Velkommen til skoleåret !

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skoleåret 2013 2014!"

Transkript

1 25. ÅRGANG NR /14 Velkommen til skoleåret ! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt skoleår. Sammen med dere foresatte skal vi jobbe for en god skole for alle våre elever. Vi ønsker å ha åpen holdning der dere bryr dere om skolen og det som skjer. Sammen med dere skal vi arbeide for å få til det beste for elevene våre; stille krav og forventninger samtidig som vi støtter og oppmuntrer. Den interesse og oppfølging dere gir er avgjørende for et godt resultat. Vi gleder oss! Vi starter skoleåret med Vennskapsuka i uke 35. Visjonen for Nordbygda skole På Nordbygda skole vil vi: skape et trygt og lærerikt arbeidsmiljø for alle oppdra til ansvar og toleranse å gi elevene gode kunnskaper SATSINGSOMRÅDER Vurdering for læring (et prosjekt for alle skolene i kommunen). Mål: Elevene opplever et større læringstrykk i undervisningen ved å være bevisste på mål og kriterier for måloppnåelse. God underveisvurdering skal gjøre elevene mer aktive i læringsprosessen. Matematikkprosj. Regnekartet. Mål: Elevene skal nå kompetansemålene i matematikk etter sine evner og forutsetninger. Gjennom kartlegging og tidlig innsats skal elevene motta variert og tilpasset undervisning. Norskprosj. Leseplan for Notodden kommune : Lesing en grunnleggende ferdighet i alle fag. Mål: Elevene skal opparbeide seg solide leseferdigheter som gjør de i stand til å tilegne seg kunnskap, forståelse, leseopplevelse i alle fag, emner og læringssituasjoner Vektlegger: leseoppdragelse der eleven stimuleres til lesing for å oppnå opplevelse, kunnskapstilegnelse, forståelse og lignende leseopplæring som har med progresjon og de tekniske leseferdighetene Leseoppdragelsen styrkes gjennom aktiv bruk av biblioteket, høytlesing, stillelesing, lese høyt for andre, bruke elevenes interesseområder, utvide nye interessefelt og stimulere til lesing gjennom bruk av aviser, magasiner, film, TV, internett og lignende. Elevene skal oppleve leseglede. Foreldre får veiledning og råd av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP- tjenesten) i 1. og 5. klasse. For å bli en god leser bør en elev lese ca sider i løpet av barneskolen (Dysleksiforbundet), sitatet er hentet fra planen. Det fordrer at barnet/den unge opp gjennom skolealderen også leser en god del utenom det som er koplet til skolearbeid.

2 I år er Notodden 100 år, noe som vil prege arbeidet vårt fremover. I desember satser vi på at noe av det vi skal jobbe med i høst blir vist for dere. Trivselsprogrammet fortsetter. Elever fra kl. vil få opplæring som trivselsledere, og de vil tilby aktiviteter for alle elevene i friminuttene etter mat. 5. og 6. k. vil videreføre prosjektet Husmannsplassen Hola. Det skjedde mye på plassen nå i våres, og jeg anbefaler dere til å ta en tur inn sammen med barna deres. De kan veien! Plan mot mobbing, anti-mobbekontrakt og Opplæringslovens (OPL) 9-a, (retten til et utviklende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø): Skolen har en plan mot mobbing som foresatte har fått. Nye foreldre vil få en slik plan tilsendt. Anti-mobbekontrakt: Alle elever med foresatte skriver under på kontrakten og returnerer denne til skolen. Elevrådet har et spesielt ansvar for trivselen på skolen. Elevrådet jobber aktivt med trivselsfremmede tiltak i samarbeid med tilsatte og ledelsen ved skolen. Skolen har utarbeidet en miljøplan knyttet til OPL 9a med forebyggende tiltak. Samværsreglene og konsekvenser for avvik ligger vedlagt. Elevenes sosiale utvikling koples opp mot samværsreglene på utviklingssamtalene høst og vår. Både planen mot mobbing og samværsreglene blir tatt opp i vennskapsuka. Alle ansatte skal bruke PMTO verktøy i arbeidet med å få elever til å gjøre mer av det vi ønsker. Dette betyr å gi ros og oppmuntre god og vennlig oppførsel. Foreldre har rett til å klage/be om tiltak ifht. 9-a, arbeidsmiljøet ved skolen, både det fysiske- og det psykososiale arbeidsmiljøet. Kommunen har et overordnet reglement for skolene. Dette finner du på kommunens hjemmeside. NOEN FORVENTNINGER FRA SKOLENS SIDE: Skolen forventer at elevene kommer uthvilte og i god tid før skolestart, at de har spist frokost og at de ellers har riktig utstyr med seg i sekken. Det er foreldrenes ansvar å påse at leksene er tilfredsstillende utført. Dersom noe av dette skulle være vanskelig, er det viktig at hjemmet tar kontakt slik at vi sammen kan se på tiltak. Fravær Kontaktlærer skal ha melding dersom elever skal være borte EN dag eller deler av en dag (også ved forsentkomming). Det gis melding til kontaktlærer ved sykdom. På kommunens hjemmeside ligger permisjonsreglement og søknadsskjemaer dersom søknaden gjelder for mer enn en dag. Kontaktlærer kan evt. bistå med søknadsskjemaer. Søknaden sendes til rektor i god tid. Jeg ber om at elevens rett og plikt til 190 skoledager blir respektert når det vurderes å ta ut eleven fra skolen. Nytt av året er at skolen plikter å føre fraværsstatistikk gjennom hele grunnskoleløpet. Samlet fraværsrapport for hver enkelt elev vedlegges elevmappen ved overgang til ungdomsskolen. Fravær uten melding blir ført som ugyldig fravær. Bringing og henting av elever: Parker langs kanten slik at bussene får kjørt i en bue. Bussene skal ikke måtte rygge. Det kan være svært farlig. (OBS! La ikke bilen stå på tomgang!) Ved skoleslutt: Det er inspeksjonshavende lærer som hjelper elevene på rett buss.

3 Hent barnet ditt ved porten. Det er farlig å la de små barna gå over P-plassen aleine. De som har inspeksjon kan ikke følge hvert barn bort til rett bil! Barna kan oppdage en kjent bil og legge på sprang over plassen. Dette kan ikke lærer ha kontroll på! Foresatte må informere om dette til alle som skal hente barn. SFO-barn skal hentes inne på skoleplassen, og foresatte må si i fra om at de henter barnet. Se ellers informasjon som kst. SFO-leder Lisbeth Grønbæk sender ut. Minner også om at innkjøringen til skolen ikke må sperres. Skolevei og buss Vi anbefaler elever med trygg skolevei å gå/sykle til skolen. Øv på skoleveien sammen med barna. Det er viktig at foresette også øver på bussveien sammen med barnet, og følg med på at det er greit på bussen. Vi ber om tilbakemelding dersom dere får høre at ikke alt er greit. Eleven/foresatte må påregne å betale et dublikatgebyr på kr ved tap av busskort. (Reglementet for busskort Vestviken kollektivtrafikk) Elevene må ha med seg klær og sko som passer til værforhold og årstider, og de må kunne delta i all form for leik og aktivitet i løpet av skoledagen. Elevene tar av seg uteskoene før de går inn i klasserommet. Det er mange som har et par tøfler eller et par ullsokker liggende til kaldere dager. Det er nødvendig med et skift til de yngste elevene. Informasjon om gymskift deles ut til aktuelle klasser. Foreldre må se til at barna får med seg gymtøy. Utesko skal ikke brukes i gymsalen. Alle elevene må ha med seg niste. Se ranselpost om abonnement på skolefrukt og melk. Skolen anbefaler ikke saft. Frukt og vann er bra! Skolebøkene skal bli fint behandla. Bøkene skal ha varebind senest 3 dgr. etter utdeling. Bøker som blir skada eller mista, må erstattes (se kommunens reglement). Bruk av mobiltelefon: Telefonen skal ikke brukes i skoletiden. Skolen oppfordrer foresatte til å lage avtaler før barna går til skolen om morgenen. Skolen kan ikke la elever låne telefonen for å lage avtaler om å være med venner hjem. Skoledagen Tid Aktivitet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0815 Inspeksjon økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl Friminutt/ fysisk aktivitet for mellomtrinnet mellomtr økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl

4 Mat med høytlesing av lærer/assistent Matfri med inspeksjon Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter TL TL TL TL 3. økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl Friminutt/Bussavgang ved kort dag. Inspeksjon 4. økt på min Leksehjelp 1.-4.kl.* 1.-7.kl mellomtr 4.-7.kl. og 1.-3.** Leksehjelp for 1.-3.kl Bussavgang med insp Leksehjelp for 1.-4.kl. *: Leksehjelp for kl: Se ranselpost og påmeldingsskjemaet. Skolen anbefaler at elever i 1.klasse venter med leksehjelpordningen til etter jul. **: lang onsdag for kl.: ukene og uke 1-3 SFO er åpen fra kl og fra skoleslutt fram til (Alle 1. klassingene kan gå inn på SFO om morgenen) Kontaktlærere: 1. kl Hilde Holland kl. Marianne Moen og Siri Skarvang Helseth kl. June Rønningen 6. kl. Torhild Aase 7. kl. Hilde Holte Timelærere: Ragnhild Træn og Åse Dalebø. Andre tilsatte i skole og SFO: Irene Bergskås (SFO-leder, for tiden sykmeldt) Lisbeth Grønbæk (Fungerende SFO-leder) Anne Grethe Tokerud (Miljøarbeider) Susanne Moen (Barne- og ungdomsarbeider) Karin Kindberg (Sekretær) Rengjøringspersonalet: Liv Larsen og Grete Tveiten Vaktmester: Jørn Rønningen 1.-7.kl 6. og 7.kl Kontaktlærer og faglærer gir informasjon om lærere som har de ulike fagene i klassene. Klassens halvårsplaner vil bli klare og lagt ut på hjemmesida før høstferien. Alle klassene får ukeplan. Det blir foreldremøter før høstferien. Klassekontaktene og kontaktlærerne samarbeider om foreldremøtene. Det blir gjennomført to utviklingssamtaler i året. PP-tjensten, helsestasjonen og barnevern er skolens og hjemmets faginstanser. De kan hjelpe oss dersom vi ser at ikke alt går slik som vi ønsker, og da alltid i samarbeid med hjemmet. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalget) vil ha et oppstartsmøte tidlig i høst. Vi må ha en dugnad i Kastebakken, på grusbanen der det gjenstår noe arbeid etter dugnaden i våres og ellers ta et tak rundt omkring slik som dugnadsgjengen pleier.

5 Utleie av skolens lokaler og utstyr følger kommunale satser. Eks.: SFO, gymsal og kjøkken: ca. kr Leie av stoler og bord: kr Lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget RLE (religion, livssyn og etikk) fra 1. august 2008: 2-3a: Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Foreldre kan be om fritak fra deler av undervisninga dersom de opplever den som støtende eller krenkende. Foreldre kan da gi en melding uten at den grunngis, og eleven vil få en tilpasset undervisning. Elever kan ikke gis fritak for den ordinære undervisninga. 2-4: Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga skal ikkje vere forkynnande. Religioner og livssyn skal behandles på en kvalitativ likeverdig måte (Rundskriv F frå Det kongelige kunnskapsdep.) Vi anbefaler hjemmesida til kommunen og skolen: Rull ned til Grunnskole. Trykk på + tegn hvis Nordbygda skole ikke er med i oversikten. Her finnes også annen info som skoleruta, div. skjema, lovtekster og lignende. Ellers ønsker skolen å være tilgjengelig for foresatte på best mulig måte, men vi har dessverre ikke kontinuerlig telefonvakt på skolen. Telefon til rektors kontor: Rektors jobbmobil: Arbeidsrommet til lærerne: SFO: SFO/ 1.kl. rom: Brukes bare når det er SFO tid ellers vil 1. kl. bli forstyrret. HUSK: Vi ønsker en åpen dialog med foresatte. Meld i fra om det er noe dere vil ta opp med oss. Jeg ønsker alle foresatte, elever og tilsatte et godt og lærerikt skoleår! Med vennlig hilsen Tone Ragnhild Ryen -rektor-

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no

Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no Tlf. : 61 14 32 40/91549201 www.stangeskole.no SFO : 61 14 32 47 Følgende ansatte mangler på bildet: Ann-Elin Sletmo,

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE www.kippermoen-ungdomsskole.no Tlf. 75 10 12 50 INFORMASJON OM KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Skolekonsert i allrommet Tema Kjærlighet -skolebiblioteket Tovede tøfler laget i KVEKO PEDAGOGISK GRUNNSYN (innholddsfortegnelse)

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer