Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/26 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Sykehusapoteket i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Telefaks: Internett: Helge K. Kjerulf Pettersen Telefon: / TROMSØ E-post: Org.nummer: MVA NO Saksbehandlers e-post:

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2015 Side 2 Sak Godkjenning av årsregnskap 2014 Side 8 Sak Økonomirapport per februar 2015 Side 31 Sak Årlig melding 2014 til Helse Nord Side 42 Sak Forbruksmønsteranalyse legemidler 2014 Side 55 Sak Bærekraftanalyse u.off. 23 Side 56 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 19. mars Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2015 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. februar Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 19. februar 2015 kl Møtested: Tilstede: Sykehusapoteket i Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, tilstede under sak 3 Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 4, 5, 6, 3, 9, 7, 8, 10 og 11 Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 19. februar Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 19. februar

6 Sak 2/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. desember 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. desember Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. desember Sak 3/15 Temaområde 2015: Forbedring og utvikling forskning og forskningsstrategi for Sykehusapotek Nord Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering.. Sak 4/15 Økonomirapport per januar 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar økonomirapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar økonomirapporten til orientering. Sak 5/15 Økonomirapport per desember 2014 Direktørens innstilling til vedtak: 4

7 Styret for Sykehusapotek Nord tar økonomirapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar økonomirapporten til orientering. Sak 6/15 Utkast årlig melding til Helse Nord RHF Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide de innspill til rapporten Årlig melding 2014 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten for godkjenning i neste styremøte. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide de innspill til rapporten Årlig melding 2014 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten for godkjenning i neste styremøte. Sak 7/14 Oppdragsdokumentet 2015 Direktørens innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord tar Oppdragsdokument 2015 til etterretning. 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord har administrerende direktør i Sykehusapotek Nord ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i Oppdragsdokument Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord tar Oppdragsdokument 2015 til etterretning. 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord har administrerende direktør i Sykehusapotek Nord ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i Oppdragsdokument

8 Sak 8/15 Ledelsens gjennomgang og risikostyringsmål 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølning av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølning av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik til orientering. Sak 9/15 Oppsummering av styrets egenevaluering 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord oversender denne sak til Helse Nord RHF som oppsummering av styrets egenevaluering for Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord oversender denne sak til Helse Nord RHF som oppsummering av styrets egenevaluering for Sak 10/15 Informasjonssaker Fra direktør: 1. Nasjonal helse- og sykehusplan 2. Legemiddelmeldingen 3. Foretakssamling Tilsynssaker - status. 5. Status produksjonslokaler 6. IKT-løsninger apotek 7. Erfaringer med ny grossist (G2015) 8. Åpningstider publikumsavdelingene Fra styreleder: Foretaksmøter, styreledermøter og regionalt styreseminar 6

9 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Sak 11/15 Eventuelt Styrets nestleder Jan Norum ønsket orientering om en langvarig strømstans vil påvirke Sykehusapotek Nord, og om det er gjort risikovurderinger i forhold til dette. Styret ønsker å holdes orientert om resultatet av risikoanalysen. Evaluering av møtet. 7

10 Godkjenning av årsregnskap 2014 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Årsregnskap 2014 Drøftingsprotokoll årsregnskap 2014 Vedlagt er årsregnskap 2014 for godkjenning. Årsregnskapet består av: - resultatregnskap - balanseregnskap - kontantstrømoppstilling - noter - årsberetning Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord fastsetter det fremlagte årsregnskapet for 2014 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og årsberetning, samt disponering av årsresultat, som Sykehusapotek Nords årsregnskap for Espen Mælen Hauge direktør 8

11 Årsregnskap 2014 Sykehusapotek Nord HF 9

12 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad ,7 Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 9 Finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat Resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 15 Overført til (-)/fra (+) annen egenkapital Sum overføringer

13 Årsregnskap 2014 Balanseregnskap NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 12 Investering i andre aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 5 Varer Fordringer 18 Fordringer på selskap i samme konsern Øvrige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Årsregnskap 2014 Balanseregnskap NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 15 Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 15 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 7 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø Anne Helen Hansen styreleder Jan Norum nestleder Sissi Lundblad styemedlem Bjørg Helene Jenssen styremedlem Margit Steinholt styremedlem Svein Iversen styremedlem Kristin Larssen styremedlem Espen Mælen Hauge direktør 12

15 Årsregnskap 2014 Kontantstrømoppstilling NOTE KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 15 Årsresultat Ordinære avskrivninger Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pernsjonsordninger Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 10 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr ,14,18 Beholdning av bankinnskudd og kontanter per Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr

16 Årsregnskap 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Andre generelle forhold Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18.desember 2001 i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. 1. januar 2002 overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak med mere. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier per overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler. Sykehusapotek Nord HF er en non-profit-virksomhet. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. For overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Sykehusapotek Nord HF er 100 % eid av Helse Nord RHF, og foretakets regnskap inngår i konsernregnskapet til Helse Nord RHF med hovedkontor i Bodø. 14

17 Årsregnskap 2014 Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Leieavtaler Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret vurdering. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Økonomisk levetid varierer med type anleggsmiddel, og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansplasseringer Andre investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som omløpsmidler, vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. 15

18 Årsregnskap 2014 Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av gjennomsnittskostnad og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk per årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Skatt Sykehusapotek Nord HF driver ikke skattepliktig virksomhet, og det er derfor ikke foretatt noen skatteberegning. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 16

19 Årsregnskap 2014 Note 2 Segmentinformasjon Den vesentligste delen av foretakets virksomhet er knyttet til salg av varer og tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Den øvrige virksomheten er knyttet til salg av varer til publikum (herunder resepter som finansieres av HELFO, h-resepter som finansieres av sykehusene og andre resepter skrevet ut av sykehusleger) og salg av farmasøytiske tilsyns- og rådgivningstjenester til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og kommunehelsetjenesten. Note 3 Inntekter per virksomhetsområde og lokasjon Inntekter fordelt per virksomhetsområde Sykehusekspedisjon Publikumusekspedisjon Rådgivning Forskning Annet Sum driftsinntekter Geografisk lokasjon - andel av inntektene Tromsø 51,4 % 52,6 % Bodø 33,2 % 30,8 % Harstad 7,2 % 7,4 % Vesterålen 3,1 % 3,6 % Narvik 2,1 % 2,2 % Lofoten 1,9 % 2,3 % Helgeland 0,4 % 0,3 % Foretak 0,7 % 0,8 % Note 4 Kjøp av helsetjenester Sum kjøp av helsetjenester består av følgende: Innleie av vikarer Sykehusapotek Nord HF kjøper ikke andre helsetjenester. Note 5 Varer Varelager Råvarer Spesialiteter Handelsvarer Apotekpreparater Uregistrerte spesialiteter Emballasje Bokført verdi varer for videresalg Varekostnad Spesialiteter Uregistrerte spesialiteter Handelsvarer Apotekpreparater Råvarer Produksjonsmateriell Emballasje, innpakning etc Kassasjon og svinn Kjøpsfrakter Legemiddelavgift Sum varekostnad

20 Årsregnskap 2014 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arb.g.avg Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn til administererende direktør (i kroner) Navn Lønn Pensjon Andre Ansettelses-/ godtgj. tjenesteperiode Hauge, Espen Mælen / Administrerende direktør har ingen avtaler om sluttvederlag eller lignende, og har ikke mottatt ytelser fra andre foretak i Helse Nord. Lønn til ledende personell (i kroner) Navn og tittel Lønn Pensjon Andre Ansettelses-/ godtgj. tjenesteperiode Antonsen, Margaret Aarag - fagsjef / Bjørnstad, Camilla - sykehusapoteker Tromsø / Eilertsen, Stian - it-leder / Nordgård, Airin Karoline - sykehusapoteker Harstad / Pettersen, Helge K. Kjerulf - økonomisjef / Sevatdal, Hans Jørgen - sykehusapoteker Bodø / Ledende personell har ingen avtaler om sluttvederlag eller lignende, og har ikke mottatt ytelser fra andre foretak i Helse Nord. Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Sykehusapotek Nord HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, fagsjef, økonomisjef, og sykehusapotekere som ledende ansatte. Sykehusapotek Nord HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II ) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2014 Vedtektenes 16a ble vedtatt endret for Sykehusapotek Nord HF 17. februar 2012, jf aksjelovens 6-16a med virkning for regnskapsåret Lønn og godtgjørelse til adm. direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak Adm. direktør har en arbeidsavtale fra , gjeldende fra Lønn og godtgjørelser for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt. Sykehusapotek Nord HF har i styresak behandlet veileder for styrearbeid i helseforetak som inneholder henvisning til statens retningslinjer for ledernes ansettelsesvilkår. Sykehusapotek Nord HF har i 2014 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har bygget på de samme prinsipper som beskrevet overfor. Styret i Sykehusapotek Nord HF mener at lønnspolitikken i 2014 har vært i tråd med de statlige retningslinjene. Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2014 justert som følger - administrerende direktør fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 3,5 % - fagsjef fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 14,7 % - økonomisjef fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 3,5 % - sykehusapoteker i Bodø fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 3,3 % - sykehusapoteker i Harstad fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 3,2 % - sykehusapoteker i Tromsø fra kr ,- til kr ,- tilsvarer 3,3 % Lønnsjusteringen til ledergruppen gjelder fra 1. januar. Styrehonorar Samlet honorar til styrets medlemmer Honorar til styreleder

21 Årsregnskap 2014 Godgjørelse til styrets medlemmer Ytelser fra andre foretak i foretaksgruppen Navn og tittel Styrehonorar Lønn Andre godtgjøringer Sum Tjenesteperiode Honorar/ lønn Andre godtgjøringer Hansen, Anne Helen - styrets leder Iversen, Svein - styremedlem Jenssen, Bjørg Helene - styremedlem Larssen, Kristin - styremedlem Lorentsen, Alf Harald - styremedlem Lundblad, Sissi - styremedlem Norum, Jan - styrets nestleder Steinholt, Margit - styremedlem Wahl, Børge - styrets nestleder Sum Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Sum honorarer Honorar til revisor i henhold til inngått avtale Revisjonshonorar er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Note 7 Pensjon Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke res.ført tap/gevinst av estimat- og planavvik inkl. aga Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført aktuarielt tap Resultatført planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % Årlig lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,50 % 3,50 % Pensjonsregulering 1,75 % 2,75 % Antall aktive personer med i ordningen Antall oppsatte persjoner med i ordningen Antall pensjoner med i ordningen Foretaket har ytelsesbaserte tjenestepensjonsrdninger i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) og i KLP. Disse pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. 19

22 Årsregnskap 2014 Ytelsesbaserte pensjonsordninger Foretaket har kollektiv pensjonsordning (sikrede pensjoner) for sine ansatte, som gir en bestemt framtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Pensjonsordningen dekker alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Opptjeningstiden for full alderspensjon er 30 år. Sammen med folketryden gir full opptjening en alderspensjon på omkring 66 % av sluttlønn. Det opptjenes ikke pensjon for lønn over 10 G (folketrygdens grunnbeløp) i POA, mens det i KLP ikke opptjenes pensjon for lønn over 12 G. Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i POA og KLP for 2014 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Særlig om planendringer i 2014 konsekvens for pensjonskostnaden Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Levealdersjusteringen har ikke tidligere vært hensyntatt i pensjonsberegningen. Dette skyldes at man i tidligere uttalelse fra Norsk Regnskapsstiftelse har konkludert med at levealdersjusteringen må ses i sammenheng med forventede nye samordningsregler for tjenestepensjon og folketrygden. I samsvar med tidligere uttalelse fra regnskapsstiftelsen har derfor ikke levealdersjusteringen vært hensyntatt ved pensjonsberegningene for tidligere regnskapsår. Regnskapsstiftelsen har imidlertid revurdert sitt standpunkt i nye uttalelser av august og desember Det er i disse uttalelsene lagt til grunn at levealdersjusteringen skal ses på som en egen planendring uavhengig av forventede nye samordningsregler. Uttalelsene legger opp til at levealdersjusteringen behandles som en planendring med virkning for regnskapsåret Uttalelsene tilsier at den regnskapsmessige effekten av planendringen beregnes med utgangspunkt i data/forutsetninger pr. august 2014 (tidspunktet for den nye uttalelsen). Av praktiske årsaker er imidlertid valgt som tidspunkt for beregning av planendringen. Basert på tilbakemelding fra aktuar (KLP), vil ikke det tekniske beregningstidspunktet ha vesentlig innvirkning på den beregnede beløpsmessige effekten av planendringen knyttet til levealdersjusteringen. Nye uførepensjonsregler innvirker på pensjonsberegningene. Endringen i uførereglene er behandlet som en planendring i samsvar med god regnskapsskikk. I henhold til god regnskapsskikk, føres planendringene direkte mot pensjonskostnaden og påvirker således direkte det regnskapsførte resultatet det året planendringene føres. Tilsvarende får planendringene en direkte innvirkning på balanseført forpliktelse. Både planendring som følge av levealdersjusteringen og planendring som følge av endrede uføreregler, medfører en betydelig reduksjon i så vel resultatført pensjonskostnad (lønnskostnaden) og balanseført pensjonsforpliktelse. Klassifikasjonsmessig inngår begge planendringene i "Resultatført planendring" i spesifikasjonen av pensjonskostnaden ovenfor. For Sykehusapotek Nord utgjør dette i sum kr ,-. Det presiseres at effekten av planendringene innregnes som en engangseffekt i regnskapet for 2014 og har medført betydelige beløp til kostnadsreduksjon. Dette er årsaken til at Sykehusapotek Nord i år rapporterer en netto negativ pensjonskostnad på kr ,-. Det understrekes at årets pensjonskostnad (negativ) er sterkt påvirket av engangseffekter i form av planendringer. Årets netto pensjonskostnad er således verken representativ for forventet pensjonskostnad i kommende år eller den underliggende løpende pensjonsopptjeningen i Den totale regnskapsførte effekten av levealdersjusteringen og endrede uføreregler tilsier at også det totale regnskapsførte årsresultatet er vesentlig påvirket av planendringene. Kort om ikke resultatførte estimatavvik I samsvar med god regnskapsskikk, benytter Sykehusapotek Nord reglene om "korridor" og fordeling over gjenværende opptjeningstid ved behandling av estimatavvik knyttet til pensjonsordningen. Det har i 2014 vært en betydelig økning i uamortiserte estimatavvik (tap) jfr. tabellen ovenfor. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i diskonteringsrente ved beregningen av pensjonsforpliktelsen. Økningen i ikke resultatført estimatavvik øker differanse mellom regnskapsført pensjonsforpliktelse (netto pensjonsmidler kr ,-) og faktisk estimert netto pensjonsforpliktelse (kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift). Demografiske forutsetninger Anvendt dødelighetstabell K2013BE K2013BE Forventet uttakshyppighet AFP 15 %/45 % 15 %/45 % Frivillig avgang 6 %/0 % 6 %/0 % AFP-førtidspensjoner Foretaket har i tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon også avtalefestet førtidspensjon (AFP) etter reglene for offentlig sektor. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon, inngår forpliktelsen for AFP som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen. Note 8 Andre driftskostnader Bygninger og kontorlokaler inkl energi og brensel Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv Reparasjon, vedlikehold og service Konsulenttjenester Annen ekstern tjeneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Reisekostnader Forsikringskostnader Øvrige driftskostnader Sum

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde 2013 2014 2014 2013 753 374 700 026 Somatikk 12 968 281 13 084 768 15 975 15 951

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer