Velkommen til skoleåret !

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skoleåret 2011-2012!"

Transkript

1 Velkommen til skoleåret ! Aller først jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager sammen med familie og venner. Regnet har pøsa ned denne sommeren, men nå mot slutten av ferien har vi også fått gode varme solfylte dager. Det vi likevel kommer til å huske fra sommeren 2011, er tragedien som rammet oss alle den 22.juli. Dere har sikkert brukt tid på å snakke med barna deres om det som skjedde, og gitt de støtte ut fra det de trenger på forklaringer og stabilisering av trygghet. Men, - det er ikke lett å forklare dette på en forståelig måte, for det er ikke til å begripe for oss voksne heller. Kunnskapsdepartementet har sendt skolen et brev om håndteringen av tragedien der de gir råd om oppfølging: Struktur bidrar til trygghet. Balansere behovene: forholde seg til angrepet og behovet for å komme i gang med skolehverdagen. Samtaler i klassen og eventuelt enkeltelever. Hvordan oppfatter elevene det de hører/ser? Være obs på at barn kan misforstå. Ta opp temaet i opplæringen og aktuelle fag. I samtalen med barna: snakke rolig, bruke god tid og la barn komme med spørsmål gi ærlig og forståelig informasjon tilpasset elevenes nivå forsikre om at de er trygge og tilbringe tid sammen med elevene fortelle om alt det positive som har skjedd etterpå Skolene oppfordres til å ha en minnestund. Rektor vil lede den med et enkelt språk og legge vekt på oppfordringen fra statsministeren vår om mer åpenhet, vennlighet, toleranse og raushet. 1. klasse er ikke med på denne samlingen. Kontaktlærer vil her samtale med elevene en annen dag. Jeg ber dere melde fra til skolen om vi bør ta spesielle hensyn fremover. Barn reagerer så forskjellig og har ulike behov. Jeg vet heller ikke om noen er mer berørt av tragedien. Kunnskapsdepartementet ber skolene om å videreformidle råd og annen relevant informasjon ut til foreldrene. Det står videre at det er i hjemmet den tetteste bearbeidingen må foregå. Utdanningsdirektoratets nettsider og gir ytterligere informasjon. Til slutt gjengir jeg noe hentet fra samme nettadresse: Hendelsen skjedde for snart 1 måned siden, og elevene har allerede fått bearbeidet mye gjennom samtaler og media. De sterkeste reaksjonene har vært, og skolen skal jobbe ut i fra der elevene er. I forhold til det vanskelige spørsmålet som barn vil stille: Hvorfor gjorde han det? kopler fagpersonene begrepet feiltanker som et utgangspunkt. Samtalene skal føles meningsfulle for elevene. Målet er at elevene skal bli tryggere og at de får kunnskap som blir viktige for dem.

2 Visjonen for Nordbygda skole På Nordbygda skole vil vi: skape et trygt og lærerikt arbeidsmiljø for alle oppdra til ansvar og toleranse å gi elevene gode kunnskaper Vi starter skoleåret med Vennskapsuka. Her har vi gode muligheter til å kople statsministerens og kronprinsens budskap til visjonen vår og videre til innholdet i vennskapsuka vår. Satsingsområder: Matematikkprosjektet Regnekartet. Lærerne bruker diagnostiske prøver og kartlegging i arbeidet med å tilpasse matematikkundervisningen. Lærerne legger vekt på varierte arbeidsmetoder og bruk av konkreter i innlæringen. Vi vil bruke tid på erfaringsutveksling. Mål: høyne læringseffekten til den enkelte elev ved å gi variert og tilpasset undervisning. Prosjektets intensjon fordrer langsiktig, kontinuerlig og målrettet arbeid. Norskprosjektet Leseplan for Notodden kommune: Lesing en grunnleggende ferdighet i alle fag: Mål for Nordbygda skole: solide leseferdigheter som gjør elevene i stand til å tilegne seg kunnskap, forståelse, leseopplevelse i alle fag, emner og læringssituasjoner Vektlegger: leseoppdragelse der eleven stimuleres til lesing for å oppnå opplevelse, kunnskapstilegnelse, forståelse og lignende leseopplæring som har med progresjon og de tekniske leseferdighetene Planen er utarbeidet av norsklærere i Notodden i samarbeid med Kåre Kverndokken (foreleser ved høyskolen i Vestfold og forfatter av en rekke lærebøker i norsk). Gjennom ca tre år skal vi implementere hele planen. Dette første året setter skolen opp en plan for hvordan: innføre lesestrategier og verktøy innføre kartlegging på hvert trinn innføre mål og vurderingskriterier med vurderingsskjema Elevens og lærers vurdering av leseferdighetene danner utgangspunktet i to læringssamtaler i løpet av året. Leseoppdragelsen styrkes gjennom aktiv bruk av biblioteket, høytlesing, stillelesing, lese høyt for andre, bruke elevenes interesseområder, utvide nye interessefelt og stimulere til lesing gjennom bruk av aviser, magasiner, film, TV, internett og lignende. Elevene skal oppleve leseglede. Foreldre skal få veiledning gjennom Pp- tjeneste (1. og 5.klasse) og via lærer slik at foreldre settes i stand til å hjelpe og veilede egne barn i leseopplæringen. For å bli en god leser bør en elev lese ca sider i løpet av barneskolen (Dysleksiforbundet), sitatet er hentet fra planen. Det fordrer at barnet/den unge opp gjennom skolealderen også leser en god del utenom det som er koplet til skolearbeid.

3 Tverrfaglig tema om Pablo Picasso: Elevene skal på tilpasset nivå få kjennskap til kunstnerens arbeider, teknikker, fargebruk, symbolikk og prøve ut disse. Elevene skal på tilpasset nivå få kjennskap til mennesket Pablo Picasso: blant annet motstandsarbeid for krig, støtte til utsatte folkegrupper og uskyldige ofre, engasjement for menneskeverdet og ikke minst symbolet fredsduen. Temaet passer godt, og det lar seg overføre til nåtiden; internasjonalt, nasjonalt og helt ned til hvordan vi er mot hverandre i vårt miljø. 5. og 6.klasse vil videreføre prosjektet husmannsplassen Hola. Plassen må holdes ved like og noe merking og skilting gjenstår. Klassene vil gi ut informasjon om arbeidet. Plan mot mobbing og mobbekontrakt og 9-a, retten til et utviklende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø: Nordbygda skole har en plan mot mobbing som foresatte har fått sendt hjem. Nye foreldre vil få en slik plan tilsendt. Mobbekontrakt: Alle elever med foresatte skriver under på mobbekontrakten og returnerer denne til skolen. Elevrådet har et spesielt ansvar for trivselen på skolen. Elevrådet jobber aktivt med trivselsfremmede tiltak i samarbeid med tilsatte og ledelsen ved skolen. Skolen har utarbeidet en miljøplan som samler alt arbeidet knyttet 9a, der forebyggende arbeid har en sentral plass. Foreldre har rett til å klage/be om tiltak på 9-a, arbeidsmiljøet ved skolen, både det fysiske- og det psykososiale arbeidsmiljøet. Samværsreglene og konsekvenser ble revidert i våres og ligger vedlagt. Elevenes sosiale utvikling koples opp mot samværsreglene på utviklingssamtalene høst og vår. Både planen mot mobbing og samværsreglene blir tatt opp i vennskapsuka. Minner om samværsreglen som går på hjem skole forventning. Kommunen har et overordnet reglement for skolene. Ansatte ved skolen har fått veiledning av PP-tjenesten v/ Anne Grete Martinsen om emnet utfordrende adferd og hvordan forsterke ønsket adferd hos barn. Alle ansatte skal bruke PMTO verktøy i arbeidet med alle elevene på skolen. Nordbygda skole er øvingsskole for studenter fra HiT. Vi erfarer at det er lærerikt for skolen å ha tett kontakt med høyskolen og lærerutdanningen. Studentene er en positiv ressurs i skolehverdagen. Utviklingsplanen vil bli behandla i SU, og vil så bli lagt ut på vår hjemmeside i løpet av september. Til hjelp i Skole-hjem samarbeidet og forventninger: Elevene tar av seg uteskoene før de går inn i klasserommet. Det er mange som har et par tøfler eller et par ullsokker liggende til kaldere dager. Det er nødvendig med et skift til de yngste elevene. Informasjon om gymskift deles ut til aktuelle klasser. Foreldre må se til at barna får med seg gymtøy. Utesko skal ikke brukes i gymsalen. Alle elevene må ha med seg niste. Det er abonnement på melk. Se også ranselpost om abonnement på skolefrukt. Skolen anbefaler ikke saft. Frukt og vann er bra!

4 Elevene må ha med seg klær og sko som passer til værforhold og årstider og må kunne delta i all form for leik og aktivitet i løpet av skoledagen. Bøkene skal bli fint behandla. Bøkene skal ha varebind senest en uke etter at de er mottatt. Bøker som blir skada eller mista, må erstattes (se kommunens reglement). Skolen forventer at elevene kommer uthvilte og i god tid før skolestart, at de har spist frokost og at de ellers har riktig utstyr med seg i sekken. Da skulle de rette forutsetningen være tilstede for en dag med utvikling og læring. Det er foreldrenes ansvar å påse at leksene er tilfredsstillende utført. Dersom noe av dette skulle være vanskelig, er det viktig at hjemmet tar kontakt slik at vi sammen kan se på tiltak. Kontaktlærer skal ha melding dersom elever uteblir fra deler av en dag (også ved forsentkomming). Minner om skriv som ble sendt ut om fravær og føring av fravær. Fravær uten melding blir ført som ugyldig fravær. Det gis ellers melding til kontaktlærer ved sykdom, også hvis det søkes om permisjon for en dag. Hvis søknaden gjelder mer enn en dag, brukes søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside eller ber lærer sende et. Søknaden sendes til rektor. Se ellers reglementet for permisjon på samme arket. Skoledagen Tid Aktivitet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0815 Inspeksjon økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl Friminutt/ fysisk aktivitet for mellomtrinnet Fys.akt for mellomtr. Fys.akt for mellomtr. Fys.akt for mellomtr økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl Mat med høytlesing av lærer/assistent Matfri med inspeksjon økt på 60 min 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl 1.-7.kl Friminutt/Bussavgang ved kort dag. Inspeksjon 4. økt på min Leksehjelp 1.-4.kl.* 1.-7.kl 5.-7.kl. og 1.-4.** Leksehjelp for 1.-4.kl kl 6. og 7. kl. hver fredag 1415 Bussavgang med insp Leksehjelp for 1.-4.kl. *: Leksehjelp: Påmelding ble sendt ut før skoleslutt. Kun en elev er påmeldt så langt. Tilbudet blir da ikke gjennomført. **: lang onsdag for 1.-4.kl.: ukene og uke 1-3 SFO er åpen fra kl og fra skoleslutt fram til (Alle 1. klassingene kan gå inn på SFO om morgenen) 6. klasse fikk økt timetall i fjor der fagene matematikk og engelsk blir styrket. Vi er fortsatt en fådelt skole der 2. og 3. klasse er en klasse.

5 Bringing og henting av elever: Parker langs kanten slik at bussene får kjørt i en bue. Bussene skal ikke måtte rygge. Det kan være svært farlig. (La ikke bilen stå på tomgang!) Ved skoleslutt er det inspeksjonshavende lærer som hjelper elevene inn på rett buss. Ved skoleslutt: Hent barnet ditt ved porten. Det er farlig å la de små barna gå/springe over P-plassen aleine. De som har inspeksjon kan ikke følge hvert barn bort til rett bil! Barna kan fort oppdage en kjent bil og legge på sprang over plassen. Dette kan ikke lærer ha kontroll på! Foresatte må informere om dette til alle som skal hente barn. SFO-barn skal hentes inne på skoleplassen, og foresatte må si i fra om at de henter barnet. Se ellers informasjonen som Irene sender ut. Minner også om at innkjøringen til skolen ikke må sperres. Skolevei og buss: Vi anbefaler elever med trygg skolevei å gå/sykle til skolen. Øv på skoleveien sammen med barna. Det er viktig at foresette også øver på bussveien sammen med barnet, og at dere følger med på at det er greit på bussen. Sjåføren kan ikke se alt som foregår! Vi ber om tilbakemelding dersom dere får høre at ikke alt er helt greit på bussen. Eleven/foresatte må påregne å betale et dublikatgebyr på kr. 50 ved tap av busskort. Skolen utsteder et midlertidig reisebevis. (Reglementet for busskort Vestviken kollektivtrafikk) Det må nå søkes om skoleskyss for aktuelle elever (jmf. skjemaet som ble fylt ut før sommerferien). De som har fått innvilget skyss, vil få utdelt bussbevis når skolen har mottatt et bilde. Vinterbusskortet på Vestsida for elever på mellomtrinnet er kun definert som farlig for en spesiell strekning. Hvis foreldre likevel vil søke, gjelder følgende prosedyre: Søknaden sendes til skolen som videresender denne til Oppvekst Notodden. Ved avslag, kan dette påklages. Klagen sendes via skolen til Oppvekst Notodden som igjen videresender til Fylkesmann ved nytt avslag. Kontaktlærere: 1.kl. Siri Skarvang Helseth kl. Marianne Moen 4. kl. Torhild Aase 5. kl. Aud Wabakken 6. kl. Åse Dalebø 7. kl Hilde Holland Timelærere: Hilde Holte, Ragnhild Træn, Salah Nassar og Marit Myklebostad Andre tilsatte i skole og SFO: Lisbeth Grønbæk (assistent) Anne Grethe Tokerud (assistent) Irene Bergskås (SFO-leder) Karin Kindberg (sekretær med kontortid onsdag og fredag formiddag) Kontaktlærer og faglærer gir informasjon om hvem som har de ulike fagene i klassene. Dere vil også få informasjon om planer for klassen, og tema / fagplanene vil bli klare og lagt ut på hjemmesida før høstferien. Alle klassene får ukeplan. Det blir foreldremøter i løpet av de første ukene. Klassekontaktene og kontaktlærerne samarbeider om foreldremøtene. Det er minimum to utviklingssamtaler i året, med tilbud om et tredje møte på nyåret.

6 PP-tjensten, helsestasjonen og barnevern er skolens og hjemmets faginstanser. De kan hjelpe oss dersom vi ser at ikke alt går slik som vi ønsker. De kan også hjelpe med utredning og testing, og da alltid i samarbeid med hjemmet. FAU og SU vil ha et oppstartsmøte tidlig i høst. Vi må ha en dugnad i Kastebakken og ellers ta et tak rundt omkring slik som dugnadsgjengen pleier. Leie av skolens lokaler og utstyr etter kommunale satser. Eks.: SFO, gymsal og kjøkken: ca 300 kr Leie av stoler og bord: kr. 200 kr Bruk av mobiltelefon: se reglementet. Skolen oppfordrer foresatte til å lage avtaler før barna går til skolen om morgenen. Skolen kan ikke la elever låne telefonen for å lage avtaler om å være med venner hjem. Lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget RLE (religion, livssyn og etikk) fra 1. august 2008: 2-3a: Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Foreldre kan be om fritak fra deler av undervisninga dersom de opplever den som støtende eller krenkende. Foreldre kan da gi en melding uten at den grunngis, og eleven vil få en tilpasset undervisning. Elever kan ikke gis fritak for den ordinære undervisninga. 2-4: Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga skal ikkje vere forkynnande. Religioner og livssyn skal behandles på en kvalitativ likeverdig måte (Rundskriv F frå Det kongelige kunnskapsdep.) Vi anbefaler hjemmesida til kommunen og skolen: Rull ned til Grunnskole. Trykk på + tegn hvis Nordbygda skole ikke er med i oversikten. Her finnes også annen info som skoleruta, div. skjema, lovtekster og lignende. Ellers ønsker skolen å være tilgjengelig for foresatte på best mulig måte, men vi har dessverre ikke kontinuerlig telefonvakt på skolen. Telefon til rektors kontor: Rektors jobbmobil: Arbeidsrommet til lærerne: Irene Bergskås: jobbmobil SFO/ 1.kl. rom: Brukes bare når det er SFO tid ellers vil 1.klasse bli forstyrret. HUSK: Vi ønsker en åpen dialog med foresatte. Meld i fra om det er noe dere vil ta opp med oss. Jeg ønsker alle foresatte, elever og tilsatte et godt og lærerikt skoleår! Med vennlig hilsen Tone Ragnhild Ryen -rektor-

Velkommen til skoleåret 2013 2014!

Velkommen til skoleåret 2013 2014! 25. ÅRGANG NR. 1 2013 /14 Velkommen til skoleåret 2013 2014! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

bogstad@ude.oslo.kommune.no www.bogstad.osloskolen.no tlf: 23 25 49 00

bogstad@ude.oslo.kommune.no www.bogstad.osloskolen.no tlf: 23 25 49 00 1 BOGSTADNYTT August 2015 bogstad@ude.oslo.kommune.no www.bogstad.osloskolen.no tlf: 23 25 49 00 2 Kjære foreldre Endelig er vi i gang med et nytt skoleår! Vi møtte elevene på 2. 6. trinn samlet ute til

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer