fuilih-' aom vlate ham 5 bøk.r av It Den store bøygen" som hun hadde mottatt. All.ikevel påstod han at han hadde levert de 5 førstnevnte.

2 Slike tilfeller kan nevnes i fleng. Jeg bruker ham mest til å gå erender 1 byen. Da benytter han tiden også 'til kino og restaurnnter. Hana arbeide består også 1 å gå på posthuset om eftermiddagen, men nekter dette 20 minne før kl.4. skjønt arbeidet yæn gjøres på 10 minne og han kan gå rett hjem efterpå, Det har også hendt at han har lagt IDasseforsendelser direkte i ~rmeste postkasse så brevsjefen neste dag har ringt opp og beklaget seg. 3ist lørdag ba jeg ham gå ned til Rikadepoet med en pakke som hastet. Da var kl.ll. Kl.l. var fremdeles pakken ikke besørget. H an nektet å ta med brevene til posthuset med på~ki skudd at han skulde komme tilbake og hente dem, men jeg så ikke mer til ham den dag. Av ovennevnte kan De se om jeg ikke har hatt grunn t11 å bruke munn av og til og ikke la det skure. Jeg tar ikke noe hensyn til om de er flinke til å gå erender for Finberg. Jeg har gjentagne ganger klaget både til Flnberg og Lappe gård, men uten resultat. Noen gjentagelse av E ngmann som var av samme type som Torvik vil jeg ikke ha. Jeg tok Engmann med 1nn til Finberg og beklaeet meg. E. sa ban kunne slutte som jeg sa var best, men Flnberg nektet at han skulde fjernes. T ror noen han ble bedre efter det? Liurn, ansat aom altmuligm3nn, har jeg ikke hatt noen grunn til ~uke munn på med unntagelse av et par g~nger. Det var den dagen han var med Torsvik på kino i arbeidstiden og så for at han kom for sent om morgenen. Det gjerde jeg for at forsømmelsen ikke skulde flmi tte på de andre. Dette var også den deig han var med Torsvik inn til Flnberg. Solve1g Anderse~ har vært ansatt Bom pakkerske i ~a. 2 år. Jeg har irettesatt henne et par ganger. Grunnen første gang husker jeg 1kke, men annen gang var den dag hun ble innkalt til Finberg. Jeg ba henne 3-4 ganger gå fra platearbeldet til pakknins av H orlandir '" da jeg vilde ha alt på en lisene ved levering utenlands. Grunnen til hennes uvillighet antar jeg var at hun var blitt informert om en plan om overflyttning til Fritt Folk, hvilket hun sa hun ikke vilde, da det muligens ble på eamme måte som tidligere i Viking med råe gutter og mannfolk. Hun har alltid vist aeg å være flink og villig. HeatekJørereq_ førte opp l~ time mer på regn1ngen enn det var brukt + 1 kr. mer enn den av myndighetene fastsatte pris pr. time. Regningen var satt opp mod kr.9~50 per enn prisen. 2 t1mer var også rikelig tid på å kjøre 2 vendinger til posthuset da alt lå fer åig nede i gangen og det VItebare å lease av på rampen på posthuset da en mann var med fra oss til ekspedering der nede. Han fikk oppgjør efter første tur for å spare tid til oppkjøring h1 t. At Finberg og L3.ppegård forsvarte dennes fremgangsmåte og ga tips til omgåelse av bestemmelsen (1 form av dr1ks o.s.v.) kan jeg lett forstå. Jeg protesterte mot enhver omgåelse. R1keøkonomisjefen sa bare at det ofte gjøres 1 form av tantieme for lønninger. At det benyttes på restauranter har Jeg hørt om, at hvie en kaster til kelneren en lo,-kr. så får san en dram til 3-4 kr. I dette tilfelle blir det jo av private penger. Kan systemet forsvares 1 forretning hvor en føler ansvar for dispoo1ajoner av andres midler?

3 Neste gang kunne en komme med 200 bøker og skrive regning på % høi~re pris. ~år akal en ai stopp? Jeg bemerket bare t1l ham at han hadde satt opp l~tlme for meget tid og spurte hvorfor han tok 4,-kr. når prisen pr. time var avertert med kr.3,-. (Fylkeemann Blehre kunngjøring i F.F ) Jeg nevnte jeg kunne få rev1ajonsbemerkning. Han følte eeg antageil:. trådt på tærne og nevnte dette til Torsvik som løpt1l Finberg med det.. Det er riktig at jeg har protestert på forsendelsen søm Lappegård har pålagt meg. Det gjaldt forsendelser til sperrede områder. Nå elet ved forsendelsen av Nbrlandir. Jeg ga bam beskjed om at vi måtta ta ut de 20m skulde til de russisk besatte områder i Tyskland Men han mente vi sl~de sende det allikevel da vi fik betaling når lisensen forelå. Jeg mente det ikke hadde noen hensikt, men var bare til belastning for po5tverket. Lappegård ga imidlertid beskjed til frk.hofmann at det skulda pakkes. Så kom kf.b jørklund og jeg forklarte ham forholdet og spurte om bana mening. H an sa det var meningsløst, og foreaa det for Klevenberg som ga beskjed om at det i~e ekulde sendes. Finberg fremholdt at jeg ikke hadde efterkommet ordre et par ganger. Her vil jeg bemerke følgende: Den 5. eller 6. februar kl.4.eftm. ringte Finberg meg opp og sa ordrett: II F.11berg, nå har jeg snakket med styret og vi er blitt om at Viking Forlag skulde stenge kl.k4, for da kunne vi nekte personalet å gå ut mi-3t pa dagen og lstedetfo~ en t times frokost kun ha 20mlnn. 11 Jeg gjorde ham opmerksom på at vi aldrig brukte mer enn en,times frokost og ut fikk ingen gå uten absolutt nødvendl erenaer. II Det er ikke for Deres personale, men for personalet i sin helhet!!. Jeg sa jeg sh..-ulde undersøke muligheten av det. - fl Det er besteotlelae fra styret H fortsatte Flnberg. Jeg sa: ti Styret tok vell det forbehold oil'!. det var forenlig med det a arbeide vl kontraktmessig bar påtatt oss. Vl får ofte ikke N.A.T. før kl.3 eftm. og det ekal legges i konvolutter og pdsterea. Dessuten vil det bil ca.3 timers pr.dag mindre arbeidstid på et menneske. Vi har vanskeligheter med å holde oss ajour. nå, hvordan skal det da bli når en får 20minn. kortere arbeidstid for hver? 11 Det greier seg nok,mente Finberg. (Jeg burde jo bare være gla for A slippe en * time før om dagen, men mente at plikten burde gå foran). Jeg tok bad imidlertid ikke så alvorlig da det var så langt ut på eftermiddagen. " J'eg undersøkte hoss noen av oppdragsgiverna (Rpl. og N.A.T.) hvord~ d~t kunne organiseres.. Kontorsjef Eskeland sa han var avhengig av stoffet fra England og Sverige når det kom lnn og d~seuten var det endel galt med stensilmaskinen av og til som sinket arbeide, men stoffe~ måtte sendes samme dag vi fikk det. (Efter kontrakt med Rpl. og V1k1ng Forlag kan 1kke Viking fordre overtidsbetaling.)- Jeg gikk sa til kf.bjørklund med spørsmålet aom ble tatt opp på poetmøtet den 8. februar, da han mente detvllde berøre audre avd.le- dere også. Klevenberg fremholdt at Viking Forlag. måtte ha samme Rpl. arbeidstid som "".',

4 FInberg fremholdt at jeg ikke hddde noe på poetmøtet å gjøre. Jeg har tidligere hatt dette oppe med ham og mente det var nødvendig for distribusjonen da det er der jeg mottar oppdragene for distri buerlngen. Flnberg har også gjentagne ganger framholdt at jeg burde få den ekstrabetaling som jeg tidligere mottok fra Vlking for fremmøte på poetmøtene fra Rpl. Dette måtte vell betraktes som en anerkjennelse, men det stod vell også til meg hvorvidt jeg vllde ha betaling eller ei. Distribusjonen idag har mange vanbkeligheter både med transport og forsendelser, og de mennesker forn idag ofte melder eeg ledig, må tas inn på prøve(efter 12 gangers avertering meldte det eeg kun en mann.) Er de umulige får en foreøke å få mest mulig og best ut av dem. Jeg fremholdt at vl idag må være NS menn og gå foran roe,d et godt eksempel, være først om morgenen og unnvære de søte drammene i arbeidstiden og heller gå med}is merke. Finberg mente det ble en privat sak og svarte at han aldrig gikk med NS merke. Jeg fremholt at det var ordre fra NS Fører. Lappe gard bemerket at vi lkke kom frem med dette om drasmene sålenge Evensen og jeg var roed på det. Til det kan bemerkes at vi 2 gange ble tilbudt et glass av Finberg. Det var forøvrig over arbeidstid og den ene gang var 17.mai. ~e8suten var det ingen Bom visste OC~~~ dengang at det ekulde bll en vane. Klage som kom frem oedting som var foregått for ca. l år siden, mener jeg det e~ liten grunn til å komme med nå. Det må vell være nokk å nevne at de guttene som var ansatt i Vlking selv sa de var der for å gjøre minst mulig arbeid og mest muli.g ugang. Eontorsjef Eabensen ødela dem også med Bine privaterender så guttene mente de hadde en vies makt på ham. Det ble også benyttet mot ham da de fikk oppelgelse. Jeg fremkom på møtet med krav om at de andre av mitt per20nale burde få uttale eeg.om meg som sjef. Frk.Hofmann,frk.Tveito og EIna Andersen. Jeg mente og så at visergutt Arne Huseb, måtte få uttale seg. Ovennevnte har alltid utført det arb~ide jeg har pålagt dem og gav derfor ingen anledning til irettesettelse. Den eneste Bom fremkom med klage var Torsvik. Llum var med for A sl opp sin stllling da han mente det ble for meget arbeide.:ror ham hvis '!'orsvik slut tet. Frk.S.Andersen ble innkalt av Finberg pr.telefon samme dag hun hadde fått irettesettelse, altså andre gangen på 2 år. og var vell også forårsaket av Torsvik. Det er jo fortredelig at folk ikke kan utføre det de selv lyster på et arbeidssted. Jeg tror F1nberg og LaPpegård med bedre grunn k~nne ha bebreidet meg for pliktforsømmelse hvls jeg ikke hadde gjort som jeg gjorde og Jeg ikke hadde varetatt Forlagets interesser.

5 /-.,L / i De~8uten trodde jeg at jeg var ansatt for å gjøre min plikt og øve orden OE rettferd, e~ f~r freden komme som nr.3. FInberg og styret burde sette pris på å ha en mann 1 distribusjonen 60m bryr dem minst mulig og som det ikke kommer klage på hverken ~ra oppdragsgiver eller mottager og som 1 alt ser på Forlagets og Propagandaens interesser den 16.februar '-'I' ~, -,

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Tanker omkring en ulykke..

Tanker omkring en ulykke.. Tanker omkring en ulykke.. Ulykken. Det var med noen forskjellige folk på hjortejaktene våre, enkelte viste ikke slik oppførsel på jakten at de ble invitert med flere ganger. Vi i jaktlaget er opptatt

Detaljer

Innlegg i Kapital feb-08: ANDRES ERFARINGER MED FINNFIRMA AS

Innlegg i Kapital feb-08: ANDRES ERFARINGER MED FINNFIRMA AS Innlegg i Kapital feb-08: ANDRES ERFARINGER MED FINNFIRMA AS Av: Einar Ramstad 23.01.2008 Vi ble lurt på samme måte som jeg registrerer mange andre har blitt, dvs de utgav seg initiellt for å være FINN.NO,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Sambandssjefen for Milorg`s sentralledelsen fra januar 1943 til 15 juni 1945

Sambandssjefen for Milorg`s sentralledelsen fra januar 1943 til 15 juni 1945 Innholdsfortegnelse RAPPORT FRA SAMBANDSSJEFEN... 1 Jeg blir vervet til milorg.... 3 Tungtvann... 7 Milorg.s sambandssjef... 9 Kurer til Stockholm... 11 Sambandsledelsens oppgaver... 13 Radiosambandet

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Hei alle sammen! Et pepperkakehjerte til meg, fra en takknemlig gutt på Abrac

Hei alle sammen! Et pepperkakehjerte til meg, fra en takknemlig gutt på Abrac Hei alle sammen! Da var vinteren på hell og ting begynner endelig å roe seg litt ned etter en lang og opplevelsesfylt brasiltur, juletid og starten på et nytt år! Jeg ønsker derfor å skrive litt til dere

Detaljer

Reisebrev 21. desember 2013

Reisebrev 21. desember 2013 Reisebrev 21. desember 2013 Jeg er akkurat tilbake i Cebu City, etter noen dager i Tacloban. Jeg har pakket det meste av utstyret, og er ikke langt unna å dra til flyplassen. Derfra blir det Seol/Korea-

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

Den kontrollerte opposisjon.

Den kontrollerte opposisjon. Den kontrollerte opposisjon. En novelle av Erik Strand Tretten år var gått siden Ragnar Moe hadde påbegynt kampen mot norske myndigheter. Det var en og en halv time til han skulle motta besøk. Altså hadde

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem 1 VEDLEGG 1: KOM! SÅ FÅR DU SE HVA JEG HAR KJØPT! (fra sitt sideværelse) Er det mitt lille ekorn som romsterer der inne? Ja! Når kom ekornet hjem? Nu nettopp. (putter

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Sommeren 2005 i Thailand

Sommeren 2005 i Thailand Sommeren 2005 i Thailand Espen Ekvang espenek@stud.cs.uit.no I slutten av april 2005 ble jeg tilbudt sommerjobb gjennom IAESTE. Destinasjonen var Thailand og jeg takket selvfølgelig ja til dette. Jeg var

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer