Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01."

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR Forslag til vedtak: Protokoll fra møte i kommunalstyret for levekår godkjennes. 1

2 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/ / Møteprotokoll Kommunalstyret for levekår Møtested: Foredragssalen, Rådhuset, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 1/15 Møteleder: Kåre Reiten (H) Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Kåre Reiten (H), Per A. Thorbjørnsen (V), Sigurd Vik (H), Lillian Michaelsen (H), Summer Ejaz (H), Cecilie Bjelland (Ap), Sahfana M. Ali (Ap), Sissel Stenberg (FrP), Thomas Hillestad (FrP), Marit Hølland Paulsen (KrF), Karl W. Sandvig (Pp) Ingen Ingen Direktør Per Haarr, levekårsjef Eli Karin Fosse, fagsjef Barn og Unge Mona Kopperstad, helsesjef Corinna Vossius, rådgiver kommunikasjon Vigdis By og sekretær Anne-Mai N. Luhr Journalister: 1 Tilhørere: 5 2

3 1/15 15/49 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR Kommunalstyret for levekårs enstemmige vedtak: Møteprotokollen fra møtet i kommunalstyret for levekår godkjennes. 2/15 15/51 PROTOKOLL FRA MØTE I AU-LEVEKÅR Kommunalstyret for levekårs enstemmige vedtak: Sissel Stenberg (FrP) påpekte at følgende setning manglet i protokoll under sak 6. Eventuelt: Sissel Stenberg (FrP) stiller spørsmål med hvorfor det er offisielle åpninger av bofellesskap for utviklingshemmede. Dette er nå rettet opp. For øvrig tas protokollen fra møtet i AU-levekår til orientering. 3/15 14/20841 FORDELING AV MIDLER TIL HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 2015 Behandling: Kåre Reiten (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, V og KrF: «Som rådmannen med følgende endring: Byttebuordning, pkt. 12, tas ut og kr ,- tilføres pkt. 21, 60+ som budsjetteres med kr ,- i 2015.» Sissel Stenberg (FrP) fremmet følgende endringsforslag: «Som rådmannen med slik endring: 1. - Nr. 7 Levekårsløftet på Storhaug, minus kr ,- - Nr. 8 Klinisk ernæringsfysiologi, minus kr ,- - Nr. 20 Videreutvikling av 52 hverdagsturer, minus kr ,- Nr. 21- Fysisk aktivitet for bedre helse 60+ tilføres kr ,- Fagseminar Frisklivsentralen tilføres kr ,-. 2. I HØP innarbeides tiltaket Fysisk aktivitet for bedre helse 60+ i ordinært driftsbudsjett.» 3

4 Sahfana M. Ali (Ap) fremmet følgende endringsforslag: «1. Levekårsløft på Storhaug nr. 7, minus ,- Tilføres ,- til psykologhjelp til ungdom mellom pr nr Gi og få i Østre bydel nr. 12, minus Tilføres til 60+ nr. 21» Sahfana M. Ali (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Bytteordning på Østre bydel er en god ordning, som tar hensyn til utfordringer knyttet til etterlatte møbler og inventar på fortau og andre steder. Forutsetter at saken blir oversendt til KMU for behandling.» Sahfana M. Ali (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: «Ber administrasjonen for framtiden ta med prosjekter som støtter opp om god psykisk helse, spesielt rettet mot minoritetsgrupper da spesielt på barn og unge.» Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med unntak av pkt. 12 og 21 Felles endringsforslag fra H, V, KrF fikk 8 stemmer (H, V, KrF, Ap) FrP s endringsforslag pkt.1 fikk 3 stemmer (FrP, Pp) FrP s endringsforslag pkt. 2 fikk 3 stemmer (FrP, Pp) Ap s endringsforslag fikk 2 stemmer (Ap) Ap s tilleggsforslag fikk 2 stemmer (Ap) Ap s oversendelsesforslag følger saken. Kommunalstyret for levekårs flertallsvedtak: Midler til helsefremmende og forebyggende arbeid for 2015 fordeles etter de kriterier og vurderinger som fremgår av saken med følgende endringer: - Byttebuordning, pkt. 12, tas ut og kr ,- - Tilføres pkt. 21, 60+ som budsjetteres med kr ,- i /15 14/20056 INNFØRING AV PRØVEORDNING MED OPPLEVELSESKORTET I STAVANGER KOMMUNE 4

5 Behandling: Thomas Hillestad (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Stavanger kommune kontakter Viking fotball, Stavanger Oilers og andre aktuelle idrettslag for å sjekke om de er interessert i å sponse opplevelseskortet med et antall gratis billetter på hjemmekamper.» Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt FrP s oversendelsesforslag følger saken. Kommunalstyret for levekårs enstemmige vedtak: 1. Stavanger kommune innfører en prøveordning i tre år med Opplevelseskortet for barn i familier med lavinntekt. 2. Det legges til grunn at kostnader ved prosjektet utover gjeldende budsjett dekkes av kommunale folkehelsemidler og/eller statlige midler til tiltak mot barnefattigdom. 5/15 14/19327 FRIVILLIGHET I STAVANGER - STRATEGIPLAN FOR SAMHANDLING MELLOM FRIVILLIGE OG STAVANGER KOMMUNE Behandling: Marit Hølland Paulsen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: «Tilleggsforslag til Vedlegg 1, Delmål og strategi på de ulike områdene: Frivillighet kan fra 2013 tilbys som valgfag på ungdomsskolen. Dette er et strategisk og godt tiltak for å bevisstgjøre og rekruttere nye generasjoner til frivillig arbeid. Noen ungdomsskoler har kommet i gang med valgfagtilbudet, andre ikke. Vi ønsker at Stavanger kommune etablerer et pilotprosjekt i samarbeid med en ungdomsskole i en eller flere bydeler, for å bidra til å organisere den praktiske delen av faget, som er organisert i to hovedområder: 1. Planlegging 2. Praktisk arbeid Dette kan for eksempel være frivillig tjeneste innen områdene eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv, politikk eller annet. Kannik ungdomsskole som pr. dato ikke har etablert dette valgfagtilbudet kan for eksempel være en mulig kandidat.» Sahfana M. Ali (Ap) fremmet følgende forslag: «Stavanger har store ambisjoner om økt innsats fra frivillige. Frivillighetssentralene er kritiske for å lykke i dette arbeidet samtidig som de ksal fremme nærhet og naboskap. 5

6 Det etableres frivillighetssentraler i alle bydeler i Stavanger. Utover allerede planlagt sentral i Madla bydel medfører dette også etablering av sentral i Hundvåg, Tasta og Hillevåg bydel. Kostnadene vurderes innarbeidet i neste tertialrapport.» Sahfana M. Ali (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Rådmannen bes tilrettelegge Strategiplanen for integrering av studentmiljøet og tilhørende organisasjoner.» Sissel Stenberg (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Faktafeil i rapporten på side 13 om hvem som er sekretærer for Bydelsutvalgene rettes opp.» Karl W. Sandvig (Pp) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Eldrerådet får en representant som blir en del av organisasjonen.» Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. KrF s tilleggsforslag til Vedlegg 1 ble enstemmig vedtatt. Ap s forslag fikk 2 stemmer (Ap) Ap s oversendelsesforslag følger saken. FrP s oversendelsesforslag følger saken. Pp s oversendelsesforslag følger saken. Kommunalstyret for levekårs flertallsvedtak: Frivillighet i Stavanger strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune vedtas med følgende tillegg til Vedlegg 1, Delmål og strategi på de ulike områder: Frivillighet kan fra 2013 tilbys som valgfag på ungdomsskolen. Dette er et strategisk og godt tiltak for å bevisstgjøre og rekruttere nye generasjoner til frivillig arbeid. Noen ungdomsskoler har kommet i gang med valgfagtilbudet, andre ikke. Vi ønsker at Stavanger kommune etablerer et pilotprosjekt i samarbeid med en ungdomsskole i en eller flere bydeler, for å bidra til å organisere den praktiske delen av faget, som er organisert i to hovedområder: 1. Planlegging 2. Praktisk arbeid Dette kan for eksempel være frivillig tjeneste innen områdene eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv, politikk eller annet. Kannik ungdomsskole som pr. dato ikke har etablert dette valgfagtilbudet kan for eksempel være en mulig kandidat. Delmål og strategier på de ulike områdene evalueres årlig. 6

7 6/15 14/21099 EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Kommunalstyret for levekårs enstemmige vedtak: Saken tas til orientering. 7/15 15/933 SPØRSMÅL FRA SISSEL STENBERG (FRP) VEDR. UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER Ihht reglementets 17 stilte representanten Sissel Stenberg (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: «I fellesmøte mellom Kommunalutvalget og SUS 6. januar d.å. ble det opplyst at det i jule- og nyttårshelgen hadde vært et konstant gangpasientantall på SUS mellom 20 og 30, hvorav 50 % tilhørte Stavanger kommune. Direktøren orienterte i AU-Levekår at antall utskrivningsklare har økt med 19% fra 2013 til Det fremgår ikke noen vurderinger av hvilken betydning nedleggelse av Intermediær avdeling kan ha i dette bildet, men det er grunn til å anta at det er medvirkende årsak til økningen. Som kjent var det SUS som trakk seg ut av dette samarbeidstiltaket. Et annet forhold, som Stavanger kommune selv har den fulle rådighet over, er avvikling av overgangsplassene på Stokka sykehjem og omkjøring av disse til øyeblikkelig hjelp plasser. Etter FrP sin vurdering var opprettelse av overgangsplassene selve nøkkelen til å greie å holde utskrivningsklare pasienter på et lavt nivå, og dermed spare kommunen for døgnbetaling kr. 4000,- per dag per pasient fra dag 1. Følgelig opprettholdt FrP overgangsplassene i sitt alternative budsjett. FrP ser uro på situasjonen slik den er i ferd med å utvikle seg og stiller følgende spørsmål: Hvilke konkrete tiltak vil rådmannen iverksette for å få ned antall utskrivningsklare pasienter på SUS?» Svar: Da Samhandlingsreformen trådte i kraft , opprettet Stavanger kommune 17 overgangsplasser i avd. 1 på Vålandstunet sykehjem (med mulighet for å utvide til 23 plasser ved bruk av tresengsrom). I forbindelse med avviklingen av intermediær avdeling fra , vedtok kommunalstyret for levekår i sak 113/13 «Avvikling av intermediær avdeling» at overgangsplassene skulle flytte til Stokka sykehjem. Avdeling 1 på Stokka sykehjem, som har totalt 16 plasser, hadde da 8 intermediære plasser samlokalisert med 4 ø-hjelp plasser og 4 korttidsplasser. Ved overflyttingen fra Vålandstunet til Stokka sykehjem, ble de intermediære plassene og korttidsplassene i avdeling 1 omgjort til 12 overgangsplasser. Våren 2014 vedtok bystyret at Stavanger kommune skulle være vertskommune for tre øyeblikkelig hjelp plasser, to for Sola kommune og en for Randaberg kommune, fra Overgangsplassene ble da redusert fra 12 til 9 plasser. Antallet ø-hjelp plasser i Stavanger kommune er ikke trappet opp i denne perioden, og Stavanger kommune har per i dag fortsatt 9 overgangsplasser på Stokka sykehjem. 7

8 Da overgangsplassene flyttet fra Vålandstunet til Stokka sykehjem for ett år siden, ble avdeling 1 på Vålandstunet sykehjem omgjort til en ordinær korttidsavdeling med 16 plasser. Antallet plasser totalt ble kun redusert med en plass. I forbindelse med økningen i antall utskrivningsklare pasienter som blir meldt og antall betalingsdøgn på sykehusetat, vurderes det nye tiltak for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter tidligere: Helse- og sosialkontorene skal øke sin tilstedeværelse på sykehuset. Alle nye brukere som helse- og sosialkontoret ikke kjenner fra før vil få besøk mens de er på sykehuset. Sykehuset har gitt uttrykk for at de vil legge til rette for et møtepunkt når fagkonsulenter fra helse- og sosialkontorene kommer dit. Dette vil bli avtalt nærmere med SUS. Direktøren har en pågående dialog med NAV hjelpemiddelsentralen om nye rutiner, for å få ut hjelpemidler raskere til utskrivningsklare pasienter. Det er avtalt et møte mellom Stavanger kommune og NAV hjelpemiddelsentralen om denne problemstillingen. Videre vurderes det å omgjøre noen korttidsplasser til «korte korttidsopphold», for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene. Oppholdene i disse plassene skal ha maks varighet på 14 dager. For opphold inntil 14 dager trenger ikke kommunen, jf. Forvaltningsloven, å fatte vedtak om tjenesten, og når det ikke er fattet vedtak har kommunen en større fleksibilitet når det gjelder varighet av oppholdet. Plassene vil primært bli brukt til utskrivningsklare pasienter fra SUS. Jule- og nyttårshelgen 2014 hadde en lang sammenhengende periode med røde dager og stengte helse- og sosialkontor. Det kan ha medført mindre sirkulasjon i korttidsoppholdene og økt liggetid for utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Det vil bli utarbeidet en plan for å bedre tilgjengeligheten på korttidsplasser i forbindelse med høytidene og sommerferien. 8/15 15/934 SPØRSMÅL FRA SISSEL STENBERG (FRP) VEDR. TVANGSFLYTTING Ihht reglementets 17 stilte representanten Sissel Stenberg (FrP) følgende spørsmål til besvarelse: «Det var med stor undring jeg I RA kunne lese om en 53 år gammel utviklingshemmet dame som ble tvangsflyttet fra sin bolig på Hundvåg til en kjellerleilighet på Gausel. Flytting av kvinnens eiendeler ble foretatt mens kvinnen var på helgetur til Sørlandet. Hverken kvinnen selv eller hennes mor, som var hennes verge, visste om flyttingen. Riktignok fremgår det av reportasjen at kvinnen selv hadde signert på en leiekontrakt for kjellerleiligheten på Gausel, uten vergens vitende. Bildet som tegnes i artikkelen gir dessverre grunnlag for å stille en rekke spørsmål til tjenesteapparatet, både etisk, i forhold til verdigrunnlag, men ikke minst selve handlingsgrunnlaget. Hvordan vurderer rådmannen den foretatte handlingen i forhold til konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne?» Direktøren besvarte spørsmålet muntlig i møtet: 8

9 Generelt legges det innenfor kommunens helse, sosial- og omsorgstjeneste vekt på at brukere, pårørende og/eller verge skal ha mulighet for å medvirke ved valg av tiltak og iverksetting av disse. Tvangstiltak iverksettes bare dersom det er helt påkrevet, og bare dersom det foreligger et lovmessig grunnlag for det. I denne konkrete saken er det etter direktørens vurdering ikke foretatt en «tvangsflytting». Slik vi oppfatter det bekreftes dette også av fylkesmannens avgjørelse i klagesaken som har vært til behandling der. 9/15 15/940 SPØRSMÅL FRA SAHFANA M. ALI (AP) VEDR. SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER Ihht reglementets 17 stilte representanten Sahfana M. Ali (Ap) følgende spørsmål til besvarelse: «Dagens Næringsliv datert Datatilsynet har hatt tilsyn i offentlige virksomheter og forvaltninger og mener at både Staten og kommunene slurver med håndtering av personopplysninger. Datatilsynet har varslet Justis- og beredskapsdepartementet om en bot på kroner for flere brudd på personopplysningsloven. Tilsynet hos Justis- og beredskapsdepartementet er bare ett av mange tilsyn med informasjonssikkerhet, internkontroll og behandling av personopplysninger som Datatilsynet har gjort hos offentlige myndigheter som kommuner, fagetater og departementer. Videre har også tre kommuner og Hovedredningssentralen blitt varslet om overtredelsesgebyrer på mellom og kroner. En av de kommunene er Eigersund. Stavanger kommune håndterer daglig personopplysninger om befolkningen i vår kommune. Personopplysningslovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket. Dette handler først og fremst om å ivareta tryggheten til enkeltindivider og at opplysninger blir behandlet, slik de skal etter loven. Konsekvensen av manglende etterlevelse av loven kan være at uvedkommende blir gitt tilgang på opplysninger de ikke skal ha, og at personopplysninger kan bli brukt til andre formål enn de skal. Hva gjør Stavanger kommune for å ivareta sensitive personopplysninger som er påkrevd etter personopplysningsloven, på en tilstrekkelig og god måte?«svar: Personopplysningsloven forutsetter at den som er behandlingsansvarlig for personopplysninger etablerer og holder vedlike planlagte og systematiske tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og sikre dataenes kvalitet. Tiltakene kan grovt sett deles i to grupper: IT-tekniske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring eller sletting retningslinjer og rutiner som skal sikre at de som behandler personopplysninger har nødvendig kunnskap, kompetanse og holdninger når det gjelder informasjonssikkerhet 9

10 Da personopplysningsloven trådte i kraft i 2001 gjennomførte Stavanger kommune en omfattende risikoanalyse av fagsystemene innenfor helse-, sosial og omsorgstjenesten og iverksatte nødvendige tiltak for å sikre dataene. En rekke av disse tiltakene er av teknisk karakter, og handler om hvordan kommunen bygger opp sitt datanettverk og styrer tilgangen til dette. Fagsystemene innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenesten ligger i det som kalles sensitiv sone i kommunens nettverk og har dermed en høyere beskyttelse enn andre systemer. I tillegg har disse fagsystemene en streng tilgangsstyring basert på roller som kun gir tilgang til de dataene den enkelte ansatte trenger i sitt arbeid («need to know»). Tilgangsstyringen er lagt opp slik at ansatte som skal bruke fagsystemene må autoriseres av overordnet på egen arbeidsplass eller av systemansvarlig på stabsnivå. På denne måten sikres en streng kontroll med hvem som får tilgang til sensitive personopplysninger. I forlengelsen av overnevnte risikoanalyse utarbeidet kommunen i 2004/2005 egne «Retningslinjer for behandling av personopplysninger» og et sett med 14 sikkerhetsregler som medarbeidere innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenesten må gjøre seg kjent med og signere på når de blir ansatt. Retningslinjene og sikkerhetsreglene har siden de ble utarbeidet utgjort en sentralt element i opplæring av medarbeidere som skal arbeide innenfor levekårsområdet, og informasjonssikkerhet inngår som en integrert del av kurs i bruk av fagsystemene. Retningslinjene er nå under revisjon. I tillegg til disse retningslinjene er det utarbeidet omfattende sikkerhetsrutiner for hvert av fagsystemene innenfor levekårsområdet. De systemansvarlige for de ulike systemene har ansvar for oppfølging av disse rutinene. Stavanger kommune har en egen «Styringsgruppe for Informasjonssikkerhet» som ledes av økonomidirektøren og der representanter fra Levekår deltar sammen med bl.a. IT-avdelingen. Styringsgruppen behandler spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet på overordnet nivå. Stavanger kommune har en avtale med Rogaland Revisjon om en årlig revisjon av informasjonssikkerhet innen helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Dette er en viktig del av kommunens internkontroll på området. Rogaland Revisjon velger hvert år ut et antall virksomheter som revideres med utgangspunkt i «Retningslinjer for behandling av personopplysninger». Revisjonsrapporten behandles i styringsgruppe for Informasjonssikkerhet og Levekår følger opp de avvikene som blir rapportert på den enkelte virksomhet for å sikre at de blir lukket. Selv om mange tiltak er iverksatt for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse når det gjelder informasjonssikkerhet er det fortsatt behov for mer opplæring og bevisstgjøring. I forbindelse med at kommunen nå anskaffer et system for e-læring vil det bli vurdert å utarbeide små e-læringsmoduler om ulike emner innenfor informasjonssikkerhet som kan brukes i opplæringsøyemed ute i virksomhetene. Kåre Reiten leder Anne-Mai N. Luhr sekretær Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011 [Denne side skal være helt blank, bortsett fra kildehenvisning for forsidens bildetekst nederst. Stryk denne tekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer