OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Utvalg: Driftskomiteen i Levanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Utvalg: Driftskomiteen i Levanger"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Frol barnehage Dato: Tid: 13:00 (Bruk skolens parkering! Barnehagestyrer vil hente DK-medlemmene ved parkeringsplassen) Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret PS 14/13 Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn PS 15/13 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan PS 16/13 Godkjenning av smittevernplan PS 17/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg vår 2013 Temadag - Barnehagepolitisk verksted. Program: Kl Omvisning Frol barnehage Kl Driftskomitemøte - behandling av ordinære saker Kl Innledning med fakta og beskrivelser. Bilde av en barnehagehverdag. Kl Individuelt arbeid Kl Kafèdialog; gruppeoppgaver/refleksjoner. Vedlagt; St.meld.24. Levanger, 10. april 2013 Per Anker Johansen Leder OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 11/13 VALG TIL GODKJENNING/UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL... 2 NAVNEKONKURRANSE - NAVN PÅ RESULTATENHETER OG SKOLER SOM HAR FÅTT NYTT INNHOLD OG/ELLER NY GEOGRAFISK PLASSERING... 3 KRETSGRENSER FRA SKOLEÅRET EVALUERING AV FORSØKSPERIODE MED SAMLOKALISERING AV HELSESTASJONEN PÅ ÅSEN OG SKOGN FYSISK AKTIVITET I SKOLENE I LEVANGER KOMMUNE - TEMAPLAN GODKJENNING AV SMITTEVERNPLAN INNMELDING AV NYE ANLEGG TIL IDRETTSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM ANLEGG VÅR PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll Side 2 av 23

3 Levanger kommune Sakspapir Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sveinung Havik Arkivref: 2013/758 - /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: Resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering gis følgende navn: 1) Nesset Oppvekstsenter 2) Levanger ungdomsskole 3) Frol Oppvekstsenter 4) Levanger voksenopplæring Hjemmel/bakgrunn for saken: Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Innkomne forslag Saksopplysninger: Med bakgrunn i Skolenavnsaken jfr. DK 3/13 ble det vedtatt å gjennomføre en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Det gjelder følgende enheter/skoler: 1) Nesheim oppvekstsenter. Nesheim skole som skal flyttes til lokalene på Nesset u.skole. 2) Ny ungdomsskole på Røstad 3) Nytt oppvekstsenter/barneskole på Frol 4) Sjefsgården voksenopplæring som er lokalisert på Staup Side 3 av 23

4 Juryen har bestått av: Sveinung Havik, leder. Jens Syver Løvli, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Rune Falch Moen, Levanger Ungdomsråd og Tone Nergård, leder i kommunalt foreldreutvalg. Juryen har hatt to møter. Innen fristen hadde 16 personer (noen på vegne av flere) sendt inn 11 ulike navneforslag. Vurdering: Juryen tolker sitt mandat og navnekonkurransen invitasjon som en svært åpen prosess. De fleste navneforslagene faller godt innenfor den tradisjonelle geografiske navneformen som har vært gjeldende i kommunen. I den grad det er sammenfall mellom forslagsstillerne og juryen legges det stor vekt på de gode argumentene. Det geografiske navnet som favner området for skolen blir prioritert, og dette mener juryen gir ønskelig lesbarhet både for kommunens innbyggere og folk i fylket ellers. Den førende praksis gjør at juryen enstemmig anbefaler disse skolenavnene: 1) Nesset Oppvekstsenter (inkluderer Staup barnehage) 2) Levanger ungdomsskole 3) Frol Oppvekstsenter videreføres 4) Levanger voksenopplæring Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Side 4 av 23

5 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Side 5 av 23 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12: OU 2012 sluttrapport og forslag til tiltak Flytting av Sjefsgården voksenopplæring fra Sjefsgården til Staup. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 78/12 å flytte Nesheim barneskole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole. Videre ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Røstad og å flytte elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset dit. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug ble vedtatt flyttet til Frol. Dette vedtaket gjør det nødvendig å vurdere nye navn for de tre resultatenhetene som nå flyttes geografisk og/eller får nytt innhold. Nesheim barneskole og Staup Natur- & Aktivitetsbarnehage er organisert sammen i Nesheim oppvekstsenter. Barnehagen, som er lokalisert på Staup, er ikke planlagt flyttet. Det nye oppvekstsenteret på Frol vil etter sammenslåingen bestå av barnehage, mottaksskole og TOA (spesialpedagogisk avdeling for funksjonshemmede) samt tidligere Frol, Mule og Okkenhaug barneskoler. Sjefsgården voksenopplæring, som er en skole organisert inn under Innvandrertjenesten, ble i februar i 2010 flyttet fra Sjefsgården til Staup. Det er naturlig å vurdere nytt navn for denne skolen når det først gjennomføres en navnekonkurranse for de andre skolene som får endret geografi og/eller innhold. Navn på kommunens skoler har tradisjonelt hatt en geografisk forankring. Navn er viktig for å skape identitet. Det synes derfor riktig å gjennomføre en navnekonkurranse hvor ansatte og innbyggerne får anledning til å komme med forslag til framtidige navn for disse skolene. Rådmannens foreslår at det nedsettes en jury til å vurdere innkomne forslag, og foreslår følgende medlemmer av denne: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger

6 Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunale foreldreutvalg i Levanger Juryens forslag fremmes som sak for driftskomiteen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak om navn på resultatenhetene/skolene. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Vurdering: Rådmannen tilrår at det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Innkomne forslag vurderes av en jury. Dersom driftskomiteen velger å sette inn politikere i juryen, tilrås det at Sveinung Havik blir medlem og sekretær for juryen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i denne saken i sitt møte i april Side 6 av 23

7 Levanger kommune Sakspapir Kretsgrenser fra skoleåret Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2013/776 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det etableres ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Det etableres ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2014/15. Den nye kretsgrensen gjelder for de som starter på første trinn skoleåret 2014/15 og senere år. Øvrige elever fullfører skoleløpet på den skolen hvor de i dag er innskrevet. 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12 sluttrapport og forslag til tiltak. Opplæringslovens 8-1. Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Vedlegg: 1 Kart med ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole 2 Kart med ny kretsgrense mellom Skogn, Halsan og Nesheim Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Uttalelse fra klubben ved Utdanningsforbundet ved Nesheim skole, datert Uttalelse fra Nilay Bordevik, datert Uttalelse fra SU ved Ekne skole, datert Uttalelse fra Svend Arne og Ingrid Skjulsvik, datert Uttalelse fra Mariann Solberg, datert Uttalelse fra Per Morten Skjæran og Wenche S Rostad, datert Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, datert Uttalelse fra FAU ved Nesheim skole, datert Uttalelse fra Lillian og Vidar Sandstad, datert Saksopplysninger: Driftskomiteen la saken Kretsgrenser fra skoleåret ut på høring med høringsfrist Det har kommet inn 9 uttalelser i saken. Side 7 av 23

8 Generell uttalelse Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune påpeker at endring av kretsgrenser vil medføre omorganisering av eksisterende skoleskyssopplegg og kan få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Det påpekes videre at det vil bli etablert et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skysstilbud som oppfyller elevenes rettigheter til skoleskyss. Fylkeskommunen ber derfor om å få opplysninger om endringer av kretsgrenser på et tidlig tidspunkt. Fylkeskommunen påpeker at endringen kan føre til endringer av på- /avstigningsplasser og at disse må være trygge. Ny kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Ekne skole: Det er avgitt en høringsuttalelse: SU ved Ekne skole bifaller forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole: Det er avgitt 7 høringsuttalelser: Mariann Solberg, Svend Arne Skjulsvik, Nilay Nyborg, Per Morten Skjæran og Wenche S. Rostad, Lillian og Vidar Sandstad mener at elever som allerede går på Nesheim skole må få fortsette der. Klubben i Utdanningsforbundet ved Nesheim skole tar ikke stilling til nye kretsgrenser eller tidspunkt for iverksetting av disse, men ber om at elever som i dag går ved Nesheim skole får fortsette der. FAU ved Nesheim skole foreslår at kretsgrensene endres når ny skole er ferdig utbygd og gang og sykkelvei gjennom Bjørklia, Momarka og til Halsan er sikret. Elever som går på Nesheim må få sluttføre der. Det må tas hensyn til søsken i senere vurdering av nærskole. Kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole bør være E6. Felles opptaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler fra høsten 2013 og senere år: Det har ikke kommet inn høringsuttalelser om denne endringen. Vurdering: Kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole: Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole anbefales med iverksettelse fra skoleåret 2013/14 for elever som starter på 1. trinn dette skoleåret og påfølgende år, i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring. For elever som i inneværende skoleår går på Tuv skole, gjelder vedtak i kommunestyresak 72/12. Kretsgrense mellom Nesheim skole, Skogn barne- og ungdomsskole og Halsan skole: Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole iverksettes fra høsten 2014/15 for elever som starter på 1. trinn dette året og påfølgende år. Elever på øvrige trinn fortsetter på den skolen de i dag er innskrevet. Grensen mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole, vil i hovedsak følge E6, jfr. vedlagte kart. Grensen mellom Nesheim og Halsan skoler blir endret slik at elever på Nossum i framtida skal sokne til Halsan. I dag er det omtrent lik avstand fra Nossum til Side 8 av 23

9 Side 9 av 23 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste henholdsvis Halsan og Nesheim. Halsan blir klart nærskolen for disse elevene når Nesheim skole flyttes til lokalene til Nesset ungdomsskole. Elevtallet ved Halsan skole er redusert de senere åra mens elevtallet ved Nesheim skole har økt. Endringen i kretsgrense vil redusere risikoen for klassesprekk på Nesheim skole. En klassesprekk koster mellom og kr. Elever på første trinn vil ha rett på skoleskyss det første skoleåret, da grensen for første trinn er 2 km. Fra andre trinn er grensen for rett på skoleskyss 4 km. Ny gang- og sykkelsti mellom Nossum og Momarka vil være ferdig høsten 2015 og vil dermed være klar til andreklassingene fra Nossum skal gå til Halsan skole. Felles inntaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler høsten 2014 og senere: Gjennomføres i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/ Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Rådmannens forslag til vedtak: Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/ Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12 sluttrapport og forslag til tiltak. Opplæringslovens 8-1. Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser.

10 Vedlegg: Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Kart over kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Innledning Opplæringslovens 8-1 første ledd lyder: 8-1. Skolen Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Levanger kommune har ikke forskrifter for alle skolekretsene i Levanger kommune. I praksis har man de senere årene praktisert lovens ordlyd direkte og gjort en konkret vurdering i de tilfeller det har oppstått spørsmål om hvilken skole som ligger nærmest. I de tilfeller hvor kommuner har forskrifter om skolekretsgrenser skal disse også ivareta nærskoleprinsippet. Kretsgrenser/avklaring av hva som er nærskole, vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Følgende bør derfor få anledning til å uttale seg i slike saker: Skolens samarbeidsutvalg/foreldreråd, fagforeninger for de ansatte og elevråd. Kommunestyrets vedtak om endring i skolestruktur i sak 78/12 gjør det nødvendig å klargjøre hva som er den praktiske forståelsen av nærskoleprinsippet med ny struktur. Kommunestyret vedtok følgende i sak 78/12 som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene: 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. 2. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole. 3. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Videre var det i gruppa OU-2012 Barnehage og skole, som foreslo endringer i barnehage og skolestrukturen, forslag om følgende: Kretsgrensen mellom Halsan og Nesheim endres slik at Nossumområdet og Gilstadlia går til Halsan. Dette forslaget ble ikke vurdert av rådmannen i 2012 og ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Forslaget tas til vurdering nå. Bakgrunnen for at dette ble foreslått av OU-gruppa er både romsituasjonen ved skolene gjennom at det er bedre plass på Halsan enn Nesheim og det faktum at storparten av området ligger nærmere Halsan enn Nesheim. Dette blir selvsagt forsterket gjennom framtidig flytting av barneskolen på Nesset. Side 10 av 23

11 Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn bu Tuv skole legges ned i fra høsten I vedtaket står det at elever som har kortere vei til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Dette er å forstå slik at det gjelder for de elevene som går ved Tuv skole i dag. Det skal settes en ny grense mellom Ekne og Skogn som gjelder for elever som starter på skolen høsten 2013 og påfølgende år. Vedlagt ligger et kart som skisserer dagens kretsgrense og mulig ny kretsgrense. Det er i forslaget søkt å ta hensyn til hvilke grender som naturlig sokner til Ekne og hvilke som naturlig sokner til Skogn. Hvis man hadde lagt nærskoleprinsippet om geografisk nærmeste skole til grunn, hadde større del av Tuv skolekrets soknet til Ekne skole. I praksis betyr forslaget at gårdsvaldene Daling, gnr 141 og Moan gnr 142 legges til Ekne skolekrets. Resten av Tuv skolekrets legges til Skogn skolekrets. Ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole Uavhengig av flytting av Nesheim skole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole, foreslo OU-gruppa å endre kretsgrensa mellom Halsan og Nesheim, slik at elever som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, som i dag sokner til Nesheim, skal gå til Halsan. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Det er mulig å se for seg tre alternative måter å behandle et slikt forslag: Forslag 1: Denne endringen, se vedlagte kart, gjennomføres nå etter som alle elevene uansett har skyss. Grensen mellom Nesheim og Halsan vil bli mellom Eidesøra og Nossum. Forslag 2: Endringen i forslag 1 utsettes til veg Nossum - Høgberget er bygd, trolig høst Forslag 1 kan gi en ulempe for de av elevene som eventuelt velger å sykle, uavhengig av om de har skyss, da det gir en unødvendig lang vei til Halsan før ny vei er bygd. Forslag 3: På det tidspunkt Nesheim skole flytter inn i lokalene til Nesset ungdomsskole, vil man måtte vurdere grensene mellom Nesheim skole og henholdsvis Skogn bu og Halsan skole på nytt. For elever i områdene Alstadhaug, gnr 19 og Gilstad, gnr 25 kan det da vurderes overføring til Skogn. Sammenslåing av Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole Nesset og Frol ungdomsskoler slås sammen administrativt fra høsten Det skal gis opplæringstilbud både på Nesset u og Frol u fram til innflytting i ny ungdomsskole. Elevene som starter på 9. og 10. trinn skal gå i de etablerte klassene skoleåret 2013/14. Elevene på 9. trinn vurderes slått sammen til 5 klasser når de starter på 10. trinn høsten For elever som skal starte på 8. trinn ved Nesset u og ved Frol u høsten 2013, har rektorene, gjort en faglig vurdering av at det er en fordel for disse elevene å starte i den klassen de skal gå i resten av ungdomsskoleløpet og på den måten etablere kontakt med de kontaktlærerne og faglærerne som skal følge dem ut ungdomsskolen. Side 11 av 23

12 I dag er det 3 klasser på Frol u og 3 klasser på Nesset u på hvert trinn. I den nye ungdomsskolen vil det være 5 klasser på hvert trinn. Det er vurdert slik at man fra høsten 2013 kan etablere 2 klasser på Frol og 3 klasser på Nesset for det nye 8. trinnet. I en sammenslått skole vil det være felles inntaksområde. Det betyr at elever i sentrumsområdet vil få tilbud om å starte i en klasse på Nesset u. Det er en forutsetning at ressurstildelingen til skolen blir tilsvarende 6 klasser slik at innsparingen tilfaller skolen. Vurdering: Følgende sendes ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: Forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Forslag til ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Tre alternativ. Forslag om felles inntaksområde for 8. trinn ved Frol og Nesset ungdomsskoler. Rådmannen vil i sitt endelige forslag foreta en helhetsvurdering hvor en legger vekt på høringsuttalelsene fra berørte innbyggere og hva som gir gode logistikkmessige løsninger. Side 12 av 23

13 Levanger kommune Sakspapir Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Marit E Aksnes Side 13 av 23 Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Samlokalisering av helsestasjonen på Åsen og Skogn etableres som en permanent ordning. 2. Merkantilstillingen ved helsestasjonen økes fra 30 til 50%. Økningen tas innenfor enhetens budsjettrammer. 3. Parkeringsmulighetene utredes med mål å få til faste plasser for helsestasjonens brukere. 4. Skolestartkontrollen for barn som skal begynne i 1. klasse utføres av skolehelsetjenesten ved Åsen barne- og ungdomsskole i stedet for i helsestasjonen på Skogn. Hjemmel/bakgrunn for saken: Det vises til saksutredning og vedtak i Driftskomiteen den (Sak 30/11) Vedtak i saken var: Helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn Helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret. Evalueringsrapporten skal forelegges driftskomiteen til behandling. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Sak DK 30/11: Skogn og Åsen helsestasjon -forslag om samlokalisering i en prøveperiode. 2. Spørreskjema til foreldre fra Åsen som bruker Skogn helsestasjon. 3. Spørreskjema til ansatte som gir tjeneste til brukere fra Åsen ved Skogn helsestasjon. 4. Oppsummert spørreundersøkelse i «stolp-diagram». Saksopplysninger: Det vises til saksframlegg og vedtak i DK, sak 30/11. Bakgrunnen for saken var at lokalene ved Åsen Helsetun ble vurdert som for dårlige. Det hadde kommet inn mange klager fra brukere på dette, og fagmiljøet ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vurderte forholdene ved Åsen helsestasjon som lite egnet for å drive helsestasjonstjeneste etter dagens standard. I korthet gikk dette ut på smittefare ved deling av venterom med legekontoret, og manglende tilrettelegging for barn generelt, og

14 manglende kontormulighet for merkantil/helsesekretær. Det ble hevdet at familiene vil kunne få et bedre tilbud ved å slå sammen Åsen og Skogn helsestasjon. Forbedringen handlet både om generell tilgjengelighet, bedre lokaler/fasiliteter og muligheter for gruppetilbud sammen med andre foreldre. I tillegg ble det hevdet at et større fagmiljø med 2 helsesøstre og 2 leger ville gi bedre kvalitet og større effektivitet ved at merkantil ressurs kan deles. Oppsummeringsvis ble det hevdet at en samlokalisering, når en ser bort fra kjøreavstand, ville innebære en oppgradering av tilbudet til brukerne, bedre samarbeid mellom distriktene, bedre ressursutnyttelse og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Det vises ellers til mer utfyllende beskrivelser i saksframlegg til sak 30/11, som ligger som uttrykt vedlegg. Ordningen med samlokalisering har vart i ett år (fra 1.mars 2012). Lokalene ved Skogn helsestasjon er tilpasset nye brukere, og det er laget et nytt helsesøsterkontor. Helsestasjonen er nå bemannet med to helsesøstre, to leger og en assistent. I februar ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant Helsestasjonens brukere som kommer fra Åsen (definert som Åsen sentrum, Åsenfjord, Hoklingen, Vuddudalen, «annet»). Spørreskjemaet ble sendt ut første uke i februar til alle med barn i alderen 0-6 år i Åsen distrikt, til sammen 94 skjema. Spørreskjemaet, som ligger som uttrykt vedlegg, lå en ferdig frankert konvolutt til Levanger kommune. Fristen var 1.mars svar (57%) kom innen fristen, og det har senere kommet inn tre ekstra svar, men de er ikke tatt med i vurderingen. Spørreskjemaet er designet med «påstander» som kan skåres fra 1-7, hvor 1 er «helt enig» og 7 er «helt uenig». I tillegg var det rom for egne kommentarer. Nedenfor følger en kort gjennomgang av resultatene for undersøkelsen: Det går greit for meg å bruke Skogn helsestasjon: Samlet score på 3,2. For de som har barn under tre år er score på 2,7 (1 er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 3,9 (altså mindre enig). Jeg synes det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn Helsestasjon: Samlet score på 4,8. For de som har barn under tre år er score på 5,2 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 4.2 (altså mindre uenig). Jeg er fornøyd med tilbudet ved Skogn helsestasjon: Samlet score på 2,5. For de som har barn under tre år er score på 2,2 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,9 (altså mindre enig). Jeg var mer fornøyd med tilbudet fra Åsen Helsestasjon: Samlet score på 3,5. For de som har barn under tre år er score på 4,6 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,4 (altså mindre uenig). Om Åsen helsestasjon ble åpnet igjen, ville jeg foretrekke det framfor Skogn: Samlet score på 2,7. For de som har barn under tre år er score på 3,6 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 1,4 (altså mer enig). Jeg ville fortsatt bruke Skogn helsestasjon om Åsen helsestasjon ble åpnet på nytt der det var fra før: Samlet score på 5,3. For de som har barn under tre år er score på 4,5 (7er helt Side 14 av 23

15 uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 6,1 (altså mer uenig). Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste Av personalet svarte tre av fire. Alle ansatte er tydelige på at Åsen helsestasjon, slik den var, ikke er egnet til formålet. Av positive forhold med samdrift nevnes et større arbeidsmiljø (2 helsesøstre, to leger, en merkantil), større fleksibilitet for brukerne, mer effektiv bruk av helsesøster når sekretæren utfører måling, veiling, tar telefoner, kaller inn osv. Dagens 30% -stilling er imidlertid for knapp i forhold til den økte pågangen, og det er ytret sterkt ønske om å øke denne til 50% for å kunne gi bedre service og mer tilstedeværelsestid med så mange brukere. Personalet er samstemte i at om helsestasjonen skal flyttes tilbake til Åsen, må det på plass et nytt venterom som er tilpasset helsestasjonsvirksomhet, generell oppussing og modernisering av kontorene, egen merkantilressurs i min 20%, telefonlinje tilknyttet rådhuset, og økning av helsesøsterstilling pga kjøretid. Vurdering: Svarene fra brukerne kan deles inn i tre kategorier: A: De som er overveiende for Skogn (11). B: De som er overveiende for å gå tilbake til Åsen (33) og C: De som ikke har en spesiell preferanse (9). I Kategori A er det lite utfyllende svar, men de som svarer begrunner dette med at lokalene på Åsen er for dårlige, og nevner spesielt venterommet som måtte deles med syke pasienter. Av positive sider ved Skogn skriver mange at lokalene er godt tilrettelagt for formålet. Samtlige av disse er helt uenige i at det er vanskelig å komme seg til Skogn. I kategori B begrunner de fleste dette med reise/kjøreavstand, og dårlige parkeringsmuligheter på Skogn. Mange sier at de også ønsker en oppgradering av lokalene ved Åsen, og at det er viktig for bygda å ha et helsestasjonstilbud. Gruppen er delt ca på midten mht som de synes det er vanskelig eller ikke å komme seg til/fra Skogn. Halvparten av de som svarer i denne kategorien har barn over fire år. I kategori C svarer 50% «vet ikke» på spørsmål om de vil foretrekke Åsen eller Skogn om Åsen blir åpnet igjen. Noen sier at de vil ha nye lokaler på Åsen, mens noen sier at de er veldig fornøyde med Skogn uansett. Det er viktig å merke seg at bruk av helsestasjonen er ulik ut fra barnas alder. Det første leveåret er det 8 kontroller, og videre er det kontroll ved 15 og16 mndr, ved 2 år og 4 år. Ellers er det muligheter for gruppetilbud, enkeltkonsultasjoner og veiledningssamtaler utenom faste kontroller. Dette betyr at mange av de som har svart, ikke har erfaring fra Skogn helsestasjon selv. Det gjelder alle de som har barn mellom 2 og fire år, eller mellom fire og seks, med mindre de også har yngre barn. Noen av de som har svart (de med barn som nå er ett år) har ikke erfaring fra Åsen. Det er viktig å ha dette i mente, også når det gjelder svar på om det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn. De som er mest enig i det, er de som har barn over tre år, og de skal bruke helsestasjonen kun én gang per år. Om det fortsatt skal være helsestasjon i Åsen, må lokalene oppgraderes (eller bygges nytt) for å oppnå et forsvarlig tilbud for barn og deres familier. Spesifikt må det tilbys et eget venterom som er egnet for formålet, i tillegg til stellerom og toalett for helsestasjonens brukere. Videre må det settes inn telefonsentral som kobles opp mot Side 15 av 23

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer